Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/0202(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0192/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0192/2006

Συζήτηση :

PV 13/06/2006 - 17
CRE 13/06/2006 - 17

Ψηφοφορία :

PV 14/06/2006 - 4.3
CRE 14/06/2006 - 4.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 06/09/2006 - 7.3
CRE 06/09/2006 - 7.3
PV 27/09/2006 - 5.1
CRE 27/09/2006 - 5.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0258
P6_TA(2006)0370

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 256kWORD 39k
Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2006 - Στρασβούργο
Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα *
P6_TA(2006)0370A6-0192/2006

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση απόφασης πλαισίου του Συμβουλίου που αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που εξετάζονται στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις (COM(2005)0475 – C6-0436/2005 – 2005/0202(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής (COM(2005)0475)(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 34, παράγραφος 2, στοιχείο β) της Συνθήκης ΕΕ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 39, παράγραφος 1 της Συνθήκης ΕΕ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0436/2005),

–   έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο που ενσωματώνει το κεκτημένο του Σένγκεν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 93 και 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A6-0192/2006),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε στις 14 Ιουνίου 2006(2)·

2.   καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3.   καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0258.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου