Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/2118(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0269/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0269/2006

Συζήτηση :

PV 26/09/2006 - 12
CRE 26/09/2006 - 12

Ψηφοφορία :

PV 27/09/2006 - 5.11
CRE 27/09/2006 - 5.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0381

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 446kWORD 179k
Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2006 - Στρασβούργο
Πρόοδος της Τουρκίας προς την προσχώρηση
P6_TA(2006)0381A6-0269/2006

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόοδο της Τουρκίας στην πορεία προς την ένταξη (2006/2118(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση προόδου 2005 για την Τουρκία που συνέταξε η Επιτροπή (COM(2005)0561),

–   έχοντας υπόψη το από 28 Σεπτεμβρίου 2005 ψήφισμά του σχετικά με την έναρξη των διαπραγματεύσεων με την Τουρκία(1),

–   έχοντας υπόψη το από 16 Μαρτίου 2006 ψήφισμά του σχετικά με το έγγραφο στρατηγικής της Επιτροπής για τη διεύρυνση(2),

–   έχοντας υπόψη το από 15 Δεκεμβρίου 2004 ψήφισμά του σχετικά με την περιοδική έκθεση 2004 και τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορά την πρόοδο της Τουρκίας προς την προσχώρηση(3),

–   έχοντας υπόψη το από 6 Ιουλίου 2005 ψήφισμά του σχετικά με τον ρόλο των γυναικών στην Τουρκία στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή(4),

–   έχοντας υπόψη το διαπραγματευτικό πλαίσιο της 3ης Οκτωβρίου 2005 για την Τουρκία,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 2006/35/ΕΚ του Συμβουλίου, της 23ης Ιανουαρίου 2006, για τις αρχές, τις προτεραιότητες και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στην εταιρική σχέση για την προσχώρηση με την Τουρκία(5), η οποία θεσπίζει βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες προτεραιότητες,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. (ΕΚ) 389/2006 του Συμβουλίου, της 27ης Φεβρουαρίου 2006, για τη σύσταση μέσου χρηματοδοτικής στήριξης για την προαγωγή της οικονομικής ανάπτυξης της τουρκοκυπριακής κοινότητας(6),

–   έχοντας υπόψη την από 29 Ιουλίου 2005 δήλωση της Τουρκίας σχετικά με την Κύπρο, τη δήλωση του Συμβουλίου της 21ης Σεπτεμβρίου 2005 και το σχέδιο δράσης της Τουρκίας της 24ης Ιανουαρίου 2006,

–   έχοντας υπόψη το έγγραφο σχετικά με τη λήψη θέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο υποβλήθηκε κατά την 45η συνεδρίαση του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΚ-Τουρκίας, στις 12 Ιουνίου 2006,

—  _ έχοντας υπόψη τα Συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Βρυξελλών, της 15ης και16ης Ιουνίου 2006,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων(A6-0269/2006),

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 3 Οκτωβρίου 2005, το Συμβούλιο ενέκρινε το διαπραγματευτικό πλαίσιο προσχώρησης της Τουρκίας στην ΕΕ, καθιστώντας έτσι δυνατή την έναρξη των διαπραγματεύσεων αμέσως μετά τη συγκεκριμένη συνεδρίαση· λαμβάνοντας, επίσης, υπόψη ότι στην Επιτροπή διεξάγεται επί του παρόντος επίσημη διαδικασία εξέτασης του κεκτημένου, η οποία σημειώνει πρόοδο σε ορισμένους τομείς πολιτικής, και λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα κεφάλαιο, "Επιστήμη και Έρευνα", άνοιξε και προσωρινά έκλεισε κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης Προσχώρησης της 12ης Ιουνίου 2006·

B.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόοδος των διαπραγματεύσεων θα πρέπει να εξαρτηθεί από την υλοποίηση των προτεραιοτήτων που ορίζονται στην εταιρική σχέση για την προσχώρηση, τις απαιτήσεις του διαπραγματευτικού πλαισίου και την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων της Συμφωνία Σύνδεσης (Συμφωνία της Άγκυρας) και του συναφούς πρόσθετου πρωτοκόλλου, συμπεριλαμβανομένης της συνολικής διευθέτησης των συνοριακών διαφορών και της πλήρους διευθέτησης του προβλήματος με την Κύπρο με την υποστήριξη και των δύο πλευρών της νήσου,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμόρφωση με όλα τα κριτήρια της Κοπεγχάγης ήταν πάντοτε η βάση για την προσχώρηση στην ΕΕ και τούτο θα πρέπει να εξακολουθήσει να ισχύει και για τις μελλοντικές προσχωρήσεις,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε, με τα προαναφερθέντα ψηφίσματα της 15ης Δεκεμβρίου 2004 και της 28ης Σεπτεμβρίου 2005, ότι συνιστάται το άνοιγμα των ενταξιακών διαπραγματεύσεων εφόσον συμφωνείται ότι στην πρώτη φάση των διαπραγματεύσεων δίνεται προτεραιότητα στην πλήρη συμμόρφωση προς τα πολιτικά κριτήρια, ότι, πριν από κάθε φάση των διαπραγματεύσεων σε υπουργικό επίπεδο, θα προηγείται η αξιολόγηση του βαθμού τήρησης των πολιτικών κριτηρίων όχι μόνο στη θεωρία αλλά και στην πράξη, ώστε να ασκείται έτσι αποτελεσματική και διαρκής πίεση επί των τουρκικών αρχών να διατηρήσουν το ρυθμό των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων, και ότι επιπλέον, για την πλήρωση των πολιτικών κριτηρίων, πρέπει να καταρτισθεί πλήρες πρόγραμμα με σαφείς στόχους, χρονικά πλαίσια και προθεσμίες,

E.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, αν και αναγνωρίζει ότι για να είναι επιτυχής η ώθηση για μεταρρύθμιση πρέπει να είναι βαθιά ριζωμένη στην τουρκική κυβέρνηση και την κοινωνία, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα και το μη αναστρέψιμο της διαδικασίας μεταρρυθμίσεων, οφείλει να συνεχίσει να παρακολουθεί την έκταση των μεταρρυθμίσεων και την έμπρακτη υλοποίησή τους,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή διατυπώνει στην έκθεση προόδου της το συμπέρασμα ότι ο ρυθμός των αλλαγών επιβραδύνθηκε τον περασμένο χρόνο, ότι η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων παραμένει ανομοιογενής και ότι πρέπει να καταβληθούν σημαντικές περαιτέρω προσπάθειες όσον αφορά τις θεμελιώδεις ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως την ελευθερία της έκφρασης, τα δικαιώματα των γυναικών, τις θρησκευτικές ελευθερίες, τις συνδικαλιστικές ελευθερίες, τις πολιτικές ελευθερίες, τα δικαιώματα των μειονοτήτων, τα γλωσσικά και πολιτισμικά δικαιώματα και την ενίσχυση της καταπολέμησης των βασανιστηρίων και της κακομεταχείρισης, καθώς και την ταχεία και ορθή επιβολή των δικαστικών αποφάσεων από τις κρατικές υπηρεσίες,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόοδος στον τομέα της ελευθερίας της έκφρασης δεν είναι διόλου ικανοποιητική, καθώς παρουσιάζει μικτή εικόνα: υπάρχουν ορισμένες θετικές εξελίξεις, όπως η πρόσφατη αθώωση των καθηγητών Ibrahim Kaboglu και Baskin Oran, οι οποίοι διώχθηκαν δυνάμει των άρθρων 216 και 301 του τουρκικού Ποινικού Κώδικα, του δημοσιογράφου Murat Belge, των συγγραφέων Elif Shafak, Perihan Mağden και Orhan Pamuk, αλλά συνεχίζονται οι διώξεις αρκετών υπέρμαχων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και οι δίκες δημοσιογράφων και εκδοτών· εξάλλου, ο δημοσιογράφος Hrant Dink, η υπόθεση του οποίου, παρά την αθώωσή του με δικαστικό βούλευμα, παραπέμφθηκε στο τουρκικό Ανώτατο Δικαστήριο και ο οποίος κινδυνεύει να καταδικασθεί σε φυλάκιση μέχρι τρία έτη σε σχέση με άλλη δίκη, και άλλοι, όπως η ακτιβίστρια στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Eren Keskin, έχουν καταδικαστεί·

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 12 Ιουλίου 2006, το τουρκικό Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε να επικυρώσει την υπό αναστολή εξάμηνη ποινή φυλάκισης του Hrant Dink, βάσει του άρθρου 301 του τουρκικού ποινικού κώδικα, με την κατηγορία ότι προσέβαλε την "τουρκικότητα'·

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία δεν έχει ακόμα αναγνωρίσει τη γενοκτονία εις βάρος των Αρμενίων παρά τις πολυάριθμες εκκλήσεις εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αρκετών κρατών μελών,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διεθνείς συμβάσεις για τον περιορισμό της τρομοκρατίας πρέπει να λαμβάνονται προσεκτικά υπόψη κατά την κατάρτιση νέας νομοθεσίας κατά της τρομοκρατίας,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ορισμός των τρομοκρατικών εγκλημάτων πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τους διεθνείς κανόνες και πρότυπα, κυρίως με την αρχή της νομιμότητας όπως απαιτεί το άρθρο 15 του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, διάταξη η οποία δεν επιτρέπει παρέκκλιση ούτε σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προσφάτως εγκριθείς τουρκικός αντιτρομοκρατικός νόμος είναι συγκεκριμένα αντίθετος προς τη σύσταση του Ειδικού Εισηγητή για τα Βασανιστήρια του Συμβουλίου του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, και υπονομεύει προηγούμενες μεταρρυθμίσεις στον τομέα των θεμελιωδών ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εισάγοντας στοιχεία τα οποία είχαν καταργηθεί κατά τη διάρκεια προηγούμενων μεταρρυθμίσεων· λαμβάνοντας υπόψη επίσης ότι ο νόμος ενδέχεται να περιορίσει ακόμη περισσότερο την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων και ελευθεριών καθιερώνοντας ευρείς ορισμούς των όρων "τρομοκρατική πράξη" και "τρομοκράτης" και επεκτείνοντας τα όρια των εγκλημάτων που διέπονται από τον συγκεκριμένο νόμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία, όπως και η ΕΕ, πρέπει να επιδιώξει να αποτρέψει την περιστολή των ατομικών ελευθεριών λόγω θεμάτων ασφάλειας, μια πανευρωπαϊκή κοινή ανησυχία η οποία καθίσταται όλο και πιο έκδηλη κατόπιν του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Τάμπερε της 15ης και 16ης Οκτωβρίου 1999 και καταδείχθηκε προσφάτως από την παρουσίαση του Προγράμματος της Χάγης,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει σημειωθεί καμία πρόοδος από την τελευταία έκθεση του Κοινοβουλίου όσον αφορά την επίλυση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι θρησκευτικές μειονότητες· λαμβάνοντας υπόψη ακόμη ότι ο αναμενόμενος νόμος περί ιδρυμάτων που εκκρεμεί στο τουρκικό Κοινοβούλιο δεν φαίνεται να αίρει όλες τις αδυναμίες που εντοπίστηκαν στο προηγούμενο νομοσχέδιο, όπως την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν σε θρησκευτικά ιδρύματα, τη νομική προσωπικότητα, το δικαίωμα εκπαίδευσης κληρικών και εσωτερικής διοίκησης, με αποτέλεσμα να μην ανταποκρίνεται στα πρότυπα της ΕΕ και στις προσδοκίες τόσο των θρησκευτικών κοινοτήτων, όσο γενικότερα και των μη κυβερνητικών οργανώσεων απαραίτητων για μια ποικίλη και ανεξάρτητη κοινωνία των πολιτών,

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Πρωτόκολλο "Emasya" που υπεγράφη το 1997 μεταξύ του Γενικού Επιτελείου και του Υπουργείου Εσωτερικών προβλέπει, υπό ορισμένους όρους, τη διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων σε περίπτωση που υπάρχει κίνδυνος για την εσωτερική ασφάλεια,

ΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η επανεκδήλωση βίας στα νοτιοανατολικά της χώρας και η αναζωπύρωση της τρομοκρατικής δραστηριότητας του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK), την οποία ακολούθησαν αυξημένες στρατιωτικές επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας, συνιστούν σοβαρή απειλή για την ειρήνη, τη σταθερότητα και τη δημοκρατία στην Τουρκία, τονίζοντας δε ότι η δράση κατά της τρομοκρατίας πρέπει να είναι ανάλογη των απειλών και να σέβεται πάντα το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα,

P.  ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το θαρραλέο και πολλά υποσχόμενο μήνυμα που έστειλε πέρυσι ο πρωθυπουργός Ερντογάν, σχετικά με το θέμα των Κούρδων, δεν έχει συνοδευτεί μέχρι στιγμής από ουσιαστικές ενέργειες στην πράξη,

ΙΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η τουρκική κυβέρνηση δεν έχει ολοκληρωμένη στρατηγική για την πολιτική, οικονομική και κοινωνική του ανάπτυξη του νοτιοανατολικού τμήματος της χώρας· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι το πρόγραμμα για τη νοτιοανατολική Ανατολία είχε μέχρι σήμερα ελάχιστη επίδραση στο Diyarbakir και σε άλλες επαρχίες,

ΙΗ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι αποτελεί θετικό μήνυμα προς τις άλλες εθνικές ομάδες στην Τουρκία ότι οι ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις στην κουρδική γλώσσα επιτρέπονται πλέον μέσω τριών φορέων παροχής ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών, παρότι υπάρχουν ακόμη περιορισμοί ως προς την ώρα και τα μεταδιδόμενα προγράμματα,

ΙΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία δεν έχει ακόμη εφαρμόσει εκκρεμείς αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την Κύπρο· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι, κατά το έτος 2005, το ΕΔΑΔ εκδίκασε 290 υποθέσεις που αφορούν την Τουρκία και ότι στις 270 από αυτές διαπιστώθηκε τουλάχιστον μία παραβίαση,

Κ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η τουρκική κυβέρνηση έχει υπογράψει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών με την οποία ιδρύθηκε το ΕΔΑΔ και ότι οι επικρίσεις που διατυπώνει η τουρκική κυβέρνηση για αποφάσεις του ΕΔΑΔ σε συγκεκριμένες υποθέσεις υπονομεύουν πιθανώς την αποδοχή του κράτους δικαίου από την τουρκική κοινή γνώμη,

ΚΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά το έτος 2005 τα κράτη μέλη της ΕΕ έλαβαν πάνω από 2.000 αιτήσεις για άσυλο από Τούρκους πολίτες,

ΚΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή συμπεραίνει στην έκθεση προόδου της ότι η διαφθορά εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρό πρόβλημα στην Τουρκία και ότι στον Διεθνή Δείκτη Διαφάνειας/Διαφθοράς για το έτος 2005, η μέση βαθμολογία της Τουρκίας ήταν 3,5 (σε κλίμακα που κυμαίνεται από το 0 "μεγάλη διαφθορά" έως το 10 "μεγάλη διαφάνεια"),

ΚΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η τουρκική οικονομία αναγνωρίζεται ως ελεύθερα λειτουργούσα οικονομία της αγοράς και σημείωσε μεγάλη ανάπτυξη (περίπου 7,6%) που σημείωσε η τουρκική οικονομία και τον αυξανόμενο όγκο ξένων άμεσων επενδύσεων στη χώρα κατά το 2005· λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, τις ανησυχίες που διατυπώνονται ακόμη όσον αφορά το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, το οποίο εξακολουθεί να αυξάνει, και το υψηλό ποσοστό ανεργίας (περίπου 10,9% τον Μάρτιο του 2006),

ΚΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι χάρη στη στρατηγική γεωγραφική θέση της στην περιοχή, καθώς και χάρη σε αρκετά διασυνοριακά ζητήματα (π.χ. ενέργεια, υδάτινοι πόροι, μεταφορές, διαχείριση συνόρων, καταπολέμηση τρομοκρατίας), στον δυναμισμό της οικονομίας της και στους ανθρώπινους πόρους της, η Τουρκία μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επίλυση των ποικίλων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η περιοχή και στη μελλοντική ανάπτυξη της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας της ΕΕ,

ΚΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το πολιτιστικό και ιστορικό υπόβαθρο της Τουρκίας παρέχει στη χώρα τη δυνατότητα να ενεργεί ως γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης και του ισλαμικού κόσμου,

Z.  ΚΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η γεωστρατηγική κατάσταση της Τουρκίας, η ιδιότητα μέλους του ΝΑΤΟ και η σχέση με τον ισλαμικό κόσμο δύνανται να αποτελέσουν στοιχεία πολιτικής ασφάλειας για την Ευρώπη,

ΚΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία έχει υπογράψει, αλλά δεν έχει επικυρώσει ούτε εφαρμόσει το πρόσθετο Πρωτόκολλο σχετικά με την επέκταση της συμφωνίας της Άγκυρας στα νέα κράτη μέλη, με αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, να συνεχίζεται ο αποκλεισμός των πλοίων που φέρουν κυπριακή σημαία καθώς και η απαγόρευση της εισόδου στους λιμένες της στα πλοία που προσεγγίζουν τη χώρα προερχόμενα από λιμένες της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως επίσης να μην επιτρέπει η Τουρκία να πετούν πάνω από τον εναέριο χώρο της κυπριακά αεροσκάφη, ούτε να προσγειώνονται σε τουρκικά αεροδρόμια,
ΚΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά το 2006 η ΕΕ θα παρακολουθεί στενά και θα αξιολογεί την πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας της Άγκυρας και του πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Άγκυρας από την Τουρκία, όπως αναφέρεται στην προαναφερθείσα δήλωση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της στις 21 Σεπτεμβρίου 2005 και στα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Βρυξελλών της 15ης και16ης Ιουνίου 2006· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα κράτη μέλη της έχουν δηλώσει ότι η αδυναμία της Τουρκίας να ανταποκριθεί πλήρως στις συμβατικές υποχρεώσεις της θα επηρεάσει τη συνολική πρόοδο των διαπραγματεύσεων,
ΚΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία συνεχίζει να ασκεί αδικαιολόγητο αποκλεισμό κατά της Αρμενίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εν λόγω αποκλεισμός απειλεί την περιφερειακή σταθερότητα, παρεμποδίζει την περιφερειακή ανάπτυξη καλής γειτονίας και παραβιάζει τις προτεραιότητες της αναθεωρημένης εταιρικής σχέσης προσχώρησης και τις απαιτήσεις του διαπραγματευτικού πλαισίου,
Δημοκρατία και κράτος δικαίου

1.   τονίζει ότι η ισχυροποίηση των δεσμών μεταξύ της Τουρκίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι θεμελιώδους σημασίας για την ΕΕ, για την Τουρκία και για την ευρύτερη περιοχή·

2.   χαιρετίζει το γεγονός ότι η ενεργός φάση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων μεταξύ της Τουρκίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεκίνησε με το άνοιγμα και το προσωρινό κλείσιμο του κεφαλαίου "Επιστήμη και Έρευνα'· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για την επιβράδυνση της μεταρρυθμιστικής διαδικασίας, όπως προκύπτει από προβλήματα που εξακολουθούν να υπάρχουν ή από ανεπαρκή πρόοδο ιδίως στους τομείς της ελεύθερης έκφρασης, των θρησκευτικών και μειονοτικών δικαιωμάτων, των σχέσεων μεταξύ πολιτικού και στρατιωτικού τομέα, της επιβολής των νόμων στο εσωτερικό της χώρας, των δικαιωμάτων των γυναικών, των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, των πολιτιστικών δικαιωμάτων και της ταχείας και ορθής εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων από κρατικές υπηρεσίες και προτρέπει την Τουρκία να αναθερμάνει τη μεταρρυθμιστική διαδικασία·

3.   χαιρετίζει την πρωτοβουλία της τουρκικής κυβέρνησης να ξαναρχίσει τη διαδικασία νομοθετικών αλλαγών υποβάλλοντας στο τουρκικό Κοινοβούλιο την ένατη δέσμη νομοθετικών μεταρρυθμίσεων, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, νόμο για τον Διαμεσολαβητή, νόμο για το Ελεγκτικό Συνέδριο -που θα επιτρέπει τον έλεγχο των στρατιωτικών δαπανών-, νόμο για τα ιδρύματα και μέτρα για την ενίσχυση της λειτουργίας του δικαστικού κλάδου, όπως ο νόμος για τις διοικητικές διαδικασίες, μέτρα για την καταπολέμηση της διαφθοράς, μέτρα για τη διευκόλυνση της λειτουργίας μειονοτικών σχολείων και μέτρα για την αύξηση της διαφάνειας όσον αφορά τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων·

4.   υπογραμμίζει ότι ένα νομοσχέδιο για τη δημοκρατία το οποίο προσεγγίζει θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών πρέπει να συζητείται ανοιχτά και με διαφάνεια και ότι η κοινωνία των πολιτών πρέπει να συμμετάσχει πλήρως σε αυτές τις συζητήσεις σε όλα τα στάδια·

5.   αναμένει ότι, για να μπορέσει η ένατη δέσμη νομοθετικών μεταρρυθμίσεων να δώσει πραγματικά νέα ώθηση στη μεταρρυθμιστική διαδικασία, το τουρκικό Κοινοβούλιο θα τροποποιήσει και στη συνέχεα θα εγκρίνει την εν λόγω δέσμη, έχοντας κυρίως υπόψη του τα εξής:

   η λειτουργία και η ανεξαρτησία του δικαστικού κλάδου πρέπει να ενισχυθεί με κατάλληλα μέτρα τα οποία θα συμπεριληφθούν στον νόμο περί συμβιβασμών, στον νόμο για τις διοικητικές διαδικασίες και στον νόμο για τις διοικητικές νομικές διαδικασίες,
   ο νόμος για τα ιδρύματα πρέπει να άρει όλους τους περιορισμούς που ισχύουν επί του παρόντος για τις θρησκευτικές μειονότητες όσον αφορά τη νομική προσωπικότητα, την εκπαίδευση των κληρικών, τις άδειες εργασίας, τα σχολεία και την εσωτερική διοίκηση, πρέπει να διευθετεί με προσήκοντα τρόπο το θέμα των δημευμένων περιουσιών, καθώς και την άσκηση αγωγών αποζημίωσης κατά του κράτους σε περίπτωση μη εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων, να παρέχει πλήρη ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι υποστηρίζοντας την αρχή μιας κοινωνίας των πολιτών που θα χαρακτηρίζεται από πλουραλισμό, ανεξαρτησία και αυτοπεποίθηση,
   ο νόμος για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων πρέπει να αυξήσει σημαντικά τη διαφάνεια και να εξαλείψει τη διαφθορά,
   πρέπει να αφαιρεθούν από τα στρατιωτικά δικαστήρια όλες οι εναπομείνασες αρμοδιότητες που τους επιτρέπουν να δικάζουν πολίτες,
   πρέπει να υπογραφούν και να επικυρωθούν διάφορες διεθνείς συμφωνίες, όπως η σύμβαση-πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων, ο Ευρωπαϊκός Χάρτης για τις περιφερειακές ή μειονοτικές γλώσσες, το καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου της Ρώμης (ΔΠΔ) και η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με το Δίκαιο της Θάλασσας,
   η νομοθετική διαδικασία γενικά και η εφαρμογή της ενάτης δέσμης ειδικότερα επιτελούνται καλύτερα με τη διαρκή και δομική εμπλοκή των ΜΚΟ·

6.   λαμβάνει υπό σημείωση την έγκριση του νέου αντιτρομοκρατικού νόμου της 30ής Ιουνίου 2006 που εγκρίθηκε ενόψει της ανανεωμένης και συνεχιζόμενης εκστρατείας εκφοβισμού, βίας και τρομοκρατίας του PKK· ζητεί από τις τουρκικές αρχές να διασφαλίσουν ότι η εφαρμογή του δεν θα περιορίσει περισσότερο την άσκηση βασικών δικαιωμάτων και ελευθεριών και ότι θα επιτύχει τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στην επιταγή για ασφάλεια και στις συναφείς με τα ανθρώπινα δικαιώματα εγγυήσεις· υπογραμμίζει συγκεκριμένα τη σημασία ενός αυστηρού και περιορισμένου ορισμού των τρομοκρατικών ενεργειών, της πλήρους εγγύησης της ελευθερίας έκφρασης και της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, περιλαμβανομένης της ελευθερίας προάσπισης όλων των υποθέσεων με δημοκρατικά μέσα, της επιβολής ποινών ανάλογων προς τα τρομοκρατικά εγκλήματα, ακέραιων δικαιωμάτων υπεράσπισης σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, πλήρους λογοδοσίας για εγκλήματα που διαπράχθηκαν από δυνάμεις ασφαλείας ή από στελέχη των υπηρεσιών πληροφοριών και της επίδειξης της μέγιστης δυνατής σύνεσης κατά τη χορήγηση άδειας σε αρχές επιβολής του νόμου για τη χρήση πυροβόλων όπλων·

7.   επισημαίνει ότι εάν υφίσταται η συνεχής ανάγκη κατάταξης ορισμένων οργανώσεων που συνδέονται με τρομοκρατικά εγκλήματα ως τρομοκρατικές οργανώσεις, με δυσμενείς νομικές επιπτώσεις, η διαδικασία για την εν λόγω κατάταξη πρέπει να είναι διαφανής και αντικειμενική, και οι θιγόμενες οργανώσεις πρέπει να είναι σε θέση να προσφύγουν σε ανεξάρτητο δικαστικό σώμα·

8.   αναγνωρίζει τη σημασία του νόμου για την αποζημίωση των θυμάτων τρομοκρατίας, ο οποίος εκτείνεται σε θύματα τρομοκρατικών ενεργειών καθώς και θύματα αντιτρομοκρατικών επιχειρήσεων του κράτους· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ο νόμος δεν ανταποκρίνεται πλήρως στις προσδοκίες επειδή οι επιτροπές αξιολόγησης απωλειών στο πλαίσιο του νόμου δεν είναι επαρκώς εξοπλισμένες να εκπληρώσουν καταλλήλως τα καθήκοντά τους·

9.   καλεί την Τουρκία να μεριμνήσει για την ίση μεταχείριση όλων των Τούρκων πολιτών ενώπιον του νόμου καθ" όλη τη διάρκεια της νομικής διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων των ανακρίσεων, της δίκης, της καταδίκης και της κράτησης, χωρίς παραβάσεις από την πλευρά των κυβερνητικών αξιωματούχων, των στρατιωτικών ή των μελών των δυνάμεων ασφαλείας· τονίζει ότι, στη μάχη κατά της ατιμωρησίας και προκειμένου να οικοδομηθεί δημόσια εμπιστοσύνη στην επιβολή του νόμου, είναι σημαντικό οι αξιωματούχοι να κατηγορούνται για εγκλήματα, να κρατούνται και να συλλαμβάνονται για τους ίδιους λόγους για τους οποίους ενοχοποιούνται άλλοι ύποπτοι εγκλημάτων·

10.   καλεί την Τουρκία να καταργήσει ή να τροποποιήσει, το ταχύτερο δυνατό, τις διατάξεις εκείνες του Ποινικού Κώδικα, όπως τα άρθρα 216, 277, 285, 288, 301, 305 και 318, που επιτρέπουν στους δικαστές και στους εισαγγελείς να προβαίνουν σε αυθαίρετες ερμηνείες με αποτέλεσμα να εκδίδουν αποφάσεις που θίγουν την ελευθερία της έκφρασης και την ελευθερία του Τύπου, πράγμα το οποίο συνιστά απειλή για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες και επηρεάζει δυσμενώς την πρόοδο προς τον εκδημοκρατισμό·

11.   αποδοκιμάζει την καταδίκη του Hrant Dink, στις 12 Ιουλίου 2006, από το Ανώτατο Δικαστήριο της Τουρκίας, με βάση το άρθρο 301 του τουρκικού ποινικού κώδικα· επισημαίνει ότι τα δικαστήρια, με την ερμηνεία των διατάξεων του ποινικού κώδικα, δεν επέτυχαν να καθιερώσουν θετική νομολογία σύμφωνα με τα αντίστοιχα πρότυπα της ΕΕ·

12.   αναγνωρίζει τις βελτιώσεις που επήλθαν στη νομοθεσία χάρη στις προσπάθειες τις οποίες κατέβαλε η τουρκική κυβέρνηση μετά το 2002 όσον αφορά την πολιτική της μηδενικής ανοχής για τα βασανιστήρια, ανταποκρινόμενη στις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· αναγνωρίζει επίσης ότι μειώνονται τα περιστατικά κακομεταχείρισης από εκπροσώπους των δυνάμεων επιβολής του νόμου, περιστατικά που περιγράφονται στην έκθεση 2006 για την Τουρκία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρόληψη των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης και τιμωρίας· τονίζει ότι απαιτούνται αποτελεσματικότερα μέτρα, όπως προκύπτει εμφανώς το γεγονός ότι εξακολουθούν να καταγγέλλονται κρούσματα βασανιστηρίων και κακομεταχείρισης, ιδίως στα νοτιοανατολικά της χώρας, από εκπροσώπους των δυνάμεων επιβολής του νόμου και από το καθεστώς ατιμωρησίας που απολαμβάνουν οι τελευταίοι, όπως περιγράφεται, μεταξύ άλλων, στην έκθεση 2006 της Διεθνούς Αμνηστίας· ενθαρρύνει την Τουρκία να επικυρώσει το Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης κατά των Βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας· διατυπώνει την ανησυχία του για την ποιότητα επιβολής του νόμου στο εσωτερικό της χώρας, η οποία απέχει πολύ από τα πρότυπα της ΕΕ·

13.   τονίζει τη σημασία επικύρωσης από την Τουρκία του Καταστατικού της Ρώμης του ΔΠΔ, προκειμένου να καταπολεμηθούν οιαδήποτε κατάλοιπα ατιμωρησίας και να ενισχυθεί η διεθνής προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

14.   αναγνωρίζει τις βελτιώσεις που επήλθαν στη νομοθεσία χάρη στις προσπάθειες τις οποίες κατέβαλε η τουρκική κυβέρνηση μετά το 2002 όσον αφορά την καταπολέμηση της διαφθοράς· καλεί τις τουρκικές αρχές να συνεχίσουν ενεργά τις προσπάθειες για την καταπολέμηση της διαφθοράς στο εσωτερικό της χώρας· υπενθυμίζει τις συστάσεις που εξέδωσε η ομάδας κρατών κατά της διαφθοράς τον Μάρτιο του 2006 και ενθαρρύνει την Τουρκία να τις ακολουθήσει και να τις εφαρμόσει στην πράξη·

15.   εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι έως σήμερα δεν λειτουργεί στη χώρα εποπτικό σύστημα για χώρους κράτησης από ανεξάρτητους οργανισμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

16.   επισημαίνει ότι έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών μετά τη θέση σε ισχύ του νέου Ποινικού Κώδικα· τονίζει, ωστόσο, ότι ο μη σεβασμός των δικαιωμάτων των γυναικών στην Τουρκία είναι θέμα που εξακολουθεί να προκαλεί προβληματισμό και επισημαίνει ότι απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες προκειμένου να εξαλειφθούν οι διακρίσεις και η βία κατά των γυναικών και να δημιουργηθούν περισσότερα καταφύγια για γυναίκες που αντιμετωπίζουν προβλήματα, σε συνεργασία με τις γυναικείες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και με κατάλληλη χρηματοδοτική υποστήριξη· καλεί την Τουρκία να εντείνει τις προσπάθειές της ώστε οι γυναίκες να μπορούν να διεκδικούν πλήρως το δικαίωμά τους στην εκπαίδευση και στις ευκαιρίες για απασχόληση· επισημαίνει κάποια πρόοδο στην καταπολέμηση των εγκλημάτων τιμής εφόσον η ποινή έχει αυξηθεί σε ισόβια κάθειρξη, εκφράζει όμως την ανησυχία του για τη ραγδαία αύξηση σε εικαζόμενες αυτοκτονίες γυναικών στη νοτιοανατολική Τουρκία· χαιρετίζει σε αυτό το πλαίσιο τις εκστρατείες ευαισθητοποίησης που οργανώνονται από τις ΜΚΟ και τον Τύπο στην Τουρκία·

17.   καλεί τις τουρκικές αρχές να συμμετάσχουν σε διαρκή διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών στην Τουρκία και να λάβουν εν προκειμένω υπόψη το δεύτερο ψήφισμα σχετικά με τον ρόλο των γυναικών στην Τουρκία στον κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό βίο, το οποίο αναμένεται να συζητηθεί το 2006 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

18.   επισημαίνει ότι στην Τουρκία οι γυναίκες ανέρχονται σε ποσοστό 50% όλων των αποφοίτων πανεπιστημίου και το 40% των επαγγελματικών τάξεων περιλαμβανομένων των δικηγόρων και των γιατρών·

19.   χαιρετίζει την πρόσφατη πρωτοβουλία της τουρκικής κυβέρνησης για κοινωνική ένταξη, με την οποία ενθαρρύνεται η αύξηση θέσεων εργασίας με σύστημα χρηματοδοτικών πρωτοβουλιών σε 49 οικονομικά υπανάπτυκτες περιοχές·

20.   εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τη βομβιστική επίθεση των τουρκικών δυνάμεων ασφαλείας, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, σε βιβλιοπωλείο της πόλης Şemdinli, και την επακόλουθη απόλυση του εισαγγελέα Ferhat Sarikaya, η οποία αποτέλεσε αντικείμενο έρευνας από το τουρκικό Κοινοβούλιο· τονίζει ότι ανησυχεί σοβαρά για τον ρόλο που εξακολουθεί να έχει -εάν μάλιστα δεν έχει περαιτέρω ενισχυθεί- ο στρατός στην τουρκική κοινωνία επισημαίνει ότι η αντικειμενική και αμερόληπτη διεξαγωγή ερευνών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης της κοινής γνώμης και τη διασφάλιση της αξιοπιστίας του δικαστικού κλάδου· ζητεί κατά συνέπεια τη δημοσίευση της έκθεσης σχετικά με τη διεξαχθείσα έρευνα της Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης της Τουρκίας·

21.   υποστηρίζει ότι ο σαφής συνταγματικός διαχωρισμός του εξωστρατιωτικού και στρατιωτικού πολιτικού και θεσμικού ρόλου στην Τουρκία αποτελεί προϋπόθεση η οποία πρέπει να εκπληρωθεί προκειμένου να διεξαχθούν σοβαρές συνομιλίες για την τουρκική ένταξη στην ΕΕ·

22.   επαναλαμβάνει ότι ζητεί να επέλθει αναμόρφωση του εκλογικού συστήματος με την οποία να μειωθεί το κατώτατο όριο του δέκα τοις εκατό, ώστε να εξασφαλίζεται ευρύτερη εκπροσώπηση των πολιτικών δυνάμεων και των μειονοτήτων στη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση· χαιρετίζει με αυτό το πνεύμα τη συζήτηση που διεξάγεται σήμερα για τις μεταρρυθμίσεις στο εκλογικό σύστημα·

23.   υπενθυμίζει ότι κατά την άποψή του η κατάρτιση νέου Συντάγματος αποτελεί περαιτέρω και πιθανώς αναγκαία αντανάκλαση του εντελώς θεμελιώδους χαρακτήρα των αλλαγών που απαιτούνται για ένταξη στην ΕΕ και επισημαίνει ότι ένα σύγχρονο Σύνταγμα μπορεί να αποτελέσει τη βάση εκσυγχρονισμού του τουρκικού κράτους·

24.   καταδικάζει απερίφραστα τον φόνο δικαστή του ανώτατου δικαστηρίου της Τουρκίας· ανησυχεί για το χαμηλό επίπεδο ασφαλείας που παρέχεται στους δικαστές αυτούς από την αστυνομία παρά τις σαφείς και δημόσιες απειλές· καλεί την τουρκική κυβέρνηση να επιληφθεί της κατάστασης·

25.   καταδικάζει τις πρόσφατες βομβιστικές επιθέσεις σε διάφορες πόλεις της Τουρκίας· εκφράζει τα συλλυπητήρια του προς τα θύματα αυτών και των προηγούμενων επιθέσεων·

26.   καλεί την τουρκική κυβέρνηση να εφαρμόσει τα περιβαλλοντικά πρότυπα της ΕΕ σε έργα τα οποία αναμένονται να επιφέρουν πιθανές ζημίες στο περιβάλλον όπως το προταθέν χρυσωρυχείο στην Πέργαμο και άλλα ανάλογα εξορυκτικά έργα, και το φράγμα Yortanli, το οποίο τελεί σήμερα υπό κατασκευή, το φράγμα Ilisu που θα μπορούσε να οδηγήσει σε καταστροφή ιστορικά σημαντικών τοπίων όπως το Hasankeyf (που θα μπορούσε να πλημμυρίσει από το φράγμα Ilisu) και το Allionoi (που θα μπορούσε να πλημμυρίσει από το φράγμα Allini), καθώς και άλλα έργα φραγμάτων που έχουν προγραμματισθεί στην κοιλάδα Munzur και Yusufeli στην επαρχία Atrvin·

Ανθρώπινα δικαιώματα και προστασία των μειονοτήτων

27.   εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος το τελευταίο έτος στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών· καταδικάζει τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών και τους περιορισμούς στην άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων και ελευθεριών·

28.   επαναλαμβάνει την ανάγκη να συμμορφωθεί η Τουρκία με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Θεμελιωδών Ελευθεριών, περιλαμβανομένης της πλήρους και έγκαιρης εκτέλεσης όλων των αποφάσεων του ΕΔΑΔ·

29.   εκφράζει την ανησυχία του για τον αριθμό των προερχομένων από την Τουρκία αιτούντων άσυλο στις βιομηχανικές χώρες κατά το έτος 2005· τον εκλαμβάνει ως ένδειξη των χαμηλών επιδόσεων της Τουρκίας σε ό,τι αφορά είτε την υπεράσπιση των ίδιων των συνόρων της είτε τους τομείς της δικαιοσύνης, της ανοχής και της περιφρούρησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· αναγνωρίζει συγχρόνως τη σημειωθείσα πρόοδο κατά την περίοδο 2001-2005 για τη μείωση κατά 65% του αριθμού των αιτούντων άσυλο με προέλευση την Τουρκία, ο αριθμός των οποίων ξεπέρασε μόλις τους 10 000 το 2005·

30.   υπενθυμίζει στην Τουρκία τη σύστασή του περί μεταρρύθμισης των σημερινών υπηρεσιών επιθεώρησης στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αναθέτοντας τα σχετικά καθήκοντα σε ανεξάρτητες υπηρεσίες επιθεώρησης, στις οποίες θα πρέπει να διατεθούν επαρκείς πόροι ώστε να λειτουργούν αποτελεσματικά σε όλες τις περιφέρειες της Τουρκίας, καθώς και η εξουσία διεξαγωγής έρευνας ανά πάσα στιγμή σε οποιοδήποτε κρατητήριο της αστυνομίας με ταυτόχρονη στενή συνεργασία με ανεξάρτητες τουρκικές ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· τονίζει ότι επείγει η παγιοποίηση και η ενίσχυση των θεσμικών φορέων που προωθούν και στηρίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα· χαιρετίζει τη συνεργασία της Τουρκίας με τον Ειδικό Εισηγητή για τα Βασανιστήρια του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών (UNHRC) και καλεί την Τουρκία να διατηρήσει πάγια πρόσκληση σε όλες τις ειδικές διαδικασίες του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών·

31.   σέβεται τις ευαισθησίες που υπάρχουν σε μια χώρα στην οποία η μεγάλη πλειονότητα είναι σουνίτες μουσουλμάνοι, υπενθυμίζει όμως στην Τουρκία τη σημαντική πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά που της κληροδοτήθηκε προς διαφύλαξη από την πολυπολιτισμική, πολυεθνική και πολυθρησκευτική οθωμανική αυτοκρατορία· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, μετά το προαναφερθέν τελευταίο ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 28ης Σεπτεμβρίου 2005, δεν έχει επιτελεστεί πρόοδος στον τομέα της ελευθερίας της θρησκείας· τονίζει ότι η ελευθερία των πολιτών να ασπάζονται όποια θρησκεία ή δόγμα επιθυμούν, πρέπει να επεκταθεί ώστε οι πολίτες να έχουν τις ίδιες νομικές και διοικητικές ευκαιρίες να ασκούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα, να οργανώνουν τις κοινότητές τους, να κατέχουν και να διαχειρίζονται τα περιουσιακά στοιχεία των κοινοτήτων τους και να εκπαιδεύουν τους κληρικούς τους·

32.   καταδικάζει απερίφραστα τη δολοφονία του πατέρα Andrea Santoro, ιταλού ιερέα και ιεραποστόλου·

33.   επαναλαμβάνει την έκκληση που έχει διατυπώσει στα προηγούμενα ψηφίσματά του προς τις τουρκικές αρχές περί εκπλήρωσης των δεσμεύσεων των τελευταίων όσον αφορά την ελευθερία της θρησκείας και ζητεί να προβούν σε συγκεκριμένες ενέργειες για την εξάλειψη των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι θρησκευτικές μειονότητες όσον αφορά, συγκεκριμένα, τη νομική τους κατάσταση, την εκπαίδευση των κληρικών και τα περιουσιακά τους δικαιώματα (τα τελευταία χρόνια, για παράδειγμα, έχουν απαλλοτριωθεί 30 οικόπεδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου)· απευθύνει έκκληση στις τουρκικές αρχές να σταματήσουν να κατάσχουν και να πουλούν περιουσίες που ανήκουν σε θρησκευτικές κοινότητες· ζητεί την άμεση επαναλειτουργία της Ελληνορθόδοξης Ιερατικής Σχολής της Χάλκης και τη δημόσια χρήση του εκκλησιαστικού τίτλου του Οικουμενικού Πατριαρχείου· ζητεί την προστασία και αναγνώριση των Αλεβιτών, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης των Οίκων Cem ως θρησκευτικών κέντρων· ζητεί την προστασία και αναγνώριση των Yezidi και του ιδρύματος Yezidi, των χώρων λατρείας και όλη η θρησκευτική εκπαίδευση να είναι εθελοντική και να μην καλύπτει μόνο τη σουνιτική θρησκεία, καθώς και τη θέσπιση εναλλακτικού μαθήματος, για εκείνους που δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στη θρησκευτική διδαχή, στο οποίο θα συζητούνται αξίες, πρότυπα και ηθικά θέματα· ζητεί την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων όλων των χριστιανικών μειονοτήτων και κοινοτήτων στην Τουρκία (λ.χ. των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης, της Ίμβρου και της Τενέδου)·

34.   ευελπιστεί ότι η επικείμενη επίσκεψη του Πάπα Βενέδικτου ΙΣΤ´ στην Τουρκία θα συμβάλει στην ενίσχυση του διαθρησκευτικού και διαπολιτιστικού διαλόγου μεταξύ του Χριστιανικού και του Μουσουλμανικού κόσμου·

35.   καλεί τις τουρκικές αρχές να σεβαστούν πλήρως και να εφαρμόσουν όλες τις αποφάσεις και να συμμορφωθούν με τη νομολογία του Διεθνούς Δικαστηρίου και οιουδήποτε άλλου διεθνούς οργάνου·

36.   επιμένει στην άποψη ότι η Τουρκία υποχρεούται να διασφαλίσει πλήρως την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων όλων των θρησκευτικών κοινοτήτων· ζητεί το αναθεωρημένο νομοσχέδιο για τα ιδρύματα να αντικατοπτρίζει τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής και να συμμορφώνεται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, συγχρόνως δε να ικανοποιεί τις προσδοκίες της πολυθρησκευτικής τουρκικής κοινωνίας·

37.   επισημαίνει ότι διεξάγεται μια σημαντική συζήτηση για τις μαντίλες στην τουρκική κοινωνία· επισημαίνει ότι δεν υπάρχουν ευρωπαϊκοί κανόνες εν προκειμένω, εκφράζει όμως την ελπίδα του ότι θα ανευρεθεί μια συμβιβαστική λύση στην Τουρκία για τη χρήση της μαντίλας από τις φοιτήτριες στο πανεπιστήμιο·

38.   επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τις τουρκικές αρχές να εφαρμόσουν τα πρότυπα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας σχετικά με τα συνδικαλιστικά δικαιώματα, να απόσχουν από κάθε πολιτική ανάμειξη στη λειτουργία των συνδικαλιστικών ενώσεων, αλλά να διαβουλεύονται μαζί τους για τη χάραξη πολιτικής, και να αποδώσουν ιδιαίτερη προσοχή στη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας· χαιρετίζει βεβαίως τις πρόσφατες επιτυχίες όπως το σχέδιο των Αδάνων κατά της παιδικής εργασίας, αλλά τις καλεί να θεσπίσουν πρόσθετη νομοθεσία η οποία θα απαγορεύει την απασχόληση παιδιών· χαιρετίζει την τελευταία αξιολόγηση της ΔΟΕ, η οποία χαρακτηρίζει την Τουρκία επιτυχές παράδειγμα στην καταπολέμηση της παιδικής εργασίας, και συνεπώς χαιρετίζει τον μακροπρόθεσμο στόχο της τουρκικής κυβέρνησης για την εξάλειψη των χειρότερων μορφών παιδικής εργασίας έως το 2012·

39.   χαιρετίζει την έναρξη ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων στην κουρδική γλώσσα, γεγονός που θεωρείται σημαντικό βήμα υπό τον όρο ότι θα συνοδευτεί από περαιτέρω άρση όλων των περιορισμών, περιλαμβανομένων ειδικών προγραμμάτων από και για τις κουρδικές κοινότητες, επιτρέποντας έτσι στους Κούρδους να ασκούν ελεύθερα τα πολιτιστικά και εκπαιδευτικά τους δικαιώματα·

40.   υπενθυμίζει ότι το ΕΔΑΔ συνέστησε στην Τουρκία να προετοιμάσει νέο νομικό πλαίσιο για τους αντιρρησίες συνείδησης, όπως επίσης υπενθυμίζει στην Τουρκία ότι το δικαίωμα αντίρρησης για λόγους συνείδησης αναγνωρίζεται στον Ευρωπαϊκό Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων· χαιρετίζει, ως εκ τούτου, την πρωτοβουλία του υπουργείου Δικαιοσύνης να νομιμοποιήσει το δικαίωμα των αντιρρησιών συνείδησης και να προτείνει τη θέσπιση εναλλακτικής θητείας στην Τουρκία· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι σε πρόσφατη απόφαση του τουρκικού στρατοδικείου καταδικάστηκε σε φυλάκιση αντιρρησίας συνείδησης και το στρατοδικείο αρνήθηκε ανοικτά να ακολουθήσει σχετική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου· καταδικάζει τις συνεχιζόμενες διώξεις δημοσιογράφων και συγγραφέων που έχουν εκφράσει την υποστήριξή τους για το δικαίωμα αντίρρησης συνείδησης όσον αφορά τη στρατιωτική θητεία·

41.   υποστηρίζει σθεναρά τις δραστηριότητες της δημοκρατικής κοινωνίας των πολιτών της Τουρκίας, και προπάντων της "Τουρκικής Ένωσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων" και του "Τουρκικού Ιδρύματος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων'· αναγνωρίζει ότι οι δημοκρατικές οργανώσεις αυτού του είδους επιτελούν ανεκτίμητο έργο, ιδίως όσον αφορά την παρακολούθηση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

42.   καλεί την Επιτροπή να παράσχει συνεκτική και αποφασιστική υποστήριξη, ιδίως από οικονομικής άποψης, στις δραστηριότητες των προαναφερθεισών δημοκρατικών οργανώσεων που εκπροσωπούν την τουρκική κοινωνία των πολιτών·

43.   καταδικάζει σθεναρά την ξενοφοβική και ρατσιστική "επιτροπή Talaat Pacha ", η οποία διοικείται από οργανώσεις της άκρας δεξιάς, για σοβαρές παραβιάσεις των ευρωπαϊκών αρχών, και τις διαδηλώσεις άρνησης στη Λυών και το Βερολίνο που οργανώθηκαν από τις ίδιες οργανώσεις· καλεί την Τουρκία να καταργήσει την εν λόγω επιτροπή και να παύσει τις δραστηριότητές της·

Το νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας

44.   καταδικάζει απερίφραστα την αναζωπύρωση της τρομοκρατικής βίας από την πλευρά του PKK· τονίζει ότι η βία που ασκείται εις βάρος Τούρκων πολιτών σε διάφορα μέρη της χώρας από οιαδήποτε πλευρά δεν μπορεί να δικαιολογηθεί σε καμία περίπτωση· εκφράζει την αλληλεγγύη του για την προσπάθεια καταπολέμησης της τρομοκρατίας που καταβάλλει η Τουρκία· και, ως εκ τούτου, καλεί το PKK να κηρύξει και να τηρήσει άμεση εκεχειρία·

45.   χαιρετίζει την πρόσφατη έκκληση του Κόμματος Δημοκρατικής Κοινωνίας για εκεχειρία και για πολιτικές διαπραγματεύσεις σχετικά με τη διένεξη στα νοτιοανατολικά, και καλεί το ΡΚΚ να ανταποκριθεί θετικά στην έκκληση αυτή·

46.   επισημαίνει ότι πάρα πολλοί εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών δικάζονται αυτή τη στιγμή και δέχονται απειλές σε καθημερινή βάση, μεταξύ των οποίων ο Mehdi Zana, σύζυγος της τιμηθείσας με το βραβείο Ζαχάρωφ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Leyla Zana· καλεί την τουρκική κυβέρνηση να άρει τους περιορισμούς που εξακολουθούν να επιβάλλονται στους εν λόγω εκπροσώπους της δημοκρατικής κοινωνίας των πολιτών·

47.   ανησυχεί σοβαρά για τις απορρέουσες εντάσεις στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, οι οποίες συνιστούν σοβαρή απειλή για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή· τονίζει τη σημασία περαιτέρω προόδου στη μείωση των εντάσεων στην ανατολική και νοτιοανατολική Τουρκία η οποία πρέπει να επιτευχθεί προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα και η αξιοπιστία των μεταρρυθμίσεων· καλεί όλες τις εμπλεκόμενες στη διένεξη πλευρές να μην χρησιμοποιούν βία ή να μην απαντούν στη βία με βία· εκτιμά ότι είναι σημαντικό να μην επεκταθεί η νομική έννοια της τρομοκρατίας έτσι ώστε τα μη τρομοκρατικά εγκλήματα να μην περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του τουρκικού αντιτρομοκρατικού νόμου, ο οποίος ορίζει την τρομοκρατία βάσει του σκοπού και των στόχων του αντί να αναφέρεται σε συγκεκριμένες εγκληματικές ενέργειες, χρησιμοποιώντας ασαφή διατύπωση και πολύ γενικούς όρους, με αποτέλεσμα να υπονομεύονται οι βασικές ελευθερίες·

48.   εκφράζει την πεποίθησή του ότι η έκκληση του Κόμματος Δημοκρατικής Κοινωνίας προς το παράνομο PKK να κηρύξει μονομερή εκεχειρία γεννά ελπίδες για τερματισμό του φαύλου κύκλου βίας στην νοτιοανατολική Τουρκία και στη λοιπή χώρα·

49.   καλεί τις τουρκικές αρχές να εφαρμόσουν τα ευρωπαϊκά πρότυπα για τη σύλληψη και την κράτηση υπόπτων· καλεί τις τουρκικές αρχές να επιτρέψουν πλήρη πρόσβαση ανεξάρτητων παθολόγων στην περίπτωση θανάτων στις φυλακές ή ως αποτέλεσμα εικαζόμενης βίας από δυνάμεις ασφαλείας· εκφράζει την ανησυχία του για τα βίαια επεισόδια εις βάρος παιδιών με αποτέλεσμα να υπάρξουν θύματα στις ταραχές που σημειώθηκαν στο Diyarbakir τον Μάρτιο του 2006· επισημαίνει ότι οι διατάξεις του νέου νόμου για την προστασία των παιδιών σχετικά με τους ανήλικους παραβάτες, ο οποίος εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2005, δεν ανταποκρίνονται πλήρως στα διεθνή πρότυπα·

50.   καλεί την τουρκική κυβέρνηση να επιλύσει δημοκρατικά το κουρδικό ζήτημα μετά από την ενθαρρυντική δήλωση που έκανε ο πρωθυπουργός Ερντογάν τον περασμένο χρόνο· εκτιμά ότι είναι αναγκαία η επίτευξη ισορροπίας ανάμεσα στην ανάγκη για έλεγχο της κατάστασης από την άποψη της ασφάλειας, αποφεύγοντας τις εντάσεις μεταξύ πολιτικού και στρατιωτικού τομέα, και στην αποτελεσματική προώθηση του πολιτικού διαλόγου και της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης του νοτιοανατολικού τμήματος της χώρας μέσω συνολικής στρατηγικής η οποία θα υποστηρίζεται από επαρκή μέσα· καλεί την τουρκική κυβέρνηση να επενδύσει στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη του νοτιοανατολικού τμήματος της χώρας, να αντιμετωπίσει τις ανισότητες μεταξύ του εθνικού μέσου όρου και του ανατολικού και νοτιοανατολικού τμήματος της χώρας σε ό,τι αφορά, μεταξύ άλλων, την ανεργία, την πρόσβαση στην παιδεία, τη στέγαση και την υγειονομική περίθαλψη, και να αρχίσει εποικοδομητικό διάλογο με ειρηνικούς συνομιλητές· καλεί τους εκλεγμένους εκπροσώπους της κουρδικής κοινότητας να ανταποκριθούν θετικά σε οιοδήποτε διάλογο αυτού του είδους με την τουρκική κυβέρνηση, τηρώντας απαρέγκλιτα την αρχή της μη βίας· υπενθυμίζει σε αυτό το πλαίσιο τη σημασία του να επιτραπεί η ενεργότερη συμμετοχή των κούρδων εκπροσώπων στη δημοκρατική διαδικασία με κατάλληλα μέσα, όπως είναι η μείωση του εκλογικού κατώτατου ορίου· υπογραμμίζει την ανάγκη καθιέρωσης αποτελεσματικής αποκεντρωμένης διοίκησης·

51.   εκφράζει την πεποίθησή του ότι τα απαραίτητα χρηματοδοτικά μέσα για ένα τέτοιο επενδυτικό και αναπτυξιακό πρόγραμμα για το νοτιοανατολικό τμήμα δεν μπορούν να καλυφθούν μόνον από την Τουρκία και πρέπει, ως εκ τούτου, να συγκεντρωθούν σε ευρύτερο διεθνές πλαίσιο· καλεί την τουρκική κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσουν σε ποιο βαθμό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η προενταξιακή βοήθεια της ΕΕ σε αυτό το πλαίσιο·

52.   χαιρετίζει την έγκριση του νόμου για τα εκτοπισθέντα στο εσωτερικό της χώρας άτομα, ο οποίος, εάν εφαρμοστεί αποτελεσματικά, θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο αποκατάστασης· επισημαίνει ωστόσο ότι η συνεχής παρουσία φρουρών στα χωριά και η αναζωπύρωση της βίας παρεμποδίζουν την άσκηση του δικαιώματος της επιστροφής· συνεπώς, καλεί τις τουρκικές αρχές να αφοπλίσουν άμεσα τους φρουρούς των χωριών και να καταργήσουν το σύστημα φρούρησης των χωριών·

53.   χαιρετίζει την ανακήρυξη της Κωνσταντινούπολης Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 2010·

54. καλεί την τουρκική κυβέρνηση να δείξει αποφασιστικότητα για την εξεύρεση πολιτικής λύσης στο κουρδικό ζήτημα δεχόμενη να συναντήσει και να συνομιλήσει με το νόμιμο και υπέρ των Κούρδων πολιτικό κόμμα, το Κόμμα Δημοκρατικής Κοινωνίας που έχει κάνει έκκληση για εκεχειρία και πολιτικό διάλογο·

54.  Περιφερειακά ζητήματα και εξωτερικές σχέσεις

55.   διατυπώνει εκ νέου την πεποίθησή του ότι η Τουρκία, σύγχρονη, δημοκρατική και κοσμική, ευθυγραμμιζόμενη σταδιακά με τις πολιτικές των κρατών μελών της ΕΕ, θα μπορούσε να διαδραματίσει εποικοδομητικό και σταθεροποιητικό ρόλο στην προαγωγή της κατανόησης μεταξύ των πολιτισμών και μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της περιοχής γύρω από την Τουρκία, ιδίως της Μέσης Ανατολής· υπό την έννοια αυτή, επικροτεί την απόφαση της τουρκικής κυβέρνησης και του τουρκικού κοινοβουλίου για συμμετοχή στην ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ στο Λίβανο·

56.   σημειώνει την πρόταση της Τουρκίας για σύσταση επιτροπής εμπειρογνωμόνων, η οποία θα πρέπει να βρίσκεται υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, ώστε να ξεπεραστούν οι τραγικές εμπειρίες του παρελθόντος, και τη θέση της Αρμενίας όσον αφορά τη συγκεκριμένη πρόταση· καλεί τόσο την τουρκική όσο και την αρμενική κυβέρνηση να συνεχίσουν τη διαδικασία συμφιλίωσης των δύο πλευρών και να καταλήξουν σε μια αμοιβαίως αποδεκτή πρόταση· χαιρετίζει το γεγονός ότι, με τις πρόσφατες συζητήσεις στην Τουρκία, έγινε τουλάχιστον η αρχή για να συζητηθεί η επώδυνη ιστορία με την Αρμενία· τονίζει ότι, μολονότι η αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων επισήμως δεν αποτελεί μέρος των κριτηρίων της Κοπεγχάγης, είναι απαραίτητο για μια χώρα που ακολουθεί προενταξιακή πορεία, να συμφιλιωθεί και να αναγνωρίσει το παρελθόν της· καλεί, εν προκειμένω, τις τουρκικές αρχές να διευκολύνουν το δίκτυο ερευνητών, διανοουμένων και ακαδημαϊκών που εργάζονται για το ζήτημα της γενοκτονίας των Αρμενίων διασφαλίζοντάς τους πρόσβαση στα ιστορικά αρχεία και παρέχοντάς τους όλα τα σχετικά έγγραφα· ζητεί επιμόνως από την Τουρκία να προβεί στις αναγκαίες, χωρίς όρους, ενέργειες που απαιτούνται για την ανάπτυξη διπλωματικών σχέσεων και σχέσεων καλής γειτονίας με την Αρμενία, να άρει τον οικονομικό αποκλεισμό και να ανοίξει τα χερσαία σύνορα το ταχύτερο δυνατό, σύμφωνα με το τα ψηφίσματα που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά την περίοδο 1987 - 2005, προκειμένου να ικανοποιήσει τις προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης προσχώρησης και τις απαιτήσεις του διαπραγματευτικού πλαισίου σχετικά με "ειρηνική διευθέτηση των συνοριακών διαφορών" οι οποίες είναι και οι δύο υποχρεωτικές για την προσχώρηση στην ΕΕ· ανάλογη θέση πρέπει να υιοθετηθεί και για τις περιπτώσεις άλλων μειονοτήτων (όπως των Ελλήνων του Πόντου και των Ασσυρίων)·

57.   καλεί την Τουρκία να δεσμευθεί υπέρ της διατήρησης καλών σχέσεων γειτονίας και της θυμίζει, σε αυτό το πλαίσιο, ότι θα πρέπει να αποφύγει τις απειλές κατά των γειτονικών της χωρών (όπως την απειλή "casus belli" κατά της Ελλάδας όσον αφορά το δικαίωμά της να ορίσει την έκταση των χωρικών της υδάτων), καθώς και στρατιωτικές δραστηριότητες που προκαλούν εντάσεις (π.χ. τις συνεχείς παραβιάσεις των κανόνων του Flight Information Region Αθηνών και του ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου), θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των εναερίων μεταφορών, επηρεάζουν δυσμενώς τις σχέσεις καλής γειτονίας και θα μπορούσαν να επηρεάσουν δυσμενώς τη διαδικασία προσχώρησης· ζητεί από την Τουρκία να καταβάλει σοβαρές και εντατικές προσπάθειες για την επίλυση των εκκρεμών διαφορών με όλους τους γείτονές της, σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και άλλες συναφείς διεθνείς συμβάσεις, όπως ορίζεται στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ελσίνκι της 10ης και 11ης Δεκεμβρίου 1999 και στις βραχυπρόθεσμες προτεραιότητες της συμφωνίας εταιρικής σχέσης για την προσχώρηση· σε περίπτωση μη διευθέτησης, εκκρεμή θέματα οριοθέτησης (π.χ. η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο) θα πρέπει να παραπεμφθούν στο Διεθνές Δικαστήριο, με στόχο την οριστική και υποχρεωτικού χαρακτήρα διευθέτηση·

58.   εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι, παρά τις συμβατικές της υποχρεώσεις, η Τουρκία εξακολουθεί να επιβάλλει περιορισμούς στα πλοία που φέρουν τη σημαία της Κύπρου και στα πλοία που προσεγγίζουν τη χώρα από λιμένες της Κυπριακής Δημοκρατίας και να τους απαγορεύει την είσοδο στους τουρκικούς λιμένες· ακόμη, λυπείται για το γεγονός ότι η Τουρκία επιβάλλει περιορισμούς και στα κυπριακά αεροσκάφη απαγορεύοντάς τους το δικαίωμα να υπερίπτανται του εναερίου χώρου της Τουρκίας και να προσγειώνονται στα τουρκικά αεροδρόμια· υπενθυμίζει στην Τουρκία ότι με την τακτική αυτή παραβιάζει τη συμφωνία σύνδεσης, τη συναφή τελωνειακή ένωση και το πρόσθετο πρωτόκολλο, καθώς οι περιορισμοί θίγουν την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας αγαθών· επιδιώκει να συνεργαστεί με τις τουρκικές αρχές προκειμένου να τους παράσχει τη δυνατότητα να συμμορφωθούν πλήρως με τις υποχρεώσεις τους σε αυτόν τον τομέα, χωρίς να επιδιώκει την όξυνση των εγχώριων πολιτικών εντάσεων εις βάρος της μακροπρόθεσμης συμφιλίωσης με την Κύπρο· εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι η Τουρκία διατηρεί την αρνησικυρία της κατά της συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στους διεθνείς οργανισμούς και σε πολυμερείς συμφωνίες·

59.   συνιστά στην Τουρκία να προβεί, το συντομότερο δυνατόν, σε συγκεκριμένες ενέργειες για την εξομάλυνση των διμερών σχέσεων μεταξύ της Τουρκίας και όλων των κρατών μελών της ΕΕ, περιλαμβανομένης της Κυπριακής Δημοκρατίας· υπενθυμίζει, σε αυτό το πλαίσιο, την προαναφερθείσα δήλωση του Συμβουλίου της 21ης Σεπτεμβρίου 2005·

60.   σημειώνει τις υφιστάμενες δυσκολίες στη συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ και καλεί την Τουρκία να επανεξετάσει τη θέση της έναντι όλων των κρατών μελών της ΕΕ·

61.   υπενθυμίζει στην Τουρκία ότι η αναγνώριση όλων των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης της Κυπριακής Δημοκρατίας, είναι αναγκαία συνιστώσα της ενταξιακής διαδικασίας· καλεί την Τουρκία να λάβει, το συντομότερο δυνατό, συγκεκριμένα μέτρα με σκοπό την εξομάλυνση των διμερών της σχέσεων με την Κυπριακή Δημοκρατία· προτρέπει την Τουρκία να εφαρμόσει πλήρως τις διατάξεις της συμφωνίας σύνδεσης και του πρόσθετου πρωτοκόλλου της καθώς και τις προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης προσχώρησης· καλεί τις τουρκικές αρχές να τηρήσουν εποικοδομητική στάση όσον αφορά τη συνολική διευθέτηση του κυπριακού ζητήματος στο πλαίσιο του ΟΗΕ, αποδεκτή τόσο από τους Ελληνοκύπριους, όσο και από τους Τουρκοκύπριους, η οποία θα βασίζεται στο προηγούμενο έργο των Ηνωμένων Εθνών ώστε να προκύψει δίκαιη λύση που θα στηρίζεται στις ιδρυτικές αρχές της ΕΕ και στο κεκτημένο, καθώς επίσης, σύμφωνα με τα συναφή ψηφίσματα του ΟΗΕ, να αποσύρουν όσο το δυνατόν νωρίτερα τις δυνάμεις τους βάσει συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος· χαιρετίζει τη συνάντηση του κ. Παπαδόπουλου με τον κ. Ταλάτ, στις 3 Ιουλίου 2006, που έληξε με την επίτευξη συμφωνίας στις 8 Ιουλίου 2006· ενθαρρύνει τις περαιτέρω επαφές ώστε να συνεχισθεί ο διάλογος ο οποίος θα πρέπει να οδηγήσει στη συνολική διευθέτηση του ζητήματος·

62.   καλεί και τις δύο πλευρές να υιοθετήσουν εποικοδομητική στάση για την εξεύρεση συνολικής διευθέτησης του κυπριακού ζητήματος στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, βάσει των αρχών στις οποίες στηρίζεται η ΕΕ·

63.   επισημαίνει ότι η απόσυρση των τούρκων στρατιωτών θα μπορούσε να διευκολύνει την επανάληψη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, και σύμφωνα με τα συναφή ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, καλεί την κυβέρνηση της Τουρκίας να αποσύρει έγκαιρα τις δυνάμεις της επί τη βάσει συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος·

64.   χαιρετίζει τη δημιουργία μηχανισμού οικονομικής στήριξης για την ενθάρρυνση της οικονομικής ανάπτυξης της τουρκοκυπριακής κοινότητας σύμφωνα με το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της 27ης Φεβρουαρίου 2006· υποστηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής να κινητοποιήσει τη διάθεση των οικονομικών αυτών πόρων· καλεί το Συμβούλιο να καταβάλει αμελλητί νέες προσπάθειες με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας για ρυθμιστικές διατάξεις σχετικά με τη διευκόλυνση των εμπορικών συναλλαγών στο βόρειο τμήμα της Κύπρου, καθώς επίσης να εξετάσει περαιτέρω το ενδεχόμενο να ασκείται από κοινού έλεγχος του λιμένα της Αμμοχώστου υπό την αιγίδα της ΕΕ και των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της 27ης Φεβρουαρίου 2006, λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 2004 και, επίσης, τις διαβουλεύσεων που διεξήχθησαν υπό την Προεδρία του Λουξεμβούργου και το Πρωτόκολλο 10 της Πράξης Προσχώρησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και άλλων εννέα χωρών· καλεί τις κυβερνήσεις της Κύπρου και της Τουρκίας να αναλάβουν νέες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των δύο κοινοτήτων οικοδομώντας με τον τρόπο αυτό αμοιβαία εμπιστοσύνη·

65.   χαιρετίζει τις θετικές εξελίξεις στην τουρκική οικονομία η οποία αναγνωρίζεται ως πλήρως λειτουργούσα ελεύθερη οικονομία της αγοράς και σημειώνει υψηλό ρυθμό ανάπτυξης (περίπου 7,6% το 2005) και σημαντικό και αυξανόμενο όγκο άμεσων ξένων επενδύσεων· διατηρεί ωστόσο τις ανησυχίες του σχετικά με το έλλειμμα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, το οποίο συνεχίζει να ευρύνεται, και το υψηλό ποσοστό ανεργίας (περίπου 10,9% τον Μάρτιο του 2006)· καλεί την τουρκική κυβέρνηση να συνεχίσει τις προσπάθειες προκειμένου να μετατρέψει τις θετικές δυναμικές σε αειφόρο ανάπτυξη και μακροοικονομική σταθερότητα προσπαθώντας παράλληλα να ελαττώσει σημαντικές περιφερειακές ανισότητες στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη από την άποψη του εισοδήματος, της υγείας, της πρόσβασης στην εκπαίδευση, της αγοράς εργασίας και άλλων συνθηκών διαβίωσης (το κατά κεφαλήν εισόδημα στην περιφέρεια της Κωνσταντινούπολης είναι κατά 43% υψηλότερο από ό,τι ο εθνικός μέσος όρος και περίπου τετραπλάσιο του κατά κεφαλήν εισοδήματος στη φτωχότερη περιφέρεια)·

66.   επισημαίνει ότι, παρά τη γενική επιτυχία της Τελωνειακής Ένωσης, υπάρχουν αρκετές υποσχέσεις της Τουρκίας των οποίων η εκπλήρωση έχει καθυστερήσει πολύ, σε σχέση με υφιστάμενους τεχνικούς φραγμούς στο εμπόριο, όπως για παράδειγμα η απαγόρευση των εισαγωγών βοείου κρέατος, η έλλειψη ευθυγράμμισης στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων και τα σοβαρά κενά στην επιβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας· προτρέπει την Τουρκία να σημειώσει άμεση πρόοδο σε αυτόν τον τομέα και της υπενθυμίζει την ανάγκη να σεβαστεί τις υποχρεώσεις της βάσει της συμφωνίας Τελωνειακής Ένωσης·

Διαπραγματεύσεις

67.   υπενθυμίζει στην Τουρκία ότι, σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου, η Επιτροπή οφείλει μέσα το 2006 να υποβάλει έκθεση για την πλήρη εφαρμογή εκ μέρους της Τουρκίας του πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Άγκυρας, και ότι η έλλειψη προόδου στο θέμα αυτό θα επηρεάσει σοβαρά την πορεία των διαπραγματεύσεων και ενδέχεται μάλιστα να προκαλέσει τη διακοπή τους·

68.   υπογραμμίζει την ανάγκη για ακριβείς, διαρθρωμένες και ενδελεχείς έρευνες και στατιστικά στοιχεία ως βάση για τη διαμόρφωση πολιτικής στην Τουρκία καθώς και στη διαμόρφωση πολιτικής της ΕΕ έναντι της Τουρκίας·

69.   εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Τουρκία συνεχίζει να αντιτίθεται στη συμμετοχή της Κύπρου σε διεθνείς οργανισμούς και μηχανισμούς όπως ο ΟΟΣΑ, το MTCR (Καθεστώς Περιορισμού της Τεχνολογίας Πυραύλων), η Οικονομική Συνεργασία Ευξείνου Πόντου και ο διακανονισμός του Wassenaar· καλεί την Τουρκία να αλλάξει την πολιτική της έναντι της Κυπριακής Δημοκρατίας το συντομότερο δυνατόν·

70.   τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης του διαλόγου σχετικά με την ενεργειακή ασφάλεια μεταξύ ΕΕ-Τουρκίας δεδομένου ότι η διαφοροποίηση των διόδων ενεργειακού εφοδιασμού είναι προς όφελος και των δύο πλευρών·

71.   αναμένει, σύμφωνα με τα προηγούμενα ψηφίσματά του και τη θέση που υιοθέτησαν το Συμβούλιο και η Επιτροπή, ότι οι βραχυπρόθεσμες προτεραιότητες που προβλέπονται στην εταιρική σχέση προσχώρησης θα υλοποιηθούν πριν από τα τέλη του 2007 και οι μεσοπρόθεσμες προτεραιότητες πριν από τα τέλη του 2009· τονίζει ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην πλήρη εφαρμογή των πολιτικών κριτηρίων κατά την πρώτη φάση των διαπραγματεύσεων και ότι η επίτευξη αυτών των σαφών στόχων συνιστά βασική προϋπόθεση για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων·

72.   χαιρετίζει την πρόταση της Προεδρίας της ΕΕ για εξέταση των πολιτικών κριτηρίων καθ" όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, ξεκινώντας με το κεφάλαιο που καλύπτει την εκπαίδευση και τον πολιτισμό· εκφράζει τη βαθιά λύπη του για τη μη επίτευξη συμφωνίας όσον αφορά την πρόταση αυτή και για το γεγονός ότι τα πολιτικά κριτήρια θα εξεταστούν συνεπώς μόνο κατά τις διαπραγματεύσεις για συγκεκριμένους πολιτικούς τομείς· τονίζει ότι έτσι καθίσταται ακόμη πιο επιτακτικός ο σεβασμός των συμφωνημένων όρων για την επίτευξη των βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων προτεραιοτήτων που προβλέπονται στην εταιρική σχέση για την προσχώρηση (πριν από τα τέλη του 2007 και τα τέλη του 2009 αντίστοιχα) με στόχο την προάσπιση των αναγκαίων πολιτικών μεταρρυθμίσεων και της αξιοπιστίας αυτής καθαυτής της ενταξιακής διαδικασίας·

73.   τονίζει ότι, προς το συμφέρον της ίδιας της Τουρκίας και προκειμένου να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη όσον αφορά τον μη αναστρέψιμο χαρακτήρα της μεταρρυθμιστικής διαδικασίας, είναι σημαντικό να δοθεί ώθηση στις μεταρρυθμίσεις από την ίδια τη χώρα, από τις ίδιες τις αρχές, τόσο πολιτικές όσο και στρατιωτικές, καθώς και από την κοινωνία των πολιτών, και να μην είναι οι μεταρρυθμίσεις αποτέλεσμα μόνο της πίεσης που ασκείται στην Τουρκία από εξωτερικούς παράγοντες·

74.   θεωρεί εξίσου σημαντικό για την τουρκική κυβέρνηση να καταβάλει αυξημένη προσπάθεια προκειμένου να εξηγήσει στην κοινή γνώμη ότι η διαδικασία προσχώρησης της Τουρκίας στην Ένωση προϋποθέτει συνεχή εγχώρια μεταρρύθμιση, κριτήριο επιτυχίας της οποίας δεν συνιστά η εκπλήρωση ορισμένων μεμονωμένων μέτρων αλλά η επίτευξη ευρωπαϊκού προτύπου σε σχέση με τον εκδημοκρατισμό και την πολιτική ελευθέρωση προκειμένου να αλλάξουν όχι μόνον ορισμένες πρακτικές, αλλά και η νοοτροπία της κοινής γνώμης και των αρχών·

75.   σημειώνει την πρόθεση της τουρκικής κυβέρνησης να προβεί στην κατασκευή πυρηνικών αντιδραστήρων για την παραγωγή πυρηνικής ενέργειας για ειρηνικούς σκοπούς· προτρέπει την τουρκική κυβέρνηση να δεσμευτεί ότι θα σεβαστεί πλήρως τους όρους και τις συνθήκες που προβλέπονται από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας και να συνεργαστεί στενά μαζί του για την ασφάλεια των αντιδραστήρων, καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος· σε αυτό το πλαίσιο, καλεί την Επιτροπή να παρακολουθήσει αυστηρά την εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου κατά τη διάρκεια των ενταξιακών διαπραγματεύσεων·

76.   τονίζει ότι η έναρξη των διαπραγματεύσεων είναι η αφετηρία μακροχρόνιας διαδικασίας, η οποία από την ίδια τη φύση της αποτελεί ανοιχτή διαδικασία χωρίς προκαθορισμένη έκβαση και δεν οδηγεί εκ των προτέρων και αυτομάτως στην προσχώρηση· τονίζει, εντούτοις, ότι ο στόχος των διαπραγματεύσεων είναι η τουρκική προσχώρηση στην ΕΕ, αλλά η υλοποίηση της εν λόγω φιλοδοξίας θα εξαρτηθεί από τις προσπάθειες και των δύο πλευρών·

77.   επαναλαμβάνει ότι σε περίπτωση σοβαρής και επίμονης παραβίασης των αρχών της δημοκρατίας, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, του κράτους δικαίου και των αρχών του διεθνούς δικαίου, η Επιτροπή δύναται να προτείνει στο Συμβούλιο την αναστολή των διαπραγματεύσεων, το οποίο θα αποφασίσει με ειδική πλειοψηφία·

78.   εκτιμά ότι, ανεξάρτητα από την επιτυχή ή όχι ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, οι σχέσεις μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας πρέπει να εξασφαλίσουν ότι η Τουρκία παραμένει πλήρως συνδεδεμένη με τις ευρωπαϊκές δομές·

79.   υπενθυμίζει ότι η ικανότητα της ΕΕ να απορροφήσει την Τουρκία, με παράλληλη διατήρηση της κεκτημένης ταχύτητας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, αποτελεί σημαντικό ζήτημα για το γενικό συμφέρον τόσο της ΕΕ όσο και της Τουρκίας· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν μπόρεσε να δώσει συνέχεια στη μελέτη επιπτώσεων κατά το 2005· ζητεί να τεθεί υπόψη του η συνέχεια στη μελέτη επιπτώσεων κατά το 2006· θεωρεί υψίστης σημασίας το γεγονός ότι η ΕΕ θέτει σε εφαρμογή τις θεσμικές και οικονομικές προϋποθέσεις εν ευθέτω χρόνω για την προσχώρηση της Τουρκίας· υπενθυμίζει, εν προκειμένω, ότι η Συνθήκη της Νίκαιας δεν αποτελεί αποδεκτή βάση για περαιτέρω αποφάσεις σχετικά με την προσχώρηση περισσοτέρων νέων κρατών μελών και επιμένει, συνεπώς, να τεθούν σε ισχύ οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο των συνταγματικών διαδικασιών· υπενθυμίζει ότι οι δημοσιονομικές επιπτώσεις της τουρκικής προσχώρησης μπορούν να αξιολογηθούν πλήρως μόνον στο πλαίσιο των δημοσιονομικών προοπτικών μετά το 2014· προσβλέπει, εν προκειμένω, στην έκθεση που πρόκειται να υποβάλει η Επιτροπή σχετικά με την ικανότητα απορρόφησης της Ένωσης πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου του 2006·

80.   επισημαίνει ότι, αντίθετα με προηγούμενες διαπραγματεύσεις, στην περίπτωση της Τουρκίας θα είναι απαραίτητο να ενημερώνεται το ευρωπαϊκό κοινό διαρκώς και εντατικά για τις ίδιες τις διαπραγματεύσεις και την πρόοδο της Τουρκίας στον εν λόγω τομέα·

o
o   o

81.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, στον Πρόεδρο του ΕΔΑΔ, καθώς και στην κυβέρνηση και στο Κοινοβούλιο της Τουρκίας.

(1) ΕΕ C 227 E της 21.9.2006, σ. 163.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0096.
(3) ΕΕ C 226 E της 15.9.2005, σ. 189.
(4) ΕΕ C 157 E της 6.7.2006, σ. 385.
(5) ΕΕ L 22 της 26.1.2006, σ. 34.
(6) ΕΕ L 65 της 7.3.2006, σ. 5.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου