Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/2629(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B6-0511/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0511/2006

Συζήτηση :

PV 26/09/2006 - 18
CRE 26/09/2006 - 18

Ψηφοφορία :

PV 28/09/2006 - 7.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0385

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 269kWORD 43k
Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2006 - Στρασβούργο
GALILEO
P6_TA(2006)0385B6-0511/2006

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανασκόπηση του προγράμματος Galileo

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την ανασκόπηση του προγράμματος Galileo (COM(2006)0272),

–   έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την έναρξη των φάσεων εγκατάστασης και εκμετάλλευσης του ευρωπαϊκού προγράμματος δορυφορικής ραδιοπλοήγησης (COM(2004)0477) και τη θέση του, την οποία ενέκρινε σε πρώτη ανάγνωση στις 6 Σεπτεμβρίου 2005(1), ενόψει της έκδοσης του οικείου κανονισμού,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 876/2002 της 21ης Μαΐου 2002, σχετικά με την ίδρυση της κοινής επιχείρησης Galileo(2),

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό του Συμβουλίου για την τροποποίηση του καταστατικού της κοινής επιχείρησης Galileo όπως περιέχεται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 876/2002 του Συμβουλίου (COM(2006)0351),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1321/2004 της 12ης Ιουλίου 2004, σχετικά με τη δημιουργία των δομών για τη διαχείριση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων δορυφορικής ραδιοπλοήγησης(3) και την πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό του Συμβουλίου για την τροποποίηση του εν λόγω κανονισμού (COM(2005)0190),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 108, παράγραφος 5, και 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Galileo είναι η πρώτη ευρωπαϊκή υποδομή την οποία διαχειρίζεται η Κοινότητα και επομένως συνεπάγεται νέες προκλήσεις αφενός ρυθμιστικές και αφετέρου χρηματοδοτικές· λαμβάνοντας υπόψη ότι το νομικό και διαδικαστικό υπόβαθρο δεν είναι προσανατολισμένο στη δομή του έργου,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει παράσχει την πλήρη υποστήριξή του στο πρόγραμμα Galileo μέσω των νομοθετικών αρμοδιοτήτων του και των αρμοδιοτήτων που έχει για τον προϋπολογισμό (π.χ. στην προαναφερθείσα θέση του της 6ης Σεπτεμβρίου 2005), αναγνωρίζοντας ότι το Galileo είναι στρατηγικό έργο, ένας από τους πλέον σημαντικούς πυλώνες της στρατηγικής της Λισσαβώνας και προσφέρει μεγάλες ευκαιρίες στις ΜΜΕ,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαίοι μηχανικοί και κατασκευαστές που εργάζονται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος και στη βιομηχανία του διαστήματος έχουν επιτελέσει σημαντικό έργο· επισημαίνοντας ότι ο πρώτος πειραματικός δορυφόρος GIOVE-A έχει ήδη εκπληρώσει την κύρια αποστολή του, ότι οι τεχνικές πλευρές λειτουργούν και ότι τώρα το πλέον σημαντικό στοιχείο για την προώθηση του έργου είναι η σωστή διαχείριση,

1.   καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει ποιες τροποποιήσεις θα μπορούσαν να γίνουν στους νομικούς και διαδικαστικούς κανονισμούς προκειμένου να εξασφαλισθεί η διαρκής πρόοδος του έργου· τονίζει ότι αυτό δεν συνεπάγεται τη μείωση των αρμοδιοτήτων και ευθυνών των θεσμικών οργάνων, αλλά μπορεί να σημαίνει την εφαρμογή λύσεων περισσότερο δημιουργικών και περισσότερο κατάλληλων για τους στόχους του προγράμματος·

2.   επισημαίνει το νέο εκσυγχρονισμένο χρονοδιάγραμμα και καλεί την Επιτροπή να συμμορφωθεί με αυτό και να φροντίσει για την τήρησή του· ζητεί, μαζί με την έγκριση της σύμβασης παραχώρησης, να ενημερωθεί σχετικά με το πρόσθετο κόστος που προκύπτει από την καθυστέρηση· καλεί επιπλέον την Επιτροπή να ενημερώσει το Κοινοβούλιο σχετικά με οιεσδήποτε σημαντικές μελλοντικές αλλαγές κατά τρόπο έγκαιρο και όχι με καθυστέρηση ετών·

3.   επικροτεί την πρόοδο που σημειώθηκε στις διαπραγματεύσεις με τους αναδόχους· καλεί τα οικεία μέρη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας διαστήματος τα οποία συμμετέχουν στην κοινοπραξία να καταβάλουν προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας με εποικοδομητικό τρόπο έτσι ώστε αυτό το κοινό ευρωπαϊκό έργο να μπορέσει να διαδραματίσει το ρόλο του στην εκπλήρωση των στόχων της Λισσαβώνας το συντομότερο δυνατόν·

4.   καλεί την Εποπτική Αρχή του GNSS να διαβιβάζει στο Κοινοβούλιο εκθέσεις προόδου ανά εξάμηνο με ειδική αναφορά στην πρόοδο όσον αφορά καθήκοντα που επιβάλλονται στην Εποπτική Αρχή του GNSS από την 1η Ιανουαρίου 2007, βάσει του προταθέντος κανονισμού που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1321/2004·

5.   καλεί την Εποπτική Αρχή του GNSS να καλέσει τον εμπειρογνώμονα που διορίστηκε από το Κοινοβούλιο με καθεστώς μόνιμου παρατηρητή σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 5, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1321/2004·

6.   επισημαίνει τον μελλοντικό κανονισμό της σχετικά με κρατικά ρυθμιζόμενη υπηρεσία η οποία θα αντιπροσωπεύει περίπου το 30% του εισοδήματος του έργου, καθώς και την Πράσινη Βίβλο για τις εφαρμογές· καλεί την Επιτροπή να ολοκληρώσει τους ελλείποντες κανονισμούς οι οποίοι είναι αναγκαίοι για την εξασφάλιση εφαρμογών σε διάφορους τομείς, έτσι ώστε οι ΜΜΕ να διαθέτουν επαρκή χρόνο προκειμένου να προετοιμάσουν τη συμμετοχή τους·

7.   καλεί την Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τον κοινοτικό χαρακτήρα του έργου, να εξασφαλίσει ότι το Κοινοβούλιο θα ενημερωθεί πριν υπογραφεί οιαδήποτε σύμβαση θεσμικής συμμετοχής με τρίτες χώρες·

8.   καλεί το Συμβούλιο να εξασφαλίσει ότι δεν θα παρουσιασθεί καμία περαιτέρω καθυστέρηση στο εν λόγω έργο·

9.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ C 193 Ε της 17.8.2006, σ. 61.
(2) ΕΕ L 138 της 28.5.2002, σ. 1.
(3) ΕΕ L 246 της 20.7.2004, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου