Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2006/2629(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B6-0511/2006

Ingediende teksten :

B6-0511/2006

Debatten :

PV 26/09/2006 - 18
CRE 26/09/2006 - 18

Stemmingen :

PV 28/09/2006 - 7.4
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2006)0385

Aangenomen teksten
PDF 111kWORD 33k
Donderdag 28 september 2006 - Straatsburg
GALILEO
P6_TA(2006)0385B6-0511/2006

Resolutie van het Europees Parlement over de stand van zaken betreffende het programma Galileo

Het Europees Parlement,

–   gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de stand van zaken betreffende het programma Galileo (COM(2006)0272),

–   gezien het voorstel van de Commissie voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de tenuitvoerlegging van de stationeringsfase en de exploitatiefase van het Europees programma voor radionavigatie per satelliet (COM(2004)0477), en zijn standpunt vastgesteld op 6 september 2005(1) met het oog op de aanneming van die verordening,

–   gezien Verordening (EG) nr. 876/2002 van de Raad van 21 mei 2002 tot oprichting van de gemeenschappelijke onderneming Galileo(2),

–   gezien het voorstel van de Commissie voor een verordening van de Raad houdende wijziging van de statuten van de gemeenschappelijke onderneming Galileo, zoals vervat in de bijlage van Verordening (EG) nr. 876/2002 van de Raad (COM(2006)0351),

–   gezien Verordening (EG) nr. 1321/2004 van de Raad van 12 juli 2004 inzake de beheersstructuren van het Europees programma voor radionavigatie per satelliet(3), en het voorstel van de Commissie voor een verordening van de Raad tot wijziging van die verordening (COM(2005)0190),

–   gelet op artikel 108, lid 5 en artikel 103, lid 2 van zijn Reglement,

A.   overwegende dat Galileo de eerste Europese infrastructuur is die door de Gemeenschap moet worden beheerd en derhalve nieuwe uitdagingen biedt, zowel op het vlak van regelgeving als op financieel vlak en dat de juridische en procedurele achtergrond niet projectgericht is,

B.   overwegende dat het Parlement door middel van zijn wetgevende en budgettaire verantwoordelijkheden (bijvoorbeeld, in zijn bovenvermeld standpunt van 6 september 2005), het Galileo-programma volledig heeft gesteund en erkent dat Galileo een strategisch project en een van de belangrijkste pijlers van de strategie van Lissabon is en grote mogelijkheden biedt voor het MKB/de KMO's,

C.   overwegende dat Europese ingenieurs en ontwikkelaars die bij het Europees Ruimtevaartagentschap en in de ruimtevaartindustrie werkzaam zijn buitengewoon goed werk hebben verricht; vaststellend dat de eerste experimentele satelliet GIOVE-A reeds aan zijn belangrijkste doelstelling heeft voldaan, dat de technische aspecten in orde zijn en dat thans een goed beheer het belangrijkste aspect is om het project vooruit te brengen,

1.   verzoekt de Commissie te beoordelen welke wijzigingen in de wettelijke en procedurele regelingen kunnen worden aangebracht om een voortdurende vooruitgang van het project te waarborgen; wijst erop dat dit geen vermindering van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de instellingen behelst, maar wel kan betekenen dat oplossingen moeten worden gebruikt die creatiever en passender zijn voor de doelstellingen van het programma;

2.   neemt nota van het nieuwe aangepaste tijdschema en dringt er bij de Commissie op aan zich daaraan te houden en de naleving af te dwingen; verzoekt in verband met de goedkeuring van het concessiecontract geïnformeerd te worden over de extra kosten als gevolg van de vertraging; verzoekt de Commissie voorts het Parlement tijdig op de hoogte te brengen van alle significante toekomstige wijzigingen en niet pas na jaren;

3.   is ingenomen met de vooruitgang die is geboekt in de onderhandelingen met de concessiehouders en dringt er bij de aan het consortium deelnemende partijen van de Europese ruimtevaartindustrie op aan constructief te streven naar overeenstemming, zodat dit gemeenschappelijk Europees project zo spoedig mogelijk zijn bijdrage kan leveren aan de vervulling de doelstellingen van Lissabon;

4.   dringt er bij de toezichtautoriteit GNSS op aan het Parlement elk half jaar een voortgangsverslag voor te leggen, vooral met betrekking tot de vooruitgang van de taken die door de richtlijn aan de toezichtautoriteit GNSS vanaf 1 januari 2007 worden opgedragen, door de voorgestelde verordening die Richtlijn (EG) nr. 1321/2004 wijzigt;

5.   verzoekt de toezichtautoriteit GNSS de door het Europees Parlement benoemde deskundige, overeenkomstig artikel 5, lid 5 van Verordening (EG) 1321/2004 het statuut van permanent waarnemer te verlenen;

6.   erkent de aanstaande regeling van de publiek gereguleerde dienst, die overeenkomstig het Groenboek over de toepassingen verantwoordelijk zou zijn voor ongeveer 30% van de inkomsten van het project; verzoekt de Commissie de ontbrekende verordeningen die voor toepassingen op diverse gebieden noodzakelijk zijn, aan te vullen, zodat het MKB/de KMO's voldoende tijd krijgt/krijgen om zich voor te bereiden op deelneming;

7.   verzoekt de Commissie, met het oog op het communautaire karakter van het project, ervoor te zorgen dat het Parlement op de hoogte wordt gebracht voordat er een contract over institutionele deelneming met derde landen wordt ondertekend;

8.   verzoekt de Raad ervoor te zorgen dat dit project geen verdere vertraging oploopt;

9.   verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de regeringen en parlementen van de lidstaten.

(1) PB C 193 E van 17.8.2006, blz. 61.
(2) PB L 138 van 28.5.2002, blz. 1.
(3) PB L 246 van 20.7.2004, blz. 1.

Juridische mededeling - Privacybeleid