Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/2629(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B6-0511/2006

Predkladané texty :

B6-0511/2006

Rozpravy :

PV 26/09/2006 - 18
CRE 26/09/2006 - 18

Hlasovanie :

PV 28/09/2006 - 7.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2006)0385

Prijaté texty
PDF 119kWORD 42k
Štvrtok, 28. septembra 2006 - Štrasburg
Galileo
P6_TA(2006)0385B6-0511/2006

Uznesenie Európskeho parlamentu o stave napredovania programu Galileo

Európsky parlament,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade o stave napredovania programu Galileo (KOM(2006)0272),

–   so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady týkajúci sa uskutočnenia fázy budovania a inštalácie a fázy prevádzky európskeho programu satelitnej rádionavigácie, ktorý predložila Komisia (KOM(2004)0477) a so zreteľom na svoju pozíciu prijatú 6. septembra 2005(1) v prvom čítaní na účely prijatia uvedeného nariadenia,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 876/2002 z 21. mája 2002, ktorým sa zakladá spoločný podnik Galileo(2),

–   so zreteľom na návrh nariadenia Rady, ktorým sa menia a dopĺňajú stanovy spoločného podniku Galileo nachádzajúce sa v prílohe nariadenia Rady (ES) č. 876/2002 (KOM(2006)0351), ktorý predložila Komisia,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1321/2004 z 12. júla 2004 o štruktúrach riadenia európskych programov satelitnej rádiovej navigácie(3) a na návrh nariadenia Rady, ktorý predložila Komisia a ktorým sa mení a dopĺňa uvedené nariadenie (KOM(2005)0190),

–   so zreteľom na článok 108 ods. 5 a článok 103 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.   keďže Galileo je prvou európskou infraštruktúrou, ktorú spravuje Spoločenstvo, a preto predstavuje nové regulačné a finančné výzvy; keďže právne a procesné východiská nie sú zamerané na projekt;

B.   keďže Európsky parlament plne podporuje program Galileo prostredníctvom svojej legislatívnej a rozpočtovej právomoci (napríklad svojou vyššie uvedenou pozíciou zo 6. septembra 2005); uznáva, že Galileo je strategickým projektom, jedným z najdôležitejších pilierov Lisabonskej stratégie, ktorý ponúka veľké možnosti malým a stredným podnikom (MSP),

C.   keďže európski inžinieri a vývojoví pracovníci pracujúci v Európskej vesmírnej agentúre a kozmickom priemysle vykonali skvelú prácu; poznamenáva, že prvá experimentálna družica GIOVE-A už splnila svoje hlavné poslanie, technická stránka je v poriadku a najdôležitejším prvkom na dosiahnutie pokroku v rámci projektu je dobré riadenie;

1.   vyzýva Komisiu, aby zvážila možnosti vykonania zmien právnych a procesných predpisov s cieľom zabezpečiť trvalé napredovanie projektu; upozorňuje na to, že to neznamená obmedzenie rozsahu pôsobnosti a právomoci inštitúcií, ale že to môže znamenať uplatňovanie riešení, ktoré budú kreatívnejšie a vhodnejšie na dosiahnutie cieľov programu;

2.   berie na vedomie nový aktualizovaný plán a vyzýva Komisiu, aby ho plnila a presadzovala jeho dodržiavanie; v súvislosti so schválením koncesnej zmluvy žiada, aby bol informovaný o dodatočných nákladoch plynúcich z oneskorenia; okrem toho vyzýva Komisiu, aby včas informovala Európsky parlament o všetkých dôležitých budúcich zmenách, a nie až po niekoľkých rokoch;

3.   víta dosiahnutý pokrok v rokovaniach s koncesionármi; vyzýva zúčastnené strany európskeho vesmírneho priemyslu, ktorí sú členmi konzorcia, aby sa snažili konštruktívnym spôsobom dosiahnuť dohodu, ktorá by umožnila tomuto spoločnému európskemu projektu čo najskôr prispievať k plneniu lisabonských cieľov;

4.   vyzýva Európsky úrad pre dohľad nad GNSS, aby dva krát ročne predložil Európskemu parlamentu správu o napredovaní s osobitným zreteľom na pokrok v plnení úloh uložených Európskemu úradu pre dohľad nad GNSS od 1. januára 2007 podľa návrhu nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1321/2004;

5.   vyzýva Európsky úrad pre dohľad nad GNSS, aby udelil odborníkom, ktorých určil Európsky parlament štatút stálych pozorovateľov v súlade s článkom 5 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1321/2004;

6.   berie na vedomie pripravované nariadenie o verejnej regulovanej službe, na ktorú by podľa zelenej knihy o aplikáciách pripadalo približne 30 % príjmov z projektu; vyzýva Komisiu, aby doplnila chýbajúce nariadenia, ktoré sú potrebné na realizáciu aplikácií v rôznych oblastiach, čím by získali MSP dostatok času na prípravu svojej účasti;

7.   vzhľadom na to, že tento projekt sa týka celého Spoločenstva, vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že Európsky parlament bude informovaný pred podpisom akejkoľvek zmluvy o inštitucionálnej účasti s tretími krajinami;

8.   vyzýva Radu, aby zabezpečila, že v rámci tohto projektu už nedôjde k žiadnemu oneskoreniu;

9.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ C 193 E, 17.8.2006, s. 61.
(2) Ú. v. ES L 138, 28.5.2002, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 246, 20.7.2004, s.1.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia