Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B6-0512/2006

Forhandlinger :

PV 27/09/2006 - 9
CRE 27/09/2006 - 9

Afstemninger :

PV 28/09/2006 - 7.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


Vedtagne tekster
PDF 128kWORD 43k
Torsdag den 28. september 2006 - Strasbourg
Situationen i Darfur
P6_TA(2006)0387RC-B6-0512/2006

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Darfur

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til sine tidligere beslutninger om Sudan og især om Darfur,

-   der henviser til de relevante resolutioner fra FN's Sikkerhedsråd, især resolution 1706, som FN's Sikkerhedsråd vedtog den 31. august 2006,

-   der henviser til Den Afrikanske Unions afgørelse fra april 2004 om at etablere den afrikanske mission i Sudan (AMIS),

-   der henviser til Verdensdagen for Darfur den 17. september 2006,

-   der henviser til fredsaftalen for Darfur, der blev undertegnet i Abuja i Nigeria den 5. maj 2006,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 4,

A.   der henviser til, at konflikten i Darfur-regionen mellem regeringsstyrker, militser, der støtter regeringen, og oprørere har krævet over 200 000 døde og sårede og over 2 millioner internt fordrevne personer og flygtninge i de seneste tre år på trods af undertegnelsen af fredsaftalen for Darfur den 5. maj 2006,

B.   der henviser til, at fredsaftalen for Darfur fortsat udgør grundlaget for stabilitet, fred og forsoning i Darfur, til trods for at FN's særlige udsending, Jan Pronk, har udtalt, at fredsaftalen for Darfur er "næsten død",

C.   der henviser til, at den humanitære situation og sikkerhedssituation i Darfur ifølge koordinator for FN's nødhjælp, Jan Egeland, er den alvorligste siden 2004, og at det bliver stadigt vanskeligere at yde humanitær bistand i et sådant omfang, at nogle dele af Darfur nu er områder, som nødhjælpsarbejdere absolut ikke bør tage til, hvilket betyder, at tusindvis af mennesker i Darfur ikke har adgang til bistand,

D.   der henviser til, at våbenhvilen i regionen fortsat overtrædes af alle parter, og at volden ofte er rettet mod civilbefolkningen; der endvidere henviser til, at den seneste militære opbygning i Darfur og forstærkningen af regeringsstyrkerne i regionen har ført til nye kampe i dele af det nordlige Darfur,

E.   der henviser til, at FN's Sikkerhedsråd i medfør af FN's "beskyttelsesansvar" kan vedtage at indsætte en kapitel VII-militærstyrke, hvis et lands nationale myndigheder åbenlyst ikke formår at beskytte deres befolkninger mod folkedrab, krigsforbrydelser, etnisk udrensning og forbrydelser mod menneskeheden,

F.   der henviser til, at FN's Sikkerhedsråd i sin resolution 1706 har givet en ny fredsbevarende FN-styrke på indtil 22 500 soldater og politifolk tilladelse til at overtage Darfur-operationer fra den afrikanske mission i Sudan, samtidig med at det bekræfter sin fulde respekt for Sudans suverænitet, enhed, uafhængighed og territoriale integritet,

G.   der henviser til, at den sudanesiske regering fortsat forhindrer en sådan FN-styrke i at få adgang til Sudan,

H.   der bemærker, at konflikten i Darfur - og straffriheden - i stigende grad påvirker stabiliteten i den centralafrikanske region og udgør en trussel mod den internationale fred og sikkerhed,

I.   der henviser til, at FN i betragtning af Den Afrikanske Unions afgørelse af 20. september 2006 om at forlænge det nuværende mandat for dens fredsbevarende styrker i Darfur indtil årets udgang har forpligtet sig til at yde yderligere logistisk og materiel støtte til AMIS,

J.   der henviser til, at FN's Sikkerhedsråd henviste spørgsmålet om situationen i Darfur til Den Internationale Straffedomstol i marts 2005,

1.   opfordrer indtrængende den sudanesiske regering til at acceptere en fredsbevarende FN-styrke i Darfur i henhold til kapitel VII i FN-pagten;

2.   understreger, at Sudan ikke har overholdt sin pligt til at beskytte landets egen befolkning og derfor har pligt til at acceptere en FN-styrke i henhold til FN's Sikkerhedsråds resolution 1706; opfordrer FN's Sikkerhedsråd til at lægge pres på de sudanesiske myndigheder, så de accepterer gennemførelsen af den allerede godkendte FN-mission i Darfur med et entydigt kapitel VII-mandat, og at missionen får forstærket kapacitet i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 1706;

3.   anmoder om, at de sudanesiske myndigheder ikke alene undlader at lægge hindringer i vejen for udstationeringen af FN's mission og dens aktiviteter i Darfur, men også skaber de nødvendige betingelser for, at denne mission kan fungere effektivt; understreger, at der vil blive iværksat sanktioner over for de sudanesiske myndigheder, hvis der sker nogen form for forsømmelser;

4.   opfordrer det internationale samfund og alle berørte parter til at fastlægge måder, hvorpå de kan bidrage effektivt og hurtigt til, at FN-missionens operation i Darfur bliver en succes, og at der findes en løsning på krisen;

5.   opfordrer indtrængende Kina og Rusland til at gøre en positiv indsats for at sikre, at der kan udstationeres en fredsbevarende FN-styrke, og til at benytte deres indflydelse i regionen til at lette udstationeringen og undgå enhver form for blodsudgydelse;

6.   opfordrer i denne forbindelse Kina til at efterleve Kinas og EU's fælles erklæring af 9. september 2006, hvori lederne understregede, at overgangen fra en styrke fra Den Afrikanske Union til en styrke ledet af FN ville virke fremmende for freden i Darfur; opfordrer indtrængende den kinesiske regering til at handle i overensstemmelse med denne erklæring ved at benytte sig af sin indflydelse på Sudan til at overtale den sudanesiske regering til at acceptere en fredsbevarende FN-styrke;

7.   opfordrer indtrængende Den Arabiske Liga til at ændre sin forstående attitude til Sudans fortsatte kompromisløse holdning til en fredsbevarende FN-styrke;

8.   minder om de forpligtelser, som FN påtog sig efter folkedrabet i Rwanda for i højere grad at kunne leve op til sit politiske ansvar i Afrika;

9.   opfordrer til øjeblikkelig håndhævelse af det forbud mod flyvninger over Darfur, som indførtes med FN's Sikkerhedsråds resolution 1591 (2005); opfordrer indtrængende det internationale samfund til at henvende sig til Tchad for at drøfte håndhævelsen af forbuddet mod at flyve over zonen fra det østlige Tchad;

10.   fordømmer alle parters fortsatte krænkelser af våbenhvilen og navnlig volden mod civilbefolkningen og de aktioner, der har den humanitære bistand som mål;

11.   opfordrer alle parter, herunder Sudans regering, til omgående at indstille de militære aktioner i Darfur, overholde våbenhvileaftalen og opfylde og gennemføre sine forpligtelser i henhold til fredsaftalen for Darfur;

12.   opfordrer de stater, som ikke har undertegnet fredsaftalen for Darfur, til at undertegne, overholde og gennemføre aftalen;

13.   opfordrer til gennemførelse af tillidsskabende foranstaltninger, såsom en Darfur-Darfur-dialog, og høring af alle parter i konflikten såvel som civilsamfundet;

14.   noterer sig forlængelsen af mandatet for den afrikanske mission i Sudan frem til udgangen af 2006; understreger, at det er ubetinget nødvendigt at konsolidere denne styrkes mandat og opgaver og sikre en tilstrækkelig finansiering samt logistisk og materiel støtte, hvilket gør det muligt for den at yde effektiv bistand ved gennemførelsen af fredsaftalen for Darfur;

15.   anmoder EU og de øvrige internationale aktører om især at arbejde tæt sammen med FN og Den Afrikanske Union for at sikre, at de fredsbevarende styrker i Darfur er i stand til at reagere hurtigt på krænkelser af våbenhvilen eller provokationer fra nogen af parternes side;

16.   opfordrer EU, USA og andre internationale aktører til at iværksætte sanktioner over for alle parter, herunder regeringen, som måtte overtræde våbenhvilen eller angribe civile, fredsbevarende styrker eller personer, der er involveret i humanitære operationer, og at træffe alle nødvendige foranstaltninger til at bringe straffriheden til ophør ved at håndhæve Sikkerhedsrådets sanktionsordning;

17.   opfordrer Sudans regering og det internationale samfund til at samarbejde uindskrænket med Den Internationale Straffedomstol for at gøre en ende på straffriheden;

18.   opfordrer alle de faste medlemmer at FN's Sikkerhedsråd til at påtage sig deres globale ansvar og ikke lægge hindringer i vejen for foranstaltninger, der tager sigte på at fremme fred, sikkerhed og stabilitet i Darfur-regionen i Sudan, men i stedet at støtte og fremme alle hensigtsmæssige skridt hen imod en bæredygtig løsning på konflikten;

19.   anmoder alle parter, især den sudanesiske regering, om at sikre hjælpearbejdere fuld sikker og uhindret adgang til de nødlidende i Darfur og drage omsorg for, at den humanitære bistand når frem, især til internt fordrevne og flygtninge;

20.   anmoder om en væsentlig forøgelse af det internationale samfunds humanitære bistand til de næsten 3 millioner mennesker, som er fuldstændigt afhængige af international bistand med hensyn til fødevarer, husly og sundhedspleje;

21.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, AVS-EU-Ministerrådet, Sudans regering, Den Afrikanske Union og FN's generalsekretær.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik