Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0512/2006

Keskustelut :

PV 27/09/2006 - 9
CRE 27/09/2006 - 9

Äänestykset :

PV 28/09/2006 - 7.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


Hyväksytyt tekstit
PDF 117kWORD 39k
Torstai 28. syyskuuta 2006 - Strasbourg
Darfurin tilanne
P6_TA(2006)0387RC-B6-0512/2006

Euroopan parlamentin päätöslauselma Darfurin tilanteesta

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa Sudanin ja erityisesti Darfurin tilanteesta,

–   ottaa huomioon asiasta annetut YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat, erityisesti 31. elokuuta 2006 annetun YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1706,

–   ottaa huomioon Afrikan unionin huhtikuussa 2004 antaman päätöslauselman Sudan-operaatiosta (AMIS),

–   ottaa huomioon kansainvälisen Darfur-päivän 17. syyskuuta 2006,

–   ottaa huomioon Abujassa Nigeriassa 5. toukokuuta 2006 allekirjoitetun Darfurin rauhansopimuksen,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 4 kohdan,

A.   ottaa huomioon, että huolimatta Darfurin rauhansopimuksen allekirjoittamisesta 5. toukokuuta 2006 hallituksen joukkojen, hallitusta tukevien militanttien ja kapinallisten välinen Darfurin alueen konflikti on vaatinut kolmen viime vuoden aikana yli 200 000 uhria ja asuinseuduiltaan siirtymään joutuneita ihmisiä ja pakolaisia on yli kaksi miljoonaa,

B.   ottaa huomioon, että Darfurin rauhansopimus on edelleen perusta vakaudelle, rauhalle ja sovinnolle Darfurissa huolimatta YK:n eritysedustajan Jan Pronkin lausumasta, että Darfurin rauhansopimus "on lähes kuollut",

C.   ottaa huomioon, että YK:n humanitaarisen hätäavun koordinaattorin Jan Egelandin mukaan Darfurin humanitaarinen tilanne ja turvallisuustilanne on huonoin sitten vuoden 2004 ja humanitaarisen avun pääsy alueelle heikkenee edelleen niin, että eräät Darfurin osat ovat nyt täysin kiellettyjä humanitaarisilta työntekijöiltä, mikä merkitsee sitä, että tuhannet Darfurin asukkaat jäävät ilman apua,

D.   ottaa huomioon, että kaikki osapuolet rikkovat jatkuvasti alueen tulitaukoa, jolloin väkivalta kohdistuu usein siviiliväestöön, ja että sotatoimien äskettäinen lisääntyminen Darfurissa ja hallituksen joukkojen vahvistaminen alueella ovat johtaneet uusiin taisteluihin Pohjois-Darfurissa,

E.   ottaa huomioon, että YK:n 'vastuu suojelusta -periaatteen' nojalla YK:n turvallisuusneuvosto voi päättää luvun VII mukaisesta sotilaallisen voiman käytöstä, jos kansalliset viranomaiset eivät selvästikään kykene suojelemaan väestöä kansanmurhalta, sotarikoksilta, etnisiltä puhdistuksilta ja ihmisyyttä vastaan tehdyiltä rikoksilta,

F.   ottaa huomioon, että YK:n turvallisuusneuvosto on päätöslauselmassaan 1706 valtuuttanut 22 500 sotilaasta ja poliisista koostuvat uudet YK:n rauhanturvajoukot ottamaan hoitaakseen Darfur-operaation Afrikan unionin operaatiolta Sudanissa (AMIS), ja vakuuttaa kunnioittavansa täysin Sudanin suvereeniutta, yhtenäisyyttä, itsenäisyyttä ja sen alueellista koskemattomuutta,

G.   toteaa, että Sudanin hallitus kieltää edelleen näiltä joukoilta pääsyn maahansa,

H.   ottaa huomioon, että Darfurin konflikti – ja syyllisten rankaisematta jättäminen – vaikuttaa yhä enenevässä määrin Keski-Afrikan vakauteen ja uhkaa kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta,

I.   ottaa huomioon, että Afrikan unionin päätettyä 20. syyskuuta 2006 jatkaa Darfurin alueella toimivan rauhanturvajoukkonsa mandaattia vuoden loppuun saakka, YK on sitoutunut antamaan lisää logistista ja materiaalista tukea Afrikan unionin operaatiolle Sudanissa,

J.   ottaa huomioon, että YK:n turvallisuusneuvosto päätti maaliskuussa 2005 siirtää Darfurin tilanteen seuraamisen Kansainväliselle rikostuomioistuimelle,

1.   kehottaa Sudanin hallitusta suostumaan YK:n rauhanturvajoukkojen lähettämiseen Darfuriin YK:n peruskirjan VII luvun mukaisesti;

2.   korostaa, ettei Sudan ole kyennyt kantamaan vastuutaan kansalaistensa suojelemisesta ja että se on siten velvollinen hyväksymään YK-joukot YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman nro 1706 mukaisesti; kehottaa YK:n turvallisuusneuvostoa painostamaan Sudanin viranomaisia niin, että he hyväksyvät jo valtuutettujen YK-joukkojen sijoittamisen Darfuriin ja että YK-joukoilla on VII luvun mukainen mandaatti ja vahvistetut valmiudet YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1706 nojalla;

3.   vaatii, että Sudanin viranomaiset eivät ainoastaan poista esteitä YK-joukkojen lähettämiseltä ja niiden toiminnalta Darfurissa vaan luovat myös operaation tehokkaan toiminnan kannalta välttämättömät olosuhteet; korostaa, että Sudanin viranomaisten epäonnistumisella tässä yhteydessä on seuraamuksia;

4.   kehottaa kansainvälistä yhteisöä ja kaikkia osapuolia suunnittelemaan, miten voitaisiin edistää tehokkaasti ja nopeasti YK:n Darfur-operaation onnistumista ja kriisin ratkaisua;

5.   kehottaa Kiinaa ja Venäjää toimimaan myönteisessä roolissa YK:ssa, kun pyritään varmistamaan, että YK:n rauhanturvajoukot voidaan lähettää, ja toimimaan alueella niin, että operaation käynnistyminen helpottuu ja vältetään verenvuodatusta;

6.   kehottaa tässä yhteydessä Kiinaa pitäytymään Kiinan ja EU:n 9. syyskuuta 2006 antamassa yhteisessä julkilausumassa, jossa maiden johtajat korostavat, että Afrikan unionin operaatiosta YK:n operaatioon siirtyminen edistäisi rauhaan pääsemistä Darfurissa; kehottaa Kiinan hallitusta toimimaan tämän julkilausuman mukaisesti ja taivuttamaan Sudanin hallituksen suostumaan YK:n rauhanturvajoukkojen lähettämiseen;

7.   kehottaa Arabiliittoa lopettamaan välillisen tukensa sille, että Sudan vastustaa edelleen YK:n rauhaturvajoukkojen lähettämistä;

8.   palauttaa mieliin, että Ruandan kansanmurhan jälkeen Yhdistyneet kansakunnat lupasi huolehtia tehokkaammin poliittisesta vastuustaan Afrikassa;

9.   vaatii EU:ta panemaan pikaisesti täytäntöön Darfurin lentokiellon, joka asetettiin YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa nro 1591 (2005); kehottaa kansainvälistä yhteisöä ottamaan yhteyttä Tšadiin keskustellakseen maan itäosasta lähteviä lentoja koskevan kiellon voimaan saattamisesta;

10.   tuomitsee kaikkien osapuolten toistuvasti tekemät tulitaukosopimusrikkomukset ja erityisesti väkivallan, joka kohdistuu siviiliväestöön ja humanitaariseen apuun;

11.   kehottaa kaikkia osapuolia, myös Sudanin hallitusta, lopettamaan välittömästi kaikki sotatoimet Darfurissa, noudattamaan tulitaukosopimusta ja täyttämään Darfurin rauhansopimukseen perustuvat velvoitteensa;

12.   kehottaa niitä, jotka eivät ole allekirjoittaneet Darfurin rauhansopimusta, allekirjoittamaan sopimuksen, sitoutumaan siihen ja panemaan sen täytäntöön;

13.   kehottaa toteuttamaan luottamusta lisääviä toimia, kuten käymään Darfur-Darfur –vuoropuhelua ja kuulemaan konfliktin kaikkia osapuolia ja kansalaisyhteiskuntaa;

14.   panee merkille, että Afrikan unionin operaation (AMIS) mandaattia on jatkettu vuoden 2006 loppuun saakka; korostaa, että näiden joukkojen mandaattia ja tehtäviä on kiireesti lujitettava ja että niille on varmistettava riittävä rahoitus sekä logistinen ja materiaalinen tuki, jotta ne voivat osallistua tehokkaasti Darfurin rauhansopimuksen täytäntöönpanoon;

15.   kehottaa EU:ta ja muita kansainvälisiä toimijoita varmistamaan yhdessä erityisesti YK:n ja Afrikan unionin kanssa, että Darfurin rauhanturvajoukoilla on valmiudet reagoida nopeasti minkä tahansa osapuolen tulitaukorikkomuksiin ja provokaatioihin;

16.   kehottaa EU:ta, Yhdysvaltoja ja muita kansainvälisiä toimijoita ottamaan käyttöön pakotteita, jotka kohdistuvat kaikkiin osapuoliin, hallitus mukaan lukien, jotka rikkovat tulitaukoa tai hyökkäävät siviilien, rauhanturvaajien tai humanitaarisiin operaatioihin osallistuvien toimijoiden kimppuun, ja toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet, joilla helpotetaan syyllisten saattamista vastuuseen siten, että otetaan käyttöön turvallisuusneuvoston pakotejärjestely;

17.   kehottaa Sudanin hallitusta ja kansainvälistä yhteisöä tekemään täysipainoisesti yhteistyötä kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa rankaisematta jättämisen lopettamiseksi;

18.   kehottaa kaikkia YK:n turvallisuusneuvoston pysyviä jäseniä ottamaan globaalin vastuun ja olemaan estämättä mitään toimia, joilla pyritään edistämään rauhaa, turvallisuutta ja vakautta Darfurin alueella Sudanissa, ja pikemminkin tukemaan ja edistämään kaikkia asianmukaisia toimia, jotta konfliktiin saadaan aikaan kestävä ratkaisu;

19.   kehottaa kaikkia osapuolia, erityisesti Sudanin hallitusta, varmistamaan avustustyöntekijöiden esteettömän pääsyn kaikkien Darfurissa apua tarvitsevien luokse sekä humanitaarisen avun toimitukset erityisesti pakolaisille ja maan sisällä siirtymään joutuneille ihmisille;

20.   pyytää lisäämään merkittävästi kansainvälisen yhteisön toimittamaa humanitaarista apua lähes 3 miljoonalle ihmiselle, joiden ravinnon saanti, asuminen ja terveydenhoito on täysin riippuvaista kansainvälisestä avusta;

21.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, AKT–EU-ministerineuvostolle, Sudanin hallitukselle, Afrikan unionille ja Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö