Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/0016(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0296/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0296/2006

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/10/2006 - 7.7

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0399

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 252kWORD 33k
Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2006 - Βρυξέλλες
Συμφωνία ΕΚ/Ουρουγουάης σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών *
P6_TA(2006)0399A6-0296/2006

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας Ανατολικώς του Ουρουγουάη σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών (COM(2006)0064 – C6-0249/2006 – 2006/0016(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (COM(2006)0064)(1),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 80, παράγραφος 2, και 300, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 300, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0249/2006),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 51 και 83, παράγραφος 7, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A6-0296/2006),

1.   εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στην Δημοκρατία Ανατολικώς του Ουρουγουάη.

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου