Index 
Elfogadott szövegek
2006. április 4., Kedd - Strasbourg
Tomczak úr képviselői mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelem
 A transzeurópai energiahálózatokra vonatkozó iránymutatások ***II
 A tagállamok foglalkoztatáspolitikájára vonatkozó iránymutatások *
 A versenypolitikáról szóló 2004. évi bizottsági jelentés
 A Tanács jogalkotási üléseinek nyilvánossága
 Az intézmények dokumentumaihoz való hozzáférés
 A WTO hongkongi miniszteri konferenciáját követő dohai forduló értékelése
 Átfogó gazdaságpolitikai iránymutatás
 A legrászorultabbak élelmiszer-segélyezése európai programjának megvalósításában részt venni jogosult karitatív szervezetek ellátása

Tomczak úr képviselői mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelem
PDF 205kWORD 40k
Az Európai Parlament határozata a Witold Tomczak kiváltságainak és mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelemről (2005/2129(IMM))
P6_TA(2006)0117A6-0084/2006

Az Európai Parlament,

—  ‐ tekintettel Witold Tomczak 2005. április 29-i ‐ a 2005. május 12-i plenáris ülésen ‐bejelentett kérelmére, amelyben kérte mentelmi jogának fenntartását a lengyel Ostrów Wielkopolski-i kerületi bíróság előtt ellene indított büntetőeljárással kapcsolatban,

—  ‐ miután eljárási szabályzata 7. cikke (3) bekezdésének megfelelően (2005. július 13-án és 2006. január 31-én),meghallgatta Witold Tomczakot

—  ‐ tekintettel Witold Tomczak 2006. március 20-i keltezésű levelére, amelyben azon óhaját fejezte ki, hogy visszavonja mentelmi jogának fenntartására vonatkozó kérelmét,

—  ‐ tekintettel az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló 1965. április 8-i jegyzőkönyv 8., 9. és 10. cikkére, valamint az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló, 1976. szeptember 20-i okmány 6. cikkének (2) bekezdésére,

—  ‐ tekintettel az Európai Közösségek Bíróságának 1964. május 12-i és 1986. július 10-i ítéletére(1),

—  ‐ tekintettel eljárási szabályzata 6. cikkének (3) bekezdésére és 7. cikkére,

—  ‐ tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A6-0084/2006),

A.   mivel Witold Tomczak 1997. szeptember 21. és 2001. szeptember 23. között a Lengyel Parlament (Szejm) képviselője volt; mivel a 2003. április 16-i csatlakozási szerződés aláírását követően megfigyelő lett; mivel 2004. május 1-jétől 2004. július 19-ig az Európai Parlament képviselője volt; mivel 2004 június 13-án megválasztották az Európai Parlamentbe, és a lengyel parlamentben hivatali ideje 2004. június 16-án lejárt,

B.   mivel Witold Tomczakot azzal vádolják, hogy 1999. június 26-án Ostrów Wielkopolski-ban a lengyel büntető törvénykönyv 226. cikkének (1) bekezdésébe ütköző módon sértegetett két rendőrt szolgálatuk teljesítése közben; mivel a főügyész 2000. június 13-án kérte a Szejmtől Witold Tomczak parlamenti mentelmi jogának felfüggesztését; mivel Witold Tomczak 2000. október 4-én beleegyezett abba, hogy felelősségre vonják az ügyben a lengyel alkotmány 105. cikkének (4) bekezdésével összhangban; mivel az Ostrów Wielkopolski kerületi bíróság 2005. január 10-én úgy határozott a lengyel büntetőeljárási törvénykönyv 377. cikkének (3) bekezdésével összhangban, hogy a vádlott távollétében folytatja a pert, miután Witold Tomczak többször nem jelent meg a tárgyalásokon,

C.   mivel 2005. április 30-án Witold Tomczak arról tájékoztatta a bíróságot, hogy kérte az Európai Parlamentnél mentelmi jogának fenntartását; mivel a bíróság 2005. május 30-án felfüggesztette a büntetőeljárást, és kérte a Warszawa Praga-Północ-i kerületi ügyészt, hogy nyilatkozzon arról, beterjesztenek-e kérelmet Witold Tomczak mentelmi jogának felfüggesztése iránt; mivel a főügyészi hivatal álláspontja szerint nem szükséges ilyen kérelem; mivel a lengyel alkotmánybíróság 2001. november 28-án úgy döntött, hogy a mentelmi jog felfüggesztése iránti kérelemre nincs szükség olyan cselekmények kapcsán, amelyeket a képviselő a lengyel parlamentbe való megválasztását megelőzően követett el,

D.   mivel Witold Tomczak azt állítja, hogy a főügyésznek kellett volna kérnie a lengyel parlamenttől mentelmi jogának felfüggesztését még a vádemelés előtt, és hogy mivel az Európai Parlament képviselőjévé választották, ezt a szervet, és nem a Szejmet kérte fel, hogy erősítse meg mentelmi jogát,

E.   mivel Witold Tomczak panasza szerint az ellene folyó büntetőeljárás nem pártatlan, politikai nyomást gyakorolnak az igazságügyi hatóságokra, illetve hamis bizonyítékokat nyújtanak be, és megbízhatatlan tanúk vesznek részt az eljárásban,

F.   mivel a megszerzett információk alapján Witold Tomczakot nem védi a parlamenti mentelmi jog egyik olyan vádpont tekintetében sem, amely az Európai Parlament elnökének tudomására jutott,

G.   mivel a parlamenti mentelmi jog továbbra is a parlament előjogai közé tartozik, és ezért a Parlament egyes képviselői azt önmaguk nem gyakorolhatják, és vissza sem vonhatják, hanem csak az intézmény egésze jogosult erre,

H.   mivel Witold Tomczak azon levele ellenére, miszerint vissza kívánja vonni a parlamenti mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelmet, hangsúlyozni kell, hogy az esetet kimerítően meg kell vizsgálni annak biztosítása érdekében, hogy a Parlament előjogait kellően tiszteletben tartsák,

1.   úgy határoz, hogy nem tartja fenn Witold Tomczak kiváltságait és mentelmi jogát.

(1) 101/63. sz. Wagner kontra Fohrmann és Krier ügy (EBHT 1964., 383.o.), illetve 149/85. sz. Wybot kontra Faure és társai ügy (EBHT 1986., 2391. o.)


A transzeurópai energiahálózatokra vonatkozó iránymutatások ***II
PDF 476kWORD 230k
Állásfoglalás
Egységes szerkezetbe foglalt szöveg
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a Tanács közös álláspontjáról a transzeurópai energiahálózatokra vonatkozó iránymutatásokról és a 96/391/EK és 1229/2003/EK határozatok hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadása tekintetében (10720/1/2005 ‐ C6-0016/2006 ‐ 2003/0297(COD))
P6_TA(2006)0118A6-0071/2006

(Együttdöntési eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

—  ‐ tekintettel a Tanács közös álláspontjára (10720/1/2005 ‐ C6-0016/2006),

—  ‐ tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára vonatkozó első olvasatbeli álláspontjára(1) (COM(2003)0742)(2),

—  ‐ tekintettel a Bizottság módosított javaslatára (COM(2005)0716)(3),

—  ‐ tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére,

—  ‐ tekintettel eljárási szabályzata 62. cikkére,

—  ‐ tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A6‐0071/2006),

1.   jóváhagyja a közös álláspontot, annak módosított formájában;

2.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Az Európai Parlament álláspontja amely második olvasatban 2006. április 4-én került elfogadásra a transzeurópai energiahálózatokra vonatkozó iránymutatások megállapításáról és a 96/391/EK és az 1229/2003/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló .../2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel

P6_TC2-COD(2003)0297


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 156. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére,(4)

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően,(5)

mivel:

(1)  A transzeurópai energiahálózatokra vonatkozó iránymutatások megállapításáról szóló 2003. június 26-i 1229/2003/EK európai parlamenti és tanácsi határozat(6) elfogadása óta szükségessé vált az új tagállamok, a csatlakozásra váró és a tagjelölt országok teljes mértékű integrálása ezen iránymutatásokba, és – adott esetben – az ezen iránymutatásoknak az Európai Unió új szomszédságpolitikájához történő további hozzáigazítása.

(2)  A transzeurópai energiahálózatok prioritásai a nyitottabb és nagyobb versenyt engedő belső energiapiacból erednek, a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló, 2003 június 26-i 2003/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv(7), valamint a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló, 2003 június 26-i 2003/55/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv(8) végrehajtásának eredményeként. Az új prioritások figyelembe veszik az Európai Tanács 2001. március 23-24-i stockholmi ülésén meghozott, az energiapiac működéséhez szükséges infrastrukturális fejlesztésekkel kapcsolatos következtetéseit. Különös erőfeszítéseket kell tenni a megújuló energiaforrások nagyobb arányú felhasználásával kapcsolatos célkitűzés elérése érdekében, amely hozzájárul a fenntartható fejlődés politikájának megvalósításához. Ezt a célt azonban a rendes piaci egyensúly aránytalan megzavarása nélkül kell elérni. A Közösség közlekedési politikájának a célkitűzéseit is teljes mértékben figyelembe kell venni, és különösen a közúti forgalomnak a csővezetékek használata révén történő csökkentésének lehetőségét.

(3)  Ennek a határozatnak a villamosenergia-hálózatok tagállamok közötti összekapcsolódásának a 2002. március 15 és 16-i barcelonai Európai Tanács által megállapított célszintje felé kell előrelépést elérni, és ezáltal javítani a hálózatok megbízhatóságát és integritását, valamint biztosítani az ellátás biztonságát és a belső piac megfelelő működését.

(4)  Az energetikai infrastruktúra kiépítésében és fenntartásában általában a piacgazdaság elveinek kell érvényesülniük. Ez összhangban áll a belső energiapiac megvalósítására vonatkozó közös szabályokkal, és a nyitottabb és versenyzőbb belső energiapiac megteremtését célzó közös versenyjogi szabályokkal. Ennek megfelelően fejlesztésre és fenntartásra közösségi pénzügyi támogatás csak kivételes esetben adható. Az ilyen kivételeket megfelelő módon indokolni kell.

(5)  Az energetikai infrastruktúrát olyan módon kell kiépíteni és fenntartani ― kellő figyelemmel az érintett személyekkel való konzultálásra vonatkozó jelenlegi eljárásokra, ― hogy az tegye lehetővé a belső energiapiac hatékony működését, nem térve el a stratégiai, és amennyiben helyénvaló, az általános szolgáltatási feltételektől, és a közszolgáltatási kötelezettségektől.

(6)  A földgázhálózatok és az olefinhálózatok esetleges szinergiájának fényében, kellő fontosságot kell tulajdonítani az olefin gázhálózatok fejlesztésének és integrációjának, a közösségi iparágak olefin gázfogyasztási szükségleteinek kielégítése érdekében.

(7)  A prioritások a transzeurópai energiahálózatoknak a közösségi energiaellátás biztosításában és diverzifikálásában, az új tagállamok és a csatlakozásra váró és a tagjelölt országok energiahálózatainak csatlakoztatásában, valamint – az érintett tagállamokkal történt egyeztetést követően - a Közösség és a szomszédos országok energiahálózatai összehangolt működtetése biztosításában betöltött növekvő jelentőségéből is adódnak. Az Európai Közösséggel szomszédos országok valóban létfontosságú szerepet játszanak a Közösség energiapolitikájában. Ezek az országok elégítik ki a Közösség földgázigényének jelentős részét, kulcsfontosságú partnerei a primer energia Közösségbe történő szállításának, és fokozatosan a Közösség belső gáz- és energiapiacainak fontosabb szereplőivé válnak.

(8)  A transzeurópai energiahálózatokkal kapcsolatos projektek közül ki kell emelni a prioritást élvező projekteket, amelyek különösen fontos szerepet töltenek be a belső energiapiac működésében vagy az energiaellátás biztonságában. A legfontosabb projektek esetében ezen kívül európai érdekeltségi nyilatkozatot kell kiadni, és ahol szükséges, megerősített koordinációt kell számukra biztosítani.

(9)  Az e határozat alapján előírt információk összegyűjtéséhez a Bizottságnak és a tagállamoknak lehetőség szerint az európai érdekű projektekhez kapcsolódó, már rendelkezésre álló információt kell felhasználniuk az azonos feladatok többszöri elvégzésének elkerülése céljából. Ilyen információ már rendelkezésre állhat például a közösségi pénzügyi támogatás transzeurópai hálózatok területén történő nyújtásának általános szabályairól szóló 1995. szeptember 18-i 2236/95/EK tanácsi rendelettel(9) összefüggésben, a TEN-projektek társfinanszírozását lehetővé tevő egyéb közösségi jogszabályokkal, és az e jogszabályok alapján meghozott, egyedi projektek jóváhagyásáról szóló határozatokkal összefüggésben, valamint az áram és a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló 2003/54/EK és 2003/55/EK irányelvekkel összefüggésben.

(10)  A transzeurópai energiahálózatokkal kapcsolatos projektek kijelölési eljárásának biztosítania kell a 2236/95/EK rendelet zökkenőmentes alkalmazását. Az eljárás két szintre tagolódik: az első szint korlátozott számú kritériumot állapít meg a projektek kijelöléséhez, a második szint pedig a projekteket ismerteti részletesen, amelyekre "leírásként" hivatkoznak.

(11)  Az európai érdekűnek nyilvánított projekteknek megfelelő prioritást kell élvezniük a 2236/95/EK rendelet alapján nyújtandó támogatások terén. Amikor a tagállamok más közösségi pénzügyi eszközök keretében nyújtanak be projekteket, kiemelt figyelmet kell szentelniük az európai érdekűnek nyilvánított projekteknek.

(12)  A legtöbb európai érdekűnek nyilvánított projekt esetében jelentős jelenlegi vagy jövőbeli késedelemnek a várhatóan egy-két év közötti késedelem tekinthető.

(13)  Mivel a projektleírások változhatnak, csak indikatív módon adhatók meg. A Bizottságot ezért fel kell hatalmazni, hogy azokat naprakésszé tegye. Mivel a projekteknek jelentős politikai, környezeti és gazdasági hatásai lehetnek, fontos a megfelelő egyensúly megtalálása a jogszabályi felügyelet és a meghatározás rugalmassága között azon projektek esetében, amelyek potenciálisan közösségi támogatásban részesülhetnek.

(14)  Ha az európai érdekű projektek, vagy projekt-szakaszok, vagy projektcsoportok végrehajtása során akadályok merülnek fel, egy európai koordinátor léphet fel az akadályok elhárítása érdekében, ösztönözve az érintett felek közötti együttműködést, és biztosítva, hogy a megfelelő felügyeleti munka révén a Közösség tájékoztatást kapjon az elért haladásról. Az érintett tagállamok kérésére más projektek számára is rendelkezésre bocsáthatók az európai koordinátori szolgáltatások.

(15)  A tagállamokat fel kell kérni egyes projektek végrehajtásának az összehangolására, különösen a határokon átnyúló projektek vagy azok szakaszai esetében.

(16)  Kedvezőbb körülményeket kell teremteni a transzeurópai energiahálózatok fejlesztése és kiépítése számára, főleg a hálózatokért felelős szervek közötti műszaki együttműködés ösztönzése révén, a késedelmek csökkentése érdekében a tagállamokban a hálózati projektekre alkalmazandó engedélyezési eljárások végrehajtásának elősegítése révén, valamint a Közösség hálózati projektekre rendelkezésre álló alapjainak, eszközeinek és pénzügyi programjainak megfelelő mozgósítása révén. A Közösség támogatja a tagállamok által e célkitűzés megvalósítására hozott intézkedéseket.

(17)  Mivel a transzeurópai energiahálózatok számára előirányzott költségvetés elsősorban megvalósíthatósági tanulmányok finanszírozására szolgál, a Közösség strukturális alapjai, pénzügyi programjai és eszközei tehetik lehetővé, amennyiben szükséges, ilyen ― különösen a régiók közötti ― rendszerösszekötő hálózatok támogatását.

(18)  A közös érdekű projektek kijelölése, leírása, illetve a prioritást élvező projektek ‐ különösen az európai érdekűek ‐ nem érinthetik a projektek, a tervek és a programok környezeti hatásvizsgálatának eredményét.

(19)  Ennek a határozatnak a végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal(10) összhangban kell elfogadni.

(20)  A Bizottságnak időszaki jelentést kell készítenie ezen határozat végrehajtásáról.

(21)  Az e határozat rendelkezései alapján a Bizottsággal megosztandó információk többségükben valószínűleg különböző vállalatok birtokában vannak. Ezért előfordulhat, hogy az információk összegyűjtése érdekében a tagállamoknak együtt kell működniük e vállalatokkal.

(22)  Mivel ezen irányelv tárgya és alkalmazási köre megegyezik az energiaágazatban a transzeurópai hálózatok fejlesztéséhez kedvezőbb körülmények megteremtését célzó intézkedések megállapításáról szóló, 1996. március 28-i 96/391/EK tanácsi határozat(11) és az 1229/2003/EK határozat tárgyával és alkalmazási körével, ezt a két határozatot hatályon kívül kell helyezni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Tárgy

E határozat meghatározza a transzeurópai energiahálózatokra vonatkozó iránymutatásokat kialakító közösségi fellépés jellegét és alkalmazási körét. Iránymutatásokat alakít ki a transzeurópai energiahálózatokkal kapcsolatos közösségi célkitűzések, prioritások és általános cselekvési irányok tekintetében. Ezek az iránymutatások kijelölik a transzeurópai villamosenergia- és gázhálózatokon belül a közös érdekű projekteket és a prioritást élvező projekteket, beleértve az európai érdekű projekteket is.

2. cikk

Hatály

E határozatot a következőkre kell alkalmazni:

  1. a villamosenergia-hálózatok területén:
   a) az elosztó hálózatok kivételével minden nagyfeszültségű vezeték és tenger alatti összeköttetés, amennyiben ez az infrastruktúra a régiók közötti vagy nemzetközi átvitelt vagy csatlakozást biztosít;
   b) bármely, a rendszer megfelelő működéséhez szükséges felszerelés vagy berendezés, ideértve a védelmi, felügyeleti vagy szabályozó rendszereket is;
  2. a (földgázt vagy olefin gázokat szállító) gázhálózatok területén:
   a) az elosztó hálózatok kivételével a nagynyomású gázvezetékek, amelyek a közösségi régiók ellátását belső vagy külső forrásokból biztosítják;
   b) a fent említett nagynyomású gázvezetékekhez csatlakozó földalatti tároló létesítmények;
   c) cseppfolyósított földgáz (LNG) fogadására, tárolására és újragázosításra alkalmas berendezések, illetve a cseppfolyósított földgáz-szállítók, a szállítási kapacitásoknak megfelelően;
   d) bármely, a rendszer megfelelő működéséhez szükséges felszerelés vagy berendezés, ideértve a védelmi, felügyeleti vagy szabályozó rendszereket is.

3. cikk

Célok

A Közösség, a hatályos közösségi joggal összhangban, támogatja a transzeurópai energiahálózatok összekapcsolását, együttműködtethetőségét és fejlesztését és az ilyen hálózatok hozzáférhetőségét azzal a céllal, hogy:

   a) az energia fogyasztói árának mérséklése, illetve az energiaforrások diverzifikációjához való hozzájárulás érdekében ösztönözze általában a belső piac –– és különösen a belső energiapiac –– hatékony működését és fejlesztését, ezzel egyidejűleg elősegítse az energiaforrások ésszerű termelését, szállítását, elosztását és felhasználását, illetve a megújuló energiaforrások fejlesztését és bekapcsolását;
   b) megkönnyítse a Közösség hátrányos helyzetű és szigeti régióinak a fejlődését és elszigeteltségének csökkentését, ezzel is hozzájárulva a gazdasági és társadalmi kohézió erősödéséhez;
   c) javítsa az energiaellátás biztonságát, például a harmadik országokkal az energiaágazatban fennálló kapcsolatoknak a minden érintett fél kölcsönös érdekei alapján történő elmélyítésével, különösen az Energia Charta Szerződés, valamint a Közösség által megkötött együttműködési megállapodások keretén belül;
   d) hozzájáruljon a fenntartható fejlődéshez és a környezet védelméhez, többek között a megújuló energiák felhasználása által, valamint az energia szállításához és továbbításához kapcsolódó környezeti kockázatok csökkentése által.

4. cikk

A fellépés prioritásai

A transzeurópai energiahálózatokkal kapcsolatos közösségi fellépés prioritásai – amelyeknek a fenntartható fejlődéssel összeegyeztethetőknek kell lenniük – a következők:

  1. a villamosenergia- és a gázhálózatok tekintetében egyaránt:
   a) az energiahálózatoknak a belső energiapiac működését elősegítő átalakítása és fejlesztése, különösen a szűk keresztmetszetek (különösen a határokon átnyúló szűk keresztmetszetek), a túlterhelés és a hiányzó összeköttetések miatt jelentkező problémák megoldása, illetve a belső piac működése és az Európai Unió bővítése miatt jelentkező – villamosenergia és földgáz iránti – szükségletek figyelembevétele;
   b) energiahálózatok kialakítása a szigeti, az elszigetelt, a perem- és a legkülső területeken, ezzel egyidejűleg adott esetben az energiaforrások diverzifikálásának és a megújuló energiaforrások felhasználásának, illetve e hálózatok összekapcsolásának támogatása;
  2. a villamosenergia-hálózatok tekintetében:
   a) a hálózatok átalakítása és fejlesztése a megújuló energiaforrásokból előállított energiatermelés integrálásának és bekapcsolásának elősegítése érdekében;
   b) a Közösségen belüli villamosenergia-hálózatok együttműködtethetőségének biztosítása a csatlakozásra váró országoknak, a tagjelölt országoknak, Európa egyéb országainak, valamint a földközi-tengeri és a fekete-tengeri medence országainak a hálózataival;
  3. a gázhálózatok tekintetében:
   a) a földgázhálózatok fejlesztése az Európai Közösség földgázfogyasztási szükségleteinek kielégítése és gázellátási rendszereinek ellenőrzése érdekében;
   b) a Közösségen belüli földgázellátó hálózatok és az európai, valamint a csatlakozásra váró és a tagjelölt országok, illetve a földközi-tengeri, a fekete-tengeri és a Kaszpi-tengeri medencében fekvő országok, továbbá a Közel-Keleten és Perzsa-öbölben található harmadik országok hálózatai együttműködtethetőségének biztosítása, továbbá a földgáz lelőhelyek és szállítási útvonalak diverzifikálása;

5. cikk

Cselekvési irányvonalak

Az Európai Közösség általános cselekvési irányvonalai a transzeurópai energiahálózatok területén:

   a) közös érdekű és prioritást élvező projektek kijelölése, beleértve az európai érdekű projekteket;
   b) a hálózatok fejlesztésére kedvezőbb keretfeltételek kialakítása.

6. cikk

A közös érdekű projektek

(1)  A közös érdekű projektek naprakésszé tételéhez szükséges meghatározásokkal, változásokkal, leírásokkal vagy alkalmazásokkal kapcsolatos határozatok meghozatalakor a következő általános kritériumokat kell alkalmazni:

   a) a projektek a 2. cikk alkalmazási körébe tartoznak;
   b) a projektek megfelelnek a 3. illetőleg a 4. cikkben meghatározott cselekvési célkitűzéseknek és prioritásoknak;
   c) a projektek potenciális gazdasági életképességről tanúskodnak.

A gazdasági életképesség értékelése költség-haszon elemzésen alapul, amely tekintetbe vesz minden költséget és hasznot, beleértve azokat is, amelyek közép- és/vagy hosszú távon, a környezeti vonatkozások, az ellátás biztonsága és a gazdasági és társadalmi kohézióhoz történő hozzájárulás tekintetében keletkeznek. Azokat a közös érdekű projekteket, amelyek valamely tagállam területéhez kapcsolódnak, az érintett tagállamnak jóvá kell hagynia.

(2)  A közös érdekű projektek kijelölésének egyéb kritériumait a II. melléklet határozza meg. A Szerződés 251. cikkében megállapított eljárás szerint kell határozni bármely olyan módosításról, amely megváltoztatja a II. mellékletben meghatározott egyéb – a közös érdekű projektek kijelölésére szolgáló – kritériumokat.

(3)  Kizárólag azok a III. mellékletben szereplő azon projektek, amelyek megfelelnek az (1) bekezdésben megállapított kritériumoknak, valamint a II. mellékletben meghatározott projektek jogosultak a 2236/95/EK rendelet alapján nyújtandó közösségi pénzügyi támogatásra.

(4)  A projektek indikatív leírásait, beleértve a projektek részletes leírását és adott esetben a földrajzi helyzet meghatározását, a III. melléklet tartalmazza. Ezeket a leírásokat a 14. cikk (2) bekezdésében említett eljárás szerint kell naprakésszé tenni. A naprakésszé tétel technikai jellegű, és a projekteknek csak a technikai változásaira, vagy például valamely meghatározott nyomvonal bizonyos szakaszának módosítására, vagy valamely projekt helyének korlátozott mértékű módosítására kell korlátozódnia.

(5)  A tagállamok meghoznak minden olyan intézkedést, amelyet szükségesnek tartanak ahhoz, hogy a közös érdekű projektek teljesítését elősegítsék, meggyorsítsák, és a késedelem a lehető legcsekélyebb legyen, miközben megfelelnek a közösségi jognak és a környezettel kapcsolatos nemzetközi egyezményeknek, különösen az európai érdekűnek minősített projektek esetében. Különösen a szükséges engedélyezési eljárásokat kell gyorsan lezárni.

(6)  Ha valamely közös érdekű projekt egyes részei harmadik országok területéhez kötődnek, a Bizottság az érintett tagállamokkal kötött megállapodás útján javasolhatja, – adott esetben a Közösség és e harmadik országok között létrejött megállapodások igazgatásának keretén belül, az Energia Charta Egyezménynek megfelelően, illetve többoldalú megállapodások keretén belül azon harmadik országok vonatkozásában, amelyek az Egyezményben szerződő felek, – hogy ezek az érintett harmadik országok a projektek kölcsönös érdekű jellegét a végrehajtás megkönnyítése érdekében ismerjék el.

7. cikk

Prioritást élvező projektek

(1)  A 6. cikk (3) bekezdésében említett és a közös érdekű, prioritást élvező projekteknek az I. mellékletben meghatározott tengelyei felsorolásában említett projektek a 2236/95/EK rendelet alapján nyújtandó közösségi pénzügyi támogatás tekintetében prioritást élveznek. Az I. melléklet a Szerződés 251. cikkében meghatározott eljárással összhangban módosítható.

(2)  A határokon átnyúló beruházási projekteket illetően a tagállamok megteszik a szükséges lépéseket annak biztosítására, hogy a nemzeti engedélyezési eljárások alapján azt a tényt, miszerint az ilyen projektek növelik két vagy több tagállam rendszerösszekötő kapacitását, és ezáltal Európa egész területén erősítik az ellátás biztonságát, az illetékes nemzeti hatóságok által történő értékelés kritériumaként kezelik.

(3)  Az érintett tagállamok és a Bizottság a saját hatáskörükön belül és a felelős vállalkozásokkal együttműködve törekszenek a prioritást élvező projektek, különösen a határokon átnyúló projektek megvalósításának elősegítésére.

(4)  A prioritást élvező projekteknek összeegyeztethetőknek kell lenniük a fenntartható fejlődéssel, és meg kell felelniük a következő kritériumoknak:

   a) jelentős hatást gyakorolnak a belső piac versenyképes működésére, és/vagy
   b) erősítik a Közösség ellátásának biztonságát, és/vagy
   c) a megújuló energiák nagyobb mértékű felhasználását eredményezik.

8. cikk

Európai érdekű projektek

(1)  Európai érdekűnek nyilvánítják a 7. cikkben említett prioritási tengelyen elhelyezkedő válogatott projekteket, amelyek határokon átnyúló jellegűek vagy jelentős hatást gyakorolnak határokon átnyúló átviteli kapacitásra. Ezeket a projekteket az I. melléklet tartalmazza.

(2)  A transzeurópai hálózatok költségvetéséből finanszírozandó projektek kiválasztásakor ‐ a 2236/95/EK tanácsi rendelet 10. cikkével összhangban ‐ a tagállamok megfelelő prioritást biztosítanak az európai érdekűnek nyilvánított projekteknek.

(3)  Más közösségi társfinanszírozási forrásokból finanszírozandó projektek kiválasztása során kiemelt figyelmet kell szentelni az európai érdekűnek nyilvánított projekteknek.

(4)  Ha egy európai érdekűnek nyilvánított projekt munkálatai során jelentős késés mutatkozik vagy várható, akkor a Bizottság felkérheti az érintett tagállamokat, hogy három hónapon belül indokolják meg ezt a késést.

Azon európai érdekűnek nyilvánított projektek esetében, amelyekhez európai koordinátort is kijelöltek, a koordinátor a késedelem okait belefoglalja jelentésébe.

(5)  Öt évvel az európai érdekűnek nyilvánított projekt, vagy az ilyen projekt egy szakaszának teljesítése után a Bizottság a 14. cikkben említett bizottság segítségével elvégzi a kérdéses projekt értékelését, amely magában foglalja annak társadalmi-gazdasági hatását, a környezetre, a tagállamok közötti kereskedelemre, illetve a területi kohézióra és a fenntartható fejlődésre gyakorolt hatását. A Bizottság az értékelés eredményéről tájékoztatja a 14. cikkben említett bizottságot.

(6)  Minden európai érdekűnek nyilvánított projekt, különösen azok határokon átnyúló szakaszainak esetében az érintett tagállamok megteszik a megfelelő lépéseket annak biztosítására, hogy:

   ‐ a megfelelő információk rendszeres cseréjére sor kerüljön; és
   ‐ szükség szerint megszervezzék a közös koordinációs üléseket.

A közös koordinációs ülések megszervezésére a projekt egyedi szükségleteinek, például a projekt előrehaladottsági foka és a megelőzendő vagy tapasztalt nehézségek függvényében kerül sor. A közös koordinációs ülések során különös figyelmet szentelnek az értékelésnek és a nyilvános konzultációs eljárásoknak. Az érintett tagállamok biztosítják, hogy a Bizottság tájékoztatást kapjon a közös koordinációs ülésekről és az ott lezajlott információcseréről.

9. cikk

Az európai érdekű projektek végrehajtása

(1)  Az európai érdekű projektek gyorsan végrehajtásra kerülnek.

A tagállamok a Bizottság által e célra kibocsátott előzetes ütemterv alapján ...(12)-ig elkészítik, és a Bizottságnak benyújtják a szóban forgó projektek teljesítésére vonatkozó frissített, tájékoztató jellegű ütemtervet. Ennek lehetőség szerint az alábbiakat kell tartalmaznia:

   a) a projekt ütemtervének jóváhagyását célzó eljárás lezajlásának várható idejét;
   b) a megvalósíthatósági tanulmány és a tervezési szakasz menetrendjét;
   c) a projekt felépítését; és
   d) a projekt átadásának időpontját.

(2)  A 14. cikk (1) bekezdésében említett bizottsággal szoros együttműködésben a Bizottság kétévenként jelentést készít az (1) bekezdésben említett projektek előrehaladásáról. Azon európai érdekűnek nyilvánított projektek esetében, amelyekhez európai koordinátort is kijelöltek, a koordinátor által készített jelentések helyettesítik a kétévenkénti jelentéseket.

10. cikk

Az európai koordinátor

(1)  Ha egy európai érdekűnek nyilvánított projekt során jelentős késedelem keletkezik, vagy megvalósítási nehézségek merülnek fel, beleértve azon helyzeteket, amikor a projekt harmadik országokat is érint, a Bizottság az érintett tagállamokkal egyetértésben és az Európai Parlamenttel folytatott egyeztetést követően európai koordinátort jelölhet ki. Ha szükséges, a tagállamok azt is kérhetik, hogy a Bizottság más, transzeurópai energiahálozatokat érintő projektekhez is jelöljön ki európai koordinátort.

(2)  Az európai koordinátort főként az európai intézményekhez fűződő tapasztalata, valamint az energiapolitikával, nagyszabású projektek finanszírozásával, illetve azok társadalmi-gazdasági és környezeti értékelésével kapcsolatos ismeretei alapján választják ki.

(3)  Az európai koordinátort kijelölő határozat meghatározza a koordinációs feladat elvégzésének módját.

(4)  Az európai koordinátor:

   a) ösztönzi a projekt európai dimenzióját, valamint a projekt mozgatói és az érintett személyek közötti határokon átnyúló párbeszédet,
   b) hozzájárul az érintettekkel folytatott konzultációt célzó nemzeti eljárások összehangolásához, és
   c) évenként jelentést nyújt be a Bizottságnak a felelőssége alá tartozó projekt(ek) előrehaladásáról, és minden olyan nehézségről vagy akadályról, amely vélhetően jelentős késedelemhez vezet; a Bizottság továbbítja e jelentést az érintett tagállamnak.

(5)  Az érintett tagállamok együttműködnek az európai koordinátorral a (4) bekezdésben említett feladatának végrehajtásában.

(6)  A Bizottság kérheti az európai koordinátor véleményét olyan projektek vagy projektcsoportok közösségi finanszírozására irányuló kérelmek értékelése során, amelyekre őt jelölték ki.

(7)  Az összehangolás szintjét a projekt költségeivel arányosan kell megállapítani a felesleges adminisztratív terhek elkerülése érdekében.

11. cikk

Kedvezőbb körülmények

(1)  A transzeurópai energiahálózatok fejlesztése és együttműködtethetősége kedvezőbb körülményeinek megteremtéséhez való hozzájárulás érdekében a Közösség figyelembe veszi a tagállamoknak az ezen célkitűzéssel összhangban tett erőfeszítéseit, a legnagyobb fontosságot a következő intézkedéseknek tulajdonítja, és szükség szerint támogatja őket:

   a) műszaki együttműködés a transzeurópai energiahálózatokért felelős szervek között, különösen a II. melléklet 1., 2. és 7. pontjában említett összeköttetések megfelelő működése érdekében;
   b) a transzeurópai energiahálózatokkal kapcsolatos projektek engedélyezési eljárásai végrehajtásának megkönnyítése a késedelmek csökkentése érdekében, különösen az európai érdekű projektek esetében;
   c) a Közösség alapjaiból, eszközeiből és pénzügyi programjaiból nyújtott támogatás az ezen hálózatokra vonatkozó közös érdekű projektekhez.

(2)  A Bizottság az érintett tagállamokkal szoros együttműködésben minden kezdeményezést megtesz az (1) bekezdésben említett tevékenységek koordinálásának támogatására.

(3)  Az (1) bekezdés a) és b) pontjában említett tevékenységek végrehajtásához szükséges intézkedésekről a Bizottság határoz a 14. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban.

12. cikk

A versenyre gyakorolt hatás

A projektek vizsgálatakor figyelembe kell venni azoknak a versenyre és az ellátás biztonságára gyakorolt hatását. Ösztönözni kell a magánbefektetők vagy az érintett gazdasági szereplők által történő finanszírozást, amely a fő finanszírozási forma. A Szerződés rendelkezéseinek megfelelően, el kell kerülni a piaci szereplők közötti verseny bármilyen torzulását.

13. cikk

Korlátozások

(1)  Ez a határozat nem érinti a tagállamok vagy a Közösség pénzügyi kötelezettségvállalásait.

(2)  Ez a határozat nem érinti a projektekről, tervekről vagy programokról készítendő környezeti hatásvizsgálatok eredményeit, amelyek e projektek későbbi engedélyezési keretét adják. Amennyiben a vonatkozó közösségi jogszabályok alapján ilyen hatásvizsgálatot kell készíteni, annak eredményeit figyelembe kell venni, mielőtt a vonatkozó közösségi jogszabályok szerint a projekt végrehajtásáról tényleges határozat születik.

14. cikk

A bizottság eljárása

(1)  A Bizottságot munkájában egy bizottság segíti.

(2)  Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikke (6) bekezdésében megállapított időszak három hónap.

(3)  A bizottság elfogadja saját eljárási szabályzatát.

15. cikk

Jelentés

A Bizottság e határozat végrehajtásáról kétévente jelentést készít, amelyet az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának nyújt be.

E jelentésben figyelemmel kell lenni a II. melléklet 2., 4. és 7. pontjában említett, határokon átnyúló összeköttetéseket érintő, prioritást élvező projektek teljesítésére és a végrehajtásuk során tett előrelépésre, valamint a finanszírozásukra vonatkozó részletes szabályokra, különös tekintettel a közösségi támogatások biztosítására.

16. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 96/391/EK és az 1229/2003/EK határozat hatályát veszti.

17. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

18. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt ,

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről

az elnök az elnök

I.MELLÉKLET

TRANSZEURÓPAI ENERGIAHÁLÓZATOK

Prioritást élvező projektek tengelyei, beleértve az európai érdekű projektek helyét, a 7. és 8. cikkekben meghatározottak szerint.

Alább látható az egyes prioritási tengelyeken végrehajtandó prioritást élvező projektek felsorolása, beleértve az európai érdekű projekteket.

VILLAMOSENERGIA-HÁLÓZATOK

EL.1.  Franciaország – Belgium – Hollandia – Németország:

villamosenergia-hálózatok megerősítése a Benelux-államokban tapasztalt túlterhelés problémájának megoldására.

Beleértve az alábbi európai érdekű projekteket:

Avelin (FR) – Avelgem (BE)-vezeték

Moulaine (FR) – Aubange (BE)-vezeték

EL.2.  Olaszország franciaországi, ausztriai, szlovéniai és svájci határai:

a villamosenergia-hálózatok rendszerösszekötő kapacitásainak növelése.

Beleértve az alábbi európai érdekű projekteket:

Lienz (AT) – Cordignano (IT)-vezeték

Új összeköttetés Olaszország és Szlovénia között

Nyugat-Udine (IT) – Okroglo (SI) vezeték

Fiorano (IT) – Nave (IT) – Gorlago (IT)-vezeték

Észak-Velence – Cordignano (IT)-vezeték

St. Peter (AT) – Tauern (AT)-vezeték

Südburgenland (AT) – Kainachtal (AT)-vezeték

Ausztria – Olaszország (Thaur-Brixen) összeköttetés a brenneri vasúti alagúton keresztül

EL.3.  Franciaország – Spanyolország – Portugália:

a villamosenergia-hálózatok rendszerösszekötő kapacitásainak növelésére ezen országok és az Ibériai-félsziget között, és hálózatfejlesztés a szigeti régiókban.

Beleértve az alábbi európai érdekű projekteket:

Sentmenat (ES) – Becanό (ES) – Baixas (FR)-vezeték

Valdigem (PT) – Douro Internacional (PT) – Aldeadávila (ES) vezeték és a "Douro Internacional" létesítményei

EL.4.  Görögország – balkáni országok – UCTE rendszer:

a villamos energia infrastruktúrájának a fejlesztése Görögországnak az UCTE rendszerhez történő kapcsolódása, valamint a délkelet-európai villamosenergia-piac fejlesztésének elősegítése céljából.

Beleértve az alábbi európai érdekű projekteket:

Philippi (EL) – Hamidabad (TR)-vezeték

EL.5.  Egyesült Királyság – a kontinentális Európa és Észak-Európa:

a villamosenergia-hálózatok rendszerösszekötő kapacitásainak kialakítása/növelése, és a tengeri szélerőművek lehetséges bekapcsolása.

Beleértve az alábbi európai érdekű projekteket:

Tenger alatti kábel Anglia (UK) és Hollandia összekapcsolására

EL.6.  Írország – Egyesült Királyság:

a villamosenergia-hálózatok rendszerösszekötő kapacitásainak növelése, és a tengeri szélerőművek lehetséges bekapcsolása.

Beleértve az alábbi európai érdekű projekteket:

Tenger alatti vezeték Írország és Wales (UK) összekapcsolására

EL.7.  Dánia – Németország – a Balti Gyűrű (benne Norvégia – Svédország – Finnország – Dánia – Németország – Lengyelország – a balti államok – Oroszország):

a villamosenergia-hálózatok rendszerösszekötő kapacitásainak növelése, és a tengeri szélerőművek lehetséges bekapcsolása.

Beleértve az alábbi európai érdekű projekteket:

Kassø (DK) – Hamburg/Dollern (DE)-vezeték

Hamburg/Krümmel (DE) – Schwerin (DE)-vezeték

Kassø (DK) – Revsing (DK) – Tjele (DK)-vezeték

Hassing (DK) – Trige (DK)-vezeték

Tenger alatti kábel Skagerak 4 Dánia és Norvégia között

Lengyelország – Litvánia összeköttetés, beleértve a lengyel villamosenergia-hálózat és a PL–DE profil megerősítését abból a célból, hogy lehetővé váljon annak a belső energiapiacban való részvétele.

Tenger alatti kábel Finnország – Észtország (Estlink)

A Fennoscan tenger alatti kábele Finnország és Svédország között

Halle/Saale (DE) – Schweinfurt (DE)

EL.8.  Németország – Lengyelország – Cseh Köztársaság – Szlovákia – Ausztria – Magyarország – Szlovénia:

a villamosenergia-hálózatok rendszerösszekötő kapacitásainak növelése.

Beleértve az alábbi európai érdekű projekteket:

Neuenhagen (DE) – Vierraden (DE) – Krajnik (PL)-vezeték

Dürnrohr (AT) – Slavětice (CZ)-vezeték

Új összeköttetés Németország és Lengyelország között

Nagykapos (Veľké Kapušany ) (SK) – Lemes (Lemešany) (SK) – Szepsi (Moldava) (SK) – Sajóivánka (HU)

Bős (Gabčikovo) (SK) – Nagygyőröd (Veľký Ďur) (SK)

Stomfa (Stupava) (SK) – Délkelet-Bécs (AT)

EL.9.  Földközi-tengeri tagállamok – Földközi-tengeri villamosenergia-gyűrű

a villamosenergia-hálózatok rendszerösszekötő kapacitásainak növelése a földközi-tengeri tagállamok és Marokkó – Algéria – Tunézia – Líbia – Egyiptom – a közel-keleti országok – Törökország között.

Beleértve az alábbi európai érdekű projekteket:

Villamosenergia-összeköttetés Tunézia és Olaszország között

GÁZHÁLÓZATOK

NG.1.  Egyesült Királyság – a kontinentális Európa északi térsége, benne Hollandia, Belgium, Dánia, Svédország és Németország – Lengyelország – Litvánia – Lettország –Észtország – Finnország – Oroszország:

Gázvezetékek az európai gázellátás egyes fontosabb forrásainak összekapcsolására, a hálózatok együttműködtethetőségének javítására és az ellátás biztonságának növelésére, beleértve az Oroszországból az EU-ba ― tengerparti útvonalon keresztül ― vezető, valamint Oroszországból Lengyelországba és Németországba ― szárazföldi útvonalon keresztül ― vezető földgázvezetékeket, új vezetékek építését és a hálózati kapacitások növelését Németországban, Dániában és Svédországban, valamint ezen országok között, és Lengyelországban, a Cseh Köztársaságban, Szlovákiában, Németországban és Ausztriában valamint ezen országok között.

Beleértve az alábbi európai érdekű projekteket:

Észak-európai gázvezeték

Yamal – Európa-gázvezeték

Dániát, Németországot és Svédországot összekötő földgázvezeték

Az átviteli kapacitás növelése a Németország – Belgium – Egyesült Királyság tengelyen

NG.2.  Algéria – Spanyolország – Olaszország – Franciaország – a kontinentális Európa északi térsége:

új gázvezetékek építése Algériából Spanyolországba, Franciaországba és Olaszországba, illetve a spanyolországi, franciaországi és olaszországi, és ezen országok közötti hálózati kapacitások növelése.

Beleértve az alábbi európai érdekű projekteket:

Algéria – Tunézia – Olaszország-gázvezeték

Szardínián és Korzikán át vezető Algéria – Olaszország-gázvezeték franciaországi leágazással

Medgas gázvezeték (Algéria – Spanyolország – Franciaország – kontinentális Európa)

NG.3.  A Kaszpi-tenger térségének országai – Közel-Kelet – Európai Unió:

új földgázvezeték-hálózatok az új lelőhelyektől az Európai Unióba, beleértve a Törökország – Görögország, a Görögország – Olaszország, a Törökország –Ausztria és a (Nyugat-Balkánon át vezető) Görögország – Szlovénia – Ausztria földgázvezetékeket.

Beleértve az alábbi európai érdekű projekteket:

Törökország – Görögország – Olaszország gázvezeték

Törökország – Ausztria-gázvezeték

NG.4.  Cseppfolyósított földgáz- (LNG)-terminálok Belgiumban, Franciaországban, Spanyolországban, Portugáliában, Olaszországban, Görögországban, Cipruson és Lengyelországban: az ellátási források és belépési pontok diverzifikálása, beleértve az átviteli hálózat és az LNG-terminálok csatlakozásait.

NG.5.  Földalatti földgáztárolók Spanyolországban, Portugáliában, Franciaországban, Olaszországban, Görögországban és a Balti-tenger térségében:

kapacitásnövelés Spanyolországban, Franciaországban, Olaszországban és a Balti-tenger térségében, illetve az első létesítmények kiépítése Portugáliában, Görögországban és Litvániában.

NG.6.  Földközi-tengeri tagállamok – Kelet-földközi-tengeri gázgyűrű:

Földgázvezeték-hálózatok kialakítása és növelése a földközi-tengeri tagállamok és Líbia – Egyiptom – Jordánia – Szíria – Törökország között.

Beleértve az alábbi európai érdekű projekteket:

Líbia – Olaszország-gázvezeték

II.MELLÉKLET

TRANSZEURÓPAI ENERGIAHÁLÓZATOK

A közös érdekű projektek kijelölésére vonatkozó, a 6. cikk (2) bekezdésében említett további kritériumok

VILLAMOSENERGIA-HÁLÓZATOK

1.  Villamosenergia-hálózatok fejlesztése a szigeti, az elszigetelt, a perem- és az ultraperem-területeken, az energiaforrások diverzifikálásának és a megújuló energiaforrások felhasználásának egyidejű elősegítésével, illetve ‐ adott esetben ‐ e területek hálózatainak összekapcsolása:

–  Írország – Egyesült Királyság (Wales)

–  Görögország (szigetek)

–  Olaszország (Szardínia) – Franciaország (Korzika) – Olaszország (kontinens)

–  A szigeti régiók összeköttetései, beleértve a kontinenshez történő kapcsolódást

–  Összeköttetések Franciaország, Spanyolország és Portugália ultraperem-területein

2.  A tagállamok közötti villamosenergia-összeköttetéseknek a belső piac működéséhez, illetve a villamosenergia-hálózatok megbízható és kiszámítható működéséhez szükséges fejlesztése:

–  Franciaország – Belgium – Hollandia – Németország

–  Franciaország – Németország

–  Franciaország – Olaszország

–  Franciaország – Spanyolország

–  Portugália – Spanyolország

–  Finnország – Svédország

–  Finnország – Észtország – Lettország – Litvánia

–  Ausztria – Olaszország

–  Olaszország – Szlovénia

–  Ausztria – Olaszország – Szlovénia – Magyarország

–  Németország – Lengyelország

–  Németország – Lengyelország – Cseh Köztársaság – Ausztria – Szlovákia – Magyarország

–  Magyarország – Szlovákia

–  Magyarország – Ausztria

–  Lengyelország – Litvánia

–  Írország – Egyesült Királyság (Észak-Írország)

–  Ausztria – Németország – Szlovénia – Magyarország

–  Hollandia – Egyesült Királyság

–  Németország – Dánia – Svédország

–  Görögország – Olaszország

–  Magyarország – Szlovénia

–  Málta – Olaszország

–  Finnország – Észtország

–  Olaszország – Szlovénia

3.  Amennyiben szükséges, a tagállamokon belüli villamosenergia-összeköttetések fejlesztése a tagállamok közötti összeköttetések hasznosítása, a belső piac működése és a megújuló energiaforrások bekapcsolása érdekében:

–  Valamennyi tagállam

4.  A tagsággal nem rendelkező országokkal –– különösképpen a tagjelölt országokkal –– fennálló villamosenergia-összeköttetések fejlesztése, a villamosenergia-hálózatok együttműködtethetőségéhez, megbízható és kiszámítható működéséhez vagy a villamosenergia-ellátáshoz történő hozzájárulás érdekében az Európai Közösségen belül:

–  Németország – Norvégia

–  Hollandia – Norvégia

–  Svédország – Norvégia

–  Egyesült Királyság – Norvégia

–  Balti villamosenergia-gyűrű: Németország – Lengyelország – Belarusz – Oroszország – Litvánia – Lettország – Észtország – Finnország – Svédország – Norvégia – Dánia

–  Norvégia – Svédország – Finnország – Oroszország

–  Földközi-tengeri villamosenergia-gyűrű: Franciaország – Spanyolország – Marokkó – Algéria – Tunézia – Líbia – Egyiptom – közel-keleti országok – Törökország – Görögország – Olaszország

–  Görögország – Törökország

–  Olaszország – Svájc

–  Ausztria – Svájc

–  Magyarország – Románia

–  Magyarország – Szerbia

–  Magyarország – Horvátország

–  Olaszország – Tunézia

–  Görögország – balkáni országok

–  Spanyolország – Marokkó

–  Spanyolország – Andorra – Franciaország

–  EU – balkáni országok – Belarusz – Oroszország – Ukrajna

–  Fekete-tengeri villamosenergia-gyűrű: Oroszország – Ukrajna – Románia – Bulgária –Törökország – Grúzia

–  Bulgária – Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság/Görögország – Albánia – Olaszország vagy Bulgária – Görögország – Olaszország

5.  Az összekapcsolt villamosenergia-hálózatok belső piacon belüli működését javító intézkedések, különösen a szűk keresztmetszetek és hiányzó kapcsolatok azonosítása, a túlterhelés kezelésére vonatkozó megoldások fejlesztése, illetve az előrejelzés és a villamosenergia-hálózatok működtetése módszereinek átalakítása:

–  A villamosenergia-hálózatokon ‐ különösen a határkeresztező szakaszokon ‐ a szűk keresztmetszetek és a hiányzó összeköttetések azonosítása

–  A villamosenergia-hálózatokon belüli túlterhelések elhárítására alkalmas megoldások kifejlesztése a villamosenergia-áramlási rendszerirányítás számára.

–  Az előrejelzés és a villamosenergia-hálózatok működtetése módszereinek a belső piac működése és a megújuló energiaforrások nagyobb arányú felhasználása érdekében szükséges kiigazítása.

GÁZHÁLÓZATOK

6.  A földgázhálózatok új régiókba, főként a szigeti, elszigetelt, perem- és ultraperem-területekre történő kiépítése, és a földgázhálózatok ilyen régiókban való fejlesztése:

–  Egyesült Királyság (Észak-Írország)

–  Írország

–  Spanyolország

–  Portugália

–  Görögország

–  Svédország

–  Dánia

–  Olaszország (Szardínia)

–  Franciaország (Korzika)

–  Ciprus

–  Málta

–  Ultraperem-területek: Franciaországban, Spanyolországban, Portugáliában

7.  A földgázhálózat-összeköttetések fejlesztése a belső piac működése, illetve az ellátás biztonságának javítása érdekében, beleértve a különálló föld- és olefingáz-hálózatok összekapcsolását:

–  Írország – Egyesült Királyság

–  Franciaország – Spanyolország

–  Franciaország – Svájc

–  Portugália – Spanyolország

–  Ausztria – Németország

–  Ausztria – Magyarország

–  Ausztria – Magyarország – Szlovákia – Lengyelország

–  Lengyelország – Cseh Köztársaság

–  Szlovákia – Cseh Köztársaság – Németország – Ausztria

–  Ausztria – Olaszország

–  Görögország – balkáni országok

–  Ausztria – Magyarország – Románia – Bulgária – Görögország – Törökország

–  Franciaország – Olaszország

–  Görögország – Olaszország

–  Ausztria – Cseh Köztársaság

–  Németország – Cseh Köztársaság – Ausztria – Olaszország

–  Ausztria – Szlovénia – Horvátország

–  Magyarország – Horvátország

–  Magyarország – Románia

–  Magyarország – Szlovákia

–  Magyarország – Ukrajna

–  Szlovénia – balkáni országok

–  Belgium – Hollandia – Németország

–  Egyesült Királyság – Hollandia – Németország

–  Németország – Lengyelország

–  Dánia – Egyesült Királyság

–  Dánia – Németország – Svédország

–  Dánia – Hollandia

8.  Az LNG fogadására és a földgáz tárolására alkalmas kapacitásoknak a kereslet kielégítéséhez, a gázellátó rendszerek ellenőrzéséhez, illetve a források és szállítási útvonalak diverzifikációjához szükséges fejlesztése:

–  Valamennyi tagállam

9.  A gázszállítás (gázvezetékek) kapacitásának a szükségletek kielégítéséhez, az ellátás külső és belső forrásokból való diverzifikálásához, illetve a szállítási útvonalak diverzifikálásához szükséges fejlesztése:

–  Északi gázhálózat: Norvégia – Dánia – Németország – Svédország – Finnország – Oroszország – balti államok – Lengyelország

–  Algéria – Spanyolország – Franciaország

–  Oroszország – Ukrajna – EU

–  Oroszország – Belarusz – Ukrajna – EU

–  Oroszország – Belarusz – EU

–  Oroszország – Balti-tenger – Németország

–  Oroszország – balti államok – Lengyelország – Németország

–  Németország – Cseh Köztársaság – Lengyelország – Németország – egyéb tagállamok

–  Líbia – Olaszország

–  Tunézia – Líbia – Olaszország

–  Kaszpi-tengeri országok – EU

–  Oroszország – Ukrajna – Moldova – Románia – Bulgária – Görögország – Szlovénia – egyéb balkáni államok

–  Oroszország – Ukrajna – Szlovákia – Magyarország – Szlovénia – Olaszország

–  Hollandia – Németország – Svájc – Olaszország

–  Belgium – Franciaország – Svájc – Olaszország

–  Dánia – Svédország – Lengyelország

–  Norvégia – Oroszország – EU

–  Írország

–  Algéria – Olaszország – Franciaország

–  Algéria – Tunézia – Olaszország

–  Közel-Kelet – kelet-földközi-tengeri gázgyűrű – EU

–  Winkselei keverőberendezés az észak-déli tengelyen (gáz keverése nitrogénnel)

–  Kapacitásnövelés a kelet-nyugati tengelyen: Zeebrugge – Eynatten

10.  A belső piacon belül és a tranzitországokkal összekapcsolt földgázhálózatok működését javító intézkedések, különösen a szűk keresztmetszetek és hiányzó összeköttetések azonosítása, a túlterhelés kezelésére vonatkozó megoldások fejlesztése, illetve az előrejelzés és a földgázhálózatok hatékony és biztonságos működtetése módszereinek átalakítása:

–  A földgázhálózatokon ‐ különösen a határkeresztező szakaszokon ‐ a szűk keresztmetszetek és a hiányzó összeköttetések azonosítása.

–  A földgázhálózatokon belüli torlódások elhárítására alkalmas megoldások kifejlesztése a földgázáramlási rendszerirányítás számára.

–  Az előrejelzés és a földgázhálózatok működtetése módszereinek a belső piac működése érdekében szükséges kiigazítása.

–  A tranzitországok földgázhálózatai általános teljesítményének, biztonságának és védelmének növelése.

11.  Az olefingázok szállítási kapacitásának a belső piacon belüli kereslet kielégítése érdekében szükséges fejlesztése és integrálása:

–  Valamennyi tagállam

III.MELLÉKLET

TRANSZEURÓPAI ENERGIAHÁLÓZATOK

A II. mellékletben meghatározott szempontok szerint jelenleg megnevezett közös érdekű projektek és leírásuk

VILLAMOSENERGIA-HÁLÓZATOK

1.  Villamosenergia-hálózatok fejlesztése az elszigetelt régiókban

1.1.  Írország – Wales (UK) közötti tenger alatti kábel

1.2.  A déli Kikládok (EL) összekapcsolása

1.3.   30 kV-os víz alatti kábel-összeköttetés a Faial-, Pico- és Szent György-sziget (Azori-szigetek, PT) között

1.4.  A terceirai, faiali és S. Miguel-i (Azori-szigetek, PT) hálózat összekapcsolása és megerősítése

1.5.  A madeirai (PT) hálózat összekapcsolása és megerősítése

1.6.  Tenger alatti kábel Szardínia (IT) – olasz kontinens

1.7.  Tenger alatti kábel Korzika (FR) – Olaszország

1.8.  Olaszország kontinens – Szicília (IT) összekapcsolása: a Sorgente (IT) – Rizziconi (IT) kapcsolat megkettőzése

1.9.  Új összeköttetések a Baleári- és Kanári-szigeteken (ES)

2.  A tagállamok közötti villamosenergia-összeköttetések fejlesztése

2.1.  Moulaine (FR) – Aubange (BE)-vezeték

2.2.  Avelin (FR) – Avelgem (BE)-vezeték

2.3.  Németország és Belgium közötti összeköttetés

2.4.  Vigy (FR) – Marlenheim (FR)-vezeték

2.5.  Vigy (FR) – Uchtelfangen (DE)-vezeték

2.6.  La Praz (FR) fázistranszformátor

2.7.  További kapacitásnövelés a Franciaország és Olaszország között meglévő összeköttetésen keresztül

2.8.  Új összeköttetés Franciaország és Olaszország között

2.9.  Új transz-pireneusi összeköttetés Franciaország és Spanyolország között

2.10.  Kelet-pireneusi összeköttetés Franciaország és Spanyolország között

2.11.  Összeköttetések Észak-Portugália és Északnyugat-Spanyolország között

2.12.  Sines (PT) – Alqueva (PT) – Balboa (ES)-vezeték

2.13.  Összeköttetés Dél-Portugália és Délnyugat-Spanyolország között

2.14.  Valdigem (PT) – Douro Internacional (PT) – Aldeadávila (ES)-vezeték és a "Douro Internacional" létesítményei

2.15.  Összeköttetések a Botteni-öböltől északra és a tenger alatti Fennoscan-kábel Finnország és Svédország között

2.16.  Lienz (AT) – Cordignano (IT)-vezeték

2.17.  Somplago (IT) – Wuermbach (AT)-összeköttetés

2.18.  Ausztria–Olaszország (Thaur-Brixen)-összeköttetés a brenneri vasúti alagúton keresztül

2.19.  Összeköttetés Írország és Észak-Írország között

2.20.  St. Peter (AT) – Isar (DE)-vezeték

2.21.  Tenger alatti kábel Délkelet-Anglia és Közép-Hollandia között

2.22.  A Dánia és Németország közötti összeköttetések –– például a Kassø–Hamburg-vezeték –– megerősítése

2.23.  A Dánia és Svédország közötti összeköttetések megerősítése

2.24.  Új összekköttetés Szlovénia és Magyarország között Cirkovce (SI) – Héviz (HU)

2.25.  Sajóivánka (HU) – Rimaszombat (Rimavská Sobota) (SK)

2.26.  Szepsi (Moldava) (SK) – Sajóivánka (HU)

2.27.  Stomfa (Stupava) (SK) – Délkelet-Bécs (AT)

2.28.  Lengyelország – Németország-vezeték (Neuenhagen (DE) – Vierraden (DE) – Krajnik (PL))

2.29.  Lengyelország – Litvánia-összeköttetés (Elk – Alytus)

2.30.  Tenger alatti kábel Finnország és Észtország összekapcsolására

2.31.  Olaszország és Szlovénia között flexibilis, váltakozó áramú átviteli rendszerek létesítése

2.32.  Új összeköttetések az UCTE- és a CENTREL-rendszerek összekapcsolására

2.33.  Dürnrohr (AT) – Slavětice (CZ)

2.34.  Tenger alatti vezeték Málta (MT) és Szicília (IT) összekapcsolására

2.35.  Új összeköttetések Olaszország és Szlovénia között

2.36.  Udine Ovest (IT) – Okroglo-vezeték (SI)

3.  A tagállamokon belüli villamosenergia-összeköttetések fejlesztése

3.1.  Összeköttetések a dán kelet-nyugati tengelyen: a dán nyugati (UCTE) és keleti (NORDEL) hálózat közötti összeköttetés

3.2.  Összeköttetés a dán észak-déli tengelyen

3.3.  Új összeköttetések Észak-Franciaországban

3.4.  Új összeköttetések Délnyugat-Franciaországban

3.5.  Trino Vercellese (IT) – Lacchiarelle (IT)-vezeték

3.6.  Turbigo (IT) – Rho (IT) – Bovisio (IT)-vezeték

3.7.  Voghera (IT) – La Casella (IT)-vezeték

3.8. S.  Fiorano (IT) – Nave (IT) – Gorlago (IT)-vezeték

3.9.  Észak-Velence (IT) – Cordignano (IT)-vezeték

3.10.  Redipuglia (IT) – Nyugat-Udine (IT)-vezeték

3.11.  Új összeköttetések Olaszország kelet–nyugati tengelyén

3.12.  Tavarnuzze (IT) – Casellina (IT)-vezeték

3.13.  Tavarnuzze (IT) – S.Barbara (IT)-vezeték

3.14.  Rizziconi (IT) – Feroleto (IT) – Laino (IT)-vezeték

3.15.  Új összeköttetések Olaszország észak–déli tengelyén

3.16.  Hálózat-átalakítások a megújuló energiaforrások olaszországi bekapcsolására

3.17.  Új szélerőmű-bekapcsolások Olaszországban

3.18.  Új összeköttetések Spanyolország északi tengelyén

3.19.  Új összeköttetések Spanyolország földközi-tengeri tengelyén

3.20.  Új összeköttetések a Galícia (ES) – Centro (ES)-tengelyen

3.21.  Új összeköttetések a Centro (ES) – Aragónia (ES)-tengelyen

3.22.  Új összeköttetések az Aragónia (ES) – Levante (ES)-tengelyen

3.23.  Új összeköttetések a spanyol déli-központi tengelyen (ES)

3.24.  Új összeköttetések a spanyol keleti-központi tengelyen (ES)

3.25.  Új összeköttetések Andalúziában (ES)

3.26.  Pedralva (PT) – Riba d'Ave (PT)-vezeték és a pedralvai létesítmények

3.27.  Recarei (PT) – Valdigem (PT)-vezeték

3.28.  Picote (PT) – Pocinho (PT)-vezeték (továbbfejlesztés)

3.29.  A meglévő Pego (PT) – Cedillo (ES)/Falagueira (PT)-vezeték és falagueirai létesítmények átalakítása

3.30.  Pego (PT) – Batalha (PT)-vezeték és a batalhai létesítmények

3.31.  Sines (PT) – Ferreira do Alentejo (PT) I.-vezeték (korszerűsítés)

3.32.  Új szélerőmű-bekapcsolások Portugáliában

3.33.  Pereiros (PT) – Zêzere (PT) – Santarém (PT)-vezeték és a zêzerei létesítmények

3.34.  Batalha (PT) – Rio Major (PT) I. és II.-vezeték (korszerűsítés)

3.35.  Carrapatelo (PT) – Mourisca (PT)-vezeték (korszerűsítés)

3.36.  Valdigem (PT) – Viseu (PT) – Anadia (PT)-vezeték

3.37.  A jelenlegi Rio Major (PT) – Palmela (PT)-vezeték elterelése Ribatejóba (PT) és a ribatejói létesítmények

3.38.  Thesszaloniki (EL), Lamía (EL) és Patrasz (EL) alállomások és összekötő vezetékek

3.39.  Az eviai (EL), lakóniai (EL) és trákiai (EL) régiók összeköttetései

3.40.  A Görögország kontinens peremterületein meglévő összeköttetések fejlesztése

3.41.  Tynagh (IE) – Cashla (IE)-vezeték

3.42.  Flagford (IE) – East Sligo (IE)-vezeték

3.43.  Összeköttetések Északkelet- és Nyugat-Spanyolországban, különösen a szélenergia-termelő kapacitásoknak a hálózathoz való csatlakoztatása

3.44.  Összeköttetések Baszkföldön (ES), Aragóniában (ES) és Navarrában (ES)

3.45.  Összeköttetések Galíciában (ES)

3.46.  Összeköttetések Közép-Svédországban

3.47.  Összeköttetések Dél-Svédországban

3.48.  Hamburg (DE) – Schwerin régió (DE)-vezeték

3.49.  Halle/Saale régió (DE) – Schweinfurt régió (DE)-vezeték

3.50.  Új szélerőmű-bekapcsolások Németország tengeri és parti részein

3.51.  Németország 380 kV-os hálózatának korszerűsítése a tengeri szélmalomparkok bekapcsolásához

3.52.  Összeköttetések Észak-Írországban, az írországi összekapcsolásokra vonatkozóan

3.53.  Összeköttetések az Egyesült Királyság északnyugati részén

3.54.  Összeköttetések Skóciában és Angliában a megújuló energiaforrásoknak a villamosenergia-termelésben történő nagyobb arányú felhasználása érdekében

3.55.  Új tengeri szélerőmű-bekapcsolások Belgiumban, beleértbe a 380 kV-os hálózat korszerűsítését

3.56.  Borssele (NL) alállomás

3.57.  Meddőteljesítményt kompenzáló berendezések telepítése (NL)

3.58.  Fázisváltók és/vagy kondenzátor akkumulátorok felszerelése Belgiumban

3.59.  A 380 kV-os hálózat korszerűsítése Belgiumban az import kapacitás növelése érdekében

3.60.  St. Peter (AT) – Tauern (AT)-vezeték

3.61.  Südburgenland (AT) – Kainachtal (AT)-vezeték

3.62.  Dunowo (PL)Żydowo (PL)Krzewina (PL)Plewiska (PL)

3.63.  Patnów (PL)Grudziądz (PL)

3.64.  Ostrów (PL)Plewiska (PL)

3.65.  Ostrów (PL)Trębaczew (Rogowiec) (PL)

3.66.  Plewiska (PL)Pątnów (PL)

3.67.  Tarnów (PL)Krosno (PL)

3.68.  Ełk (PL)Olsztyn Matki (PL)

3.69.  Ełk (PL)Narew (PL)

3.70.  Mikułowa (PL)Świebodzice Dobrzén (Groszowice) (PL)

3.71.  Pątnów (PL)Sochaczew (PL) Varsó (PL)

3.72.  Krsko (SI) – Bericevo (SI)

3.73.  A szlovén átviteli hálózat korszerűsítése 220 kV-ról 400 kV-ra

3.74.  Mezőköz (Medzibrod) (SK) – Liptószentmária (Liptovská Mara) (SK)

3.75.  Lemes (Lemešany) (SK) – Szepsi (Moldava) (SK)

3.76.  Lemes (Lemešany) (SK) – Nagykapos (Veľké Kapušany) (SK)

3.77.  Bős (Gabčikovo) (SK) – Nagygyőröd (Veľký Ďur) (SK)

3.78.  Összeköttetések Észak-Svédországban

3.79.  Saaremaa (EE) ellátásának 110 kV-ra alakítása

3.80.  Tartu (EE) energiaellátásának javítása

3.81.  Eesti (EE) alállomás felújítása (330 kV)

3.82.  Kiisa (EE), Püssi (EE), és Viljandi (EE) alállomások (110 kV) felújítása

3.83.  Nošovice (CZ) – Prosenice (CZ): a 400 kV-os egyes vezeték 400 kV-os kettős vezetékké való alakítása

3.84.  Krasíkov (CZ) – Horní Životice (CZ): új 400 kV-os egyes vezeték

3.85.  Új szélerőmű-bekapcsolások Máltán (MT)

4.  A villamosenergia-összeköttetések fejlesztése tagsággal nem rendelkező államokkal

4.1.  Új összeköttetés Olaszország és Svájc között

4.2.  Filippi (GR) – Marica 3 (Bulgária)-vezeték

4.3.  Aminteon (GR) – Bitola (Macedónia volt Jugoszláv Köztársaság)-vezeték

4.4.  Kardíca (GR) – Elbasan (Albánia)-vezeték

4.5.  Elbasan (Albánia) – Podgorica (Szerbia és Montenegró)-vezeték

4.6.  Mosztár (Bosznia és Hercegovina) alállomás és összekötő vezetékek

4.7.  Ernesztin (Ernestinovo) (Horvátország) alállomás és összekötő vezeték

4.8.  Új összeköttetések Görögország és Albánia, Bulgária és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság között

4.9.  Filippi (GR) – Hamidabad (TR)-vezeték

4.10.  Tenger alatti kábel Északkelet/Kelet-Anglia és Dél-Norvégia között

4.11.  Eemshaven (NL) – Feda (NO) összeköttetés

4.12.  Tenger alatti kábel Dél-Spanyolország és Marokkó között (a meglévő összeköttetésmegerősítése)

4.13.  Összeköttetések a balti villamosenergia-gyűrűn: Németország – Lengyelország – Oroszország – Észtország – Lettország – Litvánia – Svédország – Finnország – Dánia – Belarusz

4.14.  Dél-Finnország és Oroszország közötti összeköttetések

4.15.  Új összeköttetések Észak-Svédország és Észak-Norvégia között

4.16.  Új összeköttetések Közép-Svédország és Közép-Norvégia között

4.17.  Borgvik (S) – Hoesle (NO) – Oslo (NO)-régió közötti vezeték

4.18.  Új összeköttetések az UCTE/CENTREL-rendszer és a balkáni országok között

4.19.  Összeköttetések és interfész az UCTE-rendszer és Belarusz, Oroszország és Ukrajna között, beleértve a korábban Ausztria és Magyarország, Ausztria és a Cseh Köztársaság, illetve Németország és a Cseh Köztársaság között működő HVDC egyenáramú áramátalakítók áthelyezését

4.20.  Összeköttetések a fekete-tengeri villamosenergia-gyűrűn: Oroszország – Ukrajna – Románia – Bulgária – Törökország – Grúzia

4.21.  Új összeköttetések a fekete-tengeri térségben a bővített UCTE rendszer és az érintett országok hálózatainak együttműködtethetősége céljából

4.22.  Új összeköttetések a földközi-tengeri villamosenergia-gyűrűn: Franciaország – Spanyolország – Marokkó – Algéria – Tunézia – Líbia – Egyiptom – közel-keleti országok – Törökország – Görögország – Olaszország

4.23.  Tenger alatti kábel Dél-Spanyolország és Északnyugat-Algéria között

4.24.  Tenger alatti kábel Olaszország és Észak-Afrika (Algéria, Tunézia, Líbia) között

4.25.  Villamosenergia-összeköttetés Tunézia és Olaszország között

4.26.  Új összeköttetések a Barents-tengeri régióban/területen

4.27.  A Dánia és Norvégia közötti összeköttetések korszerűsítése

4.28.  Obermoorweiler (DE) – Meiningen (AT) – Bonaduz (CH): további kapacitásnövelés

4.29.  Békéscsaba (HU) – Nagyvárad (RO)

4.30.  Pécs (HU) – Zombor (Sombor) (Szerbia és Montenegró)

4.31.  Pécs (HU) – Ernesztin (Ernestinovo) (HR)

4.32.  Nagykapos (Veľké Kapušany) (SK) – ukrán határ

4.33.  Andrall (ES) – Encamp (AD): kapacitásnövelés 220 kV-ra

4.34.  Spanyolország – Andorra – Franciaország: összeköttetések korszerűsítése

5.  A belső piacon az összekapcsolt villamosenergia-hálózatok működését javító tevékenységek

(Nincs meghatározva leírás.)

GÁZHÁLÓZATOK

6.  A földgáz új régiókba való bevezetése

6.1.  A gázhálózat fejlesztése Belfasttól Észak-Írország (UK) északnyugati régiója irányában és –– adott esetben –– Írország nyugati partja felé

6.2.  LNG a Kanári-szigeteken (ES), Santa Cruz de Tenerifén

6.3.  LNG Las Palmas de Gran Canariában (ES)

6.4.  LNG Madeirán (PT)

6.5.  A svédországi gázhálózat fejlesztése

6.6.  Összeköttetés a Baleári-szigetek (ES) és Spanyolország-kontinens között

6.7.  Nagynyomású leágazás Trákiába (EL)

6.8.  Nagynyomású leágazás Korinthoszba (EL)

6.9.  Nagynyomású leágazás Északnyugat-Görögországba (EL)

6.10.  A Lolland- (DK) és a Falster-sziget (DK) összekapcsolása

6.11.  LNG Ciprus szigetén, a Vasilikos Erőműben

6.12.  Összeköttetés a Vasilikos (CY) LNG erőmű és Moni (CY) erőmű között

6.13.  LNG Kréta szigetén (EL)

6.14.  Nagynyomású leágazás Pátrába (EL)

6.15.  LNG Máltán

7.  A gáz-összeköttetések fejlesztése a belső piac keresletének kielégítése vagy az ellátás biztonságának erősítése érdekében, beleértve a különálló gázhálózatok összekapcsolását

7.1.  További gázvezeték-összeköttetés Írország és Skócia között

7.2.  Észak-déli összeköttetés, beleértve a Dublin – Belfast gázvezetéket

7.3.  Kompresszorállomás a Lacq (FR) – Calahorra (ES) gázvezetéken

7.4.  Lussagnet (FR) – Bilbao (ES) gázvezeték

7.5.  Perpignan (FR) – Barcelona (ES) gázvezeték

7.6.  A Portugáliát Dél-Spanyolországon keresztül, illetve Galíciát és Asztúriát Portugálián keresztül ellátó gázvezetékek szállítási kapacitásának növelése

7.7.  Puchkirchen (AT) – Burghausen (DE) gázvezeték

7.8.  Andorf (AT) – Simbach (DE) gázvezeték

7.9.  Wiener Neustadt (AT) – Sopron (HU) gázvezeték

7.10.  Bad Leonfelden (DE) – Linz (AT) gázvezeték

7.11.  Északnyugat-Görögország – Elbasan (AL) gázvezeték

7.12.  A Görögországot és Olaszországot összekötő gázvezeték

7.13.  Kompresszorállomás a görögországi főgázvezetéken

7.14.  Ausztria és a Cseh Köztársaság hálózatának összekötése

7.15.  Gázszállító folyosó Délkelet-Európában Görögországon, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságon, Szerbián és Montenegrón, Bosznián és Hercegovinán, Horvátországon, Szlovénián és Ausztrián keresztül

7.16.  Gázszállító folyosó Ausztria és Törökország között Magyarországon, Románián és Bulgárián át

7.17.  Északnyugat-Európa főbb lelőhelyeit és piacait összekötő gázvezetékek az Egyesült Királyság, Hollandia és Németország között

7.18.  Északkelet-Németország (a berlini régió) és Északnyugat-Lengyelország (a szczecini régió) összekapcsolása a Schmöllnből Lubminba (DE, a greifswaldi régió) irányuló leágazással

7.19.  Cieszyn (PL) – Ostrava (CZ) gázvezeték

7.20.  Görlitz (DE) – Zgorzelec (PL): a földgázhálózatok kiterjesztése és összekapcsolása

7.21.  Bernau (DE) – Szczecin (PL) kiterjesztés

7.22.  Az Északi-tengeren a tengeri létesítmények összekapcsolása, vagy a dán tengeri létesítmények és az Egyesült Királyság parti létesítményeinek összekapcsolása

7.23.  A Franciaország és Olaszország közötti szállítási kapacitás növelése

7.24.  A balti gázösszeköttetés Dánia, Németország és Svédország között

7.25.  Winksele (BE) keverőlétesítmény az észak-déli tengelyen

7.26.  Zeebrugge (BE) – Eynatten (BE) kapacitásnövelés

7.27.  Kapacitásnövelés az északnyugati tengelyen: Zelzate (BE) – Zeebrugge (BE)

7.28.  Dániát és Hollandiát összekötő gázvezeték építése és a meglévő északi-tengeri termelési létesítmények összekapcsolása

8.  Az LNG fogadására és a földgáz tárolására alkalmas kapacitások fejlesztése

8.1.  LNG Le Verdon-sur-mer-ben (FR, új terminál) és gázvezeték a lussagneti (FR) tárolóhoz

8.2.  LNG Fos-sur-mer-ben (FR)

8.3.  LNG Huelvában (ES), a meglévő terminál bővítése

8.4.  LNG Cartagenában (ES), a meglévő terminál bővítése

8.5.  LNG Galíciában (ES), új terminál

8.6.  LNG Bilbaóban (ES), új terminál

8.7.  LNG a valenciai régióban (ES), új terminál

8.8.  LNG Barcelonában (ES), meglévő terminál bővítése

8.9.  LNG Sinesben (PT), új terminál

8.10.  LNG Revithoussában (GR), a meglévő terminál bővítése

8.11.  LNG az Adriai-tenger északi partján (IT)

8.12.  Tengeri LNG terminál az Adriai-tengeren az északi part közelében (IT)

8.13.  LNG az Adriai-tenger déli partján (IT)

8.14.  LNG a Jón-tenger partján (IT)

8.15.  LNG a Tirrén-tenger partján (IT)

8.16.  LNG a Ligúr-tenger partján (IT)

8.17.  LNG Zeebruggében (BE, kapacitásbővítés második szakasza)

8.18.  LNG a kenti Isle of Grainen (UK)

8.19.  Második LNG-terminál építése Görögország kontinentális részén

8.20.  Földalatti gáztároló kapacitások fejlesztése Írországban

8.21.  A dél-kavalai (EL) tároló, a tengerben fekvő kimerült gázmező átalakítása

8.22.  A lussagnet-i tároló (FR), meglévő telep bővítése

8.23.  A pecorade-i tároló (FR), kimerült olajmező átalakítása

8.24.  Tároló elzászi területen (FR), gáztároló üregek fejlesztése

8.25.  Tároló a középső régióban (FR), vízvető párkány kialakítása

8.26.  Tároló a spanyolországi északi-déli tengelyen (új telepek) Kantábriában, Aragóniában, Castilla y Leónban, Castilla La Manchában és Andalúziában

8.27.  Tároló Spanyolország földközi-tengeri tengelyén (új telepek) Katalóniában, Valenciában és Murciában.

8.28.  Tároló Carriçóban (PT), új telep

8.29.  Tároló Loenhutban (BE), a meglévő telep bővítése

8.30.  Tároló Stenlillében (DK) és Lille Torupban (DK, meglévő telep bővítése)

8.31.  Tároló Tonderben (DK), új telep

8.32.  Tároló Puchkirchenben (AT), a meglévő telep bővítése, beleértve a Penta West rendszerhez Andorf közelében csatlakozó gázvezetéket

8.33.  Tároló Baumgartenben (AT), új telep

8.34.  Tároló Haidachban (AT), új telep, beleértve az európai gázhálózathoz csatlakozó vezetéket

8.35.  Földalatti gáztárolók kialakítása Olaszországban

8.36.  Tároló Wierzchowicében (PL), a meglévő telep bővítése

8.37.  Tároló Kossakowóban (PL), földalatti hulladéklerakó fejlesztése

8.38.  Málta (MT) – Szicília (IT) gázvezeték

8.39.  Tároló Litvániában (új telep)

9.  A gázszállítási kapacitások (gázvezetékek) fejlesztése

9.1.  Az északi gázhálózat összeköttetéseinek kialakítása és fejlesztése: Norvégia – Dánia – Németország – Svédország – Finnország – Oroszország – balti államok – Lengyelország

9.2.  A közép-északi gázvezeték: Norvégia, Svédország, Finnország

9.3.  Az észak-európai gázvezeték: Oroszország, Balti-tenger, Németország

9.4.  Gázvezeték Oroszországból Németországba Lettországon, Litvánián és Lengyelországon keresztül, beleértve a Lettországban kialakítandó földalatti gáztároló létesítményeket ("Borostyán"-projekt)

9.5.  Finnország – Észtország gázvezeték

9.6.  Új gázvezetékek Algériából Spanyolországba és Franciaországba és ezzel összefüggésben ezen országok belső hálózatának kapacitásbővítése

9.7.  Az Algéria – Marokkó – Spanyolország (Córdobáig tartó) gázvezeték szállítási kapacitásának bővítése

9.8.  Córdoba (ES) – Ciudad Real (ES) gázvezeték

9.9.  Ciudad Real (ES) – Madrid (ES) gázvezeték

9.10.  Ciudad Real (ES) – Földközi-tenger partja (ES) gázvezeték

9.11.  Leágazások Kasztília – La Manchában (ES)

9.12.  Bővítés Északnyugat-Spanyolország felé

9.13.  Algéria – Spanyolország tenger alatti gázvezeték, és gázvezetékek a Franciaországhoz való kapcsolódáshoz

9.14.  Az orosz lelőhelyektől az Európai Unióba Ukrajnán, Szlovákián és a Cseh Köztárságon át vezető szállítási kapacitások növelése

9.15.  Az orosz lelőhelyektől az Európai Unióba Belaruszon és Lengyelországon át vezető szállítási kapacitások növelése

9.16.  Yamal – Europe II földgázvezeték

9.17.  A Yagal Sud gázvezeték (a német, francia, svájci háromszögbe vezető STEGAL gázvezeték között)

9.18.  A keleti SUDAL vezeték (a Heppenheimhez közeli MIDAL-vezeték és az ausztriai PENTA-vezeték burghauseni csatlakozása között)

9.19.  A STEGAL-gázvezeték szállítási kapacitásának növelése a cseh-német határról és a lengyel-német határról Németországon keresztül további gáz más tagállamokba történő szállításához

9.20.  Gázvezeték a líbiai lelőhelyektől Olaszországba

9.21.  Gázvezeték a kaszpi-tengeri országok lelőhelyeitől az Európai Unióba

9.22.  Görögország – Törökország gázvezeték

9.23.  Az orosz lelőhelyektől Görögországba és más balkáni országokba Ukrajnán, Moldován, Románián és Bulgárián át vezető szállítási kapacitások növelése

9.24.  Sztara Zagora (BG) – Ihtiman (BG) gázvezeték

9.25.  Transzadriai gázvezeték – földgázvezeték a Kaszpi-tengeri régióból, Oroszországból vagy a Közel-keletről importált földgáz szállítására, amely összeköti Olaszországot és a délkelet-európai energiapiacokat

9.26.  Összeköttetések a német, a cseh, az osztrák és az olasz hálózatok között

9.27.  Az orosz lelőhelyektől Ukrajnán, Szlovákián, Magyarországon és Szlovénián át Olaszországba vezető gázvezeték

9.28.  A Hollandiát Németországon át Olaszországgal összekötő TENP gázvezeték szállítási kapacitásának növelése

9.29.  Taisnieres (FR) – Oltingue (CH) gázvezeték

9.30.  Gázvezeték Dániából Lengyelországba, esetleg Svédországon át

9.31.  Nybro (DK) – Dragør (DK) gázvezeték, beleértve a stenlillei (DK) tárolóhoz vezető összekötő vezetéket

9.32.  A Barents-tengeri lelőhelyektől az Európai Unióba Svédországon és Finnországon át vezető gázhálózat

9.33.  Gázvezeték a Corrib-mezőtől (IE), tengeri

9.34.  Az algériai lelőhelyektől Olaszországba korzikai leágazással Szardínián és Tunézián át vezető gázvezeték

9.35.  A közel-keleti lelőhelyektől az Európai Unióba vezető gázhálózat

9.36.  Gázvezeték Norvégiából az Egyesült Királyságba

9.37.  Pécs (HU) – Horvátország összeköttetés

9.38.  Szeged (HU) – Nagyvárad (RO) összeköttetés

9.39.  Vecsés (HU) – Szlovákia összeköttetés

9.40.  Beregdaróc (HU) – Ukrajna kapacitásnövelés

10.  A belső piacon belüli összekapcsolt gázhálózatok működését javító intézkedések

(Nincs meghatározva leírás.)

(1) Elfogadott szövegek 2005. június 7., P6_TA(2005)0211.
(2) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé
(3) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
(4) HL C 241., 2004.9.28., 17. o.
(5) Az Európai Parlament 2005. június 7-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé). A Tanács 2005. december 8-i közös álláspontja (HL C 80. E, 2006.4.4., 1. o.). Az Európai Parlament 2006. április 4-i álláspontja.
(6) HL L 176., 2003.7.15., 11. o.
(7) HL L 176., 2003.7.15., 37. o. A 2004/85/EK tanácsi irányelvvel (HL L 236., 2004.7.7., 10. o.) módosított irányelv.
(8) HL L 176., 2003.7.15., 57. o.
(9) HL L 228., 1995.9.23., 1. o. A legutóbb az 1159/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 191., 2005.7.22., 16. o.) módosított rendelet.
(10) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.
(11) HL L 161., 1996.6.29., 154. o.
(12)* E határozat hatályba lépésétől számított hat hónapon belül.


A tagállamok foglalkoztatáspolitikájára vonatkozó iránymutatások *
PDF 450kWORD 59k
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2006)0032 – C6-0047/2006 – 2006/0010(CNS))
P6_TA(2006)0119A6-0086/2006

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

—  ‐ tekintettel a Bizottság által a Tanácshoz intézett javaslatra (COM(2006)0032)(1),

—  ‐ tekintettel az EK-Szerződés 128. cikkének (2) bekezdésére, amely alapján a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6–0047/2006),

—  ‐ tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

—  ‐ tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére (A6-0086/2006),

1.   jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2.   felhívja a Bizottságot, hogy ennek megfelelően változtassa meg javaslatát az EK-Szerződés 250. cikkének (2) bekezdése értelmében;

3.   felhívja a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.   felkéri a Tanácsot, hogy ismételten konzultáljon a Parlamenttel, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

5.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szöveg   A Parlament módosításai
Módosítás: 1
(1a) preambulumbekezdés (új)
(1a) Az Európai Unió 2004. májusi bővítéséből fakadó új kihívások következményeképpen a 2005–2008-as időszakra megállapított foglalkoztatáspolitikai iránymutatások különleges jelentőségre tettek szert, és új értelmet adtak a fiatalabbak és idősebbek foglalkoztatásának, a munkavállalók egészségének, a munkahelyi balesetek elleni európai szintű küzdelemnek, a legveszélyeztetettebb társadalmi csoportok integrációjának, a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemnek, a jogellenes munkavállalás megszüntetésének, a munkahelyek minősége és biztonsága javításának, valamint a férfiak és nők közötti jog- és esélyegyenlőségnek, amelyeket iránymutatásonként meghatározott mutatókkal kell értékelni a nemek közötti egyenlőség terén elért haladás mérése érdekében.
Módosítás: 2
(1b) preambulumbekezdés (új)
(1b) A foglalkoztatáspolitikai iránymutatásokat nem lehet megvalósítani a közösségi jogszabályok – különösen a Szerződés 13. cikke szerinti diszkriminációellenes, valamint az egészségügyi és biztonsági vonatkozású jogszabályok – egyes tagállamok által történő tényleges végrehajtása nélkül. A Bizottságnak javítania kell ellenőrzési és végrehajtási eljárását.
Módosítás: 3
(1c) preambulumbekezdés (új)
(1c) A munkaerőpiac sikeres integrációja a támogatási intézkedések még sokkal szélesebb skáláját feltételezi, amelyek elősegítik az integrációt, és segítik a diszkrimináció elleni küzdelmet.
Módosítás: 4
(1d) preambulumbekezdés (új)
(1d) Az Európai Tanács 2005. március 22–23. közötti tavaszi találkozójának következtetései szerint a teljes foglalkoztatásra, munkaminőségre, munkahatékonyságra és a társadalmi kohézióra vonatkozó célkitűzések egyértelmű prioritásokban kell, hogy kifejezésre jussanak: ilyennek tekinthető a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elve alapján több ember munkához juttatása és munkában tartása, valamint a társadalombiztosítási rendszer korszerűsítése; az igazgatási költségek csökkenése, különösen a kis- és középvállalkozások számára; a munkavállalók és a vállalkozások alkalmazkodóképességének növelése, valamint a munkaidő és a munkaerőpiac rugalmasabbá tétele; továbbá az emberi erőforrásokba való befektetés képzés és készségek fejlesztése.
Módosítás: 5
(1e) preambulumbekezdés (új)
(1e) További előrelépéseket kell tenni a tagállamok között a személyek szabad mozgása akadályainak és korlátozásainak megszüntetésére (21. iránymutatás), különösen a munkavállalók mobilitása tekintetében, beleértve a kutatókat és egyéb szakképzett munkavállalókat (23. iránymutatás) egy határok nélküli Európa megteremtése érdekében a belső piac keretében, és véget vetni e területen azoknak az aránytalanságoknak, amelyeket a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról szóló, 2003. november 25-i 2003/109/EK tanácsi irányelv1 hozott létre, amely az Európai Unió területén több mint öt éve tartózkodó, harmadik országból származó személyek számára korlátozás nélkül biztosítja ezt a jogot.
_________________
1 HL L 16., 2004.1.23., 44. o.
Módosítás: 6
(1f) preambulumbekezdés (új)
(1f) Mivel a foglalkoztatáspolitikára vonatkozó iránymutatások megfelelő finanszírozás nélkül nem követhetők, a tagállamoknak figyelembe kellene venniük e célokat a 2007–2013 közötti időszakra szóló pénzügyi terv elfogadásakor.
Módosítás: 7
(2) preambulumbekezdés
(2)  A foglalkoztatási iránymutatásokat és az átfogó gazdaságpolitikai iránymutatásokat csak háromévenként kell teljesen felülvizsgálni, a közbeeső évek során 2008-ig a frissítéseket erősen korlátozni kell.
(2)  A foglalkoztatási iránymutatásokat és az átfogó gazdaságpolitikai iránymutatásokat csak háromévenként kell teljesen felülvizsgálni, hogy biztosított legyen az eredményes átültetésükhöz szükséges stabilitásuk, míg a közbenső évek során 2008-ig a frissítéseket erősen korlátozni kell. Ezért az Európai Parlamentnek a közbenső időszakban aktívabb szerepet kellene betöltenie, különösen az iránymutatások tagállamok általi végrehajtásának figyelemmel kísérésében.
Módosítás: 8
(3) preambulumbekezdés
(3)  A Bizottság elért haladásról szóló éves jelentésében, valamint a közös foglalkoztatási jelentésben szereplő tagállami nemzeti reformprogramok vizsgálata azt mutatja, hogy a tagállamoknak összességében folytatniuk kell a foglalkoztatáspolitikai reformokat a 2005–2008-as iránymutatásokban meghatározott prioritásokkal összhangban.
(3)  A tagállami nemzeti reformprogramok vizsgálata ‐ amelyet Bizottság elért haladásról szóló éves jelentése, valamint a közös foglalkoztatási jelentés tartalmaz ‐ azt mutatja, hogy a tagállamoknak összességében folytatniuk kell a foglalkoztatáspolitikai reformokat a 2005–2008-as iránymutatásokban meghatározott prioritásokkal összhangban. A tagállamokat és a Bizottságot emlékeztetik arra, hogy a nemek közötti esélyegyenlőséget és a nemek egyenlőségének előmozdítását minden intézkedés során biztosítani kell, mivel az esélyegyenlőség és a diszkrimináció elleni küzdelem a fejlődés szempontjából alapvető jelentőséggel bír.
Módosítás: 9
(4a) preambulumbekezdés (új)
(4a) A gazdasági fejlődés és a foglalkoztatás előmozdítása, valamint a versenyképesség növelése érdekében a tagállamoknak tájékoztatást kellene adniuk annak kapcsán, hogy milyen célokat szándékoznak megvalósítani a kutatási, az innovációs és a fejlesztési kiadások terén, és milyen intézkedéseket kívánnak hozni kis- és középvállalkozásokba történő befektetések javára, valamint az innovatív technológiát alkalmazó női, illetve családi vállalkozások mikrofinanszírozása érdekében.

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.


A versenypolitikáról szóló 2004. évi bizottsági jelentés
PDF 218kWORD 57k
Az Európai Parlament állásfoglalása a versenypolitikáról szóló 2004. évi bizottsági jelentésről(2005/2209(INI))
P6_TA(2006)0120A6-0065/2006

Az Európai Parlament,

—  ‐ tekintettel a versenypolitikáról szóló 2004. évi bizottsági jelentésre (SEC (2005)0805) (2004-es versenypolitikai jelentés),

—  ‐ tekintettel a 2000. március 23-i és 24-i lisszaboni Európai Tanács elnökségének, a 2001. június 15-i és 16-i göteborgi Európai Tanács, a 2001. december 14-i és 15-i laekeni Európai Tanács, a 2002.március 15-i és 16-i barcelonai , valamint a 2003. március 20-i és 21-i, a 2004. március 25-i és 26-i és a 2005. március 22-i és 23-i brüsszeli Európai Tanács következtetéseire,

—  ‐ tekintettel a Wim Kok által elnökölt, a lisszaboni stratégiát megvitató magas szintű csoport "Fogadjuk el a kihívást ‐ A lisszaboni stratégia a növekedés és a munkahelyteremtés érdekében" című 2004. novemberi jelentésére,

—  ‐ tekintettel a Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló 2002. december 16-i 1/2003/EK tanácsi rendeletre(1), a Bizottság által az EK-Szerződés 81. és 82. cikke alapján folytatott eljárásokról szóló 2004. április 7-i 773/2004/EK bizottsági rendeletre(2),

—  ‐ tekintettel a vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről szóló 2004. január 20-i 139/2004/EK tanácsi rendeletre(3),

—  ‐ tekintettel az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 659/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 2004. április 21-i 794/2004/EK bizottsági rendeletre(4), a 70/2001/EK rendelet alkalmazási körének a kutatási és fejlesztési támogatásokra történő kiterjesztése tekintetében való módosításáról szóló 2004. február 25-i 364/2004/EK bizottsági rendeletre(5), és az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a képzési támogatásokra való alkalmazásáról szóló 68/2001/EK rendelet módosításáról szóló 2004. február 25-i 363/2004/EK bizottsági rendeletre(6),

—  ‐ tekintettel "A Közösség iránymutatása a nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentéséhez és szerkezetátalakításához nyújtott állami támogatásokról" című bizottsági közleményre(7),

—  ‐ tekintettel az Európai Közösségek Bíróságának a közérdekű szolgáltatásokra vonatkozó joggyakorlatára és különösen az Altmark-ügyben hozott ítéletére,(8)

—  ‐ tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére és 112. cikke (2) bekezdésére,

—  ‐ tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A6-0065/2006),

1.   üdvözli, hogy 2004. május 1-jétől kezdődően a közösségi versenypolitikát a tíz új tagállamra is kiterjesztették, amelyek nemzeti versenyhatóságai az Európai Unióhoz történő csatlakozással az európai versenyhatóságok hálózatának részévé váltak annak érdekében, hogy integrálódjanak az EU-ba;

2.   hangsúlyozza, hogy a versenypolitika alapvető fontosságú eszköz egyrészt a lisszaboni stratégiához való hozzájáruláshoz, amelynek célja, hogy Európa a világ legdinamikusabb tudásalapú gazdaságává váljon, másrészt céljainak megvalósításához a belső piac egyenletes és átlátható módon történő működésének biztosításával, a piacok nyitottságának fenntartásával, valamint a növekedés, a hatékonyság és az innováció serkentésével több fenntartható érték megteremtése és a jobb szolgáltatások érdekében, elsősorban a fogyasztók számára;

3.   továbbra is fenntartja, hogy a Parlamentnek a versenypolitika kifejlesztésében játszott aktívabb és egyre növekvő szerepe fokozhatja az átláthatóságot és a legitimitást, és ismételten hangsúlyozza a Parlament együttdöntési jogköre kiszélesítésével kapcsolatos törekvéseit;

4.  4 támogatja az EU által folytatott versenypolitikát és elismerésének ad hangot a Bizottság által a versenypolitika terén végrehajtott modernizációs reformért;

5.   sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Bizottság 2004-es jelentéséből még mindig hiányzik a releváns piacokra, különösen az egyesülésekre és az állami támogatásokra vonatkozó legfontosabb bizottsági döntésekről szóló értékelés;

6.   sürgeti a versenypolitika modernizációja utolsó részének haladéktalan végrehajtását, nevezetesen ami a Szerződésnek a piaci erőfölénnyel való visszaélések tiltásáról szóló 82. cikkének alkalmazását illeti; hangsúlyozni kívánja, hogy figyelembe kell venni az egyre jobban globalizálódó világpiac dinamikáját;

7.   örömét fejezi ki, hogy a Bíróság ítéletei ‐ elsősorban az Altmark-ügyben hozott ítélet után ‐ ritkábban vonják kétségbe a Bizottság versenypolitikára vonatkozó határozatait, ugyanakkor sajnálatát fejezi ki, hogy az Altmark-tesztet a Bizottság a gyakorlatban még mindig nagyon eltérően értelmezi; felhívja a Bizottságot, hogy az Altmark-ítéletben meghatározott negyedik kritériumra vonatkozóan adjon ki világos és pontos értelmező közleményt;

8.   sajnálattal veszi tudomásul, hogy a 2001‐2003. évi jelentésektől eltérően a 2004. évi versenypolitikai jelentésben az általános érdekű szolgáltatások nem szerepelnek külön fejezetben, és kéri a Bizottságot, hogy a soron következő jelentésekben állítsa vissza ezt a struktúrát;

9.   kedvezően fogadja a Bizottság modernizációs csomagját, a technológiatranszferről szóló megállapodások esetében csoportos mentességet biztosító új rendszert, továbbá a hozzáférhető és nem hozzáférhető dokumentumok megkülönböztetése céljából tett előrelépéseket, valamint a bizalmas információk eljárásokban történő kezelésére vonatkozó normák meghatározását;

10.   kiemeli, hogy 2004-ben a Bizottság figyelmet szentelt olyan nagy jelentőségű szegmenseknek, mint a szélessávú internetszolgáltatások, a "roaming" szolgáltatás nemzetközi hívások esetén, illetve a távközlés, és biztatja, hogy a versenynek az információs társadalom fejlődése szempontjából ilyen fontos területen történő ösztönzése érdekében figyelmesen kövesse nyomon ezek fejlődését;

11.   felszólítja a Bizottságot, hogy részletesen tanulmányozza és elemezze a kollektív tárgyalások problémakörét a gazdaság olyan érzékeny ágazataikban, mint a mezőgazdaság, különösen egyrészről a kis- és középtermelők vagy egyesületeik, másrészről a nagy feldolgozó vagy forgalmazó vállalatok közötti kapcsolatok tekintetében;

12.   üdvözli, hogy a Bizottság az erőfölénnyel való visszaélés elleni küzdelemben szilárd és szakszerű magatartást tanúsít és konzultál a 82. cikk eredményesebb végrehajtásáról;

13.   sürgeti a Bizottságot, tegyen lépéseket az európai versenyhatóságok hálózatának keretében működő nemzeti versenyhatóságok közötti információcsere optimalizálása, továbbá az ilyen információk minőségének javítása érdekében, hogy biztosítható legyen az EK versenypolitikájának egységes alkalmazása;

14.   sürgeti a bizottságot, hogy minden tagországban lépjen fel a versenyszabályok korrekt alkalmazása érdekében és hogy időben avatkozzon be, ha a versenyszabályokat elégtelen, illetve diszkriminatív módon alkalmazzák;

15.   rámutat arra, hogy a hatékony versenypolitikának állandóan szem előtt kell tartania a fogyasztói igényeket, és nem válhat a piac zavarásának eszközévé;

16.   bátorítja a Bizottságot, hogy világítsa meg a nemzeti versenyhatóságok és a "nemzeti bajnokok" közötti néha homályos kapcsolatokat, hogy ne merülhessen fel az összejátszás gyanúja és ne sérüljön a fogyasztók érdeke, (például a média már 2005 elején leleplezte a három legnagyobb francia mobiltelefon-szolgáltató közötti titkos megállapodásokat); elismeri, hogy nincs meg a kellő időbeli távlat ahhoz, hogy meg lehessen ítélni, mennyire hatékony a reform, amely átruházza az EK versenyjog végrehajtását a nemzeti versenyhatóságokra; hangsúlyozza, hogy a tagállamok versenyhatóságaiból és a Bizottságból álló európai versenyhatóságok hálózata együttműködési fórum és testületként alapvető fontosságú a közösségi versenyszabályok alkalmazása koherenciájának és hatékonyságának erősítése tekintetében; továbbá arra ösztönzi a hálózat tagjait, hogy aktívan vegyenek részt ebben a testületben, és hogy jelentős képességeiket az EU versenypolitikáját jellemző stratégiai szerepnek megfelelően mozgósítsák;

17.   örömét fejezi ki, hogy a Bizottság éberen figyel az olyan egyesülések és felvásárlások szabályozására, amelyek az erőfölény további megerősödésével járhatnak;

18.   kifejezi aggodalmát, amiért továbbra sem sikerül megvalósítani a teljes liberalizációt az EU gáz- és villamosenergia-piacán és üdvözli, hogy a Bizottság kivizsgálja a gáz és a villamos energia belső piacának működését;

19.   üdvözli, hogy a Bizottság kivizsgálja a banki kifizetések rendszerét és az üzleti biztosításokat, de szorgalmazza, hogy a vizsgálat során megfelelő idő álljon rendelkezésre, hogy a Bizottság számára kimerítő és alapos válaszok készülhessenek;

20.   javasolja, hogy a nagy közszolgáltatási hálózatok esetében, a versenyt szigorú közszolgáltatási kötelezettségekkel kell szabályozni annak érdekében, hogy biztosítsák a szükséges befektetések megvalósulását és megakadályozzák új monopóliumok kialakulását;

21.   elismeri, hogy az eredményes versenypolitika lényegesen hozzájárulna a lisszaboni stratégia megvalósulásához;

22.   üdvözli a Bizottság környezetbarát kritériumait, amelyeket számos környezetvédelmi támogatás jóváhagyásánál, köztük a vasúti közlekedéssel kapcsolatos támogatásoknál is alkalmaznak, és szorgalmazza, hogy a Bizottság fejlessze tovább az átláthatóságot biztosító feltételeket, hogy más régiók és tagállamok számára példaként szolgáljanak;

23.   felszólítja a Bizottságot, hogy a nemzetközi kereskedelem szervezéséről szóló jövőbeni tárgyalásokon védje meg a monopóliumok és törvénybe ütköző megállapodások elleni küzdelem, valamint a megfelelő érvekkel alátámasztott állami támogatások elvét; hasonlóképpen, sürgeti a Bizottságot, hogy többoldalú vagy kétoldalú eszközökkel segítse elő a nemzetközi együttműködést a versennyel kapcsolatos kérdésekben, és ösztönözze a feltörekvő és fejlődő országok erősödő részvételét ebben az együttműködésben;

24.   hangsúlyozza a fogyasztók számára biztosított tájékoztatás elősegítésének fontosságát, jelzi a fogyasztók tájékoztatásának alapvető szerepét annak érdekében, hogy valódi versenykultúra alakulhasson ki, és rámutat a versenyellenes magatartás miatt magánúton történő kompenzáció közösségi szintű tanulmányozásának szükségességére;

25.   újra megerősíti, támogatja, hogy együttdöntési jogkörének növelésével a Parlament kezdeményezőbb szerepet játsszon a versenypolitika fejlesztésében;

26.   szorgalmazza, hogy a Bizottság a versennyel kapcsolatos ügyek terén folytassa az igazságszolgáltatási rendszer működésének felülvizsgálatát annak érdekében, hogy az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés gyorsasága javuljon és a versennyel kapcsolatos ügyekben minél nagyobb legyen a bíróságok tapasztalata és szaktudása;

27.   szorgalmazza, hogy a Bizottság jelöljön ki egy fogyasztóügyi kapcsolattartó tisztviselőt annak érdekében, hogy a Bizottság és a fogyasztók között szorosabb párbeszéd és együttműködés alakuljon ki;

28.   úgy véli, hogy a versenypolitika eredményes alkalmazása lényeges eszköz a hatékony piaci struktúra megteremtésében, amely a fogyasztók érdekében működik és mindennapi életükre pozitív és jelentős hatást gyakorol; hangsúlyozni óhajtja, hogy a belső piac szorosabb integrációja miatt néha természetesebb, ha a verseny helyzetét a belső piac egészén elemzik, mint annak különböző részein; és felhívja a Bizottságot, hogy ez utóbbi esetekben adjon világosabb magyarázatokat a piacra vonatkozó definíciójáról;

29.   üdvözli a Bizottság kedvező válaszát, amelyet azokra a parlamenti javaslatokra adott, amelyek az európai verseny napjai továbbfejlesztéséről szólnak és a fogyasztói szervezetek, valamint a nemzeti média bevonását szorgalmazzák az európai verseny napjai tervezési folyamatába;

30.   sürgeti a Bizottságot, hogy az új iránymutatásoknak megfelelően összpontosítson azokra a releváns kérdésekre, amelyek meghatározzák az uniós célokat és hatással vannak a polgárok életkörülményeire, mivel a változásokra nemcsak reagálni kell, hanem azokra előzetesen fel is kell készülni, illetve adott esetben elő is kell mozdítani őket;

31.   üdvözli, hogy a Bizottság továbbra is elkötelezett a nemzetközi verseny hálózat iránt, különös tekintettel a munkára, amelynek során Kínának nyújtanak segítséget trösztellenes törvénytervezetének kidolgozásához;

32.   üdvözli, hogy a tíz új tagállam folytatja az EK összefonódás-ellenőrzésének, a versenyszabályoknak és különösen a tagállami támogatásokra vonatkozó szabályzatnak az átvételét és szorgalmazza, hogy a Bizottság továbbra is nyújtson ehhez technikai segítséget és biztosítsa az együttműködést;

33.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa állásfoglalását a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL L 1., 2003.1.4., 1. o.
(2) HL L 123., 2004.4.27., 18. o.
(3) HL L 24. 2004.1.29., 1. o.
(4) HL L 140. 2004.4.30., 1. o.
(5) HL L 63. 2004.2.28., 22. o.
(6) HL L 63. 2004.2.28., 20. o.
(7) HL C 244. 2004.10.1., 2. o.
(8) C-280/00. számú ügy, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg kontra Nahverkehrsgesellschaft Altmark, EBHT 2003., I-7747. o.


A Tanács jogalkotási üléseinek nyilvánossága
PDF 232kWORD 71k
Az Európai Parlament állásfoglalása az európai ombudsman által a Tanács jogalkotói minőségében tartott üléseinek nyilvánosságáról szóló 2395/2003/GG számú panasz ügyében az Európai Unió Tanácsához intézett ajánlástervezetet követően készített különjelentéséről (2005/2243(INI))
P6_TA(2006)0121A6-0056/2006

Az Európai Parlament,

—  ‐ tekintettel az európai ombudsman által a 2395/2003/GG számú panasz ügyében az Európai Unió Tanácsához intézett ajánlástervezetet követően az Európai Parlamentnek készített különjelentésére,

—  ‐ tekintettel az EU-Szerződés 1. cikkére,

—  ‐ tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1),

—  ‐ tekintettel az EK-Szerződés 255. cikkére, amely az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való hozzáféréssel kapcsolatos,

—  ‐ tekintettel az EK-Szerződés 195. és 207. cikkére,

—  ‐ tekintettelaz Európai Unió jövőjéről szóló Laekeni Nyilatkozatra(2),

—  ‐ tekintettel az Európai Tanács 2002. június 21‐22-i sevillai ülése elnökségi következtetéseire,

—  ‐ tekintettel az európai ombudsman szabályzata 3. cikkének (7) bekezdésére(3),

—  ‐ tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére és 195. cikkének (3) bekezdésére,

—  ‐ tekintettel a Petíciós Bizottság jelentésére (A6-0056/2006),

A.   mivel az EK-Szerződés 195. cikke felhatalmazza az európai ombudsmant bármely uniós polgártól érkező, a közösségi intézmények vagy szervek tevékenysége során felmerülő hivatali visszásságokra vonatkozó panaszok átvételére,

B.   mivel az európai ombudsmanhoz intézett 2395/2003/GG számú panaszban a panaszosok azt állították, hogy a jogalkotói minőségében eljáró Tanács ülései nincsenek összhangban az EU-Szerződés 1. cikkének (2) bekezdésével, és csak a Tanács 2004. március 22-én módosított, 2002. július 22-i eljárási szabályzatának 8. és 9. cikkében meghatározott mértékben nyilvánosak(4),

C.   mivel panaszosok úgy vélték, hogy a jogalkotói minőségében eljáró Tanács üléseinek nyilvánosnak kell lenniük, és kérték a Tanács eljárási szabályzatának e célból történő módosítását,

D.   mivel az 1049/2001/EK rendelet 12. cikkének (2) bekezdése, valamint a Tanács eljárási szabályzatának 7. cikkének megfelelően a Tanács az EK-Szerződés 207. cikke (3) bekezdésének második albekezdése értelmében jogalkotói minőségében jár el, amikor a tagállamokban vagy azok számára jogilag kötelező szabályokat fogad el rendeletek, irányelvek, kerethatározatok vagy határozatok formájában a Szerződések vonatkozó rendelkezései alapján a belső intézkedések, adminisztratív vagy költségvetési jogi aktusok, intézményközi vagy nemzetközi kapcsolatokra, illetve nem kötelező jogi aktusokra vonatkozó aktusok (mint például következtetések, ajánlások vagy állásfoglalások) elfogadásához vezető viták kivételével,

E.   mivel a Tanács nem jogalkotási tevékenységének aránya jóval alacsonyabb jogalkotási tevékenységéhez képest, tekintetbe véve jogalkotási tevékenységének fent említett meghatározását, és ennek következtében az átláthatóságnak kellene a munkája alapszabályának lennie, a bizalmas kezelést ‐ adott esetben ‐ a nem jogalkotási tevékenységre alkalmazva,

F.   mivel az EU-Szerződés 1. cikkének (2) bekezdése szerint az EU-ban a döntéseket "a lehető legnyilvánosabban és az állampolgárokhoz a lehető legközelebb eső szinten hozzák meg",

G.   mivel a Tanács főtitkára, Solana úr a panaszosok nyílt levelére adott 2003. november 19-i válaszában kijelentette, hogy a Tanács jogalkotási üléseinek nyilvánossá tételének ügye rendkívül széleskörű támogatásra lelt,

H.   mivel a Tanács az ombudsmannak adott válaszában elismerte, hogy a többek között az EU-Szerződés 1. cikkének (2) bekezdésében elismert nyilvánosság elve nagyon fontos,

I.   mivel a Tanács a 2004-ben módosított eljárási szabályzatában olyan szabályokat vezetett be, amelyek nagyobb nyilvánosságról rendelkeznek a jogalkoi ülések tekintetében,

J.   mivel a tagállamok 2004 októberében aláírták az Európai Alkotmányt létrehozó Szerződést, amely kifejezett rendelkezést tartalmaz, hogy a Tanács nyilvánosan ülésezzen a jogszabálytervezetek megvitatása és megszavazása során,

K.   mivel a Tanács az ombudsman konkrét kérdéseire adott válaszában nem említett olyan akadályokat, amelyek az eljárási szabályzat panaszosok kérésének megfelelő módosításának végrehajtását gátolnák, sem pedig olyan magasabb rendű elveket vagy célokat, amelyek feljogosítanák arra, hogy megtagadja a jogalkotási ülések nyilvánosság számára történő megnyitását, ugyanakkor azt fenntartotta, hogy az eljárási szabályzat elfogadása politikai és intézményi kérdés, amelyről magának a Tanácsnak kell döntenie,

L.   mivel az európai ombudsman az 1997-es éves jelentésében(5) úgy ítélte meg, hogy hivatali visszásságra akkor kerül sor, ha egy közjogi szerv nem a rá kötelező szabálynak vagy elvnek megfelelően jár el,

M.   mivel az ombudsman következtetései szerint hivatali visszásságnak minősül a Tanács megfelelő indokolás nélküli döntése, hogy elutasítja a nyilvános ülésezést jogalkotói minőségében,

N.   mivel az ombudsman a Tanácshoz intézett ajánlástervezetében szabályzata 3. cikkének (6) bekezdése alapján kijelentette: "az Európai Unió Tanácsának felül kellene vizsgálnia a nyilvános jogalkotói ülésezés megtagadását"; mivel az ombudsman különjelentésében megismételte a Tanácshoz intézett ajánlását, és javasolta, hogy a Parlament fontolja meg ajánlásának állásfoglalásként történő elfogadását,

O.   mivel különösen ha a Tanács "A-pontokként" fogad el jogi aktusokat, a tényleges vitát és a jogalkotási munkát az állandó képviselők bizottsága: a COREPER végzi, a szóban forgó jogi aktusokat a Tanács csak jóváhagyja,

P.   mivel a Tanács jogalkotói minőségében jár el az egyeztető bizottságok ülésein is,

Q.   mivel a miniszterek elszámoltathatósága és közszereplőként betöltött felelőssége megköveteli, hogy a tagállamok Tanácsban képviselt álláspontja és szavazatai nyilvánosságra kerüljenek,

R.   mivel az EU két jogalkotói ága továbbra is részben különböző adatok alapján végzi munkáját; mivel a Parlament dokumentumai általában nyilvánosak, míg a Tanács gyakran titkosított dokumentumok és információk alapján végzi munkáját, beleértve azt, amikor együttdöntési eljárással elfogadandó kérdéseket vizsgál,

S.   mivel a brit elnökség alternatív javaslatot terjesztett a Tanács elé, azzal a céllal, hogy válaszoljon a ombudsman ajánlásaira, amelyek egyike kiterjedne a Tanács eljárási szabályzatának módosítására, míg a másik csupán arra irányult, hogy javítsa az átláthatóságot a meglévő szabályozáson belül,

T.   mivel a Tanács ezt követően úgy döntött, hogy nem módosítja eljárási szabályzatát,

1.   támogatja az európai ombudsman Tanácshoz intézett ajánlását;

2.   emlékeztet, hogy

   ‐ demokratikus jogrendszerekben ‐ mint amilyen az Európai Unió (EU-szerződés 6. cikk (1) bekezdés) és tagállamai ‐ a törvény lényeges jellemzője nemcsak kötelező volta, hanem az is, hogy elfogadása oly módon történik, amely lehetővé teszi az európai polgárok tájékoztatását és részvételét képviselőik által, nemzeti szinten (nemzeti parlamentek és kormányok) és európai szinten (Európai Parlament) egyaránt; továbbá az EU-szerződés 1. cikkének (2) bekezdése arra kötelezi az EU intézményeit, hogy döntéshozatali eljárásaikat a polgárok számára nyíltan és hozzájuk közel folytassák, és hogy az ettől az elvtől való eltérést egyedi és megfelelően alátámasztott érvekkel indokolják;
   ‐ a polgári részvétel lehetőségét súlyosan károsítaná, ha valamelyik jogalkotói hatóságnak csak a végleges határozat megszületésekor vagy azután kellene hozzáférhetővé tennie előkészítő munkáit és vitáit;
   ‐ a Parlament és a Tanács eltérő átláthatósági szabályainak nincs semmilyen logikus magyarázata, különösen az együttdöntési eljárások során;
   ‐ attól kezdve, hogy a parlamenti bizottságok előkészítő munkái és a plenáris ülésen folytatott viták nyilvánosak, az e témákról szóló miniszteri szintű vitáknak is nyilvánosnak kellene lenniük;
   ‐ ez az átláthatósági igény még inkább nyilvánvaló, amikor a Parlament és a Tanács együttdöntéssel keres megállapodást a parlamenti első olvasat során (minden harmadik eset); ilyen helyzetekben a Parlament álláspontja önmagában csak akkor érthető, ha tudható, hogy a Tanácsban esetleg többségi álláspont fog kirajzolódni, milyen lesz annak összetétele, és mely érvek támasztják alá a nemzeti küldöttségek álláspontjait;
   ‐ a Tanácsban folytatott munka bizalmasságának fenntartása az ilyen típusú tárgyalások során egyenlő az átláthatóság elve tiszteletben tartásának és a parlamenti munka hatékonyságának megkérdőjelezésével;
   ‐ ezt a szempontot nem veszik eléggé figyelembe a Tanács által 2005. december 22-én elfogadott következtetések, melyek a Tanács előkészítő munkájának átláthatóságát csak az eljárás kezdetére és a végső szavazást követően irányozzák elő (kivéve a COREPER eltérő határozata esetén);

3.   emlékeztet arra, hogy ‐ tekintetbe véve az 1049/2001/EK rendelet 12. cikkében és a Tanács eljárási szabályzatában meghatározott jogalkotási tevékenység fogalmát ‐ az átláthatóság elvét sürgősen alkalmazni kell, nemcsak amikor a Tanács együttdöntéssel tanácskozik a Parlamenttel, hanem minden más esetben is, ahol a Parlament érintett, beleértve a konzultációt is, és minden olyan esetben, amikor a polgárok jogait és szabadságjogait érinthető jogi aktusokat fogad el, ami a harmadik pillérbe tartozó jogi aktusok esetében érvényes;

4.   sajnálja az e téren történő haladás hiányát, és hogy a Tanács hallgatott erről a témáról 2005. december 22-i következtetéseiben;

5.   elfogadhatatlannak ítéli, hogy az EU legfontosabb jogalkotó szerve továbbra is zárt ajtók mögött ülésezik, amikor jogalkotóként jár el;

6.   hangsúlyozza, hogy a többszintű kormányzást biztosító elvek az Európai Unióban a jó kormányzás elvei: részvétel, átláthatóság, elszámoltathatóság, hatékonyság és kohézió;

7.   azon a véleményen van, hogy akkor, amikor az EU a demokratizálódás és az elszámoltathatóság támogatójának tekinti magát, a Tanácsnak válaszolnia kell a parlamentektől, a civil társadalomtól és a közvéleménytől érkező, nagyobb átláthatóságra vonatkozó kérésekre;

8.   úgy véli, hogy nem csak elvi kérdés, hogy a jogalkotó szerveknek nyilvánosan kell ülésezniük, hanem az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek ‐ mint az európai polgárok képviselőin ‐ ellenőrző szerepére irányuló erőfeszítéseit is közvetlenül érinti;

9.   úgy ítéli meg, hogy rendkívüli fontosságú, hogy a nemzeti parlamentek felelősségre vonhassák kormányaikat és minisztereiket; úgy véli, hogy ez nem hajtható végre hatékonyan, ha nem világos, hogyan jártak el és szavaztak a miniszterek a Tanácsban, valamint az, hogy milyen információkra alapozták döntéseiket;

10.   úgy véli, hogy az Alkotmányról szóló Szerződés ratifikációs folyamatát övező vitával kapcsolatos közelmúltbéli fejlemények egyértelműen bemutatták, hogy az európai polgárok az európai döntéshozatal nagyobb nyitottságát akarják;

11.   úgy véli, hogy a nyilvános ülésezés a Tanács munkáját átláthatóbbá és relevánsabbá tenné az európai polgárok számára, és növelné a közvélemény bizalmát az Európai Unió és annak képviselői munkáját illetően;

12.   meg van győződve, hogy a nagyobb nyíltság ahhoz vezet, hogy a tagállamok kormányainak miniszterei jelentősebb kollektív felelősséget vállalnak, megerősödik a Tanács határozatainak legitimitása a közvélemény szemében, valamint elősegíti és felerősíti az európai kérdésekről szóló nyilvános vitát;

13.   felszólítja a Tanácsot, hogy módosítsa eljárási szabályzatát és változtasson munkamódszerein azért, hogy a nyilvánosság számára nyíltak és hozzáférhetők legyenek a Tanács jogalkotási ülései;

14.   úgy ítéli meg, hogy a COREPER ülései a Tanács jogalkotási tanácskozásainak alapvetően fontos részét képezik, és hogy ezért arra ki kell terjedniük a nyíltságról szóló szabályokra; úgy ítéli meg, hogy a Tanácsnak formális szavazással, nem pedig csak jóváhagyással kell meghoznia határozatait;

15.   emlékeztet arra, hogy a Tanács akkor is jogalkotói minőségében jár el, amikor az egyeztető eljárásban vesz részt;

16.   megjegyzi, hogy jelenleg a Tanács üléseinek napirendjén szereplő kérdések előkészítő dokumentumai nem hozzáférhetők a nyilvánosság számára; hangsúlyozza, hogy kiigazított eljárási szabályzatában a Tanácsnak egyértelműen meg kell határoznia az ilyen dokumentumok osztályozását és hierarchiáját, és a nyilvánosság számára hozzáférhetővé kell tennie azokat;

17.   helyes irányba történő lépésként üdvözli a Tanács 2005. december 22-i következtetését, de sajnálattal tölti el, hogy a Tanács nem követte az ombudsman ajánlását az eljárási szabályzat módosítására;

18.   emlékeztet arra, hogy a Tanács eljárási szabályzatának módosítása a huszonöt tagállamból tizenhárom támogatását követeli meg;

19.   úgy ítéli meg, hogy mivel valamennyi tagállam kormánya aláírta az európai Alkotmányt létrehozó Szerződést, a Tanács eljárási szabályzatának módosításáról szóló megállapodás nem ütközhet ellenállásba, mivel az elvet politikailag már valamennyi tagállam kormánya elfogadta;

20.   hangsúlyozza, hogy az Európai Parlament maradéktalanul támogatta az európai Alkotmányt létrehozó szerződést és a hatályba léptetésére irányuló erőfeszítéseket; hangsúlyozza, hogy a Tanács eljárási szabályzatának módosítása nem tekinthető úgy, hogy az említett Szerződést teljes egészében vagy részben helyettesíti, hanem az európai realitásnak megfelelő, már régóta esedékes kiigazításknak, és annak, hogy az Európai Unióban intézményi egyenlőség van a jogalkotás terén;

21.   úgy véli, hogy a Tanács üléseinek a 2005. december 22-i következtetésekben megfogalmazott módon való közvetítése nem elégséges a szükséges nyitottság garantálásához, és elengedhetetlen, hogy a közvélemény képviselői és a média ténylegesen is hozzáférést nyerjenek az ülésekhez;

22.   felszólítja a Tanácsot, hogy hozzon meg minden olyan intézkedést, amelyek a jogalkotói minőségében tartott ülések nyilvánosság számára történő nyílttá és hozzáférhetővé tételéhez szükségesek; kéri a Tanácsot, hogy többek között az interneten is közvetítse nyilvános üléseit, és időben adja meg ezen ülések időpontjait és napirendjét, és adja ki azok hivatalos, szó szerinti átiratát is az Európai Unió minden hivatalos nyelvén;

23.   sürgeti a Tanácsot, hogy fogadjon el közös megközelítést az Európai Parlament által 2001. szeptember 6-án elfogadott, a helyes hivatali magatartás európai kódexének megvalósításáról(6);

24.   javasolja a Tanácsnak, hogy indítson kísérleti projektet az "átláthatóbb döntéshozatal érdekében", aminek révén egy vagy több, téma szerinti jogalkotási kérdést teljesen nyílt és hozzáférhető tanácsi ülésen vitatnának meg, különös hangsúllyal a követett eljárások és meghozott döntések magyarázatára, a polgárok számára való könnyebb érthetőség érdekében;

25.   felszólítja az elnökséget, a Tanács tagjait és a Bizottságot, hogy javasoljanak kérdéseket vagy témákat egy ilyen típusú nyílt vitára, a Tanács eljárási szabályzata 8. cikke (3) bekezdésének megfelelően;

26.   felszólítja a Tanács soros elnökségét, hogy a Tanács üléseinek nyilvánossá tételének ügyét prioritásként tűzze ki az Európai Tanács napirendjére, és tegyen ünnepélyes nyilatkozatot 2006. május 9-én a Tanács eljárási szabályzatának azonnali módosításáról és a 1049/2001/EK rendelet 2006 vége előtti ‐ az Európai Parlamenttel egyetértésben történő ‐ felülvizsgálatáról;

27.   felszólít valamennyi érdekelt felet a lehető legnagyobb nyomás kifejtésére, hogy meggyőzzék a Tanácsot az ombudsman ajánlásának elfogadásáról és eljárási szabályzata módosításáról;

28.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az európai ombudsmannak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

(1) HL L 145., 2001.5.31., 43. o.
(2) A Laekenben 2001. december 14‐15-én ülésező Európai Tanács elnökségének következtetéseihez fűzött I. melléklet.
(3) HL L 113., 1994.5.4., 15. o.
(4) HL L 106., 2004.4.15., 22. o.
(5) http://www.euro-ombudsman.eu.int/report97/pdf/en/rap97_en.pdf.
(6) HL C 72. E, 2002.3.21., 331. o.


Az intézmények dokumentumaihoz való hozzáférés
PDF 516kWORD 84k
Állásfoglalás
Függelék
Az Európai Parlament állásfoglalása a Bizottságnak szóló ajánlásokkal az intézmények dokumentumaihoz való hozzáférésről (2004/2125(INI))
P6_TA(2006)0122A6-0052/2006

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az EK-Szerződés 192. cikkének második bekezdésére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 39. és 45. cikkére,

–   tekintettel az intézményeknek a 2001. május 30-i, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló 1049/2001/EK rendelet(1) végrehajtásáról szóló jelentéseire, különösen pedig a rendelet 17. cikkének (2) bekezdése értelmében elkészített első bizottsági hároméves jelentésre,

–   tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A6-0052/2006),

A.   mivel az Amszterdami Szerződés ratifikálása és az Európai Közösséget létrehozó szerződés 255. cikkének hatályba lépése óta az átláthatóság az Európai Unió egyik alapelvévé vált, melynek célja az európai intézmények demokratikus természetének megerősítése, annak lehetővé tétele az állampolgárok számára, hogy közelebbről részt vehessenek a döntéshozatali folyamatban, a közigazgatás nagyobb legitimitásának biztosítása a eredményesség és az állampolgárok általi elszámoltathatóság javításával, és végül a problémák és hiányosságok időben történő feltárása,

B.   mivel a 1049/2001/EK rendelet csak részben valósítja meg az EK-szerződés 255. cikkének rendelkezéseit, minthogy

   - a jogalkotási tevékenység definíciója (a 12. cikkben) túl általános és összetéveszthető az igazgatási jellegű tevékenységekkel; a rendelet emellett nem írja elő, hogy a jogszabályok parlamenti és tanácsi vitájának és elfogadásának a nyilvánosság előtt kell történnie, valamint hogy a jogalkotási indítványokon kívül a tagállamok által kezdeményezett módosító javaslatoknak is azonnal hozzáférhetőnek kell lenniük; továbbá az összes előkészítő jogalkotási dokumentumot hozzáférhetővé kell tenni (függetlenül attól, hogy azokat a közösségi intézmények jogi szolgálatai készítették-e), annak érdekében, hogy a határozatokat egyenlő alapon, valamint a Parlamenttel, a Tanáccsal és a Bizottsággal való őszinte együttműködés keretében lehessen meghozni, továbbá nincsenek tisztázva a jogalkotási szövegeknek a Hivatalos Lapban történő közlésére és a Hivatalos Lap megszervezésére (például az elektronikus változat vonatkozásában) vonatkozó követelmények,
   - nincsenek egyértelmű szabályok: az igazgatási jellegű dokumentumokhoz való hozzáférésre, az úgynevezett "mérlegelési időre", a jobb előkészítésre, az állampolgároknak az intézmények által követendő eljárásokkal kapcsolatos tájékoztatására, a dokumentumok archiválásának közös szabályaira és a speciális hozzáférési jogokkal rendelkező személyek kiváltságos hozzáférésére vonatkozólag,
   - nyilvánvaló igény mutatkozik azon körülmények egyértelmű meghatározására, amelyek között az egyes dokumentumok teljes vagy részleges titkosítása történik, valamint olyan szabályok meghozatalára, amelyek megkövetelik az ilyen titkosítások rendszeres felülvizsgálatát, továbbá ellenkezik az Unió alapját képező demokratikus alapelvvel, hogy az Európai Parlament nem rendelkezik egyértelmű jogi alappal a titkosított EU információkhoz való hozzáférésre, nevezetesen olyan esetekben, amikor a hozzáférés tilos, vagy kizárólag a nemzeti parlamentek számára engedélyezett; továbbá intézkedéseket kell hozni annak megakadályozására, hogy harmadik országok és nemzetközi szervezetek megtilthassák a Tanács vagy a Bizottság számára, hogy hozzáférést biztosítsanak a Parlamentnek bizonyos titkosított információkhoz,
   - az adminisztratív gépezet (az intézmények nyilvántartásai, adatbázisai és más informatikai alkalmazásai) még mindig csak kísérleti fázisban van, és még az intézményközi eljárásokkal kapcsolatban sem létezik közös megközelítés a három intézmény között, emellett nincs megegyezés arról sem, hogy milyen módon kellene kezelni, megosztani és tárolni a különböző dokumentumtípusokat; továbbá noha bizonyos előrelépés már történt, még mindig hiányzik az intézmények közötti koordináció, különösen az intézményközi eljárásokkal kapcsolatos dokumentumok esetében, melynek eredményeképp ezek között nemcsak az állampolgárok érzik magukat elveszve, hanem a szakértők, kutatók és a nemzeti parlamentek is;

C.   mivel, noha az 1049/2001/EK rendelet előírja a három év után elvégzendő felülvizsgálatot, és annak ellenére, hogy a Parlament már több alkalommal felkérte a Bizottságot a Közösség átláthatósági jogszabályainak javítására és megerősítésére, nincs előkészületben az eljárási szabályzat 39. cikke (2) bekezdése szerinti javaslat,

D.   mivel a rendelet alkalmazása során felmerült problémák bizonyos tekintetben annak nem megfelelő végrehajtásához kapcsolódtak; mivel a Bíróság joggyakorlata is felszínre hozta a rendelet egyes rendelkezéseinek továbbfejlesztése és pontosítása iránti igényt, különösen a tagállamok és harmadik felek által készített dokumentumok, valamint a vizsgálatok alóli kivételek, jogi tanácsadás és az úgynevezett "mérlegelési idő" tekintetében;

E.   mivel az intézmények közötti átlátható és nyílt tárgyalások, valamint az őszinte együttműködés jobb megoldást jelentenek a döntéshozatali eljárás hatékonyságának a 207. EK cikkében említett biztosítására, mint a Tanáccsal folytatott titkos tárgyalások; mivel ezért sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy 2005. december 22-i elnökségi következtetéseiben a Tanács úgy döntött, hogy nem módosítja eljárási szabályzatát a célból, hogy intézkedjen a jogalkotási eljárás során folytatott miniszteri szintű viták átláthatóságának biztosításáról;

1.   felkéri a Bizottságot, hogy a 255. EK cikk alapján 2006 folyamán nyújtson be a Parlamentnek az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való hozzáférési jogokról, valamint a hozzáférési jog általános alapelveiről és közösségi vagy egyéni érdek alapján történő korlátozásairól szóló jogalkotási javaslatot, amelyet intézményközi párbeszéd során kell kidolgozni és amely az alábbi részletes ajánlásokat követi;

2.   megerősíti, hogy ezen ajánlások megfelelnek a szubszidiaritás elvének, az alapvető polgári jogoknak, az Emberi Jogok Európai Bíróságának az Emberi Jogok Európai Egyezményének 8. cikkét érintő joggyakorlatának, valamint az alapjogi charta 7. és 8. cikkének;

3.   úgy véli, hogy a kért javaslat pénzügyi vonatkozásait az intézmények működési költségvetéséből kell fedezni, mivel az átláthatóságra vonatkozó szabályokat nem lehet elkülöníteni azoktól a követelményektől, amelyek azoknak a szövegeknek a kialakításával, elfogadásával és szétosztásával kapcsolatosak, amelyeknek az érintett intézmények a szerzői vagy címzettjei;

4.   hangsúlyozza, hogy a dokumentumokhoz való hozzáférésről szóló bármilyen új szabályt a jövőben módosított rendelet hatályba lépésének dátumától kell alkalmazni, és így annak nem lehet visszamenőleges hatálya;

5.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást és a kísérő részletes ajánlásokat a Bizottságnak és a Tanácsnak, valamint a tagállamok, a csatlakozó és tagjelölt országok kormányainak és parlamentjeinek.

MELLÉKLET

A KÉRT JAVASLAT TARTALMÁRÓL SZÓLÓ RÉSZLETES AJÁNLÁSOK

1. javaslat (a 255. EK cikkről és az 1049/2001/EK rendeletről alkotmányos szemszögből )

A Bizottságnak javítania kell az 1049/2001/EK rendeletben található idézetek és preambulumbekezdések egyértelműségét annak egyértelművé tétele érdekében, hogy a rendelet jogalapját képező 255. EK cikk(2):

   a) az Uniónak az Európai Unióról szóló szerződés 1. cikkében "a döntéseket az állampolgárokhoz a lehető legközelebb eső szinten hozzák meg" és a 6. EU cikkben "az Unió a demokrácia és a jogállamiság alapelveire épül" megfogalmazott alapelvei végrehajtásának fő jogi alapját képezi;
   b) az átláthatóság és a bizalmasság vonatkozásában a Parlament, a Tanács és a Bizottság (a "jogalkotási háromszög") összes olyan tevékenységének jogi alapját képezi, melyek során az EK-Szerződés vagy az EU-Szerződés szerint járnak el;
   c) az Európai Parlament(3), a Bizottság(4) és a Tanács(5) eljárási szabályzatába hitelesen és teljes mértékben végrehajtásra kerüljön;
   d) következetes módon alkalmazandó abban az esetben, amikor az intézmény jogalkotó minőségében jár el (a 207. EK cikknek megfelelően), illetve EU- vagy EK-jogszabályokat hajt végre (a 202. EK cikk)(6), függetlenül attól, hogy melyik intézmény hajtja végre a jogszabályokat vagy gyakorolja a végrehajtó hatalmat.

2. javaslat (a jogalkotási és a nem jogalkotási dokumentumok fogalmáról)

A Bizottságnak az 1049/2001/EK rendelet 15. cikkének megfelelően felállított intézményközi bizottságban lezajlott vitát követően az 1. javaslatban körvonalazott alapelveknek megfelelően az alábbi módon módosítania kellene a rendeletet:

   a) a "jogalkotási dokumentum" fogalmának újradefiniálása, melynek jelenlegi definíciója a 12 cikk (2) bekezdése szerint "a tagállamokban vagy azok számára törvényileg kötelező jogi aktusok elfogadására irányuló eljárások folyamán összeállított vagy megküldött dokumentumok'azzal a megjegyzéssel bővíti, hogy a (jogalkotási) aktus fogalmát kizárólag a másodlagos jogszabályokra lehet alkalmazni (közvetlen jogalappal a szerződésekben);

Jogalkotási dokumentumok esetében a következőkhöz való hozzáférést kell engedélyezni:

   - valamely döntési eljáráshoz kapcsolódó összes előkészítő dokumentum a döntésben résztvevő intézmények által történő hivatalos beterjesztés pillanatától kezdve;
   - a Parlament vagy a Tanács vitájáról szóló dokumentumok azokban az esetekben, amikor az említett intézmények jogalkotási minőségükben szerepelnek, és a vita alapját képező dokumentumok (amennyiben azok nem titkosítottak, lásd az alábbi 3. javaslatot);
   - az egyes kezdeményezések vagy hivatalos módosítások szerzőinek személyazonossága;
   - az intézmények munkacsoportjainak üléseivel kapcsolatos releváns kiegészítő információk és dokumentumok, valamint az intézmények titkárságai (a jogi szolgálatokat beleértve) által benyújtott, nem csupán igazgatási jellegű dokumentumok.

A módosított rendelet jogalapként szolgál a jogalkotási szövegek jobb előkészítését, valamint a végső jogalkotási szövegekhez való hozzáférést biztosító szabályok, jó gyakorlat és intézményközi megállapodások, például az alábbi esetekben alkalmazandó szabályok számára:

   - jogalkotási aktusok előkészítése,
   - ezen aktusok közlése elektronikus formában a Hivatalos Lapban, és
   - az alapszövegek egységes formába való szerkesztése a módosításokkal, és
   - a Hivatalos Lap formátumának meghatározása, a többnyelvűség végrehajtása és az OPOCE feladatainak meghatározása.
   b) a "nem jogalkotási dokumentumok" fogalmának definiálása, a végrehajtási eljárásokhoz (bármelyik intézmény is érintett) és hatáskör-átruházással történő aktusokhoz kapcsolódó dokumentumokként, illetve a nem kötelező érvényű aktusok dokumentumaiként; ezekben az esetekben azok adminisztratív jellegére való tekintettel lehetővé kell tenni kevésbé szigorú átláthatósági szabályok alkalmazását.

Az intézmények ezért:

   - nyilvánosságra hozzák a nem jogalkotási dokumentumok kezelésekor követett eljárást, és egyértelműen megnevezik azokat az eseteket és azokat a feltételeket, amikor és amelyek teljesülésekor az érdekelt felek részt vehetnek az illető eljárásban és hozzáférést lehet biztosítani a dokumentumokhoz a nyilvánosság számára;
   - egyértelműen feltüntetik az igazgatási jellegű eljárásban részt vevő osztályokat, a dokumentumok ideiglenes és végleges tárolása, valamint az azokhoz való hozzáférés módját.
   c) a "szabályozó dokumentumok"((7)) fogalmának a jogalkotási aktusok nem lényegi elemeit kiegészítő vagy módosító aktusok eljárásaihoz kapcsolódó dokumentumokként definiálása (az a) pontban leírtak szerint), függetlenül attól, hogy az ilyen szabályozó dokumentumokat a Tanács fogadja el, vagy a Bizottságra ruházza át azt; ezeket a dokumentumokat értelemszerűen a jogalkotási dokumentumokra vonatkozó feltételekkel kell hozzáférhetővé tenni (pl. a komitológiai eljárások során a dokumentumokat az intézkedéstervezetnek a bizottsághoz való hivatalos benyújtását követően azonnal hozzáférhetővé kell tenni) hasonlóképpen a kapcsolódó kiegészítő dokumentumokhoz (pl. a bizottság napirendje, üléseinek jegyzőkönyvei és a szavazások eredményei) is hozzáférést kell biztosítani.

3. javaslat (a bizalmasan kezelendő dokumentumokról)

A tagállamok jó gyakorlatainak figyelembe vételével az 1049/2001/EK rendeletet is olyan módon kell módosítani, hogy az egyértelműen definiálja a 225. EK cikkben említett "közösségi vagy egyéni érdek alapján történő korlátozást", mely késleltetheti vagy megakadályozhatja az intézmények dokumentumaihoz vagy azok egy részéhez való hozzáférést; a rendeletnek ezért az alábbiakra vonatkozóan kell szabályokat tartalmaznia:

   a) az EU-fellépés területétől függetlenül a főbb politikai döntések és a törvényhozás alapjául szolgáló indokok nyilvános hozzáférhetőségének biztosítása; szükséges továbbá tisztázni a különbséget egyrészről például a biztonsági szolgálatok tervezett, folyamatban lévő műveletei esetében kívánatos titkosság, másrészről az elszámoltathatóság és az utólagos ellenőrzés követelményei között;
   b) annak biztosítása, hogy a dokumentumokat nem nyilvánítják bizalmassá rutinszerűen, csupán azért, mert olyan esetre vonatkoznak, amely biztonsági szempontból fontos vagy fontos lehet,
   c) megfelelő ellenőrzés biztosítása az Európai Parlament részéről (demokratikus parlamenti ellenőrzés).

A rendeletnek egyértelműen rendelkeznie kell arról, hogy a harmadik országokkal vagy nemzetközi szervezetekkel kötött kétoldalú megállapodások ne akadályozhassák meg a Tanácsot vagy a Bizottságot abban, hogy bizalmas információkat osszanak meg az Európai Parlamenttel (különösen olyan esetekben, amikor a vonatkozó dokumentumok nem elérhetők a nemzeti parlamentek számára, lévén EU-dokumentumok).

4. javaslat (az EU és a tagállamok közötti, az információk/dokumentumok megosztását érintő kapcsolatról)

A 296. EK cikkben körvonalazott elvet figyelembe véve, mely szerint "egyetlen tagállamot sem lehet olyan információ átadására kényszeríteni, melynek kiadása az illető ország alapvető biztonsági érdekeit sérti", a rendeletet oly módon kell módosítani, hogy az:

   a) korlátozza a tagállamoknak a jogalkotási/szabályozási eljárásokhoz fűzött kommentárjaikhoz/módosításaikhoz való hozzáférés korlátozására vonatkozó jogát;
   b) biztosítson teljes hozzáférést a Bizottságnak az EK vagy EU jogszabályok végrehajtásával kapcsolatban beterjesztett információkhoz, az esetleges bírósági eljárások kezdetéig.

5. javaslat (az állampolgárok számára hozzáférést biztosító eljárásokról)

A rendelet érvényességének első négy éve tapasztalatait figyelembe véve a Bizottságnak módosítania kell a rendeletet, az alábbiakra vonatkozó koherens javaslat beterjesztésével:

   a) egyetlen hozzáférési pont egyértelmű és strukturált módon történő biztosítása valamely jogalkotási vagy szabályozási eljárás összes előkészítő dokumentumához (lásd 2. javaslat);
   b) az intézmények nyilvántartásainak újjászervezése közös érintkezési felület létrehozásával, annak érdekében, hogy az állampolgárok/felhasználók mindhárom nyilvántartásban ugyanazokat a funkciókat használhassák;
   c) közös szabályok meghatározása a dokumentumok archiválására, a kettős archiválás kiküszöbölésére és a különböző változatok hitelességének biztosítására;
   d) az intézmények munkafolyamatainak, valamint a megfelelő helyeken a dokumentumokhoz való hozzáférés módjának egyértelművé és érthetővé tétele.

(1) HL L 145., 2001.5.31., 43. o.
(2) 255. EK:(1) Az Unió bármely polgára, valamint valamely tagállamban lakóhellyel vagy létesítő okirat szerinti székhellyel rendelkező természetes vagy jogi személy a (2), és a (3.2) bekezdésben megállapított elveknek, feltételeknek és korlátoknak megfelelően jogosult hozzáférni az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz.(2) A dokumentumokhoz való hozzáférési jogot a közösségi vagy egyéni érdek alapján irányító általános alapelvek és korlátozásokat a Tanács állapítja meg, a 251. cikkben lefektetett eljárás alapján, az Amszterdami Szerződés hatályba lépését követő két éven belül.(3) A fent említett intézmények mindegyike kidolgozza saját eljárásai szabályzatának specifikus rendelkezéseit a dokumentumokhoz való hozzáférés tekintetében.
(3) 199. EK: Az Európai Parlament a képviselők többségének szavazatával elfogadja eljárási szabályzatát. z Európai Parlament üléseinek jegyzőkönyveit az eljárási szabályzatában megállapított feltételeknek megfelelően kell közzétenni.
(4) 218. (2) EK: A Bizottság eljárási szabályzatot fogad el annak biztosítása érdekében, hogy ő maga és szervezeti egységei e szerződés rendelkezéseinek megfelelően működjenek. A Bizottság gondoskodik e szabályzat közzétételéről.
(5) 207. (3) EK: A Tanács elfogadja eljárási szabályzatát. A 255. cikk (3) bekezdésének alkalmazásában a Tanács e szabályzat keretei között kidolgozza azokat a feltételeket, melyek alapján a nyilvánosság hozzáférhet a Tanács dokumentumaihoz. E bekezdés alkalmazásában a Tanács meghatározza azokat az eseteket, amelyek során jogalkotó minőségében jár el, annak érdekében, hogy jobb hozzáférést biztosítson ezen ügyek dokumentumaihoz, ugyanakkor pedig megőrizze döntéshozatali eljárásának hatékonyságát. Minden olyan esetben, amikor a Tanács jogalkotó minőségében jár el, a szavazások eredményét, a szavazatok indokolását és a jegyzőkönyveket nyilvánosságra kell hozni.
(6) 202. EK: Annak biztosítása, hogy a Tanács teljesíti a Szerződésekben kitűzött célokat ezen Szerződés rendelkezéseinek megfelelően: - biztosítja a tagállamok általános gazdaságpolitikáinak koordinálását, - döntéshozatali jogkörrel rendelkezik, - tanácskozik a Bizottsággal a Tanács által elfogadott aktusokkal kapcsolatban, segíti a Tanács által megállapított szabályok végrehajtását. A Tanács bizonyos követelményeket állapíthat meg ezen jogok gyakorlásával kapcsolatban. A Tanács bizonyos esetekben fenntarthatja a jogot e végrehajtási jogkörök gyakorlására. A fentiekben említett eljárásoknak összhangban kell lenniük a Tanács által a Bizottság javaslata alapján és az Európai Parlamenttel véleményének kikérése után előzetesen megállapított alapelvekkel és szabályokkal.
(7)A Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozat (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.) 2. cikkének b) pontja: a szabályozó eljárás alkalmazásával az alapvető jogi aktusok lényeges rendelkezéseinek alkalmazására szolgáló általános hatályú intézkedéseket kell elfogadni, beleértve az emberek, állatok és növények egészségének és biztonságának védelmére hozott intézkedéseket is;ha az alapvető jogi aktus szabályai szerint annak egyes – nem lényegbevágó – rendelkezéseit a végrehajtási eljárások során is el lehet fogadni, vagy frissíteni lehet, az ilyen intézkedéseket a szabályozó eljárás során kell elfogadni".


A WTO hongkongi miniszteri konferenciáját követő dohai forduló értékelése
PDF 261kWORD 105k
Az Európai Parlament állásfoglalása a WTO hongkongi miniszteri konferenciáját követő dohai forduló értékeléséről (2005/2247(INI))
P6_TA(2006)0123A6-0051/2006

Az Európai Parlament,

—  ‐ tekintettel a Világkereskedelmi Szervezet (WTO) miniszteri konferenciája hatodik ülésének 2005. december 18-án elfogadott miniszteri nyilatkozatára(1),

—  ‐ tekintettel a WTO 2005. december 12-15-i honkongi és a 2004. november 24-26-i brüsszeli üléséről szóló parlamenti konferencia által tett zárónyilatkozatokra,

—  ‐ tekintettel a WTO hongkongi, hatodik miniszteri konferenciájáról szóló, 2005. december 1-jei állásfoglalására(2),

—  ‐ tekintettel a Tanácsnak a WTO dohai fejlesztési napirendről az Általános Ügyek és Külkapcsolatok Tanácsa 2005. október 18-i luxembourgi rendkívüli ülését követően tett következtetéseire (13378/05),

—  ‐ tekintettel a WTO főtanácsának 2004. augusztus 1-jei határozatát követő dohai forduló értékeléséről szóló, 2005. május 12-i állásfoglalására(3),

—  ‐ tekintettel a WTO főtanácsának 2004. augusztus 1-jei határozatára(4),

—  ‐ tekintettel a WTO 2001. november 14-i dohai miniszteri nyilatkozatára(5),

—  ‐ tekintettel a seattle-i harmadik WTO miniszteri konferenciáról szóló, 1999. december 15-i(6), a WTO qatari üléséről szóló, 2001. december 13-i(7), valamint a WTO cancúni ötödik miniszteri konferenciájáról szóló, 2003. szeptember 25-i(8) korábbi állásfoglalásaira,

—  ‐ tekintettel "A WTO jövője: Az intézményi kihívások leküzdése az új milleniumban" című Sutherland jelentésre(9),

—  ‐ tekintettel az általános preferenciális kedvezmények rendszerét alkalmazó tanácsi rendeletre vonatkozó javaslatról szóló, 2005. március 9-i állásfoglalására(10),

—  ‐ tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

—  ‐ tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére, valamint a Regionális Fejlesztési Bizottság, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság, az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság és a Gazdasági és Monetáris Bizottság véleményére (A6-0051/2006),

A.   mivel a WTO-ban megtestesülő multilaterális kereskedelmi rendszer hozzájárul a nemzetközi kereskedelem fokozottabb tisztességes jellegéhez, megnövekedett biztonságához, átláthatóságához és stabilitásához, valamint a globalizáció multilaterális szabályokon és elveken keresztül történő jobb kezeléséhez, illetve a viták bírósági rendezéséhez, méghozzá úgy, hogy közben kiemelt szerep jut a fenntartható fejlődés vonatkozásainak és az emberi jogoknak,

B.   mivel a 2001. november 9-14-i dohai miniszteri konferencia a WTO minden tagját egy olyan fejlesztésről szóló tárgyalási forduló (a továbbiakban: dohai forduló) mellett kötelezte el, melynek központi célja az igazságosabb és a fejlődést jobban szolgáló, multilaterális szabályokon nyugvó kereskedelmi rendszer támogatása lenne,

C.   mivel a további hiteles piacnyitást és erősebb multilaterális szabályokat biztosító dohai forduló sikeres lezárása fontos összetevő lehetne a gazdasági növekedés, fejlődés és foglalkoztatás világszerte történő serkentésében és hatékonyan hozzájárulhatna a fejlődő országok világgazdaságba történő integrációjához,

D.   mivel az EU vezető szerepet játszott a tárgyalások során a dohai forduló kezdete óta és valamennyi tárgyalási területen hiteles és lényegi ajánlatokat nyújtott be, beleértve a mezőgazdaságot is, míg más fejlett és előrehaladott fejlettségű országok nem tanúsították ugyanezt a rugalmasságot, illetve elkötelezettségi szintet,

E.   mivel a dohai forduló sikeres lezárása, mely az áruk és szolgáltatások világkereskedelmének további kölcsönös liberalizálásához vezet, fontos része lesz az Európai Unióban a nagyobb növekedés, a foglalkoztatás és a versenyképesség elérésének, továbbá a lisszaboni stratégia célkitűzései elérésének,

F.   mivel Hongkongban 2006. áprilisát tűzték ki annak új határidejéül, ameddig minden témában megállapodásra kell jutni, 2006. júliusát pedig a végrehajtási ütemterv tervezetének benyújtására,

G.   mivel a dohai forduló lezárására szabott 2006-os határidő betartására irányuló erőfeszítések nem csorbíthatják azt a célkitűzést, miszerint ambiciózus és kiegyenlített eredményt kell elérni, mely a dohai miniszteri nyilatkozatban lefektetett fejlődési célkitűzéseket tükrözi,

H.   mivel a 2006-os tárgyalások kudarca a dohai forduló összeomlásának kockázatát hordozza magában, ami pedig megkérdőjelezhetné a multilaterális kereskedelmi rendszer hitelességét, és a kétoldalú és regionális kereskedelmi megállapodások irányába történő elmozduláshoz vezethetne, amelyek gyakran hangsúlyosabbá teszik a fejlett és a fejlődő világ között meglévő egyenlőtlenségeket,

I.   mivel a dohai fordulónak a tárgyalásokon szereplő valamennyi területen fejlesztésbarát eredményekhez kell vezetnie, különösen a szegényebb és sérülékenyebb fejlődő országok érdekében,

J.   mivel nagyon sokféle helyzet létezik a fejlődő országok körében, melyeknek kötelezettségeket is kell vállalniuk és különleges és megkülönböztetett bánásmódot is igényelnek fejlődési szintjüknek és általános és ágazati versenyképességüknek megfelelő mértékben, ugyanakkor a legkevésbé fejlett és sérülékeny országoknak nem kellene effajta kötelezettséget vállalniuk,

K.   mivel az EU-nak oly módon kell felelnie a mezőgazdaságban a kereskedelem liberalizálására irányuló kérésekre, mellyel biztosítja az EU mezőgazdasági ágazatának fenntarthatóságát, versenyképességét és többfunkciós jellegét,

L.   mivel megállapodás született a mezőgazdasági export-támogatások megszüntetésének 2013-as végső időpontjáról; mivel hasonló fejlődés valósult meg a hazai támogatás és a piacrajutás területein,

M.   mivel az EU a világ messze legnagyobb importőre a fejlődő országokból származó mezőgazdasági termékek vonatkozásában,

N.   mivel a földrajzi megjelölések védelme továbbra is kulcsfontosságú az EU számára, ami nagyszámú kiváló minőségű regionális termék tekintetében élvez versenyelőnyt,

O.   mivel a nem-mezőgazdasági termékek piacrajutása jelentős potenciális kereskedelmi hasznot rejt magában az EU számára, de egyben a fejlődő országok számára is, hiszen kereskedelmük jelentős része ipari termékekre terjed ki, és más fejlődő országokkal történő kereskedelmük során magas vámkorlátozásokkal kell megküzdeniük,

P.   mivel a piacrajutást jelentős, nem tarifális akadályok is gátolják,

Q.   mivel a szolgáltatás területén a tárgyalások nem hoztak kielégítő eredményeket; mivel az EU által kitűzött cél egy további liberalizáció, melynél a WTO tagok nemzeti politikai célkitűzéseinek és a közszolgáltatások szabályozásához fűződő jogainak megőrzése mellett figyelembe kell venni a fejlődő országok különleges igényeit,

R.   mivel a kereskedelmi könnyítésről, a dömpingellenes és egyéb kérdésekről szóló WTO szabályok fejlesztése valamennyi WTO tag számára előnyös lenne, a jogbiztonság növelése, a kereskedelmi ügyletek költségeinek csökkentése és a visszaélésszerű vagy protekcionista használat megelőzése révén,

S.   mivel a globalizáció folyamata és a WTO által betöltött szerep gyakran félreértés tárgya, és vissza is élnek vele, szükség van egy nagyobbfokú beszámolási kötelezettségre és nagyobb átláthatóságra a WTO-ban,

1.   megismétli a kereskedelmi politika iránti multilaterális megközelítéssel kapcsolatos elkötelezettségét és a WTO, mint a szabályokon alapuló nemzetközi kereskedelem szavatolója irányában fenntartott támogatását; kijelenti, hogy a multilaterális tárgyalások meghiúsulása és a bilaterális/regionális megállapodások felé történő elmozdulás a liberalizáció egyenlőtlen folyamatához és egyenetlen fejlődési folyamathoz vezetne, és ezért különösen a legkevésbé fejlett országok (LDC-k) számára lenne hátrányos;

2.   sajnálatosnak tartja a tárgyalások eddigi lassú menetét és a hongkongi miniszteri konferencia kimenetelével kapcsolatos törekvések előre meghatározottan alacsony szintjét; megjegyzi, hogy az ilyenfajta alacsony szintű törekvések kétségessé teszik, hogy a dohai fordulóra értékelhető eredmények szülessenek; felhívja a Bizottságot, hogy készítsen alternatív cselekvési tervet arra az esetre, ha a dohai tárgyalások kudarcba fulladnak; reméli azonban, hogy a miniszteri nyilatkozat valamennyi fontos területen előkészíti a forduló sikeres befejezését;

3.   úgy véli, hogy a közös haladás támogatása érdekében nagyobb elkötelezettségre van szükség minden főbb szereplő részéről, beleértve az EU-t, az Egyesült Államokat és a felemelkedő gazdaságokat; felhív minden WTO tagot, különösen a fejlett és a vezető fejlődő országokat, hogy a sikeres végeredmény érdekében építő jelleggel vegyenek részt valódi tárgyalásokon; külön felhívja az Európai Uniót, hogy legyen határozott a világszerte szabadabb és tisztességesebb kereskedelmi kapcsolatok elérése érdekében az elkövetkezendő hónapokban folytatandó kétségkívül bonyolult és nehéz tárgyalások során;

4.   hangsúlyozza, hogy olyan helyzetben, amikor e forduló során már számos határidőt figyelmen kívül hagytak, a forduló 2006. évi lezárásának célkitűzését már nem szabad elmulasztani;

5.   ismét megerősíti határozott támogatását aziránt, hogy a fejlesztés kerüljön a dohai fejlesztési napirend középpontjába, és felszólítja a fejlett és a vezető fejlődő országokat a dohai nyilatkozatban meghatározott nagyratörő célok teljesítésére annak biztosítása érdekében, hogy ez az új forduló a fejlesztés fordulója legyen;

6.   ragaszkodik ahhoz, hogy a forduló ne pusztán a mezőgazdasági kérdésekre koncentráljon, ezért valamennyi kulcsfontosságú tárgyalási területet párhuzamosan kezeljenek az egységes vállalás szellemével összhangban, hasonlóan magasfokú ambíciókkal és eltökéltséggel a fejlődéshez való hozzájárulás iránt;

7.   üdvözli a fejlődő országok (különösen a G-90 és G-20) által elért megnövekedett szintű szervezettséget és magabiztosságot;

8.   hangsúlyozza, hogy a Bizottság által a WTO keretében zajló mezőgazdasági tárgyalások során tett kötelezettségvállalások nem léphetik túl a KAP hatályos szabályozási keretét, sem a tárgyalási felhatalmazást;

9.   megállapítja, hogy meg kell őrizni a Bizottság aktuális ajánlatának feltételes jellegét a dohai fejlesztési program keretében, valamint annak lehetőségét, hogy a WTO további partnerei részéről tett kielégítő ajánlatok hiányában a Bizottság a tárgyalásokról visszavonulhasson;

10.   megismétli annak szükségességét, hogy tiszteletben tartsák az EU mezőgazdaságának multifunkcionális jellegét;

11.   támogatja a gazdák jogát a hagyományos vetőmagokhoz való hozzáféréshez;

12.   emlékeztet arra, hogy a 2003-as KAP reform miatt az EU jelentősen csökkentette kereskedelemtorzító belföldi támogatását, és más kereskedelmi partnerektől határozott elkötelezettséget kér ebben az irányban; a miniszteri nyilatkozatban üdvözli a "kategória-átcsoportosításokra" azon kötelezettségen keresztül megállapított korlátozást, hogy folytatni kell a kereskedelemtorzító belföldi támogatások általános csökkentését;

13.   emlékeztet a luxemburgi megállapodásnak a KAP reformjára vonatkozó részének jelentőségére, és hangsúlyozza a "zöld dobozba" tartozó intézkedések meghatározásának szükségességét, beleértve a rugalmas támogatásokat is;

14.   hangsúlyozza az EU által azon fontos ajánlatot, amely az export-támogatási rendszer 2013-ig történő megszüntetésére irányul és ragaszkodik ahhoz, hogy a többi WTO tag részéről ez a párhuzamos lépés szükséges az export-hitelek, az állami kereskedelmi vállalatok és az élelmiszertámogatás terén; hangsúlyozza, hogy 2013 ennek a folyamatnak a végét jelöli, és a végrehajtási időszak első szakaszában szereplő csökkentések jelentős hányadának előrehozatalára hív fel, támogatja a Bizottság álláspontját, amely szerint az exporttámogatások megszüntetését értékre vonatkoztatva kellene kifejezni;

15.   üdvözli a büntetések megszabására szolgáló új keretrendszerrel kapcsolatos megegyezés felé történő szilárd előrehaladást, mely megelőzni hivatott a nem szükséghelyzetre szánt élelmiszersegélyek dömpingjét, ami az exporttámogatás egyik burkolt formája, és a "biztonsági doboz" létrehozását a vészhelyzetben nyújtott jóhiszemű segítség mentesítése céljából;

16.   független felülvizsgálatot javasol a nemzetközi kereskedelem számára nyújtott támogatási formák egészére nézve (exporthitelek, garanciarendszerek, állami vállalatok, élelmiszersegély, stb.); javasolja, hogy e felülvizsgálat célja a humanitárius szempontok ‐ amelyeket állami felügyelet alá kell vonni ‐ valamint a nemzetközi kereskedelem versenyszabályait torzító, eltörlendő támogatások közötti különbségtétel legyen;

17.   úgy véli, hogy a piacrajutás a tárgyalásoknak és a KAP reformja megvalósításának egyik fontos tétje; ezért a vámok csökkentésének általános témakörét a WTO tagjai által a mezőgazdasági tárgyalások különböző területein vállalt áldozatok és az Európai Unió által a belső támogatások és az exportverseny terén tett erőfeszítések tükrében kell értékelni, meghagyva annak lehetőségét, hogy a behozott termékekkel kapcsolatban ugyanolyan feltételeket támasszanak, mint a belföldiekkel kapcsolatban;

18.   a piacrajutás tekintetében kijelenti, hogy korlátozott fokú rugalmasság szükséges mind a vámcsökkentések formulája, mind az érzékeny termékek kijelölése révén; üdvözli a fejlődő országok kérésével megegyező megfogalmazását a különleges árukról és a rendkívüli védelmi mechanizmusról, amely az országok számára mozgásteret biztosít élelmiszerbiztonságuk és vidéki megélhetésük védelmére; ebben a tekintetben üdvözli, hogy konkrét mutatók közös csoportjának meghatározására került sor;

19.   üdvözli a pamutexport-támogatásoknak a fejlett országok részéről 2006-ra történő eltörléséről szóló megállapodást, azonban hangsúlyozza, hogy ezt már egy nemrégiben zajlott WTO-jogvitát lezáró döntés is előírta, és megjegyzi, hogy ezek az Egyesült Államok által saját pamuttermelő mezőgazdasági termelőinek adott támogatásoknak csupán kis részét képezik; ezért hangsúlyozza, mennyire fontos a pozitív eredmények elérése a belföldi támogatásai csökkentése és megszüntetése terén; üdvözli az LDC-k számára vám- és kvótamentes piaci hozzáférés biztosításáról szóló megállapodást, azonban megjegyzi, hogy annak csak korlátozott hatása lesz; úgy véli, hogy ezeket az intézkedéseket ki kell egészíteni a mezőgazdasági termelők és az érintett EU-régiók ipara részére nyújtott strukturális támogató reformprogramokkal, valamint a fejlődő országok felé irányuló fejlesztéstámogatási intézkedésekkel, amelyeket a Világbank és a Nemzetközi Valutaalap, az ENSZ Fejlesztési Programja és más nemzetközi szervezetek hajtanak végre;

20.   kéri a Bizottságot, hogy az LDC-kkel folytatandó mezőgazdasági tárgyalások során vezessen be egy "fejlesztési dobozt", hogy ezek az országok meg tudják oldani az élelmiszerbiztonság és a vidéki foglalkoztatás kérdését, mely a szegénység felszámolásának lényeges pontja;

21.   megállapítja, hogy az Európai Uniónak erősítenie kell kapcsolatait azokkal az országokkal, amelyeknek hasonló elképzelésük van a mezőgazdaságról, nevezetesen a G10 tagjaival és az AKCS-országokkal; úgy véli ezért, hogy a közösségi piacnak az új kötelezettségvállalásokból következő megnyitását elsősorban az LDC-k és az AKCS-országok számára kell biztosítani; emlékeztet, hogy számolni kell a preferencia-árrések ebből eredő csökkenéséhez kapcsolódó problémákkal;

22.   úgy ítéli meg, hogy a fejlődő országoknak vagy az LDC-knek megadott valamennyi engedményre a származási szabályok szigorú tiszteletben tartásának, továbbá a háromoldalú kereskedelmi gyakorlatok megakadályozására vonatkozó mechanizmusnak kell vonatkoznia;

23.   sajnálattal tölti el, hogy nem figyelhető meg fejlődés a borok és szeszes italok nyilvántartásának létrehozása, valamint a földrajzi jelzések védelmének egyéb termékekre történő kiterjesztése kapcsán; emlékeztet arra, hogy ezek az elemek alapvető fontosságúak a tárgyalások kiegyenlített eredményéhez;

24.   a nem-mezőgazdasági termékek piacrajutásáról szóló tárgyalásokon bátor eredményekre hív föl, amelyek igazi új piacrajutási lehetőségeket biztosítanak, többek között a dél-dél közötti kereskedelemben az alkalmazott vámok lényeges csökkentése révén a sérülékeny fejlődő országok által igényelt különleges és eltérő bánásmód megfelelő figyelembevételével; ragaszkodik hozzá, hogy a mezőgazdasági termékek és a nem-mezőgazdasági termékek piacrajutásának célkitűzési szintjei közötti, miniszteri nyilatkozatban megállapított kapcsolat az alkalmazott vámokra vonatkozóan csökkentést jelentsen; felhívja az előrehaladott fejlődő országokat, hogy vegyék ki részüket a felelősségből, miközben kijelenti, hogy az eredménynek tükröznie kell azt a megállapodás szerinti elvet, amely a teljesnél kisebb kölcsönösségen alapul;

25.   üdvözli azt a megállapodást, amely a vámcsökkentések esetében svájci formula használatát vezeti be; hangsúlyozza azonban, hogy egy ilyen formula harmonizáló hatása nem csökkenthető a többszörös együtthatók definíciójával; előnyben részesíti az ágazati kezdeményezések megvalósítását az EU szempontjából export érdekeltséggel bíró ágazatokban;

26.   elismeri, hogy sok még a teendő a szabályok létrehozása és a tárgyalások lezárása terén; hangsúlyozza, hogy mostantól 2006. április 30-ig nehéz döntéseket is kell hozni a tarifacsökkentések szabályairól, mind a mennyiségről, mind pedig az együtthatók szintjéről;

27.   megjegyzi, hogy stratégiai fontosságú, hogy valamennyi kereskedelmi partner is megszüntesse indokolatlan nem tarifális jellegű korlátait,mivel azok gátolják a piaci hozzáférést és a tarifacsökkentés esetleges előnyei ellenében hathatnak, de ugyanakkor megőrizze a nem-kereskedelmi érdekeltségek védelmére szükséges politikai mozgásteret; felhív a nemzetközi szabványosítás és kölcsönös elismerés támogatására tett nagyobb erőfeszítésekre; sajnálattal veszi tudomásul, hogy Hongkongban ebben az ügyben nem történt előrelépés;

28.   aggasztónak találja, hogy a szolgáltatások területén zajló tárgyalások késedelmet szenvednek, és a tárgyalások kétoldalú és többoldalú szinten történő fokozására szólít fel, különös tekintettel a gyenge és sérülékeny gazdaságok érdekeire és anélkül, hogy azok helyzetét gyengítené azzal, hogy további szolgáltató ágazat liberalizálására kényszeríti őket; megjegyzi, hogy a WTO megváltoztatja a GATS tárgyalási módszer szerkezetét; ragaszkodik az időben elvégzett hatásvizsgálat szükségességéhez; üdvözli a tényt, hogy a többoldalú kérelmek benyújtásának 2006 februári határidejét sikerült betartani, és ezt pozitív jelként értékeli a tárgyalások további menetére nézve; megismétli, hogy a liberalizációból ki kell zárni az alapvető állami szolgáltatásokat, mint amilyen az egészségügyi, oktatási és audiovizuális szolgáltatás;

29.   aggodalmát fejezi ki azon tény miatt, hogy a szolgáltatásokról szóló tárgyalások sikeres lezárása érdekében megállapított időközi határidők nem állnak összhangban a mezőgazdaság és a nem-mezőgazdasági termékek piacrajutása területén a részletes szabályok összeállítására és a tervezett ütemtervek benyújtására megszabott határidőkkel, és az ilyen eltérő ütemezés valamennyi fontos területen nehezítheti a kiegyensúlyozott végkimenetel elérését;

30.   ragaszkodik ahhoz, hogy az EU továbbra is hangsúlyozza a WTO-ban a szolgáltatások liberalizációját és a piacnyitást, különösen a pénzügyi, idegenforgalmi és elosztási ágazatban, amelyek fontos ágazatok az európai gazdaság számára;

31.   hangsúlyozza az elért fejlődést a kereskedelem, adósságok és pénzügy közötti kapcsolat vizsgálata tekintetében, és felszólítja a Bizottságot, hogy a WTO keretében a kereskedelmi partnerei felé megfogalmazott több- és kétoldalú kérései a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozóan új és fejlesztett GATS kötelezettségvállalásokat is tartalmazzanak annak érdekében, hogy a kereskedelmi liberalizáció, különösen a pénzügyi szolgáltatások tekintetében kölcsönösen előnyös legyen az érintett felek számára;

32.   megjegyzi, hogy a WTO minden tagja egyetértett azzal, hogy az új jogszabályok tervezetéhez megkeresik a kereskedelmet legkevésbé torzító megoldásokat, és hangsúlyozza annak fontosságát, hogy az Európai Unió e vonatkozásban élen járjon;

33.   megismétli, hogy a tárgyalások eredményes lezárásának valamennyi tárgyalási területen a konkrét fejlesztési előnyök irányában tett kötelezettségvállalást kell eredményezniük, nevezetesen az LDC-k érdekében, és hozzá kell járulniuk a 2015-ös Millenniumi Fejlesztési Célok megvalósításához is, a szegénység felszámolása, a globalizációból származó előnyök igazságosabb elosztása, a fejlődő országok számára jobb piaci hozzáférés biztosítása és a fejlődő országok gazdasági változatossága érdekében, anélkül, hogy ezekben az országokban a legsérülékenyebb gazdasági ágazatokat gyengítenék;

34.   üdvözli a Hongkongban elfogadott fejlesztési csomagot, mely ugyan a vártnál kevésbé nagyratörő; mindazonáltal sajnálja, hogy az LDC-k termékei számára a piachoz biztosított vám- és kvótamentes hozzáférés kizárja a szegény országok számára kulcsfontosságú árufajták 3%-át, ezáltal lényegesen csökkenti az LDC-k kedvezményeit; felszólít valamennyi fejlett és előrehaladott fejlődő országot, hogy kövesse az EU "mindent csak ne fegyvereket" kezdeményezésének modelljét azáltal, hogy garantálja az LDC-k számára a 100 %-ban vám- és kvótamentes piacrajutást; felhívja az EU-t és az LDC-ket, hogy közösen törekedjenek az LDC-k 100%-osan vám- és kvótamentes piacra jutásának megvalósítására a fejlett országokban és a fejlettebb fejlődő országokban;

35.   sajnálattal veszi tudomásul a preferencialeépítés fontos ügyében elért lassú haladást; úgy véli, hogy a kereskedelmi prefereciák leépítésének, valamint az árucikkek áresésének problémáját egyaránt meg kell említeni ebben a fordulóban; felszólítja a Bizottságot, hogy a jelenlegi EU/AKCS szabályozási rendszer lebontása után, mind kétoldalú, mind többoldalú szinten támogatólag működjön közre lehetséges új megoldások megtalálásában és javaslatok tételében az árucikkek ára megszilárdítása tekintetében;

36.   úgy véli, hogy a különleges és differenciált elbánásnak a WTO megállapodások szerves részét kell képeznie; úgy véli továbbá, hogy a dél-dél piac további fokozatos megnyitása, különösen a regionális kereskedelem és az erősebb multilaterális szabályok melletti elkötelezettség hasznosnak bizonyulhat a gazdasági fejlődés és a fejlődő országok globális gazdaságba történő integrációja számára;

37.   hangsúlyozza a megfelelő műszaki segítségnyújtás fontosságát, amely segíti a fejlődő országokat abban, hogy megfogalmazzák kereskedelmi érdekeiket, eredményesen vegyenek részt tárgyalásokon, új kötelezettségeket teljesítsenek, alkalmazkodjanak a reformokhoz és eredményesen végrehajtsák a WTO szabályokat; annak szükségességét is hangsúlyozza, hogy a gyenge és sérülékeny gazdaságokat ösztönözze arra, hogy a kereskedelmet nemzeti fejlesztési politikái, illetve a szegénység csökkentésének stratégiái közé építse, anélkül, hogy az más fejlesztési célokat veszélyeztetne; támogatja a "kereskedelmi támogatás" olyan fejlődő országokra történő kiterjesztését, melyeknek támogatásra van szükségük a piaci hozzáférés és a kereskedelmi szabályok javításából nyert előnyök élvezését biztosító kapacitás kifejlesztéséhez, mely támogatás célja, hogy erősítse ezek kereskedelmi és export kapacitását, diverzifikálja termelési bázisait és amennyiben szükséges, vámforrásaikat egyéb pénzügyi forrásokkal helyettesítse;

38.   felszólítja az Európai Uniót, hogy biztosítsa a Hongkongban bejelentett kiegészítő kereskedelmi segítség új forrásokból történő finanszírozását a pénzügyi terv kiegészítésével, és ne csoportosítsa át a más fejlesztési kezdeményezések, így például a Milleniumi Fejlesztési Célok számára korábban előirányzott forrásokat; egyidejűleg azt kéri, hogy hangolják jobban össze a különböző adományozók tevékenységét;

39.   üdvözli a WTO Főtanácsának 2005. december 6-i, a TRIPS-egyezményt módosító határozatát, amelynek célja a fejlődő országok gyógyszerekhez jutásának javítása;

40.   üdvözli a kereskedelem könnyítéséről folytatott tárgyalások során eddig megvalósított eredményeket; felhív a nagyobb jogbiztonság, különösen a kereskedelem védelmi intézkedései és a hamisítással kapcsolatos szabályok területén a kereskedelmi eljárások egyszerűsítése és modernizálása iránti multilaterális kötelezettségvállalások létrehozására, és hangsúlyozza e területen a kitűzött műszaki segítség különös fontosságát;

41.   felhív a TRIPS-egyezmény WTO végrehajtási mechanizmusainak erősítésére, amelyek nélkülözhetetlenek a hamisított áruk értékesítése és az EU szabadalmi jogainak megsértése elleni küzdelemhez; kijelenti, hogy Európa szellemi tulajdonának védelme, beleértve a földrajzi árujelzéseket is, az egyik legfontosabb kérdés, amellyel a WTO-ban foglalkozni kell; ezzel összefüggésben üdvözli azt a tényt, hogy az Európai Bizottság 2006. április 1-től szabadalmi biztost állomásoztat Pekingben; hangsúlyozza, hogy a hamisított termékek internalizálása ellentmondásos hatással van az adóbevételekre a fejlett országokban, elősegíti a nemzetközi bűnözés finanszírozását, és minden országban csökkenti a feltalálói és újítói tevékenység ösztönzőit, ennélfogva kockázatot jelent az EU iparainak nagyberuházásaira a csúcstechnológiai termékek és szolgáltatások területén;

42.   felszólítja a Bizottságot, hogy a kereskedelmi partnereivel folytatott tárgyalásokon egyértelműsítse, hogy az EU helyteleníti a WTO szabályok rendszeres megsértését, különös tekintettel a szellemi tulajdonra, a termékbitorlásra és a nem tarifális kereskedelmi akadályokra;

43.   szigorúbb büntetésekre hív fel a dömpingellenes és más olyan szabályok vonatkozásában, amelyek a kereskedelem védelmi eszközeinek visszaélésszerű alkalmazását hivatottak megelőzni, miközben védik ezen eszközök jogos használatát és hatékonyságát;

44.   ragaszkodik ahhoz, hogy a dömping minden formája tiltott legyen, és azt az átlagos teljes előállítási költség alatti áron eszközölt exportként határozzák meg, mindenfajta közvetlen és közvetett támogatás, valamint kereszttámogatás figyelembe vételével;

45.   megjegyzi, hogy a kereskedelmi és környezetvédelmi politikák és jogi rendszerek jobb összehangoltságára és fokozott támogatására van szükség; előrelépést kér a környezeti javak kereskedelmének területén, és egyértelműbb szabályokat a WTO szabályai és a Multilaterális Környezetvédelmi Megállapodások közti kapcsolatról;

46.   hangsúlyozza a kereskedelemmel nem kapcsolatos társadalmi, környezeti és kulturális kérdések figyelembe vételének fontosságát a dohai fordulóban;

47.   felhívja a Bizottságot, hogy a soron következő tárgyalásokon alaposan vizsgálja meg a nem kereskedelmi jellegű aggályokat (állatjólét és környezetvédelem) a mezőgazdaság területén;

48.   hangsúlyozza, hogy az európai gazdákat súlyos versenytorzulások érik mindaddig, amíg az importtermékekre nem a hazai termékekkel azonos normák vonatkoznak;

49.   szem előtt tartva a kereskedelmi kapcsolatok társadalmi vonatkozásának növekvő fontosságát sajnálattal veszi tudomásul, hogy a WTO és az ILO kapcsolatainak megerősítése megint nem jutott kifejezésre a miniszteri nyilatkozatban; erősen hisz a szabványok által a modern kereskedelmi rendszerben játszott fontos szerepben; megismétli azt a régi keletű ígéretét, hogy az ILO megfigyelői státuszt kap a WTO ülésein, és nyomatékosan támogatja ebben a témában egy közös ILO-WTO állandó fórum létrehozását;

50.   megismétli a WTO mélyreható reformjára és a globális irányítás általános keretrendszerébe való jobb beilleszkedésére irányuló felhívását; jobb összehangolást és egységességet kíván a kereskedelem és a fejlesztés terén tevékenykedő nemzetközi intézmények között, beleértve a humánfejlesztésért, egészségügyért és a környezetért felelős ENSZ-alapú szervezeteket is, és felszólítja a WTO minden tagját, hogy adjanak számukra egyértelmű megbízást a megerősített együttműködésre;

51.   támogatja a vitarendezési mechanizmus javításáról folyó tárgyalásokat a fokozott hatékonyság és átláthatóság irányában, többek között a vizsgálóbizottságok összetételével kapcsolatos szabályok és eljárások javítása érdekében, a "sorrendiség" hangsúlyozásával, a kompenzációs rendszerek ösztönzésével, a harmadik felek jogainak bővítésével, a visszautásítás jogának a fellebviteli testület részére történő megadásával és a fejlődő országok hozzáférésének megkönnyítésével, illetve támogatja, hogy döntéseiben vegye figyelembe a környezetvédelmi, szociális és emberi jogi jogszabályokat;

52.   megállapítja, hogy a WTO-n belül továbbra is fontos tárgyalási téma a beruházások, a verseny valamint a közbeszerzés átláthatósága;

53.   azt javasolja az EU-s WTO tárgyalóknak, hogy kezdjék kialakítani az energiára vonatkozó EU-s álláspontot, amely az energiaágazat terén nagyobb ellátási biztonságot és határozottabb piaci erőket vezetne be, és kiterjedne az energia ipari alkalmazásaira, a fejlődő országokban történő beruházások elősegítésére, valamint a több EU-s ipar túlélését is fenyegető kettős árazás és egyéb exportkorlátozások vagy adók felszámolására;

54.   emlékeztet arra, hogy a KKV-k az EU és a fejlődő országok gazdaságának gerincét képezik, de a globális kereskedelmi rendszerben való részvételükhöz szükséges a magántulajdonjogok egyértelműsítése, a monopolizálódás korlátainak megszabása, valamint a KKV-kat a kutatásba és innovációba való beruházásra ösztönző hatékony jogérvényesítés; azt javasolja, hogy az EU kereskedelempolitikájában a nemzetközi kereskedelem és beruházás KKV-kat fenyegető kockázatainak csökkentésére összpontosítson azáltal, hogy a vám- és a nem tarifális akadályok, valamint az európai kereskedelmi tevékenységeket (beruházás, cégalapítás, kereskedési jog) visszaszorító korlátozások felszámolásával, és a nem tarifális akadályok hatásosabb WTO-s kezelését biztosító közvetítői mechanizmusok gyors és határozott életbe léptetésével jelentősen megnöveli a piaci hozzáférést a feltörekvő országokban;

55.   javasolja, hogy fektessenek hangsúlyt egy gazdasági és szociális tanulmányra, a nemzetközi kereskedelemi megállapodásokból eredő fejlődés gazdasági és szociális hatásainak mennyiségi és minőségi mérése céljából; megítélése szerint ez a döntéshozatalhoz nyújtott támogatás nélkülözhetetlen mind a tárgyalás segítésére, mind pedig a megállapodásokból eredő gazdasági mutációk megelőzésére, melyek érinthetik a tagállamokat és az adott gazdasági ágazatokat;

56.   hangsúlyozza a közvélemény és a politikai támogatás ösztönzésének fontosságát a WTO multilaterális kereskedelmi rendszere kapcsán; megjegyzi, hogy a vállalatoknak jogos érdekük fűződik az üzletvitelüket befolyásoló politikai intézkedések alakításában való részvételhez, és hogy a különböző csoportok, beleértve a civil szervezeteket is, kulcsfontosságúak a WTO működése szempontjából; mindazonáltal hangsúlyozza, hogy a vállalatok és a civil szervezetek prioritásai aránytalanul befolyásolják a WTO politikai napirendjét, és a végleges dokumentumokban nagyobb szerepet játszhattak, mint a demokratikusan megválasztott képviselők; sürgeti a Bizottságot, hogy gondosan vizsgálja meg a vállalatok és civil szervezetek által a tárgyalások folyamatában betöltött szerepet; nagyobb átláthatóságot, és a vállalatok és civil szervezetek előjogainak csökkentését követeli; hangsúlyozza, hogy szükség van a közvélemény jobb tájékoztatására és a civil társadalommal folytatott szélesebb körű konzultációra; megismétli e tekintetben azt a fontos hozzájárulást, amellyel a parlamenti dimenzió léphet föl a WTO demokratikus felelősségre vonhatóságának erősítése és a polgárok iránt mutatott nyíltság eszközeként;

57.   hangsúlyozza, hogy intézményi reformokra van szükség a WTO működésének javítása érdekében, többek között a 2004-es Sutherland-jelentésben szereplő ajánlások alapján;

58.   hangsúlyozza a WTO-ról szóló parlamenti értekezlet munkájának fontosságát a WTO demokratikus dimenziójának erősítésében; mindazonáltal megjegyzi, hogy a WTO tárgyalófelei nem vették figyelembe az értekezlet zárónyilatkozatait; megjegyzi, hogy az EU tárgyalópartnerei erőfeszítéseket tettek a WTO-ról szóló parlamenti értekezlet megszólítására, de sajnálattal tölti el, hogy a WTO többi tárgyalópartnere nem mutatott érdeklődést;

59.   kijelenti, hogy kész arra, hogy pozitívan járuljon hozzá a tárgyalási folyamathoz azokon a különböző kapcsolatokon keresztül, amelyekkel a tagok azon országokból származó kollégáikkal tartanak fenn, amelyekkel az EU érdekei egybeesnek;

60.   üdvözli a Hongkongban jelen lévő három fő európai intézmény közötti erős egység szellemiségét és hangsúlyozza a tárgyalások ezen döntő hónapjaiban a köztük való szoros együttműködés fenntartásának előnyét; felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy továbbra is megfelelő mértékben vonják be és teljes mértékben tájékoztassák a Parlamentet az EU Hongkongot követő stratégiájáról, valamint a tárgyalások menetéről, beleértve a következő általános tanácsi ülést Genfben;

61.   hangsúlyozza annak fontosságát, hogy az Európai Parlament a hivatalos miniszteri konferenciák mellett minden olyan WTO-ülésen képviseltesse magát, amelyen fontos előrelépés történik a tárgyalások menetében, és amelyen miniszterek vesznek részt; ezért kéri, hogy az európai parlamenti képviselők kis delegációja érdemben kapcsolódjon bele a hongkongi nyilatkozatban megállapított 2006. április 30-i és július 31-i határidők betartása érdekében Genfben megrendezendő ülésekbe; felkéri a Tanácsot, hogy az európai parlamenti képviselők ilyen delegációját hívja meg megfigyelőként a 133-as Bizottság Genfben, április végén megrendezendő üléseinek legalább egyikére; felhívja a Bizottságot, hogy támogassa ezt a kezdeményezést, és biztosítsa, hogy az európai parlamenti képviselők genfi tartózkodásuk alatt megfelelő tájékoztatást kapjanak a tárgyalások előrehaladásáról;

62.   ismét kiemeli a WTO parlamenti dimenziójának abbéli fontosságát, hogy a WTO-tárgyalások során javítsák a demokratikus legitimitást és átláthatóságot, mivel a parlamenti képviselők fontos kapcsot képezhetnek a polgárokkal, különösen az információs forrás szerepének és beérkezett kérdésekre adott válaszok tekintetében; üdvözli a WTO parlamenti konferencia hongkongi ülésszakának eredményeit; felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy támogassanak a dohai forduló végleges dokumentumában egy olyan hivatkozást, amely hangsúlyozza a jogalkotóknak a kereskedelmi politika kialakításában játszott szerepét;

63.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok parlamentjeinek, a csatlakozó országoknak, a tagjelölt országoknak, a WTO főigazgatójának és az IPU elnökének.

(1) Dokumentum szám 05-6248, dokumentum jelzés WT/MIN(05)/DEC)
(2) Elfogadott szövegek, P6_TA(2005)0461.
(3) Elfogadott szövegek, P6_TA(2005)0182.
(4) Dokumentum szám 04-3297, dokumentum jelzés WT/L/579)
(5) Dokumentum szám 01-5859, dokumentum jelzés WT/MIN(01)/DEC/1)
(6) HL C 296., 2000.10.18., 121. o.
(7) HL C 177. E, 2002.7.25., 290. o.
(8) HL C 77. E, 2004.3.26., 393. o.
(9) A konzultációs tanács jelentése Supachai Panitchpakdi főigazgatónak, WTO, 2004. december.
(10) Elfogadott szövegek, P6_TA(2005)0066.


Átfogó gazdaságpolitikai iránymutatás
PDF 339kWORD 97k
Az Európai Parlament állásfoglalása az európai gazdaság helyzetéről: előkészítő jelentés a 2006-ra vonatkozó átfogó gazdaságpolitikai iránymutatásokról (2006/2047(INI))
P6_TA(2006)0124A6-0077/2006

Az Európai Parlament,

—  ‐ tekintettel a Bizottság növekedésről és foglalkoztatásról szóló integrált iránymutatásaira (2005-2008) (COM(2005)0141) (a továbbiakban: integrált iránymutatások),

—  ‐ tekintettel az EK-szerződés 99. cikkének (2) bekezdésére,

—  ‐ tekintettel a Bizottság gazdaságpolitikai bizottságának "Az EGB 2005-ös előrejelzései a EU-25 tagállamainak (2004-2050 közötti) a népesség életkorával kapcsolatos kiadásokról, az alapul vett feltételezésekről és az előrejelzés módszertanáról" szóló 4/2005 sz. különjelentésére,

—  ‐ tekintettel a 25 tagállam 2005 és 2008 közötti időszakra érvényes, növekedésre és foglalkoztatásra vonatkozó lisszaboni nemzeti reformprogramjaira,

—  ‐ tekintettel a lisszaboni stratégia terén elért haladásról szóló, 2006. január 25-i éves bizottsági jelentésre,

—  ‐ tekintettel 2003. május 15-i(1) állásfoglalására a tagállamok és a Közösség átfogó gazdaságpolitikai iránymutatásáról szóló bizottsági ajánlásról, 2004. április 22-i(2) állásfoglalására a tagállamok és a Közösség átfogó gazdaságpolitikai iránymutatás 2004-es frissítéséről szóló bizottsági ajánlásról (2003 és 2005 közötti időszak), valamint 2005. május 26-i állásfoglalására(3) a tagállamok és a Közösség átfogó gazdaságpolitikai iránymutatásáról szóló bizottsági ajánlásról a növekedés és a munkahelyek integrált iránymutatásainak keretében (2005‐2008),

—  ‐ tekintettel a Tanács Elnöksége által az ECOFIN Tanács részére készített koncepcionális dokumentumra, figyelemmel a 2006. február 7-i tavaszi Európai Tanácsra,

—  ‐ tekintettel a Bizottság gazdasági előrejelzéseire(4),

—  ‐ tekintettel az európai alkotmány létrehozásáról szóló 2004. október 29-én aláírt szerződés (Alkotmány) III-179. és III-206. cikkére,

—  ‐ tekintettel az "Európai közlekedési politika 2010-re: Ideje dönteni" című bizottsági fehér könyvre (COM(2001)0370),

—  ‐ tekintettel az EU közös konszolidált társasági adóalapjáról szóló, 2004. július 7-i bizottsági nem hivatalos dokumentumra,

—  ‐ tekintettel a Santa Maria da Feira-i Európai Tanács által 2000. június 19-én és 20-án jóváhagyott kisvállalkozások európai chartájára (kis- és középvállalkozási charta),

—  ‐ tekintettel az ECOFIN Tanács által 1997. december 1-jén jóváhagyott, a vállalkozások közvetlen adózására vonatkozó magatartási kódexre,

—  ‐ tekintettel az OECD nemzetközi tanulói tudásszintmérő programjára (PISA),

—  ‐ tekintettel a 2000. március 23–24-i lisszaboni Európai Tanács, a 2001. június 15–16-i göteborgi Európai Tanács és a 2002. március 15–16-i barcelonai Európai Tanács, valamint a 2003. március 20–21-i, 2004. március 25–26-i és 2005. március 22–23-i brüsszeli Európai Tanács elnökségi következtetéseire,

—  ‐ tekintettel a Bizottság Wim Kok elnökletével működő magas szintű munkacsoportjának "Megfelelni a kihívásoknak – a lisszaboni növekedési és foglalkoztatási stratégia" című, 2004. novemberi jelentésére,

—  ‐ tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

—  ‐ tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A6-0077/2006),

A.   mivel a Parlament átfogó gazdaságpolitikai iránymutatásokról készített legutóbbi három állásfoglalásában megfogalmazott ajánlások közül többet még nem tárgyaltak meg; mivel új és jelentős tényezők merültek fel a Parlament legutóbbi állásfoglalásának elfogadása óta; mivel a korábban azonosított hosszú távú kihívások közül sok sürgetővé vált; mivel az EU gazdaságának növekedése továbbra is lassabb főbb versenytársaihoz viszonyítva, és láthatóan kevésbé készült fel a globalizációra,

B.   mivel a globalizáció olyan forradalmi jelenség, amely megkérdőjelezi a rendelkezésre álló erőforrások általunk hagyományos módon történő felhasználását, lehetővé teszi a felemelkedő gazdaságok számára a tőke, a szakértelem és a technológia behozatalát, valamint az egyre inkább összekapcsolódó világban folytatott versenyt; növeli a migrációs hullámokat, megváltoztatja a nemzetközi kereskedelem hagyományos rendszerét, példátlan jelentőséget ad a pénzügyi gazdaságnak a reálgazdasággal szemben; mivel a pénzügyi gazdaság jelentősége a "bizalmat" kulcsfontosságú tényezővé teszi és a hatékony ellenőrzés és a szorosabb együttműködés új szükségletét teremti meg a gazdasági stabilitás biztosítása érdekében;

C.   mivel a Parlament legutóbbi, 2005 májusban elfogadott, átfogó gazdaságpolitikai iránymutatásokról szóló állásfoglalása óta a következő lényeges tényezők merültek fel: az Alkotmány ratifikálásával kapcsolatos nehézségek; az EU 2007–2013 közötti időszakra szóló pénzügyi tervének az Európai Tanács által az Európai Parlament egyetértése nélküli elfogadása; öt évnél hosszabb idő óta az EKB első két kamatemelése; a stabilitási és növekedési paktum reformja tizenkettő, 3% feletti államháztartási hiánnyal rendelkező tagállam részvételével; a tagállamok lisszaboni nemzeti reformprogramjainak elfogadása; a világszerte tapasztalt energiasokkal és az ezzel összefüggő geopolitikai feszültségekkel kapcsolatos fokozott tudatosság; az Észtország, Litvánia és Szlovénia euró övezethez való 2007-es csatlakozási szándékáról folyó tárgyalások; és a WTO dohai kereskedelmi fordulója felgyorsításának szükségessége a hongkongi tárgyalások lelassulása után;

D.   mivel az európai gazdaság viszonylagos hanyatlása több tényezővel magyarázható: a nem megfelelő szabályozási kerettel és a strukturális reform hiányával, ami gazdaságunkat rugalmatlanabbá teszi a főbb versenytársainkéhoz képest, a stagnáló belföldi kereslettel, valamint a lassú demográfiai növekedés, az alacsony foglalkoztatási ráta és a termelékenység lassú növekedése miatt az üzleti lendület hiányával és a gyenge munkaerőpiacokkal; mivel a termelékenység lassú növekedésének oka a beruházások hiánya, az elégtelen innováció és a munkaerő-piaci kínálat és kereslet nem megfelelő összehangolása, ami arra vezethető vissza, hogy az alulfinanszírozott oktatási és képzési rendszereink alkalmatlanok annak biztosítására, hogy munkavállalóink alkalmazkodni tudjanak az állandóan változó világhoz;

E.   mivel ezen túlmenően a Parlament legutóbbi állásfoglalásának elfogadása óta a következő kihívások váltak ismertebbé: az egyre inkább elöregedő népesség; migrációs feszültségek az EU határain és belső problémák a második generációs bevándorló népcsoportok integrálásával kapcsolatos elégtelen segítségnyújtás miatt; egyes ágazatokban a harmadik országokból származó behozatal, valamint az üzleti tevékenységek áthelyezésének és kiszervezésének exponenciális növekedése; az erőforrások, például a nyersolaj, a földgáz, a szén és a vas iránt Kínában és más fejlődő gazdaságokban mutatkozó fokozódó kereslet; Európának az instabil régiókból származó energiaimporttól való egyre nagyobb mértékű függése; és végül a világméretű makrogazdasági egyensúlyhiány által okozott kockázatok;

1.   felhívja a Bizottságot, a Tanácsot és a tagállamokat a Parlament átfogó gazdaságpolitikai iránymutatásokról szóló legutóbbi három állásfoglalásában szereplő, de eddig még nem tárgyalt ajánlások elfogadására, nevezetesen a következők vonatkozásában: a belső piaci irányelvek átültetése; az államháztartási hiányt csökkentő intézkedések elfogadása a túlzott hiánnyal rendelkező tagállamok által; közös kommunikációs politika, amely választ ad a polgárok globalizációval kapcsolatos bizonytalanságára; a strukturális reformra vonatkozó cselekvési terv, amely felsorolja a leküzdendő akadályokat, a meghozandó intézkedéseket és ezek ütemezését; a kis- és középvállalkozási charta teljes körű végrehajtása, különös tekintettel a kedvezőbb adórendszerre és a kutatás és az innováció terén tett nagyobb mértékű beruházásra;

2.   üdvözli az ECOFIN Tanács részére készített koncepcionális dokumentumot és támogatja a Bizottság négy alapvető területre (tudás és innováció, üzleti potenciál, globalizáció és demográfiai változás, valamint hatékony energiapiac) való összpontosításra vonatkozó döntését, amelyet a növekedésre és foglalkoztatásra vonatkozó integrált iránymutatások felhasználásával kell végrehajtani; ezenkívül osztja azt a nézetet, hogy gazdaságaink magasabb szintű és fenntartható növekedése csak a stabilitás és a növekedésorientált makrogazdasági politikák és strukturális reformok kölcsönös megerősítése révén történhet meg, beleértve a hatékonyabb gazdasági koordinációt; üdvözli a Bizottság olyan útiterv javasolására irányuló szándékát, mely vázolja az említett négy intézkedés 2007 végéig történő megvalósítására vonatkozóan a szükséges lépéseket és dátumokat;

Intézményi reformok

3.   úgy véli, hogy az Alkotmánnyal kapcsolatos mérlegelés jelenleg zajló időszakában meg kell vitatni a következőket: a makrogazdasági irányítás jelenlegi keretét, ahogy azt a Konvent gazdaságirányítással foglalkozó csoportjában már megvitatták, az EU gazdasági és társadalmi céljait, az együttdöntés gazdaságpolitikai kérdésekre történő kiterjesztését, az EKB feladatkörét az EKB függetlenségének tiszteletben tartása mellett, a gazdaságpolitikák koordinációját és ebben az összefüggésben az Eurogroup szerepét, a túlzott államháztartási hiány kezelésére szolgáló eljárást; az EU adóügyi hatáskörét, az EP komitológiai eljárás összefüggésében fennálló visszahívási jogának legkésőbb 2008. április 1-jéig történő végrehajtását, és az euró övezet nemzetközi intézményekben való képviseletét;

4.   üdvözli az átfogó gazdaságpolitikai iránymutatások és a foglalkoztatási iránymutatások beépítését a Bizottság integrált iránymutatásaiba, de úgy véli, hogy a Bizottság lisszaboni folyamat előrehaladásáról készült éves jelentését és a nyílt koordinációs módszerhez kapcsolódó egyéb dokumentumokat szintén össze kell kapcsolni, és azokat együttesen kell megvitatni; úgy véli, hogy az átfogó gazdaságpolitikai iránymutatásoknak ugyanolyan jogalkotási jogállást kell biztosítani, mint a foglalkoztatási iránymutatásoknak, valamint hogy újra kell fogalmazni a Parlament és a Bizottság szerepét;

5.   felkéri a Bizottságot, hogy vizsgálja meg EK-jogszabályok elfogadásának megvalósíthatóságát annak érdekében, hogy el lehessen érni a következőket: az illetőség egységes fogalom-meghatározása az adózás területén – amely mind az EU-n belül, mind azon kívül lakóhellyel rendelkező EU állampolgárokra alkalmazandó – az uniós polgárság fogalmához kapcsolódva; az EU-n belül alkalmazandó, a kettős adóztatás elkerüléséről szóló európai egyezmény (amely tükrözi az EK-szerződés 293. cikkét); és az adózással kapcsolatban a megkülönböztetés-mentesség elvének beépítése az EK-jogba az Európai Közösségek Bírósága ítéleteiben meghatározottak szerint;

6.   üdvözli azt a kötelezettséget, hogy a tagállamoknak 24 integrált iránymutatás köré szerveződő éves nemzeti reformprogramokat kell bemutatniuk; úgy ítéli meg, hogy e tekintetben a gazdasági teljesítmény tovább javítható lenne, ha a Bizottság meghatározná és támogatná a nemzeti reformprogramokból származó legjobb gyakorlatokat, és ha létrehoznák a legjobban és legrosszabbul teljesítő országok éves rangsorát, ahogyan azt a Kok jelentés javasolta; felszólít az elmúlt évtized strukturális reformpolitikáinak mélyebb elemzésére a jelenlegi lassú növekedés és elégtelen termelékenység okainak tisztázása érdekében; egy "intelligens növekedési stratégia" létrehozását sürgeti, mely az EU különálló politikai megközelítéseit koherens stratégiává fogja össze annak érdekében, hogy a termékek és a termelési módszerek új generációjának tekintetében megerősítsék az EU meglévő potenciálját, integrálva az információs és kommunikációs technológiákat és az erőforrások tekintetében hatékony technológiákat a fenntartható fejlődés érdekében;

7.   sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a pénzügyi tervről a 2005. decemberi Európai Tanácson megkötött megállapodás a Parlament javaslatánál kevésbé ambiciózus, különösen mivel a hagyományos politikákra összpontosít, és nem helyez kellő hangsúlyt a polgárok számára hozzáadott értéket nyújtó politikákra; helyteleníti a kutatásra és a tudományra, a versenyképességre és a növekedésre, a kis- és középvállalkozásokra, a polgárságra, a szabadságra, a jog érvényesülésére és a külső fellépésekre vonatkozó kötelezettségvállalások csökkentését; felkéri a Tanácsot, hogy tárgyalja újra a Parlamenttel az EU prosperitásának, versenyképességének és kohéziójának megerősítésére szolgáló megállapodást;

8.   üdvözli az Európa Tanács 2006 márciusában tartott tavaszi ülésének kiegyensúlyozott következtetéseit, amelyek tiszteletben tartják az átdolgozott lisszaboni stratégia multiszektorális támogatási megközelítését; felhívja a tagállamokat a nemzeti reformprogramoknak – a nemzeti parlamentek és az érdekelt felek, például a szociális partnerek bevonásával történő – gyors és pontos végrehajtására, és arra, hogy kellő időben bocsássák a Parlament, a Tanács és a Bizottság rendelkezésére az információkat; sajnálatát fejezi ki azonban amiatt, hogy nem született megállapodás olyan egyértelmű menetrendről és magatartási kódexről, amely biztosítaná a megfelelő együttműködést és az EU érintett három fő intézményének a lisszaboni stratégia kulcsfontosságú eszközét jelentő integrált iránymutatások nyomon követésébe történő teljes bevonását; ebben az összefüggésben emlékeztet továbbá a Tanács összes érintett fő formációja egyenlő részvételének fontosságára és az Általános Ügyek Tanácsának e hozzájárulások koordinálásában betöltött fokozott szerepére;

Makrogazdasági, monetáris és fiskális politika

9.   felszólítja a Bizottságot a megújult stabilitási és növekedési paktum szigorú értelmezésének pontos betartására, amely nem teszi lehetővé az ideiglenes intézkedések használatát és a kreatív könyvelést; sürgeti a tagállamokat a ciklikus hatások szerint kiigazított költségvetési hiányuk éves javulásának elérésére és a gazdaságilag kedvezőbb időszakokban történő nagyobb kiigazítási törekvések biztosítására; úgy véli, hogy a béremeléseknek középtávon összhangban kell állniuk a termelékenységi trendekkel; mérsékelt és felelős árpolitikát sürget, különösen a monopol és oligopol jellegű piacokon, amely enyhíti az inflációs nyomást, és a kamatokat – a jelenlegi gazdasági stabilizálódást nem veszélyeztető módon – alacsony szinten tartja;

10.   sürgeti a tagállamokat, hogy tegyenek további erőfeszítéseket az államadósság terheinek csökkentésére és az államháztartásuk minőségének javítására, ami ahhoz vezet, hogy a kamatfizetésre és az adósságtörlesztésre kevesebb, az oktatásra, a szakképzésre, az infrastruktúrára, a kutatásra és az innovációra pedig több erőforrást fordítanak; hangsúlyozza, hogy a pénzügyi stabilitás biztosításával összhangban rendkívül nagy szükség van a tagállamok adórendszereinek általános felülvizsgálatára a versenyképesség és a fenntarthatóság megerősítése érdekében, ami feltételezi a kiadási rendszerek hatékonyságát és átdolgozását;

11.   megjegyzi, hogy az alacsony gazdasági növekedés, a túlzott adósság és a magas munkanélküliség súlyosan fokozza a demográfiai változásból eredő problémákat; ezért hangsúlyozza, hogy a lisszaboni stratégiának egy integráló, magas foglalkoztatottsági szintű és magas termelékenységű társadalom létrehozása érdekében történő teljes mértékű végrehajtása létfontosságú e kihívás sikeres kezelése érdekében; felszólítja a Bizottságot, hogy kezdjen széles körű vitát a legjobb gyakorlatok és a leghasznosabb módszerek megállapítása érdekében a közelgő fejlemények kezelése céljából;

12.   rámutat arra, hogy az euró övezet egyes országaiban található egyensúlyhiányok különösen riasztóak némelyikük kereskedelmi mérleg hiányának mértéke és a megállapított inflációs különbözetek miatt, és felszólítja a tagállamokat a problémák megoldásához szükséges gazdaságpolitikák elfogadására, hangsúlyozva az ilyen egyensúlyhiányok kedvezőtlen hatásait ellensúlyozni képes költségvetési politika szükségességét;

13.   felszólítja a tagállamokat arra, hogy tartózkodjanak az olyan káros, túlzott határon átnyúló adóversenytől, mely csökkenti a tárgyi eszközök és az immateriális javak tekintetében történő állami beruházás költségvetési lehetőségeit;

Üzleti környezet

14.   felhív az üzleti ötletnek a gyakorlatba való átültetési lehetőségeként értelmezett vállalkozói szellem népszerűsítésére a tagállamok középfokú oktatási rendszerében, a vállalkozó társadalmi szerepének megerősítése, valamint a vállalatirányítás és a vállalati szociális felelősség koncepciója fontosságának hangsúlyozása révén;

15.   felhívja a Bizottságot, hogy alkalmazza a kis- és középvállalkozásoknak kedvező megerősítő intézkedés elvét, és tegyen lépéseket a következők elősegítésére: elektronikus cégalapítás, a szabályozási környezet megfelelő egyszerűsítése; a kis- és középvállalkozások működésének első évében a finanszírozáshoz való hozzáférés támogatása kockázati tőkén és "üzleti angyalokon" keresztül;az EBB és az EBA szerepének fokozása; a kis- és középvállalkozások IKT-hoz való hozzáférésének javítása, valamint annak elismerése, hogy az EU és az USA versenyképessége közötti szakadék nem csak a technológiailag fejlett ágazatokban, hanem az elosztási csatornákban és a kiskereskedelemben is megtalálható; az együttműködés struktúráinak támogatása és a nemzetközivé tételük elősegítése a korlátolt felelősségű társaságok bejegyzett irodáinak határon átnyúló áthelyezéséről szóló 14. társasági jogi irányelvre irányuló javaslat elfogadása, illetve a kis- és középvállalkozások tekintetében az európai magánvállalkozás jövőbeli alapító okirata hozzáadott értékének megvitatása révén;

16.   emlékeztet a vállalkozások közvetlen adózására vonatkozó magatartási kódex iránt tanúsított támogatására, amelynek alapján a tagállamok megállapodtak a káros adóverseny befejezésében; támogatja a Bizottság közös konszolidált társasági adóalapról szóló javaslatát; sürgeti a Tanácsot, hogy érjen el megállapodást a hozzáadottérték-adó kötelezettségek egyszerűsítésére irányuló bizottsági javaslatokról; támogatja az adózás kis- és középvállalkozások chartájában szereplő egyszerűsítésére és csökkentésére irányuló erőfeszítéseket; e tekintetben támogatja a kis- és középvállalkozások székhely szerinti tagállamban történő adózására vonatkozóan a Bizottság által a közelmúltban kidolgozott rendszert, és felkéri a Bizottságot az e vállalkozások hozzáadottérték-adó kötelezettségei vonatkozásában a rendeltetési hely elvének a származási hely elvével való felváltására, beleértve az igazságos bevétel-megosztási szabályokat;

17.   határozottan ajánlja, hogy a nemzeti reformprogramok foglalkozzanak a tervezett és a meglévő intézkedésekkel a bürokrácia és a kis- és középvállalkozások előtt álló szabályozási akadályok csökkentése érdekében, illetve azon helyi, regionális és nemzeti szintű határozatok hangsúlyozása céljából, melyek más tagállamok hatóságai számára referenciaként szolgálhatnak;

18.   felszólítja a tagállamokat, valamint helyi és regionális hatóságaikat adórendszereik elosztási és regionális hatásai és az általuk nyújtott támogatások értékelése céljából egy közös rendszer kialakítására, figyelemmel arra, hogy a helyi, regionális, nemzeti és EU-szintű adópolitikákat gyakran nem hangolják össze, és emlékeztet a helyi közösségek egyre fontosabb szerepére az EU gazdasági, társadalmi és politikai jólétét illetően;

19.   úgy véli, hogy az exportkontingensek megszüntetése alapvetően megváltoztatta a nemzetközi kereskedelmet azáltal, hogy kötelezi a politikai döntéshozókat a harmadik országokból származó tisztességtelen verseny elleni fellépésre, nevezetesen a hamisítás elleni küzdelem és a szellemi és ipari tulajdonjogok védelme révén; ezért felkéri a Bizottságot és a tagállamokat egy hatékony európai uniós szabadalmi rendszer létrehozására a közösségi szabadalom és más megfelelő eszközök révén;

Foglalkoztatás és humántőke

20.   úgy véli, hogy a teljes népességen belül a munkaképes korú népesség arányának javításához a következők szükségesek: a születési ráta vonatkozásában ambiciózus politikák elfogadása; a gyermekgondozási létesítmények fejlesztése; a munka és a magánélet közötti egyensúly javítására törekvő rendszerek támogatása; a bevándorlók munkaerő-piaci integrációja és az illegális bevándorlás leküzdése a harmadik országok fenntartható fejlődését támogató stratégiák, valamint egy közös, az egész Unióra kiterjedő bevándorlási politika révén; ösztönzők létrehozása a munkavállalók önkéntes nyugdíjba vonulásának késleltetésére;

21.   hangsúlyozza a "flexicurity"-ban (rugalmasság és biztonság) rejlő lehetőséget a munkaerő-piaci részvétel növelése, különösen a nők, az idős munkavállalók, a fiatalok, a tartós munkanélküliek és a bevándorlók munkaerő-piaci részvételének növelése tekintetében;

22.   úgy ítéli meg, hogy a munkaképes korú népességen belül a foglalkoztatottak arányának javításához kifejezetten a munkaerő-piaci hozzáférés terén nehézségekkel küzdő csoportokra – nevezetesen a fiatalokra, a nőkre, az 55 év felettiekre, a fogyatékkal élőkre – irányuló intézkedések elfogadására van szükség; a munkával és a munkaidővel kapcsolatos életciklus szemléletet kell kialakítani, amely nagy mértékben figyelembe veszi az egyéni szükségleteket, valamint különösen olyan ösztönzőket kell létrehozni, amelyek arra bátorítják az idősebb munkavállalókat, hogy felkínálják a munkatapasztalatukat; ezért felkéri a tagállamokat, hogy a szociális partnerekkel együtt támogassák a munkaviszonyok és a munkaidő hozzáigazítását e társadalmi csoportok speciális szükségleteihez;

23.   úgy ítéli meg, hogy a feketegazdaság visszaszorítása érdekében csökkenteni kell a nem bérjellegű munkaerőköltségeket, különösen az alacsony képzettséget igénylő állások vonatkozásában; ebben az összefüggésben üdvözli a Tanács határozatát, hogy kiterjesztette a csökkentett hozzáadottérték-adó rendszert a munkaerő-igényes szolgáltatásokra; továbbá javasolja, hogy a Bizottságot bízzák meg egy új tanulmány megkezdésével arra vonatkozóan, hogy hogyan befolyásolják a csökkentett hozzáadottérték-adó kulcsok az adóztatott szolgáltatások árait, az árnyékgazdaság csökkentését és az általános adóbevételeket, beleértve a társadalombiztosítási rendszerekhez beérkező hozzájárulásokat;

24.   hangsúlyozza, hogy Európa lassú növekedési rátái a munkanélküliség csökkentésére, az aktív népesség arányának növelésére és az alacsony termelékenység fokozására irányuló hatékony intézkedések hiányát jelzik;

25.   felhívja a Bizottságot annak szem előtt tartására, hogy a közösségi szintű jogszabályoknak összeegyeztethetőnek kell lenniük a versenytársaink jogszabályaival annak érdekében, hogy ne gyakoroljanak negatív hatást az EU versenyhelyzetére és az EU vállalkozásainak a globális piacon meglévő innovatív potenciáljára;

26.   úgy véli, hogy az oktatás minőségének javítása érdekében és amiatt, hogy a viszonylag alacsony képzettségi szintű bevándorlók gyermekei fognak belépni az iskolai oktatási rendszerbe, szükséges az alapfokú iskolai helyek számának növelése, az idegennyelv-ismeret, valamint a matematikai és tudományos ismeretek javítása az alap- és középfokú oktatásban, figyelemmel a gyenge teljesítményre a versenytársainkhoz képest, ahogyan azt az OECD PISA-jelentése kiemeli; a szakképzés integrált modelljének elérése a tudás folytonos frissítésén keresztül;

27.   felhívja a tagállamokat, hogy fogadjanak el intézkedéseket a kutatók mobilitásának javítása és a jobb infrastruktúra megteremtése céljából, annak érdekében, hogy több diák válassza a tudományos pályát; emellett intézkedésekre szólít fel az európai egyetemek lehető legmagasabb kutatási színvonalának biztosítása, az egyetemek és az ipari és kereskedelmi szektorok közötti együttműködés megerősítése, az oktatási kínálat munkaerő-piaci kereslethez történő igazítása, a műszaki és a csúcstechnológiai képesítések hangsúlyozása, illetve a kutatások eredményeinek jobb kommunikációja, terjesztése és alkalmazása érdekében;

28.   úgy véli, hogy az EU és a tagállamok költségvetésének jobban tükröznie kell a lisszaboni stratégia prioritásait az EU innovációs és kutatási kapacitásának megerősítése, illetve az élethosszig tartó tanulásra irányuló erőfeszítések fokozása révén, beleértve a kiegészítő pénzügyi források felhasználását;

Infrastruktúrák, közlekedés és energia

29.   úgy véli, hogy a beruházások alacsony szintje az egyik oka a versenyképességben az Egyesült Államokkal szemben fennálló különbségünknek, ezért felhívja a tagállamokat, hogy ösztönözzék a magánberuházást, és a beruházási célú kiadásokat ismételten a gazdasági hatékonyságot és a termelékenységet növelő beruházásokra összpontosítsák, mint például az infrastruktúrára, a K+F-re, az oktatásra, az élethosszig tartó tanulásrairányuló beruházásokra, valamint hogy alakítsák át adórendszerüket annak érdekében, hogy az támogassa a növekedést és az új, fenntartható technológiákba történő magánberuházásokat;

30.   sürgeti a tagállamokat, hogy szigorúan tartsák be a közlekedési infrastruktúrára (transzeurópai hálózatok) irányuló projektek végrehajtási határidőit, mégpedig a közigazgatási eljárások egyszerűsítésével, valamint szükség esetén több beruházás ráfordításával, mivel a Bizottság közlekedésről szóló fehér könyve szerint a jelenlegi sebesség mellett az ilyen projektek befejezése 20 évet fog igénybe venni;

31.   sürgeti a tagállamokat, hogy a 2006. évi tavaszi csúcstalálkozón határozzanak az EU új, egységes energiapolitikájáról, amely három célt tűz ki: az energiaellátás biztonságát, a fenntartható fejlődést és a gazdasági versenyképességet; ezért mindenekelőtt közös fellépést javasol a szállító országokhoz fűződő politikai és gazdasági kapcsolatok megerősítése, valamint az energiatermelők és -elosztók számára megfelelő és diszkriminációmentes versenykörnyezetben működő európai uniós belső energiapiac létrehozása érdekében, másodszor javasolja a belső és a külső ellátási források közötti egyensúly megteremtését, harmadszor a kettős ár/árfolyam volatilitás elkerülését az árutőzsdei áruk és energiakészletek euróban történő számlázása révén, negyedszer az energiahatékonyság fokozását, és ötödször a kőolajtól való függés fokozatos megszüntetését a szélen, a vízen, a biomasszán, a nap- és a geotermikus energián alapuló új, fenntartható energiarendszer megvalósítására irányuló európai uniós kutatás fokozása révén;

Innováció és K+F

32.   úgy véli, hogy a gazdaságilag felemelkedő országok behozatala által kiváltott versennyel és a tevékenységeknek a vállalkozások számára egyre vonzóbb kiszervezésével szemben csak hatalmas kutatási és innovációs erőfeszítések támogatásával lehet felvenni a küzdelmet; felhívja a Bizottságot, hogy terjesszen elő az EU-n belül folytatott kutatás finanszírozásáról szóló javaslatokat; felhívja a tagállamokat, hogy fordítsanak több forrást a kutatásra és az innovációra, valamint emellett garantálják a szellemi tulajdonjogok hatékony védelmét, továbbá hozzanak létre a K+F-be beruházó üzleti vállalkozásoknak és egyetemeknek biztosítandó adókedvezményeket, annak tudatában, hogy a közvetlen támogatásokkal összevetve az ilyen ösztönzők jobb garanciát jelentenek arra, hogy az állami forrásokat a sikeres vállalkozások támogatására használják fel;

33.   úgy véli, hogy az EU összehangolt innovációs politikája a jólét megteremtésének, a növekedésnek és a foglalkoztatásnak az egyik alapköve, megerősíti az EU versenyképességét és hozzájárul a fenntartható fejlődés átfogó politikai céljának eléréséhez;

A verseny ösztönzése és a szolgáltatások piacának reformja

34.   hisz a szilárd versenypolitikában; kéri versenyjogi ügyek Bizottság és nemzeti versenyhatóságok közötti megosztási kritériumainak felülvizsgálatát, valamint a nemzeti jogszabályok megújítását a jogbiztonság, a szabályozók politikai függetlensége, az átláthatóság és felelősségi körök, valamint az EK-joggal való összhang garantálása érdekében;

35.  megállapítja, hogy az európai gazdaság egésze számára és különösen az új tagállamok gazdasági fejlődése szempontjából létfontosságú ágazat megerősítése érdekében alapvető fontosságú az EK-Szerződéssel összhangban egy egységes európai szolgáltatási piac létrehozása a piacnyitás, a közszolgáltatások, valamint a szociális és fogyasztói jogok közötti egyensúly megteremtésével;

36.   üdvözli a Bizottság állami támogatásokról szóló cselekvési tervét, és úgy véli, hogy az átláthatóbb és hatékonyabb állami támogatás az EU előnyére válhat, különösen az innováció és a K+F vonatkozásában; ugyanakkor úgy véli, hogy az adózási ösztönzőket felül kell vizsgálni, amennyiben azok a vissza nem térítendő támogatások és a közvetlen támogatások alternatívái;

37.   felhív egy olyan előrelátó pénzügyi szolgáltatási menetrend kidolgozására, amely a következőkre összpontosít: 2010-re az egységes euró fizetési térség megvalósítása; a biztosítási fizetőképesség felülvizsgálata (Fizetőképesség II.); a pénzügyi szolgáltatási irányelvekben foglalt, a szabályozó hatóságok határokon átnyúló egyesülések esetén fennálló mérlegelési jogkörére vonatkozó rendelkezések felülvizsgálatára vonatkozó javaslat; a jelzáloghitelre vonatkozó javaslat; és a fogyasztói hitelekre vonatkozó irányelv elfogadása;

38.   úgy véli, hogy egy integrált pénzügyi piacon – és tekintve a társaságok székhelyváltoztatásának gyorsaságát, a nemzetközi tőkeáramlás exponenciális növekedését és a befektetések sebességét – létfontosságú a hatékony felügyelet és az egyes tagállamok szabályozási és felügyeleti testületei közötti szorosabb együttműködés annak ellenére, hogy a bankok, biztosítók és értékpapírok legmegfelelőbb európai uniós felügyeleti, szabályozási és ellenőrzési modelljének további megfontolása is célszerű;

o
o   o

39.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek és a szociális partnereknek.

(1) HL C 67. E, 2004.3.17., 295. o.
(2) HL C 104. E, 2004.4.30., 1061. o.
(3) Elfogadott szövegek, P6_TA(2005)0209.
(4) 2005. ősz, 5/2005 sz.


A legrászorultabbak élelmiszer-segélyezése európai programjának megvalósításában részt venni jogosult karitatív szervezetek ellátása
PDF 125kWORD 43k
Az Európai Parlament nyilatkozata a legrászorultabbak élelmiszer-segélyezése európai programjának megvalósításában részt venni jogosult karitatív szervezetek ellátásáról
P6_TA(2006)0125P6_DCL(2005)0075

Az Európai Parlament,

—  ‐ tekintettel eljárási szabályzata 116. cikkére,

A.   mivel a 25 tagú Unióban legalább 40 millió ember nem jut elegendő táplálékhoz,

B.   mivel valamennyi európai polgár élelmezési szükségleteinek kielégítése a közös agrárpolitika fő céljainak és az EK-szerződés alapelveinek egyike,

C.   mivel a rászorulók számára nyújtott európai élelmiszersegély-program megállta a helyét, és európai polgárok milliói számára vált létfontosságúvá,

D.   aggódva az intézkedés jövőjéért, a közösség nyílt intervenciós készleteinek folyamatosan merülnek ki fizikailag, és ebből következően a program elveszti jogi alapját,

1.   felkéri a Bizottságot és a Tanácsot, hogy

   a. ismerjék el, hogy vannak az Európai Unión belül alultápláltságban szenvedők, és erősítsék meg, hogy szükség van az ő élelmezési igényeik kielégítésére,
   b. tegyék folyamatos programmá az európai élelmiszersegély-programot, és biztosítsanak hozzá átfogó, többéves pénzügyi keretet,
   c. nyissák meg az intézkedést olyan új szektorok számára, mint a sertéshús, a szárnyasok, valamint a tojás,
   d. vegyenek bele az európai élelmiszersegély-programba olyan innovatív intézkedéseket, amelyek célja kiegyensúlyozott élelmiszeradagok osztása,
   e. tekintsék az élelmiszersegélyt úgy, mint amely hozzájárul a szegénység csökkentéséhez,
  f. hajtsanak végre olyan jogszabályi módosításokat, amelyek lehetővé teszik, hogy
   ‐ az intézkedések céljára megfelelő készleteket hozzanak létre, vagyis olyan készleteket, melyeket a legrászorultabbak részére különítenek el,
   ‐ szélesedjen a cserekereskedelem,
   ‐ a közösség piacán belül megvásárolhatók legyenek azon termékek, amelyek az intervenciós készleteken belül nem állnak rendelkezésre;

2.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a nyilatkozatot az aláírók nevével együtt a Tanácsnak, a Bizottságnak és a tagállamoknak.

Aláírók

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Andria, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Aubert, Audy, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beglitis, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berès, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bertinotti, Bielan, Bono, Bonsignore, Borghezio, Bourzai, Bowis, Bowles, Braghetto, Brejc, Brepoels, Brie, Brok, Brunetta, van Buitenen, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Castex, Castiglione, Catania, Cavada, Cesa, Chmielewski, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Cocilovo, Coelho, Corbey, Cornillet, Correia, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Czarnecki M., Czarnecki R., D'Alema, Daul, de Brún, De Keyser, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Dess, De Veyrac, De Vits, Díaz De Mera García Consuegra, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Doorn, Douay, Doyle, Drčar Murko, Duquesne, Ebner, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Fatuzzo, Fernandes, Ferreira A., Ferreira E., Figueiredo, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Fruteau, Gahler, Gaľa, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Glattfelder, Goepel, Golik, Graefe zu Baringdorf, Gollnisch, Gomes, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, de Grandes Pascual, Griesbeck, Gröner, Grosch, Grossetête, Gruber, Guellec, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hamon, Handzlik, Harangozó, Hatzidakis, Hazan, Henin, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Isler Béguin, Iturgaiz Angulo, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kallenbach, Kamiński, Karas, Kasoulides, Kaufmann, Kinnock, Klamt, Klass, Klich, Koch, Kósáné Kovács, Kratsa-Tsagaropoulou, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kułakowski, Kusstatscher, Kużmiuk, Laignel, Lamassoure, Landsbergis, Lang, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Le Foll, Lehideux, Lehne, Le Pen J.-M., Le Pen M., Le Rachinel, Letta, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Lipietz, Locatelli, Louis, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Mann T., Mantovani, Markov, Marques, Martens, Martin D., Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Medina Ortega, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mulder, Musacchio, Musotto, Mussolini, Napoletano, Navarro, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Panzeri, Papastamkos, Parish, Patrie, Peillon, Pęk, Peterle, Pflüger, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleštinská, Podkański, Poignant, Poli Bortone, Portas, Prodi, Protasiewicz, Queiró, Ransdorf, Reynaud, Ribeiro e Castro, Rocard, Rogalski, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Rouček, Roure, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samaras, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schmidt, Schöpflin, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sinnott, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Spautz, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Sturdy, Sudre, Swoboda, Szájer, Szejna, Szymański, Tabajdi, Tajani, Tarabella, Tatarella, Thyssen, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Tzampazi, Uca, Vakalis, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Vergnaud, Vernola, de Villiers, Vincenzi, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Weber H., Wijkman, Wojciechowski B., Wojciechowski J., Wurtz, Záborská, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappala', Ždanoka, Zimmer, Zingaretti, Zwiefka,

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat