Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/0804(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0279/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0279/2006

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/10/2006 - 7.18
CRE 12/10/2006 - 7.18
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0410

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 259kWORD 36k
Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2006 - Βρυξέλλες
Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της Ευρωπόλ *
P6_TA(2006)0410A6-0279/2006

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας για την έκδοση πράξης του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της Ευρωπόλ (5428/2006 – C6-0073/2006 – 2006/0804(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας (5428/2006)(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 44 της Πράξης του Συμβουλίου της 3ης Δεκεμβρίου 1998 για την έγκριση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της Ευρωπόλ (εφεξής "κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης"),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 39, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΕ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0073/2006),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο - Δημοκρατικός Έλεγχος της Ευρωπόλ (CΟΜ(2002)0095),

–   έχοντας υπόψη τη σύστασή του προς το Συμβούλιο στις 30 Μαΐου 2002 σχετικά με τη μελλοντική ανάπτυξη της Ευρωπόλ και την αυτόματη ένταξή της στο θεσμικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης(2),

–   έχοντας υπόψη τη σύστασή του προς το Συμβούλιο στις 10 Απριλίου 2003 σχετικά με τη μελλοντική ανάπτυξη της Ευρωπόλ(3),

–   έχοντας υπόψη τη θέση του της 7ης Ιουλίου 2005 σχετικά με την πρωτοβουλία του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου για την έκδοση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή των βασικών μισθών και επιδομάτων του προσωπικού της Ευρωπόλ(4),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 93 και 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A6-0279/2006),

Α.   εκτιμώντας ότι το Κοινοβούλιο δεν κλήθηκε να γνωμοδοτήσει, ή δεν ενημερώθηκε, για κανένα από τα λειτουργικά και οργανωτικά μέτρα σχετικά με την Ευρωπόλ ή για τις τρέχουσες δραστηριότητες της Ευρωπόλ και τα μελλοντικά προγράμματα προς ικανοποίηση των αναγκών της ΕΕ και των κρατών μελών· εκτιμώντας ότι επειδή δεν ενημερώθηκε, το Κοινοβούλιο αδυνατεί να εκτιμήσει το ενδιαφέρον και την επάρκεια της προτεινόμενης απόφασης· λαμβάνοντας υπόψη την αναγκαιότητα μετατροπής της Ευρωπόλ σε οργανισμό της ΕΕ προκειμένου να βελτιωθεί η διαφάνεια και ο έλεγχος, καθώς και το γεγονός ότι το Συμβούλιο, μη επιτρέποντας να σημειωθεί πρόοδος στο θέμα αυτό, παραλείπει να αναλάβει τις ευθύνες του,

1.   απορρίπτει την πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας·

2.   καλεί τη Δημοκρατία της Αυστρίας να αποσύρει την πρωτοβουλία της·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στην Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Αυστρίας.

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
(2) ΕΕ C 187 Ε της 7.8.2003, σ. 144.
(3) ΕΕ C 64 Ε της 12.3.2004, σ. 588.
(4) ΕΕ C 157 E της 6.7.2006, σ. 450.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου