Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2006/0068(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0291/2006

Indgivne tekster :

A6-0291/2006

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 12/10/2006 - 7.20
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2006)0412

Vedtagne tekster
PDF 219kWORD 58k
Torsdag den 12. oktober 2006 - Bruxelles
Ekstraordinær finansiel bistand til Kosovo *
P6_TA(2006)0412A6-0291/2006

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets afgørelse om ekstraordinær finansiel bistand fra Fællesskabet til Kosovo (KOM(2006)0207 - C6-0171/2006 - 2006/0068(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2006)0207)(1),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 308, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6–0171/2006),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel og udtalelser fra Udenrigsudvalget og Budgetudvalget (A6-0291/2006),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2;

3.   opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.   anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag   Ændringer
Ændring 1
Betragtning 7 a (ny)
(7a) Denne ekstraordinære finansielle bistand supplerer andre programmer for EU-bistand til det vestlige Balkan.
Ændring 2
Betragtning 9
(9)  Selv om den økonomiske aktivitet er taget til efter konflikten, befinder Kosovo sig på et lavt økonomisk udviklingsstade. Kosovo er ikke i stand til at optage lån, hverken indenlandsk eller på det internationale finansielle marked, og med dets nuværende status er det ikke berettiget til medlemskab af de internationale finansielle institutioner. Det kan derfor ikke komme i betragtning til lånebistand under deres programmer.
(9)  Selv om den økonomiske aktivitet er taget til efter konflikten, befinder Kosovo sig på et lavt økonomisk udviklingsstade. Kosovo er ikke i stand til at optage lån, hverken indenlandsk eller på det internationale finansielle marked, og med dets nuværende status er det ikke berettiget til medlemskab af de internationale finansielle institutioner. Det kan derfor ikke komme i betragtning til lånebistand under deres programmer, og dette er hovedårsagen til at yde ekstraordinær finansiel bistand i form af gavebistand.
Ændring 3
Betragtning 12
(12)  Frigivelsen af denne gavebistand sker med forbehold af budgetmyndighedens bemyndigelse.
(12)  Fællesskabets finansielle bistand betales direkte til Kosovos konsoliderede budget for 2006 og 2007 og opføres under betegnelsen "Ekstraordinær finansiel bistand fra Fællesskabet". Frigivelsen af denne gavebistand sker med forbehold af budgetmyndighedens bemyndigelse.
Ændring 4
Betragtning 13
(13)  Denne finansielle støtte skal ydes, efter at det er kontrolleret, om de finansielle og økonomiske betingelser, der skal aftales med Kosovos myndigheder efter vedtagelsen af denne rådsafgørelse, kan opfyldes på tilfredsstillende måde.
(13)  Denne finansielle støtte skal ydes, efter at det er kontrolleret, om de betingelser, der skal aftales med Kosovos myndigheder, er opfyldt på tilfredsstillende måde. Betingelserne for frigivelse af trancher af den ekstraordinære bistand skal omfatte specifikke mål på følgende områder: forbedret gennemsigtighed og øget bæredygtighed i de offentlige finanser, især hvad angår overensstemmelse mellem Kosovos konsoliderede budget og den mellemfristede udgiftsramme og udviklings- og strategiplanen for Kosovo, anvendelse af makroøkonomiske og budgetmæssige prioriteter på grundlag af det memorandum om økonomiske og finansielle politikker, der blev aftalt med Den Internationale Valutafond den 2. november 2005, styrket finanspolitisk disciplin og kontrol med offentlige udgifter, især med henblik på afsløring, behandling og opfølgning af formodet svig og andre uregelmæssigheder i forbindelse med nationale og internationale midler samt fuld overholdelse af internationale standarder for demokrati og menneskerettigheder, herunder mindretalsrettigheder, og de grundlæggende retsstatsprincipper. Reelle fremskridt mod disse mål bør kunne danne grundlag for udbetaling af trancher af denne bistand.
Ændring 5
Artikel 1, stk. 1
Fællesskabet stiller en ekstraordinær finansiel bistand til rådighed for Kosovo i form af gavebistand på op til 50 mio. EUR med henblik på at lette den finansielle situation i Kosovo, støtte udviklingen af en sund økonomisk og finanspolitisk ramme, lette videreførelsen og styrkelsen af vigtige administrative funktioner og tackle offentlige investeringsbehov.
Fællesskabet stiller en ekstraordinær finansiel bistand til rådighed for Kosovo i form af gavebistand på op til 50 mio. EUR med henblik på at dække Kosovos forventede eksterne finansieringsbehov i 2006 og 2007 i overensstemmelse med Kosovos mellemfristede udgiftsramme for 2006-2008, støtte udviklingen af en sund økonomisk og finanspolitisk ramme, lette videreførelsen og styrkelsen af vigtige administrative funktioner og tackle offentlige investeringsbehov.
Ændring 6
Artikel 1, stk. 2 a (nyt)
2a. For at lette dialogen med Europa-Parlamentet skal Kommissionen regelmæssigt informere Europa-Parlamentet om dette Udvalgs arbejde og forsyne det med relevante dokumenter.
Ændring 7
Artikel 1, stk. 3
3.  Fællesskabets finansielle bistand stilles til rådighed i to år fra første dag efter ikrafttrædelsen af det aftalememorandum, der henvises til i artikel 2, stk. 1. Hvis omstændighederne gør det nødvendigt, kan Kommissionen imidlertid efter at have hørt Det Økonomiske og Finansielle Udvalg beslutte at forlænge perioden med op til et år.
3.  Fællesskabets finansielle bistand stilles til rådighed i to år fra første dag efter ikrafttrædelsen af det aftalememorandum, der henvises til i artikel 2, stk. 1. Hvis omstændighederne gør det nødvendigt, kan Kommissionen imidlertid efter at have hørt Det Økonomiske og Finansielle Udvalg og Europa-Parlamentet beslutte at forlænge perioden med op til et år.
Ændring 8
Artikel 2, stk.1
1.  Kommissionen bemyndiges til efter høring af Det Økonomiske og Finansielle Udvalg og sammen med Kosovos myndigheder at aftale de økonomisk-politiske og finansielle betingelser, der knytter sig til denne bistand, og som fastlægges i et aftalememorandum. Disse betingelser skal være i overensstemmelse med de aftaler, der er nævnt i artikel 1, stk. 2.
1.  Kommissionen bemyndiges til efter høring af Det Økonomiske og Finansielle Udvalg og Europa-Parlamentet og sammen med Kosovos myndigheder at aftale de betingelser, der knytter sig til denne bistand, og som fastlægges i et aftalememorandum, der sendes til Rådet og Europa-Parlamentet. Disse betingelser skal omfatte specifikke mål på følgende områder: forbedret gennemsigtighed og øget bæredygtighed i de offentlige finanser, især hvad angår overensstemmelse mellem Kosovos konsoliderede budget og den mellemfristede udgiftsramme og udviklings- og strategiplanen for Kosovo, anvendelse af makroøkonomiske og budgetmæssige prioriteter på grundlag af det memorandum om økonomiske og finansielle politikker, der blev aftalt med Den Internationale Valutafond den 2. november 2005, styrket finanspolitisk disciplin og kontrol med offentlige udgifter, især med henblik på afsløring, behandling og opfølgning af formodet svig og andre uregelmæssigheder i forbindelse med nationale og internationale midler, samt fuld overholdelse af internationale standarder for demokrati og menneskerettigheder, herunder mindretalsrettigheder, og de grundlæggende retsstatsprincipper. Disse betingelser skal være i overensstemmelse med de aftaler, der er nævnt i artikel 1, stk. 2.
Ændring 10
Artikel 2, stk. 2
2.  Før den faktiske gennemførelse af Fællesskabets bistand skal Kommissionen overvåge, om Kosovo har fornuftige finansielle kredsløb, administrative procedurer samt interne og eksterne kontrolmekanismer, der har relevans for denne makrofinansielle bistand fra Fællesskabet.
2.  Før den faktiske gennemførelse af Fællesskabets bistand skal Kommissionen ved hjælp af sine repræsentanters ekspertise og overvågningskapacitet i Kosovo overvåge, om Kosovo har fornuftige finansielle kredsløb, administrative procedurer samt interne og eksterne kontrolmekanismer, der har relevans for denne makrofinansielle bistand fra Fællesskabet.
Ændring 11
Artikel 2, stk. 3
Kommissionen kontrollerer jævnligt, i samarbejde med Det Økonomiske og Finansielle Udvalg og sammen med IMF, om Kosovos økonomiske politik er i overensstemmelse med denne bistands målsætninger, og om de aftalte økonomiskpolitiske og finansielle betingelser opfyldes på tilfredsstillende måde.
Kommissionen kontrollerer jævnligt, ved hjælp af sine repræsentanters ekspertise og overvågningskapacitet i Kosovo og i samarbejde med Det Økonomiske og Finansielle Udvalg og sammen med IMF, om Kosovos økonomiske politik er i overensstemmelse med denne bistands målsætninger og vilkår, og om de aftalte økonomiskpolitiske og finansielle betingelser i artikel 1, stk. 1, og artikel 2, stk. 1, opfyldes på tilfredsstillende måde.
Ændring 12
Artikel 3, stk. 2
2.  Anden rate og eventuelle efterfølgende rater frigives på grundlag af tilfredsstillende resultater med opfyldelsen af de økonomisk-politiske og finansielle betingelser, der henvises til i artikel 2, stk. 1, og tidligst tre måneder efter frigivelsen af den foregående rate.
2.  Anden rate og eventuelle efterfølgende rater frigives på grundlag af tilfredsstillende resultater med opfyldelsen af de betingelser, der henvises til i artikel 2, stk. 1, navnlig tilfredsstillende fremskridt med at nå de mål, der blev fastsat i aftalememorandummet, jf. artikel 2, stk. 1, og tidligst tre måneder efter frigivelsen af den foregående rate.
Ændring 13 + 14
Artikel 4
Gennemførelsen af denne bistand sker i overensstemmelse med bestemmelserne i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget og gennemførelsesreglerne. Det gælder især, at det aftalememorandum, der henvises til i artikel 2, stk. 1, skal indeholde bestemmelser om hensigtsmæssige foranstaltninger, som Kosovo skal træffe med hensyn til forebyggelse og bekæmpelse af svig, korruption og andre uregelmæssigheder i forbindelse med denne bistand. Det skal også indeholde bestemmelser om kontrol, der skal udføres af Kommissionen, herunder Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), med ret til at udføre kontrol og inspektion på stedet, og om revision, der skal udføres af Revisionsretten, om nødvendigt på stedet.
Gennemførelsen af denne bistand sker i overensstemmelse med bestemmelserne i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget og gennemførelsesreglerne. Det gælder især, at det aftalememorandum, der henvises til i artikel 2, stk. 1, skal indeholde bestemmelser om hensigtsmæssige foranstaltninger, som Kosovo skal træffe med hensyn til forebyggelse og bekæmpelse af svig, korruption og andre uregelmæssigheder i forbindelse med denne bistand. For at garantere øget gennemsigtighed i forvaltning og udbetaling af bistanden skal det også indeholde bestemmelser om kontrol, der skal udføres af Kommissionen, herunder Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), med ret til at udføre kontrol og inspektion på stedet, og om revision, der skal udføres af Revisionsretten og uafhængige revisorer, om nødvendigt på stedet.
Ændring 15 + 16
Artikel 5
Kommissionen forelægger mindst én gang om året en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet, hvori der skal indgå en vurdering af gennemførelsen af denne afgørelse i det foregående år.
Kommissionen forelægger mindst én gang om året og inden den 15. september en rapport for de relevante udvalg i Europa-Parlamentet og for Rådet, hvori der skal indgå en vurdering af gennemførelsen af denne afgørelse i det foregående år. Denne rapport skal specificere sammenhængen mellem målene i artikel 2, stk. 1, Kosovos løbende økonomiske og finansielle resultater og Kommissionens beslutning om at frigive trancher af denne bistand.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik