Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/0068(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0291/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0291/2006

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/10/2006 - 7.20
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0412

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 373kWORD 75k
Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2006 - Βρυξέλλες
Έκτακτη οικονομική συνδρομή της Κοινότητας στο Κοσσυφοπέδιο *
P6_TA(2006)0412A6-0291/2006

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη χορήγηση έκτακτης κοινοτικής χρηματοδοτικής συνδρομής στο Κοσσυφοπέδιο (COM(2006)0207 – C6-0171/2006 – 2006/0068(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2006)0207)(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 308 της Συνθήκης ΕΚ σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0171/2006),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A6-0291/2006),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3.   καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογίες του Κοινοβουλίου
Τροπολογία 1
Αιτιολογική πρόταση 7α (νέα)
(7α) Αυτή η έκτακτη χρηματοδοτική συνδρομή συμπληρώνει άλλα κοινοτικά προγράμματα βοήθειας για τα Δυτικά Βαλκάνια.
Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 9
(9)  Παρόλο που η οικονομική δραστηριότητα αποκαταστάθηκε μετά τις συγκρούσεις, η οικονομική ανάπτυξη του Κοσσυφοπεδίου βρίσκεται σε χαμηλό επίπεδο. Το Κοσσυφοπέδιο δεν είναι σε θέση να λάβει δάνεια ούτε στην εγχώρια ούτε στη διεθνή κεφαλαιαγορά, και με το τρέχον καθεστώς του δεν μπορεί να καταστεί μέλος των διεθνών χρηματοδοτικών οργανισμών. Συνεπώς, δεν μπορεί να επωφεληθεί από δανειοληπτική συνδρομή που να συνδέεται με τα προγράμματα των οργανισμών αυτών.
(9)  Παρόλο που η οικονομική δραστηριότητα αποκαταστάθηκε μετά τις συγκρούσεις, η οικονομική ανάπτυξη του Κοσσυφοπεδίου βρίσκεται σε χαμηλό επίπεδο. Το Κοσσυφοπέδιο δεν είναι σε θέση να λάβει δάνεια ούτε στην εγχώρια ούτε στη διεθνή κεφαλαιαγορά, και με το τρέχον καθεστώς του δεν μπορεί να καταστεί μέλος των διεθνών χρηματοδοτικών οργανισμών. Συνεπώς, δεν μπορεί να επωφεληθεί από δανειοληπτική συνδρομή που να συνδέεται με τα προγράμματα των οργανισμών αυτών, και αυτός είναι ο βασικός λόγος για την παροχή έκτακτης χρηματοδοτικής συνδρομής υπό μορφή μη επιστρεπτέας ενίσχυσης.
Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 12
(12)  Η εκταμίευση της παρούσα μη επιστρεπτέας ενίσχυσης δεν θίγει τις εξουσίες της Δημοσιονομικής Αρχής.
(12)  Η κοινοτική χρηματοδοτική συνδρομή καταβάλλεται απευθείας στον ενοποιημένο προϋπολογισμό του Κοσσυφοπεδίου για το 2006 και 2007 και εγγράφεται στο κεφάλαιο "έκτακτη χρηματοδοτική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Κοινότητας". Η εκταμίευση της παρούσας μη επιστρεπτέας ενίσχυσης δεν θίγει τις εξουσίες της Δημοσιονομικής Αρχής.
Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 13
(13)  Η παρούσα χρηματοδοτική συνδρομή θα χορηγηθεί αφού εξακριβωθεί εάν μπορούν να εκπληρωθούν ικανοποιητικά οι χρηματοπιστωτικές και οικονομικές προϋποθέσεις που θα συμφωνηθούν με τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου κατά την έγκριση της παρούσας απόφασης του Συμβουλίου.
(13)  Η παρούσα χρηματοδοτική συνδρομή θα χορηγηθεί αφού εξακριβωθεί εάν μπορούν να εκπληρωθούν ικανοποιητικά οι χρηματοπιστωτικές και οικονομικές προϋποθέσεις που θα συμφωνηθούν με τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου. Στις προϋποθέσεις για την αποδέσμευση δόσεων της έκτακτης συνδρομής, περιλαμβάνονται συγκεκριμένοι στόχοι στους ακόλουθους τομείς: βελτίωση της διαφάνειας και αύξηση της βιωσιμότητας των δημοσίων οικονομικών, κυρίως όσον αφορά τη συνοχή του ενοποιημένου προϋπολογισμού του Κοσσυφοπεδίου με το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δαπανών και με τη Στρατηγική και το Σχέδιο Ανάπτυξης του Κοσσυφοπεδίου· εφαρμογή των μακροοικονομικών και δημοσιονομικών προτεραιοτήτων, βάσει του μνημονίου συνεννόησης που αφορά την οικονομική και χρηματοπιστωτική πολιτική, που συμφωνήθηκε με το ΔΝΤ στις 2 Νοεμβρίου 2005· ενισχυμένη φορολογική πειθαρχία και έλεγχος των δημοσίων δαπανών, με ιδιαίτερη έμφαση στον εντοπισμό, την αντιμετώπιση και την περαιτέρω παρακολούθηση ύποπτων περιπτώσεων απάτης και άλλων παρατυπιών, όσον αφορά τα εθνικά και διεθνή κονδύλια και πλήρης συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα δημοκρατίας και ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού των μειονοτήτων, και με τις θεμελιώδεις αρχές του κράτους δικαίου. Η πραγματική πρόοδος στην κατεύθυνση της επίτευξης των στόχων αυτών πρέπει να αποτελεί τη βάση για την εκταμίευση των δόσεων της χρηματοδοτικής συνδρομής.
Τροπολογία 5
Άρθρο 1, παράγραφος 1
Η Κοινότητα χορηγεί στο Κοσσυφοπέδιο έκτακτη χρηματοδοτική συνδρομή με τη μορφή μη επιστρεπτέας ενίσχυσης μέχρι ποσού 50 εκατ. ευρώ, για να συμβάλει στην υποβοήθηση της χρηματοοικονομικής κατάστασης του Κοσσυφοπεδίου, με τη στήριξη της ανάπτυξης ενός υγιούς οικονομικού και δημοσιονομικού πλαισίου, τη διευκόλυνση της συνέχισης και την ενίσχυση των βασικών διοικητικών λειτουργιών, και την αντιμετώπιση των αναγκαίων δημοσίων επενδύσεων.
Η Κοινότητα χορηγεί στο Κοσσυφοπέδιο έκτακτη χρηματοδοτική συνδρομή με τη μορφή μη επιστρεπτέας ενίσχυσης μέχρι ποσού 50 εκατ. ευρώ, για να ανταποκριθεί στις προβλεπόμενες απαιτήσεις εξωτερικής χρηματοδότησης του Κοσσυφοπεδίου για το 2006 και 2007, σύμφωνα με το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δαπανών του Κοσσυφοπεδίου για την περίοδο 2006-2008, και να συμβάλει στην υποβοήθηση της χρηματοοικονομικής κατάστασης του Κοσσυφοπεδίου, με τη στήριξη της ανάπτυξης ενός υγιούς οικονομικού και δημοσιονομικού πλαισίου, τη διευκόλυνση της συνέχισης και την ενίσχυση των βασικών διοικητικών λειτουργιών, και την αντιμετώπιση των αναγκαίων δημοσίων επενδύσεων.
Τροπολογία 6
Άρθρο 1, παράγραφος 2α (νέα)
2α. Για να διευκολυνθεί ο διάλογος με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή ενημερώνει τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις διαδικασίες της εν λόγω επιτροπής και παρέχει σε αυτό όλα τα σχετικά έγγραφα.
Τροπολογία 7
Άρθρο 1, παράγραφος 3
3.  Η χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας διατίθεται για δύο έτη, αρχής γενομένης από την πρώτη μέρα μετά την έναρξη ισχύος του μνημονίου συμφωνίας που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1. Ωστόσο, εφόσον το απαιτούν οι περιστάσεις, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει, μετά από διαβούλευση με την Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή, να παρατείνει την περίοδο διάθεσης της ενίσχυσης κατά ένα έτος το πολύ.
3.  Η χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας διατίθεται για δύο έτη, αρχής γενομένης από την πρώτη μέρα μετά την έναρξη ισχύος του μνημονίου συμφωνίας που αναφέρεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1. Ωστόσο, εφόσον το απαιτούν οι περιστάσεις, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει, μετά από διαβούλευση με την Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να παρατείνει την περίοδο διάθεσης της ενίσχυσης κατά ένα έτος το πολύ.
Τροπολογία 8
Άρθρο 2, παράγραφος 1
1.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να αποφασίσει με τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου, μετά από διαβούλευση με την Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή, τους όρους της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής πολιτικής που συνδέονται με την παρούσα συνδρομή, και που θα συμπεριληφθούν σε μνημόνιο συναντίληψης. Οι όροι αυτοί πρέπει να είναι συνεπείς με τις συμφωνίες και τις ρυθμίσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2.
1.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να αποφασίσει με τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου, μετά από διαβούλευση με την Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τους όρους που συνδέονται με την παρούσα συνδρομή, και που θα συμπεριληφθούν σε μνημόνιο συναντίληψης, το οποίο διαβιβάζεται στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι όροι αυτοί περιλαμβάνουν συγκεκριμένους στόχους στους ακόλουθους τομείς: βελτίωση της διαφάνειας και αύξηση της βιωσιμότητας των δημοσίων οικονομικών, κυρίως όσον αφορά τη συνοχή του ενοποιημένου προϋπολογισμού του Κοσσυφοπεδίου με το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δαπανών και με τη Στρατηγική και το Σχέδιο Ανάπτυξης του Κοσσυφοπεδίου· εφαρμογή των μακροοικονομικών και δημοσιονομικών προτεραιοτήτων, βάσει του μνημονίου συνεννόησης που αφορά την οικονομική και χρηματοπιστωτική πολιτική, που συμφωνήθηκε με το ΔΝΤ στις 2 Νοεμβρίου 2005· ενισχυμένη φορολογική πειθαρχία και έλεγχος των δημοσίων δαπανών, με ιδιαίτερη έμφαση στον εντοπισμό, την αντιμετώπιση και την περαιτέρω παρακολούθηση ύποπτων περιπτώσεων απάτης και άλλων παρατυπιών, όσον αφορά τα εθνικά και διεθνή κονδύλια και πλήρης συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα δημοκρατίας και ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού των μειονοτήτων, και με τις θεμελιώδεις αρχές του κράτους δικαίου. Οι όροι αυτοί πρέπει να είναι συνεπείς με τις συμφωνίες και τις ρυθμίσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1, παράγραφος 2.
Τροπολογία 10
Άρθρο 2, παράγραφος 2
2.  Πριν προβεί στην υλοποίηση της κοινοτικής συνδρομής, η Επιτροπή ελέγχει την ποιότητα των χρηματοδοτικών κυκλωμάτων, των διοικητικών διαδικασιών και των μηχανισμών εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου που απαιτούνται για την παρούσα μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή.
2.  Πριν προβεί στην υλοποίηση της κοινοτικής συνδρομής, η Επιτροπή ελέγχει την ποιότητα των χρηματοδοτικών κυκλωμάτων, των διοικητικών διαδικασιών και των μηχανισμών εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου που απαιτούνται για την παρούσα μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή, με βάση τις ικανότητες εμπειρογνωμοσύνης και εποπτείας των εκπροσώπων της στο Κοσσυφοπέδιο.
Τροπολογία 11
Άρθρο 2, παράγραφος 3
3.  Η Επιτροπή ελέγχει σε τακτικά διαστήματα, σε συνεργασία με την Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή και το ΔΝΤ, αν οι οικονομικές πολιτικές του Κοσσυφοπεδίου είναι σύμφωνες με τους στόχους της παρούσας συνδρομής και αν πληρούνται ικανοποιητικά οι χρηματοδοτικοί όροι και οι όροι οικονομικής πολιτικής.
3.  Η Επιτροπή ελέγχει σε τακτικά διαστήματα, σε συνεργασία με την Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή και το ΔΝΤ, και με βάση τις ικανότητες εμπειρογνωμοσύνης και εποπτείας των εκπροσώπων της στο Κοσσυφοπέδιο, αν οι οικονομικές πολιτικές του Κοσσυφοπεδίου είναι σύμφωνες με τους στόχους και τους όρους της παρούσας συνδρομής, που περιλαμβάνονται στο άρθρο 1, παράγραφος 1 και άρθρο 2, παράγραφος 1, και αν πληρούνται ικανοποιητικά οι χρηματοδοτικοί όροι και οι όροι οικονομικής πολιτικής.
Τροπολογία 12
Άρθρο 3, παράγραφος 2
2.  Η δεύτερη και οι τυχόν περαιτέρω δόσεις θα εκταμιευθούν μετά την ικανοποιητική υλοποίηση των όρων οικονομικής και χρηματοπιστωτικής πολιτικής που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1, και όχι πριν παρέλθουν τρεις μήνες από την εκταμίευση της προηγούμενης δόσης.
2.  Η δεύτερη και οι τυχόν περαιτέρω δόσεις θα εκταμιευθούν μετά την ικανοποιητική υλοποίηση των όρων οικονομικής και χρηματοπιστωτικής πολιτικής που αναφέρονται στο άρθρο 2, παράγραφος 1, ιδίως την πραγματοποίηση ικανοποιητικής προόδου όσον αφορά την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο μνημόνιο συναντίληψης που προβλέπεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1, και όχι πριν παρέλθουν τρεις μήνες από την εκταμίευση της προηγούμενης δόσης.
Τροπολογίες 13 και 14
Άρθρο 4
Η παρούσα συνδρομή υλοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ, Euratom) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του Δημοσιονομικού Κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και τους κανόνες εφαρμογής του. Ειδικότερα, το μνημόνιο συναντίληψης που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 πρέπει να διασφαλίζει ότι το Κοσσυφοπέδιο θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη και την καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και οποιασδήποτε άλλης παρατυπίας συνδέεται με την παρούσα συνδρομή. Πρέπει επιπλέον να προβλέπει την πραγματοποίηση ελέγχων από την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), με τη μορφή επιτόπιων ελέγχων και επιθεωρήσεων, και ελέγχων από το Ελεγκτικό Συνέδριο, ενδεχομένως επιτόπιων.
Η παρούσα συνδρομή υλοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του Δημοσιονομικού Κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και τους κανόνες εφαρμογής του. Ειδικότερα, το μνημόνιο συναντίληψης που αναφέρεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1 πρέπει να διασφαλίζει ότι το Κοσσυφοπέδιο θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη και την καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και οποιασδήποτε άλλης παρατυπίας συνδέεται με την παρούσα συνδρομή. Για λόγους διασφάλισης μεγαλύτερης διαφάνειας στη διαχείριση και την αποδέσμευση των κονδυλίων, πρέπει επιπλέον να προβλέπει την πραγματοποίηση ελέγχων από την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), με τη μορφή επιτόπιων ελέγχων και επιθεωρήσεων, και ελέγχων από το Ελεγκτικό Συνέδριο και ανεξάρτητους ελεγκτές, ενδεχομένως επιτόπιων.
Τροπολογίες 15 και 16
Άρθρο 5
Η Επιτροπή υποβάλλει τουλάχιστον μια φορά το χρόνο έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, που περιλαμβάνει αξιολόγηση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας κατά το προηγούμενο έτος
Η Επιτροπή υποβάλλει τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, και πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου, έκθεση στις αρμόδιες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το Συμβούλιο, που περιλαμβάνει αξιολόγηση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας κατά το προηγούμενο έτος. Η έκθεση αυτή καθορίζει τη σύνδεση μεταξύ των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 2, παράγραφος 1, των τρεχουσών οικονομικών και δημοσιονομικών επιδόσεων του Κοσσυφοπεδίου, και των αποφάσεων της Επιτροπής για αποδέσμευση δόσεων της συνδρομής αυτής.

(1) Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου