Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2006/0068(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0291/2006

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0291/2006

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 12/10/2006 - 7.20
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2006)0412

Hyväksytyt tekstit
PDF 292kWORD 63k
Torstai 12. lokakuuta 2006 - Bryssel
Poikkeuksellinen rahoitusapu Kosovolle *
P6_TA(2006)0412A6-0291/2006

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi yhteisön poikkeuksellisen rahoitusavun myöntämisestä Kosovolle (KOM(2006)0207 – C6-0171/2006 – 2006/0068(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2006)0207)(1),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 308 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0171/2006),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön sekä ulkoasiainvaliokunnan ja budjettivaliokunnan lausunnot (A6-0291/2006),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.   pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.   pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti   Parlamentin tarkistukset
Tarkistus 1
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)
(7 a) Tämä poikkeuksellinen rahoitusapu täydentää muita yhteisön Länsi-Balkanille suuntaamia avustusohjelmia.
Tarkistus 2
Johdanto-osan 9 kappale
(9)  Vaikka taloudellinen toimeliaisuus elpyi konfliktin jälkeen, Kosovon talous on heikosti kehittynyt. Kosovo ei voi ottaa lainaa kotimaisilta eikä kansainvälisiltä rahoitusmarkkinoilta, eikä se voi nykyisen asemansa vuoksi olla jäsenenä kansainvälisissä rahoituslaitoksissa. Se ei näin ollen voi hyötyä kyseisten laitosten ohjelmiin liittyvästä lainarahoituksesta.
(9)  Vaikka taloudellinen toimeliaisuus elpyi konfliktin jälkeen, Kosovon talous on heikosti kehittynyt. Kosovo ei voi ottaa lainaa kotimaisilta eikä kansainvälisiltä rahoitusmarkkinoilta, eikä se voi nykyisen asemansa vuoksi olla jäsenenä kansainvälisissä rahoituslaitoksissa. Se ei näin ollen voi hyötyä kyseisten laitosten ohjelmiin liittyvästä lainarahoituksesta, ja tämä on pääsyy siihen, että poikkeuksellista rahoitusapua myönnetään avustuksen muodossa.
Tarkistus 3
Johdanto-osan 12 kappale
(12)  Tämän avustuksen käyttöön antaminen ei rajoita budjettivallan käyttäjän valtuuksia.
(12)  Yhteisön rahoitusapu maksetaan suoraan Kosovon konsolidoituun talousarvioon vuosiksi 2006 ja 2007 ja kirjataan nimikkeeseen "Euroopan yhteisön poikkeuksellinen rahoitusapu". Tämän avustuksen käyttöön antaminen ei rajoita budjettivallan käyttäjän valtuuksia.
Tarkistus 4
Johdanto-osan 13 kappale
(13)  Tämä rahoitustuki olisi asetettava käyttöön sen jälkeen kun on varmistettu, että Kosovon viranomaisten kanssa tämän neuvoston päätöksen hyväksymisen yhteydessä sovittavat rahoitusta ja taloutta koskevat ehdot voidaan tyydyttävästi täyttää.
(13)  Tämä rahoitustuki on asetettava käyttöön sen jälkeen kun on varmistettu, että Kosovon viranomaisten kanssa sovittavat ehdot on täytetty tyydyttävästi. Poikkeuksellisen rahoitusavun erien myöntämisen ehtoihin sisältyvät erityistavoitteet seuraavilla aloilla: vahvistettu julkisen talouden avoimuus ja vakaus, etenkin kyseen ollessa Kosovon konsolidoidun talousarvion johdonmukaisuudesta keskipitkän aikavälin menokehyksen ja Kosovon kehitysstrategian ja -suunnitelman kanssa; kansantalouden ja talousarvion ensisijaisten tavoitteiden soveltaminen Kansainvälisen valuuttarahaston kanssa 2 päivänä marraskuuta 2005 sovitun talous- ja rahoituspolitiikkaa koskevan muistion perusteella; julkisen talouden kurinalaisuuden lisääminen ja julkisten menojen valvonnan parantaminen pitäen erityisesti silmällä sellaisten tapausten havaitsemista, käsittelemistä ja niiden edellyttämien jatkotoimien toteuttamista, joissa kansallisten tai kansainvälisten varojen epäillään joutuneen petoksen tai muun säännönvastaisuuden kohteeksi; demokraattisten ja ihmisoikeusstandardien täysi noudattaminen, mukaan lukien vähemmistöjen ja oikeusvaltion perusperiaatteiden kunnioittaminen. Tämän avun erien maksamisen perustana olisi oltava todellinen edistyminen edellä tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamisessa.
Tarkistus 5
1 artiklan 1 kohta
1.  Yhteisö antaa Kosovon käyttöön avustuksena myönnettävää poikkeuksellista rahoitusapua enintään 50 miljoonaa euroa helpottaakseen Kosovon taloudellista tilannetta, tukeakseen talouden tervehdyttämistä ja julkisen talouden vakauttamista, helpottaakseen ratkaisevan tärkeiden hallintotoimien jatkamista ja tehostamista sekä vastatakseen julkisten investointien tarpeeseen.
1.  Yhteisö antaa Kosovon käyttöön avustuksena myönnettävää poikkeuksellista rahoitusapua enintään 50 miljoonaa euroa täyttääkseen Kosovon ulkoisen rahoituksen arvioidut vaatimukset vuosina 2006 ja 2007 vuosien 2006–2008 Kosovon keskipitkän aikavälin menokehyksen mukaisesti, tukeakseen talouden tervehdyttämistä ja julkisen talouden vakauttamista, helpottaakseen ratkaisevan tärkeiden hallintotoimien jatkamista ja tehostamista sekä vastatakseen julkisten investointien tarpeeseen.
Tarkistus 6
1 artiklan 2 a kohta (uusi)
2 a. Helpottaakseen vuoropuhelua Euroopan parlamentin kanssa komissio tiedottaa Euroopan parlamentille säännöllisesti komitean työstä ja lähettää sille asiaa koskevat asiakirjat.
Tarkistus 7
1 artiklan 3 kohta
3.  Yhteisön rahoitusapu on saatavilla kahden vuoden ajan ensimmäisestä 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun yhteisymmärryspöytäkirjan voimaantulon jälkeisestä päivästä alkaen. Komissio voi talous- ja rahoituskomiteaa kuultuaan kuitenkin päättää tarvittaessa jatkaa kyseistä aikaa enintään yhdellä vuodella.
3.  Yhteisön rahoitusapu on saatavilla kahden vuoden ajan ensimmäisestä 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun yhteisymmärryspöytäkirjan voimaantulon jälkeisestä päivästä alkaen. Komissio voi talous- ja rahoituskomiteaa ja Euroopan parlamenttia kuultuaan kuitenkin päättää tarvittaessa jatkaa kyseistä aikaa enintään yhdellä vuodella.
Tarkistus 8
2 artiklan 1 kohta
1.  Komissiolla on valtuudet talous- ja rahoituskomiteaa kuultuaan sopia Kosovon viranomaisten kanssa rahoitusapuun liitetyistä talouspolitiikkaa ja rahoitusta koskevista ehdoista, jotka on vahvistettava yhteisymmärryspöytäkirjassa. Näiden ehtojen on oltava 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen sopimusten mukaiset.
1.  Komissiolla on valtuudet talous- ja rahoituskomiteaa ja Euroopan parlamenttia kuultuaan sopia Kosovon viranomaisten kanssa rahoitusapuun liitetyistä ehdoista, jotka on vahvistettava yhteisymmärryspöytäkirjassa, joka välitetään neuvostolle ja Euroopan parlamentille. Näihin ehtoihin sisältyvät erityistavoitteet seuraavilla aloilla: vahvistettu julkisen talouden avoimuus ja vakaus, etenkin kyseen ollessa Kosovon konsolidoidun talousarvion johdonmukaisuudesta keskipitkän aikavälin menokehyksen ja Kosovon kehitysstrategian ja -suunnitelman kanssa; kansantalouden ja talousarvion ensisijaisten tavoitteiden soveltaminen Kansainvälisen valuuttarahaston kanssa 2 päivänä marraskuuta 2005 sovitun talous- ja rahoituspolitiikkaa koskevan muistion perusteella; julkisen talouden kurinalaisuuden lisääminen ja julkisten menojen valvonnan parantaminen pitäen erityisesti silmällä sellaisten tapausten havaitsemista, käsittelemistä ja niiden edellyttämien jatkotoimien toteuttamista, joissa kansallisten tai kansainvälisten varojen epäillään joutuneen petoksen tai muun säännönvastaisuuden kohteeksi; demokraattisten ja ihmisoikeusstandardien täysi noudattaminen, mukaan lukien vähemmistöjen ja oikeusvaltion perusperiaatteiden kunnioittaminen. Näiden ehtojen on oltava 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen sopimusten mukaiset.
Tarkistus 10
2 artiklan 2 kohta
2.  Ennen yhteisön rahoitusavun varsinaisen täytäntöönpanon aloittamista komissio tarkastaa, että tämän yhteisön makrotaloudellisen rahoitusavun kannalta merkitykselliset rahoitusketjut, hallintomenettelyt sekä sisäiset ja ulkoiset valvontamekanismit ovat Kosovossa moitteettomat.
2.  Ennen yhteisön rahoitusavun varsinaisen täytäntöönpanon aloittamista komissio tarkastaa, että tämän yhteisön makrotaloudellisen rahoitusavun kannalta merkitykselliset rahoitusketjut, hallintomenettelyt sekä sisäiset ja ulkoiset valvontamekanismit ovat Kosovossa moitteettomat käyttäen hyväksi Kosovossa olevien edustajiensa asiantuntemusta ja seurantavalmiuksia.
Tarkistus 11
2 artiklan 3 kohta
3.  Komissio tarkistaa säännöllisin väliajoin yhteistyössä talous- ja rahoituskomitean kanssa ja sovittaen toimintansa yhteen Kansainvälisen valuuttarahaston toiminnan kanssa, että Kosovon talouspolitiikka on tämän rahoitusavun tavoitteiden mukaista ja että sovittuja talouspolitiikkaa ja rahoitusta koskevia ehtoja noudatetaan tyydyttävällä tavalla.
3.  Komissio tarkistaa säännöllisin väliajoin yhteistyössä talous- ja rahoituskomitean kanssa ja sovittaen toimintansa yhteen Kansainvälisen valuuttarahaston toiminnan kanssa sekä käyttäen hyväksi Kosovossa olevien edustajiensa asiantuntemusta ja seurantavalmiuksia, että Kosovon talouspolitiikka on tämän rahoitusavun tavoitteiden ja ehtojen mukaista edellä 1 artiklan 1 kohdassa ja 2 artiklan 1 kohdassa säädetyn mukaisesti ja että sovittuja talouspolitiikkaa ja rahoitusta koskevia ehtoja noudatetaan tyydyttävällä tavalla.
Tarkistus 12
3 artiklan 2 kohta
2.  Toinen ja mahdolliset muut erät annetaan käyttöön, kun edellä 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen talouspolitiikkaa ja rahoitusta koskevien ehtojen noudattaminen on todettu tyydyttäväksi, kuitenkin aikaisintaan kolmen kuukauden kuluttua edellisen erän käyttöönasettamisesta.
2.  Toinen ja mahdolliset muut erät annetaan käyttöön, kun edellä 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen ehtojen noudattaminen on todettu tyydyttäväksi, varsinkin tyydyttävä edistyminen kohti 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa yhteisymmärryspöytäkirjassa asetettuja tavoitteita, kuitenkin aikaisintaan kolmen kuukauden kuluttua edellisen erän käyttöönasettamisesta.
Tarkistukset 13 ja 14
4 artikla
Tämän rahoitusavun täytäntöönpanossa noudatetaan Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 1605/2002 ja sen täytäntöönpanosääntöjä. Erityisesti 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa yhteisymmärryspöytäkirjassa on edellytettävä, että Kosovo toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet petosten, korruption ja muiden väärinkäytösten estämiseksi ja torjumiseksi tämän rahoitusavun yhteydessä. Siinä on edellytettävä myös komission ja Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) valvontaa, johon sisältyy oikeus suorittaa tarkastuksia paikalla, sekä tilintarkastustuomioistuimen tilintarkastuksia, jotka voidaan tarvittaessa suorittaa paikalla.
Tämän rahoitusavun täytäntöönpanossa noudatetaan Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 1605/2002 ja sen täytäntöönpanosääntöjä. Erityisesti 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa yhteisymmärryspöytäkirjassa on edellytettävä, että Kosovo toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet petosten, korruption ja muiden väärinkäytösten estämiseksi ja torjumiseksi tämän rahoitusavun yhteydessä. Määrärahojen hallinnoinnin ja maksamisen aiempaa suuremman avoimuuden takaamiseksi siinä on edellytettävä myös komission ja Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) valvontaa, johon sisältyy oikeus suorittaa tarkastuksia paikalla, sekä tilintarkastustuomioistuimen ja riippumattomien tilintarkastajien tilintarkastuksia, jotka voidaan tarvittaessa suorittaa paikalla.
Tarkistukset 15 ja 16
5 artikla
Komissio antaa vähintään kerran vuodessa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, joka sisältää arvion tämän päätöksen täytäntöönpanosta edellisenä vuonna.
Komissio antaa vähintään kerran vuodessa ennen 15 päivää syyskuuta Euroopan parlamentin asianomaisille valiokunnille ja neuvostolle kertomuksen, joka sisältää arvion tämän päätöksen täytäntöönpanosta edellisenä vuonna. Kertomuksessa määritetään 2 artiklan 1 kohdassa asetettujen tavoitteiden, Kosovon taloudellisen suorituskyvyn ja julkisen talouden tulosten sekä komission myöntämien avustuserien välinen yhteys.

(1) Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö