Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/0068(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0291/2006

Predkladané texty :

A6-0291/2006

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 12/10/2006 - 7.20
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2006)0412

Prijaté texty
PDF 396kWORD 69k
Štvrtok, 12. októbra 2006 - Brusel
Mimoriadna finančná pomoc Spoločenstva Kosovu *
P6_TA(2006)0412A6-0291/2006

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa poskytuje mimoriadna finančná pomoc Spoločenstva Kosovu (KOM(2006)0207 – C6-0171/2006 –2006/0068(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2006)0207)(1),

–   so zreteľom na článok 308 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0171/2006),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod a stanovisko Výboru pre zahraničné veci a Výboru pre rozpočet (A6-0291/2006),

1.   schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.   vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúco zmenila svoj návrh v súlade s článkom 250 ods.  2 Zmluvy o ES;

3.   vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.   žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 7 a (nové)
(7a) Táto mimoriadna finančná pomoc dopĺňa iné programy Spoločenstva na pomoc západnému Balkánu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 9
(9)  Hoci po skončení vojny došlo k obnoveniu hospodárskej aktivity, Kosovo je na nízkom stupni hospodárskeho rozvoja. Kosovo nemá možnosť získať pôžičky, či už doma alebo na medzinárodných finančných trhoch, a v rámci svojho súčasného štatútu nie je oprávnené na členstvo v medzinárodných finančných inštitúciách. Nemôže byť preto ani príjemcom pomoci vo forme pôžičiek spojenej s ich programami.
(9)  Hoci po skončení konfliktu došlo k obnoveniu hospodárskej aktivity, Kosovo je na nízkom stupni hospodárskeho rozvoja. Kosovo nemá možnosť získať pôžičky, či už doma alebo na medzinárodných finančných trhoch, a v rámci svojho súčasného štatútu nie je oprávnené na členstvo v medzinárodných finančných inštitúciách. Nemôže byť preto ani príjemcom pomoci vo forme pôžičiek spojenej s ich programami, čo je hlavným dôvodom na poskytnutie mimoriadnej finančnej pomoci vo forme grantu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 12
(12)  Uvoľnením tejto grantovej pomoci nie sú dotknuté právomoci rozpočtového orgánu.
(12)  Finančná pomoc Spoločenstva sa vyplatí priamo na konsolidovaný rozpočet Kosova pre roky 2006 a 2007 a zaznamená sa v rámci okruhu "Mimoriadna finančná pomoc Európskeho spoločenstva". Uvoľnením tejto grantovej pomoci nie sú dotknuté právomoci rozpočtového orgánu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odôvodnenie 13
(13)  Táto finančná podpora by mala byť poskytnutá po overení skutočnosti, či finančné a hospodárske podmienky, ktoré budú stanovené na základe dohody s kosovskými orgánmi po schválení tohto rozhodnutia Rady, je možné uspokojivo splniť.
(13)  Táto finančná podpora sa poskytne po overení skutočnosti, či podmienky, ktoré budú stanovené na základe dohody s kosovskými orgánmi boli uspokojivo splnené. Podmienky na uvoľnenie tranží mimoriadnej pomoci zahŕňajú konkrétne ciele, ktoré sa majú dosiahnuť v týchto oblastiach: lepšia transparentnosť a väčšia udržateľnosť verejných financií, predovšetkým v súvislosti s konzistentnosťou konsolidovaného rozpočtu Kosova so strednodobým výdajovým rámcom a stratégiou a plánom rozvoja Kosova; uplatňovanie makroekonomických a rozpočtových priorít na základe memoranda o hospodárskej a finančnej politike, ktoré dňa 2. novembra 2005 schválil MMF; väčšia daňová disciplína a kontrola verejných výdavkov, osobitne s ohľadom na vyšetrovanie podozrení z podvodov a iných nezrovnalostí v súvislosti s vnútroštátnymi a medzinárodnými finančnými prostriedkami, na zisťovanie týchto podvodov a nezrovnalostí a ďalší postup; a plné dodržiavanie medzinárodných noriem v oblasti demokracie a ľudských práv vrátane uznávania menšín a základných zásad právneho štátu. Vyplácanie tranží pomoci by sa malo uskutočňovať na základe skutočného pokroku pri dosahovaní uvedených cieľov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Článok 1 odsek 1
1.  Spoločenstvo poskytne Kosovu mimoriadnu finančnú pomoc vo forme grantu až do výšky 50 miliónov EUR na zlepšenie finančnej situácie Kosova, podporu rozvoja zdravého hospodárskeho a fiškálneho rámca, uľahčenie zachovania a posilnenia základných administratívnych funkcií a riešenie potrieb v oblasti verejných investícií.
1.  Spoločenstvo poskytne Kosovu mimoriadnu finančnú pomoc vo forme grantu až do výšky 50 miliónov EUR na splnenie predpokladaných požiadaviek Kosova na vonkajšie financovanie v rokoch 2006 a 2007 v súlade so strednodobým výdavkovým rámcom Kosova na roky 2006 – 2008, podporu rozvoja zdravého hospodárskeho a fiškálneho rámca, uľahčenie zachovania a posilnenia základných administratívnych funkcií a riešenie potrieb v oblasti verejných investícií.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Článok 1 odsek 2 a (nový)
2a. S cieľom uľahčiť dialóg s Európskym parlamentom, Komisia ho bude pravidelne informovať o postupoch tohto výboru a poskytovať mu príslušné dokumenty;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Článok 1 odsek 3
3.  Finančná pomoc Spoločenstva je k dispozícii dva roky, počínajúc prvým dňom po nadobudnutí platnosti memoranda o porozumení uvedeného v článku 2 ods. 1. Ak si to však okolnosti vyžiadajú, Komisia sa môže po porade s Hospodárskym a finančným výborom rozhodnúť predĺžiť obdobie dostupnosti pomoci najviac o jeden rok.
3.  Finančná pomoc Spoločenstva je k dispozícii dva roky, počínajúc prvým dňom po nadobudnutí platnosti memoranda o porozumení uvedeného v článku 2 ods. 1. Ak si to však okolnosti vyžiadajú, Komisia sa môže po porade s Hospodárskym a finančným výborom a Európskym parlamentom rozhodnúť predĺžiť obdobie dostupnosti pomoci najviac o jeden rok.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Článok 2 odsek 1
1.  Komisia je oprávnená dohodnúť s kosovskými orgánmi, po porade s Hospodárskym a finančným výborom, podmienky hospodárskej politiky a finančné podmienky spojené s touto pomocou, ktoré sa stanovia v memorande o porozumení. Tieto podmienky musia byť v súlade s dohodami alebo dohovormi uvedenými v článku 1 ods. 2.
1.  Komisia je oprávnená dohodnúť s kosovskými orgánmi, po porade s Hospodárskym a finančným výborom a Európskym parlamentom, podmienky spojené s touto pomocou, ktoré sa stanovia v memorande o porozumení, ktoré postúpi Rade a Európskemu parlamentu. Tieto podmienky zahŕňajú špecifické ciele, ktoré sa majú dosiahnuť v týchto oblastiach: lepšia transparentnosť a väčšia udržateľnosť verejných financií, predovšetkým v súvislosti s konzistentnosťou konsolidovaného rozpočtu Kosova so strednodobým výdajovým rámcom a stratégiou a plánom rozvoja Kosova; uplatňovanie makroekonomických a rozpočtových priorít na základe memoranda o hospodárskej a finančnej politike, ktoré dňa 2. novembra 2005 schválil MMF; väčšia daňová disciplína a kontrola verejných výdavkov, osobitne s ohľadom na vyšetrovanie podozrení z podvodov a iných nezrovnalostí v súvislosti s vnútroštátnymi a medzinárodnými finančnými prostriedkami, na zisťovanie týchto podvodov a nezrovnalostí a ďalší postup, a plné dodržiavanie medzinárodných noriem v oblasti demokracie a ľudských práv vrátane uznávania menšín a základných zásad právneho štátu. Tieto podmienky musia byť v súlade s dohodami alebo dohovormi uvedenými v článku 1 ods. 2.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Článok 2 odsek 2
2.  Pred samotnou implementáciou pomoci Spoločenstva Komisia overí riadny stav kosovských finančných tokov, správnych postupov, mechanizmov vnútornej a vonkajšej kontroly, ktoré sú relevantné vzhľadom na túto makrofinančnú pomoc Spoločenstva.
2.  Pred samotnou realizáciou pomoci Spoločenstva Komisia overí riadny stav kosovských finančných tokov, správnych postupov, mechanizmov vnútornej a vonkajšej kontroly, ktoré sú relevantné vzhľadom na túto makrofinančnú pomoc Spoločenstva, vychádzajúc z odbornosti a monitorovacej kapacity svojich zástupcov v Kosove.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Článok 2 odsek 3
3.  Komisia pravidelne overuje v spolupráci s Hospodárskym a finančným výborom a v koordinácii s MMF, či je hospodárska politika Kosova v súlade s cieľmi tejto pomoci a či sa podmienky hospodárskej politiky a finančné podmienky uspokojivo plnia.
3.  Komisia pravidelne overuje v spolupráci s Hospodárskym a finančným výborom, v koordinácii s MMF a vychádzajúc z odbornosti a monitorovacej kapacity svojich zástupcov v Kosove, či je hospodárska politika Kosova v súlade s cieľmi a podmienkami tejto pomoci stanovenými v článku 1 ods. 1 a v článku 2 ods. 1 a či sa podmienky hospodárskej politiky a finančné podmienky uspokojivo plnia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Článok 3 odsek 2
2.  Druhá a akákoľvek ďalšia splátka sa uvoľní na základe uspokojivého plnenia podmienok hospodárskej politiky a finančných podmienok uvedených v článku 2 ods. 1, a to najskôr po uplynutí troch mesiacov od uvoľnenia predchádzajúcej splátky.
2.  Druhá a akákoľvek ďalšia splátka sa uvoľní na základe uspokojivého plnenia podmienok uvedených v článku 2 ods. 1, najmä dosiahnutia dostatočného pokroku pri plnení cieľov stanovených v memorande o porozumení, ktoré sú uvedené v článku 2 ods. 1, a to najskôr po uplynutí troch mesiacov od uvoľnenia predchádzajúcej splátky.
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 13 a 14
Článok 4
Implementácia tejto pomoci sa uskutoční v súlade s ustanoveniami rozhodnutia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev a v súlade s jeho vykonávacími pravidlami. V memorande o porozumení uvedenom v článku 2 ods. 1 sa ustanoví najmä povinnosť Kosova prijať vhodné opatrenia týkajúce sa predchádzania a boja proti podvodom, korupcii a iným nezrovnalostiam súvisiacim s touto pomocou. memorande o porozumení sa takisto ustanovia kontroly, ktoré vykonáva Komisia, vrátane Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF), s oprávnením vykonávať kontroly a inšpekcie na mieste a rovnako, ak je to vhodné, sa ustanovia audity na mieste, ktoré vykoná Dvor audítorov.
Realizácia tejto pomoci sa uskutoční v súlade s ustanoveniami nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev a v súlade s jeho vykonávacími pravidlami. V memorande o porozumení uvedenom v článku 2 ods. 1 sa stanoví najmä povinnosť Kosova prijať vhodné opatrenia týkajúce sa predchádzania a boja proti podvodom, korupcii a iným nezrovnalostiam súvisiacim s touto pomocou. S cieľom zabezpečiť väčšiu transparentnosť pri správe a vyplácaní finančných prostriedkov sa v memorande o porozumení takisto stanovia kontroly, ktoré vykonáva Komisia, vrátane Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF), s oprávnením vykonávať kontroly a inšpekcie na mieste a rovnako, ak je to vhodné, sa ustanovia audity na mieste, ktoré vykoná Dvor audítorov a nezávislí audítori.
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 15 a 16
Článok 5
Aspoň jedenkrát za rok predloží Komisia Európskemu parlamentu a Rade správu, ktorá bude obsahovať hodnotenie implementácie tohto rozhodnutia v predchádzajúcom roku.
Aspoň jedenkrát za rok a pred 15. septembrom predloží Komisia príslušným výborom Európskeho parlamentu a Rade správu, ktorá bude obsahovať hodnotenie vykonávania tohto rozhodnutia v predchádzajúcom roku. Táto správa špecifikuje spojenie medzi cieľmi stanovenými v článku 2 ods. 1, súčasnými hospodárskym a fiškálnym výsledkami Kosova a rozhodnutím Komisie uvoľniť jednotlivé tranže pomoci.

(1) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia