Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2006/0068(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0291/2006

Predložena besedila :

A6-0291/2006

Razprave :

Glasovanja :

PV 12/10/2006 - 7.20
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2006)0412

Sprejeta besedila
PDF 301kWORD 61k
Četrtek, 12. oktober 2006 - Bruselj
Izredna finančna pomoč Skupnosti Kosovu *
P6_TA(2006)0412A6-0291/2006

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Sklepa Sveta o zagotovitvi izredne finančne pomoči Skupnosti Kosovu (KOM(2006)0207 – C6-0171/2006 – 2006/0068(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2006)0207)(1),

–   ob upoštevanju člena 308 Pogodbe ES, v skladu s katero se je Svet posvetoval s Parlamentom (C6-0171/2006),

–   ob upoštevanju člena 51 svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za mednarodno trgovino in mnenj Odbora za zunanje zadeve in Odbora za proračun (A6-0291/2006),

1.   odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.   poziva Komisijo, naj svoj predlog ustrezno spremeni v skladu s členom 250(2) Pogodbe ES;

3.   poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament odobril;

4.   poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

5.   naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija   Spremembe Parlamenta
Sprememba 1
Uvodna izjava 7 a (novo)
(7a) Ta izjemna finančna pomoč dopolnjuje ostale programe pomoči Skupnosti za zahodni Balkan.
Sprememba 2
Uvodna izjava 9
(9)  Čeprav so se po vojni gospodarske dejavnosti spet nadaljevale, je Kosovo na nizki ravni gospodarskega razvoja. Kosovo se ne more zadolževati doma ali na mednarodnem finančnem trgu ter v okviru sedanjega statusa ni upravičeno do članstva v mednarodnih finančnih institucijah. Zato ne more izkoristiti pomoči v obliki posojil, ki je povezana z njihovimi programi.
(9)  Čeprav so se po vojni gospodarske dejavnosti spet nadaljevale, je Kosovo na nizki ravni gospodarskega razvoja. Kosovo se ne more zadolževati doma ali na mednarodnem finančnem trgu ter v okviru sedanjega statusa ni upravičeno do članstva v mednarodnih finančnih institucijah. Zato ne more izkoristiti pomoči v obliki posojil, ki je povezana z njihovimi programi, kar je glavni razlog za zagotovitev izredne finančne pomoči v obliki donacije.
Sprememba 3
Uvodna izjava 12
(12)  Sprostitev zadevne pomoči ne vpliva na pristojnosti proračunskega organa.
(12)  Finančno pomoč Skupnosti je treba neposredno vplačati v konsolidirani proračun Kosova za leti 2006 in 2007 pod proračunsko postavko "Izredna finančna pomoč Evropske skupnosti". Sprostitev zadevne pomoči ne vpliva na pristojnosti proračunskega organa.
Sprememba 4
Uvodna izjava 13
(13)  Ta finančna podpora bi se morala zagotoviti po preveritvi, če se lahko finančni in gospodarski pogoji, o katerih se je treba dogovoriti s kosovskimi organi po sprejetju tega Sklepa Sveta, izpolnijo v zadovoljivi meri.
(13)  Ta finančna podpora se zagotovi po preveritvi, če so pogoji, o katerih se je treba dogovoriti s kosovskimi organi, bili izpolnjeni v zadovoljivi meri. Pogoji za sprostitev delnih sredstev izredne pomoči vključujejo posebne cilje na naslednjih področjih: izboljšanje preglednosti in stabilnosti javnih financ, zlasti glede usklajenosti konsolidiranega proračuna Kosova s srednjeročnim okvirom odhodkov, izvrševanje makroekonomskih in proračunskih prednostnih nalog na osnovi Memoranduma o ekonomskih in finančnih politikah, o katerem je bil 2. novembra 2005 dosežen dogovor z Mednarodnim denarnim skladom, izboljšanje davčne discipline in nadzora javnih odhodkov, zlasti glede odkrivanja, obravnave in spremljanja domnevnih goljufij in drugih nepravilnosti v zvezi z nacionalnimi in mednarodnimi sredstvi, in popolna skladnost z mednarodnimi demokratičnimi standardi in standardi na področju človekovih pravic, vključno s spoštovanjem manjšin, ter s temeljnimi načeli pravne države. Resničen napredek pri doseganju omenjenih ciljev je osnova za izplačilo delnih sredstev te pomoči.
Sprememba 5
Člen 1, odstavek 1
Skupnost da Kosovu na voljo izredno finančno pomoč v obliki donacije do 50 milijonov EUR, ki bo olajšala finančno stanje na Kosovem, podprla razvoj zdravega gospodarskega in fiskalnega okvira, olajšala ohranjanje in krepitev bistvenih upravnih nalog in zadostila potrebam javnih naložb.
Skupnost da Kosovu na voljo izredno finančno pomoč v obliki donacije do 50 milijonov EUR, ki bo zadostila predvidenim zahtevam Kosova po zunanjem financiranju v letih 2006 in 2007 v skladu s srednjeročnim okvirom odhodkov za Kosovo v obdobju 2006–2008, podprla razvoj zdravega gospodarskega in fiskalnega okvira, olajšala ohranjanje in krepitev bistvenih upravnih nalog in zadostila potrebam javnih naložb.
Sprememba 6
Člen 1, odstavek 2 a (novo)
2a. Da se olajša dialog z Evropskim parlamentom, ga Komisija redno obvešča o postopkih tega odbora in mu priskrbi ustrezne dokumente;
Sprememba 7
Člen 1, odstavek 3
3.  Finančna pomoč Skupnosti se da na voljo za obdobje dveh let, z začetkom na prvi dan po začetku veljavnosti Memoranduma o soglasju iz člena 2(1). Vendar pa se Komisija lahko odloči, če okoliščine tako narekujejo in po posvetovanju z Ekonomsko-finančnim odborom, da to obdobje podaljša za največ eno leto.
3.  Finančna pomoč Skupnosti se da na voljo za obdobje dveh let, z začetkom na prvi dan po začetku veljavnosti Memoranduma o soglasju iz člena 2(1). Vendar pa se Komisija lahko odloči, če okoliščine tako narekujejo in po posvetovanju z Ekonomsko-finančnim odborom in Evropskim parlamentom, da to obdobje podaljša za največ eno leto.
Sprememba 8
Člen 2, odstavek 1
1.  Komisija je pooblaščena, da se po posvetovanju z Ekonomsko-finančnim odborom s kosovskimi organi dogovori o gospodarski politiki in finančnih pogojih, na podlagi katerih se zagotavlja pomoč in ki se opredelijo v Memorandumu o soglasju. Ti pogoji bodo skladni s sporazumi ali dogovori, navedenimi v členu 1(2).
1.  Komisija je pooblaščena, da se po posvetovanju z Ekonomsko-finančnim odborom in Evropskim parlamentom s kosovskimi organi dogovori o pogojih, na podlagi katerih se zagotavlja pomoč in ki se opredelijo v Memorandumu o soglasju, ki ga posreduje Svetu in Evropskemu parlamentu. Pogoji vključujejo posebne cilje, ki jih je treba doseči na naslednjih področjih: izboljšanje preglednosti in stabilnosti javnih financ, zlasti glede usklajenosti konsolidiranega proračuna Kosova s srednjeročnim okvirom odhodkov in z razvojno strategijo in razvojnim načrtom Kosova, izvrševanje makroekonomskih in proračunskih prednostnih nalog na podlagi Memoranduma o ekonomskih in finančnih politikah, o katerem je bil 2. novembra 2005 dosežen dogovor z Mednarodnim denarnim skladom; izboljšanje davčne discipline in nadzora javnih odhodkov, zlasti glede odkrivanja, obravnave in spremljanja domnevnih goljufij in drugih nepravilnosti v zvezi z nacionalnimi in mednarodnimi sredstvi, in popolna skladnost z mednarodnimi demokratičnimi standardi in standardi na področju človekovih pravic, vključno s spoštovanjem manjšin, ter s temeljnimi načeli pravne države. Ti pogoji bodo skladni s sporazumi ali dogovori, navedenimi v členu 1(2).
Sprememba 10
Člen 2, odstavek 2
2.  Pred dejanskim izvajanjem pomoči Skupnosti Komisija spremlja ustreznost kosovskih finančnih tokov, upravnih postopkov ter mehanizmov notranje in zunanje kontrole, ki zadevajo makrofinančno pomoč Skupnosti.
2.  Pred dejanskim izvajanjem pomoči Skupnosti Komisija spremlja ustreznost kosovskih finančnih tokov, upravnih postopkov ter mehanizmov notranje in zunanje kontrole, ki zadevajo makrofinančno pomoč Skupnosti, v sodelovanju s svojimi predstavniki na Kosovu, ki zagotavljajo strokovno znanje in nadzorstvene zmogljivosti.
Sprememba 11
Člen 2, odstavek 3
3.  Komisija v sodelovanju z Ekonomsko-finančnim odborom in Mednarodnim denarnim skladom redno preverja, ali so gospodarske politike na Kosovu v skladu s cilji pomoči in ali se v zadovoljivi meri izpolnjujejo dogovorjeni politični in finančni pogoji.
3.  Komisija v sodelovanju z Ekonomsko-finančnim odborom, Mednarodnim denarnim skladom in s svojimi predstavniki na Kosovu, ki zagotavljajo strokovno znanje in nadzorstvene zmogljivosti, redno preverja, ali so gospodarske politike na Kosovu v skladu s cilji in pogoji pomoči, ki jih določata člena 1(1) in 2(1), in ali se v zadovoljivi meri izpolnjujejo dogovorjeni politični in finančni pogoji.
Sprememba 12
Člen 3, odstavek 2
2.  Drugi in vsi nadaljnji obroki se sprostijo na podlagi zadovoljive skladnosti z gospodarsko politiko in finančnimi pogoji iz člena 2(1), vendar najprej po treh mesecih od sprostitve prejšnjega obroka.
2.  Drugi in vsi nadaljnji obroki se sprostijo na podlagi zadovoljive skladnosti s pogoji iz člena 2(1), zlasti ob zadovoljivem napredku pri doseganju ciljev Memoranduma o soglasju, ki so določeni v členu 2(1), vendar najprej po treh mesecih od sprostitve prejšnjega obroka.
Spremembi 13 in 14
Člen 4
Zagotavljanje pomoči poteka v skladu z določbami Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti, in zadevnimi izvedbenimi pravili. Zlasti Memorandum o soglasju iz člena 2(1) določi ustrezne ukrepe Kosova za preprečevanje goljufij, korupcije in drugih nepravilnosti v zvezi s pomočjo ter za boj proti tem pojavom. Določil bo tudi nadzorne mehanizme Komisije, v katere spada tudi Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), vključno s pravico do pregledov in inšpekcij na kraju samem, po potrebi pa bo določil tudi revizije, ki jih Računsko sodišče podobno opravi na kraju samem.
Zagotavljanje pomoči poteka v skladu z določbami Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti, in zadevnimi izvedbenimi pravili. Zlasti Memorandum o soglasju iz člena 2(1) določi ustrezne ukrepe Kosova za preprečevanje goljufij, korupcije in drugih nepravilnosti v zvezi s pomočjo ter za boj proti tem pojavom. Da se zagotovi večja preglednost pri upravljanju s sredstvi in njihovim izplačevanjem, bo določil tudi nadzorne mehanizme Komisije, v katere spada tudi Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), vključno s pravico do pregledov in inšpekcij na kraju samem, po potrebi pa bo določil tudi revizije, ki jih Računsko sodišče in neodvisni revizorji opravijo na kraju samem.
Spremembi 15 in 16
Člen 5
Najmanj enkrat letno Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo, ki vsebuje vrednotenje izvajanja tega sklepa v predhodnem letu.
Najmanj enkrat letno in pred 15. septembrom Komisija pristojnim odborom Evropskega parlamenta in Svetu predloži poročilo, ki vsebuje vrednotenje izvajanja tega sklepa v predhodnem letu. Poročilo podrobno opredeljuje povezanost med cilji iz člena 2(1), trenutnimi dosežki Kosova na gospodarskem in davčnem področju in sklepi Komisije o sprostitvi delnih sredstev pomoči.

(1) Še ni objavljeno v Uradnem listu.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov