Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/0057(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0285/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0285/2006

Συζήτηση :

PV 11/10/2006 - 17
CRE 11/10/2006 - 17

Ψηφοφορία :

PV 12/10/2006 - 7.21

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0413

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 345kWORD 47k
Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2006 - Βρυξέλλες
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ανασυγκρότησης *
P6_TA(2006)0413A6-0285/2006

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2667/2000 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ανασυγκρότησης (COM(2006)0162 – C6-0170/2006 – 2006/0057(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2006)0162)(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 181α, παράγραφος 2, πρώτη φράση, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0170/2006),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών (A6-0285/2006),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ·

3.   καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογίες του Κοινοβουλίου
Τροπολογία 1
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 5Α (νέα)
(5α) Προκειμένου να διατηρηθεί το υψηλό επίπεδο εμπλοκής της ΕΕ στην περιοχή, η Επιτροπή θα πρέπει να μεριμνά ώστε να μην χαθεί, κατά τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, η εμπειρογνωμοσύνη που απέκτησε η Υπηρεσία όσον αφορά την παροχή τεχνικής και οικονομικής βοήθειας στις οικείες χώρες, και να εξασφαλισθεί η αναγκαία συνέχεια των εργασιών.
Τροπολογία 2
ΑΡΘΡΟ 1α (νέο)
Άρθρο 1α
Εκθέσεις
1.  Χάριν σαφήνειας και διαφάνειας, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τριμηνιαίες εκθέσεις όπου θα εκτίθενται οι τρέχουσες λειτουργικές λεπτομέρειες του σχεδίου μεταβίβασης, συμπεριλαμβανόμενης της κατανομής των καθηκόντων μεταξύ της Υπηρεσίας και των οικείων αντιπροσωπειών της Επιτροπής, καθώς και οι λεπτομέρειες της συνεργασίας μεταξύ της Υπηρεσίας και των εν λόγω αντιπροσωπειών κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου. Οι εκθέσεις αυτές θα αναφέρουν επίσης το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας μεταβίβασης, τους στόχους που έχουν επιτευχθεί μετά την προηγούμενη έκθεση και τους νέους στόχους που πρέπει να τεθούν, καθώς και μια συνοπτική εικόνα του τρόπου με τον οποίο η μεταβίβαση θα μεταφρασθεί στην πράξη για όλες τις ενεχόμενες χώρες, ειδικότερα δε για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας λόγω του καθεστώτος της υποψήφιας χώρας.
2.  Στο πλαίσιο των εκθέσεων της παραγράφου 1, η Επιτροπή διευκρινίζει λεπτομερώς:
α) τα μέτρα που προτίθεται να λάβει για την προώθηση των περιφερειακών σχεδίων, κυρίως δε των σχεδίων που προϋποθέτουν συνεργασία μεταξύ των χωρών και των σχεδίων διασυνοριακών υποδομών, αφής στιγμής παύσει να υπάρχει η Υπηρεσία.
β) σχέδια σχετικά με την αναβάθμιση των αντιπροσωπειών της Επιτροπής και/ ή των γραφείων της, ως συνέπεια του διαχωρισμού των Δημοκρατιών της Σερβίας και του Μαυροβουνίου. Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης προτάσεις σχετικά με την αναβάθμιση των αντιπροσωπειών και/ή γραφείων που ασχολούνται με το μελλοντικό καθεστώς του Κοσσυφοπεδίου.

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου