Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2006/0057(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0285/2006

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0285/2006

Keskustelut :

PV 11/10/2006 - 17
CRE 11/10/2006 - 17

Äänestykset :

PV 12/10/2006 - 7.21

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2006)0413

Hyväksytyt tekstit
PDF 193kWORD 44k
Torstai 12. lokakuuta 2006 - Bryssel
Euroopan jälleenrakennusvirasto *
P6_TA(2006)0413A6-0285/2006

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan jälleenrakennusvirastosta annetun asetuksen (EY) N:o 2667/2000 muuttamisesta (KOM(2006)0162 – C6-0170/2006 – 2006/0057(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2006)0162)(1),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 181 a artiklan 2 kohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0170/2006),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön ja talousarvion valvontavaliokunnan lausunnon (A6-0285/2006),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.   pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.   pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti   Parlamentin tarkistukset
Tarkistus 1
JOHDANTO-OSAN 5 A KAPPALE (uusi)
(5 a) Säilyttääkseen EU:n osallistumisen merkittävänä alueella komissio varmistaa, että asiantuntemusta, jonka virasto on saavuttanut tarjotessaan teknistä ja rahoituksellista apua kyseessä oleville valtioille, ei menetetä vastuun siirron aikana ja että työn tarvittava jatkuvuus taataan.
Tarkistus 2
1 A ARTIKLA (uusi)
1 a artikla
Kertomukset
1.  Selkeyden ja avoimuuden lisäämiseksi komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle neljännesvuosittain kertomuksia, joissa esitetään vastuun siirrosta tehdyn suunnitelman sen hetkiset operationaaliset yksityiskohdat, mukaan lukien viraston ja asiaankuuluvien komission lähetystöjen tehtävienjako sekä yksityiskohtaiset tiedot niiden välisestä yhteistyöstä siirtymäaikana. Kertomuksissa käsitellään myös suunnitelmaa luovuttamisprosessin aikatauluksi, edellisen kertomuksen jälkeen saavutettuja tavoitteita ja asetettavia uusia tavoitteita sekä esitetään lisäksi yleiskuva tavasta, jolla vastuun siirto käytännössä tapahtuu kaikissa asianomaisissa maissa ja erityisesti entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa ottaen huomioon sen asema ehdokasvaltiona.
2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa kertomuksissa komissio kuvaa yksityiskohtaisesti
a) toimenpiteet, joita se aikoo toteuttaa alueellisten hankkeiden, kuten valtioiden välistä yhteistyötä sisältävien hankkeiden ja rajat ylittävien infrastruktuurihankkeiden edistämiseksi sitten, kun virastoa ei enää ole;
b) suunnitelmia komission edustustojen ja/tai toimistojen modernisoimiseksi sen jälkeen, kun Serbian ja Montenegron tasavallat on erotettu toisistaan. Kertomukseen on sisällyttävä myös ehdotuksia Kosovon tulevaa asemaa käsittelevien edustustojen ja/tai toimistojen modernisoimisesta.

(1) Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö