Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/0057(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0285/2006

Predkladané texty :

A6-0285/2006

Rozpravy :

PV 11/10/2006 - 17
CRE 11/10/2006 - 17

Hlasovanie :

PV 12/10/2006 - 7.21

Prijaté texty :

P6_TA(2006)0413

Prijaté texty
PDF 290kWORD 46k
Štvrtok, 12. októbra 2006 - Brusel
Európska agentúra pre obnovu *
P6_TA(2006)0413A6-0285/2006

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2667/2000 o Európskej agentúre pre obnovu (KOM(2006)0162 – C6-0170/2006 –2006/0057(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2006)0162)(1),

–   so zreteľom na článok 181a ods. 2 prvá veta Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0170/2006),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci a stanovisko Výboru pre kontrolu rozpočtu (A6-0285/2006),

1.   schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.   vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúco zmenila svoj návrh v súlade s článkom 250 ods.  2 Zmluvy o ES;

3.   vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.   žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
ODÔVODNENIE 5 A (nové)
(5a) Aby si EÚ udržala vysokú úroveň účasti v regióne, mala by Komisia zabezpečiť, aby sa príslušné odborné znalosti, ktoré agentúra získala pri poskytovaní technickej a finančnej pomoci dotknutým krajinám, počas postúpenia zodpovednosti nestratili a aby sa zaručila kontinuita práce.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
ČLÁNOK 1 A (nový)
Článok 1a
Správy
1a. V záujme väčšej jasnosti a transparentnosti Komisia predkladá Európskemu parlamentu a Rade štvrťročné správy, v ktorých uvedie podrobné informácie o pokračujúcom fungovaní plánu postúpenia zodpovednosti vrátane rozdelenia úloh medzi agentúru a príslušné delegácie Komisie, ako aj informácie o spolupráci medzi nimi počas prechodného obdobia. Správy zahŕňajú aj predpokladaný časový harmonogram procesu postúpenia, ciele dosiahnuté od predloženia predchádzajúcej správy, ako aj stanovenie nových cieľov, okrem toho, že poskytujú prehľad o tom, ako bude postúpenie prebiehať v praxi v prípade všetkých dotknutých krajín, najmä Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko vzhľadom na jej štatút kandidátskej krajiny.
2.  V súvislosti so správami uvedenými v odseku 1 Komisia bližšie určí:
a) opatrenia, ktoré má v úmysle prijať po zrušení agentúry na podporu regionálnych projektov, napríklad projektov týkajúcich sa spolupráce medzi krajinami a cezhraničných projektov v oblasti infraštruktúry.
b) plány na posilnenie delegácií a/alebo úradov Komisie po oddelení republík Srbsko a Čierna Hora. Správa má tiež zahŕňať návrhy na posilnenie delegácií a/alebo úradov zaoberajúcich sa budúcim štatútom Kosova.

(1) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia