Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2005/0124(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0306/2006

Indgivne tekster :

A6-0306/2006

Forhandlinger :

PV 12/10/2006 - 3
CRE 12/10/2006 - 3

Afstemninger :

PV 12/10/2006 - 7.22
CRE 12/10/2006 - 7.22
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
PV 30/11/2006 - 8.6
CRE 30/11/2006 - 8.6
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2006)0414
P6_TA(2006)0509

Vedtagne tekster
PDF 163kWORD 219k
Torsdag den 12. oktober 2006 - Bruxelles
EU's agentur for grundlæggende rettigheder *
P6_TA(2006)0414A6-0306/2006

Forslag til Rådets forordning om oprettelse af Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (KOM(2005)0280 - C6-0288/2005 - 2005/0124(CNS))

(Høringsprocedure)

Forslaget ændret som følger(1):

Kommissionens forslag   Ændringer
Ændring 1
Betragtning 5
(5)  Repræsentanter for medlemsstaterne forsamlet i Det Europæiske Råd i Bruxelles den 13. december 2003 besluttede at tage udgangspunkt i Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad, der blev oprettet ved Rådets forordning (EF) nr. 1035/97 af 2. juni 1997, og udvide dets mandat for at omdanne det til et agentur for grundlæggende rettigheder.
(5)  Repræsentanter for medlemsstaterne forsamlet i Det Europæiske Råd i Bruxelles den 13. december 2003 besluttede at tage udgangspunkt i Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad, der blev oprettet ved Rådets forordning (EF) nr. 1035/97 af 2. juni 1997, og udvide dets mandat for at omdanne det til et agentur for grundlæggende rettigheder. Ved samme lejlighed besluttede de ligeledes, at agenturet fortsat skal have hjemsted i Wien.
Ændring 2
Betragtning 8
(8)  Ved oprettelsen af agenturet skal der tages behørigt hensyn til Kommissionens forslag til interinstitutionel aftale om rammer for europæiske reguleringsorganer af 25. februar 2005.
udgår
Ændring 3
Betragtning 9
(9)  Agenturet bør i sit arbejde referere til grundlæggende rettigheder som defineret i artikel 6, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union, og som de bl.a. er fastsat i chartret om grundlæggende rettigheder. Den tætte forbindelse til chartret bør afspejles i agenturets navn. Agenturets arbejdsområder bør fastlægges i en flerårig ramme, der afgrænser agenturets arbejde, og som i overensstemmelse med de generelle institutionelle principper ikke bør sætte sin egen politiske dagsorden for grundlæggende rettigheder.
(9)  Agenturet bør i sit arbejde referere til grundlæggende rettigheder som defineret i artikel 6, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union, herunder de rettigheder, der er fastsat i den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, og som de bl.a. er afspejlet i chartret om grundlæggende rettigheder. Den tætte forbindelse til chartret bør afspejles i agenturets navn.
Ændring 4
Betragtning 9 a (ny)
(9a) Eftersom agenturet skal tage udgangspunkt i det allerede eksisterede Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad, bør agenturets arbejde fortsat omfatte fænomenerne racisme, fremmedhad og antisemitisme samt beskyttelse af rettighederne for personer tilhørende mindretal som vigtige elementer i beskyttelsen af grundlæggende rettigheder. Der bør lægges behørig vægt på grupper, der udsættes for former for forskelsbehandling, der er omhandlet i artikel 13 i traktaten og artikel 21 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.
Ændring 5
Betragtning 11
(11)  Agenturet bør kunne fremsætte udtalelser til EU-institutionerne og medlemsstaterne, når de gennemfører fællesskabsret, enten på eget initiativ eller efter anmodning fra Europa-Parlamentet, Rådet eller Kommissionen, uden at det berører de lovgivningsmæssige og retlige procedurer i traktaten.
(11)  Agenturet bør kunne fremsætte udtalelser til EU-institutionerne og medlemsstaterne, når de gennemfører fællesskabsret, enten på eget initiativ eller efter anmodning fra Europa-Parlamentet, Rådet eller Kommissionen, uden at det berører de lovgivningsmæssige og retlige procedurer i traktaten. De nævnte institutioner bør kunne anmode om udtalelser om deres lovgivningsmæssige forslag eller om holdninger indtaget under lovgivningsmæssige procedurer for så vidt angår disses forenelighed med grundlæggende rettigheder.
Ændring 6
Betragtning 12
(12)  Rådet bør have mulighed for at anmode agenturet om teknisk ekspertise inden for rammerne af den procedure, der kan indledes efter artikel 7 i traktaten om Den Europæiske Union.
(12)  Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen bør have mulighed for at anmode agenturet om teknisk ekspertise inden for rammerne af den procedure, der kan indledes efter artikel 7 i traktaten om Den Europæiske Union.
Ændring 7
Betragtning 13
(13)  Agenturet fremlægger en årsrapport om situationen for grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union, hvad angår EU-institutioners, organers og agenturers og medlemsstaters overholdelse af disse ved gennemførelsen af EU-ret. Endvidere bør agenturet udarbejde rapporter om emner af særlig betydning for EU's politikker.
(13)  Agenturet bør fremlægge en årsrapport om spørgsmål vedrørende grundlæggende rettigheder, som henhører under agenturets arbejdsområder, og giver heri også eksempler på god praksis. Endvidere bør agenturet udarbejde rapporter om emner af særlig betydning for EU's politikker.
Ændring 8
Betragtning 15
(15)  Agenturet bør i så høj grad som muligt tage højde for alle relevante fællesskabsprogrammer, organer og agenturer og EU-organer for at undgå overlapning, navnlig hvad angår det kommende europæiske institut for ligestilling mellem mænd og kvinder.
(15)  Agenturet bør i så høj grad som muligt samarbejde med alle relevante EU-institutioner samt med Fællesskabets og Unionens organer, kontorer og agenturer for at undgå overlapning, navnlig hvad angår det kommende europæiske institut for ligestilling mellem mænd og kvinder.
Ændring 9
Betragtning 15 a (ny)
(15a) Agenturet bør have et tæt samarbejde med medlemsstaterne, hvorfor disse bør udnævne nationale forbindelsesofficerer. Agenturet bør navnlig holde sig i kontakt med de nationale forbindelsesofficerer under udarbejdelsen af rapporter og andre dokumenter.
Ændring 10
Betragtning 16
(16)  Agenturet bør have et tæt samarbejde med Europarådet. Dette samarbejde skal sikre, at man undgår overlapninger mellem agenturets og Europarådets aktiviteter, navnlig ved at udarbejde mekanismer, der skaber synergier, som f.eks. indgåelse af en bilateral samarbejdsaftale og deltagelse af en uafhængig person udpeget af Europarådet i agenturets ledelsesstrukturer med præcist definerede stemmerettigheder som i det nuværende Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad.
(16)  Agenturet bør have et tæt samarbejde med Europarådet. Dette samarbejde skal sikre, at man undgår overlapninger mellem agenturets og Europarådets aktiviteter, navnlig ved at udarbejde mekanismer, der skaber komplementaritet og merværdi, som f.eks. indgåelse af en bilateral samarbejdsaftale og deltagelse af en uafhængig person udpeget af Europarådet i agenturets ledelsesstrukturer med præcist definerede stemmerettigheder.
Ændring 11
Betragtning 16 a (ny)
(16a) I erkendelse af den vigtige rolle, som civilsamfundet spiller for beskyttelsen af grundlæggende rettigheder, bør agenturet fremme dialog med civilsamfundet og arbejde nært sammen med sådanne ikke-statslige organisationer og civilsamfundsorganisationer, som er aktive inden for grundlæggende rettigheder. Agenturet bør etablere et samarbejdsnetværk kaldet Platformen for Grundlæggende rettigheder for at skabe en struktureret og frugtbar dialog og et nært samarbejde med alle relevante interesserede parter.
Ændring 12
Betragtning 17 a (ny)
(17a) Med henblik på at sikre, at dets arbejde er af høj videnskabelig kvalitet, bør agenturet have et videnskabeligt udvalg.
Ændring 13
Betragtning 17 b (ny)
(17b) De myndigheder, der udpeger medlemmer til bestyrelsen, forretningsudvalget og Det Videnskabelige Udvalg, bør tilstræbe en ligelig deltagelse af kvinder og mænd i disse organer. Der bør også drages særlig omsorg for en ligelig repræsentation af kvinder og mænd i personalet.
Ændring 14
Betragtning 18
(18)  Europa-Parlamentet spiller en afgørende rolle inden for grundlæggende rettigheder. Det skal udpege en uafhængig person som medlem af agenturets bestyrelse.
(18)  Europa-Parlamentet spiller en afgørende rolle inden for grundlæggende rettigheder. Det skal derfor høres forud for vedtagelsen af agenturets flerårige ramme samt om de kandidater, der foreslås til stillingen som agenturets direktør.
Ændring 15
Betragtning 19
(19)  Der bør inden for agenturets struktur oprettes et rådgivende forum for at sikre en pluralistisk repræsentation af de sociale kræfter i civilsamfundet, der er aktive inden for grundlæggende rettigheder, for at sikre et effektivt samarbejde med alle involverede parter.
udgår
Ændring 16
Betragtning 21 a (ny)
(21a) Vedtægten for tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber samt de af fællesskabsinstitutionerne i fællesskab vedtagne gennemførelsesbestemmelser til denne vedtægt og disse ansættelsesvilkår bør finde anvendelse på agenturets personale og direktør, herunder bestemmelserne vedrørende afskedigelse af direktøren.
Ændring 17
Betragtning 22
(22)  Agenturet bør have status som juridisk person og afløse Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad med hensyn til alle retlige og finansielle forpligtelser, som Observationscentret har indgået, og aftaler indgået af centret samt ansættelseskontrakter med centrets personale. Agenturet skal fortsat have hjemsted i Wien som fastsat i afgørelse truffet af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer den 2. juni 1997 om fastlæggelse af hjemstedet for Det Europæiske Observatorium for Racisme og Fremmedhad.
(22)  Agenturet bør have status som juridisk person og afløse Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad med hensyn til alle retlige og finansielle forpligtelser, som Observationscentret har indgået, og aftaler indgået af centret samt ansættelseskontrakter med centrets personale.
Ændring 18
Betragtning 22 a (ny)
(22a) Agenturet bør være åbent for kandidatlandes deltagelse. Endvidere bør lande, med hvilke der er indgået en stabiliserings- og associeringsaftale, kunne deltage i agenturet, da dette vil gøre det muligt for Unionen at støtte deres bestræbelser i retning af europæisk integration gennem fremme af deres lovgivnings gradvise tilpasning til fællesskabsretten samt overførsel af knowhow og god praksis, navnlig på de områder af gældende fællesskabsret, der vil tjene som et centralt referencepunkt for reformprocessen på det vestlige Balkan.
Ændring 19
Betragtning 23
(23)  Da gennemførelsesforanstaltningerne til denne forordning er generelle foranstaltninger, jf. artikel 2 i Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen, bør de vedtages efter forskriftsproceduren i artikel 5 i nævnte afgørelse.
udgår
Ændring 20
Betragtning 23 a (ny)
(23a) Agenturet bør påbegynde de nødvendige evalueringer af sine aktiviteter i god tid og i den forbindelse bl.a. foretage en grundig evaluering af sine beføjelser i forhold til lande, der ikke er medlemmer af Unionen. Disse evalueringer bør danne grundlag for fornyede overvejelser vedrørende agenturets beføjelser, opgaver og arbejdsmetoder.
Ændring 21
Artikel 3, stk. 2-4
2.  Agenturet skal i sit arbejde referere til grundlæggende rettigheder som defineret i artikel 6, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union, og som de bl.a. er fastsat i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, der blev proklameret i Nice den 7. december 2000.
2.  Agenturet skal i sit arbejde referere til grundlæggende rettigheder i den i artikel 6, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union omhandlede forstand, herunder de rettigheder, der er fastsat i den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, undertegnet i Rom den 4. november 1950, og som de er afspejlet i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, der blev proklameret i Nice den 7. december 2000.
3.  Agenturet skal ved udførelsen af sin virksomhed beskæftige sig med situationen for de grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union og i medlemsstaterne, når de gennemfører fællesskabsret, uden at det berører bestemmelserne i det følgende stykke og i artikel 4, stk. 1, litra e), og artikel 27 og 28.
3.  Agenturet skal tage sig af spørgsmål vedrørende grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union og i medlemsstaterne, når de gennemfører fællesskabsret. Desuden kan det tage sig af spørgsmål vedrørende grundlæggende rettigheder inden for de i stk. 1 fastlagte rammer i de i artikel 27, stk. 1, nævnte lande i det omfang, dette er nødvendigt for det pågældende lands gradvise tilpasning til fællesskabsretten, og i overensstemmelse med artikel 27, stk. 2.
4.  Uden at det berører artikel 27 skal agenturet efter anmodning fra Kommissionen tilvejebringe oplysninger og analyser om grundlæggende rettigheder i tredjelande, med hvilke Fællesskabet har indgået associeringsaftaler eller aftaler, der indeholder bestemmelser om overholdelse af menneskerettigheder, eller med hvilke der er indledt eller forventes indledt forhandlinger om indgåelsen af sådanne aftaler, navnlig lande der er omfattet af den europæiske naboskabspolitik.
Ændring 22
Artikel 4
1.  Med henblik på at nå det mål, der er opstillet i artikel 2, skal agenturet:
1.  Med henblik på at nå det mål, der er opstillet i artikel 2, skal agenturet inden for rammerne af de i artikel 3 fastsatte beføjelser:
a) indsamle, registrere, analysere og formidle relevante objektive, pålidelige og sammenlignelige oplysninger, herunder resultater af forskning og overvågning indsendt af medlemsstater, EU-institutioner, fællesskabsagenturer, forskningscentre, nationale organer, ikke-statslige organisationer, tredjelande og internationale organisationer
a) indsamle, registrere, analysere og formidle relevante objektive, pålidelige og sammenlignelige oplysninger, herunder resultater af forskning og overvågning indsendt af medlemsstater, EU-institutioner, Fællesskabets og Unionens organer, kontorer og agenturer, forskningscentre, nationale organer, ikke-statslige organisationer, tredjelande, internationale organisationer og navnlig Europarådets kompetente organer
b) udvikle metoder til forbedring af sammenligneligheden, objektiviteten og pålideligheden af data på europæisk plan gennem samarbejde med Kommissionen og medlemsstaterne
b) udvikle metoder og standarder til forbedring af sammenligneligheden, objektiviteten og pålideligheden af data på europæisk plan gennem samarbejde med Kommissionen og medlemsstaterne
c) udføre og fremme videnskabelig forskning og undersøgelser, indledende undersøgelser og gennemførlighedsundersøgelser efter anmodning fra Europa-Parlamentet, Rådet eller Kommissionen, når det er hensigtsmæssigt og foreneligt med prioriteterne og det årlige arbejdsprogram. Det skal også tilrettelægge ekspertmøder og om nødvendigt nedsætte ad hoc-arbejdsgrupper
c) udføre og fremme videnskabelig forskning og undersøgelser, indledende undersøgelser og gennemførlighedsundersøgelser efter anmodning fra Europa-Parlamentet, Rådet eller Kommissionen, når det er hensigtsmæssigt og foreneligt med prioriteterne og det årlige arbejdsprogram
d) fremsætte konklusioner og udtalelser om generelle emner til EU-institutionerne og medlemsstaterne, når de gennemfører fællesskabsret, enten på eget initiativ eller efter anmodning fra Europa-Parlamentet, Rådet eller Kommissionen
d) fremsætte og offentliggøre konklusioner og udtalelser om specifikke tematiske emner til EU-institutionerne og medlemsstaterne, når de gennemfører fællesskabsret, enten på eget initiativ eller efter anmodning fra Europa-Parlamentet, Rådet eller Kommissionen
e) stille sin tekniske ekspertise til Rådets disposition, når Rådet i medfør af artikel 7, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union anmoder uafhængige personer om at fremlægge en rapport om situationen i en given medlemsstat, eller når det forelægges et forslag efter artikel 7, stk. 2, og når Rådet i overensstemmelse med proceduren i de respektive stykker i artikel 7 i traktaten om Den Europæiske Union har anmodet agenturet om teknisk ekspertise
e) stille sin tekniske ekspertise til Europa-Parlamentets og Rådets disposition, når Rådet modtager et forslag i medfør af artikel 7, stk. 1 eller 2, i traktaten om Den Europæiske Union
f) offentliggøre en årsrapport om situationen for grundlæggende rettigheder, der også giver eksempler på god praksis
f) offentliggøre en årsrapport om spørgsmål vedrørende grundlæggende rettigheder og heri også give eksempler på god praksis
g) offentliggøre tematiske rapporter baseret på dets analyser, forskning og undersøgelser
g) offentliggøre tematiske rapporter baseret på dets analyser, forskning og undersøgelser
h) offentliggøre en årlig aktivitetsrapport
h) offentliggøre en årlig aktivitetsrapport
i) fremme samarbejdet med civilsamfundet, herunder ikke-statslige organisationer, arbejdsmarkedets parter, forskningscentre og repræsentanter for offentlige myndigheder og andre personer eller organer, som beskæftiger sig med grundlæggende rettigheder, navnlig ved at netværke, fremme dialogen på europæisk plan og ved at deltage i drøftelser eller møder på nationalt plan, hvis det er relevant
i) udvikle en kommunikationsstrategi og fremme dialog med civilsamfundet for at øge offentlighedens kendskab til grundlæggende rettigheder og aktivt informere den om sit arbejde
j) tilrettelægge konferencer, kampagner, rundbordssamtaler, seminarer og møder med de relevante berørte parter på europæisk plan for at fremme og formidle sit arbejde, og
k) udvikle en kommunikationsstrategi, der tager sigte på at bevidstgøre offentligheden, tilvejebringe dokumentationskilder for offentligheden og udarbejde undervisningsmateriale, fremme samarbejde og undgå overlapning med andre informationskilder.
2.  De konklusioner, udtalelser og rapporter, som agenturet udarbejder som led i udøvelsen af sine opgaver som nævnt i stk. 1, skal ikke vedrøre spørgsmålet om lovligheden af forslag fra Kommissionen efter traktatens artikel 250, lovligheden af institutionernes holdninger under den lovgivningsmæssige procedure eller lovligheden af retsakter efter traktatens artikel 230. De skal ikke omhandle spørgsmålet om, hvorvidt en medlemsstat ikke har overholdt en forpligtelse i henhold til traktaten, jf. traktatens artikel 226.
2.  De i stk. 1 nævnte konklusioner, udtalelser og rapporter kan vedrøre forslag fra Kommissionen efter traktatens artikel 250 eller institutionernes holdninger under den lovgivningsmæssige procedure, men kun hvis den pågældende institution har anmodet herom i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, litra d). Nævnte konklusioner, udtalelser og rapporter skal ikke omhandle lovligheden af retsakter efter traktatens artikel 230 eller spørgsmålet om, hvorvidt en medlemsstat ikke har overholdt en forpligtelse i henhold til traktaten, jf. traktatens artikel 226.
Ændring 23
Artikel 5
1.  Kommissionen skal vedtage en flerårig ramme for agenturet i overensstemmelse med forskriftsproceduren i artikel 29, stk. 2. Rammen skal
1.  Agenturets bestyrelse skal under behørig hensyntagen til retningslinjer i Europa-Parlamentets beslutninger og Rådets konklusioner på området grundlæggende rettigheder og efter forslag fra Kommissionen vedtage en flerårig ramme.
a) dække 5 år
b) fastlægge agenturets arbejdsområder, herunder altid bekæmpelse af racisme og fremmedhad
c) være i overensstemmelse med EU's prioriterede områder som defineret i Kommissionens strategiske mål
d) tage behørigt hensyn til agenturets finansielle og menneskelige ressourcer, og
e) indeholde bestemmelser, der tager sigte på at undgå overlapninger i forhold til det mandat, der er tillagt andre af Fællesskabets organer, kontorer og agenturer.
2.  Agenturet skal udføre opgaver inden for de arbejdsområder, der er fastsat i den flerårige ramme. Det berører ikke agenturets mulighed for under hensyntagen til dets finansielle og menneskelige ressourcer at efterkomme anmodninger fra Europa-Parlamentet, Rådet eller Kommissionen efter artikel 3, stk. 4, og artikel 4, stk. 1, litra d) og e), der falder uden for disse arbejdsområder.
2.  Den flerårige ramme skal dække fem år, være i overensstemmelse med Unionens prioriteringer og strategiske mål og være forenelig med de finansielle og menneskelige ressourcer, der står til agenturets rådighed.
3.  Agenturet skal udføre sine opgaver inden for rammerne af det årlige arbejdsprogram og under behørig hensyntagen til de disponible finansielle og menneskelige ressourcer.
3.  Agenturet skal udføre sine opgaver inden for de arbejdsområder, der er fastsat i den flerårige ramme. Dog skal agenturet også under hensyntagen til sine finansielle og menneskelige ressourcer efterkomme anmodninger fra Europa-Parlamentet, Rådet eller Kommissionen efter artikel 4, stk. 1, litra d) og e), der falder uden for disse arbejdsområder.
4.  Det årlige arbejdsprogram, der vedtages i overensstemmelse med artikel 11, stk. 4, litra a), skal være i overensstemmelse med Kommissionens årlige arbejdsprogram, herunder hvad angår forskning og foranstaltninger på det statistiske område, der iværksættes som led i Fællesskabets statistiske program.
4.  Agenturet skal udføre sine opgaver inden for rammerne af sit årlige arbejdsprogram.
Ændring 24
Artikel 6, stk. 1 og 2
1.  Agenturet skal oprette og koordinere de nødvendige informationsnetværk. De skal udformes, så det sikres, at der tilvejebringes objektive, pålidelige og sammenlignelige oplysninger, der er baseret på sagkundskab hos en række organisationer og organer i de enkelte medlemsstater, og idet der tages hensyn til behovet for at inddrage nationale myndigheder i indsamlingen af data.
1.  For at sikre, at der tilvejebringes objektive, pålidelige og sammenlignelige oplysninger, skal agenturet, idet det støtter sig til sagkundskab hos en række organisationer og organer i de enkelte medlemsstater og tager hensyn til behovet for at inddrage nationale myndigheder i indsamlingen af data
a) oprette og koordinere de nødvendige informationsnetværk, f.eks. et netværk af uafhængige eksperter i grundlæggende rettigheder, og gøre brug af allerede eksisterende netværk
b) tilrettelægge møder med eksterne eksperter og,
c) når det er nødvendigt, nedsætte ad hoc-arbejdsgrupper.
2.  For at undgå overlapning og sikre den bedst mulige ressourceudnyttelse skal agenturet tage hensyn til eksisterende oplysninger, uanset kilden, og navnlig aktiviteter, der allerede er udført af:
2.  For at opnå komplementaritet og sikre den bedst mulige ressourceudnyttelse skal agenturet i relevant omfang tage hensyn til indsamlede oplysninger og udførte aktiviteter, navnlig sådanne, som er indsamlet eller udført af:
a)  Fællesskabets institutioner, organer, kontorer og agenturer
a)  EU-institutioner og Fællesskabets og Unionens samt medlemsstaternes organer, kontorer og agenturer
b) medlemsstaternes institutioner, organer, kontorer og agenturer, og
b)  Europarådet, idet der skal henvises til dettes overvågnings- og kontrolmekanismers og menneskerettighedskommissærs undersøgelsesresultater og aktiviteter, og
c)  Europarådet og andre internationale organisationer.
c)  Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE), De Forenede Nationer og andre internationale organisationer.
Ændring 25
Artikel 8, overskrift og stk. 1
Samarbejde med organisationer i medlemsstaterne og på europæisk plan
Samarbejde med organisationer i medlemsstaterne og på internationalt plan
-1.  For at sikre et tæt samarbejde mellem medlemsstaterne udpeger hver medlemsstat en statslig tjenestemand til national forbindelsesofficer. Agenturet tilstiller de nationale forbindelsesofficerer alle dokumenter, der udarbejdes i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, litra a), b), c), d), e), f), g) og i).
1.  Ved udførelsen af sine opgaver samarbejder agenturet med statslige eller ikke-statslige organisationer og organer, der har kompetence inden for grundlæggende rettigheder i medlemsstaterne eller på europæisk niveau.
1.  Ved udførelsen af sine opgaver samarbejder agenturet med:
- statslige organisationer og offentlige organer, der har kompetence inden for grundlæggende rettigheder i medlemsstaterne, herunder nationale menneskerettighedsorganisationer
-  OSCE, navnlig Kontoret for Demokratiske Institutioner og Menneskerettigheder (ODIHR), De Forenede Nationer og andre internationale organisationer.
Ændring 26
Artikel 9
Agenturet koordinerer sin virksomhed med Europarådets virksomhed, navnlig for så vidt angår det årlige arbejdsprogram i medfør af artikel 5. I den henseende skal Fællesskabet i overensstemmelse med proceduren i traktatens artikel 300 indgå en aftale med Europarådet med henblik på at indlede et tæt samarbejde mellem sidstnævnte og agenturet. Denne aftale skal fastslå Europarådets forpligtelse til at udnævne en uafhængig person, der skal have sæde i agenturets bestyrelse i overensstemmelse med artikel 11.
For at sikre komplementaritet og merværdi koordinerer agenturet sin virksomhed med Europarådets virksomhed, navnlig for så vidt angår det årlige arbejdsprogram i medfør af artikel 5 og samarbejdet med civilsamfundet i overensstemmelse med artikel 9a. I den henseende skal Fællesskabet i overensstemmelse med proceduren i traktatens artikel 300 indgå en aftale med Europarådet med henblik på at indlede et tæt samarbejde mellem sidstnævnte og agenturet. Denne aftale skal indeholde bestemmelse om Europarådets udnævnelse af en uafhængig person, der skal have sæde i agenturets bestyrelse og forretningsudvalg i overensstemmelse med artikel 11 og 12.
Ændring 27
Artikel 9 a (ny)
Artikel 9a
Samarbejde med civilsamfundet og etablering af en platform for grundlæggende rettigheder
1.  Agenturet arbejder tæt sammen med ikke-statslige organisationer og med civilsamfundets organisationer, der er aktive inden for grundlæggende rettigheder på nationalt, europæisk eller internationalt plan, herunder inden for bekæmpelse af racisme og fremmedhad og beskyttelse af mindretal. Med henblik herpå opretter agenturet et samarbejdsnetværk kaldet Platformen for Grundlæggende Rettigheder, som skal bestå af ikke-statslige organisationer, der beskæftiger sig med menneskerettigheder, fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer, de berørte sociale og faglige organisationer, kirkelige organisationer, religiøse, filosofiske og konfessionsløse organisationer, universiteter og andre kvalificerede eksperter fra europæiske og internationale organer og organisationer.
2.  Platformen udgør en mekanisme til udveksling af oplysninger og samling af viden. Den skal sikre et tæt samarbejde mellem agenturet og de involverede parter.
3.  Platformen er åben for alle interesserede og kvalificerede parter i henhold til stk. 1. Agenturet kan henvende sig til platformens medlemmer i overensstemmelse med specifikke behov i tilknytning til prioriterede områder af agenturets arbejde.
4.  Agenturet skal navnlig opfordre platformen til:
a) at fremsætte forslag til bestyrelsen vedrørende det årlige arbejdsprogram, der skal vedtages efter artikel 11, stk. 4, litra a)
b) at give bestyrelsen feedback og forelægge den forslag til opfølgning af den i artikel 4, stk. 1, litra f), omhandlede årlige rapport og
c) at give direktøren og Det Videnskabelige Udvalg meddelelse om resultater og henstillinger fra konferencer, seminarer og møder med relevans for agenturets arbejde.
5.  Platformen koordineres under direktørens myndighed.
Ændring 28
Artikel 10, litra c og d
c) en direktør
d) et forum.
c) et videnskabeligt udvalg og
d) en direktør.
Ændring 29
Artikel 11
1.  Bestyrelsen består af personer med passende erfaring inden for området grundlæggende rettigheder og ledelse af offentlige organisationer fordelt som følger:
1.  Bestyrelsen består af personer med passende erfaring inden for området grundlæggende rettigheder og ledelse af offentlige organisationer fordelt som følger:
a) en uafhængig person udpeget af hver medlemsstat
a) en uafhængig person udpeget af hver medlemsstat med store ansvarsområder inden for ledelse og en uafhængig national menneskerettighedsorganisation eller af andre offentlige eller private organisationer
b) en uafhængig person udpeget af Europa-Parlamentet
c) en uafhængig person udpeget af Europarådet og
c) en uafhængig person udpeget af Europarådet og
d) to repræsentanter for Kommissionen.
d) to personer udpeget af Kommissionen:
- hvoraf den ene skal være en uafhængig person udpeget blandt personer, hvis kompetence inden for grundlæggende rettigheder er almindelig anerkendt
- hvoraf den anden skal være en repræsentant for Kommissionen.
De personer, der er nævnt i litra a), skal være personer:
- med store ansvarsområder inden for ledelse af en uafhængig national menneskerettighedsorganisation, eller
- med stor erfaring inden for grundlæggende rettigheder erhvervet i andre uafhængige institutioner eller organer.
Medlemmerne af bestyrelsen kan lade sig repræsentere af en suppleant, der opfylder ovennævnte betingelser.
Listen over medlemmer af bestyrelsen skal offentliggøres og holdes ajour af agenturet på dettes netsted.
2.  Bestyrelsesmedlemmernes mandatperiode skal være på fem år. Perioden kan forlænges en gang.
Hvis et bestyrelsesmedlem imidlertid ikke længere opfylder de kriterier, der lå til grund for udnævnelsen, skal vedkommende straks informere Kommissionen og agenturets direktør. Den berørte part skal udnævne et nyt medlem til resten af mandatperioden.
3.  Bestyrelsen vælger en formand og en næstformand for en periode på to et halvt år, der kan forlænges en gang.
Hvert medlem af bestyrelsen eller, ved medlemmets fravær suppleanten, har én stemme.
4.  Bestyrelsen skal sikre, at agenturet udfører de opgaver, det har fået overdraget. Den er agenturets planlægnings- og overvågningsorgan. Den skal blandt andet:
4.  Bestyrelsesmedlemmernes og disses suppleanters mandatperiode er på fem år. Perioden kan ikke forlænges.
a) vedtage agenturets årlige arbejdsprogram på grundlag af et udkast forelagt af agenturets direktør og Kommissionens udtalelse herom. Det skal være i overensstemmelse med de finansielle og menneskelige ressourcer. Det årlige arbejdsprogram sendes til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen
b) godkende årsrapporterne, der er nævnt i artikel 4, stk. 1, litra f) og h), idet navnlig de opnåede resultater sammenlignes med målene i det årlige arbejdsprogram; rapporterne skal sendes senest den 15. juni til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen, Revisionsretten, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget
c) udnævne og om nødvendigt afskedige agenturets direktør
d) vedtage agenturets budgetforslag og endelige årsbudget
e) udøve disciplinærmyndighed i forhold til direktøren
f) udarbejde et årligt overslag over agenturets udgifter og indtægter og sende det til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 19, stk. 5
g) vedtage agenturets forretningsorden på grundlag af et udkast forelagt af direktøren og Kommissionens udtalelse herom
h) vedtage agenturets finansielle regler på grundlag af et udkast forelagt af direktøren og Kommissionens udtalelse herom i overensstemmelse med artikel 20, stk. 11
i) vedtage de foranstaltninger, der er nødvendige for at gennemføre vedtægten for tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte ved De Europæiske Fællesskaber i overensstemmelse med artikel 23, stk. 3, og
j) vedtage gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 i overensstemmelse med artikel 16, stk. 2.
5.  Bestyrelsen kan uddelegere et hvilket som helst af sine ansvarsområder til forretningsudvalget, dog ikke emner, der falder ind under stk. 4, litra a), b), c), d), g) og h).
5.  Bortset fra ordinær nybesættelse eller dødsfald ophører mandatet for et medlem eller en suppleant kun ved fratræden. Hvis et bestyrelsesmedlem eller en suppleant imidlertid ikke længere opfylder kravet om uafhængighed, skal vedkommende straks underrette Kommissionen og agenturets direktør herom. Den berørte part udpeger et nyt medlem eller en ny suppleant for resten af mandatperioden. Den pågældende part udpeger desuden et nyt medlem eller en ny suppleant for resten af mandatperioden, hvis bestyrelsen på forslag fra en tredjedel af sine medlemmer eller fra Kommissionen har fastslået, at et medlem eller en suppleant ikke længere opfylder kravet om uafhængighed. Hvis der er mindre end to år tilbage af mandatperioden, kan det nye medlems eller den nye suppleants mandatperiode være på fulde fem år.
6.  Bestyrelsens beslutninger træffes med simpelt flertal af de afgivne stemmer, bortset fra de beslutninger, der er nævnt i stk. 4, litra a), c) og d) og e), hvor der kræves et flertal på to tredjedele af alle medlemmer. Formandens stemme er udslagsgivende i tilfælde af stemmelighed. Den person, der er udpeget af Europarådet, kan kun deltage i afstemninger om beslutninger, der falder ind under stk. 4, litra a) og b).
6.  Bestyrelsen vælger en formand og en næstformand samt de to øvrige medlemmer af forretningsudvalget, der er nævnt i artikel 12, blandt de af sine medlemmer, der er udpeget i henhold til stk. 1, litra a), for en periode på to et halvt år, der kan forlænges én gang.
7.  Formanden skal indkalde bestyrelsen én gang om året, således at der dog kan holdes yderligere ekstraordinære møder. Formanden indkalder til ekstraordinære møder på eget initiativ eller efter anmodning fra mindst en tredjedel af medlemmerne af bestyrelsen.
7.  Bestyrelsen sikrer, at agenturet udfører de opgaver, det har fået overdraget. Den er agenturets planlægnings- og overvågningsorgan. Den har blandt andet til opgave at:
a) vedtage agenturets årlige arbejdsprogram i overensstemmelse med den flerårige ramme og på grundlag af et udkast forelagt af agenturets direktør, efter at Kommissionen og Det Videnskabelige Udvalg har afgivet udtalelse herom. Det skal være i overensstemmelse med de finansielle og menneskelige ressourcer og tage hensyn til Fællesskabets arbejde inden for forskning og statistik. Det årlige arbejdsprogram sendes til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen
b) godkende de i artikel 4, stk. 1, litra f) og h), nævnte årsrapporter, idet der navnlig i den i sidstnævnte litra nævnte rapport foretages en sammenligning af de opnåede resultater med målene i det årlige arbejdsprogram; uden at det berører artikel 12a, stk. 5, høres Det Videnskabelige Udvalg inden vedtagelsen af den i artikel 4, stk. 1, litra f), nævnte rapport; rapporterne skal senest den 15. juni sendes til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen, Revisionsretten, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget
c) udnævne og om nødvendigt afskedige agenturets direktør
d) vedtage agenturets budgetforslag og endelige årsbudget
e) udøve de i artikel 23, stk. 2, omhandlede beføjelser over for direktøren og disciplinærmyndighed i forhold til direktøren
f) udarbejde et årligt overslag over agenturets udgifter og indtægter og sende det til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 19, stk. 5
g) vedtage agenturets forretningsorden på grundlag af et udkast forelagt af direktøren og Kommissionens og Det Videnskabelige Udvalgs udtalelse herom
h) vedtage agenturets finansielle regler på grundlag af et udkast forelagt af direktøren, efter at Kommissionen har afgivet udtalelse herom i overensstemmelse med artikel 20, stk. 11
i) vedtage de foranstaltninger, der er nødvendige for at gennemføre vedtægten for tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte ved De Europæiske Fællesskaber i overensstemmelse med artikel 23, stk. 3
j) vedtage gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1049/2001 i overensstemmelse med artikel 16, stk. 2
k) udnævne og afsætte medlemmer af Det Videnskabelige Udvalg i overensstemmelse med artikel 12a, stk. 1 og 3, og
l) fastslå, i overensstemmelse med stk. 5, at et bestyrelsesmedlem eller dettes suppleant ikke længere opfylder kravet om uafhængighed.
8.  Direktøren for det europæiske institut for ligestilling mellem mænd og kvinder kan deltage i bestyrelsens møder som observatør. Direktørerne for andre relevante fællesskabsagenturer og EU-organer kan også deltage som observatører, når de er inviteret af forretningsudvalget.
8.  Bestyrelsen kan uddelegere sine ansvarsområder til forretningsudvalget med undtagelse af de spørgsmål, der er omhandlet i stk. 7, litra a), b), c), d), e), g), h), k) og l).
8a. Bestyrelsens beslutninger træffes med simpelt flertal af de afgivne stemmer, bortset fra de beslutninger, der er nævnt i stk. 6 samt i stk. 7, litra a), b), c), d), e), g), k) og l), hvor der kræves et flertal på to tredjedele af alle medlemmer. Hvert bestyrelsesmedlem eller, i dettes fravær, vedkommendes suppleant har én stemme. Formandens stemme er udslagsgivende i tilfælde af stemmelighed. Den person, der er udpeget af Europarådet, kan deltage i afstemninger om beslutninger, der falder ind under stk. 7, litra a), b), g) og k).
8b. Formanden indkalder bestyrelsen to gange om året, uden at dette berører muligheden for at afholde eventuelle ekstraordinære møder. Formanden indkalder til ekstraordinære møder på eget initiativ eller efter anmodning fra mindst en tredjedel af medlemmerne af bestyrelsen.
8c. Formanden eller næstformanden for Det Videnskabelige Udvalg og direktøren for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder kan deltage i bestyrelsens møder som observatører. Direktørerne for andre relevante fællesskabsagenturer, EU-organer og andre internationale institutioner som nævnt i artikel 8 og 9 kan også deltage som observatører, når de er indbudt af forretningsudvalget.
Ændring 30
Artikel 12, stk. 1
1.  Bestyrelsen bistås af et forretningsudvalg. Forretningsudvalget består af formanden og næstformændene for bestyrelsen og to repræsentanter for Kommissionen.
1.  Bestyrelsen bistås af et forretningsudvalg. Forretningsudvalget består af formanden og næstformændene for bestyrelsen, to andre medlemmer af bestyrelsen valgt af denne i overensstemmelse med artikel 11, stk. 6, og en af de personer, som Kommissionen har udnævnt til bestyrelsen. Den person, Europarådet udpeger til bestyrelsen, kan deltage i forretningsudvalgets møder som observatør.
Ændring 31
Artikel 12 a (ny)
Artikel 12a
Det Videnskabelige Udvalg
Det Videnskabelige Udvalg består af elleve uafhængige personer, der er højt kvalificeret inden for grundlæggende rettigheder. Bestyrelsen udpeger medlemmerne efter en gennemsigtig ansøgnings- og udvælgelsesprocedure og efter at have hørt og taget hensyn til de synspunkter, som Europa-Parlamentets kompetente udvalg har givet udtryk for. Bestyrelsen skal sikre en ligelig geografisk repræsentation. Bestyrelsesmedlemmerne kan ikke være medlemmer af Det Videnskabelige Udvalg. Den i artikel 11, stk. 7, litra g), nævnte forretningsorden angiver de detaljerede bestemmelser for udpegelsen af medlemmerne af Det Videnskabelige Udvalg.
Mandatperioden for medlemmerne af Det Videnskabelige Udvalg er fem år. Perioden kan ikke forlænges.
Medlemmerne af Det Videnskabelige Udvalg skal være uafhængige. De kan kun udskiftes på egen anmodning i tilfælde af varigt forfald. Hvis et medlem ikke længere opfylder kravet om uafhængighed, skal vedkommende dog straks underrette Kommissionen og agenturets direktør herom. Alternativt kan bestyrelsen på grundlag af et forslag fra en tredjedel af sine medlemmer erklære, at den pågældende person ikke længere opfylder kravet om uafhængighed og afsætte vedkommende. Bestyrelsen udpeger et nyt medlem for resten af mandatperioden efter den for ordinære medlemmer gældende procedure. Hvis resten af mandatperioden er på under to år, kan det nye medlems mandatperiode være på fulde fem år. Listen over medlemmer af Det Videnskabelige Udvalg skal offentliggøres og holdes ajour af agenturet på dettes netsted.
Det Videnskabelige Udvalg vælger sin formand og næstformand for en mandatperiode på ét år.
Det Videnskabelige Udvalg sikrer den videnskabelige kvalitet af agenturets arbejde og vejleder det med henblik herpå. I dette øjemed inddrager direktøren så tidligt som muligt Det Videnskabelige Udvalg i forberedelsen af alle de dokumenter, der udarbejdes i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, litra a), b), c), d), e), f), g) og i).
Det Videnskabelige Udvalg træffer afgørelse med to tredjedele af de afgivne stemmer. Det indkaldes af sin formand fire gange om året. Formanden indleder om nødvendigt en skriftlig procedure eller indkalder til ekstraordinære møder på eget initiativ eller efter anmodning fra mindst fire medlemmer af Det Videnskabelige Udvalg.
Ændring 32
Artikel 13
1.  Agenturet ledes af en direktør, der udnævnes af bestyrelsen på grundlag af en liste over ansøgere, som foreslås af Kommissionen. Direktøren udnævnes på grundlag af erfaring og kvalifikationer inden for administration og forvaltning samt erfaring inden for grundlæggende rettigheder. Inden udnævnelsen kan den ansøger, bestyrelsen vælger, indkaldes til høring i Europa-Parlamentets kompetente udvalg for at afgive en erklæring og besvare spørgsmål fra udvalgsmedlemmerne.
1.  Agenturet ledes og repræsenteres af en direktør, der udnævnes af bestyrelsen efter den i stk. 2 fastsatte samarbejdsprocedure. Direktøren udnævnes på grundlag af sine kvalifikationer, sin erfaring inden for grundlæggende rettigheder og sin kompetence inden for administration og forvaltning.
2.  Direktøren udnævnes for en femårig periode. Efter forslag fra Kommissionen og efter evaluering kan denne periode forlænges en gang med højst fem år. Kommissionen skal i evalueringen bl.a. vurdere de resultater, der er opnået i den første periode, og den måde, de er opnået på, og agenturets opgaver og forpligtelser i de kommende år.
2.  Der fastsættes følgende samarbejdsprocedure:
a) på grundlag af en liste over kandidater opstillet af Kommissionen efter indkaldelse af interessetilkendegivelser og en gennemsigtig udvælgelsesprocedure anmodes kandidaterne, inden der foretages en udnævnelse, om at forelægge en redegørelse for Rådet og det relevante udvalg i Europa-Parlamentet og om at besvare spørgsmål
b)  Europa-Parlamentet og Rådet udtaler sig herefter udtale sig om kandidaterne og angiver deres foretrukne rækkefølge
c) bestyrelsen udnævner direktøren under hensyntagen til disse udtalelser.
3.  Direktøren er ansvarlig for:
a) udførelsen af de opgaver, der er nævnt i artikel 4
b) udarbejdelse og gennemførelse af agenturets årlige arbejdsprogram
c) alle personaleanliggender, herunder navnlig udøvelse af de beføjelser, der er nævnt i artikel 23, stk. 2
d) den daglige ledelse
e) gennemførelse af agenturets budget i overensstemmelse med artikel 20 og
f) gennemførelse af effektive overvågnings- og evalueringsprocedurer vedrørende agenturets resultater set i forhold til målene ved anvendelse af fagligt anerkendte standarder. Direktøren aflægger årligt beretning over for bestyrelsen om resultaterne af denne overvågning.
3.  Direktørens mandatperiode er på fem år.
I de sidste ni måneder af denne periode evaluerer Kommissionen navnlig de resultater, direktøren har opnået, og agenturets opgaver og behov i de kommende år.
Under hensyn til evalueringsrapporten og kun hvis agenturets opgaver og behov berettiger hertil, kan bestyrelsen efter forslag fra Kommissionen forlænge direktørens mandatperiode én gang med højst tre år.
Bestyrelsen underretter Europa-Parlamentet om sin hensigt om at forlænge direktørens mandatperiode. Inden for en periode på én måned inden bestyrelsen formelt træffer afgørelse om at forlænge mandatperioden, kan direktøren anmodes om at forelægge en redegørelse for Europa-Parlamentets kompetente udvalg og om at besvare spørgsmål fra dettes medlemmer.
Forlænges direktørens mandatperiode ikke, varetager direktøren sine opgaver, indtil en efterfølger er udnævnt.
4.  Direktøren er, for så vidt angår forvaltningen af sine opgaver, ansvarlig over for bestyrelsen og deltager i dens møder uden stemmeret.
4.  Direktøren er ansvarlig for:
a) udførelsen af de opgaver, der er nævnt i artikel 4, navnlig udarbejdelse og offentliggørelse af de dokumenter, der er udarbejdet i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, litra a), b), c), d), e), f), g) og i) i samarbejde med Det Videnskabelige Udvalg
b) udarbejdelsen og gennemførelsen af agenturets årlige arbejdsprogram
c) alle personaleanliggender, navnlig udøvelsen over for personalet af de i artikel 23, stk. 2, fastsatte beføjelser
d) den daglige forvaltning
e) gennemførelsen af agenturets budget i overensstemmelse med artikel 20
f) gennemførelsen af effektive kontrol- og evalueringsprocedurer for så vidt angår agenturets resultater set i forhold til dets målsætninger og i overensstemmelse med fagligt anerkendte standarder; direktøren aflægger årligt beretning til bestyrelsen om resultaterne af kontrolsystemet
g) samarbejdet med nationale forbindelsesofficerer og
h) samarbejdet med civilsamfundet, herunder koordinering af Platformen for Grundlæggende rettigheder i overensstemmelse med artikel 9a.
5.  Direktøren kan efter forslag fra Kommissionen afskediges af bestyrelsen før mandatperiodens udløb.
5.  Direktøren varetager sine opgaver i uafhængighed. Han eller hun er ansvarlig for forvaltningen af sine opgaver over for bestyrelsen og deltager i dennes møder uden stemmeret.
5a. Europa-Parlamentet eller Rådet kan når som helst indkalde direktøren til en høring om et spørgsmål vedrørende agenturets virksomhed.
5b. Direktøren kan efter forslag fra en tredjedel af bestyrelsen medlemmer afskediges af bestyrelsen før mandatperiodens udløb. Bestyrelsesformanden underretter Europa-Parlamentet og Rådet om årsagerne til afskedigelsen.
Ændring 33
Artikel 14
Artikel 14
udgår
Forum for grundlæggende rettigheder
1.  Dette forum består af repræsentanter for ikke-statslige organisationer med ansvar for grundlæggende rettigheder og bekæmpelse af racisme, fremmedhad og antisemitisme, fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer, de berørte sociale og faglige organisationer, kirkelige organisationer, religiøse, filosofiske og konfessionsløse organisationer, universiteter, eksperter og europæiske og internationale organer og organisationer.
2.  Medlemmerne af forummet vælges ved en åben udvælgelsesmekanisme, som bestyrelsen fastsætter. Der kan højst vælges 100 medlemmer. De udpeges for en fireårig periode, der kan forlænges én gang.
3.  Bestyrelsesmedlemmerne er ikke medlem af forummet, men de kan deltage i forummets møder.
4.  Forummet opretter en mekanisme til udveksling af oplysninger vedrørende grundlæggende rettigheder og samling af viden. Det skal sikre et tæt samarbejde mellem agenturet og de involverede parter.
5.  Forummet skal:
- fremsætte forslag med henblik på udarbejdelsen af det årlige arbejdsprogram, der skal vedtages efter artikel 11, stk. 4, litra a), og
- give feedback og foreslå opfølgning på grundlag af den årlige rapport om situationen for grundlæggende rettigheder, der skal vedtages efter artikel 11, stk. 4, litra b).
6.  Forummet ledes af en direktør. Det mødes én gang om året eller på bestyrelsens anmodning. Procedurer for forummets virksomhed fastsættes i agenturets forretningsorden, der offentliggøres.
7.  Agenturet yder forummet den nødvendige tekniske og logistiske bistand og varetager sekretariatsfunktionen i forbindelse med møderne.
Ændring 34
Artikel 15, stk. 2
2.  Medlemmerne af bestyrelsen, direktøren og medlemmerne af forummet forpligter sig til at handle i almenvellets interesse. De skal i den henseende afgive en loyalitetserklæring.
2.  Medlemmerne af bestyrelsen og disses suppleanter, medlemmerne af Det Videnskabelige Udvalg og direktøren forpligter sig til at handle i almenvellets interesse. De skal i den henseende afgive en interesseerklæring, hvori de enten anfører, at de ikke har nogen interesser, der berører deres uafhængighed, eller nogen direkte eller indirekte interesser, der kan anses for at berøre deres uafhængighed. Erklæringen skal være skriftlig, afgives ved overtagelsen af de pågældende hverv og revideres i tilfælde af ændringer med hensyn til interesserne. Agenturet offentliggør erklæringen på sit netsted.
Bestyrelsesmedlemmer udpeget efter artikel 11, stk. 1, litra a), b) og c), direktøren og medlemmerne af forummet forpligter sig til at handle uafhængigt. De udfærdiger i den henseende en interesseerklæring, hvori de enten anfører, at de ikke har nogen interesser, der berører deres uafhængighed, eller nogen direkte eller indirekte interesser, der kan anses at berøre deres uafhængighed.
Begge erklæringer, der skal være skriftlige, afgives hvert år.
Ændring 35
Artikel 16, overskrift og stk. 1 og 2
Aktindsigt
Åbenhed og aktindsigt
1.  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 finder anvendelse på agenturets dokumenter.
1.  Agenturet skal udvikle god administrativ praksis for at sikre størst mulig åbenhed i sin virksomhed.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 finder anvendelse på agenturets dokumenter.
2.  Bestyrelsen vedtager ordninger for gennemførelse af forordning (EF) nr. 1049/2001 senest seks måneder efter agenturets ikrafttrædelse.
2.  Senest seks måneder efter at agenturet er blevet operationelt, vedtager bestyrelsen specifikke regler for den praktiske gennemførelse af stk. 1. Reglerne skal bl.a. omfatte regler for:
- mødernes åbenhed
- offentliggørelsen af agenturets, herunder Det Videnskabelige Udvalgs, arbejde og
- gennemførelsen af forordning (EF) nr. 1049/2001.
Ændring 36
Artikel 19, stk. 3
3.  Agenturets indtægter omfatter ud over andre indtægter:
3.  Agenturets indtægter omfatter ud over andre indtægter et tilskud fra Fællesskabet, der opføres på Den Europæiske Unions almindelige budget (sektion "Kommissionen").
a) et tilskud fra Fællesskabet, der opføres på Den Europæiske Unions almindelige budget (sektion "Kommissionen"), og
Disse indtægter kan suppleres med betalinger for tjenesteydelser ydet som led i gennemførelsen af de i artikel 4 opregnede opgaver.
b) betalinger for tjenesteydelser
Disse indtægter kan suppleres med
a) eventuelle frivillige bidrag fra medlemsstaterne, og
b) eventuelle finansielle bidrag fra de i artikel 8, 9 og 27 omhandlede organisationer eller tredjelande.
Ændring 37
Artikel 22, stk. 4
4.  Agenturet erstatter i retlig henseende Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad. Det overtager alle centrets retlige og finansielle forpligtelser. Ansættelseskontrakter indgået af centret før vedtagelse af denne forordning overholdes.
4.  Agenturet erstatter i retlig henseende Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad. Det overtager alle centrets retlige og finansielle forpligtelser.
Ændring 38
Artikel 23, stk. 1 og 2
1.  Vedtægten for tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte ved De Europæiske Fællesskaber og de regler, som De Europæiske Fællesskabers institutioner sammen har vedtaget om anvendelsen af denne vedtægt og disse ansættelsesvilkår, finder anvendelse på agenturets personale.
1.  Vedtægten for tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte ved De Europæiske Fællesskaber og de regler, som De Europæiske Fællesskabers institutioner sammen har vedtaget om anvendelsen af denne vedtægt og disse ansættelsesvilkår, finder anvendelse på agenturets personale og direktør.
2.  Agenturet udøver over for personalet de beføjelser, som er overdraget til ansættelsesmyndigheden.
2.  Agenturet udøver over for personalet de beføjelser, som ved vedtægten for tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber er overdraget til ansættelsesmyndigheden, og de beføjelser, som ved ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte ved De Europæiske Fællesskaber er overdraget til den myndighed, der er bemyndiget til at indgå kontrakter.
Ændring 39
Artikel 27
Deltagelse af kandidatlande eller potentielle kandidatlande
Deltagelse af kandidatlande og lande, med hvilke der er indgået en stabiliserings- og associeringsaftale
1.  Agenturet er åbent for deltagelse af de lande, som Fællesskabet har indgået en associeringsaftale med, og som Det Europæiske Råd har identificeret som kandidatlande eller potentielle kandidatlande med henblik på tiltrædelse af EU, hvis det relevante associeringsråd træffer beslutning om en sådan deltagelse.
1.  Agenturet er åbent for deltagelse af kandidatlande eller lande, med hvilke Det Europæiske Fællesskab har indgået en satbiliserings- og associeringsaftale.
2.  I det tilfælde skal de nærmere retningslinjer for denne deltagelse fastlægges ved en beslutning truffet af det relevante associeringsråd. Beslutningen skal præcisere, hvilken ekspertise og bistand det pågældende land skal tilbydes, og bl.a. fastsætte karakteren, omfanget og udformningen af disse landes deltagelse i agenturets arbejde, herunder bestemmelser om deltagelse i initiativer, der iværksættes af agenturet, og om finansielle bidrag og personale. Beslutningen skal være i overensstemmelse med bestemmelserne i denne forordning og med vedtægten for tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte ved De Europæiske Fællesskaber. Beslutningen skal fastslå, at det deltagende land kan udpege en uafhængig person, der har de kvalifikationer, der kræves ifølge artikel 11, stk. 1, litra a), som observatør uden stemmeret til bestyrelsen.
2.  Sådanne landes deltagelse og de relevante retningslinjer herfor fastlægges ved en beslutning truffet af det relevante associeringsråd under hensyntagen til hvert enkelt lands specifikke status. Beslutningen skal bl.a. fastsætte karakteren, omfanget og udformningen af disse landes deltagelse i agenturets arbejde inden for de i artikel 4 og 5 udstukne rammer, herunder bestemmelser om deltagelse i initiativer, der iværksættes af agenturet, og om finansielle bidrag og personale. Beslutningen skal være i overensstemmelse med bestemmelserne i denne forordning og med vedtægten for tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte ved De Europæiske Fællesskaber. Beslutningen skal fastslå, at det deltagende land kan udpege en uafhængig person, der har de kvalifikationer, der kræves ifølge artikel 11, stk. 1, litra a), som observatør uden stemmeret til bestyrelsen.
3.  Agenturet skal beskæftige sig med situationen for grundlæggende rettigheder i de lande, der deltager i overensstemmelse med denne artikel, i det omfang det er relevant for den pågældende associeringsaftale. Artikel 4 og 5 finder tilsvarende anvendelse i den henseende.
Ændring 40
Artikel 29
Artikel 29
Procedure
udgår
1.  Kommissionen bistås af et udvalg, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2.  Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 i afgørelse 1999/468/EF i overensstemmelse med samme afgørelses artikel 7, stk. 3.
3.  Det i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum er på en måned.
Ændring 41
Artikel 30
1.  Mandatet for bestyrelsesmedlemmerne i Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad udløber den 31. december 2006. Kommissionen skal træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at en bestyrelse oprettet i overensstemmelse med artikel 11 kan påbegynde sit mandat pr. 1. januar 2007.
1.  Mandatet for bestyrelsesmedlemmerne i Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad udløber den 31. december 2006. Kommissionen træffer umiddelbart efter denne forordnings ikrafttræden de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at en bestyrelse oprettet i overensstemmelse med artikel 11 kan påbegynde sit arbejde til behørig tid.
2.  Kommissionen skal umiddelbart efter denne forordnings ikrafttrædelse indlede proceduren for udnævnelse af en direktør for agenturet som foreskrevet i artikel 13, stk. 1.
2.  De berørte parter skal umiddelbart efter denne forordnings ikrafttræden indlede proceduren for udnævnelse af en direktør for agenturet som foreskrevet i artikel 13, stk. 1.
3.  Efter forslag fra Kommissionen kan bestyrelsen udvide mandatperioden for direktøren for Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad med højst 18 måneder, indtil udnævnelsesproceduren som nævnt i stk. 2 er afsluttet.
3.  Efter forslag fra Kommissionen kan bestyrelsen udnævne en fungerende direktør eller udvide mandatperioden for direktøren for Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad med den kortest mulige periode, indtil udnævnelsesproceduren som nævnt i stk. 2 er afsluttet.
4.  Hvis direktøren for centret ikke er indstillet på eller ude af stand til at forlænge sit mandat i overensstemmelse med stk. 3, skal bestyrelsen udnævne en fungerende direktør på de samme betingelser.
Ændring 42
Artikel 31, stk. 1-3
1.  Agenturet skal regelmæssigt udføre forudgående og efterfølgende evalueringer af dets aktiviteter, når de medfører betydelige udgifter. Det skal underrette bestyrelsen om resultatet af disse evalueringer.
1.  Agenturet foretager regelmæssigt forudgående og efterfølgende evalueringer af sine aktiviteter, når de medfører betydelige udgifter. Direktøren underretter bestyrelsen om resultatet af disse evalueringer.
2.  Agenturet forelægger hvert år budgetmyndigheden alle relevante oplysninger om resultaterne af evalueringsprocedurerne.
2.  Agenturet forelægger hvert år budgetmyndigheden alle relevante oplysninger om resultaterne af evalueringsprocedurerne.
3.  Senest den 31. december 2009 skal agenturet lade foretage en uafhængig ekstern evaluering af sine resultater på grundlag af retningslinjer, der fastlægges af bestyrelsen efter aftale med Kommissionen. Denne evaluering skal tage højde for agenturets opgaver, arbejdsmetoder og følgerne af agenturet, hvad angår beskyttelse og fremme af grundlæggende rettigheder, ligesom den skal omfatte en analyse af synergieffekterne og de finansielle følger af en eventuel udvidelse af arbejdsopgaverne. I evalueringen tages der hensyn til de berørte parters synspunkter både på fællesskabsplan og på nationalt plan.
3.  Senest den 31. december 2011 skal agenturet lade foretage en uafhængig ekstern evaluering af sine resultater på grundlag af retningslinjer, der fastlægges af bestyrelsen efter aftale med Kommissionen. Denne evaluering skal
- tage højde for agenturets opgaver, arbejdsmetoder og følgerne af agenturet, hvad angår beskyttelse og fremme af grundlæggende rettigheder
- omfatte en vurdering af et eventuelt behov for at ændre agenturets opgaver, beføjelser, arbejdsområder eller struktur
- omfatte en analyse af synergieffekterne og de finansielle følger af en eventuel ændring af arbejdsopgaverne og
- tage hensyn til de berørte parters synspunkter både på fællesskabsplan og på nationalt plan.
Evalueringen skal også indeholde en vurdering af et eventuelt behov for at ændre eller udvide agenturets opgaver, beføjelser, arbejdsområder eller struktur, herunder særlige strukturelle ændringer, der er nødvendige for at sikre overensstemmelse med horisontale regler for reguleringsorganer, når de træder i kraft.
Ændring 43
Artikel 32, stk. 1
1.  Bestyrelsen gennemgår de konklusioner af evalueringen, som er nævnt i artikel 31, og retter i givet fald henstillinger til Kommissionen om ændringer af agenturet, dets arbejdsmetoder og arbejdsområder. Kommissionen sender evalueringsrapporten og henstillingerne til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget og offentliggør dem.
1.  Bestyrelsen gennemgår de konklusioner af evalueringen, som er nævnt i artikel 31, stk. 3 og 4, og retter i givet fald henstillinger til Kommissionen om ændringer af agenturet, dets arbejdsmetoder og arbejdsområder. Kommissionen sender evalueringsrapporten og henstillingerne til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget og offentliggør dem.

(1) Efter vedtagelsen af ændringsforslagene blev sagen henvist til fornyet udvalgsbehandling, jf. forretningsordenens artikel 53, stk. 2 (A6-0306/2006).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik