Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/0124(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0306/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0306/2006

Συζήτηση :

PV 12/10/2006 - 3
CRE 12/10/2006 - 3

Ψηφοφορία :

PV 12/10/2006 - 7.22
CRE 12/10/2006 - 7.22
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 30/11/2006 - 8.6
CRE 30/11/2006 - 8.6
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0414
P6_TA(2006)0509

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 507kWORD 275k
Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2006 - Βρυξέλλες
Ίδρυση Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης *
P6_TA(2006)0414A6-0306/2006

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την ίδρυση Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COM(2005)0280 – C6-0288/2005 – 2005/0124(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Η πρόταση τροποποιείται ως ακολούθως(1):

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογίες του Κοινοβουλίου
Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Οι αντιπρόσωποι των κρατών μελών που συνεδρίασαν στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 13 Δεκεμβρίου 2003 συμφώνησαν να βασιστούν στο υφιστάμενο Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο των φαινομένων ρατσισμού και ξενοφοβίας που ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1035/97 της 2ας Ιουνίου 1997 και να επεκτείνουν την εντολή του ώστε να μετατραπεί σε Οργανισμό Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
(5)  Οι αντιπρόσωποι των κρατών μελών που συνεδρίασαν στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 13 Δεκεμβρίου 2003 συμφώνησαν να βασιστούν στο υφιστάμενο Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο των φαινομένων ρατσισμού και ξενοφοβίας που ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1035/97 της 2ας Ιουνίου 1997 και να επεκτείνουν την εντολή του ώστε να μετατραπεί σε Οργανισμό Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αποφάσισαν επίσης με την ευκαιρία αυτή, ότι η έδρα του Οργανισμού θα πρέπει να παραμείνει στη Βιέννη.
Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)  Κατά την ίδρυση του Οργανισμού, πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή στο πλαίσιο λειτουργίας των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών οργανισμών που προτάθηκε από την Επιτροπή στο σχέδιο διοργανικής συμφωνίας στις 25 Φεβρουαρίου 2005.
Διαγράφεται
Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 9
(9)  Ο Οργανισμός κατά την άσκηση των καθηκόντων του πρέπει να αναφέρεται στα θεμελιώδη δικαιώματα όπως καθορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και όπως θεσπίζονται ιδίως στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Η στενή σχέση με το Χάρτη πρέπει να αντανακλάται στο όνομα του Οργανισμού. Οι θεματικοί τομείς δραστηριότητας του Οργανισμού πρέπει να θεσπίζονται στο πολυετές πλαίσιο, που καθορίζει με αυτόν τον τρόπο τα όρια των εργασιών του Οργανισμού· ο Οργανισμός αυτός σύμφωνα με τις γενικές θεσμικές αρχές δεν πρέπει να καταρτίζει το δικό του πολιτικό πρόγραμμα δράσης για τα θεμελιώδη δικαιώματα.
(9)  Ο Οργανισμός κατά την άσκηση των καθηκόντων του πρέπει να αναφέρεται στα θεμελιώδη δικαιώματα όπως καθορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που καθορίζονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τις Θεμελιώδεις Ελευθερίες, και όπως αντανακλώνται ιδίως στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Η στενή σχέση με το Χάρτη πρέπει να αντανακλάται στο όνομα του Οργανισμού.
Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 9α (νέα)
(9α) Δεδομένου ότι ο Οργανισμός προβλέπεται να βασιστεί στο υφιστάμενο Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο των φαινομένων ρατσισμού και ξενοφοβίας, οι εργασίες του Οργανισμού θα πρέπει να εξακολουθήσουν να καλύπτουν τα φαινόμενα του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και του αντισημιτισμού καθώς και την προστασία των δικαιωμάτων προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες, ως ουσιαστικά στοιχεία της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Θα πρέπει να δοθεί η δέουσα έμφαση στις ομάδες που υφίστανται διακρίσεις, όπως μνημονεύονται στο άρθρο 13 της Συνθήκης και στο άρθρο 21 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 11
(11)  Ο Οργανισμός πρέπει να έχει το δικαίωμα να διατυπώνει γνώμες προς τα θεσμικά όργανα της Ένωσης και τα κράτη μέλη όταν εφαρμόζουν το κοινοτικό δίκαιο, είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου ή της Επιτροπής, χωρίς να παρεμβαίνει στις νομοθετικές και δικαστικές διαδικασίες που θεσπίζονται στη Συνθήκη.
(11)  Ο Οργανισμός πρέπει να έχει το δικαίωμα να διατυπώνει γνώμες προς τα θεσμικά όργανα της Ένωσης και τα κράτη μέλη όταν εφαρμόζουν το κοινοτικό δίκαιο, είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου ή της Επιτροπής, χωρίς να παρεμβαίνει στις νομοθετικές και δικαστικές διαδικασίες που θεσπίζονται στη Συνθήκη. Τα εν λόγω θεσμικά όργανα θα πρέπει να είναι σε θέση να ζητούν γνωμοδοτήσεις σχετικά με τις νομοθετικές προτάσεις τους ή με τις θέσεις που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια των νομοθετικών διαδικασιών όσον αφορά την συμβατότητά τους με τα θεμελιώδη δικαιώματα.
Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη 12
(12)  Το Συμβούλιο πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ζητά τις τεχνικές συμβουλές του Οργανισμού στο πλαίσιο διαδικασίας που κινήθηκε βάσει του άρθρου 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
(12)  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ζητούν τις τεχνικές συμβουλές του Οργανισμού στο πλαίσιο διαδικασίας βάσει του άρθρου 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη 13
(13)  Ο Οργανισμός πρέπει να υποβάλει ετήσια έκθεση για την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση και το σεβασμό τους από τα θεσμικά όργανα, τα λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ καθώς και από τα κράτη μέλη κατά την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου. Περαιτέρω, ο Οργανισμός πρέπει να συντάσσει θεματικές εκθέσεις σε θέματα ιδιαίτερης σημασίας για τις πολιτικές της Ένωσης.
(13)  Ο Οργανισμός πρέπει να υποβάλει ετήσια έκθεση για τα ζητήματα θεμελιωδών δικαιωμάτων που εμπίπτουν στους τομείς δραστηριότητας του Οργανισμού, στην οποία θα πρέπει επίσης να επισημαίνονται παραδείγματα ορθής πρακτικής. Περαιτέρω, ο Οργανισμός πρέπει να συντάσσει θεματικές εκθέσεις σε θέματα ιδιαίτερης σημασίας για τις πολιτικές της Ένωσης.
Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη 15
(15)  Ο Οργανισμός πρέπει να εργάζεται όσο το δυνατόν στενότερα με όλα τους συναφείς κοινοτικούς φορείς, οργανισμούς και προγράμματα καθώς και με τους φορείς της Ένωσης προκειμένου να αποφευχθούν οι άσκοπες επαναλήψεις, ιδίως όσον αφορά το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την ισότητα των φύλων.
(15)  Ο Οργανισμός πρέπει να εργάζεται όσο το δυνατόν στενότερα με όλα τα συναφή θεσμικά όργανα της Ένωσης καθώς και με τους φορείς, τα γραφεία και τους οργανισμούς της Κοινότητας και της Ένωσης προκειμένου να αποφευχθούν οι άσκοπες επαναλήψεις, ιδίως όσον αφορά το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την ισότητα των φύλων.
Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη 15α (νέα)
(15α) Ο Οργανισμός θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με τα κράτη μέλη και, για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίζουν εθνικούς υπάλληλους-συνδέσμους. Ο Οργανισμός θα πρέπει ειδικότερα να επικοινωνεί με τους εθνικούς υπάλληλους-συνδέσμους όσον αφορά τις εκθέσεις και τα λοιπά έγγραφα που καταρτίζει.
Τροπολογία 10
Αιτιολογική σκέψη 16
(16)  Ο Οργανισμός πρέπει να συνεργάζεται στενά με το Συμβούλιο της Ευρώπης. Αυτή η συνεργασία πρέπει να εγγυάται την αποφυγή των επικαλύψεων μεταξύ των δραστηριοτήτων του Οργανισμού και των δραστηριοτήτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, ιδίως με την δημιουργία μηχανισμών που να διασφαλίζουν τις συνεργίες, όπως η σύναψη διμερούς συμφωνίας συνεργασίας και η συμμετοχή ανεξάρτητου προσώπου που διορίζεται από το Συμβούλιο της Ευρώπης στη διοικητική δομή του Οργανισμού με τα δεόντως καθορισμένα δικαιώματα ψήφου όπως στο υφιστάμενο Παρατηρητήριο.
(16)  Ο Οργανισμός πρέπει να συνεργάζεται στενά με το Συμβούλιο της Ευρώπης. Αυτή η συνεργασία πρέπει να εγγυάται την αποφυγή των επικαλύψεων μεταξύ των δραστηριοτήτων του Οργανισμού και των δραστηριοτήτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, ιδίως με την δημιουργία μηχανισμών που να διασφαλίζουν συμπληρωματικότητα και προστιθέμενη αξία, όπως η σύναψη διμερούς συμφωνίας συνεργασίας και η συμμετοχή ανεξάρτητου προσώπου που διορίζεται από το Συμβούλιο της Ευρώπης στη διοικητική δομή του Οργανισμού με τα δεόντως καθορισμένα δικαιώματα ψήφου.
Τροπολογία 11
Αιτιολογική σκέψη 16α (νέα)
(16α) Αναγνωρίζοντας την σπουδαιότητα της κοινωνίας των πολιτών για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ο Οργανισμός θα πρέπει να προάγει τον διάλογο με την κοινωνία των πολιτών και να συνεργάζεται στενά με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και τους οργανισμούς της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Θα πρέπει να συστήσει δίκτυο συνεργασίας που θα ονομάζεται Βήμα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, με στόχο την έναρξη διαρθρωμένου και γόνιμου διαλόγου και στενής συνεργασίας με όλους τους ενδιαφερόμενους παράγοντες.
Τροπολογία 12
Αιτιολογική σκέψη 17α (νέα)
(17a) Προκειμένου να διασφαλιστεί η υψηλή επιστημονική ποιότητα των εργασιών του, ο Οργανισμός θα πρέπει να διαθέτει Επιστημονική Επιτροπή.
Τροπολογία 13
Αιτιολογική σκέψη 17β (νέα)
(17β) Οι αρχές που διορίζουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, του Εκτελεστικού Γραφείου και της Επιστημονικής Επιτροπής θα πρέπει να αποσκοπούν στην επίτευξη ισόρροπης συμμετοχής ανδρών και γυναικών στα όργανα αυτά. Θα πρέπει επίσης να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ίση εκπροσώπηση γυναικών και ανδρών στο προσωπικό.
Τροπολογία 14
Αιτιολογική σκέψη 18
(18)  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Πρέπει να διορίζει ένα ανεξάρτητο πρόσωπο ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού.
(18)  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Πρέπει ως εκ τούτου να καλείται να γνωμοδοτήσει πριν από την έγκριση του πολυετούς πλαισίου του Οργανισμού καθώς και για τους υποψήφιους που προτείνονται για τη θέση του διευθυντή του Οργανισμού.
Τροπολογία 15
Αιτιολογική σκέψη 19
(19)  Πρέπει να δημιουργηθεί εντός των δομών του Οργανισμού ένα συμβουλευτικό φόρουμ για τη διασφάλιση της πολυμερούς αντιπροσώπευσης των κοινωνικών δυνάμεων της κοινωνίας των πολιτών που δρουν στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ώστε να επιτευχθεί η αποτελεσματική συνεργασία με όλους τους ενδιαφερόμενους.
Διαγράφεται
Τροπολογία 16
Αιτιολογική σκέψη 21α (νέα)
(21α) Ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και οι ρυθμίσεις που θεσπίστηκαν με κοινή συμφωνία των θεσμικών οργάνων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με στόχο την εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης και του εν λόγω καθεστώτος εφαρμόζονται στο προσωπικό και στον διευθυντή του Οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων τους σχετικά με την απόλυση του διευθυντή.
Τροπολογία 17
Αιτιολογική σκέψη 22
(22)  Ο Οργανισμός πρέπει να έχει νομική προσωπικότητα και να διαδεχθεί το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο των φαινομένων ρατσισμού και ξενοφοβίας όσον αφορά όλες τις νομικές υποχρεώσεις, τις δημοσιονομικές δεσμεύσεις ή οφειλές που βαρύνουν το Παρατηρητήριο ή τις συμφωνίες που συνάφθηκαν από το Παρατηρητήριο καθώς και τις συμβάσεις απασχόλησης με το προσωπικό του Παρατηρητηρίου. Η έδρα του Οργανισμού θα παραμείνει στη Βιέννη, όπως ορίστηκε με την απόφαση των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, της 2ας Ιουνίου 1997, για τον καθορισμό της έδρας του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των φαινομένων ρατσισμού και ξενοφοβίας.
(22)  Ο Οργανισμός πρέπει να έχει νομική προσωπικότητα και να διαδεχθεί το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο των φαινομένων ρατσισμού και ξενοφοβίας όσον αφορά όλες τις νομικές υποχρεώσεις, τις δημοσιονομικές δεσμεύσεις ή οφειλές που βαρύνουν το Παρατηρητήριο ή τις συμφωνίες που συνάφθηκαν από το Παρατηρητήριο καθώς και τις συμβάσεις απασχόλησης με το προσωπικό του Παρατηρητηρίου.
Τροπολογία 18
Αιτιολογική σκέψη 22α (νέα)
(22α) Ο Οργανισμός πρέπει να είναι ανοικτός στη συμμετοχή των υποψηφίων χωρών. Επιπλέον, πρέπει να επιτραπεί στις χώρες με τις οποίες έχει συναφθεί συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης να συμμετάσχουν στον Οργανισμό, δεδομένου ότι με αυτόν τον τρόπο θα δοθεί στην Ένωση η δυνατότητα να υποστηρίξει τις προσπάθειές τους προς την κατεύθυνση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, διευκολύνοντας την βαθμιαία ευθυγράμμιση της νομοθεσίας τους με την κοινοτική νομοθεσία και την μεταφορά τεχνογνωσίας και ορθής πρακτικής, ιδίως στους τομείς του κοινοτικού κεκτημένου που θα χρησιμεύσουν ως κεντρικό σημείο αναφοράς για τη διαδικασία μεταρρύθμισης στα Δυτικά Βαλκάνια.
Τροπολογία 19
Αιτιολογική σκέψη 23
(23)  Εφόσον τα μέτρα που απαιτούνται για την εκτέλεση του παρόντος κανονισμού είναι γενικά μέτρα υπό την έννοια του άρθρου 2 της απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή, πρέπει να εγκριθούν με τη διαδικασία κανονιστικής επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 5 της εν λόγω απόφασης.
Διαγράφεται
Τροπολογία 20
Αιτιολογική σκέψη 23α (νέα)
(23α) Ο Οργανισμός θα πρέπει να δρομολογήσει τις αναγκαίες αξιολογήσεις των δραστηριοτήτων του εν ευθέτω χρόνω, συμπεριλαμβανομένης διεξοδικής αξιολόγησης της εμβέλειάς του όσον αφορά χώρες που δεν είναι μέλη της Ένωσης, με βάση την οποία θα πρέπει να επανεξετασθούν το πεδίο δράσης, τα καθήκοντα και οι μέθοδοι εργασίας του Οργανισμού.
Τροπολογία 21
Άρθρο 3, παράγραφοι 2 έως 4
2.  Ο Οργανισμός αναφέρεται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του στα θεμελιώδη δικαιώματα όπως καθορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και όπως θεσπίζονται ιδίως στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διακηρύχθηκε στη Νίκαια στις 7 Δεκεμβρίου 2000.
2.  Kατά την εκτέλεση των καθηκόντων του o Οργανισμός αναφέρεται στα θεμελιώδη δικαιώματα κατά την έννοια του άρθρου 6, παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που καθορίζονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τις Θεμελιώδεις Ελευθερίες που υπογράφηκε στην Ρώμη στις 4 Νοεμβρίου 1950, και όπως αντανακλώνται στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διακηρύχθηκε στη Νίκαια στις 7 Δεκεμβρίου 2000.
3.  Κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων του, ο Οργανισμός θα ασχολείται με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της όταν εφαρμόζουν το κοινοτικό δίκαιο, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 και των άρθρων 4 παράγραφος 1 στοιχείο (ε), 27 και 28.
3.  Ο Οργανισμός θα ασχολείται με θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της όταν εφαρμόζουν το κοινοτικό δίκαιο. Επιπροσθέτως, μπορεί να ασχολείται με τα ζητήματα θεμελιωδών δικαιωμάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 στις χώρες που αναφέρονται στο άρθρο 27, παράγραφος 1, στο βαθμό που είναι αναγκαίος για την βαθμιαία ευθυγράμμιση της ενδιαφερόμενης χώρας με την κοινοτική νομοθεσία και σύμφωνα με το άρθρο 27, παράγραφος 2.
4.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 27, ο Οργανισμός, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, παρέχει πληροφορίες και αναλύσεις επί ζητημάτων θεμελιωδών δικαιωμάτων που επισημαίνονται στο αίτημα όσον αφορά τις τρίτες χώρες με τις οποίες η Κοινότητα έχει συνάψει συμφωνίες σύνδεσης ή συμφωνίες που περιλαμβάνουν διατάξεις για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή έχει ξεκινήσει ή σχεδιάζει να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για ανάλογες συμφωνίες, ιδίως με χώρες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας.
Τροπολογία 22
Άρθρο 4
1.  Για την επίτευξη των στόχων που τίθενται στο άρθρο 2, ο Οργανισμός:
1.  Για την επίτευξη των στόχων που τίθενται στο άρθρο 2 και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του κατά το άρθρο 3, ο Οργανισμός:
(α) συλλέγει, καταγράφει, αναλύει και διαδίδει συναφείς, αντικειμενικές, αξιόπιστες και συγκρίσιμες πληροφορίες και δεδομένα, καθώς και αποτελέσματα από έρευνες και παρακολουθήσεις που του γνωστοποιούνται από κράτη μέλη, θεσμικά όργανα της Ένωσης, κοινοτικούς οργανισμούς, ερευνητικά κέντρα, εθνικούς φορείς, μη κυβερνητικές οργανώσεις, συναφείς τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς·
(α) συλλέγει, καταγράφει, αναλύει και διαδίδει συναφείς, αντικειμενικές, αξιόπιστες και συγκρίσιμες πληροφορίες και δεδομένα, καθώς και αποτελέσματα από έρευνες και παρακολουθήσεις που του γνωστοποιούνται από κράτη μέλη, θεσμικά όργανα της Ένωσης, φορείς, οργανισμούς και υπηρεσίες της Κοινότητας και της Ένωσης, ερευνητικά κέντρα, εθνικούς φορείς, μη κυβερνητικές οργανώσεις, τρίτες χώρες, διεθνείς οργανισμούς και ιδίως από τα αρμόδια όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης·
(β) αναπτύσσει μεθόδους για τη βελτίωση της δυνατότητας σύγκρισης, της αντικειμενικότητας και της αξιοπιστίας των δεδομένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε συνεργασία με την Επιτροπή και τα κράτη μέλη·
(β) αναπτύσσει μεθόδους και πρότυπα για τη βελτίωση της δυνατότητας σύγκρισης, της αντικειμενικότητας και της αξιοπιστίας των δεδομένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε συνεργασία με την Επιτροπή και τα κράτη μέλη·
(γ) πραγματοποιεί, συνεργάζεται ή ενθαρρύνει επιστημονικές έρευνες και μελέτες, προπαρασκευαστικές μελέτες καθώς και μελέτες σκοπιμότητας, όπου παρίσταται ανάγκη και εάν αυτό συνάδει με τις προτεραιότητες και το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του, κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου ή της Επιτροπής. Επίσης, διοργανώνει συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων και εάν παρίσταται ανάγκη δημιουργεί ad hoc ομάδες εργασίας·
(γ) πραγματοποιεί, συνεργάζεται ή ενθαρρύνει επιστημονικές έρευνες και μελέτες, προπαρασκευαστικές μελέτες καθώς και μελέτες σκοπιμότητας, όπου παρίσταται ανάγκη και εάν αυτό συνάδει με τις προτεραιότητες και το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του, κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου ή της Επιτροπής.
(δ) διατυπώνει συμπεράσματα και γνώμες επί γενικών θεμάτων που απευθύνονται στα θεσμικά όργανα της Ένωσης και τα κράτη μέλη όταν εφαρμόζουν το κοινοτικό δίκαιο, είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου ή της Επιτροπής·
(δ) διατυπώνει και δημοσιεύει συμπεράσματα και γνώμες επί ειδικών θεμάτων που απευθύνονται στα θεσμικά όργανα της Ένωσης και τα κράτη μέλη όταν εφαρμόζουν το κοινοτικό δίκαιο, είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου ή της Επιτροπής·
(ε) διαθέτει τις τεχνικές του γνώσεις στο Συμβούλιο, όταν το Συμβούλιο βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καλεί ανεξάρτητο πρόσωπο να υποβάλει έκθεση για την κατάσταση σε κράτος μέλος ή όταν λαμβάνει πρόταση βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 2 και όταν το Συμβούλιο, δρώντας δυνάμει της διαδικασίας που θεσπίζεται στις αυτές τις δύο παραγράφους του άρθρου 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ζητά ανάλογες τεχνικές γνώσεις από τον Οργανισμό·
(ε) διαθέτει τις τεχνικές του γνώσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, όταν το Συμβούλιο δέχεται πρόταση βάσει του άρθρου 7, παράγραφος 1 και παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση·
(στ) δημοσιεύει ετήσια έκθεση για την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, υπογραμμίζοντας επίσης παραδείγματα ορθής πρακτικής·
(στ) δημοσιεύει ετήσια έκθεση για τα ζητήματα θεμελιωδών δικαιωμάτων που καλύπτονται από τους τομείς δραστηριότητας του Οργανισμού, υπογραμμίζοντας επίσης παραδείγματα ορθής πρακτικής·
(ζ) δημοσιεύει θεματικές εκθέσεις που βασίζονται στις αναλύσεις του, στην έρευνα και στις μελέτες·
(ζ) δημοσιεύει θεματικές εκθέσεις που βασίζονται στις αναλύσεις του, στην έρευνα και στις μελέτες·
(η) δημοσιεύει ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητές του·
(η) δημοσιεύει ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητές του·
(θ) ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των μη κυβερνητικών οργανώσεων, των κοινωνικών εταίρων, των ερευνητικών κέντρων και των αντιπροσώπων των αρμόδιων δημόσιων αρχών και άλλων προσώπων ή φορέων που ασχολούνται με τα θεμελιώδη δικαιώματα, ιδίως με τη δημιουργία δικτύων, την προώθηση του διαλόγου σε ευρωπαϊκό επίπεδο και με τη συμμετοχή όπου παρίσταται ανάγκη σε συζητήσεις ή σε συνεδριάσεις σε εθνικό επίπεδο·
(θ) αναπτύσσει στρατηγική επικοινωνίας και προάγει τον διάλογο με την κοινωνία των πολιτών, προκειμένου να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση του κοινού στο ζήτημα των θεμελιωδών δικαιωμάτων, και πληροφορεί ενεργά το κοινό σχετικά με τις εργασίες του.
(ι) οργανώνει με τους ενδιαφερόμενους διασκέψεις, εκστρατείες, στρογγυλές τράπεζες, σεμινάρια και συνεδριάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την προώθηση και τη διάδοση του έργου του και
(ια) αναπτύσσει στρατηγική επικοινωνίας που αποβλέπει στην αύξηση της ευαισθητοποίησης του γενικού κοινού, καταρτίζει πηγές τεκμηρίωσης προσβάσιμες για το κοινό και προετοιμάζει εκπαιδευτικό υλικό, προωθεί τη συνεργασία και αποφεύγει τις άσκοπες επαναλήψεις με άλλες πηγές πληροφόρησης.
2.  Τα συμπεράσματα, οι γνώμες και οι εκθέσεις που καταρτίζονται από τον Οργανισμό, κατά την άσκηση των καθηκόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, δεν αφορούν ερωτήματα σχετικά με τη νομιμότητα των προτάσεων από την Επιτροπή βάσει του άρθρου 250 της Συνθήκης, τις θέσεις που έλαβαν τα θεσμικά όργανα κατά τη διάρκεια νομοθετικών διαδικασιών ή τη νομιμότητα των πράξεων υπό την έννοια του άρθρου 230 της Συνθήκης. Δεν ασχολούνται με το ερώτημα εάν ένα κράτος μέλος έχει παραβεί υποχρέωση βάσει της Συνθήκης υπό την έννοια του άρθρου 226 της Συνθήκης.
2.  Τα συμπεράσματα, οι γνώμες και οι εκθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορεί να αφορούν τις προτάσεις από την Επιτροπή βάσει του άρθρου 250 της Συνθήκης ή τις θέσεις που έλαβαν τα θεσμικά όργανα κατά τη διάρκεια νομοθετικών διαδικασιών μόνο στις περιπτώσεις στις οποίες το ενδιαφερόμενο θεσμικό όργανο έχει υποβάλει σχετικό αίτημα σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο δ). Τα εν λόγω συμπεράσματα, γνωμοδοτήσεις και εκθέσεις δεν ασχολούνται με τη νομιμότητα των πράξεων υπό την έννοια του άρθρου 230 της Συνθήκης ή με το ερώτημα εάν κράτος μέλος έχει παραβεί υποχρέωση βάσει της Συνθήκης υπό την έννοια του άρθρου 226 της Συνθήκης.
Τροπολογία 23
Άρθρο 5
1.  Η Επιτροπή εγκρίνει ένα πολυετές πλαίσιο εργασίας για τον Οργανισμό σύμφωνα με τη διαδικασία κανονιστικής επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 29 παράγραφος 2. Το πλαίσιο εργασίας :
1.  Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη του τις κατευθυντήριες γραμμές που απορρέουν από τα ετήσια ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων, εγκρίνει πολυετές πλαίσιο εργασίας με βάση πρόταση της Επιτροπής.
α) καλύπτει περίοδο πέντε ετών·
β) καθορίζει τους θεματικούς τομείς δραστηριότητας του Οργανισμού, συμπεριλαμβανομένης πάντα της καταπολέμησης του ρατσισμού και της ξενοφοβίας·
γ) συνάδει με τις προτεραιότητας της Ένωσης όπως καθορίζονται στους στρατηγικούς στόχους της Επιτροπής·
δ) λαμβάνει υπόψη του δεόντως τους δημοσιονομικούς και ανθρώπινους πόρους του Οργανισμού και
ε) περιλαμβάνει διατάξεις για την αποφυγή της θεματικής επικάλυψης με το πεδίο εφαρμογής άλλων κοινοτικών φορέων, υπηρεσιών και οργανισμών.
2.   Ο Οργανισμός ασκεί τα καθήκοντά του εντός των θεματικών τομέων που καθορίζονται από το πολυετές πλαίσιο εργασίας. Αυτό ισχύει, με την επιφύλαξη της δυνατότητας του Οργανισμού να απαντά σε αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου ή της Επιτροπής βάσει των άρθρων 3 παράγραφος 4, 4 παράγραφος 1 στοιχεία (δ) και (ε) εκτός αυτών των θεματικών τομέων, εάν το επιτρέπουν οι δημοσιονομικοί και ανθρώπινοι πόροι του.
2.   Το πολυετές πλαίσιο καλύπτει χρονικό διάστημα πέντε ετών, είναι συμβατό με τις προτεραιότητες και τους στρατηγικούς στόχους της Ένωσης και ανάλογο των χρηματοοικονομικών και ανθρώπινων πόρων που έχει στη διάθεσή του ο Οργανισμός.
3.  Ο Οργανισμός ασκεί τα καθήκοντά του υπό το πρίσμα του ετήσιου προγράμματος εργασίας του και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη του τους διαθέσιμους δημοσιονομικούς και ανθρώπινους πόρους.
3.  Ο Οργανισμός ασκεί τα καθήκοντά του εντός των θεματικών τομέων που καθορίζονται από το πολυετές πλαίσιο εργασίας. Ωστόσο, ο Οργανισμός απαντά επίσης σε αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου ή της Επιτροπής βάσει του άρθρου 4, παράγραφος 1, στοιχεία δ) και ε), εκτός των θεματικών αυτών τομέων, εφόσον το επιτρέπουν οι δημοσιονομικοί και ανθρώπινοι πόροι του.
4.   Το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας, που εγκρίνεται βάσει του άρθρου 11 παράγραφος 4 στοιχείο (α), συνάδει με το ετήσιο πρόγραμμα της Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένων του ερευνητικού της έργου και της σχετικής με τη στατιστική δράσης της που αναλαμβάνεται στο πλαίσιο του κοινοτικού προγράμματος στατιστικής.
4.   Ο Οργανισμός ασκεί τα καθήκοντά του υπό το πρίσμα του ετήσιου προγράμματος εργασίας του.
Τροπολογία 24
Άρθρο 6, παράγραφοι 1 και 2
1.  Ο Οργανισμός δημιουργεί και συντονίζει τα απαραίτητα δίκτυα πληροφόρησης. Τα δίκτυα αυτά σχεδιάζονται για να διασφαλίσουν την παροχή αντικειμενικών, αξιόπιστων και συγκρίσιμων πληροφοριών, που να βασίζονται στις γνώσεις διαφόρων οργανώσεων και φορέων σε κάθε κράτος μέλος και να λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη συμμετοχής των εθνικών αρχών στη συλλογή των δεδομένων.
1.  Προκειμένου να διασφαλιστεί η παροχή αντικειμενικών, αξιόπιστων και συγκρίσιμων πληροφοριών, ο Οργανισμός, βασιζόμενος στις γνώσεις διαφόρων οργανώσεων και φορέων σε κάθε κράτος μέλος και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη συμμετοχής των εθνικών αρχών στη συλλογή των δεδομένων:
α) δημιουργεί και συντονίζει δίκτυα πληροφόρησης, όπως το δίκτυο ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων για τα θεμελιώδη δικαιώματα, και χρησιμοποιεί τα υπάρχοντα δίκτυα·
β) διοργανώνει συνεδριάσεις εξωτερικών εμπειρογνωμόνων· και
γ) εάν παραστεί ανάγκη, δημιουργεί ad hoc ομάδες εργασίας.
2.  Ο Οργανισμός, για την άσκηση των δραστηριοτήτων του και προκειμένου να αποφύγει τις άσκοπες επαναλήψεις και για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή χρήση των πόρων, λαμβάνει υπόψη τις υπάρχουσες πληροφορίες, από όποια πηγή και εάν προέρχονται, και ιδίως τις δραστηριότητες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί από
2.  Ο Οργανισμός, για την άσκηση των δραστηριοτήτων του και προκειμένου να επιτύχει συμπληρωματικότητα και για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή χρήση των πόρων, λαμβάνει υπόψη, εφόσον ενδείκνυται, τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί και τις δραστηριότητες που έχουν αναληφθεί ιδίως από:
α) τα κοινοτικά θεσμικά όργανα, φορείς, υπηρεσίες και οργανισμούς·
α) τα θεσμικά όργανα και τους φορείς, υπηρεσίες και οργανισμούς της Κοινότητας και της Ένωσης καθώς και των κρατών μελών·
β) θεσμικά όργανα, φορείς, υπηρεσίες και οργανισμούς των κρατών μελών και
β) το Συμβούλιο της Ευρώπης, με αναφορά στα συμπεράσματα και στις δραστηριότητες των μηχανισμών εποπτείας και ελέγχου που διαθέτει και του Επιτρόπου του για τα ανθρώπινα δικαιώματα· και
γ) το Συμβούλιο της Ευρώπης και άλλους διεθνείς οργανισμούς.
γ) τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) και άλλους διεθνείς οργανισμούς
Τροπολογία 25
Άρθρο 8, τίτλος και παράγραφος 1
Συνεργασία με οργανισμούς σε επίπεδο κράτους μέλους και σε ευρωπαϊκό επίπεδο
Συνεργασία με οργανισμούς σε επίπεδο κράτους μέλους και σε διεθνές επίπεδο
-1.  Προκειμένου να διασφαλιστεί η στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν κυβερνητικό υπάλληλο ως εθνικό υπάλληλο-σύνδεσμο. Ο Οργανισμός διαβιβάζει στους εθνικούς υπαλλήλους-συνδέσμους όλα τα έγγραφα που καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1, στοιχεία α), β), γ), δ), ε), στ), ζ) και θ).
1.  Για την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο Οργανισμός συνεργάζεται με κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς φορείς και οργανώσεις που είναι αρμόδιοι στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων τόσο σε επίπεδο κράτους μέλους όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
1.  Για την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο Οργανισμός συνεργάζεται με:
- κυβερνητικούς φορείς και δημόσιες οργανώσεις που είναι αρμόδιοι στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε επίπεδο κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών θεσμικών οργάνων για τα ανθρώπινα δικαιώματα·
- τον ΟΑΣΕ, και ιδίως το Γραφείο των Δημοκρατικών Θεσμών και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ODIHR), τα Ηνωμένα Έθνη και άλλους διεθνείς οργανισμούς.
Τροπολογία 26
Άρθρο 9
Ο Οργανισμός συντονίζει τις δραστηριότητές του με τις δραστηριότητες του Συμβουλίου της Ευρώπης, ιδίως όσον αφορά το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του βάσει του άρθρο 5. Προς το σκοπό αυτό, η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 300 της Συνθήκης, συνάπτει συμφωνία με το Συμβούλιο της Ευρώπης για να καθιερωθεί στενή συνεργασία Συμβουλίου της Ευρώπης και Οργανισμού. Η συμφωνία αυτή περιλαμβάνει την υποχρέωση του Συμβουλίου της Ευρώπης να διορίζει ανεξάρτητο πρόσωπο ως μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, σύμφωνα με το άρθρο 11.
Προκειμένου να διασφαλιστούν συμπληρωματικότητα και προστιθέμενη αξία, ο Οργανισμός συντονίζει τις δραστηριότητές του με τις δραστηριότητες του Συμβουλίου της Ευρώπης, ιδίως όσον αφορά το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του βάσει του άρθρο 5 και τη συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών σύμφωνα με το άρθρο 9α. Προς το σκοπό αυτό, η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 300 της Συνθήκης, συνάπτει συμφωνία με το Συμβούλιο της Ευρώπης για να καθιερωθεί στενή συνεργασία Συμβουλίου της Ευρώπης και Οργανισμού. Η συμφωνία αυτή περιλαμβάνει τον ορισμό εκ μέρους του Συμβουλίου της Ευρώπης ανεξάρτητου προσώπου ως μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο και στο Εκτελεστικό Γραφείο του Οργανισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12.
Τροπολογία 27
Άρθρο 9α (νέο)
Άρθρο 9α
Συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών και σύσταση Πλατφόρμας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
1.  Ο Οργανισμός συνεργάζεται στενά με μη κυβερνητικές οργανώσεις και με φορείς της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται, σε εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο, στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των τομέων της καταπολέμησης του ρατσισμού και της ξενοφοβίας και της προστασίας των μειονοτήτων. Για τον σκοπό αυτό, ο Οργανισμός συστήνει δίκτυο συνεργασίας το οποίο φέρει την ονομασία Βήμα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και αποτελείται από μη κυβερνητικές οργανώσεις που ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, συνδικάτα και εργοδοτικές ενώσεις, συναφείς κοινωνικές και επαγγελματικές οργανώσεις, εκκλησίες, θρησκευτικές, φιλοσοφικές και μη θρησκευτικές οργανώσεις, πανεπιστήμια και άλλους εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες ευρωπαϊκών και διεθνών φορέων και οργανώσεων.
2.  Το Βήμα αποτελεί μηχανισμό για την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συγκέντρωση γνώσης. Διασφαλίζει τη στενή συνεργασία μεταξύ του Οργανισμού και των ενδιαφερόμενων.
3.  Το Βήμα είναι ανοικτό σε όλους τους ενδιαφερόμενους και εξειδικευμένους παράγοντες, σύμφωνα με την παράγραφο 1. Ο Οργανισμός μπορεί να απευθύνεται στα μέλη του Βήματος, σύμφωνα με ειδικές ανάγκες, οι οποίες αφορούν τομείς που ορίζονται ως τομείς προτεραιότητας στο πλαίσιο των εργασιών του Οργανισμού.
4.  Ο Οργανισμός καλεί συγκεκριμένα το Βήμα να:
α) υποβάλλει προτάσεις στο Εκτελεστικό Γραφείο για το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας που εγκρίνεται βάσει του άρθρου 11, παράγραφος 4, στοιχείο α)·
β) παρέχει ανατροφοδότηση και να προτείνει επακόλουθα μέτρα στο Εκτελεστικό Γραφείο σχετικά με την ετήσια έκθεση του άρθρου 4, παράγραφος 1, στοιχείο στ)· και
γ) γνωστοποιεί στον διευθυντή και την Επιστημονική Επιτροπή τα αποτελέσματα και τις συστάσεις των διασκέψεων, σεμιναρίων και συνεδριάσεων που αφορούν τις εργασίες του Οργανισμού.
5.  Το Βήμα συντονίζεται με επικεφαλής τον διευθυντή.
Τροπολογία 28
Άρθρο 10, στοιχεία γ) και δ)
γ) τον Διευθυντή·
δ) το Φόρουμ.
γ) την Επιστημονική Επιτροπή, και
δ) τον διευθυντή.
Τροπολογία 29
Άρθρο 11
1.  Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τα ακόλουθα πρόσωπα που έχουν κατάλληλη πείρα στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της διαχείρισης οργανισμών του δημόσιου τομέα:
1.  Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τα ακόλουθα πρόσωπα που έχουν κατάλληλη πείρα στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της διαχείρισης οργανισμών του δημόσιου τομέα:
α) ένα ανεξάρτητο πρόσωπο που διορίζεται από κάθε κράτος μέλος·
α) ένα ανεξάρτητο πρόσωπο που διορίζεται από κάθε κράτος μέλος και που έχει ευθύνες υψηλής στάθμης σε ανεξάρτητο εθνικό θεσμικό όργανο ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή σε άλλον οργανισμό του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα·
β) ένα ανεξάρτητο πρόσωπο που διορίζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·
γ) ένα ανεξάρτητο πρόσωπο που διορίζεται από το Συμβούλιο της Ευρώπης και
γ) ένα ανεξάρτητο πρόσωπο που διορίζεται από το Συμβούλιο της Ευρώπης και
δ) δύο αντιπροσώπους της Επιτροπής.
δ) δύο πρόσωπα που ορίζει η Επιτροπή:
- το ένα εκ των οποίων θα είναι ανεξάρτητη προσωπικότητα που θα διορίζεται μεταξύ προσωπικοτήτων με παγκοσμίως αναγνωρισμένη πείρα στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων,
- το άλλο θα είναι εκπρόσωπος της Επιτροπής.
Τα πρόσωπα που αναφέρονται στο στοιχείο (α):
- έχουν ευθύνη υψηλής στάθμης στη διαχείριση ανεξάρτητου εθνικού θεσμικού οργάνου ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή,
διαθέτουν ενδελεχή πείρα στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων την οποία απέκτησαν στο πλαίσιο άλλων ανεξάρτητων θεσμικών οργάνων ή φορέων.
Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκπροσωπείται από αναπληρωτή που να πληροί τις προαναφερθείσες απαιτήσεις.
Ο κατάλογος των μελών του Συμβουλίου δημοσιεύεται και ενημερώνεται από τον Οργανισμό στον δικτυακό του τόπο.
2.  Η θητεία των διορισμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής. Μπορεί να ανανεωθεί μια φορά.
Ωστόσο, όταν ένα μέλος δεν πληροί πλέον τα κριτήρια βάσει των οποίων διορίστηκε, ενημερώνει πάραυτα την Επιτροπή και τον διευθυντή του Οργανισμού. Το όργανο ή το κράτος μέλος που τον διόρισε ορίζει νέο μέλος για το υπόλοιπο της θητείας.
3.  Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό του για θητεία δυόμισι ετών, που μπορεί να ανανεωθεί μία φορά.
Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή σε περίπτωση απουσίας του, ο αναπληρωτής του διαθέτει μία ψήφο.
4.   Το Διοικητικό Συμβούλιο διασφαλίζει ότι ο Οργανισμός εκτελεί τα καθήκοντα που του ανατέθηκαν. Αποτελεί το όργανο σχεδιασμού και παρακολούθησης του Οργανισμού. Ειδικότερα:
α) εγκρίνει το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του Οργανισμού βάσει του σχεδίου που υποβλήθηκε από τον διευθυντή του Οργανισμού μετά την έκδοση γνώμης από την Επιτροπή. Το πρόγραμμα αυτό συνάδει προς τους διαθέσιμους δημοσιονομικούς και ανθρώπινους πόρους. Το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή·
β) εγκρίνει τις ετήσιες εκθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχεία στ) και η), συγκρίνοντας ιδίως τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί με τους στόχους του ετήσιου προγράμματος εργασίας· οι εν λόγω εκθέσεις διαβιβάζονται το αργότερο έως τις 15 Ιουνίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή, το Ελεγκτικό Συνέδριο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών·
γ) διορίζει και, εάν παρίσταται ανάγκη, απολύει τον διευθυντή του Οργανισμού·
δ) εγκρίνει το σχέδιο ετήσιου προϋπολογισμού και τον τελικό ετήσιο προϋπολογισμό του Οργανισμού·
ε) ασκεί πειθαρχική εξουσία επί του διευθυντή·
στ) συντάσσει την ετήσια κατάσταση των προβλεπομένων δαπανών και εσόδων του Οργανισμού και τις αποστέλλει στην Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 5·
ζ) εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό του Οργανισμού με βάση το σχέδιο που υποβλήθηκε από τον διευθυντή κατόπιν έκδοσης γνώμης από την Επιτροπή·
η) εγκρίνει τις δημοσιονομικές διατάξεις που εφαρμόζονται στον Κανονισμό με βάση το σχέδιο που υποβλήθηκε από τον διευθυντή κατόπιν έκδοσης γνώμης από την Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 11·
θ) εγκρίνει τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 3 και
ι) εγκρίνει τις διαδικασίες, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 2.
4.   Η θητεία των διορισμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των αναπληρωτών τους είναι πενταετής. Η θητεία δεν είναι ανανεώσιμη.
5.  Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να μεταβιβάσει τις αρμοδιότητές του στο Εκτελεστικό Γραφείο, εκτός από τα θέματα που αναφέρονται στα στοιχεία (α), (β), (γ), (δ), (ζ) και (η) της παραγράφου 4.
5.   Εκτός από τις περιπτώσεις κανονικής αντικατάστασης ή θανάτου, η θητεία ενός μέλους ή του αναπληρωτή του λήγει μόνο όταν το εν λόγω μέλος παραιτείται. Ωστόσο, όταν μέλος ή αναπληρωτής δεν πληροί πλέον το κριτήριο της ανεξαρτησίας, ενημερώνει πάραυτα την Επιτροπή και τον διευθυντή του Οργανισμού. Το όργανο ή το κράτος μέλος που τον διόρισε ορίζει νέο μέλος ή νέο αναπληρωτή για το υπόλοιπο της θητείας. Το όργανο ή το κράτος μέλος που τον διόρισε ορίζει επίσης νέο μέλος ή νέο αναπληρωτή για το υπόλοιπο της θητείας, εάν το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ορίσει, με βάση πρόταση του ενός τρίτου των μελών του ή της Επιτροπής, ότι ένα μέλος ή ένας αναπληρωτής δεν πληροί πλέον το κριτήριο της ανεξαρτησίας. Όταν το υπόλοιπο της θητείας είναι μικρότερο από δύο έτη, η θητεία του νέου μέλους ή του αναπληρωτή μπορεί να είναι μια πλήρης πενταετία.
6.   Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με απλή πλειοψηφία των ψηφισάντων, εκτός όταν πρόκειται για τις αποφάσεις που αναφέρονται στα στοιχεία (α), (γ), (δ) και (ε) της παραγράφου 4, όπου απαιτείται πλειοψηφία των δύο τρίτων όλων των μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. Το πρόσωπο που διορίστηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης μπορεί να ψηφίζει μόνο στις αποφάσεις που αναφέρονται στα στοιχεία (α) και (β) της παραγράφου 4.
6.  Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει το πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό του και τα άλλα δύο μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου, όπως αναφέρονται στο άρθρο 12, από τα μέλη του που διορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1, στοιχείο α), για θητεία δυόμισι ετών, η οποία μπορεί να ανανεωθεί άπαξ.
7.  Ο πρόεδρος συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο μία φορά ετησίως, με την επιφύλαξη εκτάκτων συμπληρωματικών συνεδριάσεων. Ο πρόεδρος συγκαλεί έκτακτες συνεδριάσεις με δική του πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος του ενός τρίτου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
7.  Το Διοικητικό Συμβούλιο διασφαλίζει ότι ο Οργανισμός εκτελεί τα καθήκοντα που του ανατέθηκαν. Αποτελεί το όργανο σχεδιασμού και παρακολούθησης του Οργανισμού. Συγκεκριμένα:
α) εγκρίνει το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του Οργανισμού, σύμφωνα με το πολυετές πλαίσιο, με βάση σχέδιο που υποβάλλει ο διευθυντής του Οργανισμού μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής και της Επιστημονικής Επιτροπής. Το πρόγραμμα αυτό συνάδει προς τους διαθέσιμους δημοσιονομικούς και ανθρώπινους πόρους και λαμβάνει υπόψη του το ερευνητικό και στατιστικό έργο της Κοινότητας. Το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή·
β) εγκρίνει τις ετήσιες εκθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχεία στ) και η), συγκρίνοντας σε αυτές ιδίως τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί με τους στόχους του ετήσιου προγράμματος εργασίας· με την επιφύλαξη του άρθρου 12α, πέμπτο εδάφιο, η Επιστημονική Επιτροπή καλείται να γνωμοδοτήσει πριν από την έγκριση της έκθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο στ)· οι εν λόγω εκθέσεις διαβιβάζονται το αργότερο έως τις 15 Ιουνίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή, το Ελεγκτικό Συνέδριο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών·
γ) διορίζει και, εάν παρίσταται ανάγκη, απολύει τον διευθυντή του Οργανισμού·
δ) εγκρίνει το σχέδιο ετήσιου προϋπολογισμού και τον τελικό ετήσιο προϋπολογισμό του Οργανισμού·
ε) ασκεί τις εξουσίες που ορίζει το άρθρο 23, παράγραφος 2, όσον αφορά τον διευθυντή και την πειθαρχική εξουσία επί του διευθυντή·
στ) συντάσσει την ετήσια κατάσταση των προβλεπομένων δαπανών και εσόδων του Οργανισμού και τις αποστέλλει στην Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 19, παράγραφος 5·
ζ) εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό του Οργανισμού με βάση το σχέδιο που υπέβαλε ο διευθυντής κατόπιν εκδόσεως γνώμης από την Επιτροπή και την Επιστημονική Επιτροπή·
η) εγκρίνει τις δημοσιονομικές διατάξεις που εφαρμόζονται στον Οργανισμό με βάση σχέδιο που υποβάλλει ο διευθυντής κατόπιν εκδόσεως γνώμης από την Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 20, παράγραφος 11·
θ) εγκρίνει τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού, σύμφωνα με το άρθρο 23, παράγραφος 3·
ι) εγκρίνει διατάξεις για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, σύμφωνα με το άρθρο 16, παράγραφος 3·
ια) διορίζει και απολύει τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής, σύμφωνα με την πρώτη και την τρίτη παράγραφο του άρθρου 12α· και
ιβ) διαπιστώνει ότι μέλος ή αναπληρωτής του Διοικητικού Συμβουλίου δεν πληροί πλέον το κριτήριο της ανεξαρτησίας, σύμφωνα με την παράγραφο 5.
8.   Ο διευθυντής του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την ισότητα των φύλων μπορεί να παρίσταται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ως παρατηρητής. Επίσης, οι διευθυντές άλλων συναφών κοινοτικών οργανισμών και φορέων της Ένωσης μπορούν να παρίστανται ως παρατηρητές κατόπιν πρόσκλησης του Εκτελεστικού Γραφείου.
8.   Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να μεταβιβάζει τις αρμοδιότητές του στο Εκτελεστικό Συμβούλιο, εκτός εάν πρόκειται για τα θέματα που μνημονεύονται στην παράγραφο 7, στοιχεία α), β), γ), δ), ε), ζ), η), ια) και ιβ).
8α. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με απλή πλειοψηφία των ψηφισάντων, εκτός όταν πρόκειται για τις αποφάσεις κατά την παράγραφο 6 και την παράγραφο 7, στοιχεία α), β), γ), δ), ε), ζ), ια) και ιβ), οπότε απαιτείται πλειοψηφία των δύο τρίτων όλων των μελών. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, σε περίπτωση απουσίας του, ο αναπληρωτής του διαθέτει μία ψήφο. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. Το πρόσωπο που διορίστηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης μπορεί να ψηφίζει μόνο στις αποφάσεις κατά την παράγραφο 7, στοιχεία α), β), ζ) και ια).
8β. Ο πρόεδρος συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο δύο φορές το χρόνο, με την επιφύλαξη ενδεχόμενων πρόσθετων εκτάκτων συμπληρωματικών συνεδριάσεων. Ο πρόεδρος συγκαλεί έκτακτες συνεδριάσεις με δική του πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος τουλάχιστον του ενός τρίτου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
8γ. Ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής και ο διευθυντής του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων μπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ως παρατηρητές. Οι διευθυντές άλλων συναφών κοινοτικών οργανισμών, φορέων της Ένωσης και άλλων διεθνών θεσμικών οργάνων, όπως αναφέρονται στα άρθρα 8 και 9, μπορούν επίσης να παρίστανται ως παρατηρητές όταν προσκαλούνται από το Εκτελεστικό Γραφείο.
Τροπολογία 30
Άρθρο 12, παράγραφος 1
1.  Το Διοικητικό Συμβούλιο επικουρείται από το Εκτελεστικό Γραφείο. Το Εκτελεστικό γραφείο αποτελείται από τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και δύο αντιπροσώπους της Επιτροπής.
1.  Το Διοικητικό Συμβούλιο επικουρείται από το Εκτελεστικό Γραφείο. Το Εκτελεστικό γραφείο αποτελείται από τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, άλλα δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 6 και ένα από τα πρόσωπα που διορίζει η Επιτροπή στο Διοικητικό Συμβούλιο. Το πρόσωπο που διορίζεται από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Εκτελεστικού Γραφείου ως παρατηρητής.
Τροπολογία 31
Άρθρο 12α (νέο)
Άρθρο 12α
Επιστημονική Επιτροπή
Η Επιστημονική Επιτροπή αποτελείται από έντεκα ανεξάρτητες προσωπικότητες, με προσόντα υψηλού επιπέδου στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει τα μέλη με βάση διαφανή πρόσκληση υποβολής αιτήσεων και διαδικασία επιλογής μετά από διαβούλευση και συνεκτίμηση των απόψεων που διατυπώνει η αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο διασφαλίζει ομοιόμορφη γεωγραφική εκπροσώπηση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής. Στον εσωτερικό κανονισμό περί του οποίου το άρθρο 11, παράγραφος 7, στοιχείο ζ) ορίζονται οι λεπτομερείς όροι που διέπουν τον διορισμό της Επιστημονικής Επιτροπής.
Η θητεία των μελών της Επιστημονικής Επιτροπής είναι πενταετής. Δεν είναι ανανεώσιμη.
Τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής είναι ανεξάρτητα. Μπορούν να αντικατασταθούν μόνο κατόπιν δικού τους αιτήματος ή σε περίπτωση που παρεμποδίζονται διαρκώς κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Ωστόσο, όταν ένα μέλος δεν πληροί πλέον το κριτήριο της ανεξαρτησίας, ενημερώνει πάραυτα την Επιτροπή και τον διευθυντή του Οργανισμού. Εναλλακτικά, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να δηλώσει, κατόπιν πρότασης του ενός τρίτου των μελών του, ότι το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δεν πληροί πλέον το κριτήριο της ανεξαρτησίας και να το απολύσει. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει ένα νέο μέλος για το υπόλοιπο της θητείας, σύμφωνα με την διαδικασία για τα τακτικά μέλη. Όταν το υπόλοιπο της θητείας είναι μικρότερο από δύο έτη, η θητεία του νέου μέλους μπορεί να είναι μια πλήρης πενταετία. Ο κατάλογος των μελών της Επιστημονικής Επιτροπής δημοσιεύεται και ενημερώνεται από τον Οργανισμό στον δικτυακό του τόπο.
Η Επιστημονική Επιτροπή εκλέγει τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό της για θητεία ενός έτους.
Η Επιστημονική Επιτροπή είναι ο εγγυητής της επιστημονικής ποιότητας των εργασιών του Οργανισμού, καθοδηγώντας τις εργασίες προς αυτήν την κατεύθυνση. Για τον σκοπό αυτό, ο διευθυντής διασφαλίζει όσο νωρίς ενδείκνυται την συμμετοχή της Επιστημονικής Επιτροπής στην προετοιμασία όλων των εγγράφων που καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχεία α), β), γ), δ), ε), στ), ζ) και θ).
Η Επιστημονική Επιτροπή λαμβάνει τις αποφάσεις της με πλειοψηφία δύο τρίτων. Συγκαλείται από τον πρόεδρό της τέσσερεις φορές ετησίως. Εφόσον είναι αναγκαίο, ο πρόεδρος κινεί γραπτή διαδικασία ή συγκαλεί έκτακτες συνεδριάσεις με δική του πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος τεσσάρων τουλάχιστον μελών της Επιστημονικής Επιτροπής.
Τροπολογία 32
Άρθρο 13
1.  Ο Οργανισμός διοικείται από διευθυντή ο οποίος διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, βάσει του καταλόγου υποψηφίων που προτείνονται από την Επιτροπή. Ο διευθυντής διορίζεται βάσει της προσωπικής του αξίας, των διοικητικών και διαχειριστικών του δεξιοτήτων και της πείρας του στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Πριν από το διορισμό του, ο επιλεγμένος από το Διοικητικό Συμβούλιο υποψήφιος ενδέχεται να κληθεί να προβεί σε δήλωση ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να απαντήσει σε ερωτήσεις των μελών της.
1.  Ο Οργανισμός διοικείται και εκπροσωπείται από διευθυντή ο οποίος διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την διαδικασία συνεργασίας ("συνεννόησης") που προβλέπεται στην παράγραφο 2. Ο Πρόεδρος διορίζεται βάσει της προσωπικής του αξίας, της πείρας του στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των διοικητικών και διαχειριστικών του δεξιοτήτων.
2.  Η θητεία του διευθυντή είναι πενταετής. Βάσει πρότασης της Επιτροπής και κατόπιν αξιολόγησης, η θητεία αυτή μπορεί να ανανεωθεί μία φορά για μέγιστη περίοδο πέντε ετών. Κατά την αξιολόγηση, η Επιτροπή εκτιμά ιδίως τα αποτελέσματα που σημειώθηκαν κατά την πρώτη θητεία και τον τρόπο με τον οποίο επιτεύχθηκαν, και τα καθήκοντα και τις απαιτήσεις του Οργανισμού κατά τα προσεχή έτη.
2.   Η διαδικασία συνεργασίας έχει την εξής μορφή:
α) με βάση κατάλογο που καταρτίζει η Επιτροπή μετά από πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων και μια διαφανή διαδικασία επιλογής, οι αιτούντες καλούνται πριν από τον διορισμό να απευθυνθούν στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να απαντήσουν σε ερωτήσεις·
β) στη συνέχεια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης γνωμοδοτούν σχετικά με τους αιτούντες και δηλώνουν τη σειρά προτίμησής τους.
γ) το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει τον διευθυντή λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις γνωμοδοτήσεις.
3.   Ο διευθυντής είναι αρμόδιος για τα εξής:
α) την εκτέλεση των καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 4·
β) την κατάρτιση και την υλοποίηση του ετήσιου προγράμματος εργασίας του Οργανισμού·
γ) όλα τα θέματα που αφορούν το προσωπικό και, ιδίως, την άσκηση των εξουσιών που προβλέπονται στο άρθρο 23 παράγραφος 2·
δ) τα θέματα που αφορούν την τρέχουσα διαχείριση·
γ) την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού, σύμφωνα με το άρθρο 20 και
στ) την εφαρμογή αποτελεσματικών διαδικασιών παρακολούθησης και αξιολόγησης σχετικά με την επίδοση του Οργανισμού ως προς τους στόχους του, σύμφωνα με επαγγελματικώς εγκεκριμένα πρότυπα. Ο διευθυντής υποβάλλει ετησίως εκθέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα του συστήματος παρακολούθησης.
3.   Η θητεία του διευθυντή είναι πενταετής.
Κατά τη διάρκεια των εννέα μηνών που προηγούνται του τέλους αυτής της περιόδου, η Επιτροπή αξιολογεί ιδίως τις επιδόσεις του διευθυντή και τα καθήκοντα και τις απαιτήσεις του Οργανισμού κατά τα προσεχή έτη.
Λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση αξιολόγησης και μόνο στις περιπτώσεις στις οποίες δικαιολογείται από τα καθήκοντα και τις απαιτήσεις του Οργανισμού, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, ενεργώντας βάσει πρότασης της Επιτροπής, να ανανεώσει την θητεία του διευθυντή μια φορά για μέγιστο χρονικό διάστημα τριών ετών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει το Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόθεσή του να ανανεώσει την θητεία του διευθυντή. Εντός περιόδου ενός μήνα πριν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει επίσημα να ανανεώσει την θητεία, ο διευθυντής μπορεί να κληθεί να προβεί σε δήλωση ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να απαντήσει σε ερωτήσεις των μελών του.
Σε περίπτωση που δεν ανανεωθεί η θητεία του/της, ο διευθυντής εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι τον διορισμό του/της διαδόχου του.
4.  Ο διευθυντής είναι υπόλογος για τις δραστηριότητές του απέναντι στο Διοικητικό Συμβούλιο και συμμετέχει στις συνεδριάσεις του χωρίς δικαίωμα ψήφου.
4.  Ο διευθυντής είναι υπεύθυνος για τα εξής:
α) την εκτέλεση των καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 4 και ιδίως την προετοιμασία και δημοσίευση των εγγράφων που καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχεία α), β), γ), δ), ε), στ), ζ) και θ).
β) την κατάρτιση και την υλοποίηση του ετήσιου προγράμματος εργασίας του Οργανισμού·
γ) όλα τα θέματα που αφορούν το προσωπικό και, ιδίως, την σχετική με το προσωπικό άσκηση των εξουσιών που προβλέπονται στο άρθρο 23, παράγραφος 2·
δ) τα θέματα που αφορούν την τρέχουσα διαχείριση·
ε) την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού, σύμφωνα με το άρθρο 20
στ) την εφαρμογή αποτελεσματικών διαδικασιών παρακολούθησης και αξιολόγησης σχετικά με τις επιδόσεις του Οργανισμού ως προς τους στόχους του, σύμφωνα με επαγγελματικώς εγκεκριμένα πρότυπα. Ο διευθυντής υποβάλλει ετησίως εκθέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα του συστήματος παρακολούθησης·
ζ) τη συνεργασία με τους εθνικούς υπαλλήλους-συνδέσμους· και
η) την συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών, συμπεριλαμβανομένου του συντονισμού της Πλατφόρμας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 9α.
5.  Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απολύσει τον διευθυντή πριν από τη λήξη της θητείας του, βάσει πρότασης της Επιτροπής.
5.  Ο διευθυντής ασκεί τα καθήκοντά του με ανεξαρτησία. Είναι υπόλογος για τις δραστηριότητές του απέναντι στο Διοικητικό Συμβούλιο και συμμετέχει στις συνεδριάσεις του χωρίς δικαίωμα ψήφου.
5α. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο μπορούν ανά πάσα στιγμή να καλέσουν τον διευθυντή να παραβρεθεί σε ακρόαση σχετικά με οποιοδήποτε ζήτημα σχετίζεται με τις δραστηριότητες του Οργανισμού.
5β. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απολύσει τον διευθυντή πριν από τη λήξη της θητείας του, βάσει πρότασης του ενός τρίτου των μελών του. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τους λόγους της απόλυσης.
Τροπολογία 33
Άρθρο 14
Άρθρο 14
Φόρουμ θεμελιωδών δικαιωμάτων
Διαγράφεται
1.  Το Φόρουμ αποτελείται από εκπροσώπους μη κυβερνητικών οργανώσεων που είναι υπεύθυνες για τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις προσπάθειες για την καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και του αντισημιτισμού, συνδικάτων και εργοδοτικών ενώσεων, συναφών κοινωνικών και επαγγελματικών οργανώσεων, εκκλησιών, θρησκευτικών, φιλοσοφικών και μη θρησκευτικών οργανώσεων, πανεπιστημίων και εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων καθώς και ευρωπαϊκών και διεθνών φορέων και οργανώσεων.
2.  Τα μέλη του Φόρουμ επιλέγονται με μηχανισμό ανοικτής επιλογής που θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Φόρουμ αποτελείται κατ" ανώτατο όριο από 100 μέλη. Η θητεία τους είναι πενταετής και μπορεί να ανανεωθεί μία φορά.
3.  Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορούν να είναι μέλη του Φόρουμ, αλλά μπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις του.
4.  Το Φόρουμ αποτελεί μηχανισμό για την ανταλλαγή πληροφοριών σε ζητήματα θεμελιωδών δικαιωμάτων και στη συγκέντρωση γνώσεων. Διασφαλίζει τη στενή συνεργασία μεταξύ του Οργανισμού και των συναφών ενδιαφερόμενων.
5.  Το Φόρουμ :
- υποβάλει προτάσεις για τη σύνταξη του ετήσιου προγράμματος εργασίας που θα εγκριθεί βάσει του άρθρου 11 παράγραφος 4 στοιχείο (α) και
- παρέχει ανατροφοδότηση και προτείνει επακόλουθα μέτρα βάσει της ετήσιας έκθεσης για την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων που εγκρίνεται βάσει του άρθρου 11 παράγραφος 4 στοιχείο (β).
6.  Το Φόρουμ προεδρεύεται από τον διευθυντή. Συγκαλείται ετησίως ή κατόπιν αιτήματος του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι επιχειρησιακές του διαδικασίες διευκρινίζονται στον εσωτερικό κανονισμό του Οργανισμού και δημοσιεύονται.
7.  Ο Οργανισμός παρέχει την τεχνική και υλικοτεχνική στήριξη που είναι απαραίτητη στο Φόρουμ καθώς και γραμματεία για τις συνεδριάσεις του.
Τροπολογία 34
Άρθρο 15, παράγραφος 2
2.  Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο διευθυντής και τα μέλη του Φόρουμ δεσμεύονται να ενεργούν υπέρ του δημοσίου συμφέροντος. Προς τούτο, υποβάλλουν δήλωση δέσμευσης.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που διορίστηκαν βάσει του άρθρου 11 παράγραφος 1 στοιχεία (α), (β) και (γ), ο διευθυντής και τα μέλη του Φόρουμ δεσμεύονται να ενεργούν με ανεξαρτησία. Προς τούτο, θα υποβάλουν δήλωση συμφερόντων στην οποία αναφέρουν είτε την απουσία οποιωνδήποτε συμφερόντων τα οποία θα μπορούσαν να θεωρηθούν ότι επηρεάζουν την ανεξαρτησία τους είτε την ύπαρξη οποιωνδήποτε άμεσων ή έμμεσων συμφερόντων τα οποία θα μπορούσαν να θεωρηθούν ότι επηρεάζουν την ανεξαρτησία τους.
Οι δηλώσεις αυτές θα υποβάλλονται εγγράφως κάθε έτος.
2.  Τα μέλη και οι αναπληρωτές του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής και ο διευθυντής δεσμεύονται να ενεργούν υπέρ του δημοσίου συμφέροντος. Προς τούτο, θα υποβάλουν δήλωση συμφερόντων στην οποία αναφέρουν είτε την ανυπαρξία οποιωνδήποτε συμφερόντων τα οποία θα μπορούσαν να θεωρηθούν ότι επηρεάζουν την ανεξαρτησία τους είτε την ύπαρξη οποιωνδήποτε άμεσων ή έμμεσων συμφερόντων τα οποία θα μπορούσαν να θεωρηθούν ότι επηρεάζουν την ανεξαρτησία τους. Υποβάλλουν την εν λόγω δήλωση εγγράφως κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους και την αναθεωρούν εφόσον προκύψουν αλλαγές όσον αφορά τα συμφέροντα. Ο Οργανισμός δημοσιεύει τη δήλωση στην ιστοσελίδα του.
Τροπολογία 35
Άρθρο 16, τίτλος και παράγραφοι 1 και 2
Πρόσβαση στα έγγραφα
Διαφάνεια και πρόσβαση στα έγγραφα
1.  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου εφαρμόζεται για τα έγγραφα που τηρεί ο Οργανισμός.
1.  Ο Οργανισμός αναπτύσσει χρηστές διοικητικές πρακτικές προκειμένου να διασφαλίσει το ανώτατο δυνατό επίπεδο διαφάνειας σχετικά με τις δραστηριότητές του.
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου εφαρμόζεται για τα έγγραφα που τηρεί ο Οργανισμός.
2.  Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει διατάξεις για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 εντός έξι μηνών από την έναρξη λειτουργίας του Οργανισμού.
2.  Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει, εντός εξαμήνου από την έναρξη λειτουργίας του Οργανισμού, ειδικούς κανόνες για την πρακτική εφαρμογή της παραγράφου 1. Σ" αυτούς συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων κανόνες για:
- τον ανοικτό χαρακτήρα των συνεδριάσεων,
- τη δημοσίευση των εργασιών του Οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών της Επιστημονικής Επιτροπής και
- την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001.
Τροπολογία 36
Άρθρο 19, παράγραφος 3
3.  Τα έσοδα του Οργανισμού περιλαμβάνουν, με την επιφύλαξη άλλων πόρων, τα εξής :
3.  Τα έσοδα του Οργανισμού περιλαμβάνουν, με την επιφύλαξη άλλων πόρων επιδότηση από την Κοινότητα, που εγγράφεται στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τμήμα Επιτροπής).
(α) επιδότηση από την Κοινότητα, που εγγράφεται στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τμήμα Επιτροπή) και
(β) τις εισπράξεις του έναντι παρεχόμενων υπηρεσιών.
Τα έσοδα αυτά ενδέχεται να συμπληρωθούν από τις εισπράξεις του έναντι παρεχόμενων υπηρεσιών στο πλαίσιο της εκτέλεσης των καθηκόντων που απαριθμούνται στο άρθρο 4.
Τα έσοδα αυτά ενδέχεται να συμπληρωθούν από:
(α) τις προαιρετικές εισφορές των κρατών μελών και
(β) τις οικονομικές συνεισφορές των οργανισμών ή τρίτων χωρών που αναφέρονται στα άρθρα 8, 9 ή 27.
Τροπολογία 37
Άρθρο 22, παράγραφος 4
4.  Ο Οργανισμός διαδέχεται νόμιμα το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης των φαινομένων ρατσισμού και ξενοφοβίας. Αναλαμβάνει όλα τα νομικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, τις δημοσιονομικές δεσμεύσεις ή τις οφειλές του Κέντρου. Οι συμβάσεις απασχόλησης που συνάφθηκαν από το Κέντρο πριν από την έκδοση του παρόντος κανονισμού εξακολουθούν να ισχύουν.
4.  Ο Οργανισμός διαδέχεται νόμιμα το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης των φαινομένων ρατσισμού και ξενοφοβίας. Αναλαμβάνει όλα τα νομικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, τις δημοσιονομικές δεσμεύσεις ή τις οφειλές του Κέντρου.
Τροπολογία 38
Άρθρο 23, παράγραφοι 1 και 2
1.  Ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και οι ρυθμίσεις που θεσπίστηκαν με κοινή συμφωνία των θεσμικών οργάνων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με στόχο την εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης και του εν λόγω καθεστώτος εφαρμόζονται στο προσωπικό του Οργανισμού.
1.  Ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και οι ρυθμίσεις που θεσπίστηκαν με κοινή συμφωνία των θεσμικών οργάνων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με στόχο την εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης και του εν λόγω καθεστώτος εφαρμόζονται στο προσωπικό του Οργανισμού και στο διευθυντή του.
2.  Ο Οργανισμός ασκεί επί του προσωπικού του τις εξουσίες που ανατίθενται στην αρμόδια για τους διορισμούς αρχή.
2.  Ο Οργανισμός ασκεί επί του προσωπικού του τις εξουσίες που ανατίθενται στην αρμόδια για τους διορισμούς αρχή από τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στην αρχή που είναι εξουσιοδοτημένη να συνάπτει συμβάσεις από το καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού.
Τροπολογία 39
Άρθρο 27
Συμμετοχή υποψήφιων ή ενδεχόμενων υποψήφιων χωρών
Συμμετοχή υποψήφιων χωρών και χωρών με τις οποίες έχει συναφθεί Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης
1.  Ο Οργανισμός είναι ανοικτός στη συμμετοχή των χωρών εκείνων που έχουν συνάψει συμφωνία σύνδεσης με την Κοινότητα και έχουν καθοριστεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ως υποψήφιες χώρες ή ενδεχόμενες υποψήφιες χώρες για προσχώρηση στη Ένωση όπου το σχετικό Συμβούλιο Σύνδεσης αποφασίζει για τη συμμετοχή αυτή.
1.  Ο Οργανισμός είναι ανοικτός στη συμμετοχή υποψήφιων χωρών και χωρών με τις οποίες η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχει συνάψει Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης.
2.  Σε αυτή την περίπτωση, οι λεπτομέρειες της συμμετοχής τους καθορίζονται με απόφαση του σχετικού Συμβουλίου Σύνδεσης. Η απόφαση εξειδικεύει την παροχή συμβουλών και τη συνδρομή που θα προσφερθεί στην εν λόγω χώρα και σημειώνει ιδίως τη φύση, την έκταση και τον τρόπο με τον οποίο οι χώρες αυτές συμμετέχουν στο έργο του Οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων διατάξεων σχετικά με τη συμμετοχή στις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει ο Οργανισμός, τις χρηματοδοτικές συνεισφορές και το προσωπικό. Η απόφαση συνάδει προς τον παρόντα κανονισμό και προς τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η απόφαση προβλέπει ότι η συμμετέχουσα χώρα μπορεί να διορίσει ένα ανεξάρτητο πρόσωπο το οποίο πληροί τα προσόντα για τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο (α) ως παρατηρητή στο Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς δικαίωμα ψήφου.
2.  Η συμμετοχή των χωρών αυτών και οι συναφείς λεπτομέρειες καθορίζονται με απόφαση του σχετικού Συμβουλίου Σύνδεσης, λαμβανομένου υπόψη του ειδικού καθεστώτος κάθε χώρας. Η απόφαση ορίζει ιδίως τη φύση, την έκταση και τον τρόπο με τον οποίο οι χώρες αυτές συμμετέχουν στο έργο του Οργανισμού, εντός του πλαισίου που ορίζεται στα άρθρα 4 και 5, συμπεριλαμβανομένων διατάξεων σχετικά με τη συμμετοχή στις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει ο Οργανισμός, τις χρηματοδοτικές συνεισφορές και το προσωπικό. Η απόφαση συνάδει προς τον παρόντα κανονισμό και προς τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η απόφαση προβλέπει ότι η συμμετέχουσα χώρα μπορεί να διορίσει ένα ανεξάρτητο πρόσωπο το οποίο πληροί τα προσόντα για τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο (α) ως παρατηρητή στο Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς δικαίωμα ψήφου.
3.  Ο Οργανισμός ασχολείται με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στις χώρες που συμμετέχουν σύμφωνα με αυτό το άρθρο, στο μέτρο που αυτό αφορά την αντίστοιχη συμφωνία σύνδεσης. Προς τούτο, εφαρμόζονται κατ" αναλογία τα άρθρα 4 και 5.
Τροπολογία 40
Άρθρο 29
Άρθρο 29
Διαδικασία
Διαγράφεται
1.  Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή, την οποία αποτελούν αντιπρόσωποι των κρατών μελών και της οποίας προεδρεύει ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής.
2.  Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο εφαρμόζεται η διαδικασία κανονιστικής επιτροπής που θεσπίζεται στο άρθρο 5 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 της απόφασης αυτής.
3.  Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε ένα μήνα.
Τροπολογία 41
Άρθρο 30
1.  Η τρέχουσα θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης των φαινομένων ρατσισμού και ξενοφοβίας λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2006. Η Επιτροπή λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει ότι η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου που συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 11 αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2007.
1.  Η τρέχουσα θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης των φαινομένων ρατσισμού και ξενοφοβίας λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2006. Η Επιτροπή λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα αμελλητί μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού για να διασφαλίσει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 11 αρχίζει τις εργασίες του εν ευθέτω χρόνω.
2.   Η Επιτροπή αρχίζει τη διαδικασία διορισμού διευθυντή του Οργανισμού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1, χωρίς καθυστέρηση μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.
2.  Τα ενδιαφερόμενα μέρη αρχίζουν τη διαδικασία διορισμού διευθυντή του Οργανισμού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 13, παράγραφος 1, χωρίς καθυστέρηση μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.
3.  Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Επιτροπής, μπορεί να επεκτείνει την τρέχουσα θητεία του διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης των φαινομένων ρατσισμού και ξενοφοβίας για περίοδο 18 μηνών κατ" ανώτατο όριο, εκκρεμούσης της διαδικασίας διορισμού που αναφέρεται στην παράγραφο 2.
3.  Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Επιτροπής, μπορεί να διορίσει προσωρινό διευθυντή ή να επεκτείνει την τρέχουσα θητεία του διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης των φαινομένων ρατσισμού και ξενοφοβίας για την συντομότερη δυνατή περίοδο, εκκρεμούσης της διαδικασίας διορισμού που αναφέρεται στην παράγραφο 2.
4.  Εάν ο διευθυντής του Κέντρου δεν προτίθεται ή δεν μπορεί να ενεργεί σύμφωνα με την παράγραφο 3, το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει προσωρινό διευθυντή υπό τους ίδιους όρους.
Τροπολογία 42
Άρθρο 31, παράγραφοι 1 έως 3
1.  Ο Οργανισμός διενεργεί τακτικά εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολογήσεις των δραστηριοτήτων του όταν αυτές απαιτούν σημαντικές δαπάνες. Κοινοποιεί στο Διοικητικό Συμβούλιο τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων αυτών.
1.  Ο Οργανισμός διενεργεί τακτικά εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολογήσεις των δραστηριοτήτων του όταν αυτές απαιτούν σημαντικές δαπάνες. Ο διευθυντής κοινοποιεί στο Διοικητικό Συμβούλιο τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων αυτών.
2.  Ο Οργανισμός διαβιβάζει ετησίως στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή κάθε πληροφορία σχετικά με το αποτέλεσμα των διαδικασιών αξιολόγησης.
2.  Ο Οργανισμός διαβιβάζει ετησίως στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή κάθε πληροφορία σχετικά με το αποτέλεσμα των διαδικασιών αξιολόγησης.
3.  Το αργότερο την 31η Δεκεμβρίου 2009, ο Οργανισμός ζητεί τη διενέργεια ανεξάρτητης εξωτερικής αξιολόγησης των επιτευγμάτων του κατά τη διάρκεια των πρώτων τριών ετών λειτουργίας του βάσει συγγραφής υποχρεώσεων που εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε συμφωνία με την Επιτροπή. Η αξιολόγηση λαμβάνει υπόψη τα καθήκοντα του Οργανισμού, τις μεθόδους εργασίας και τον αντίκτυπο του Οργανισμού στην προστασία και προώθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και περιλαμβάνει ανάλυση των αποτελεσμάτων των συνεργιών και των δημοσιονομικών επιπτώσεων κάθε ενδεχόμενης επέκταση των καθηκόντων. Η αξιολόγηση συνυπολογίζει τις απόψεις των ενδιαφερομένων, τόσο σε κοινοτικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.
3.  Το αργότερο την 31η Δεκεμβρίου 2011, ο Οργανισμός ζητεί τη διενέργεια ανεξάρτητης εξωτερικής αξιολόγησης των επιτευγμάτων του κατά τη διάρκεια των πρώτων τριών ετών λειτουργίας του βάσει συγγραφής υποχρεώσεων που εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε συμφωνία με την Επιτροπή. Η αξιολόγηση:
- λαμβάνει υπόψη τα καθήκοντα του Οργανισμού, τις μεθόδους εργασίας και τον αντίκτυπο του Οργανισμού στην προστασία και προώθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων
- συμπεριλαμβάνει αξιολόγηση της πιθανής ανάγκης τροποποίησης των καθηκόντων, του πεδίου εφαρμογής, των τομέων δραστηριότητας ή της δομής του Οργανισμού·
- περιλαμβάνει ανάλυση των αποτελεσμάτων των συνεργιών και των δημοσιονομικών επιπτώσεων κάθε ενδεχόμενης τροποποίησης των καθηκόντων, και
- συνυπολογίζει τις απόψεις των ενδιαφερομένων, τόσο σε κοινοτικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.
Επίσης, η αξιολόγηση εξετάζει την πιθανή ανάγκη τροποποίησης ή επέκτασης των καθηκόντων, του πεδίου εφαρμογής, των τομέων δραστηριότητας ή της δομής του Οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών διαρθρωτικών τροποποιήσεων που απαιτούνται για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους οριζόντιους κανόνες για τους ρυθμιστικούς οργανισμούς όταν αυτοί αρχίσουν να ισχύουν.
Τροπολογία 43
Άρθρο 32, παράγραφος 1
1.  Το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει τα συμπεράσματα της αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 31 και υποβάλλει στην Επιτροπή τις συστάσεις που κρίνει απαραίτητες για τις μεταβολές στον Οργανισμό, στις εργασιακές πρακτικές του και στο πεδίο της αποστολής του. Η Επιτροπή διαβιβάζει την έκθεση αξιολόγησης και τις συστάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών και τις δημοσιεύει.
1.  Το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει τα συμπεράσματα της αξιολόγησης περί της οποίας το άρθρο 31, παράγραφοι 3 και 4, και υποβάλλει στην Επιτροπή τις συστάσεις που κρίνει απαραίτητες για τις μεταβολές στον Οργανισμό, στις εργασιακές πρακτικές του και στο πεδίο της αποστολής του. Η Επιτροπή διαβιβάζει την έκθεση αξιολόγησης και τις συστάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών και τις δημοσιεύει.

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 53, παράγραφος 2, του Κανονισμού (Α6-0306/2006).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου