Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2005/0124(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0306/2006

Predkladané texty :

A6-0306/2006

Rozpravy :

PV 12/10/2006 - 3
CRE 12/10/2006 - 3

Hlasovanie :

PV 12/10/2006 - 7.22
CRE 12/10/2006 - 7.22
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
PV 30/11/2006 - 8.6
CRE 30/11/2006 - 8.6
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2006)0414
P6_TA(2006)0509

Prijaté texty
PDF 525kWORD 235k
Štvrtok, 12. októbra 2006 - Brusel
Agentúra Európskej únie pre základné práva *
P6_TA(2006)0414A6-0306/2006

Návrh nariadenia Rady o zriadení Agentúry Európskej únie pre základné práva (KOM(2005)0280 – C6-0288/2005 – 2005/0124(CNS))

(Konzultačný postup)

Návrh bol zmenený a doplnený takto(1):

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 5
(5)  Zástupcovia členských štátov, ktorí sa stretli v rámci Európskej rady dňa 13. decembra 2003, sa dohodli, že ďalej rozvinú činnosť súčasného Európskeho strediska pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie, zriadeného nariadením Rady (ES) č. 1035/97 z 2. júna 1997 a rozšíria jeho mandát tak, aby sa stalo Agentúrou pre ľudské práva.
(5)  Zástupcovia členských štátov, ktorí sa stretli v rámci Európskej rady dňa 13. decembra 2003, sa dohodli, že ďalej rozvinú činnosť súčasného Európskeho strediska pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie, zriadeného nariadením Rady (ES) č. 1035/97 z 2. júna 1997 a rozšíria jeho mandát tak, aby sa stalo Agentúrou pre ľudské práva. Pri tejto príležitosti takisto rozhodli, že sídlo agentúry by malo zostať vo Viedni.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 8
(8)  Pri zriaďovaní agentúry bude náležitá pozornosť venovaná operačnému rámcu pre európske regulačné agentúry, ktorý Komisia predložila v návrhu interinštitucionálnej dohody dňa 25. februára 2005.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 9
(9)  Práca agentúry by sa mala týkať základných práv definovaných v čl. 6 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii a konkrétne uvedených v Charte základných práv. Úzka spojitosť s Chartou by sa mala odraziť aj v názve agentúry. Tematické oblasti činnosti agentúry by mali byť stanovované vo viacročnom rámci, čím budú definované medze pre prácu agentúry, ktorá by v súlade so všeobecnými inštitucionálnymi zásadami nemala sama rozhodovať o svojej politickej agende v oblasti ľudských práv.
(9)  Práca agentúry by sa mala týkať základných práv definovaných v článku 6 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii vrátane práv uvedených v Európskom dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd a vyjadrených najmä v Charte základných práv. Úzka spojitosť s Chartou by sa mala odraziť aj v názve agentúry.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odôvodnenie 9 a (nové)
(9a) Keďže agentúra má nadviazať na súčasné Európske stredisko pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie, práca agentúry by mala naďalej zahŕňať javy, ako sú rasizmus, xenofóbia a antisemitizmus, ako aj ochrana práv osôb patriacich k menšinám, ktoré sú základnými prvkami ochrany základných práv. Dôraz by sa mal klásť na skupiny, ktoré sú vystavované diskriminácii, ako sa uvádza v článku 13 zmluvy a článku 21 Charty základných práv Európskej únie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Odôvodnenie 11
(11)  Agentúra by mala mať právo zaujímať stanoviská a tieto predkladať inštitúciám Únie a členským štátom pri implementácii práva Spoločenstva, a to buď z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť Európskeho parlamentu, Rady alebo Komisie bez toho, aby pri tom zasahovala do legislatívnych a justičných postupov stanovených v zmluve.
(11)  Agentúra by mala mať právo zaujímať stanoviská a tieto predkladať inštitúciám Únie a členským štátom pri vykonávaní práva Spoločenstva, a to buď z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť Európskeho parlamentu, Rady alebo Komisie bez toho, aby pri tom zasahovala do legislatívnych a súdnych postupov stanovených v zmluve. Tieto inštitúcie by mali mať možnosť vyžiadať si stanoviská k svojim legislatívnym návrhom alebo k pozíciám prijatým v priebehu legislatívnych postupov z hľadiska ich zlučiteľnosti so základnými právami.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Odôvodnenie 12
(12)  Rada by mala mať možnosť vyžiadať si od agentúry technickú expertízu v rámci postupu začatého v zmysle článku 7 Zmluvy o Európskej únii.
(12)  Európsky parlament, Rada a Komisia by mali mať možnosť vyžiadať si od agentúry odborné stanovisko v rámci postupu začatého v zmysle článku 7 Zmluvy o Európskej únii.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Odôvodnenie 13
(13)  Agentúra by mala predkladať výročnú správu o stave dodržiavania základných práv v Únii inštitúciami, orgánmi a agentúrami EÚ a členskými štátmi pri implementácii práva Únie. Ďalej by mala agentúra vypracovávať tematické správy o oblastiach so zvláštnym významom pre politické programy Únie.
(13)  Agentúra by mala predkladať výročnú správu o otázkach dodržiavania základných práv patriacich do oblastí činnosti agentúry, v ktorej by sa mali takisto zdôrazniť príklady osvedčených postupov. Ďalej by mala agentúra vypracovávať tematické správy o oblastiach s osobitným významom pre politiky Únie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Odôvodnenie 15
(15)  Agentúra by mala čo najužšie spolupracovať so všetkými relevantnými programami, orgánmi a agentúrami Spoločenstva a s orgánmi Únie, aby sa zamedzilo zdvojovaniu činností, najmä pokiaľ ide o plánovaný Európsky inštitút pre rodovú rovnosť.
(15)  Agentúra by mala čo najužšie spolupracovať so všetkými relevantnými inštitúciami Únie, ako aj orgánmi, úradmi a agentúrami Spoločenstva a Únie, aby sa zamedzilo zdvojovaniu činností, najmä ak ide o plánovaný Európsky inštitút pre rodovú rovnosť.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Odôvodnenie 15 a (nové)
(15a) Agentúra by mala úzko spolupracovať s členskými štátmi a členské štáty by v tejto súvislosti mali vymenovať národných styčných úradníkov. Agentúra by mala predovšetkým komunikovať s národnými styčnými úradníkmi vo veciach správ a iných dokumentov, ktoré vypracúva.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Odôvodnenie 16
(16)  Agentúra by mala úzko spolupracovať s Radou Európy. Spolupráca by mala zaručiť, že sa činnosti agentúry a činnosti Rady Európy nebudú nijako prekrývať, čo bude dosiahnuté predovšetkým vypracovaním mechanizmov pre synergiu, akými sú uzavretie dvojstrannej dohody o spolupráci a účasť Rady Európy v riadiacich štruktúrach agentúry tak, ako je tomu aj v prípade súčasného Európskeho strediska pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie.
(16)  Agentúra by mala úzko spolupracovať s Radou Európy. Spolupráca by mala zaručiť, že sa činnosti agentúry a činnosti Rady Európy nebudú nijako prekrývať, čo bude dosiahnuté predovšetkým vypracovaním mechanizmov pre komplementárnosť a pridanú hodnotu, akými sú uzavretie dvojstrannej dohody o spolupráci a účasť nezávislej osoby vymenovanej Radou Európy v riadiacich štruktúrach agentúry s náležite vymedzeným hlasovacím právom.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Odôvodnenie 16 a (nové)
(16a) Uznávajúc dôležitú úlohu občianskej spoločnosti pri ochrane základných práv by mala agentúra podporovať dialóg s občianskou spoločnosťou a úzko spolupracovať s mimovládnymi organizáciami a inštitúciami občianskej spoločnosti, aktívnymi v oblasti dodržiavania základných práv. Mala by vytvoriť sieť spolupráce s názvom Platforma pre základné práva s cieľom začať štruktúrovaný a plodný dialóg a úzku spoluprácu so všetkými zainteresovanými stranami.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Odôvodnenie 17 a (nové)
(17a) Agentúra by mala mať vedecký výbor na zabezpečenie vysokej kvality svojej práce.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Odôvodnenie 17 b (nové)
(17b) Subjekty, ktoré vymenúvajú členov správnej rady, výkonnej rady a vedeckého výboru by sa mali usilovať o dosiahnutie vyváženého zastúpenia žien a mužov v týchto orgánoch. Osobitná pozornosť by sa takisto mala venovať rovnakému zastúpeniu žien a mužov zamestnaných agentúrou.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Odôvodnenie 18
(18)  Európsky parlament zohráva významnú úlohu v oblasti základných práv. Mal by menovať jednu osobu za člena správnej rady agentúry;
(18)  Európsky parlament zohráva významnú úlohu v oblasti základných práv. Mal by byť preto konzultovaný pred prijatím viacročného rámca agentúry a vo veci kandidátov navrhnutých na pozíciu riaditeľa agentúry.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Odôvodnenie 19
(19)  Malo by byť vytvorené poradné fórum zabezpečujúce pluralistické zastúpenie spoločenských síl občianskej spoločnosti, ktoré pôsobí v oblasti základných práv, v štruktúrach agentúry, a to za účelom nadviazania účinnej spolupráce so všetkými zainteresovanými stranami.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Odôvodnenie 21 a (nové)
(21a) V prípade zamestnancov a riaditeľa agentúry sa uplatňuje Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstie, Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev a predpisy spoločne prijaté inštitúciami Európskeho spoločenstva na uplatňovanie Služobnéh poriadku a Podmienok zamestnávania vrátane ich predpisov týkajúcich sa odvolania riaditeľa.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Odôvodnenie 22
(22)  Agentúra by mala mať právnu subjektivitu a byť nástupníckou organizáciou Európskeho strediska pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie, pokiaľ ide o akékoľvek právne povinnosti a finančné záväzky tohto strediska alebo dohody uzatvorené strediskom, ako aj pracovné zmluvy so zamestnancami strediska. Sídlom agentúry by mala zostať Viedeň, ktorá bola vybraná rozhodnutím zástupcov vlád členských štátov zo dňa 2. júna 1997, ktorým sa stanovuje sídlo Európskeho strediska pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie.
(22)  Agentúra by mala mať právnu subjektivitu a byť nástupníckou organizáciou Európskeho strediska pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie, pokiaľ ide o akékoľvek právne povinnosti a finančné záväzky tohto strediska alebo dohody uzatvorené strediskom, ako aj pracovné zmluvy so zamestnancami strediska.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Odôvodnenie 22 a (nové)
(22a) Agentúra by mala byť otvorená účasti kandidátskych krajín. Krajinám, s ktorými sa uzavrela stabilizačná a asociačná dohoda by malo byť tiež umožnené zúčastniť sa činnosti agentúry, pretože by to umožnilo Únii podporovať ich v úsilí k európskej integrácii pomocou postupného zlaďovania ich právnych predpisov s právom Spoločenstva, ako aj prenosu know-how a osvedčených postupov, a to najmä v tých oblastiach acquis, ktoré budú slúžiť ako ústredný východiskový bod pre proces reforiem na západnom Balkáne.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Odôvodnenie 23
(23)  Keďže opatrenia potrebné na implementáciu tohto nariadenia sú všeobecného charakteru v zmysle článku 2 rozhodnutia Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktoré stanovuje postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii, tieto opatrenia by sa mali prijať v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 5 uvedeného rozhodnutia.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Odôvodnenie 23 a (nové)
(23a) Agentúra by mala začať potrebné vyhodnocovanie svojich aktivít vrátane hĺbkového hodnotenia rozsahu svojej pôsobnosti vo vzťahu ku krajinám, ktoré nie sú členmi Únie, na základe čoho by sa mal prehodnotiť rozsah pôsobnosti agentúry, jej úlohy a pracovné metódy.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Článok 3 odseky 2 až 4
2.  Pri plnení svojich úloh agentúra vychádza zo základných práv definovaných v článku 6 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii a konkrétne uvedených v Charte základných práv Európskej únie, ktorá bola vyhlásená v Nice dňa 7. decembra 2000.
2.  Pri plnení svojich úloh agentúra vychádza zo základných práv v zmysle článku 6 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii vrátane práv uvedených v Európskom dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktorý bol podpísaný v Ríme 4. novembra 1950 a práv vyjadrených v Charte základných práv Európskej únie, ktorá bola vyhlásená v Nice dňa 7. decembra 2000.
3.  Agentúra sa pri výkone svojich činností zaoberá stavom dodržiavania základných práv v Európskej únii a v jej členských štátoch pri implementácii práva Spoločenstva bez toho, aby bol dotknutý odsek 4 a články 4 ods. 1 písm. e), články 27 a 28.
3.  Agentúra sa pri vykonávaní práva Spoločenstva zaoberá otázkami základných práv v Európskej únii a v jej členských štátoch. Okrem toho sa môže zaoberať otázkami základných práv v rámci rozsahu pôsobnosti odseku 1 v tých krajinách, ktoré sú uvedené v článku 27 ods. 1, a to v rozsahu potrebnom na postupné zladenie právnych predpisov príslušnej krajiny s právom Spoločenstva a v súlade s článkom 27 ods. 2.
4.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 27, agentúra na žiadosť Komisie poskytne informácie a vypracuje analýzu o otázkach základných práv uvedených v tejto žiadosti, pokiaľ ide o tretie krajiny, s ktorými Spoločenstvo uzavrelo dohody o pridružení alebo dohody obsahujúce ustanovenia o dodržiavaní ľudských práv alebo začalo alebo má v úmysle začať rokovania o takýchto dohodách, najmä s krajinami, na ktoré sa vzťahuje Európska politika susedstva.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Článok 4
1.  Na dosiahnutie cieľa uvedeného v článku 2 agentúra:
1.  Na dosiahnutie cieľa uvedeného v článku 2 a v rámci svojich právomocí, ako sú stanovené v článku 3 agentúra:
a) zhromažďuje, zaznamenáva, analyzuje a šíri príslušné objektívne, spoľahlivé a porovnateľné informácie a údaje, vrátane výsledkov výskumu a monitorovania oznámeného agentúre členskými štátmi, inštitúciami Únie, agentúrami Spoločenstva, výskumnými strediskami, vnútroštátnymi orgánmi, mimovládnymi organizáciami, príslušnými tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami;
a) zhromažďuje, zaznamenáva, analyzuje a šíri príslušné objektívne, spoľahlivé a porovnateľné informácie a údaje vrátane výsledkov výskumu a monitorovania oznámeného agentúre členskými štátmi, inštitúciami Únie, orgánmi, úradmi a agentúrami Spoločenstva, výskumnými strediskami, vnútroštátnymi orgánmi, mimovládnymi organizáciami, tretími krajinami, medzinárodnými organizáciami a najmä príslušnými orgánmi Rady Európy;
b) v spolupráci s Komisiou a členskými štátmi vyvíja metódy na zlepšovanie porovnateľnosti, objektivity a spoľahlivosti údajov na európskej úrovni;
b) v spolupráci s Komisiou a členskými štátmi vyvíja metódy a normy na zlepšovanie porovnateľnosti, objektivity a spoľahlivosti údajov na európskej úrovni;
c) robí alebo podporuje vedecké výskumy a prieskumy, prípravné štúdie a realizačné štúdie alebo na takýchto projektoch spolupracuje, a to i na žiadosť Európskeho parlamentu, Rady alebo Komisie, pokiaľ je to vhodné a zlučiteľné s jej prioritami a ročným pracovným programom. Taktiež organizuje stretnutia expertov a v prípade potreby zriaďuje ad hoc pracovné skupiny;
c) robí alebo podporuje vedecké výskumy a prieskumy, prípravné štúdie a realizačné štúdie alebo na takýchto projektoch spolupracuje, a to na žiadosť Európskeho parlamentu, Rady alebo Komisie, ak je to vhodné a zlučiteľné s jej prioritami a ročným pracovným programom;
d) formuluje závery a zaujíma stanoviská k všeobecným témam určené inštitúciám Únie a členským štátom pri implementácii práva Spoločenstva, a to buď z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť Európskeho parlamentu, Rady alebo Komisie;
d) formuluje a uverejňuje závery a zaujíma stanoviská ku konkrétnym témam určené inštitúciám Únie a členským štátom pri vykonávaní práva Spoločenstva, a to buď z vlastnej iniciatívy, alebo na žiadosť Európskeho parlamentu, Rady alebo Komisie;
e) dáva svoje odborné schopnosti k dispozícii Rade v prípadoch, keď Rada vyzve nezávislé subjekty k predloženiu správy o situácii v členskom štáte podľa článku 7 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii, alebo keď je Rade predložený návrh podľa článku 7 ods. 2 a Rada si v súlade s postupom stanoveným v uvedených odsekoch článku 7 Zmluvy o Európskej únii vyžiada odbornú pomoc agentúry;
e) svoje odborné stanovisko poskytuje Európskemu parlamentu a Rade v prípadoch, keď Rada dostane návrh podľa článku 7 ods. 1 alebo 2 Zmluvy o Európskej únii;
f) uverejňuje výročnú správu o stave dodržiavania základných práv, kde upozorňuje aj na príklady osvedčených postupov;
f) uverejňuje výročnú správu o otázkach dodržiavania základných práv patriacich do oblastí činnosti agentúry, kde upozorňuje aj na príklady osvedčených postupov;
g) uverejňuje tematické správy na základe svojich analýz, výskumov a prieskumov;
g) uverejňuje tematické správy na základe svojich analýz, výskumov a prieskumov;
h) uverejňuje výročnú správu o svojej činnosti;
h) uverejňuje výročnú správu o svojej činnosti;
i) posilňuje spoluprácu medzi občianskou spoločnosťou, vrátane mimovládnych organizácií, sociálnymi partnermi, výskumnými strediskami a zástupcami príslušných orgánov verejnej moci a ďalšími osobami alebo orgánmi, ktoré sa zaoberajú základnými právami, a to predovšetkým vytváraním informačných sietí, podporou dialógu na európskej úrovni a, ak je to vhodné, tiež účasťou v diskusiách či na stretnutiach na úrovni členských štátov;
i) rozvíja komunikačnú stratégiu a podporuje dialóg s občianskou spoločnosťou s cieľom zvýšiť povedomie verejnosti o základných právach a aktívne informovať verejnosť o svojej práci.
j) v spolupráci s príslušnými zainteresovanými stranami organizuje konferencie, kampane, diskusie za okrúhlym stolom, semináre a stretnutia na európskej úrovni s cieľom propagácie svojej práce šírenia jej výsledkov; a
k) pripravuje komunikačnú stratégiu zameranú na zvýšenie informovanosti širokej verejnosti, vytvára dokumentačné pramene prístupné verejnosti a pripravuje vzdelávacie materiály, pričom sa snaží o spoluprácu s inými zdrojmi informácií a vyhýba sa zdvojovaniu činností.
2.  Závery, stanoviská a správy, ktoré agentúra sformuluje pri plnení úloh uvedených v ods. 1, sa netýkajú zákonnosti návrhov Komisie v zmysle článkov 250 Zmluvy, postojov zaujímaných inštitúciami počas legislatívneho procesu ani zákonnosti aktov v zmysle článku 230 Zmluvy. Nezaoberajú sa ani otázkou, či niektorý členský štát neporušil povinnosť podľa Zmluvy v zmysle článku 226 Zmluvy.
2.  Závery, stanoviská a správy uvedené v odseku 1 sa môžu týkať návrhov Komisie v zmysle článku 250 zmluvy alebo pozícií inštitúcií počas legislatívneho procesu len v prípadoch, že príslušná inštitúcia si ich vyžiadala v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. d). Tieto závery, stanoviská a správy sa nezaoberajú zákonnosťou aktov v zmysle článku 230 zmluvy alebo otázkou, či niektorý členský štát porušil povinnosť podľa zmluvy v zmysle článku 226 zmluvy.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Článok 5
1.  Komisia pre agentúru prijíma viacročný rámec, a to regulačným postupom uvedeným v článku 29 ods. 2. Tento rámec:
1.  Správna rada agentúry s primeraným zohľadnením usmernení v oblasti základných práv, ktoré vyplývajú z uznesení Európskeho parlamentu a záverov Rady prijíma viacročný rámec, a to na základe návrhu Komisie.
a) sa prijíma na obdobie piatich rokov;
b) určuje tematické oblasti činnosti agentúry, ktoré vždy zahŕňajú boj proti rasizmu a xenofóbii;
c) je v súlade s prioritami Únie definovanými v strategických cieľoch Komisie;
d) berie náležitý ohľad na finančné a ľudské zdroje agentúry; a
e) obsahuje ustanovenia, ktorých cieľom je zabrániť tematickému prekrývaniu s mandátom iných orgánov, úradov a agentúr Spoločenstva.
2.   Agentúra plní úlohy v tematických oblastiach určených viacročným rámcom. Tým nie je dotknutá možnosť agentúry reagovať, s patričným ohľadom na svoje finančné a ľudské zdroje, na žiadosti Európskeho parlamentu, Rady alebo Komisie predložené podľa článku 3 ods. 4 a článku 4 ods. 1 písm. d) a e), ktoré sú mimo rámca týchto tematických oblastí.
2.   Viacročný rámec pokrýva obdobie piatich rokov, je v súlade s prioritami a strategickými cieľmi Únie a je zlučiteľný s finančnými a ľudskými zdrojmi, ktoré má agentúra k dispozícii.
3.  Agentúra plní svoje úlohy podľa svojho ročného pracovného programu a s náležitým ohľadom na dostupné finančné a ľudské zdroje.
3.  Agentúra plní úlohy v tematických oblastiach určených viacročným rámcom. Agentúra však reaguje aj na žiadosti Európskeho parlamentu, Rady alebo Komisie predložené podľa článku 4 ods. 1 písm. d) a e), ktoré sú mimo rámca týchto tematických oblastí, ak to umožňujú finančné a ľudské zdroje.
4.   Ročný pracovný program prijímaný podľa článku 11 ods. 4 písm. a) je v súlade s ročným pracovným programom Komisie, a to vrátane výskumnej práce a štatistických činností vykonávaných v súvislosti so štatistickým programom Spoločenstva.
4.   Agentúra plní úlohy na základe jej ročného pracovného programu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Článok 6 odseky 1 a 2
1.  Agentúra buduje a koordinuje potrebné informačné siete. Tie sú navrhnuté tak, aby zaisťovali poskytovanie objektívnych, spoľahlivých a porovnateľných informácií, pričom využíva odbornosť rôznych organizácií a orgánov v každom členskom štáte a berie do úvahy potrebu zapojiť do zhromažďovania údajov vnútroštátne orgány.
1.  S cieľom zabezpečiť poskytovanie objektívnych, spoľahlivých a porovnateľných informácií, pričom sa využíva odbornosť rôznych organizácií a orgánov v každom členskom štáte a berie sa do úvahy potreba zapojiť do zhromažďovania údajov vnútroštátne orgány agentúra:
a) vytvára a koordinuje informačné siete ako napr. sieť nezávislých odborníkov v oblasti základných práv a využíva existujúce siete;
b) organizuje stretnutia s externými odborníkmi; a
c) v prípade potreby zriaďuje ad hoc pracovné skupiny.
2.  S cieľom zamedziť zdvojovaniu činností a zabezpečiť optimálne využitie zdrojov, berie agentúra pri svojich aktivitách ohľad na zhromaždené informácie z ľubovoľných zdrojov a najmä na činnosti vykonávané
2.  S cieľom dosiahnuť komplementárnosť činností a zabezpečiť optimálne využitie zdrojov, ak je to vhodné berie agentúra pri svojich aktivitách ohľad na zhromaždené informácie a na činnosti vykonávané najmä:
a) inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Spoločenstva;
a) inštitúciami a orgánmi Únie, úradmi a agentúrami Spoločenstva, Únie a členských štátov;
b) inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami členských štátov; a
b)  Radou Európy, pričom vychádza zo zistení a činností jej monitorovacích a kontrolných mechanizmov a jej komisára pre ľudské práva; a
c)  Radou Európy a ďalšími medzinárodnými organizáciami.
c)  Organizáciou pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), Organizáciou Spojených národov a ďalšími medzinárodnými organizáciami.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Článok 8 názov (nový) a odsek 1
Spolupráca s organizáciami na úrovni členských štátov a Únie
Spolupráca s organizáciami na úrovni členských štátov a na medzinárodnej úrovni
-1.  S cieľom zabezpečiť úzku spoluprácu s členskými štátmi vymenuje každý členský štát vládneho úradníka za národného styčného úradníka. Agentúra zasiela národným styčným úradníkom všetky dokumenty vypracované v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g) a i).
1.  V záujme plnenia svojich úloh agentúra spolupracuje s vládnymi aj mimovládnymi organizáciami a orgánmi s pôsobnosťou v oblasti základných práv na úrovni členských štátov alebo na európskej úrovni.
1.  V záujme plnenia svojich úloh agentúra spolupracuje s:
- vládnymi organizáciami a verejnými orgánmi s pôsobnosťou v oblasti základných práv na úrovni členských štátov vrátane národných inštitúcií pre ľudské práva;
-  OBSE, najmä Úradom pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR) , Organizáciou Spojených národov a ďalšími medzinárodnými organizáciami.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Článok 9
Agentúra koordinuje svoje činnosti s aktivitami Rady Európy, najmä vzhľadom na svoj ročný pracovný program podľa článku 5. Na tento účel Spoločenstvo postupom stanoveným v článku 300 Zmluvy uzavrie dohodu s Radou Európy s cieľom nadviazať úzku spoluprácu medzi Radou Európy a agentúrou. Táto dohoda obsahuje povinnosť Rady Európy menovať nezávislú osobu do správnej rady agentúry podľa článku 11.
S cieľom zabezpečiť komplementárnosť a prínos agentúra koordinuje svoje činnosti s aktivitami Rady Európy, najmä vzhľadom na svoj ročný pracovný program podľa článku 5 a na spoluprácu s občianskou spoločnosťou v súlade s článkom 9a. Na tento účel Spoločenstvo postupom stanoveným v článku 300 zmluvy uzavrie dohodu s Radou Európy s cieľom nadviazať úzku spoluprácu medzi Radou Európy a agentúrou. Táto dohoda zahŕňa vymenovanie nezávislej osoby Radou Európy do správnej rady agentúry a jej výkonnej rady podľa článkov 11 a 12.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Článok 9 a (nový)
Článok 9 a
Spolupráca s občianskou spoločnosťou a vytvorenie Platformy pre základné práva
1.  Agentúra úzko spolupracuje s mimovládnymi organizáciami a inštitúciami občianskej spoločnosti, aktívnymi na vnútroštátnej, európskej alebo medzinárodnej úrovni v oblasti základných práv vrátane boja proti rasizmu a xenofóbii a ochrany menšín. Agentúra na tento cieľ vytvorí sieť spolupráce, ktorá bude známa ako platforma pre základné práva a bude pozostávať z mimovládnych organizácií, ktoré sa zaoberajú ľudskými právami, odborových organizácií a organizácií zamestnávateľov, príslušných spoločenských a profesijných organizácií, cirkví, náboženských, filozofických a nekonfesných organizácií, univerzít a iných odborných kruhov európskych a medzinárodných orgánov a organizácií.
2.  Platforma predstavuje mechanizmus na výmenu informácií a zhromažďovanie poznatkov. Zabezpečuje úzku spoluprácu medzi agentúrou a príslušnými zainteresovanými subjektmi.
3.  Platforma je otvorená všetkým zainteresovaným a kvalifikovaným subjektom podľa odseku 1. Agentúra môže osloviť členov platformy podľa konkrétnych potrieb, ktoré sa týkajú oblastí patriacich medzi priority agentúry.
4.  Agentúra sa na platformu obracia najmä s cieľom:
a) navrhnúťsprávnej rade ročný pracovný program, ktorý sa má prijať podľa článku 11 ods. 4 písm. a);
b) poskytnúť spätnú väzbu správnej rade a navrhnúť jej následné opatrenia v súvislosti s výročnou správou podľa článku 4 ods. 1 písm. f); a
c) oznámiť riaditeľovi a vedeckému výboru výsledky a odporúčania konferencií, seminárov a schôdzí, ktoré súvisia s prácou agentúry.
5.  Platformu koordinuje riaditeľ.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Článok 10 písmená c) a d)
c) riaditeľ;
d) fórum.
c) vedecký výbor a
d) riaditeľ.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Článok 11
1.  Správna rada je zložená z osôb, ktoré majú potrebné skúsenosti v oblasti základných práv a v oblasti riadenia organizácií vo verejnom sektore, a to týmto spôsobom:
1.  Správna rada je zložená z osôb, ktoré majú potrebné skúsenosti v oblasti základných práv a v oblasti riadenia organizácií vo verejnom sektore, a to týmto spôsobom:
a) jedna nezávislá osoba menovaná každým členským štátom;
a) každý členský štát vymenuje jednu nezávislú osobu, ktorá zastáva zodpovednú pozíciu na vysokej úrovni v nezávislej vnútroštátnej inštitúcii pre ľudské práva alebo inej verejnej organizácii alebo organizácii v súkromnom sektore;
b) jedna nezávislá osoba menovaná Európskym parlamentom;
c) jedna nezávislá osoba menovaná Radou Európy; a
c)  Rada Európy vymenuje jednu nezávislú osobu; a
d) dvaja zástupcovia Komisie.
d)  Komisia vymenuje dve osoby:
‐ jednou z nich je nezávislá osoba vymenovaná spomedzi osôb, ktorých schopnosti v oblasti základných práv sú všeobecne uznávané; a
‐ druhou z nich je zástupca Komisie.
Osoby uvedené pod písmenom a) sú osoby:
- v riadiacej funkcii s vysokou mierou zodpovednosti, ktorú vykonávajú v nezávislej národnej inštitúcii, ktorá sa zaoberá ľudskými právami; alebo
- s veľmi dobrými odbornými znalosťami v oblasti základných práv, ktoré získali v súvislosti s inými nezávislými inštitúciami alebo orgánmi.
Každého člena správnej rady môže zastupovať náhradník, ktorý spĺňa vyššie uvedené podmienky.
Agentúra uverejní zoznam členov správnej rady na svojej internetovej stránke a priebežne ho bude aktualizovať.
2.  Funkčné obdobie členov správnej rady trvá päť rokov. Môže byť jedenkrát obnovené.
Ak však niektorý člen prestane spĺňať kritériá, na základe ktorých bol menovaný, neodkladne upovedomí Komisiu a riaditeľa agentúry. Príslušná strana na zvyšok funkčného obdobia vymenuje nového člena.
3.  Správna rada si volí svojho predsedu a podpredsedu, ktorí svoje funkcie zastávajú na obdobie dva a pol roka, ktoré môže byť jedenkrát obnovené.
Každý člen správnej rady alebo v prípade jeho neprítomnosti jeho náhradník má jeden hlas
4.   Správna rada zabezpečuje, že agentúra plní úlohy, ktorými bola poverená. Je plánovacím a kontrolným orgánom agentúry. Správna rada najmä:
a) každoročne prijíma ročný pracovný program agentúry na základe návrhu predloženého riaditeľom agentúry po tom, ako Komisia zaujme svoje stanovisko. Program bude zodpovedať dostupným finančným a ľudským zdrojom. Ročný pracovný program je doručený Európskemu parlamentu, Rade a Komisii;
b) prijíma výročnú správu o svojich činnostiach uvedených v článku 4 ods. 1 písm. f) a h), v ktorých najmä porovnáva dosiahnuté výsledky s cieľmi ročného pracovného programu; táto správa je najneskôr do 15. júna doručená Európskemu parlamentu, Rade, Komisii, Dvoru audítorov, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov;
c) vymenúva a v prípade potreby odvoláva riaditeľa agentúry;
d) prijíma návrh ročného rozpočtu a konečný ročný rozpočet agentúry;
e) uplatňuje disciplinárne právomoci voči riaditeľovi;
f) zostavuje ročný odhad výdavkov a príjmov agentúry a zasiela ho Komisii v súlade s článkom 19 ods. 5;
g) prijíma rokovací poriadok agentúry na základe návrhu predloženého riaditeľom po tom, ako k nemu zaujme stanovisko Komisia;
h) v súlade s článkom 20 ods. 11 prijíma finančné predpisy pre agentúru na základe návrhu predloženého riaditeľom po tom, ako k nemu zaujme stanovisko Komisia;
i) prijíma opatrenia nevyhnutné na implementáciu Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienok zamestnávania iných zamestnancov Európskych spoločenstiev v súlade s článkom 23 ods.3; a
j) v súlade s článkom 16 ods. 2 prijíma postupy nevyhnutné pre uplatňovanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001.
4.   Funkčné obdobie členov správnej rady a ich náhradníkov je päť rokov. Nie je ho možné obnoviť.
5.  Správna rada môže delegovať ktorúkoľvek zo svojich úloh na výkonnú radu s výnimkou povinností uvedených v ods. 4 písm. a), b), c), d), g) a h).
5.   Funkčné obdobie člena alebo náhradníka skončí iba vtedy, keď sám odstúpi z funkcie, s výnimkou prípadov pravidelnej výmeny alebo úmrtia. Ak však člen alebo náhradník prestane spĺňať podmienku nezávislosti, neodkladne o tom informuje Komisiu a riaditeľa agentúry. Dotknutá strana vymenuje na zostávajúci čas funkčného obdobia nového člena alebo nového náhradníka. Dotknutá strana tiež vymenuje nového člena alebo náhradníka na zostávajúci čas funkčného obdobia, ak správna rada na základe návrhu jednej tretiny svojich členov alebo Komisie rozhodne, že člen alebo náhradník prestal spĺňať podmienku nezávislosti. Ak do konca funkčného obdobia zostávajú menej ako dva roky, funkčné obdobie nového člena alebo náhradníka môže trvať plných päť rokov.
6.   Rozhodnutia správnej rady sa prijímajú jednoduchou väčšinou hlasov hlasujúcich členov s výnimkou hlasovania o rozhodnutiach uvedených v ods. 4 písm. a), c), d) a e), kde sa vyžaduje dvojtretinová väčšina všetkých členov. Rozhodujúci hlas má predseda. Osoba vymenovaná Radou Európy môže hlasovať len o rozhodnutiach uvedených v písmenách a) a b) odseku 4.
6.  Správna rada volí svojho predsedu a podpredsedu a ďalších dvoch členov výkonnej rady, ako sa uvádza v článku 12, zo svojich členov vymenovaných podľa odseku 1 písm. a), ktorí svoje funkcie zastávajú na obdobie dva a pol roka, ktoré môže byť jedenkrát obnovené.
7.  Predseda zvoláva zasadnutie rady jedenkrát za rok bez toho, aby boli dotknuté mimoriadne dodatočné stretnutia. Mimoriadne stretnutia zvoláva predseda z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť aspoň jednej tretiny členov správnej rady.
7.  Správna rada zabezpečí, aby agentúra vykonávala úlohy, ktorými je poverená. Je orgánom agentúry na plánovanie a monitorovanie. Predovšetkým:
a) prijíma ročný pracovný program agentúry v súlade s viacročným rámcom, a to na základe návrhu predloženého riaditeľom agentúry potom, ako Komisia a vedecký výbor predložia svoje stanovisko. Pracovný program je v súlade s dostupnými finančnými a ľudskými zdrojmi a zohľadňuje výskumnú a štatistickú činnosť Spoločenstva. Ročný pracovný program sa postúpi Európskemu parlamentu, Rade a Komisii;
b) prijíma výročné správy uvedené v článku 4 ods. 1 písm. f) a h) a porovnáva, predovšetkým vo výročnej správe uvedenej v písm. h), výsledky dosiahnuté prostredníctvom cieľov ročného pracovného programu; bez toho, aby bol dotknutý článok 12a ods. 5 sa pred prijatím správy, ktorá je uvedená v článku 4 ods. 1 písm. f) poradí s vedeckým výborom; správy sa postúpia najneskôr 15. júna Európskemu parlamentu, Rade, Komisii, Dvoru audítorov, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov;
c) menuje riaditeľa agentúry a v nevyhnutnom prípade ho odvolá;
d) prijíma návrh ročného rozpočtu agentúry a konečný ročný rozpočet;
e) v súvislosti s riaditeľom a disciplinárnou právomocou nad riaditeľom vykonáva právomoci stanovené v článku 23 ods. 2;
f) zostavuje ročný odhad výdavkov a príjmov a zasiela ho Komisii v súlade s článkom 19 ods. 5;
g) prijíma rokovací poriadok agentúry na základe návrhu predloženého riaditeľom, potom, ako Komisia a vedecký výbor predložia svoje stanovisko;
h) na základe návrhu predloženého riaditeľom prijíma v súlade s článkom 20 ods. 11 finančné predpisy platné pre agentúru, potom, ako Komisia predloží svoje stanovisko;
i) v súlade s článkom 23 ods. 3 prijíma potrebné opatrenia na vykonávanie Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev a podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev;
j) v súlade s článkom 16 ods. 2 prijíma opatrenia na vykonávanie nariadenia (ES) č. 1049/2001;
k) menuje a odvoláva členov vedeckého výboru v súlade s prvým a tretím odsekom článku 12a; a
l) v súlade s odsekom 5 určí, že člen správnej rady alebo jeho náhradník prestal spĺňať kritérium nezávislosti.
8.   Riaditeľ Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť sa môže zúčastniť zasadnutia správnej rady v úlohe pozorovateľa. Na pozvanie výkonnej rady sa môžu tiež ako pozorovatelia zasadnutia zúčastniť aj riaditelia iných relevantných agentúr Spoločenstva a orgánov Únie.
8.   Správna rada môže delegovať svoje právomoci na výkonnú radu s výnimkou úloh uvedených v odsseku 7 písm. a), b), c), d), (e), g), h), k) a l).
8a. Rozhodnutia správnej rady sa prijímajú jednoduchou väčšinou hlasov, s výnimkou hlasovania o rozhodnutiach uvedených v odseku 6, ako aj v odseku 7 písm. a), b), c), d), e), g), k) a l), kde sa vyžaduje dvojtretinová väčšina všetkých členov. Každý člen správnej rady, alebo v prípade jeho neprítomnosti jeho náhradník, má jeden hlas. Rozhodujúci hlas má predseda. Osoba vymenovaná Radou Európy môže hlasovať o rozhodnutiach uvedených v odseku 7 písm. a), b), g), a k).
8b. Predseda zvoláva správnu radu dvakrát ročne bez toho, aby boli dotknuté akéchkoľvek dodatočné mimoriadne schôde. Predseda zvoláva mimoriadne schôdze zo svojej vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť najmenej jednej tretiny členov správnej rady.
8c. Predseda alebo podpredseda vedeckého výboru a riaditeľ Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť sa môžu zúčastniť na zasadnutiach správnej rady ako pozorovatelia. Na pozvanie výkonnej rady sa na zasadnutiach môžu takisto ako pozorovatelia zúčastniť riaditelia ďalších relevantných agentúr Spoločenstva, orgánov Únie a iných medzinárodných inštitúcií uvedených v článkoch 8 a 9.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Článok 12 odsek 1
1.  Výkonná rada je nápomocná správnej rade. Výkonná rada sa skladá z predsedu a podpredsedu správnej rady a dvoch zástupcov Komisie.
1.  Správnej rade pomáha výkonná rada. Výkonná rada sa skladá z predsedu a podpredsedu správnej rady, dvoch ďalších členov správnej rady zvolených správnou radou v súlade s článkom 11 ods. 6 a jednej z osôb, ktoré Komisia menovala do správnej rady. Osoba vymenovaná do správnej rady Radou Európy sa môže na schôdzach výkonnej rady zúčastňovať ako pozorovateľ.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Článok 12 a (nový)
Článok 12 a
Vedecký výbor
Vedecký výbor sa skladá z jedenástich nezávislých osôb s vysokou kvalifikáciou v oblasti základných práv. Správna rada menuje členov po transparentnej výzve na podávanie prihlášok a výberovom konaní, po konzultácii s príslušným výborom Európskeho parlamentu a zohľadnení jeho stanoviska. Správna rada zabezpečí vyrovnané zastúpenie z geografického hľadiska. Členovia správnej rady nemôžu byť členmi vedeckého výboru. Podrobné podmienky na vymenovanie vedeckého výboru sa ustanovia v rokovacom poriadku uvedenom v článku 11 ods. 7 písm. g).
Funkčné obdobie členov vedeckého výboru je päť rokov. Nie je ho možné obnoviť.
Členovia vedeckého výboru sú nezávislí. Môžu byť nahradení iba na ich vlastnú žiadosť alebo v prípade pretrvávajúcej neschopnosti plniť si povinnosti. Ak však člen prestane spĺňať podmienku nezávislosti, bezodkladne o tom informuje Komisiu a riaditeľa agentúry. Správna rada tiež môže na návrh jednej tretiny svojich členov vyhlásiť, že dotknutá osoba nespĺňa podmienku nezávislosti a odvolať dotknutú osobu z funkcie. Na zvyšný čas funkčného obdobia správna rada vymenuje nového člena v súlade s postupom určeným pre riadnych členov. Ak do konca funkčného obdobia zostávajú menej ako dva roky, funkčné obdobie nového člena môže trvať plných päť rokov. Zoznam členov vedeckého výboru sa zverejní a agentúra ho priebežne aktualizuje na svojej internetovej stránke .
Vedecký výbor si volí svojho predsedu a podpredsedu na funkčné obdobie jedného roka.
Vedecký výbor garantuje vedeckú kvalitu činnosti agentúry a jej činnosť usmerňuje v tomto kontexte. Na ten účel riaditeľ zapojí vedecký výbor hneď, keď to bude potrebné, do prípravy všetkých dokumentov, ktoré sa vypracúvajú v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g) a i).
Vedecký výbor prijíma svoje rozhodnutia dvojtretinovou väčšinou. Štyrikrát ročne ho zvoláva jeho predseda. Predseda začne v prípade potreby písomný postup alebo zvoláva mimoriadne schôdze zo svojej vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť najmenej štyroch členov vedeckého výboru.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Článok 13
1.  Agentúru vedie riaditeľ menovaný správnou radou zo zoznamu kandidátov navrhnutého Komisiou. Riaditeľ je menovaný na základe zásluh, administratívnych a riadiacich schopností a skúseností v oblasti základných práv. Pred vymenovaním môže byť kandidát, ktorého vybrala správna rada, požiadaný, aby urobil vyhlásenie pred príslušným výborom Európskeho parlamentu a odpovedal na otázky jeho členov.
1.  Agentúru vedie a zastupuje riaditeľ menovaný správnou radou v súlade s postupom spolupráce (dohody) ustanoveným v odseku 2. Riaditeľ je vymenovaný na základe svojich zásluh, skúseností v oblasti základných práv a administratívnych a riadiacich schopností.
2.  Funkčné obdobie riaditeľa je päť rokov. Toto funkčné obdobie môže byť predĺžené jedenkrát na obdobie nie dlhšie než päť rokov na návrh Komisie a po hodnotení. V hodnotení posudzuje Komisia predovšetkým výsledky dosiahnuté počas prvého funkčného obdobia, spôsob, akým boli dosiahnuté a povinnosti a potreby agentúry v ďalších rokoch.
2.   Postup spolupráce je takýto:
a) žiadatelia sú požiadaní na základe zoznamu, ktorý po výzve pre kandidátov a transparentnom výberovom konaní vytvorí Komisia, aby pred vymenovaním do funkcie predstúpili pred Radu Európskej únie a príslušný výbor Európskeho parlamentu a odpovedali na otázky;
b)  Európsky parlament a Rada Európskej únie poskytnú svoje stanovisko o žiadateľoch a uvedú poradie svojich preferencií; a
c) správna rada vymenuje riaditeľa a zohľadní uvedené stanoviská.
3.   Riaditeľ je zodpovedný za:
a) plnenie úloh uvedených v článku 4;
b) prípravu a realizáciu ročného pracovného programu agentúry;
c) všetky personálne záležitosti, a najmä vykonávanie právomocí ustanovených v článku 23 ods. 2;
dkaždodenné administratívne záležitosti;
e) plnenie rozpočtu agentúry v súlade s článkom 20; a
f) zavedenie účinného monitorovania a hodnotenia postupov spojených s výsledkami agentúry vzhľadom na jej cieľ podľa noriem uznávaných odborníkmi. Riaditeľ každý rok oznamuje správnej rade výsledky systému monitorovania.
3.   Funkčné obdobie riaditeľa je päť rokov.
V priebehu deviatich mesiacov pred skončením tohto obdobia Komisia vyhodnocuje predovšetkým: plnenie úloh riaditeľa a úlohy a požiadavky agentúry v nasledujúcich rokoch.
Správna rada môže na návrh Komisie predĺžiť funkčné obdobie riaditeľa jeden raz najviac však o tri roky, pri zohľadnení hodnotiacej správy, a iba v prípade, že je to odôvodnené povinnosťami a požiadavkami agentúry.
Správna rada informuje Európsky parlament o svojom zámere predĺžiť funkčné obdobie riaditeľa. Jeden mesiac pred oficiálnym rozhodnutím správnej rady o predĺžení funkčného obdobia možno riaditeľa požiadať, aby podal vyhlásenie pred príslušným výborom Európskeho parlamentu a odpovedal na otázky jeho členov.
Ak sa funkčné obdobie riaditeľa nepredĺži, ostáva vo svojej funkcii do vymenovania svojho nástupcu.
4.  Riaditeľ sa zodpovedá za riadenie svojich činností správnej rade a zúčastňuje sa jej zasadnutí bez hlasovacích práv.
4.  Riaditeľ je zodpovedný za:
a) plnenie úloh uvedených v článku 4, a predovšetkým za prípravu a uverejňovanie dokumentov vypracovaných v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g) a i) v spolupráci s vedeckým výborom;
b) prípravu a vykonávanie ročného pracovného programu agentúry;
c) všetky personálne otázky, a najmä s ohľadom na zamestnancov za vykonávanie právomocí ustanovených v článku 23 ods. 2;
d) každodenné administratívne záležitosti;
e) plnenie rozpočtu agentúry v súlade s článkom 20;
f) vykonávanie účinných postupov monitorovania a hodnotenia súvisiacich s výsledkami agentúry vzhľadom na jej ciele podľa odborne uznávaných noriem. Riaditeľ každý rok oznamuje výsledky systému monitorovania správnej rade;
g) spoluprácu s vnútroštátnymi styčnými úradníkmi; a
h) spoluprácu s občianskou spoločnosťou vrátane koordinácie s platformou základných práv v súlade s článkom 9a.
5.  Na základe návrhu Komisie môže správna rada riaditeľa odvolať pred skončením jeho funkčného obdobia.
5.  Riaditeľ je pri vykonávaní svojich úloh nezávislý. Za riadenie svojich činností sa zodpovedá správnej rade a na jej zasadnutiach sa zúčastňuje bez hlasovacieho práva.
5a. Európsky parlament alebo Rada môžu riaditeľa kedykoľvek pozvať, aby sa zúčastnil na vypočutí o akýchkoľvek otázkach súvisiacich s činnosťou agentúry.
5b. Správna rada môže riaditeľa odvolať pred uplynutím jeho funkčného obdobia na základe návrhu tretiny svojich členov. Predseda správnej rady informuje Európsky parlament a Radu o dôvodoch odvolania z funkcie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Článok 14
Článok 14
Fórum pre základné práva
1.  Fórum sa skladá zo zástupcov mimovládnych organizácií zodpovedných za základné práva a za boj proti rasizmu, xenofóbii a antisemitizmu, ďalej zo zástupcov odborov a organizácií zamestnávateľov, príslušných spoločenských a profesijných organizácií, cirkví, náboženských, filozofických a nekonfesných organizácií, univerzít a iných odborných kruhov a európskych a medzinárodných orgánov a organizácií.
2.  Členovia fóra sú vyberaní prostredníctvom mechanizmu otvoreného výberu, o ktorom rozhodne správna rada. Ich najvyšší počet je 100. Ich funkčné obdobie je päť rokov, ktoré je možné jedenkrát obnoviť.
3.  Členovia správnej rady nie sú členmi fóra, ale môžu sa zúčastniť zasadnutia fóra.
4.  Fórum predstavuje mechanizmus na zhromažďovanie poznatkov a na výmenu informácií o otázkach základných práv. Zabezpečuje úzku spoluprácu medzi agentúrou a príslušnými zainteresovanými subjektmi.
5.  Fórum:
- podáva návrhy na účely zostavenia ročného pracovného programu, ktorý sa prijíma podľa článku 11 ods. 4 písm. a); a
- poskytuje spätnú väzbu a navrhuje ďalší postup na základe výročnej správy o stave dodržiavania základných práv, ktorý sa prijíma podľa článku 11 ods. 4 písm. b).
6.  Fóru predsedá riaditeľ. Schádza sa raz ročne alebo na žiadosť správnej rady. Operatívne postupy agentúry sú špecifikované vo vnútornom poriadku inštitútu a uverejňujú sa.
7.  Agentúra poskytuje fóru potrebnú technickú a logistickú podporu a pre jeho zasadnutia dáva k dispozícii sekretariát.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Článok 15 odsek 2
2.  Členovia správnej rady, riaditeľ a členovia fóra sa zaväzujú jednať vo verejnom záujme. Na tento účel vykonajú vyhlásenie o záväzku.
Členovia správnej rady menovaní podľa článku 11 ods. 1 písm. a), b) a c), riaditeľ a členovia fóra sa zaväzujú jednať nezávisle. Na tento účel vykonajú vyhlásenie o záujmoch, v ktorom uvedú buď, že nemajú žiadne záujmy, ktoré by sa mohli považovať za škodlivé pre ich nezávislosť, alebo vymenujú všetky priame i nepriame záujmy takejto povahy.
Obe vyhlásenia sa podávajú písomne jedenkrát za rok.
2.  Členovia a náhradníci správnej rady, členovia vedeckého výboru a riaditeľ sa zaväzujú konať vo verejnom záujme. Na tento účel vykonajú vyhlásenie o záujmoch, v ktorom buď uvedú, že nemajú žiadne záujmy, ktoré by sa mohli považovať za škodlivé pre ich nezávislosť, alebo priame i nepriame záujmy takejto povahy. Toto vyhlásenie podávajú písomne pri nástupe do funkcie a pozmenia ho v prípade, ak v súvislosti s ich záujmami nastanú zmeny. Agentúra ho zverejní na svojej internetovej stránke.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Článok 16 názov a odseky 1 a 2
Prístup k dokumentom
Transparentnosť a prístup k dokumentom
1.  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 sa uplatňuje na všetky dokumenty v držbe agentúry.
1.  Agentúra zlepšuje osvedčené administratívne postupy, aby v rámci svojej činnosti zabezpečila čo najvyšší stupeň transparentnosti.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 sa uplatňuje na všetky dokumenty v držbe agentúry.
2.  Správna rada prijme opatrenia na vykonanie nariadenia (ES) č. 1049/2001 do šiestich mesiacov od začatia činnosti agentúry.
2.  Správna rada prijme do šiestich mesiacov od začiatku fungovania agentúry konkrétne pravidlá na praktické vykonávanie odseku 1. Tieto pravidlá okrem iného zahŕňajú:
‐ verejnosť schôdzí,
‐ uverejňovanie správ o činnosti agentúry vrátane činnosti vedeckého výboru a
‐ vykonávanie nariadenia (ES) č. 1049/2001.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Článok 19 odsek 3
3.  Príjmy agentúry, bez toho, aby boli dotknuté iné zdroje, zahŕňajú:
3.  Príjmy agentúry, bez toho, aby boli dotknuté iné zdroje, zahŕňajú finančnú podporu Spoločenstva uvedenú vo všeobecnom rozpočte Európskej únie (oddiel Komisia).
a) dotáciu Spoločenstva uvedenú vo všeobecnom rozpočte Európskej únie (oddiel Komisie); a
b) platby prijaté za poskytnuté služby.
Tieto príjmy sa môžu doplniť platbami prijatými za služby poskytnuté v rámci vykonávania úloh uvedených v článku 4.
Tieto príjmy môžu byť doplnené
a) ľubovoľnými dobrovoľnými príspevkami od členských štátov; a
b) finančnými príspevkami od organizácií alebo tretích krajín uvedených v článkoch 8, 9 alebo 27.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Článok 22 odsek 4
4.  Agentúra je právnym nástupcom Európskeho strediska pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie. Preberá všetky zákonné práva a povinnosti a finančné záväzky tohto strediska. Pracovné zmluvy uzatvorené strediskom pred prijatím tohto nariadenia zostávajú naďalej v platnosti.
4.  Agentúra je právnym nástupcom Európskeho strediska pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie. Preberá všetky práva a povinnosti a finančné záväzky tohto strediska.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
Článok 23 odseky 1 a 2
1.  V prípade zamestnancov agentúry sa použije služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, podmienky pre zamestnávanie ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev a pravidlá spoločne prijaté inštitúciami Európskeho spoločenstva na používanie tohto služobného a pracovného poriadku.
1.  Na zamestnancov agentúry a jej riaditeľa sa uplatňuje Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev a pravidlá spoločne prijaté inštitúciami Európskeho spoločenstva na účely uplatňovania Služobného poriadku a Podmienok zamestnávania.
2.  Voči svojim zamestnancom bude agentúra vykonávať právomoci prislúchajúce orgánu, ktorý ju zriadil.
2.  S ohľadom na svojich zamestnancov agentúra vykonáva právomoci udelené menovaciemu orgánu Služobným poriadkom úradníkov Európskych spoločenstiev, a orgánu oprávnenému na uzatváranie zmlúv podľa Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Článok 27
Účasť kandidátskych alebo potenciálnych kandidátskych krajín
Účasť kandidátskych a krajín, s ktorými bola uzavretá Stabilizačná a asociačná dohoda
1.  Na činnosti agentúry sa môžu podieľať krajiny, ktoré so Spoločenstvom uzavreli asociačnú dohodu a ktoré Európska rada označila za kandidátske krajiny alebo potenciálne kandidátske krajiny pre pristúpenie do Únie, ak o ich účasti rozhodne príslušná asociačná rada.
1.  Na činnosti agentúry sa môžu podieľať kandidátske krajiny a krajiny, s ktorými Európske spoločenstvo uzavrelo Stabilizačnú a asociačnú dohodu.
2.  V takom prípade sa spôsob ich účasti určí rozhodnutím príslušnej asociačnej rady. V rozhodnutí sa uvedie, aká odborná a iná pomoc bude príslušnej krajine ponúknutá a najmä povaha, rozsah a spôsob účasti týchto krajín na práci agentúry, vrátane ustanovení o účasti na iniciatívach agentúry, finančnom príspevku a zamestnancoch. Rozhodnutie bude v súlade s týmto nariadením a so služobným poriadkom úradníkov Európskych spoločenstiev a podmienkami pre zamestnávanie ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev. V rozhodnutí sa stanoví, že zúčastnená krajina môže menovať nezávislú osobu spĺňajúcu požiadavky kladené na osoby uvedené v článku 11 ods. 1 písm. a), ktorá sa bude podieľať na práci správnej rady ako pozorovateľ bez hlasovacieho práva.
2.  Účasť týchto krajín a príslušný spôsob účasti sa určí rozhodnutím príslušnej asociačnej rady so zohľadnením konkrétneho postavenia každej krajiny. V rozhodnutí sa ustanoví najmä povaha, rozsah a spôsob účasti týchto krajín na práci agentúry v rámci stanovenom v článkoch 4 a 5 vrátane ustanovení o účasti na iniciatívach agentúry, finančnom príspevku a zamestnancoch. Rozhodnutie bude v súlade s týmto nariadením a so Služobným poriadkom úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienkami zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev. V rozhodnutí sa stanoví, že zúčastnená krajina môže vymenovať nezávislú osobu spĺňajúcu požiadavky kladené na osoby uvedené v článku 11 ods. 1 písm. a), ktorá sa bude podieľať na práci správnej rady ako pozorovateľ bez hlasovacieho práva.
3.  Agentúra sa zaoberá stavom dodržiavania základných práv v krajinách, ktoré sa podľa tohto článku podieľajú na jej činnosti, do tej miery, do akej je to relevantné pre príslušnú asociačnú dohodu. Články 4 a 5 sa príslušne uplatňujú na tento účel.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
Článok 29
Článok 29
Postup
1.  Komisii pomáha výbor, ktorý je zložený zo zástupcov členských štátov a ktorému predsedá zástupca Komisie.
2.  Ak sa uvádza odkaz na tento odsek, uplatňuje sa regulačný postup ustanovený v článku 5 rozhodnutia 1999/468/ES, v súlade s jeho článkom 7 ods. 3.
3.  Obdobie stanovené článkom 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je jeden mesiac.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
Článok 30
1.  Súčasné funkčné obdobie členov správnej rady Európskeho strediska pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie skončí dňa 31. decembra 2006. Prijatím nevyhnutných opatrení Komisia zabezpečí, aby funkčné obdobie správnej rady ustanovené podľa článku 11 začalo dňom 1. januára 2007.
1.  Súčasné funkčné obdobie členov správnej rady Európskeho strediska pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie skončí 31. decembra 2006. Po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia Komisia bezodkladne prijme nevyhnutné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby správna rada ustanovená podľa článku 11 začala svoju činnosť včas.
2.   Komisia začne proces menovania riaditeľa agentúry podľa článku 13 ods. 1 neodkladne po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.
2.  Dotknuté strany začnú proces menovania riaditeľa agentúry podľa článku 13 ods. 1 neodkladne po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.
3.  Správna rada môže na návrh Komisie predĺžiť súčasné funkčné obdobie riaditeľa Európskeho strediska pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie o dobu najviac 18 mesiacov počas procesu menovania uvedeného v ods. 2.
3.  Správna rada môže na návrh Komisie vymenovať dočasného riaditeľa alebo predĺžiť súčasné funkčné obdobie riaditeľa Európskeho strediska pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie o čo najkratšie obdobie pred postupom menovania uvedeným v odseku 2.
4.  V prípade, že riaditeľ strediska nie je ochotný alebo schopný konať v súlade s odsekom 3, správna rada vymenuje za rovnakých podmienok dočasného riaditeľa.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
Článok 31 odseky 1 až 3
1.  Agentúra pravidelne vykonáva hodnotenie ex ante a ex-post svojich činností, ktoré sú spojené so značnými výdavkami. O výsledkoch týchto hodnotení upovedomí správnu radu.
1.  Agentúra pravidelne vykonáva ex ante a ex-post hodnotenie svojich činností, ktoré sú spojené so značnými výdavkami. Riaditeľ oznámi výsledky týchto hodnotení správnej rade.
2.  Agentúra každoročne doručí rozpočtovému orgánu všetky informácie, ktoré sú dôležité pre výsledok hodnotenia.
2.  Agentúra každoročne doručí rozpočtovému orgánu všetky informácie, ktoré sú dôležité pre výsledok postupu hodnotenia.
3.  Do 31. decembra 2009 si agentúra nechá vypracovať nezávislé externé hodnotenie svojich výsledkov za prvé tri roky činnosti podľa zadania formulovaného správnou radou po dohode s Komisiou. Toto hodnotenie berie do úvahy úlohy agentúry, pracovné postupy a vplyv agentúry na ochranu a presadzovanie základných práv a bude obsahovať analýzu synergických dosahov a finančných dôsledkov prípadného rozšírenia úloh. Hodnotenie zohľadňuje názory zúčastnených strán na úrovni Spoločenstva a na vnútroštátnej úrovni.
3.  Do 31. decembra 2011 si agentúra nechá vypracovať nezávislé externé hodnotenie svojich výsledkov za prvé tri roky činnosti podľa zadania formulovaného správnou radou po dohode s Komisiou. Toto hodnotenie:
‐ berie do úvahy úlohy agentúry, pracovné postupy a vplyv agentúry na ochranu a presadzovanie základných práv;
‐ obsahuje tiež posúdenie prípadnej potreby upraviť či rozšíriť úlohy, rozsah pôsobnosti, oblasti činnosti alebo štruktúru agentúry;
obsahuje analýzu synergických dosahov a finančných dôsledkov prípadnej zmeny úloh; a
‐ zohľadňuje názory zúčastnených strán na úrovni Spoločenstva a na vnútroštátnej úrovni.
Hodnotenie tiež posúdi prípadnú potrebu upraviť či rozšíriť úlohy, rozsah pôsobnosti, oblasti činnosti alebo štruktúru agentúry, najmä pokiaľ ide o úpravy štruktúry nutnej na dosiahnutie súladu s horizontálnymi pravidlami pre regulačné agentúry po tom, ako tieto pravidlá nadobudnú účinnosť.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
Článok 32 odsek 1
1.  Správna rada preskúma závery hodnotenia uvedeného v článku 31 a vydá Komisii odporúčania, ktoré môžu byť potrebné na zmeny v agentúre, v jeho pracovných postupoch a v rozsahu jeho poslania. Komisia zašle hodnotiacu správu a odporúčania Európskemu parlamentu, Rade, Hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov a uverejní ich.
1.  Správna rada preskúma závery hodnotenia uvedeného v článku 31 ods. 3 a 4 a vydá Komisii odporúčania, ktoré môžu byť potrebné na zmeny v agentúre, jej pracovných postupov a rozsah jej poslania. Komisia zašle hodnotiacu správu a odporúčania Európskemu parlamentu, Rade, Hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov a uverejní ich.

(1) Vec bola následne vrátená výboru v súlade s článkom 53 ods. 2 (A6-0306/2006).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia