Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2005/0124(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0306/2006

Predložena besedila :

A6-0306/2006

Razprave :

PV 12/10/2006 - 3
CRE 12/10/2006 - 3

Glasovanja :

PV 12/10/2006 - 7.22
CRE 12/10/2006 - 7.22
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja
PV 30/11/2006 - 8.6
CRE 30/11/2006 - 8.6
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2006)0414
P6_TA(2006)0509

Sprejeta besedila
PDF 493kWORD 224k
Četrtek, 12. oktober 2006 - Bruselj
Agencija Evropske unije za temeljne pravice *
P6_TA(2006)0414A6-0306/2006

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Uredbe Sveta o ustanovitvi Agencije Evropske unije za temeljne pravice (KOM(2005)0280 – C6-0288/2005 – 2005/0124(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Predlog je bil spremenjen na naslednji način(1):

Besedilo, ki ga predlaga Komisija   Spremembe Parlamenta
Sprememba 1
Uvodna izjava 5
(5)  Predstavniki držav članic, ki so 13. decembra 2003 zasedali v okviru Evropskega sveta, so se strinjali, da bodo nadgradili obstoječi Evropski center za spremljanje rasizma in ksenofobije, ustanovljen z Uredbo Sveta (ES) št. 1035/97 z dne 2. junija 1997, in razširili njegova pooblastila, da postane Agencija za človekove pravice.
(5)  Predstavniki držav članic, ki so 13. decembra 2003 zasedali v okviru Evropskega sveta, so se dogovorili, da bodo nadgradili obstoječi Evropski center za spremljanje rasizma in ksenofobije, ustanovljen z Uredbo Sveta (ES) št. 1035/97 z dne 2. junija 1997, in razširili njegova pooblastila, da postane Agencija za človekove pravice. Ob tej priložnosti so se tudi odločili, da sedež Agencije ostane na Dunaju.
Sprememba 2
Uvodna izjava 8
(8)  Ob ustanavljanju Agencije bo primerna pozornost namenjena operativnemu okviru za evropske regulativne agencije, kakor je predlagala Komisija v osnutku Medinstitucionalnega sporazuma 25. februarja 2005.
črtano
Sprememba 3
Uvodna izjava 9
(9)  Pri svojem delovanju bi se morala Agencija sklicevati na temeljne pravice, kakor so opredeljene v členu 6(2) Pogodbe o Evropski uniji in določene zlasti v Listini o temeljnih pravicah. Tesna povezava z Listino bi se morala kazati že v samem imenu Agencije. Tematska področja dejavnosti Agencije je treba določiti v večletnem okviru in tako omejiti delovne naloge Agencije, ki naj v skladu s splošnimi institucionalnimi načeli ne bi določale lastnega političnega programa na področju temeljnih pravic.
(9)  Pri svojem delovanju bi se morala Agencija sklicevati na temeljne pravice, kakor so opredeljene v členu 6(2) Pogodbe o Evropski uniji, vključno s tistimi, ki so določene v Evropski konvenciji o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah in zlasti izražene v Listini o temeljnih pravicah. Tesna povezava z Listino bi se morala kazati že v samem imenu Agencije.
Sprememba 4
Uvodna izjava 9 a (novo)
(9a) Ker bo Agencija vzpostavljena na osnovi obstoječega Evropskega centra za spremljanje rasizma in ksenofobije, bi morali biti kot ključne sestavine za varstvo temeljnih pravic v delo Agencije še naprej zajeti pojavi rasizma, ksenofobije in antisemitizma, pa tudi varstvo pravic oseb, ki pripadajo manjšinam. Ustrezno pozornost bi bilo treba nameniti skupinam, ki so žrtve diskriminacije po členu 13 Pogodbe in členu 21 Listine o temeljnih pravicah Evropske unije.
Sprememba 5
Uvodna izjava 11
(11)  Brez poseganja v zakonodajne in sodne postopke iz Pogodbe, bi morala imeti Agencija pravico, da na lastno pobudo ali na zahtevo Evropskega parlamenta, Sveta ali Komisije za institucije Unije in države članice oblikuje mnenja v zvezi z izvajanjem prava Skupnosti.
(11)  Brez poseganja v zakonodajne in sodne postopke iz Pogodbe, bi morala imeti Agencija pravico, da na lastno pobudo ali na zahtevo Evropskega parlamenta, Sveta ali Komisije za institucije Unije in države članice oblikuje mnenja v zvezi z izvajanjem prava Skupnosti. Te institucije bi morale imeti možnost, da o svojih zakonodajnih predlogih ali stališčih, ki jih zagovarjajo v zakonodajnih postopkih, zahtevajo mnenje glede njihove skladnosti s temeljnimi pravicami.
Sprememba 6
Uvodna izjava 12
(12)  Svet bi moral imeti možnost, da v okviru postopkov, začetih v skladu s členom 7 Pogodbe o Evropski uniji, od Agencije zahteva tehnično strokovno podporo.
(12)  Evropski parlament, Svet in Komisija bi morali imeti možnost, da v okviru postopkov, začetih v skladu s členom 7 Pogodbe o Evropski uniji, od Agencije zahtevajo tehnično strokovno podporo.
Sprememba 7
Uvodna izjava 13
(13)  Agencija bi morala sestaviti letno poročilo o razmerah na področju temeljnih pravic v Uniji in njihovem spoštovanju s strani institucij, organov in agencij EU ter držav članic pri izvajanju prava Unije. Poleg tega naj bi Agencija izdelala tematska poročila o temah posebnega pomena za politike Unije.
(13)  Agencija bi morala sestaviti letno poročilo o vprašanjih na področju temeljnih pravic, ki so zajeta v dejavnostih Agencije, in v njem izpostaviti tudi primere dobre prakse. Poleg tega naj bi Agencija izdelala tematska poročila o temah posebnega pomena za politike Unije.
Sprememba 8
Uvodna izjava 15
(15)  Agencija naj bi čim tesneje sodelovala z vsemi zadevnimi programi, organi in agencijami Skupnosti ter organi Unije, da bi preprečila podvajanje, zlasti z bodočim Evropskim inštitutom za enakost spolov.
(15)  Agencija naj bi čim tesneje sodelovala z vsemi zadevnimi institucijami Unije kakor tudi z organi, uradi ter agencijami Skupnosti in Unije, da bi preprečila podvajanje, zlasti z bodočim Evropskim inštitutom za enakost spolov.
Sprememba 9
Uvodna izjava 15 a (novo)
(15a) Agencija bi morala tesno sodelovati z državami članicami, ki bi morale za ta namen imenovati nacionalne uradnike za zvezo. Agencija bi morala biti v stiku z nacionalnimi uradniki za zvezo zlasti v povezavi s poročili in drugo dokumentacijo, ki jo pripravlja.
Sprememba 10
Uvodna izjava 16
(16)  Agencija naj bi tesno sodelovala s Svetom Evrope. Takšno sodelovanje naj bi zagotavljalo, da ne bi prišlo do prekrivanj med dejavnostmi Agencije in dejavnostmi Sveta Evrope, zlasti s pripravo mehanizmov za zagotavljanje sinergij, kot so sklenitev dvostranskega sporazuma o sodelovanju in sodelovanje neodvisne osebe, ki jo imenuje Svet Evrope, v upravi Agencije z ustrezno določenimi pravicami do glasovanja, kar trenutno velja za EUMC.
(16)  Agencija naj bi tesno sodelovala s Svetom Evrope. Takšno sodelovanje naj bi zagotavljalo, da ne bi prišlo do prekrivanj med dejavnostmi Agencije in dejavnostmi Sveta Evrope, zlasti s pripravo mehanizmov za zagotavljanje dopolnilnosti in dodane vrednosti, kot so sklenitev dvostranskega sporazuma o sodelovanju in sodelovanje neodvisne osebe, ki jo imenuje Svet Evrope, v upravi Agencije z ustrezno določenimi pravicami do glasovanja.
Sprememba 11
Uvodna izjava 16 a (novo)
(16a) Ob prepoznavanju pomembne vloge, ki jo ima civilna družba pri varstvu temeljnih pravic, bi morala Agencija spodbujati dialog s civilno družbo in tesno sodelovati z nevladnimi organizacijami in institucijami civilne družbe, ki so dejavne na področju temeljnih pravic. Ustanoviti bi morala omrežje za sodelovanje, imenovano Platforma za temeljne pravice, z namenom vzpostavitve strukturiranega in plodnega dialoga ter tesnega sodelovanja z vsemi ustreznimi zainteresiranimi stranmi.
Sprememba 12
Uvodna izjava 17 a (novo)
(17a) Agencija bi morala imeti znanstveni odbor, da se zagotovi visoka znanstvena kakovost njenega dela.
Sprememba 13
Uvodna izjava 17 b (novo)
(17b) Organi, ki imenujejo člane upravnega odbora, izvršilnega odbora in znanstvenega odbora, bi si morali prizadevati za uravnoteženo udeležbo žensk in moških v teh organih. Posebno pozornost bi bilo treba posvetiti tudi enakopravni zastopanosti žensk in moških med osebjem.
Sprememba 14
Uvodna izjava 18
(18)  Evropski parlament igra na področju temeljnih pravic pomembno vlogo. Za člana uprave Agencije imenuje eno neodvisno osebo.
(18)  Evropski parlament igra na področju temeljnih pravic pomembno vlogo. Zato bi se bilo treba z njim posvetovati pred sprejetjem večletnega okvira Agencije in o kandidatih, ki so predlagani za mesto direktorja Agencije.
Sprememba 15
Uvodna izjava 19
(19)  Ustanoviti je treba svetovalni forum, ki bo zagotovil pluralistično zastopanost socialnih udeležencev civilne družbe, aktivne na področju temeljnih pravic, v okviru struktur Agencije za vzpostavitev učinkovitega sodelovanja z vsemi interesnimi skupinami.
črtano
Sprememba 16
Uvodna izjava 21 a (novo)
(21a) Za zaposlene pri Agenciji in za njenega direktorja veljajo Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev v Evropskih skupnostih in pravila, ki jih za izvajanje teh kadrovskih predpisov in pogojev za zaposlitev skupaj sprejmejo institucije Evropskih skupnosti, vključno s pravili, ki se nanašajo na razrešitev direktorja.
Sprememba 17
Uvodna izjava 22
22)  Agencija bi morala biti pravna oseba in naslednik Evropskega centra za spremljanje rasizma in ksenofobije v zvezi z vsemi pravnimi dolžnostmi in finančnimi zavezami oziroma obveznostmi Centra ali v zvezi s sklenjenimi sporazumi ter delovnimi pogodbami z zaposlenimi v Centru. Sedež Agencije ostane na Dunaju, kakor je določeno v Sklepu predstavnikov vlad držav članic z dne 2. junija 1997 o določitvi sedeža Evropskega centra za spremljanje rasizma in ksenofobije.
(22)  Agencija bi morala biti pravna oseba in naslednik Evropskega centra za spremljanje rasizma in ksenofobije v zvezi z vsemi pravnimi dolžnostmi in finančnimi zavezami oziroma obveznostmi Centra ali v zvezi s sklenjenimi sporazumi ter delovnimi pogodbami z zaposlenimi v Centru.
Sprememba 18
Uvodna izjava 22 a (novo)
(22a) Države kandidatke bi morale imeti možnost sodelovati z Agencijo. Poleg tega se mora udeležba v Agenciji omogočiti državam, s katerimi je bil sklenjen Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum, saj bo to omogočilo Uniji, da podpira njihova prizadevanja v smeri evropske integracije, s spodbujanjem postopnega usklajevanja njihove zakonodaje s pravom Skupnosti ter prenosa znanja in dobrih praks, zlasti na tistih področjih pravnega reda Skupnosti, ki bodo služila kot osrednja referenčna točka za proces reform na Zahodnem Balkanu.
Sprememba 19
Uvodna izjava 23
(23)  Ker so ukrepi, potrebni za izvajanje te uredbe, ukrepi splošnega obsega v smislu člena 2 Sklepa Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil bi treba take ukrepe sprejeti v skladu z regulativnim postopkom iz člena 5 navedenega sklepa.
črtano
Sprememba 20
Uvodna izjava 23 a (novo)
(23a) Agencija bi morala pravočasno začeti s potrebnim ocenjevanjem svojih dejavnosti in v to vključiti poglobljeno oceno svojega področja delovanja v zvezi z državami, ki niso članice Unije, na osnovi katere bi bilo treba ponovno pregledati področje delovanja, naloge in delovne metode Agencije.
Sprememba 21
Člen 3, odstavki 2 do 4
2.  Pri opravljanju svojih nalog se Agencija sklicuje na temeljne pravice, kakor je opredeljeno v členu 6(2) Pogodbe o Evropski uniji in določeno zlasti v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah, razglašeni 7. decembra 2000 v Nici.
2.  Pri opravljanju svojih nalog se Agencija sklicuje na temeljne pravice v smislu člena 6(2) Pogodbe o Evropski uniji, vključno s tistimi, ki so določene v Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, podpisani 4. novembra 1950 v Rimu, ter kot so izražene v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah, razglašeni 7. decembra 2000 v Nici.
3.  Pri izvajanju dejavnosti se Agencija brez poseganja v odstavek 4 in člene 4(1)(e), 27 in 28 ukvarja z razmerami na področju temeljnih pravic v Evropski uniji in njenih državah članicah v zvezi z izvajanjem prava Skupnosti.
3.  Agencija se ukvarja z vprašanji na področju temeljnih pravic v Evropski uniji in njenih državah članicah v zvezi z izvajanjem prava Skupnosti Poleg tega se lahko v skladu z odstavkom 1 ukvarja z vprašanji na področju temeljnih pravic v državah, ki so navedene v členu 27(1), in to v obsegu, ki je potreben za postopno uskladitev zakonodaje zadevnih držav s pravnim redom Skupnosti, ter v skladu s členom 27(2).
4.  Brez poseganja v člen 27 Agencija na zahtevo Komisije zagotovi podatke in analize o vprašanjih na področju temeljnih pravic, opredeljene v zahtevi, v zvezi s tretjimi državami, s katerimi je Skupnost sklenila pridružitvene sporazume ali sporazume z določbami na področju spoštovanja človekovih pravic oziroma je začela ali namerava začeti pogajanja za takšne sporazume, zlasti z državami, ki jih zajema evropska sosedska politika.
Sprememba 22
Člen 4
1.  Za dosego cilja iz člena 2 Agencija:
1.  Za dosego cilja iz člena 2 in v okviru svojih pristojnosti, kakor so opredeljene v členu 3, Agencija:
(a) zbira, zapisuje, analizira in širi pomembne, objektivne, zanesljive in primerljive informacije in podatke, vključno z rezultati raziskav in spremljanja, ki so jih posredovale države članice, institucije Unije, agencije Skupnosti, raziskovalni centri, nacionalni organi, nevladne organizacije, zadevne tretje države in mednarodne organizacije;
(a) zbira, zapisuje, analizira in širi pomembne, objektivne, zanesljive in primerljive informacije in podatke, vključno z rezultati raziskav in spremljanja, ki so jih posredovale države članice, institucije Unije, organi, uradi in agencije Skupnosti in Unije, raziskovalni centri, nacionalni organi, nevladne organizacije, tretje države, mednarodne organizacije in zlasti pristojni organi Sveta Evrope;
(b) v sodelovanju s Komisijo in državami članicami razvija metode za izboljšanje primerljivosti, objektivnosti in zanesljivosti podatkov na evropski ravni;
(b) v sodelovanju s Komisijo in državami članicami razvija metode in standarde za izboljšanje primerljivosti, objektivnosti in zanesljivosti podatkov na evropski ravni;
(c) izvaja, sodeluje ali spodbuja znanstvene raziskave in ankete, predhodne študije in študije izvedljivosti, tudi na zahtevo Evropskega parlamenta, Sveta ali Komisije, kadar je to primerno in združljivo s prednostnimi nalogami in letnim delovnim programom. Organizira tudi zasedanja strokovnjakov in, po potrebi, ustanavlja delovne skupine ad hoc;
(c) izvaja, sodeluje ali spodbuja znanstvene raziskave in ankete, predhodne študije in študije izvedljivosti, tudi na zahtevo Evropskega parlamenta, Sveta ali Komisije, kadar je to primerno in združljivo s prednostnimi nalogami in letnim delovnim programom;
(d) na lastno pobudo ali zahtevo Evropskega parlamenta, Sveta ali Komisije oblikuje sklepne ugotovitve in mnenja o splošnih zadevah za institucije Unije in države članice v zvezi z izvajanjem prava Skupnosti;
(d) na lastno pobudo ali zahtevo Evropskega parlamenta, Sveta ali Komisije oblikuje in objavlja sklepne ugotovitve in mnenja o posebnih tematskih področjih za institucije Unije in države članice v zvezi z izvajanjem prava Skupnosti;
(e)  Svetu zagotavlja tehnično strokovno pomoč, če slednji v skladu s členom 7(1) Pogodbe o Evropski uniji od neodvisne osebe zahteva, da posreduje poročilo o razmerah v državi članici ali če le-ta prejme predlog v skladu s členom 7(2), ter če je Svet v skladu s postopkom, določenim v ustreznih odstavkih člena 7 Pogodbe o Evropski uniji, od Agencije takšno tehnično strokovno pomoč zahteval;
(e)  Evropskemu parlamentu in Svetu zagotavlja tehnično strokovno pomoč, če slednji prejme predlog v skladu s členom 7(1) ali (2) Pogodbe o Evropski uniji;
(f) objavi letno poročilo o razmerah na področju temeljnih pravic, ki izpostavlja tudi primere dobre prakse;
(f) objavi letno poročilo o vprašanjih na področju temeljnih pravic, zajetih v področja dejavnosti Agencije, ki izpostavlja tudi primere dobre prakse;
(g) objavi tematska poročila, ki temeljijo na lastnih analizah, raziskavah in anketah;
(g) objavi tematska poročila, ki temeljijo na lastnih analizah, raziskavah in anketah;
(h) objavi letno poročilo o dejavnostih;
(h) objavi letno poročilo o dejavnostih;
(i) krepi sodelovanje med civilno družbo, vključno z nevladnimi organizacijami, socialnimi partnerji, raziskovalnimi centri in predstavniki pristojnih javnih organov ter drugimi osebami ali organi, ki se ukvarjajo s temeljnimi pravicami, zlasti s povezovanjem v mrežo, spodbujanjem dialoga na evropski ravni in sodelovanjem, kadar je to primerno, v razpravah ali na zasedanjih na nacionalni ravni;
(i) razvije strategijo komuniciranja in spodbuja dialog s civilno družbo, da dvigne javno ozaveščenost o temeljnih pravicah in dejavno obvešča javnosti o svojem delu.
(j) z zadevnimi udeleženci organizira konference, kampanje, okrogle mize, seminarje in zasedanja na evropski ravni, da okrepi in razširi svoje dejavnosti; ter
(k) razvija komunikacijsko strategijo, katere cilj je povečati osveščenost širše javnosti, vzpostaviti dokumentacijske vire, ki bi bili dostopni javnosti, in pripraviti izobraževalno gradivo za spodbujanje sodelovanja in preprečevanje podvajanje z drugimi viri informiranja.
2.  Sklepne ugotovitve, mnenja in poročila, ki jih pri izvajanju nalog iz odstavka 1 oblikuje Agencija, se ne nanašajo na vprašanja o zakonitosti predlogov Komisije v smislu člena 250 Pogodbe, na stališča institucij v okviru zakonodajnih postopkov ali na legalnost delovanja v smislu člena 230 Pogodbe. Prav tako se ne ukvarjajo z vprašanjem ali državi članici ni izpolnila obveznosti iz Pogodbe v smislu člena 226 Pogodbe.
2.  Sklepne ugotovitve, mnenja in poročila iz odstavka 1 se lahko nanašajo na predloge Komisije v smislu člena 250 Pogodbe ali na stališča institucij v okviru zakonodajnih postopkov le v primerih, ko je zadevna institucija za to predložila zahtevo v skladu s členom 4(1)(d). Te sklepne ugotovitve, mnenja in poročila se ne ukvarjajo z legalnostjo delovanja v smislu člena 230 Pogodbe ali z vprašanjem ali država članica ni izpolnila obveznosti iz Pogodbe v smislu člena 226 Pogodbe.
Sprememba 23
Člen 5
1.  V skladu z regulativnim postopkom iz člena 29(2) Komisija za Agencijo sprejme večletni okvir, ki:
1.  Upravni odbor Agencije ob ustreznem upoštevanju smernic, ki izhajajo iz resolucij Evropskega parlamenta in sklepov Sveta na področju temeljnih pravic, na osnovi predloga Komisije sprejme večletni okvir.
(a) zajema pet let;
(b) določa tematska področja dejavnosti Agencije, ki vedno vključujejo boj proti rasizmu in ksenofobiji;
(c) je usklajen s prednostnimi nalogami Unije, kakor je opredeljeno v strateških ciljih Komisije;
(d) ustrezno upošteva finančne in kadrovske vire Agencije; ter
(e) vključuje določbe za preprečevanje tematskega prekrivanja s pristojnostmi drugih organov, uradov in agencij Skupnosti.
2.   Agencija opravlja naloge v okviru tematskih področij, določenih v večletnem okviru. To ne posega v možnost, da Agencija odgovori na zahteve Evropskega parlamenta, Sveta ali Komisije v skladu s členi 3(4), 4(1)(d) in (e), ki ne zajemajo teh tematskih področij, če njeni finančni in kadrovski viri to dovoljujejo.
2.   Večletni okvir zajema pet let, je v skladu s prednostnimi nalogami in strateškimi cilji Unije in je združljiv s finančnimi in človeškimi viri, ki so na voljo Agenciji.
3.  Agencija opravlja naloge na podlagi letnega delovnega programa in ob upoštevanju razpoložljivih finančnih in kadrovskih virov.
3.  Agencija opravlja naloge v okviru tematskih področij, določenih v večletnem okviru. V skladu s členom 4(1)(d) in (e) pa Agencija odgovarja tudi na zahteve Evropskega parlamenta, Sveta ali Komisije, ki niso zajete v ta tematska področja, če njeni finančni in kadrovski viri to dovoljujejo.
4.   Letni delovni program, sprejet v skladu s členom 11(4)(a), je skladen z letnim programom Komisije, vključno z raziskovalnim delom in statističnimi ukrepi, izvedenimi v okviru statističnega programa Skupnosti.
4.   Agencija opravlja svoje naloge v skladu s svojim letnim delovnim programom.
Sprememba 24
Člen 6, odstavka 1 in 2
1.  Agencija vzpostavi in uskladi potrebne informacijske mreže. Oblikovane so tako, da na podlagi strokovnega znanja velikega števila organizacij in organov v posameznih državah članicah in ob upoštevanju potrebe po vključevanju nacionalnih organov v zbiranje podatkov, zagotavljajo objektivne, zanesljive in primerljive podatke.
1.  Da se na podlagi strokovnega znanja velikega števila organizacij in organov v posameznih državah članicah in ob upoštevanju potrebe po vključevanju nacionalnih organov v zbiranje podatkov, zagotavljajo objektivne, zanesljive in primerljive podatke, Agencija:
(a) vzpostavi in usklajuje informacijske mreže, kot je na primer mreža neodvisnih strokovnjakov o temeljnih pravicah, in uporablja obstoječe mreže;
(b) organizira srečanja zunanjih strokovnjakov; in
(c) kadar je to potrebno, vzpostavi ad hoc delovne skupine.
2.  Za preprečevanje podvajanja in zagotovitev najboljše možne uporabe virov, Agencija pri izvajanju svojih dejavnosti upošteva katere koli že obstoječe podatke ter dejavnosti, ki so jih že izvedle:
2.  Za doseganje komplementarnosti in zagotovitev najboljše možne uporabe virov, Agencija pri izvajanju svojih dejavnosti upošteva, kjer je to primerno, zbrane podatke ter dejavnosti, s katerimi se že ukvarjajo zlasti:
(a) institucije, organi, uradi in agencije Skupnosti;
(a) institucije in organi Unije, uradi in agencije Skupnosti in Unije ter držav članic;
(b) institucije, organi, uradi in agencije držav članic; ter
(b)  Svet Evrope, prek sklicevanja na ugotovitve in dejavnosti njegovih mehanizmov za spremljanje in nadzor ter njegovega komisarja za človekove pravice; ter
(c)  Svet Evrope in druge mednarodne organizacije.
(c)  Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE), Združeni narodi in druge mednarodne organizacije.
Sprememba 25
Člen 8, naslov in odstavek 1
Sodelovanje z organizacijami na ravni držav članic in evropski ravni
Sodelovanje z organizacijami na ravni držav članic in mednarodni ravni
-1.  Da se zagotovi tesno sodelovanje z državami članicami, vsaka država članica imenuje vladnega uradnika za nacionalnega uradnika za zvezo. Agencija posreduje nacionalnim uradnikom za zvezo vso dokumentacijo, ki se pripravi v skladu s členom 4(1)(a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) in (i).
1.  Kot pomoč pri opravljanju svojih nalog sodeluje Agencija na ravni držav članic in evropski ravni z vladnimi in nevladnimi organizacijami in organi, pristojnimi za vprašanja na področju temeljnih pravic.
1.  Kot pomoč pri opravljanju svojih nalog Agencija sodeluje:
- z vladnimi organizacijami in javnimi organi, pristojnimi za vprašanja na področju temeljnih pravic na ravni držav članic, vključno z nacionalnimi institucijami za človekove pravice;
- z OVSE, zlasti z Uradom za demokratične institucije in človekove pravice (ODIHR), Združenimi narodi in drugimi mednarodnimi organizacijami.
Sprememba 26
Člen 9
Agencija usklajuje svoje dejavnosti, zlasti v zvezi z letnim delovnim programom iz člena 5, z dejavnostmi Sveta Evrope. Skupnost zato v skladu s postopkom, predvidenim v členu 300 Pogodbe, sklene sporazum s Svetom Evrope z namenom vzpostavitve tesnega sodelovanja med slednjim in Agencijo. Ta sporazum vključuje dolžnost Sveta Evrope, da v skladu s členom 11 imenuje neodvisno osebo v upravni odbor Agencije.
Za zagotavljanje dopolnilnosti in dodane vrednosti Agencija usklajuje svoje dejavnosti, zlasti v zvezi z letnim delovnim programom iz člena 5 in s sodelovanjem s civilno družbo v skladu s členom 9a, z dejavnostmi Sveta Evrope. Skupnost zato v skladu s postopkom, predvidenim v členu 300 Pogodbe, sklene sporazum s Svetom Evrope z namenom vzpostavitve tesnega sodelovanja med slednjim in Agencijo. Ta sporazum vključuje imenovanje neodvisne osebe s strani Sveta Evrope v upravni odbor in v izvršilni odbor Agencije v skladu s členoma 11 in 12.
Sprememba 27
Člen 9 a (novo)
Člen 9a
Sodelovanje s civilno družbo in ustanovitev Platforme za temeljne pravice
1.  Agencija tesno sodeluje z nevladnimi organizacijami in institucijami civilne družbe, ki so na nacionalni, evropski ali mednarodni ravni dejavne na področju temeljnih pravic, vključno z bojem proti rasizmu in ksenofobiji ter pri varstvu manjšin. S tem namenom Agencija ustanovi mrežo za sodelovanje z imenom Platforma za temeljne pravice, ki jo sestavljajo nevladne organizacije, ki se ukvarjajo s človekovimi pravicami, sindikati in organizacije delodajalcev, zadevna družbena in poklicna združenja, cerkve, verske, filozofske in nekonfesionalne organizacije, univerze ter drugi usposobljeni strokovnjaki iz evropskih in mednarodnih teles in organizacij.
2.  Platforma tvori mehanizem za izmenjavo podatkov in za združevanje znanja. Omogoča tesno sodelovanje med Agencijo in zadevnimi interesnimi skupinami.
3.  Platforma je odprta za vse zainteresirane in usposobljene interesne skupine v skladu s prvim odstavkom. Agencija lahko stopa v stik s člani platforme v povezavi s posebnimi potrebami na področjih, ki so v delu Agencije opredeljena kot prednostna.
4.  Agencija zlasti pozove platformo, naj:
(a) poda predloge upravnemu odboru za pripravo letnega delovnega programa, ki se sprejme v skladu s členom 11(4)(a);
(b) daje povratne informacije in predlaga nadaljnje ukrepe upravnemu odboru pri pripravi letnega poročila, ki je določeno s členom 4(1)(f); ter
(c) direktorju in znanstvenemu odboru sporoča rezultate in priporočila s konferenc, seminarjev in srečanj, ki so pomembni za delo Agencije.
5.  Usklajevanje dela platforme je v pristojnosti direktorja.
Sprememba 28
Člen 10, točki (c) in (d)
(c) direktor;
(d) forum.
(c) znanstveni odbor; in
(d) direktor.
Sprememba 29
Člen 11
1.  Upravni odbor sestavljajo osebe z ustreznimi izkušnjami na področju temeljnih pravic in upravljanjem organizacij javnega sektorja:
1.  Upravni odbor sestavljajo osebe z ustreznimi izkušnjami na področju temeljnih pravic in upravljanja organizacij javnega sektorja:
(a) po ena neodvisna oseba, ki jo imenuje vsaka država članica;
(a) po ena neodvisna oseba, ki jo imenuje vsaka država članica, in nosi visoko odgovornost v neodvisni nacionalni instituciji za človekove pravice ali v drugi organizaciji iz javnega ali zasebnega sektorja;
(b) ena neodvisna oseba, ki jo imenuje Evropski parlament;
(c) ena neodvisna oseba, ki jo imenuje Svet Evrope; ter
(b) ena neodvisna oseba, ki jo imenuje Svet Evrope; in
(d) dva predstavnika Komisije.
(c) dve osebi, ki ju imenuje Komisija:
- ena od teh je neodvisna oseba, ki se imenuje izmed uglednih oseb, čigar usposobljenost na področju temeljnih pravic je vsesplošno priznana;
- druga je predstavnik Komisije.
Osebe iz točke (a) so osebe:
– z visoko stopnjo odgovornosti v upravljanju neodvisne nacionalne institucije za človekove pravice; ali
s temeljitim strokovnim znanjem na področju temeljnih pravic, pridobljenih v okviru drugih neodvisnih institucij ali organov.
Vsakega člana upravnega odbora lahko zastopa nadomestni član, če izpolnjuje zgoraj navedene pogoje.
Agencija na svoji spletni strani objavi seznam članov odbora in ga posodablja.
2.  Mandat imenovanih članov upravnega odbora traja pet let. Obnovi se lahko enkrat.
Vendar pa v primeru, ko član več ne izpolnjuje meril, na podlagi katerih je bil imenovan, le-ta nemudoma obvesti Komisijo in direktorja Agencije. Zadevna stranka imenuje za preostanek mandata novega člana.
3.  Upravni odbor izvoli predsednika in podpredsednika za mandat, ki traja dve leti in pol in se lahko enkrat obnovi.
Vsak član upravnega odbora ali – v primeru njegove odsotnosti – njegov namestnik ima en glas.
4.   Upravni odbor zagotovi, da Agencija opravi naloge, za katere je zadolžena. Upravni odbor je organ Agencije za načrtovanje in spremljanje. Izvaja zlasti naslednje naloge:
(a) na podlagi osnutka, ki ga posreduje direktor Agencije po prejetju mnenja Komisije, sprejme letni delovni program Agencije; ki mora biti v skladu z razpoložljivimi finančnimi in človeškimi viri. Letni delovni program se posreduje Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji;
(b) sprejme letna poročila iz člena 4(1)(f) in (h), v katerih primerja predvsem pridobljene rezultate s cilji letnega delovnega programa; ta poročila se najkasneje do 15. junija posredujejo Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji, Računskemu sodišču, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij;
(c) imenuje in – če je potrebno – razreši direktorja Agencije;
(d) sprejme osnutek letnega proračuna in končni letni proračun;
(e) izvaja disciplinski nadzor nad direktorjem;
(f) v skladu s členom 19(5) pripravi letno oceno izdatkov in prihodkov Agencije in jo posreduje Komisiji;
(g) na podlagi osnutka, ki ga posreduje direktor Agencije po prejetju mnenja Komisije, sprejme poslovnik Agencije;
(h) na podlagi osnutka, ki ga posreduje direktor Agencije po prejetju mnenja Komisije, sprejme finančna pravila Agencije v skladu s členom 20(11);
(i) v skladu s členom 23(3) sprejme potrebne ukrepe za izvajanje kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti in pogoje za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti; ter
(j) v skladu s členom 16(2) sprejme postopke za uporabo Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001.
4.   Mandat članov in nadomestnih članov upravnega odbora traja pet let. Ne morejo biti ponovno imenovani.
5.  Upravni odbor lahko razen zadev iz točk (a), (b), (c), (d), (g) in (h) odstavka 4 prenese katero koli svojih pristojnosti na izvršilni odbor.
5.   Poleg ob redni zamenjavi ali smrti mandat člana ali nadomestnega člana preneha le z njegovim odstopom. Vendar pa v primeru, ko član ali nadomestni član ne izpolnjuje več merila neodvisnosti, le-ta nemudoma obvesti Komisijo in direktorja Agencije o tem. Zadevna stran imenuje za preostanek mandata novega člana ali novega nadomestnega člana. Zadevna stran imenuje novega člana ali novega nadomestnega člana za preostanek mandata tudi, če upravni odbor sklene, na podlagi predloga tretjine svojih članov ali Komisije, da član ali nadomestni član ne izpolnjuje več merila neodvisnosti. V primerih, ko preostanek mandata znaša manj kot dve leti, lahko mandat novega člana ali nadomestnega člana znaša polnih pet let.
6.   Sklepi upravnega odbora so sprejeti z navadno večino oddanih glasov, razen odločitev v točkah (a), (c), (d) in (e) odstavka 4 za katere je potrebna dvotretjinska večina glasov vseh članov. Predsednik ima odločilni glas. Oseba, ki jo imenuje Svet Evrope, lahko glasuje samo o sklepih iz točk (a) in (b) odstavka 4.
6.  Upravni odbor izvoli svojega predsednika in podpredsednika ter druga dva člana izvršilnega odbora iz člena 12 izmed svojih članov, imenovanih v skladu s členom 1(a), za mandat, ki traja dve leti in pol in se lahko enkrat obnovi.
7.  Brez poseganja v dodatna izredna zasedanja predsednik enkrat letno skliče upravni odbor. Izredna zasedanja skliče predsednik na lastno pobudo ali na zahtevo najmanj ene tretjine članov upravnega odbora.
7.  Upravni odbor zagotovi, da Agencija opravi naloge, za katere je zadolžena. Upravni odbor je organ Agencije za načrtovanje in spremljanje. Izvaja zlasti naslednje naloge:
(a) v skladu z večletnim okvirom sprejme letni delovni program Agencije na podlagi osnutka, ki ga predloži direktor Agencije po tem, ko sta o njem podala mnenje Komisija in znanstveni odbor. Ta je v skladu z razpoložljivimi finančnimi in človeškimi viri ter upošteva raziskovalno in statistično delo Skupnosti. Letni delovni program se posreduje Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji.
(b) sprejme letna poročila iz člena 4(1)(f) in (h) ter v slednjem zlasti primerja dosežene rezultate s cilji letnega delovnega programa; brez poseganja v peti odstavek člena 12a se pred sprejetjem poročila iz člena 4(1)(f) zaprosi znanstveni odbor za mnenje o tem; poročila se najpozneje do 15. junija posredujejo Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji, Računskemu sodišču, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij;
(c) imenuje in po potrebi razreši direktorja Agencije;
(d) sprejme osnutek letnega proračuna in končni letni proračun;
(e) izvaja pooblastila, določena s členom 23(2), v zvezi z direktorjem in disciplinsko pristojnostjo nad direktorjem;
(f) v skladu s členom 19(5) pripravi letno oceno izdatkov in prihodkov Agencije in jo posreduje Komisiji;
(g) sprejme poslovnik Agencije na podlagi osnutka, ki ga posreduje direktor Agencije po prejetju mnenja Komisije in znanstvenega odbora;
(h) na podlagi osnutka, ki ga posreduje direktor Agencije po prejetju mnenja Komisije, sprejme finančna pravila Agencije v skladu s členom 20(11);
(i) v skladu s členom 23(3) sprejme potrebne ukrepe za izvajanje kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti in pogoje za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti;
(j) v skladu s členom 16(2) sprejme ukrepe za izvajanje Uredbe (ES) št. 1049/2001;
(k) imenuje in razrešuje člane znanstvenega odbora v skladu s prvim in tretjim odstavkom člena 12a; ter
(l) ugotavlja, če član ali nadomestni član upravnega odbora ne izpolnjuje več merila neodvisnosti v skladu z odstavkom 5.
8.   Direktor Evropskega inštituta za enakost spolov se lahko udeleži zasedanj upravnega odbora kot opazovalec. Prav tako se lahko direktorji drugih zadevnih agencij Skupnosti in organov Unije na povabilo izvršilnega odbora udeležijo zasedanj kot opazovalci.
8.   Upravni odbor lahko, razen zadev iz točk (a), (b), (c), (d), (e), (g), (h), (k) in (l) odstavka 7, prenese svoje pristojnosti na izvršilni odbor.
8a. Sklepi upravnega odbora se sprejmejo z navadno večino oddanih glasov, razen glede odločitev iz odstavka 6, kakor tudi iz točk (a), (b), (c), (d), (e), (g), (k) in (l) odstavka 7, za katere je potrebna dvotretjinska večina glasov vseh članov. Vsak član upravnega odbora ali v primeru njegove odsotnosti njegov namestnik, ima en glas. Predsednik ima odločilni glas. Oseba, ki jo imenuje Svet Evrope, lahko glasuje o sklepih iz točk (a), (b), (g) in (k) odstavka 7.
8b. Predsednik skliče upravni odbor enkrat letno, kar ne posega v morebitna dodatna izredna zasedanja. Izredna zasedanja skliče predsednik na lastno pobudo ali na zahtevo najmanj ene tretjine članov upravnega odbora.
8c. Predsednik ali podpredsednik znanstvenega odbora ter direktor Evropskega inštituta za enakost spolov se lahko udeležijo zasedanj upravnega odbora kot opazovalci. Prav tako se lahko direktorji drugih zadevnih agencij Skupnosti, organov Unije in drugih mednarodnih institucij iz členov 8 in 9 na povabilo izvršilnega odbora udeležijo zasedanj kot opazovalci.
Sprememba 30
Člen 12, odstavek 1
1.  Upravnemu odboru pomaga izvršilni odbor. Izvršilni odbor sestavljajo predsednik in podpredsednik upravnega odbora in dva predstavnika Komisije.
1.  Upravnemu odboru pomaga izvršilni odbor. Izvršni odbor sestavljajo predsednik in podpredsednik upravnega odbora, dva druga člana upravnega odbora, ki ju izvoli upravni odbor v skladu s členom 11(6), ter ena od osebi, ki jo v upravni odbor imenuje Komisija. Oseba, ki jo v upravni odbor imenuje Svet Evrope, lahko sodeluje na zasedanjih izvršilnega odbora kot opazovalec.
Sprememba 31
Člen 12 a (novo)
Člen 12a
Znanstveni odbor
Znanstveni odbor sestavlja enajst neodvisnih oseb, ki so visoko usposobljene na področju temeljnih pravic. Upravni odbor imenuje člane na podlagi preglednega razpisa in izbirnega postopka ter ob upoštevanju stališč pristojnega odbora Evropskega parlamenta, katerega zaprosi za mnenje. Upravni odbor zagotovi izenačeno ozemeljsko zastopanost. Člani upravnega odbora ne smejo biti imenovani v znanstveni odbor. Poslovnik iz člena 11(7)(g) podrobno določa pogoje, pod katerimi poteka imenovanje znanstvenega odbora.
Mandat članov znanstvenega odbora traja pet let. Ne morejo biti ponovno imenovani.
Člani znanstvenega odbora so neodvisni. Nadomestijo se lahko le na lastno zahtevo ali v primeru, da jim je trajno onemogočeno opravljanje svojih dolžnosti. Vendar pa v primeru, ko član ne izpolnjuje več merila neodvisnosti, le-ta nemudoma obvesti Komisijo in direktorja Agencije o tem. Sicer lahko upravni odbor na predlog tretjine svojih članov razglasi, da zadevna oseba ne izpolnjuje več merila neodvisnosti in zadevno osebo razreši. Upravni odbor za preostanek mandata imenuje novega člana v skladu s postopkom, ki velja za redne člane. V primerih, ko preostanek mandata znaša manj kot dve leti, lahko mandat novega člana znaša polnih pet let. Agencija na svoji spletni strani objavi seznam članov znanstvenega odbora in ga posodablja.
Znanstveni odbor izvoli svojega predsednika in podpredsednika za mandat s trajanjem enega leta.
Znanstveni odbor zagotavlja znanstveno kakovost dela Agencije in s tem namenom usmerja njeno delo. S tem ciljem direktor ustrezno zgodaj vključi znanstveni odbor v pripravo vse dokumentacije, ki se oblikuje v skladu s členom 4(1)(a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) in (i).
Znanstveni odbor sprejema svoje odločitve z dvotretjinsko večino. Predsednik skliče znanstveni odbor štirikrat letno. Po potrebi predsednik na lastno pobudo ali na zahtevo najmanj štirih članov znanstvenega odbora začne pisni postopek ali skliče izredno zasedanje.
Sprememba 32
Člen 13
1.  Agencijo vodi direktor, ki ga imenuje upravni odbor na podlagi seznama kandidatov, ki jih je predlagala Komisija. Direktor je imenovan na podlagi njegovih osebnih zaslug, sposobnosti upravljanja in vodenja ter izkušenj na področju temeljnih pravic. Pristojni odbor Evropskega parlamenta lahko od kandidata, ki ga izbere upravni odbor, zahteva, da poda izjavo in odgovori na vprašanja članov odbora.
1.  Agencijo vodi in predstavlja direktor, ki ga imenuje upravni odbor v skladu s postopkom sodelovanja ("dogovarjanja"), ki je predviden v odstavku 2. Direktor je imenovan na podlagi njegovih osebnih odlik, izkušenj na področju temeljnih pravic ter sposobnosti upravljanja in vodenja.
2.  Mandat direktorja traja pet le, Na predlog Komisije in po ustrezni oceni se mandat lahko podaljša enkrat, za ne več kot pet let. Komisija oceni zlasti rezultate, dosežene v prvem mandatu in način, kako so bili doseženi, ter oceni dolžnosti Agencije in zahteve v prihajajočih letih.
2.   Postopek sodelovanja je naslednji:
(a) na podlagi seznama, ki ga Komisija pripravi po razpisu za predložitev kandidatur in preglednemu izbirnemu postopku, se kandidate pred njihovim imenovanjem zaprosi, da nastopijo pred Svetom Evropske unije in zadevnim odborom Evropskega parlamenta ter odgovarjajo na vprašanja;
(b)  Evropski parlament in Svet Evropske unije nato podajo svoja mnenja o kandidatih in izrazijo svoj prednostni vrstni red;
(c) upravni odbor imenuje direktorja ob upoštevanju teh mnenj.
3.   Direktor je odgovoren za:
(a) izvajanje nalog iz člena 4;
(b) pripravo in izvajanje letnega delovnega programa Agencije;
(c) vse kadrovske zadeve in zlasti izvajanje pristojnosti iz člena 23(2);
(d) tekoče upravne zadeve;
(e) izvrševanje proračuna Agencije v skladu s členom 20; ter
(f) izvajanje učinkovitih postopkov za spremljanje in vrednotenje dejavnosti Agencije v primerjavi z njenimi cilji v skladu s strokovno priznanimi standardi. Direktor enkrat letno upravnemu odboru poroča o rezultatih sistema za spremljanje.
3.   Mandat direktorja traja pet let.
V devetih mesecih pred iztekom tega obdobja Komisija oceni zlasti delo direktorja in naloge agencije ter zahteve za prihodnja leta.
Upravni odbor lahko ob upoštevanju poročila z oceno in le v primeru, ko dolžnosti in zahteve Agencije to upravičujejo, na priporočilo Komisije enkrat podaljša mandat direktorju za obdobje, ki ni daljše od treh let.
Upravni odbor obvesti Evropski parlament o svoji nameri, da direktorju podaljša mandat. V obdobju enega meseca pred sprejetjem uradne odločitve upravnega odbora o podaljšanju mandata se lahko direktorja zaprosi, da poda izjavo pred zadevnim odborom Evropskega parlamenta in odgovarja na vprašanja njegovih članov.
Če mandat direktorja ni podaljšan, ta opravlja funkcijo do imenovanja njegovega naslednika.
4.  Direktor je za svoje opravljanje dolžnosti odgovoren upravnemu odboru in sodeluje na zasedanjih odbora brez pravice do glasovanja.
4.  Direktor je odgovoren za:
(a) opravljanje nalog iz člena 4 ter zlasti za pripravo in objavo dokumentacije, ki se v sodelovanju z znanstvenim odborom oblikuje v skladu s členom 4(1)(a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) in (i);
(b) pripravo in izvajanje letnega delovnega programa Agencije;
(c) vse kadrovske zadeve in zlasti za izvajanje pristojnosti iz člena 23(2) v povezavi z osebjem;
(d) tekoče upravne zadeve;
(e) izvrševanje proračuna Agencije v skladu s členom 20;
(f) izvajanje učinkovitih postopkov za spremljanje in vrednotenje dejavnosti Agencije v primerjavi z njenimi cilji v skladu s strokovno priznanimi standardi. Direktor enkrat letno upravnemu odboru poroča o rezultatih sistema za spremljanje;
(g) sodelovanje z nacionalnimi uradniki za zvezo; ter
(h) sodelovanje s civilno družbo, vključno z usklajevanjem dela Platforme za temeljne pravice v skladu s členom 9a.
5.  Na podlagi predloga Komisije lahko upravni odbor razreši direktorja še pred iztekom njegovega mandata.
5.  Direktor opravlja svoje naloge neodvisno. Za svoje opravljanje dolžnosti je odgovoren upravnemu odboru in sodeluje na zasedanjih odbora brez pravice do glasovanja.
5a. Evropski parlament ali Svet lahko kadar koli pokličeta direktorja na zaslišanje o kateri koli zadevi, ki je povezana z dejavnostjo Agencije.
5b. Na podlagi predloga tretjine svojih članov lahko upravni odbor razreši direktorja še pred iztekom njegovega mandata. Predsednik upravnega odbora obvesti Evropski parlament in Svet o razlogih za razrešitev.
Sprememba 33
Člen 14
Člen 14
Forum za temeljne pravice
1.  Forum sestavljajo predstavniki nevladnih organizacij, odgovorni za temeljne pravice in prizadevanja za boj proti rasizmu, ksenofobiji in antisemitizmu, predstavniki sindikatov in organizacij delodajalcev, zadevnih socialnih organizacij in poklicnih združenj, cerkva, verskih, filozofskih in nekonfesionalnih organizacij, univerz, usposobljeni strokovnjaki ter predstavniki evropskih in mednarodnih organov in organizacij.
2.  Člani foruma so izbrani na podlagi javnega izbirnega postopka, ki ga določi upravni odbor. Število članov je omejeno na 100. Njihov mandat traja pet let, ki se lahko enkrat obnovi.
3.  Člani upravnega odbora ne smejo biti člani foruma, vendar se lahko udeležujejo njihovih zasedanj.
4.  Forum predstavlja mehanizem za izmenjavo podatkov o vprašanjih na področju temeljnih pravic in za združevanje znanja. Omogoča tesno sodelovanje med Agencijo in zadevnimi interesnimi skupinami.
5.  Forum:
– poda predloge za pripravo letnega delovnega programa, ki se sprejme v skladu s členom 11(4)(a); ter
– daje povratne informacije in na podlagi letnega poročila o razmerah na področju temeljnih pravic v skladu s členom 11(4)(b) predlaga nadaljnje ukrepe.
6.  Forumu predseduje direktor. Forum se sestane enkrat letno ali na zahtevo upravnega odbora. Operativni postopki foruma so določeni v pravilniku Agencije in se objavijo.
7.  Agencija zagotovi forumu tehnično in logistično podporo ter sekretariat za njegova zasedanja.
črtano
Sprememba 34
Člen 15, odstavek 2
2.  Člani upravnega odbora, direktor in člani foruma se zavežejo, da bodo delovali v javnem interesu. V ta namen podajo izjavo o zavezanosti.
Člani upravnega odbora, direktor in člani foruma, imenovani v skladu s členom 11(1)(a), (b) in (c), se zavežejo, da bodo delovali neodvisno. V ta namen podajo izjavo o interesu, v kateri navedejo, da ni nobenih interesov, ki bi vplivali na njihovo neodvisnost, ali pa da nimajo nobenih neposrednih ali posrednih interesov, ki bi lahko vplivali na njihovo neodvisnost.
Obe izjavi se enkrat na leto odda pisno.
2.  Člani in nadomestni člani upravnega odbora, člani znanstvenega odbora in direktor se zavežejo, da bodo delovali v javnem interesu. V ta namen podajo izjavo o interesih, v kateri navedejo, da ni nobenih interesov, ki bi vplivali na njihovo neodvisnost, ali pa da nimajo nobenih neposrednih ali posrednih interesov, ki bi lahko vplivali na njihovo neodvisnost. To izjavo podajo v pisni obliki ob prevzemu funkcije in jo posodobijo, če pride do sprememb v povezavi z njihovimi interesi. Izjavo Agencija objavi na svoji spletni strani.
Sprememba 35
Člen 16, naslov in odstavka 1 in 2
Dostop do dokumentov
Preglednost in dostop do dokumentov
1.  Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 se uporablja za dokumente Agencije.
1.  Agencija razvija dobre upravne prakse, da bi zagotovila najvišjo možno raven preglednosti svojih dejavnosti.
Uredba (ES) št. 1049/2001 Evropskega parlamenta in Sveta se uporablja za dokumente Agencije.
2.  Upravni odbor sprejme ukrepe za izvajanje Uredbe (ES) št. 1049/2001 v šestih mesecih po začetku poslovanja Agencije.
2.  Upravni odbor v šestih mesecih po tem, ko Agencija začne delovati, sprejme posebna pravila za izvajanje odstavka 1 v praksi. Ta med drugim vključujejo pravila o:
- odprtosti zasedanj,
- objavljanju del Agencije, vključno z deli znanstvenega odbora, ter
- izvajanju Uredbe (ES) št. 1049/2001.
Sprememba 36
Člen 19, odstavek 3
3.  Prihodki Agencije – brez poseganja v druge vire – vključujejo:
3.  Prihodki Agencije – brez poseganja v druge vire – vključujejo subvencijo Skupnosti, vključeno v splošni proračun Evropske unije (oddelek Komisija).
(a) subvencijo Skupnosti, vključeno v splošni proračun Evropske unije (oddelek Komisija); ter
(b) plačila, prejeta za opravljene storitve.
Te prihodke lahko dopolnjujejo plačila, prejeta za opravljene storitve v okviru izvajanja nalog, navedenih v členu 4.
Prihodki se lahko dopolnijo s:
(a) prostovoljnimi prispevki držav članic ter
(b) finančnimi prispevki organizacij ali tretjih držav iz členov 8, 9 ali 27.
Sprememba 37
Člen 22, odstavek 4
4.  Agencija je pravni naslednik Evropskega centra za spremljanje rasizma in ksenofobije. Prevzema vse pravne pravice in dolžnosti, finančne zaveze oziroma obveznosti Centra. Pogodbe o zaposlitvi, ki jih je sklenil Center še pred sprejetjem te uredbe, veljajo še naprej.
4.  Agencija je pravni naslednik Evropskega centra za spremljanje rasizma in ksenofobije. Prevzema vse pravne pravice in dolžnosti, finančne zaveze ali obveznosti Centra.
Sprememba 38
Člen 23, odstavka 1 in 2
1.  Za zaposlene pri Agenciji veljajo kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev v Evropskih skupnostih in pravila, ki jih skupaj sprejmejo institucije Evropskih skupnosti za izvajanje teh kadrovskih predpisov in pogojev za zaposlitev.
1.  Za zaposlene pri Agenciji in za njenega direktorja veljajo kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev v Evropskih skupnostih in pravila, ki jih skupaj sprejmejo institucije Evropskih skupnosti za izvajanje teh kadrovskih predpisov in pogojev za zaposlitev.
2.  Kar zadeva zaposlene, Agencija izvaja pooblastila, podeljena organu za imenovanje.
2.  Kar zadeva zaposlene, Agencija izvaja pooblastila, podeljena organu za imenovanje s strani Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti, in ima pooblastilo za sklepanje pogodb v skladu s pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev v Evropskih skupnostih.
Sprememba 39
Člen 27
Sodelovanje držav kandidatk ali potencialnih držav kandidatk
Sodelovanje držav kandidatk in držav, s katerimi je bil sklenjen Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum
1.  Agencija pozdravlja sodelovanje navedenih držav, ki so sklenile pridružitveni sporazum s Skupnostjo in jih je Svet uvrstil med države kandidatke ali potencialne države kandidatke za pristop k Uniji, kolikor pristojni pridružitveni svet sklene takšno sodelovanje.
1.  Agencija pozdravlja sodelovanje držav kandidatk in držav, s katerimi je Evropska skupnost sklenila Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum.
2.  V tem primeru so načini njihovega sodelovanja določeni v sklepu pristojnega pridružitvenega sveta. Sklep določa kakšno strokovno znanje in pomoč bosta ponujena zadevni državi in navaja predvsem vrsto, obseg in način sodelovanja teh držav pri delu Agencije, vključno z določbami o sodelovanju pri pobudah Agencije, finančnih prispevkih in zaposlenih. Sklep je skladen s to uredbo in kadrovskimi predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti. Sklep omogoča, da lahko država udeleženka kot opazovalca v upravnem odboru brez pravice do glasovanja imenuje neodvisno osebo, ki izpolnjuje pogoje osebe iz člena 11(1)(a).
2.  Sodelovanje takšnih držav in s tem povezani načini so določeni v sklepu pristojnega pridružitvenega sveta, kjer se upošteva poseben status vsake države. Sklep določa zlasti naravo, obseg in način sodelovanja teh držav pri delu Agencije, v okviru, ki je določen v členih 4 in 5, vključno z določbami o sodelovanju pri pobudah Agencije, finančnih prispevkih in zaposlenih. Sklep je skladen s to uredbo in kadrovskimi predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti. Sklep omogoča, da lahko država udeleženka kot opazovalca v upravnem odboru brez pravice do glasovanja imenuje neodvisno osebo, ki izpolnjuje pogoje osebe iz člena 11(1)(a).
3.  Agencija se ukvarja z razmerami na področju temeljnih pravic v državah, ki sodelujejo v skladu s tem členom, do obsega, določenega v zadevnem pridružitvenem sporazumu. Člena 4 in 5 se uporabljata po analogiji.
Sprememba 40
Člen 29
Člen 29
Postopek
1.  Komisiji pomaga odbor, ki ga sestavljajo predstavniki držav članic, predseduje pa mu predstavnik Komisije.
2.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja regulativni postopek iz člena 5 Sklepa 1999/468/ES v skladu s členom 7(3) Sklepa.
3.  Rok iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je en mesec.
črtano
Sprememba 41
Člen 30
1.  Trenutni mandat članov upravnega odbora Evropskega centra za spremljanje rasizma in ksenofobije preneha veljati 31. decembra 2006. Komisija sprejme potrebne ukrepe, s katerimi zagotovi, da upravni odbor, ustanovljen v skladu s členom 11, začne izvajati svoje dejavnosti 1. januarja 2007.
1.  Trenutni mandat članov upravnega odbora Evropskega centra za spremljanje rasizma in ksenofobije preneha veljati 31. decembra 2006. Komisija nemudoma po začetku veljavnosti te uredbe sprejme potrebne ukrepe, s katerimi zagotovi, da upravni odbor, ustanovljen v skladu s členom 11, pravočasno začne s svojim delom.
2.  Takoj po začetku veljavnosti te uredbe začne Komisija postopek imenovanja direktorja Agencije, kakor je predvideno v členu 13(1).
2.  Takoj po začetku veljavnosti te uredbe začnejo pristojne strani postopek imenovanja direktorja Agencije, kakor je predvideno v členu 13(1).
3.  Upravni odbor lahko na predlog Komisije podaljša trenutni mandat direktorja Evropskega centra za spremljanje rasizma in ksenofobije za največ 18 mesecev, do zaključka postopka imenovanja iz odstavka 2.
3.  Upravni odbor lahko na predlog Komisije imenuje vršilca dolžnosti direktorja ali podaljša trenutni mandat direktorja Evropskega centra za spremljanje rasizma in ksenofobije za najkrajše možno obdobje, do zaključka postopka imenovanja iz odstavka 2.
4.  Če direktor Centra ne želi ali ne more delovati v skladu z odstavkom 3, imenuje upravni odbor pod istimi pogoji začasnega direktorja.
Sprememba 42
Člen 31, odstavki 1 do 3
1.  Agencija redno izvaja predhodna in naknadna vrednotenja dejavnosti, povezane z visokimi odhodki. O rezultatih teh vrednotenj obvesti upravni odbor.
1.  Agencija redno izvaja predhodna in naknadna vrednotenja dejavnosti, povezane z visokimi odhodki. Direktor o rezultatih teh vrednotenj obvesti upravni odbor.
2.  Vsako leto pošlje Agencija proračunskemu organu vse podatke, pomembne za rezultat postopkov vrednotenja;
2.  Vsako leto pošlje Agencija proračunskemu organu vse podatke, pomembne za rezultat postopkov vrednotenja;
3.  Najkasneje do 31. decembra 2009 Agencija poda neodvisno zunanje vrednotenje svojih dosežkov v prvih treh letih delovanja na podlagi pooblastil, ki jih je določil upravni odbor v dogovoru s Komisijo. Vrednotenje upošteva naloge Agencije, delovne metode in vpliv Agencije na varstvo in spodbujanje temeljnih pravic ter vključuje analizo vplivov sinergije in finančnih učinkov vsake širitve obsega nalog. Vrednotenje upošteva stališča interesnih skupin tako na ravni Skupnosti kot tudi na nacionalni ravni.
3.  Najpozneje do 31. decembra 2011 Agencija poda neodvisno zunanje vrednotenje svojih dosežkov v prvih treh letih delovanja na podlagi pooblastil, ki jih je določil upravni odbor v dogovoru s Komisijo. To vrednotenje:
- upošteva naloge Agencije, delovne metode in vpliv Agencije na varstvo in spodbujanje temeljnih pravic;
- vključuje oceno morebitnih potreb po spremembi nalog, obsega, področja delovanja ali strukture Agencije;
- vključuje analizo vplivov sinergije in finančnih učinkov vsake spremembe nalog; ter
- upošteva stališča interesnih skupin tako na ravni Skupnosti, kakor tudi na nacionalni ravni.
Vrednotenje zajema tudi ocenjevanje morebitne potrebe po spremembi ali širitvi obsega nalog, področja uporabe, področja delovanja ali strukture Agencije, vključno s posebnimi strukturnimi spremembami, ki omogočajo skladnost z horizontalnimi pravili o regulativnih agencijah, ko začnejo veljati.
Sprememba 43
Člen 32, odstavek 1
1.  Upravni odbor prouči sklepne ugotovitve vrednotenja iz člena 31 in izda Komisiji priporočila, ki so morda potrebna za spremembe glede Agencije, njenega načina dela in nalog. Komisija posreduje poročilo vrednotenja in priporočila Evropskemu parlamentu, Svetu, Ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij ter jih objavi.
1.  Upravni odbor preuči sklepne ugotovitve vrednotenja iz člena 31(3) in (4) in izda Komisiji priporočila, ki so morda potrebna za spremembe glede Agencije, njenega načina dela in nalog. Komisija posreduje poročilo vrednotenja in priporočila Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij ter jih objavi.

(1) Zadeva je bila nato vrnjena odboru v skladu s členom 53(2) (A6-0306/2006)

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov