Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2006/2046(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0290/2006

Esitatud tekstid :

A6-0290/2006

Arutelud :

PV 11/10/2006 - 19
CRE 11/10/2006 - 19

Hääletused :

PV 12/10/2006 - 7.25
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2006)0417

Vastuvõetud tekstid
PDF 238kWORD 87k
Neljapäev, 12. oktoober 2006 - Brüssel
Loomade kaitse ja heaolu (2006-2010)
P6_TA(2006)0417A6-0290/2006

Euroopa Parlamendi resolutsioon loomade kaitset ja heaolu käsitleva ühenduse tegevuskava kohta aastateks 2006–2010 (2006/2046(INI))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule loomade kaitset ja heaolu käsitleva ühenduse tegevuskava kohta aastateks 2006–2010 (KOM(2006)0013) (tegevuskava);

–   võttes arvesse komisjoni töödokumenti loomakaitse tegevuskava kohta ja selle juurde kuuluvat mõjuhinnangut (KOM(2006)0014 ja SEK(2006)0065);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu (Amsterdami lepingu) protokolli loomade kaitse ja heaolu kohta;

–   võttes arvesse nõukogu 24. novembri 1986. aasta direktiivi 86/609/EMÜ katseteks ja muudel teaduslikel eesmärkidel kasutatavate loomade kaitsega seotud liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta(1);

–   võttes arvesse ühenduse eeskirju põllumajandusloomade kaitse kohta;

–   võttes arvesse praegu ette valmistatavat teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse seitsmendat raamprogrammi (2007-2013) (KOM(2005)0119) (seitsmes raamprogramm);

–   võttes arvesse komisjoni teatist kevadisele Euroopa Ülemkogule "Koostöö majanduskasvu ja töökohtade nimel – Lissaboni strateegia uus algus" (KOM(2005)0024);

–   võttes arvesse komisjoni 15. juuni 2005. aasta mõjuhindamise suuniseid (SEK(2005)0791);

–   võttes arvesse komisjoni mandaati Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) läbirääkimisteks põllumajanduse valdkonnas vastavalt komisjoni 2003. aasta jaanuari ettepanekule korra kohta WTO läbirääkimistel põllumajanduse valdkonnas (dokumendi referentsnumber 625/02);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

–   võttes arvesse põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni raportit ning rahvusvahelise kaubanduse komisjoni ja keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni arvamusi (A6–0290/2006),

A.   arvestades, et igasugune loomade kaitse ja heaolu eesmärgil kavandatav tegevus peab lähtuma põhimõttest, et loomad on aistimisvõimelised olendid, kelle eriomaste vajadustega tuleb arvestada ning et loomakaitse on 21. sajandil inimlikkuse väljendus ning väljakutse Euroopa tsivilisatsioonile ja kultuurile;

B.   arvestades, et Euroopas on võetud viimastel aastatel vastu mitmekesiseid loomakaitset käsitlevaid õigusakte ning saavutanud ühe kõrgemaist loomakaitse tasemeist maailmas; võttes arvesse, et Euroopa Parlament on korduvalt väljendanud seisukohta, et ta peab seda protsessi vältimatuks; võttes arvesse, et loomakaitse kõrge tase Euroopas vastab avalikkuse soovile saada eetilistest ja sotsiaalsetest kahtlustest vabu tooteid;

C.   arvestades, et loomakaitse puudutab mitmeid poliitikavaldkondi ja palju eetilisi, sotsiaalseid, poliitilisi ja majanduslikke küsimusi ning loomakaitse ei tohi piirduda katseloomade või põllumajandusloomade kaitse ja heaoluga, vaid peab käsitlema kõiki loomi;

D.   arvestades, et loomakaitse, loomatervishoiu ja tooteohutuse vahel on seos ning et alternatiivsed katsemeetodid ja loomakaitse kõrge tase tõuaretusest kuni tapmiseni võivad avaldada positiivset mõju tooteohutusele ja -kvaliteedile;

E.   arvestades, et loomakaitse edasiarendamine ühenduses nõuab suuremaid jõupingutusi teadusuuringute valdkonnas ja loomakaitse lülitamist kõikidesse asjaomastesse mõjuhinnangutesse, samuti kõikide huvirühmade kaasamist otsustusprotsessi ning et läbipaistvus ja tunnustamine, samuti olemasolevate eeskirjade ühtne kohaldamine ja kontrollimine kõikidel tasanditel on eduka loomakaitsestrateegia eelduseks Euroopas;

F.   arvestades, et loomakaitsestrateegia eesmärk peab olema loomakaitsega seotud suuremate kulutuste vastav hüvitamine ning et kõrgete eesmärkidega loomakaitsepoliitika saab seetõttu olla ilma Euroopa ja ülemaailmse dialoogita ning ilma aktiivse selgitustöö ja teavitamiseta kodu- ja välismaal kõrgete loomakaitsestandardite eeliste kohta edukas ainult teatud piirides, kui seda arendab üksnes Euroopa Liit ühepoolselt;

G.   arvestades, et Euroopa loomakaitsepoliitikat peab kindlasti saatma ühtne kaubanduspoliitika, mis tunnustab tõsiasja, et vaatamata ELi püüdlustele ei puudutata loomade heaolu küsimusi ei 2004. aasta juuli raamlepingus ega üheski teises WTO läbirääkimiste Doha vooru võtmedokumendis, ning arvestades, et seetõttu ei ole võimalik sisse viia edasisi loomade heaolu puudutavaid standardeid, millel võib olla kahjulik mõju tootjate rahvusvahelisele konkurentsivõimele, kuni ELi peamiste partnerite hoiakus WTOs ei ole toimunud põhjalikku muutust;

H.   arvestades, et niinimetatud mittekaubandusküsimuste – mis hõlmavad ka loomade heaolu – tunnustamine ei ole olnud komisjoni prioriteediks WTO läbirääkimistel ning seetõttu ei ole oodata, et mittekaubandusküsimuste tunnustamine saaks osaks mingist lõplikust kokkuleppest, kui komisjon oma kurssi läbirääkimistel drastiliselt ei muuda;

I.   arvestades, et tulemuslik strateegia põllumajandusloomade heaolu edendamiseks, kui see piirdub üksnes Euroopa turuga, võib kaasa tuua ohu, et osa Euroopa tootjatest oma tegevuse lõpetavad;

J.   arvestades, et igasuguse põllumajandusloomade kaitse harmoniseerimisega Euroopa Liidu piires peavad kaasnema sama eesmärki silmas pidavad eeskirjad impordi kohta, et vältida Euroopa tootjate Euroopa turul ebasoodsamasse olukorda sattumist;

K.   arvestades, et loomkatsete asendamise, vähendamise ja täiustamise põhimõtte rakendamine, mille abil tahetakse vähendada loomade kasutamist uurimistegevuses, teaduses ja tootelubade väljastamisel, on Euroopa loomakaitsepoliitika nurgakivi,

1.   avaldab heameelt ühenduse loomakaitse tegevuskava üle aastateks 2006–2010, millega Amsterdami lepingu protokoll loomade kaitse ja heaolu kohta lülitatakse esmakordselt Euroopa loomakaitse edasiarendamise integreeritud üldkontseptsiooni;

2.   väljendab muret selle üle, et komisjon üksnes "püüab tagada", et loomade heaolule ka sellega seotud poliitikavaldkondades täit tähelepanu pööratakse;

3.   peab hädavajalikuks luua protsess ELi loomade heaolu käsitleva poliitika hindamiseks selle juriidiliste kohustuste täitmisel, nagu on sätestatud asutamislepingule lisatud protokollis loomade kaitse ja heaolu kohta;

4.   on seisukohal, et parem loomakaitse on ühenduse püsiv kohustus ja kutsub seetõttu komisjoni üles andma saavutatust õigel ajal aru ning esitama selle alusel teatise tegevuskava jätkamiseks pärast 2010. aastat;

5.   kutsub komisjoni ja liikmesriike üles loomakaitset oma pädevuse raames edasi arendama ning võtma seejuures igakülgselt arvesse kõigi loomade kaitset ja heaolu; kutsub komisjoni üles võitlema üleeuroopaliselt selle eest, et põrsaid kastreeritaks alates seitsmendast elupäevast tuimestusega;

6.   avaldab kahetsust, et Euroopa loomade heaolu käsitlev poliitika on senini puudutanud peaaegu eranditult põllumajandusloomade kaitset ja heaolu;

7.   avaldab heameelt komisjoni püüdluse üle arendada ja parandada loomakaitset käsitlevaid õigusakte, loomakaitse tugevama integreerimise üle kõikidesse ühenduse poliitikavaldkondadesse ja kõikide võimalike meetmete kasutamist (õigusloome, vabatahtlikud hea praktika suunised, väljaõpe, toetamine, teadusuuringud jne), mille eesmärk on tagada loomakaitse kõrge tase loomadega ümberkäimise kõikidel tasanditel; peab nimetatud kontekstis prioriteetseks, et õigusloomeline lähenemine – niivõrd, kui see on õigustatud – piirduks ühtse alusega, mille põhjal võib arendada vabatahtlikke täiendavaid algatusi koos vastava selleotstarbelise märgistusega;

8.   rõhutab, et loomakaitset ja loomade heaolu puudutavate miinimumstandardite parandamiseks või uuesti välja töötamiseks on vaja leppida kokku prioriteetide nimekirjas, milles tuleks selgelt nimetada loomaliigid ning määratleda probleemid; on arvamusel, et järgneval paaril aastal peaks selline prioriteetide nimekiri hõlmama järgmisi loomaliike: lüpsilehmad, täiskasvanud lihaveised, akvakultuurloomad, nuumsead ja kalkunid;

9.   arvab, et kuna igaühel neist mehhanismidest hakkab olema erinev roll, on vajalik poliitikauuring, et need rollid kindlaks määrata ja sidusrühmadele selgeks teha;

10.   märgib, et loomade heaolule on mõju paljudel ELi poliitikavaldkondadel, mida tegevuskava ei hõlma, nt säästev areng, CITES konventsioon(2) ning kauplemis- ja turustusstandardid, ning rõhutab kõigis asjaomastes poliitikavaldkondades loomade heaolu küsimustele täieliku tähelepanu pööramise tähtsust;

11.   juhib tähelepanu tõsiasjale, et loomade kaitset ja heaolu puudutavate kõrgemate standardite sisseviimisel tuleb võtta arvesse ELi üksikute piirkondade eripärasid;

12.   rõhutab, et komisjon tagab kõigi praegu kehtivate loomakaitset käsitlevate ELi õigusaktide rakendamise ning need jäävad ka edaspidi kehtima;

13.   kutsub komisjoni ja liikmesriike üles pöörama nõuetele vastavuse reeglite alusel kõikide eeskirjade puhul tähelepanu nende ühtsele kohaldamisele ja kontrollimisele Euroopa Liidus ning tegutsema tuvastatud rikkumiste korral järjekindlalt, et saavutada inimeste usaldus olemasolevate eeskirjade vastu ning tagada Euroopa Liidus aus konkurents;

14.   juhib tähelepanu vajadusele vaadata loomade heaolu puudutavate meetmete vastuvõtmist nendest tulenevate sotsiaalmajanduslike mõjude valguses;

15.   kutsub komisjoni üles integreerima süstemaatiliselt kõigi loomakaitsemeetmete asjaomaseid mõjuhinnanguid; kõik uusi loomakaitsestandardeid puudutavad mõju hindamised peavad vaatlema eetilist, sotsiaalset ja majanduslikku mõju koos ning juhinduma teaduse uusimatest saavutustest, praktilistest kogemustest ja arengutest rahvusvahelisel tasandil; need peavad andma positiivseid tulemusi ning arvestama igakülgselt mitmesuguste tegurite, näiteks loomakaitse, jätkusuutlikkuse, loomatervishoiu, keskkonna ja toodete kvaliteedi vastastikkust toimet;

16.   tunnistab, et kõrged loomade heaolu puudutavad standardid toovad põllumeeste jaoks kaasa täiendavaid kulutusi ning on arvamusel, et vajalikud on erimeetmed, et tõkestada tootmise üleviimist madalamate standarditega riikidesse; kutsub komisjoni seetõttu üles arvestama kõikide mõju hindamiste puhul töökoha kindluse aspekti; uuendatud Lissaboni tegevuskava kohaselt on vältimatu uutest ettepanekutest ja nende mõjust vastavate majandus- ja teadusringkondade seisundile rahvusvahelises konkurentsis tulenevate kulude täpne analüüs;

17.   juhib tähelepanu sellele, et asjakohased kohanemistähtajad, karjade ja ettevõtete suurusega arvestamine või loobumine tarbetust kontrollimise ja dokumentatsiooniga seotud bürokraatiast suurendavad loomakaitse aktsepteerimist vastutavate isikute poolt; piisava põhjalikkusega tuleb kontrollida võimalusi kasutada nüüdisaegseid tehnoloogiaid ja menetlusi;

18.   rõhutab, et loomakaitse ja loomatervishoid on omavahel tihedalt seotud; tegevuskava tuleks seetõttu võimaluste piires ellu viia selliselt, et suurem loomakaitse tooks kaasa parema loomatervishoiu ning et loomatervishoiu poliitika eesmärk oleks alati ka loomakaitse paranemine ning et see paranemine oleks mõõdetav;

19.   kutsub komisjoni üles arvestama loomataudi vastu võitlemisel rohkem loomakaitse aspektidega; üldiselt tuleks võitlusstrateegiana eelistada piirkondlikku vaktsineerimist eriolukordades tervete loomade suurte karjade tapmisele, kusjuures arvestada tuleb erinevaid hoiakuid vaktsineerimise suhtes igas liikmesriigis ning nende võimalikku mõju kaubandusele; niivõrd, kui see on tehniliselt teostatav, tuleks rohkem kasutada ka profülaktilise vaktsineerimise võimalusi; kutsub komisjoni üles suurendama oma püüdlusi maailma loomatervishoiuorganisatsiooni (OIE) asjaomaste lepingute vastavaks kohandamiseks, et kauplemisele vaktsineeritud loomadest pärinevate toodetega seataks vähem piiranguid;

20.   väljendab heameelt loomakaitse suurema arvestamise üle ühises põllumajanduspoliitikas; juhib aga tähelepanu asjaolule, et sellest tulenevad bürokraatlikud kulud on juba praegu selgelt liiga suured; kahetseb teisest küljest, et maaelu arengu poliitikale eraldatud vahendite vähendamine raskendab tegelikkuses loomakasvatajatele loomade heaolu puudutavate ühenduse eeskirjadega kohandumiseks antava abi rahastamist; avaldab kahetsust, et linnu- ja seakasvatajad ei saa mingit kompensatsiooni selle eest, et nad järgivad loomade heaolu puudutavaid ühenduse õigusakte vastavalt nõuetele vastavuse reeglitele;

21.   kutsub komisjoni ja liikmesriike üles heatahtlikult kontrollima maaelu poliitika raames kõigi loomakaitseks ettenähtud vahendite kasutamist;

22.   juhib tähelepanu sellele, et tihti eiratakse praktikas ühenduse loomade veo eeskirju (määrus (EÜ) nr 1/2005(3) ja direktiiv 95/29/EÜ(4)), eriti selles osas, mis puutub puhkepauside ning vee ja loomatoidu andmise nõuetesse; kutsub seetõttu nõukogu ja komisjoni üles võtma asjakohaseid meetmeid selle tagamiseks, et liikmesriigid suurendavad ELi eeskirjade kohaldamise kontrollide arvu ja muudavad need tõhusamaks;

23.   juhib tähelepanu sellele, et loomade vedamiseks on tingimata vajalik teaduslikult tõestatud loomakaitsenäitajate (vastav tehnika, ajalised raamid, koolitatud personal) rakendamine ja nendega arvestamine ning et nende näitajate kindlaksmääramisel tuleb võtta arvesse liikmesriikide erinevaid klimaatilisi tingimusi loomade ümbrusega erineva kohanemise tõttu; kutsub komisjoni seetõttu üles toetama jõupingutusi loomade transpordiaegse heaolu paremaks määratlemiseks sobivate objektiivsete ja spetsiifiliste parameetrite määratlemiseks ja kasutuselevõtmiseks, et määratleda lisaks integreeritud sertifitseerimissüsteemid, mis võtavad arvesse ka mõju, mida võivad loomadele avaldada Euroopa piirkondade erinevad klimaatilised ja strukturaalsed tingimused, transpordimeetodid ja transpordi kestus;

24.   juhib tähelepanu sellele, et 2010. aastaks peaks komisjon esitama Euroopa Parlamendile ja nõukogule ettekande vajaliku vaba ruumi ja suurimate veokestuste kohta loomade veol koos asjakohaste ettepanekutega õigusaktide vastuvõtmiseks;

25.   on arvamusel, et asendamise, vähendamise ja täiustamise põhimõtte toetamine ning loomade heaolu-uuringute tulevaste suundumuste toetamine on kaks eraldi küsimust ja et selle kajastamiseks tuleks tegevuskava eesmärk 4 jagada kaheks eesmärgiks;

26.   väljendab heameelt väljakuulutatud teadusuuringute alaste jõupingutuste üle loomakaitse valdkonnas; teadusuuringud peavad teadmistebaasi üldise laiendamise kõrval keskenduma kergesti käsitsetavate ja läbipaistvate loomakaitsenäitajate, sertifitseerimis- ja märgistamissüsteemide ning loomkatsete alternatiivide (asendamise, vähendamise ja täiustamise põhimõte) arendamisele;

27.   kutsub komisjoni üles tagama, et kui sobivad, teaduslikult tõestatud näitajad on välja töötatud, tuleks viia need võimalikult suures ulatuses sisse olemasolevatesse ja uutesse loomakaitsealastesse õigusaktidesse, seega – teiste sõnadega – vahendite ettekirjutuste asemel tuleb anda eelistus eesmärgi ettekirjutustele;

28.   kutsub komisjoni üles tuginema loomade heaolu puudutavate õigusaktide igasuguste tulevaste ümbertöötamiste puhul objektiivsetele näitajatele, et vältida meelevaldseid otsuseid, millel on loomakasvatajatele põhjendamatud majanduslikud mõjud;

29.   kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tagama seitsmenda raamprogrammi raames loomade kaitse ja heaolu alastele teadusuuringutele piisavalt vahendeid tegevuskava eesmärkide tegelikuks saavutamiseks; nõuab tungivalt, et erilist rõhku asetatakse loomade heaolu objektiivsete näitajate väljaselgitamisele ja et nende näitajate kindlaksmääramisel võetakse arvesse erinevaid klimaatilisi tingimusi Euroopa Liidu piires;

30.   palub komisjonil toetada loomade identifitseerimise elektrooniliste süsteemide väljatöötamist ja arendamist;

31.   kutsub komisjoni üles tagama kuuenda teadusuuringute raamprogrammi tehnoloogiaplatvormide ja teadusuuringute, mis – nagu näiteks "PredTox" – annavad olulise panuse tegevuskava eesmärkide saavutamiseks, ebabürokraatlikku jätkamist ka seitsmendas raamprogrammis;

32.   peab vajalikuks arvestada ulatuslikult loomkatsete asendamise, vähendamise ja täiustamise põhimõttega; väljendab heameelt komisjoni jõupingutuste üle direktiivi 86/609/EMÜ edasiarendamiseks; toetab komisjoni vastavate õigusloomealaste ettepanekute esitamisel veel 2006. aastal; ootab, et komisjon näitab sellega seoses, kuidas on võimalik tagada sätete ühtset käsitlemist ja kontrollimist;

33.   on arvamusel, et ettepanek ELi loomkatsete alaste õigusaktide ümbertöötamiseks peab tagama, et direktiivi 86/609/EMÜ kohaldamisala laiendatakse alusuuringutele ja teadusuuringutele, mille käigus kasutatakse loomi pedagoogilistel eesmärkidel;

34.   kutsub komisjoni üles tagama, et alternatiivsete lähenemisviiside Euroopa partnerluse kaudu kokku lepitud tööstuse panused loomkatsete asendamiseks on tulemuslikud, kontrollile avatud ning esitatakse õigeaegselt; kutsub komisjoni üles parandama selgroogsete loomade katsete jagamise ja kattuvate loomkatsete vältimise sätteid ning kohaldama neid kõikide loomkatsete valdkondade ja kõigi õigusaktide suhtes, milles nõutaks loomkatseid, sh avaldamata ja negatiivsete uuringute andmete jagamise suhtes;

35.   kutsub komisjoni üles astuma rahvusvahelisel tasandil – eriti WTOs ja OIEs – välja tootelubade väljastamisel loomakaitsele või loomkatsetele esitatavaid nõudeid puudutavate õigusaktide ühtse taseme eest ning Euroopas valideeritud loomakaitsemeetodite tunnustamise eest; on arvamusel, et loomi mittehõlmavate meetodite väljatöötamist, valideerimist ja heakskiitmist tuleb kiirendada ning et igal etapil tuleb seda toetada suurema rahalise ja haldustoetusega ning rohkemate inimestega, et tagada võimalikult kiire loomkatsete asendamine;

36.   palub ELi regulatiivorganitel viivitamatult heaks kiita loomkatseid asendavad meetodid, mis Euroopa Alternatiivsete Meetodite Tõestamise Keskus (ECVAM) on juba valideerinud;

37.   tunnistab, et halva kvaliteediga teadustegevus on nii ebaeetiline kui ka ressursside raiskamine ning et EL peaks nõudma, et kõik uued, läbivaadatud ja kasutusel olevad inim- ja keskkonnaohutusega seotud katsed oleksid täielikult valideeritud kaasaegsete standardite kohaselt, enne kui selliseid katseid ühenduse õigusaktide või strateegiate alusel nõutakse, soovitatakse või heaks kiidetakse;

38.   kutsub komisjoni üles enne loomakaitsega tegeleva täiendava ühenduse asutuse loomist parandama sidemeid loomakaitse küsimustega tegelevate olemasolevate ühenduse institutsioonide vahel;

39.   väljendab heameelt komisjoni jõupingutuste üle loomakaitse alase märgistuse väljatöötamiseks ja uurimiseks; see võimaldaks tarbijatel teha ostuotsust teadlikult; eesmärk peab olema töödeldud toodete märgistamise kaasamine;

40.   on arvamusel, et tarbijaid tuleks sellest teavitada ja neid selleks ette valmistada, et kõrgemate loomakaitsestandarditega põllumajandusettevõtetest pärinevate toodete eest tuleb neil maksta kõrgemat hinda ning et need tooted tuleks vastavalt märgistada;

41.   on arvamusel, et 2008. aastaks ette nähtud komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule linnuliha ja linnulihatoodete loomakaitsestandardite järgimisel põhineva, kohustusliku märgistamissüsteemi võimalikkuse kohta peab keskenduma eriti nende loomakaitsestandardite järgimisele, mis ületavad miinimumnõudeid; leiab, et märgistamisprogramm, mis põhineb õiguslikust miinimumist kõrgematel standarditel, lahendaks nende tarbijate tuntud probleemi, kes soovivad osta eriti loomakaitsesõbralikku toodet, kuid ei suuda seda poes ära tunda;

42.   kutsub komisjoni üles tagama, et märgistus oleks läbipaistev, kergesti mõistetav ja usaldusväärne; "ELi märgis", näiteks: "toodetud vastavalt ELi loomakaitsestandarditele" ja – neile mittevastavate toodete puhul – "ei ole toodetud vastavalt ELi loomakaitsestandarditele", tagaks juba lihtsa ja kõikidele Euroopas turustatavatele toodetele kohustusliku loomakaitsestandardi täitmise; miinimumnõudeid ületavate loomakaitsemeetmete puhul teavitaks eraldi märge etiketil tarbijat selgelt tootja täiendavatest püüdlustest, suurendaks survet kaubanduspartneritele Euroopa loomakaitsestandardite ülevõtmiseks ning võimaldaks Euroopale seeläbi oma loomade heaolu puudutavaid standardeid üle maailma eksportida; rõhutab eramärgiste rolli, eriti mis puudutab kõrgemaid loomade heaolu puudutavaid standardeid;

43.   nõuab, et komisjonipoolne rahalise abi jaotamine siseriiklikele loomsete toiduainete teavitamis- ja müügiedendusmeetmetele toimuks vastavalt määrusele (EÜ) nr 1071/2005(5) loomade heaolu arvestavate tootmisstandardite alusel; komisjoni poolt tegevuskavas ette nähtud "Euroopa kvaliteedistandardi […] loomine toodetele, mis pärinevad loomade kõrgete heaolustandarditega tootmissüsteemidest" peab sellekohaselt olema tegevuse prioriteediks;

44.   väljendab heameelt kava üle muuta väljapakutud turustus- ja teavitamissüsteemide äratundmine tarbijate jaoks lihtsamaks, rõhutab samaaegselt aga vajadust lihtsustada nende kasutamist kõigi toiduahelas osalejate jaoks;

45.   toetab põhimõtteliselt integreeritud ja ühtsete loomakaitsenäitajate väljakuulutatud arendamist ja uurimist; neil peab olema kaalukas teaduslik alus, need peavad olema objektiivsed, mõõdetavad ja korratavad ning aitama kaasa loomakaitsestandardi läbipaistvuse suurendamisele; vajalik on loomatervishoiu aspektide integreerimine; integreeritud ja ühtsed näitajad peavad muutma kontrollimise lihtsamaks, vähendama bürokraatiat ning tooma kaasa teaduslikud tulemused, mis on kõigi liikmesriikide jaoks võrreldavad;

46.   kutsub komisjoni üles hoolitsema selle eest, et integreeritud loomakaitsenäitajad kolme aasta jooksul välja töötatakse ja asjaomased uurimistööd lõpule viiakse;

47.   kutsub komisjoni üles väljakuulutatud kommunikatsioonistrateegiat võimalikult kiiresti esitama ja järjekindlalt rakendama; tegevuskava saab olla edukas üksnes siis, kui kõik osalised on piisaval määral teavitatud Euroopa praeguse ja tulevase loomakaitse kõrge taseme eelistest loomadele ja toodetele;

48.   on arvamusel, et loomade kõrge heaolutaseme tagamise süsteemide võimet loomade kaitset parandada kahjustab konkurents selliste odavamate toodete poolt, mis alluvad süsteemidele, mis tagavad loomapidamise üksnes vastavalt heaolustandarditele, mis ei ületa õigusaktidega ette nähtud miinimumtaset, ning et seetõttu on vajalik õiguslik raamistik, mis sätestab kvaliteedi tagamise miinimumstandardid;

49.   kutsub komisjoni ja liikmesriike üles suurendama jõupingutusi tarbijate teavitamise valdkonnas; olemasolevaid toetusvahendeid tuleb kontrollida eesmärgiga lihtsustada vastavate turustus- ja teavitamiskampaaniate läbiviimist;

50.   väljendab heameelt loomakaitse teabefoorumi loomise üle; see peab toetama teabevahetust praeguste arengute kohta loomakaitse valdkonnas, teaduslike teadmiste taseme kohta ning eelkõige parimate tavade näidete kohta;

51.   jagab seisukohta, et vajalik on Euroopa strateegia loomakaitsealase teabevahetuse arendamiseks Euroopa Liidus ja kolmandates riikides, et tutvustada kodanikele erinevaid loomapidamise süsteeme ning karmimate loomakaitsestandarditega seotud kulusid ning neist saadavat kasu; see tuleks viia ellu sõltumatult ning väljapakutud keskuse või labori egiidi all;

52.   kutsub komisjoni ja liikmesriike üles eraldama piisavalt vahendeid koolituseks, täiendõppeks ja nõustamiseks, näiteks Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD);

53.   on arvamusel, et kavandatava põllumajandusturgude üldise liberaliseerimise valguses võib uute, kõrgemate standardite sisseviimine EL-25-s kahjustada ühenduse toodete konkurentsivõimet, kui neid standardeid WTO raames ei ühtlustata;

54.   avaldab kahetsust selle üle, et reaktsioonina praegu kehtivatele loomakaitse- ja loomade heaolu standarditele viiakse osa toiduainete tootmisest EList üle teistesse riikidesse ning kutsub komisjoni seetõttu üles hindama selle suundumuse ulatust;

55.   kutsub komisjoni üles ühenduse tootjatele, kelle tootmiskulud loomade heaolu tõstvate meetmete rakendamise tõttu tõusevad, nende rahalisi kaotusi hüvitama;

56.   juhib tähelepanu sellele, et kõrgemad loomakaitsestandardid toovad endaga paljudel juhtudel kaasa lisakulud; vabas maailmakaubanduses on loomakaitseaspektidel senini vaid kõrvaline tähendus, mis võib tuua kaasa "loomakaitsedumpingu" ja Euroopa tootjate halvema seisundi Euroopas ja kolmandate riikide turgudel; teeb seetõttu ettepaneku luua kvalifitseeritud turulepääsu vahend, mis hoiaks ära ELi loomade heaolustandardite kahjustamise, kehtestades maksud toodetele, mis ei vasta ELi standarditele;

57.   väljendab seetõttu heameelt komisjoni kõikide meetmete ja algatuste üle, mis toetavad üksmeele saavutamist kõrgete loomakaitsestandardite üle rahvusvahelisel tasandil; kindlasti ja prioriteedina tuleb eesmärgiks seada loomakaitsestandardite edasiarendamine OIE raames ning sellele WTO poolt õigusliku tähenduse andmine; eesmärk peaks olema võimalikult kõrge ja ühtne loomakaitse tase kogu maailmas; kutsub komisjoni üles vahepeal mitte suurendama konkurentsimoonutusi, mille all ühenduse tootjad kannatavad, uute siduvate, üksikasjalike ja ühtsete standardite kaudu;

58.   kutsub komisjoni üles edendama ELi loomade heaolu käsitlevate standardite kõrge taseme selgesõnalist tunnustamist WTO sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete rakendamise lepingute ja muude WTO vastavate lepingute eelseisva läbivaatamise käigus;

59.   avaldab kahetsust, et loomade heaolu ei puudutata praeguses WTO läbirääkimistevoorus; nõuab kindlalt, et komisjon kaitseks Euroopa standardeid, arvestaks seejuures aga asjaoluga, et ELi tootjatele tekivad nendest standarditest kinnipidamise tõttu lisakulud;

60.   nõuab tungivalt loomakaitse tugevdamist WTO raames; kutsub komisjoni üles Doha vooru raames energiliselt nõudma, et loomakaitse võetaks mittekaubandusküsimusena läbirääkimiste päevakorda ning toetusmeetmed loomakaitse edendamiseks maaelu arengu poliitika ja nõuetele vastavuse poliitika raames tunnistataks ilma piiranguteta "rohelise kasti" kõlblikeks;

61.   kutsub komisjoni üles tegema jõupingutusi mittekaubandusküsimuste tunnustamiseks WTO või edasiste kokkulepete raames rahvusvahelisel tasandil loomakaitsestandardite kohta enne loomakaitset puudutavate õigusaktide karmistamist Euroopa Liidus;

62.   juhib tähelepanu sellele, et WTO kaubanduseeskirjad ei piira tootmissüsteemide valideerimist, nagu on mõista antud teatise esialgses sõnastuses, ning seetõttu on võimalik ja soovitav valideerida tootmissüsteemid, mis kohaldavad miinimumnõuetest selgelt kõrgemaid heaolustandardeid;

63.   toetab komisjoni tema püüdlustes lisada loomakaitse lisaks mitmepoolsele strateegiale kahepoolsetesse kaubanduslepingutesse (nt Tšiili ja Kanadaga) või veterinaarlepingutesse ning laiendada teabevahetust loomakaitse teemadel kolmandate riikide ja nende esindajatega;

64.   on arvamusel, et kõigis sanitaar- ja fütosanitaarmeetmeid käsitlevates praegustes ja tulevastes kahepoolsetes lepingutes kolmandate riikidega tuleks kehtestada eesmärgid, mis tagaksid, et kolmandatest riikidest pärit loomsed saadused on toodetud vähemalt ELi standarditega võrreldavaid loomade heaolustandardeid järgides ning et Euroopa tarbijaid teavitatakse nendest standarditest;

65.   kutsub komisjoni ja liikmesriike üles võtma meetmeid, et julgustada loomsete saaduste Euroopa Liitu importijaid nõudma oma tarnijatelt vähemalt ELi õigusaktidega sätestatud loomade heaolu puudutavate standardite täitmist;

66.   väljendab heameelt väljakuulutatud dialoogi üle arenguriikidega turu lisavõimaluste üle, mida pakuvad neile kõrged loomakaitsestandardid; kutsub komisjoni üles abistama arenguriike loomakaitsestandardite täitmisel olemasolevate või uute kaubandusabi programmide raames;

67.   väljendab heameelt komisjoni jõupingutuste üle aidata arenguriikidel anda oma panus rahvusvaheliste standardite kehtestamisse kaubandusega seotud abi kaudu;

68.   väljendab heameelt komisjoni tehtud töö üle arenguriikidele antava kaubandusega seotud tehnilise abi projektide kaudu, näiteks toetades arenguriikide ekspertide osalemist rahvusvaheliste standardite kehtestamise alastel kohtumistel ning saates ELi tehnilisi eksperte arenguriikidesse; märgib, et kolmandate riikide esindajad saavad juba praegu osaleda ELi koolitustel, mida korraldatakse liikmesriikide pädevatele asutustele ELi loomade heaolu käsitlevate eeskirjade rakendamise kohta, ning on veendunud, et selleks, et arengumaad saaksid kaubandusvõimalustest täit kasu, peaks ühendus vastama taotlustele pakkuda nii kahepoolsete kui mitmepoolsete arengualgatuste kaudu analüüse, koolitusi, teadusuuringuid ja rahalist abi; on samuti seisukohal, et loomade heaolu parandamine toob neile riikidele sageli otsest kasu nii rahalisest kui ka toiduainetootmise ja keskkonnakaitse seisukohast;

69.   on arvamusel, et ühenduse otsus keelata hormoonidega töödeldud veiseliha importimine on teadusuuringute põhjal täiesti õigustatud, ning kutsub Kanadat ja Ameerika Ühendriike üles kõrvaldama viivitamata oma põhjendamatud ja WTO põhimõtetega kokkusobimatud sanktsioonid Euroopa kaupade vastu;

70.   väljendab heameelt ettepaneku üle keelustada koera- ja kassinaha import, eksport, nendega kauplemine ja nende töötlemine ning kutsub komisjoni üles tegema ettepanekut täielikult keelustada hülgetoodete ja kolmandatest riikidest pärit "julmusega seotud toodete" import, näiteks elusalt nülitud loomade karusnaha, veterinaarkontrollita tõuaretusfarmidest pärit karusnaha, ohustatud liikidel põhinevate farmaatsiatoodete ja kõikide toodete import, mille madalad tootmisstandardid ohustavad keskkonda ja bioloogilist mitmekesisust;

71.   kutsub komisjoni üles esitama ettepanekuid, et muuta looduses püütud lindude ELi importimise ajutine keeld eetilistel ning tervisega ja heaoluga seonduvatel põhjustel alaliseks;

72.   tunneb muret, et kauplemine eksootiliste loomadega ohustab nii bioloogilist mitmekesisust kui ka loomade heaolu ja usub, et bioloogilise mitmekesisuse mõjutusi tuleks võtta arvesse tegevuskavas osutatud piiriüleseid probleeme käsitleva loomade heaolu poliitika kavandamisel;

73.   väljendab muret seoses võitlusloomade kannatustega; kutsub Euroopa Ühendust üles tegema lõppu koera- ja kukevõitlustele vastavate riiklike või ühenduse õigusaktide kaudu ning tagades, et nendes osalejad ei saa oma tegevuseks mingeid riiklikke ega rahvuslikke toetusi;

74.   on arvamusel, et komisjoni aruandega Euroopa Parlamendile ja nõukogule geneetiliste parameetrite mõju kohta sugubroilerite ja broilerkanade heaolule, mis tuleb esitada 2010. aastaks, peavad kaasnema asjakohased õigusalased ettepanekud;

75.   on arvamusel, et 2009. aastaks kavandatud aruandega Euroopa Parlamendile ja nõukogule põllumajanduslikel eesmärkidel peetavate sigade kaitse kohta, peavad kaasnema asjakohased õigusalased ettepanekud;

76.   nõuab, et Bulgaaria ja Rumeenia juhinduksid juba praegu ühenduse loomakaitsealastest eesmärkidest ning rakendaksid kõik olemasolevad ELi loomade heaolu käsitlevad õigusaktid ja tagaksid nende täitmise enne 2007. aasta jaanuari või, kui nende ühinemislepingutes on ette nähtud üleminekuperioodid, siis vähemalt selle perioodi jooksul;

77.   on arvamusel, et komisjon peab enne uue liikmesriigi Euroopa Liitu vastu võtmist liidu loomakaitset käsitlevate õigusaktide kohase rakendamise ning ettenähtud riiklikud kontrollimised üle kontrollima;

78.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.

(1) EÜT L 358, 18.12.1986, lk 1.
(2) 3. märtsil 1973. aastal alla kirjutatud ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsioon.
(3) Nõukogu 22. detsembri 2004. aasta määrus (EÜ) nr 1/2005, mis käsitleb loomade kaitset vedamise ja sellega seonduvate toimingute ajal (ELT L 3, 5.1.2005, lk 1).
(4) Nõukogu 29. juuni 1995. aasta direktiiv 95/29/EÜ, millega muudetakse direktiivi 91/628/EMÜ loomade kaitse kohta vedamise ajal (EÜT L 148, 30.6.1995, lk 52).
(5) Komisjoni 1. juuli 2005. aasta määrus (EÜ) nr 1071/2005, millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2826/2000 (põllumajandustoodete ja -saaduste teavitamis- ja müügiedendusmeetmete kohta siseturul) üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 179, 11.7.2005, lk 1).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika