Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/2046(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0290/2006

Predkladané texty :

A6-0290/2006

Rozpravy :

PV 11/10/2006 - 19
CRE 11/10/2006 - 19

Hlasovanie :

PV 12/10/2006 - 7.25
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2006)0417

Prijaté texty
PDF 324kWORD 103k
Štvrtok, 12. októbra 2006 - Brusel
Ochrana a pohoda zvierat (2006-2010)
P6_TA(2006)0417A6-0290/2006

Uznesenie Európskeho parlamentu o akčnom pláne Spoločenstva na ochranu a pohodu zvierat na roky 2006 – 2010 (2006/2046(INI))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie pre Európsky parlament a Radu o akčnom pláne Spoločenstva na ochranu a dobré životné podmienky zvierat na roky 2006 – 2010 (KOM(2006)0013) ("Akčný plán"),

–   so zreteľom na pracovný dokument Komisie o akčnom pláne Spoločenstva v oblasti ochrany a dobrých životných podmienok zvierat na obdobie rokov 2006 - 2010 - Strategický základ navrhovaných opatrení (KOM(2006)0014 a SEK(2006)0065),

–   so zreteľom na protokol k Zmluve o ES (Zmluva z Amsterdamu) o ochrane a dobrých životných podmienkach zvierat,

–   so zreteľom na smernicu Rady 86/609/EHS z 24. novembra 1986 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa ochrany zvierat používaných na pokusné a iné vedecké účely(1),

–   so zreteľom na predpisy Spoločenstva o ochrane hospodárskych zvierat,

–   so zreteľom na siedmy rámcový program pre výskum, technický rozvoj a demonštračné činnosti, ktorý sa v súčasnosti pripravuje (KOM(2005)0119) ("Siedmy rámcový program pre výskum"),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie pre jarné zasadnutie Európskej Rady, pod názvom Spoločne pracujeme na hospodárskom raste a zamestnanosti – Nový začiatok lisabonskej stratégie (KOM(2005)0024),

–   so zreteľom na usmernenia Komisie z 15. júna 2005 týkajúce sa hodnotenia vplyvov (SEK(2005)0791),

–   so zreteľom na mandát, ktorý bol udelený Komisii na rokovania WTO v oblasti poľnohospodárstva, ako ho ustanovuje návrh Komisie o postupoch v rokovaniach WTO v oblasti poľnohospodárstva (referenčný dokument č. 625/02) z januára 2003,

–   so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, ako aj stanoviská Výboru pre medzinárodný obchod a Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A6-0290/2006),

A.   keďže každá činnosť zameraná na zabezpečenie ochrany a dobrých životných podmienok zvierat by mala vychádzať zo zásady, že zvieratá sú cítiace bytosti, ktorých špecifické potreby je nevyhnutné brať do úvahy, a keďže ochrana zvierat je v 21. storočí prejavom ľudskosti a výzvou pre európsku civilizáciu a kultúru,

B.   keďže v Európe sa v posledných rokoch vydali rozličné právne predpisy na ochranu zvierat a dosiahla sa jedna z najvyšších úrovní ochrany zvierat vo svete; keďže Európsky parlament opakovane poukázal na to, že tento proces považuje za nevyhnutný; a keďže vysoká úroveň ochrany zvierat v Európe spĺňa dopyt verejnosti po eticky a sociálne prijateľných produktoch,

C.   keďže ochrana zvierat sa týka viacerých oblastí politiky a mnohých etických, sociálnych, politických i hospodárskych otázok a keďže ochrana zvierat sa nesmie obmedzovať len na ochranu a dobré životné podmienky pokusných zvierat alebo hospodárskych zvierat, ale musí zahŕňať aj všetky zvieratá,

D.   keďže existuje súvislosť medzi ochranou zvierat, ich zdravím a bezpečnosťou produkcie; alternatívne testovacie metódy a vysoká úroveň ochrany zvierat od chovu až po ich porážku môžu pozitívne ovplyvniť bezpečnosť a kvalitu produkcie,

E.   keďže ďalší vývoj ochrany zvierat v Spoločenstve si vyžaduje väčšie výskumné úsilie a integráciu ochrany zvierat do všetkých príslušných hodnotení vplyvov, ako aj zapojenie všetkých zainteresovaných skupín do rozhodovacieho procesu a transparentnosť i prijatie, ako aj jednotné uplatnenie a kontrola dodržiavania súčasných predpisov na všetkých úrovniach sú predpokladom úspešnej stratégie na ochranu zvierat v Európe,

F.   keďže cieľom stratégie na ochranu zvierat musí byť primerané zohľadnenie zvýšených nákladov na ochranu zvierat; keďže ambiciózna politika v oblasti ochrany zvierat môže byť len čiastočne úspešná, ak ju bude presadzovať jednostranne iba EÚ, bez európskeho a celosvetového dialógu a bez silnej informačnej stratégie doma aj v zahraničí zameranej na výhody prísnych noriem na ochranu zvierat,

G.   keďže je dôležité, aby politiku EÚ v oblasti ochrany zvierat dopĺňala koherentná obchodná politika, ktorá napriek snahe EÚ uznáva skutočnosť, že dobré životné podmienky zvierat neboli riešené rámcovou dohodou z júla 2004 ani žiadnym iným z kľúčových dokumentov v kole rokovaní WTO v Dohe; keďže preto nie je možné zaviesť ďalšie normy týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na medzinárodnú konkurencieschopnosť výrobcov, pokiaľ nenastane podstatná zmena v postoji hlavných partnerov EÚ vo WTO,

H.   keďže uznávanie takzvaných neobchodných záujmov, ktoré zahŕňajú dobré životné podmienky zvierat, nebolo prioritou Komisie na rokovaniach WTO; keďže sa preto neočakáva, že uznávanie neobchodných záujmov bude súčasťou akejkoľvek konečnej dohody, ak Komisia v priebehu rokovaní výrazne nezmení taktiku,

I.   keďže existuje nebezpečenstvo, že stratégia na ochranu hospodárskych zvierat, ktorá je obmedzená na európsky trh, môže vyústiť do zníženia počtu európskych výrobcov,

J.   keďže akúkoľvek harmonizáciu ochrany hospodárskych zvierat v EÚ musí sprevádzať regulácia dovozu s ohľadom na rovnaký cieľ, aby sa zabránilo vzniku postaveniu európskych výrobcov do nevýhodného postavenia na európskom trhu,

K.   keďže pilierom európskej politiky v oblasti ochrany zvierat je uplatňovanie zásady 3R (Replacement, Reduction, Refinement – nahradenie, zníženie, zdokonalenie), prostredníctvom ktorého by sa malo znížiť používanie zvierat na účely výskumu, vedy a schválenia výrobku,

1.   víta akčný plán Spoločenstva na ochranu zvierat na roky 2006 – 2010, ktorým sa po prvýkrát prekladá protokol na ochranu zvierat k Amsterdamskej zmluve do integrovaného prístupu pre ďalší rozvoj ochrany zvierat v Európe;

2.   vyjadruje obavy, že Komisia navrhuje iba "úsilie zabezpečiť", aby sa ochrana zvierat v plnej miere zohľadnila aj v súvisiacich oblastiach politiky;

3.   považuje za naliehavé, aby sa zaviedol postup na hodnotenie politiky EÚ v oblasti ochrany zvierat pri plnení právnych záväzkov v súlade s protokolom o ochrane a dobrých životných podmienkach zvierat, ktorý je prílohou k zmluve;

4.   domnieva sa, že zlepšená ochrana zvierat je trvalým záväzkom Spoločenstva, a preto vyzýva Komisiu, aby včas informovala o dosiahnutom pokroku a na základe toho predložila správu o aktualizácii akčného plánu po roku 2010;

5.   vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v rámci svojich právomocí ďalej rozvíjali ochranu zvierat, a aby pritom komplexne zohľadnili ochranu a dobré životné podmienky všetkých zvierat; vyzýva Komisiu, aby sa zasadila o celoeurópsky zákaz kastrácie ošípaných od siedmeho dňa života bez anestézie;

6.   s poľutovaním konštatuje, že ťažisko európskej politiky v oblasti ochrany zvierat sa až doteraz takmer výlučne týkalo dobrých životných podmienok a ochrany hospodárskych zvierat;

7.   víta úsilie Komisie o rozvoj a zlepšenie právnych predpisov na ochranu zvierat, väčšiu integráciu ochrany zvierat do všetkých oblastí politiky Spoločenstva a využitie širokého rozsahu možných opatrení (zákonodarstvo, fakultatívne usmernenia pre správnu prax, vzdelávanie, podpora, výskum atď.) s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň ochrany zvierat vo všetkých oblastiach zaobchádzania so zvieratami; v tejto súvislosti považuje za prvoradé obmedziť legislatívny prístup, ak je opodstatnený, na spoločný základ, na ktorom možno rozvíjať dobrovoľné dodatočné iniciatívy s príslušným ad hoc označením;

8.   zdôrazňuje, že na zlepšenie alebo novo navrhované minimálne normy týkajúce sa ochrany zvierat a ich zdravia sa treba dohodnúť na zozname priorít, ktorý by jasne vymenoval druhy zvierat a vymedzil problémy; domnieva sa, že tento zoznam priorít by počas niekoľkých nasledujúcich rokov mal obsahovať tieto zvieracie druhy: dojnice, dospelý hovädzí dobytok, živočíchy akvakultúry, chovné ošípané a morky;

9.   domnieva sa, že vzhľadom na odlišnosť úlohy každého mechanizmu bude nevyhnutné uskutočniť politický výskum, aby sa tieto úlohy mohli vypracovať a objasniť zúčastneným stranám;

10.   konštatuje, že veľa politík Spoločenstva, na ktoré sa nevzťahuje akčný plán, má dopad na ochranu zvierat, napríklad politika trvalo udržateľného rastu, dohovor CITIES(2) a obchodné a marketingové normy, a zdôrazňuje, že vo všetkých dôležitých politických oblastiach treba venovať plnú pozornosť otázkam ochrany zvierat;

11.   poukazuje na to, že zavedením prísnejších noriem v oblasti ochrany a dobrých životných podmienok zvierat sa musí vziať do úvahy osobitná situácia jednotlivých regiónov EÚ;

12.   zdôrazňuje, že Komisia zabezpečuje vykonávanie všetkých v súčasnosti platných právnych predpisov EÚ týkajúcich sa ochrany zvierat a že tieto zostanú aj naďalej v účinnosti;

13.   vyzýva Komisiu a členské štáty, aby dbali o jednotné uplatňovanie a kontrolu všetkých právnych predpisov v EÚ na základe pravidiel vzájomného súladu a dôsledne postupovali pri zistení ich porušenia, aby si udržali dôveru občanov v platné pravidlá a zaručili spravodlivú hospodársku súťaž v EÚ;

14.   považuje za potrebné posudzovať prijímanie opatrení na zlepšenie ochrany zvierat z hľadiska ich sociálno-hospodárskych účinkov;

15.   vyzýva Komisiu, aby systematicky integrovala príslušné hodnotenia dopadov všetkých opatrení v oblasti ochrany zvierat; domnieva sa, že všetky hodnotenia dopadu nových noriem pre ochranu zvierat musia brať do úvahy jednotu etických, sociálnych a hospodárskych vplyvov a zamerať sa na najnovšiu úroveň vedeckých poznatkov, praktických skúseností a vývoja na medzinárodnej úrovni; je potrebné, aby ukazovali pozitívne účinky a komplexne zohľadňovali vzájomné pôsobenie medzi rôznymi faktormi, ako sú napríklad ochrana zvierat, udržateľnosť, zdravie zvierat, životné prostredie a kvalita produktov;

16.   uznáva, že prísne normy v oblasti ochrany zvierat spôsobujú poľnohospodárom dodatočné náklady a domnieva sa, že sú potrebné osobitné opatrenia, aby sa zabránilo premiestňovaniu výroby do krajín s nižšími normami; vyzýva preto Komisiu, aby pri všetkých hodnoteniach vplyvu brala do úvahy hľadisko bezpečnosti pracovného miesta; v súlade s revidovanou lisabonskou stratégiou je nevyhnutná presná analýza nákladov nových návrhov a ich vplyvu na postavenie príslušných oblastí hospodárstva a výskumu v medzinárodnej hospodárskej súťaži;

17.   poukazuje na to, že primerané termíny na vykonávanie, zohľadňujúce počet pracovníkov a veľkosť podniku alebo zamedzenie zbytočnej byrokracii na kontrolu a dokumentáciu zvyšujú prijateľnosť dôležitosti ochrany zvierat pre zodpovedné osoby; je potrebné dôkladne preskúmať možnosti, ktoré ponúka využitie moderných technológií a postupov;

18.   zdôrazňuje, že medzi ochranou zvierat a ich zdravím je úzka vzájomná súvislosť; domnieva sa, že akčný plán má byť vykonaný čo najviac tak, aby sa väčšou ochranou zvierat dosiahlo ich lepšie zdravie a aby bola politika zdravia zvierat mala vždy na zreteli zlepšenie ich ochrany a aby boli takéto zlepšenia merateľné;

19.   vyzýva Komisiu, aby v rámci boja proti chorobám zvierat vo väčšej miere zohľadňovala aspekty ochrany zvierat; domnieva sa, že regionálne očkovanie v krízových situáciách je v porovnaní s porážkou veľkého počtu zdravých zvierat v dôsledku nákaz výhodnejšie, a to aj napriek rôznym prístupom k očkovaniu v každom členskom štáte a ich možným vplyvom na obchod; okrem toho sa domnieva, že v prípade, ak je to technicky možné, by sa preventívne očkovanie malo vykonávať vo väčšom rozsahu; vyzýva Komisiu, aby zvýšila svoje úsilie primeraným spôsobom upraviť príslušné zmluvy Svetovej organizácie pre zdravie zvierat (Office International des Epizooties, OIE), aby sa znížil počet obmedzení na obchod s výrobkami pochádzajúcimi z očkovaných zvierat;

20.   víta skutočnosť, že v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky sa kladie väčší dôraz na ochranu zvierat; poukazuje však na to, že administratívne náklady na tieto účely sú už teraz príliš vysoké; okrem toho vyjadruje poľutovanie nad tým, že zníženie finančných prostriedkov na politiku rozvoja vidieka vytvorí v praxi prekážky pri zabezpečovaní finančnej pomoci určenej chovateľom dobytka na prispôsobenie sa predpisom Spoločenstva v oblasti dobrých životných podmienok zvierat; vyjadruje poľutovanie nad tým, že chovatelia hydiny a ošípaných nedostávajú náhrady za to, že v rámci režimov vzájomného súladu dodržiavajú právne predpisy Spoločenstva v oblasti ochrany zvierat;

21.   vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v rámci politiky pre vidiek vyskúšali použitie všetkých dostupných nástrojov na ochranu zvierat;

22.   poukazuje na to, že pravidlá Spoločenstva týkajúce sa prepravy zvierat (nariadenie (ES) č. 1/2005(3) a smernica 95/29/ES(4)) sa v praxi často nedodržiavajú, najmä ak ide o dodržiavanie prestávok a napájanie a kŕmenie zvierat; preto vyzýva Radu a Komisiu, aby prijali príslušné opatrenia a zabezpečili, že členské štáty zvýšia počet a účinnosť kontrol uplatňovania pravidiel ES;

23.   poukazuje na skutočnosť, že pokiaľ ide o prepravu zvierat, je absolútne nevyhnutné, aby sa zaviedli a zohľadňovali vedecky podložené ukazovatele ochrany zvierat (týkajúce sa vhodných technológií, časových rámcov, odborne pripravených pracovníkov) a aby sa po stanovení týchto ukazovateľov venovala, vzhľadom na rôzne úrovne prispôsobenia sa zvierat prostrediu, pozornosť klimatickým rozdielom medzi jednotlivými členskými štátmi; vyzýva preto Komisiu, aby podporovala úsilie zamerané na určenie a zavedenie objektívnych a špecifických parametrov, ktoré sú vhodné na lepšie definovanie dobrých životných podmienok zvierat počas prepravy, s cieľom vytvoriť integrované certifikačné systémy, ktoré okrem iného zohľadnia aj vplyv rôznych klimatických a štrukturálnych charakteristík európskych regiónov na zvieratá a spôsoby a dobu ich prepravy;

24.   poukazuje na to, že Komisia by mala do roku 2010 predložiť správu Európskemu parlamentu a Rade o priestorových limitoch a maximálnej dĺžke prepravy zvierat spolu s príslušnými legislatívnymi návrhmi;

25.   domnieva sa, že podpora zásady 3R a podpora budúcich trendov vo výskume v oblasti ochrany zvierat sú dve odlišné veci, a preto by sa mal štvrtý cieľ Akčného plánu rozdeliť na dva samostatné ciele;

26.   víta plánovaný výskum v oblasti ochrany zvierat; domnieva sa, že výskum sa musí okrem všeobecného prehĺbenia poznatkov sústrediť na rozvoj jednoducho použiteľných a transparentných ukazovateľov, systémov pre certifikáciu a označovanie a na alternatívne riešenie pre pokusy na zvieratách (zásada 3R);

27.   vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že do existujúcich a nových právnych predpisov na ochranu zvierat sa v maximálnej miere začlenia hneď po ich vytvorení vyhovujúce a vedecky podložené ukazovatele; inými slovami, dôraz by sa mal klásť na stanovenie cieľov, a nie na stanovenie prostriedkov;

28.   vyzýva Komisiu, aby sa v budúcnosti akákoľvek revízia pravidiel v oblasti dobrých životných podmienok zvierat zakladala na objektívnych ukazovateľoch, aby sa tak zabránilo svojvoľným rozhodnutiam, ktoré by mohli mať nepriaznivé hospodárske dôsledky pre chovateľov dobytka;

29.   vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v rámci siedmeho rámcového programu pre výskum zabezpečili dostatočné prostriedky na výskum v oblasti ochrany zvierat a dobrých životných podmienok všetkých zvierat, ktoré skutočne umožnia dosiahnuť ciele akčného programu; dôrazne vyzýva, aby sa osobitný dôraz kládol na výskum zameraný na vytvorenie objektívnych ukazovateľov pre dobré životné podmienky zvierat a aby sa pri tvorbe týchto ukazovateľov zohľadnili rôzne klimatické podmienky v rámci EÚ;

30.   vyzýva Komisiu, aby podporovala výskum a rozvoj elektronických systémov na identifikáciu zvierat;

31.   vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že aj v siedmom rámcovom výskumnom programe pre výskum bude možné bez nadmernej byrokracie naďalej využívať technologické platformy a výskumné práce šiesteho rámcového výskumného programu, ktoré, ako napríklad "PredTox", podstatne prispievajú k uskutočneniu cieľov akčného programu;

32.   považuje za nevyhnutné komplexne zohľadniť zásadu 3R; víta úsilie Komisie o ďalší rozvoj smernice 86/609/EHS; podporuje Komisiu, aby ešte v roku 2006 predložila príslušné návrhy právnych predpisov; očakáva, že Komisia v tejto súvislosti vysvetlí možnosť zabezpečenia jednotného uplatňovania a kontroly ustanovení;

33.   domnieva sa, že návrh na prepracovanie legislatívy EÚ o pokusoch na zvieratách musí zabezpečiť, aby sa rozsah pôsobnosti smernice 86/609/EHS rozšíril o základný výskum a výskum s použitím zvierat na pedagogické účely;

34.   vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že príspevky priemyslu na nahradenie pokusov na zvieratách, na ktorom sa dohodlo celé Európske partnerstvo za alternatívne prístupy k pokusom na zvieratách, sú účinné, kontrolovateľné a poskytované včas; vyzýva Komisiu, aby zdokonalila ustanovenia o vzájomnom poskytovaní údajov o pokusoch na stavovcoch a o zabraňovaní duplicity pokusov na zvieratách a  by ich uplatňovala vo všetkých oblastiach experimentov so zvieratami, a aby zdokonalila všetku legislatívu vyžadujúcu pokusy na zvieratách vrátane poskytovania údajov z neuverejnených a záporných štúdií;

35.   vyzýva Komisiu, aby sa na medzinárodnej úrovni, predovšetkým na úrovni WTO a OIE, zasadila o jednotnú právnu normu pre ochranu zvierat a prípadne požiadaviek, pokiaľ ide o pokusy vykonávané na zvieratách a aby sa usilovala o uznanie postupov pri ochrane zvierat schválených v Európe; domnieva sa, že je nevyhnutné, aby sa urýchlil vývoj, potvrdzovanie a prijímanie metód, ktoré nevyužívajú pokusy na zvieratách, a že v každom štádiu je potrebné poskytnúť väčšiu finančnú, personálnu a administratívnu podporu, aby sa tak zabezpečilo čo najrýchlejšie nahradenie pokusov na zvieratách;

36.   vyzýva regulačné orgány EÚ, aby uznali testy, ktoré nie sú vykonávané na zvieratách a ktoré už boli schválené Európskym strediskom pre validáciu alternatívnych metód;

37.   uznáva, že nekvalitná vedecká práca je neetická a plytvá prostriedkami a že EÚ by mala požadovať, aby všetky nové, revidované a existujúce testy bezpečnosti z hľadiska zdravia ľudí a životného prostredia boli plne ratifikované podľa moderných noriem predtým, ako takéto testy budú vyžadované, odporúčané alebo potvrdené právnymi predpismi alebo stratégiami Spoločenstva;

38.   vyzýva Komisiu, aby pred zriadením ďalšieho orgánu na úrovni Spoločenstva na ochranu zvierat zlepšila prepojenie už existujúcich inštitúcií Spoločenstva, ktoré sa zaoberajú otázkami ochrany zvierat;

39.   víta úsilie Komisie o rozvoj a prieskum spôsobu označovania ochrany zvierat; spotrebiteľovi tak poskytuje možnosť, aby sa pri nákupe rozhodoval na základe informácií; je potrebné usilovať sa o to, aby sa zohľadňovalo označovanie spracovaných výrobkov;

40.   domnieva sa, že spotrebitelia by mali byť informovaní a pripravení zaplatiť vyššie ceny za výrobky pochádzajúce z fariem, ktoré spĺňajú vyššie normy na ochranu zvierat a že tieto výrobky by mali byť náležite označené;

41.   domnieva sa, že predloženie správy Komisie Európskemu parlamentu a Rade plánované na rok 2008 o možnostiach zavedenia systému povinného označovania kuracieho mäsa a mäsových výrobkov, založeného na súlade s normami o ochrane zvierat, by a malo zameriavať najmä na dodržiavanie noriem pre dobré životné podmienky zvierat, ktoré presahujú minimálne požiadavky; domnieva sa, že program označovania založený na vyšších normách, ako je právne minimum by odstránil problém spotrebiteľov, ktorí chcú kúpiť produkt vyrobený s osobitným dôrazom na dobré životné podmienky zvierat, ale nemôžu ho v obchode rozoznať;

42.   vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že označovanie bude transparentné, ľahko zrozumiteľné a spoľahlivé; domnieva sa, že označenie EÚ, ktoré napríklad uvádza, že "výrobok bol vyrobený v súlade s normami EÚ na ochranu zvierat", a v prípade výrobkov, ktoré nezodpovedajú týmto normám, že "výrobok nebol vyrobený v súlade s normami EÚ na ochranu zvierat", by v prípade všetkých výrobkov predávaných v Európe zabezpečil dodržiavanie zrozumiteľnej a záväznej normy na ochranu zvierat ; v prípade opatrení týkajúcich sa ochrany zvierat, ktoré prevyšujú minimálne normy, by osobitná informácia na označení lepšie informovala spotrebiteľa o nadštandardnom úsilí výrobcu, čo by mohlo zvýšiť tlak na obchodných partnerov, aby prevzali európske normy v tejto oblasti a takýmto spôsobom by Európa mohla vyvážať svoje normy pre dobré životné podmienky zvierat do celého sveta; zdôrazňuje úlohu privátnych značiek, predovšetkým pokiaľ ide o vyššie normy pre dobré životné podmienky zvierat;

43.   žiada, aby Komisia poskytovala finančnú podporu pre vnútroštátne informačné a propagačné opatrenia pre potravinárske produkty živočíšneho pôvodu v súlade s nariadením (ES) č. 1071/2005(5) na základe výrobných noriem zohľadňujúcich dobré životné podmienky zvierat; preto sa domnieva, že sa treba prednostne zaoberať plánovaným vytvorením "európskej normy kvality pre výrobky pochádzajúce z výrobných systémov rešpektujúcich dobré životné podmienky zvierat", ako to bolo navrhnuté v akčnom pláne Komisie;

44.   víta zámer uľahčiť spotrebiteľom rozoznávanie navrhovaných marketingových a informačných systémov, zároveň však zdôrazňuje, že je potrebné uľahčiť ich používanie všetkým subjektom potravinového reťazca;

45.   rozhodne podporuje plánovaný úmysel vypracovať a preskúmať súhrnné a jednotné ukazovatele ochrany zvierat; tieto ukazovatele sa musia opierať o dobrý vedecký základ, musia byť objektívne, overiteľné a opakovateľné a musia zabezpečiť transparentnosť noriem pre ochranu zvierat; je nevyhnutné, aby sa zohľadnili aj aspekty týkajúce sa zdravia zvierat; súhrnné a jednotné ukazovatele by mali uľahčiť kontrolu, znížiť byrokraciu a priniesť vedecké výsledky, ktoré by boli porovnateľné medzi členskými štátmi;

46.   vyzýva Komisiu, aby sa usilovala do troch rokov vypracovať súhrnné ukazovatele ochrany zvierat a skončenie príslušného výskumu;

47.   vyzýva Komisiu, aby čo najskôr predložila plánovanú komunikačnú stratégiu a dôsledne ju vykonala; verí, že akčný plán môže byť úspešný len vtedy, ak budú všetci účastníci dostatočne informovaní o výhodách, ktoré bude pre zvieratá a výrobky predstavovať vysoká úroveň ochrany zvierat v Európe;

48.   domnieva sa, že potenciál systémov záruk pohody zvierat na zlepšenie ochrany zvierat, je ohrozený konkurenciou lacnejších výrobkov, ktoré pochádzajú zo systémov záruk, v ktorých sú zvieratá chované na úrovni noriem ochrany zvierat neprevyšujúcich právne minimum a že je preto potrebný právny rámec, ktorý stanoví minimálne normy pre zabezpečenie kvality;

49.   vyzýva Komisiu a členské štáty, aby sa usilovali o rozšírenie informovanosti spotrebiteľov; je potrebné preskúmať súčasné nástroje podpory, ktoré majú zjednodušiť vedenie príslušných marketingových a informačných kampaní;

50.   víta vytvorenie informačného fóra pre ochranu zvierat; toto fórum má podporovať výmenu informácií o súčasnom vývoji v oblasti ochrany zvierat, úroveň vedeckých poznatkov a predovšetkým príklady osvedčených postupov;

51.   súhlasí s názorom, že európska stratégia na podporu komunikácie na tému ochrany zvierat v EÚ a v tretích krajinách, je potrebná, aby občanom objasnila rôzne systémy živočíšnej výroby, rovnako ako náklady a prínosy prísnejších noriem na ochranu zvierat; táto stratégia by sa mala realizovať nezávisle a pod záštitou navrhovaného centra alebo laboratória;

52.   vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prípadne z prostriedkov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) poskytli dostatok prostriedkov pre školenie, odborné vzdelávanie a poradenstvo;

53.   domnieva sa, že v období plánovania rozsiahlej liberalizácie podmienok prístupu na poľnohospodárske trhy by mohlo zavedenie nových vyšších noriem v EÚ 25 bez normalizácie v rámci WTO viesť k zníženiu konkurencieschopnosti produkcie Spoločenstva;

54.   s poľutovaním konštatuje, že niektoré prvky potravinovej výroby sa so zreteľom na normy v oblasti pohody a ochrany zvierat, ktoré sú v súčasnosti platné, dostávajú mimo EÚ a vyzýva preto Komisiu, aby posúdila rozsah tohto trendu;

55.   vyzýva Komisiu, aby poskytla náhradu za finančné straty, ktoré výrobcom v Spoločenstve spôsobili zvýšené náklady na výrobu vykonaním opatrení pre pohodu zvierat;

56.   poukazuje na to, že vysoké normy na ochranu zvierat spôsobovali v mnohých prípadoch dodatočné náklady; vo voľnom svetovom obchode však aspekty ochrany zvierat majú doteraz len druhoradú úlohu, čo môže mať za následok dumpingové ceny na úkor ochrany zvierat a znevýhodnenie európskych výrobcov na trhoch v Európe a v tretích krajinách; navrhuje preto nástroj kvalifikovaného prístupu na trh, ktorý by zabránil, aby boli normy pre pohodu zvierat v EÚ ohrozené zavedením dane na výrobky, ktoré nespĺňajú normy EÚ;

57.   víta preto všetky opatrenia a iniciatívy Komisie, ktoré napomáhajú dosiahnutiu zhody na medzinárodnej úrovni, pokiaľ ide o vysoké normy na ochranu zvierat; domnieva sa, že je potrebné a prvoradé usilovať sa o ďalší rozvoj noriem na ochranu zvierat v rámci OIE a prostredníctvom WTO o to, aby sa stali právne záväznými; domnieva sa, že cieľom by mala byť čo najvyššia celosvetová jednotná úroveň ochrany zvierat; vyzýva Komisiu, aby zatiaľ nezhoršovala narušovanie hospodárskej súťaže ktorým trpia európski výrobcovia zavádzaním nových záväzných, podrobných a jednotných noriem;

58.   vyzýva Komisiu, aby presadzovala výslovné uznanie vysokej úrovne noriem EÚ na ochranu zvierat pri budúcich revíziách Dohody WTO o uplatňovaní sanitárnych a fytosanitárnych opatrení (Dohoda SPS WTO) a ostatných dohôd WTO;

59.   s poľutovaním konštatuje, že ochrana zvierat netvorí súčasť terajšieho kola rokovaní WTO; trvá na tom, aby Komisia bránila európske normy s vedomím dodatočných nákladov, ktoré majú výrobcovia EÚ v dôsledku plnenia týchto noriem;

60.   nalieha na zvýšenie ochrany zvierat v rámci WTO; vyzýva Komisiu, aby sa v rámci kola rokovaní z Dohy energicky zasadila za to, aby bola ochrana zvierat zahrnutá do programu rokovania a uznaná v rámci politiky rozvoja vidieka a politiky krížovej zhody ako spôsobilá pre kritériá "zeleného súboru opatrení" (tzv. green-box);

61.   vyzýva Komisiu, aby sa pred sprísnením právnych predpisov o ochrane zvierat v EÚ usilovala o prerokovanie neobchodných záležitostí v rámci WTO alebo inú dohodu na medzinárodnej úrovni o normách pre ochranu zvierat;

62.   poukazuje na to, že obchodné pravidlá WTO neobmedzujú uznanie výrobných systémov, ako to vyplýva z pôvodného znenia oznámenia a preto je možné a žiaduce uznať výrobné systémy, ktoré používajú podstatne vyššie normy pre pohodu zvierat, ako sú minimálne požiadavky;

63.   podporuje Komisiu v úsilí o rozširovanie multilaterálnej stratégie, zakotvenie ochrany zvierat v bilaterálnych obchodných dohodách (napríklad s Chile a Kanadou) alebo vo veterinárnych dohodách a rozšírenie výmeny otázok o ochrane zvierat s tretími krajinami a ich zástupcami;

64.   domnieva sa, že všetky súčasné a budúce dvojstranné dohody s tretími krajinami, ktoré sa týkajú sanitárnych a fytosanitárnych opatrení, by mali stanovovať ciele, ktoré zaručia, že živočíšne výrobky z tretích krajín sa vyrábajú minimálne podľa noriem týkajúcich sa pohody zvierat porovnateľných s normami EÚ a že informácie o týchto normách sa dostávajú k európskym spotrebiteľom;

65.   vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zaviedli činnosti a podporovali dovozcov živočíšnych produktov do EÚ, aby od svojich dodávateľov požadovali aspoň také normy týkajúce sa pohody zvierat, aké sú na úrovni EÚ;

66.   víta ohlásenie dialógu s rozvojovými krajinami o dodatočných trhových príležitostiach, ktoré im ponúkajú vysoké normy na ochranu zvierat; vyzýva Komisiu, aby podporovala rozvojové krajiny pri dosahovaní noriem na ochranu zvierat ako súčasť existujúceho a nového programu "pomoc pre obchod";

67.   víta snahu Komisie pomôcť rozvojovým krajinám, aby prispeli k medzinárodnému stanovovaniu noriem prostredníctvom pomoci súvisiacej s obchodom;

68.   víta prácu, ktorú Komisia uskutočnila prostredníctvom projektov technickej pomoci v oblasti obchodu s rozvojovými krajinami, napríklad umožnením účasti ich odborníkov na stretnutiach o medzinárodnom stanovení noriem a vyslaním technických odborníkov EÚ do rozvojových krajín; poznamenáva, že predstavitelia tretích krajín sa už môžu zúčastňovať na školiacich kurzoch EÚ o zavádzaní pravidiel pre pohodu zvierat, organizovaných pre príslušné orgány členských štátov, a je presvedčený, že na to, aby rozvojové krajiny mohli naplno využívať obchodné príležitosti, by Spoločenstvo malo splniť požiadavky na poskytovanie analýz, školení, výskumu a finančnej podpory prostredníctvom dvojstranných aj mnohostranných rozvojových iniciatív; ďalej sa domnieva, že zlepšenie životných podmienok zvierat často týmto krajinám pomôže priamo, a to finančne, v produkcii potravín a ochrane životného prostredia;

69.   je presvedčený, že rozhodnutie Spoločenstva zakázať dovoz hormonálne upraveného hovädzieho mäsa je na základe vedeckých štúdií plne oprávnené, a vyzýva Kanadu a USA, aby bezodkladne zrušili neoprávnené sankcie na európsky tovar, ktoré sú nezlučiteľné s pravidlami WTO;

70.   víta navrhovaný zákaz dovozu vývozu, spracovania psích a mačacích kožušín a obchodovania s nimi a vyzýva Komisiu, aby navrhla úplný zákaz dovozu výrobkov z tuleňov a iných výrobkov z tretích krajín, pri výrobe ktorých boli týrané zvieratá, napríklad kožušín získaných sťahovaním zaživa, kožušín z fariem na chov zvierat bez veterinárneho dozoru a farmaceutických výrobkov z ohrozených zvieracích druhoch a zo všetkých oblastí, v ktorých nízka úroveň výrobných noriem ohrozuje životné prostredie a biodiverzitu;

71.   vyzýva Komisiu, aby predložila návrh na zmenu dočasného zákazu dovozu vtákov chytených v ich prirodzenom prostredí do EÚ z etických a zdravotných dôvodov a z dôvodov pohody zvierat na trvalý zákaz;

72.   vyjadruje znepokojenie nad skutočnosťou, že obchodovanie s exotickými zvieratami narušuje biodiverzitu a zhoršuje pohodu zvierat, verí, že následky v oblasti biodiverzity sa zohľadnia pri navrhovaní zásad pre pohodu zvierat v rámci riešenia cezhraničných problémov, o ktorých sa hovorí v Akčnom pláne;

73.   vyjadruje znepokojenie nad utrpením zvierat určených na zápasy; vyzýva Spoločenstvo, aby ukončilo psie a kohútie zápasy prostredníctvom vnútroštátnych právnych predpisov alebo predpisov Spoločenstva a zabezpečilo, aby príslušné subjekty nedostali v súvislosti s touto činnosťou žiadnu štátnu podporu;

74.   domnieva sa, že predloženie správy Komisie Európskemu parlamentu a Rade o vplyve genetických parametrov pre pohodu a dobré životné podmienky brojlerov a rodičov brojlerov, plánované na rok 2010, musia sprevádzať príslušné legislatívne návrhy;

75.   domnieva sa, že správu o ochrane chovných ošípaných, ktorá by sa mala predložiť Európskemu parlamentu a Rade v roku 2009, musia sprevádzať primerané legislatívne návrhy;

76.   požaduje, aby sa Bulharsko a Rumunsko už teraz riadili cieľmi Spoločenstva týkajúcimi sa ochrany zvierat a zaviedli a uplatňovali všetky platné právne predpisy EÚ v oblasti ochrany zvierat pred januárom 2007 alebo, ak prechodné obdobie bolo odsúhlasené ako súčasť ich prístupových zmlúv, aspoň v priebehu tohto obdobia;

77.   domnieva sa, že Komisia by pred prijatím nového členského štátu do EÚ mala preskúmať náležité vykonávanie a primeranú vnútroštátnu kontrolu dodržiavania právnych predpisov EÚ v oblasti ochrany zvierat;

78.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii.

(1) Ú. v. ES L 358, 18.12.1986, s. 1.
(2) Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín, podpísaný 3. marca 1973.
(3) Nariadenie Rady (ES) č. 1/2005 z 22. decembra 2004 o ochrane zvierat počas prepravy a s ňou súvisiacich činností (Ú. v. EÚ L 3, 5.1.2005, s. 1).
(4) Smernica Rady 95/29/ES z 29. júna 1995, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 91/628/EHS o ochrane zvierat počas prepravy (Ú. v. ES L 148, 30.6.1995, s. 52).
(5) Nariadenie Komisie (ES) č. 1071/2005 z 1. júla 2005, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 2826/2000 o informačných a propagačných činnostiach na poľnohospodárske výrobky na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 179, 11.7.2005, s. 1).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia