Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2006/2046(INI)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0290/2006

Predložena besedila :

A6-0290/2006

Razprave :

PV 11/10/2006 - 19
CRE 11/10/2006 - 19

Glasovanja :

PV 12/10/2006 - 7.25
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2006)0417

Sprejeta besedila
PDF 242kWORD 109k
Četrtek, 12. oktober 2006 - Bruselj
Zaščita in dobro počutje živali (2006-2010)
P6_TA(2006)0417A6-0290/2006

Resolucija Evropskega parlamenta o akcijskem načrtu Skupnosti za zaščito in dobro počutje živali 2006-2010 (2006/2046(INI))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o akcijskem načrtu Skupnosti za zaščito in dobro počutje živali 2006-2010 (KOM (2006)0013) (Akcijski načrt),

–   ob upoštevanju delovnega dokumenta Komisije o akcijskem načrtu o zaščiti živali in dobrem počutju živali (2006-2010) - Strateška osnova za predlagane ukrepe (KOM(2006)0014) in SEK(2006)0065),

–   ob upoštevanju Protokola o zaščiti in dobrem počutju živali, ki je bil z Amsterdamsko pogodbo priložen Pogodbi o ES,

–   ob upoštevanju Direktive Sveta 86/609/EGS Sveta z dne 24. novembra 1986 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic o varstvu živali, ki se uporabljajo za poskusne in druge znanstvene namene(1),

–   ob upoštevanju pravil Skupnosti za zaščito rejnih živali,

–   ob upoštevanju Sedmega okvirnega programa za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007 do 2013), ki je zdaj še v pripravi (KOM(2005)0119) (Sedmi okvirni raziskovalni program),

–   ob upoštevanju sporočila Komisije spomladanskemu Evropskemu svetu z naslovom "Skupna prizadevanja za gospodarsko rast in nova delovna mesta - Nov začetek za Lizbonsko strategijo" (KOM(2005)0024),

–   ob upoštevanju smernic Komisije za presojo vplivov z dne 15. junija 2005 (SEK(2005)0791),

–   ob upoštevanju mandata Komisije za pogajanja v okviru STO na področju kmetijstva v skladu s predlogom Komisije o postopkih pri pogajanjih v okviru STO na področju kmetijstva (referenčni dokument 625/02) iz januarja 2003,

–   ob upoštevanju člena 45 svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja ter mnenj Odbora za mednarodno trgovino in Odbora za okolje javno zdravje in varnost hrane (A6-0290/2006),

A.   ker bi morala vsaka dejavnost za zaščito in dobro počutje živali temeljiti na načelu, da so živali čuteča bitja, katerih posebne potrebe bi bilo treba upoštevati, in da je zaščita živali v 21. stoletju izraz človečnosti in izziv za evropsko civilizacijo in kulturo,

B.   ker je Evropa v zadnjih letih sprejela obsežno zakonodajo na področju zaščite živali in dosega eno najvišjih ravni zaščite živali na svetu; in ker je Evropski parlament večkrat poudaril, da je ta proces po njegovem mnenju nujen; ker se z visoko ravnijo zaščite živali v Evropi izpolnjuje želja javnosti po etično in družbeno neoporečnih proizvodih,

C.   ker je z zaščito živali povezanih več političnih področij in veliko etičnih, družbenih, političnih in gospodarskih vprašanj; ker zaščita živali ne bi smela biti omejena le na zaščito in dobro počutje poskusnih živali ali živali na kmetijskih gospodarstvih, ampak bi morala vključevati vse živali,

D.   ker so zaščita in zdravje živali ter varnost proizvodov med seboj povezani; ker lahko nadomestne preskusne metode in visoka raven zaščite živali od vzreje do zakola ugodno vplivajo na varnost in kakovost proizvodov,

E.   ker je treba za nadaljnji razvoj zaščite živali v Skupnosti okrepiti prizadevanja na področju raziskav ter upoštevati zaščito živali pri vseh pomembnih presojah vpliva, kakor tudi vključiti vse interesne skupine v postopek odločanja; ker so preglednost in sprejemljivost ter enotna uporaba ter nadzor obstoječih predpisov na vseh ravneh predpogoj za uspešno strategijo zaščite živali v Evropi,

F.   ker bi si morala strategija zaščite živali prizadevati za ustrezno kritje višjih stroškov, ki jih prinaša zaščita živali; ker ambiciozna politika za zaščito živali brez evropskega in svetovnega dialoga ter zavzete informacijske strategije doma in v tujini, s poudarkom na prednostih višjih standardov za zaščito živali, prinaša le delen uspeh, če jo EU razvija le enostransko,

G.   ker je pomembno, da evropsko politiko za zaščito živali spremlja skladna trgovinska politika, ki se bo zavedala, da vsem prizadevanjem EU navkljub niti v okvirnem sporazuma iz julija 2004 niti v katerem koli drugem ključnem dokumentu kroga pogajanj STO v Dohi ni bil upoštevan pomen dobrega počutja živali; zato novih standardov za zaščito živali, ki bi lahko imeli negativne učinke na mednarodno konkurenčnost proizvajalcev, ne bo mogoče uvesti, dokler ne bodo najpomembnejši partnerji EU v STO korenito spremenili svojega odnosa,

H.   ker priznanje tako imenovanih netrgovinskih zadev, ki vključujejo tudi dobro počutje živali, ni štelo med zadeve, ki so imele pri razpravah Komisije v okviru STO prednost; ker posledično ne gre pričakovati, da bo priznanje netrgovinskih zadev vključeno v končni sporazum, razen če Komisija ne bi odločilno spremenila smeri pogajanj,

I.   ker obstaja nevarnost, da bi zaradi radikalne strategije zaščite rejnih živali, omejene na evropski trg, del evropskih proizvajalcev prenehal opravljati svojo dejavnost,

J.   ker bi bilo treba vzporedno z vsakršnim usklajevanjem zaščite rejnih živali v EU urediti uvoz v istem smislu, da se prepreči poslabšanje položaja evropskih proizvajalcev na evropskem trgu,

K.   ker je uveljavitev načela nadomestitve, zmanjšanja in izboljšanja za zmanjšanje uporabe živali pri raziskavah, v znanosti in pri certificiranju proizvodov, eden temeljev evropske politike zaščite živali,

1.   pozdravlja Akcijski načrt, s katerim je bil Protokol o zaščiti živali, priložen Amsterdamski pogodbi, prvič prenesen v celovit pristop za nadaljnji razvoj zaščite živali v Evropi;

2.   je zaskrbljen, ker si Komisija "prizadeva" zagotoviti le to, da bi zaščito živali v polnem obsegu upoštevali tudi na sorodnih političnih področjih;

3.   meni, da je nujno potrebno uvesti postopek ocenjevanja politike zaščite živali v EU, ki bo ustrezal zakonskim obveznostim po Protokolu o zaščiti in dobrem počutju živali iz priloge k Pogodbi;

4.   meni, da je boljša zaščita živali dolgoročna obveznost Skupnosti, in zato poziva Komisijo, naj pravočasno poroča o doseženem napredku in na podlagi tega predloži sporočilo o nadaljevanju akcijskega načrta po letu 2010;

5.   poziva Komisijo in države članice, naj v okviru svojih pristojnosti še naprej skrbijo za napredek pri zaščiti živali ter pri tem v polni meri upoštevajo zaščito in dobro počutje vseh živali; poziva Komisijo, naj se zavzame za to, da bodo pujski od sedmega dne naprej kastrirani z uporabo anestezije po vsej Evropi;

6.   obžaluje, da je evropska politika zaščite živali doslej dajala poudarek skoraj izključno dobremu počutju in zaščiti rejnih živali;

7.   pozdravlja prizadevanja Komisije za razvoj in izboljšanje zakonodaje s področja zaščite živali, kakor tudi okrepljeno vključevanje zaščite živali na vsa politična področja Skupnosti ter uporabo celega spektra možnih ukrepov (na primer: zakonodaje, prostovoljnih smernic za dobro prakso, izobraževanja, spodbujanja in raziskav) s ciljem zagotavljanja visoke stopnje zaščite živali na vseh ravneh ravnanja z njimi; meni, da je v zvezi s tem prednostna naloga, da se zakonodajni pristop – kjer je ta upravičen – osredotoči na skupno osnovo, na podlagi katere se lahko prostovoljno oblikujejo dodatne pobude z ustreznim ad hoc označevanjem;

8.  Poudarja, da se je za izboljšanje ali novo začrtanje minimalnih standardov, ki se nanašajo na zaščito živali in njihovo dobro počutje, potrebno dogovoriti o prednostnem seznamu, ki bo jasno imenoval vrsto živali in opredelil probleme; meni, da bi moral v naslednjih nekaj letih takšen prednostni seznam vključevati naslednje živalske vrste: molzno govedo, odraslo govedo, živali iz ribogojstva, pitovne prašiče in purane;

9.   ker bo vloga vsakega posameznega mehanizma drugačna, meni, da bodo potrebne raziskave za opredelitev teh vlog in njihovo porazdelitev med zainteresirane strani;

10.   ugotavlja, da številna področja politike EU, kot so trajnostni razvoj, Konvencija CITES(2) ter trgovinski in tržni standardi, vplivajo na zaščito živali, vendar niso zajeta v akcijskem načrtu, ter poudarja, da je treba na vseh ustreznih političnih področjih v celoti upoštevati vprašanja, povezana z zaščito živali;

11.   opozarja, da bi bilo treba pri uvedbi višjih standardov za zaščito in dobro počutje živali upoštevati posebnosti posameznih regij v EU;

12.   poudarja, da Komisija zagotavlja izvajanje vseh trenutno veljavnih predpisov EU, povezanih z zaščito živali, in da bi morali ti še naprej veljati;

13.   poziva Komisijo in države članice, naj na podlagi zahtev navzkrižne skladnosti zagotovijo enotno uporabo in nadzor vseh predpisov v EU ter dosledno ukrepajo proti ugotovljenim kršitvam, da se ohrani zaupanje ljudi v obstoječo ureditev, v EU pa zagotovi poštena konkurenca;

14.   meni, da je treba pri sprejemanju ukrepov za zaščito živali upoštevati družbenoekonomske vplive;

15.   poziva Komisijo, naj pomembne presoje vpliva dosledno vključuje v vse ukrepe za zaščito živali; meni, da je treba pri vseh presojah vpliva v zvezi z novimi standardi za zaščito živali vedno upoštevati vse etične, družbene in gospodarske vplive in se morajo te opirati na najnovejša znanstvena spoznanja, praktične izkušnje in napredek na mednarodni ravni; meni, da bi to moralo prikazovati ugodne učinke ter v polni meri upoštevati medsebojni vpliv različnih dejavnikov, kot so zaščita živali, trajnost, zdravje živali, okolje in kakovost proizvodov;

16.   priznava, da imajo kmetovalci z visokimi standardi zaščite živali dodatne stroške, in meni, da je treba sprejeti posebne ukrepe za preprečitev selitev proizvodnje v države z nižjim standardom; zato poziva Komisijo, naj pri vseh presojah vpliva upošteva vidik varnosti zaposlitve; meni, da je v skladu s pregledano Lizbonsko strategijo nujna natančna analiza stroškov novih predlogov in njihovega vpliva na položaj prizadetih gospodarskih in raziskovalnih skupnosti v mednarodni konkurenci;

17.   opozarja, da bo pomen zaščite živali za odgovorne bolj sprejemljiv, če bodo roki prilagajanja primerni, če se bo upoštevalo število glav živine in velikost gospodarstev in če ne bo nepotrebne birokracije pri nadzoru in dokumentaciji; meni, da je treba natančno preučiti možnosti, ki jih ponuja uporaba modernih tehnologij in postopkov;

18.   poudarja tesne medsebojne vplive zaščite živali in njihovega zdravja; zato meni, da bi bilo treba Akcijski načrt izvajati tako, da bo večja zaščita živali tudi v prid zdravju živali, da si bo politika na področju zdravja živali vedno prizadevala tudi za izboljšanje zaščite živali in da bodo te izboljšave merljive;

19.   poziva Komisijo, naj v boju proti kužnim boleznim živali v večji meri upošteva vidike zaščite živali; meni, da bi moralo imeti cepljenje živali v nujnih primerih v določenih regijah kot strategija boja proti boleznim načeloma prednost pred usmrtitvijo velikega števila zdravih živali, vendar je treba pri tem upoštevati tudi odnos do cepljenja, ki se v posameznih državah članicah razlikuje, in njegove učinke na trgovino; meni, da je treba močneje izkoristiti tudi možnosti preventivne uporabe cepljenja, če je to tehnično izvedljivo; poziva Komisijo, naj okrepi prizadevanja za ustrezno prilagoditev zadevnih pogodb Svetovne organizacije za zdravje živali (OIE), da bo pri proizvodih cepljenih živali manj trgovinskih omejitev;

20.   pozdravlja dejstvo, da se zaščita živali pri skupni kmetijski politiki bolj upošteva; opozarja pa, da so birokratski stroški že zdaj veliko previsoki; nadalje obžaluje, da bo krčenje sredstev za politiko razvoja podeželja v praksi oteževalo financiranje pomoči, ki jo živinorejci prejemajo za prilaganje predpisom Skupnosti za dobro počutje živali; obžaluje, da rejci perutnine in prašičerejci ne bodo prejeli nadomestila za to, da upoštevajo predpise Skupnosti za varstvo živali v okviru zahtev sistemov navzkrižne skladnosti;

21.   poziva Komisijo in države članice, naj v okviru politike razvoja podeželja pozitivno ovrednoti uporabo vseh obstoječih instrumentov za zaščito živali;

22.   opozarja, da v praksi ES pogosto prihaja do neupoštevanja določb o prevozu živali (Uredba (ES) št. 1/2005(3) in Direktiva 95/29/ES(4)), zlasti v zvezi z zahtevami glede počitka ter zagotavljanja vode in krme za živali; zato poziva Svet in Komisijo, naj s sprejetjem ustreznih ukrepov zagotovita, da bodo države članice povečale obseg in učinkovitost nadzora, ki ga izvajajo nad uporabo predpisov ES;

23.   opozarja, da je za prevoz živali nujno uvesti in upoštevati znanstveno preverjene kazalnike na področju zaščite živali (ustrezna tehnična oprema, časovni okvir, usposobljeno osebje) in da bi bilo treba pri določitvi teh kazalnikov zaradi razlik v prilagajanju živali na okolje upoštevati različne podnebne razmere v državah članicah; zato poziva Komisijo, naj podpre prizadevanja za določitev in uvedbo stvarnih in posebnih parametrov za boljšo opredelitev dobrega počutja živali med prevozom, da se določi tudi celovit sistem certificiranja, pri katerih bo upoštevan tudi vpliv, ki ga lahko imajo različne podnebne in strukturne danosti evropskih regij na živali, vrste in trajanje prevoza;

24.   opozarja, da bi morala Komisija do leta 2010 Evropskemu parlamentu in Svetu predložiti poročilo o gostoti natovarjanja in najdaljšem dovoljenem času pri prevozu živali skupaj z ustreznimi zakonodajnimi predlogi;

25.   meni, da sta podpora načelu nadomestitve, zmanjšanja in izboljšanja in prihodnji usmeritvi pri raziskavah zaščite živali ločeni področji in da bi bilo treba cilj 4 razdeliti na dva cilja, da bi to prišlo do izraza;

26.   pozdravlja napovedana raziskovalna prizadevanja na področju zaščite živali; meni, da bi morale biti raziskave razen na splošno razširjanje temeljnega znanja osredotočene tudi na razvoj preprostih in preglednih kazalnikov na področju zaščite živali, sistemov certificiranja in označevanja ter metod, ki nadomeščajo poskuse na živalih (po načelu nadomestitve, zmanjšanja in izboljšanja);

27.   poziva Komisijo, naj zagotovi, da se, kjer je to primerno, znanstveno preverjeni kazalniki, ki so bili že razviti, v kar največji meri vključijo v sedanje in nove pravne predpise za zaščito živali; ali z drugimi besedami, predpisovanje ciljev naj bi imelo prednost pred predpisovanjem sredstev;

28.   poziva Komisijo, naj se pri vseh prihodnjih spremembah pravnih predpisov za dobro počutje živali opre na stvarne kazalnike;

29.   poziva Komisijo in države članice, naj v Sedmem okvirnem raziskovalnem programu zagotovijo dovolj sredstev za raziskave na področju zaščite in dobrega počutja živali, da bodo cilji akcijskega programa dejansko doseženi; poziva, da se poseben pomen pripisuje raziskovanju stvarnih kazalnikov dobrega počutja živali in da se pri določitvi teh kazalnikov upoštevajo različne podnebne razmere v EU;

30.   poziva Komisijo, naj podpre raziskave in razvoj elektronskih sistemov za identifikacijo živali;

31.   poziva Komisijo, naj tudi v Sedmem okvirnem raziskovalnem programu zagotovi možnost nadaljnje nebirokratske uporabe tehnoloških platform in raziskav iz Šestega okvirnega raziskovalnega programa, ki podobno kot "PredTox" znatno prispevajo k izpolnjevanju ciljev akcijskega programa;

32.   meni, da je treba načelo nadomestitve, zmanjšanja in izboljšanja v celoti upoštevati; pozdravlja prizadevanja Komisije za nadaljnji razvoj Direktive 86/609/EGS; spodbuja Komisijo, naj v letu 2006 predloži ustrezne zakonodajne predloge; pričakuje, da bo Komisija pri tem pojasnila, kako je mogoče zagotoviti enotno uporabo in nadzor določb;

33.   meni, da bi morala predlagana sprememba zakonodaje ES s področja poskusov na živalih zagotoviti razširitev področja uporabe Direktive 86/609/EGS na temeljne raziskave in raziskave, pri katerih se živali uporabljajo v pedagoške namene;

34.   poziva Komisijo, naj zagotovi učinkovitost, možnost pregleda in pravočasno predložitev prispevkov industrije k nadomeščanju poskusov na živalih prek Evropskega partnerstva za alternativne pristope (EPAA); poziva Komisijo, naj izpopolni določbe o izmenjavi podatkov o poskusih na vretenčarjih in o izogibanju podvajanju poskusov na živalih ter jih uporabi na vseh področjih poskusov na živalih in v vsej zakonodaji, ki predpisuje te poskuse, vključno z izmenjavo podatkov iz neobjavljenih in negativnih študij;

35.   poziva Komisijo, naj se na mednarodni ravni, zlasti v STO in OIE, zavzame za enotno raven pravnih predpisov za zaščito živali in zahtev v zvezi s poskusi na živalih pri certificiranju proizvodov ter za priznanje v EU odobrenih postopkov pri zaščiti živali; meni, da je treba pospešiti razvoj, odobritev in sprejemljivost metod, pri katerih se ne uporabljajo poskusi na živalih, in na vsaki stopnji zagotoviti več sredstev, osebja in upravne podpore za čim hitrejšo nadomestitev poskusov na živalih;

36.   poziva regulativne organe EU, naj nemudoma odobrijo poskuse, ki ne potekajo na živalih in jih je Evropski center za validacijo alternativnih metod že odobril;

37.   priznava, da je nekakovostno znanstveno delo neetično in se z njim zapravljajo sredstva ter da bi morala EU zahtevati, da se vsi novi, spremenjeni in uveljavljeni testi glede varnosti za ljudi in okolje v celoti odobrijo v skladu s sodobnimi standardi, še preden bodo ti testi zahtevani, priporočeni ali potrjeni z zakonodajo ali s strategijami Skupnosti;

38.   poziva Komisijo, naj pred ustanovitvijo dodatnega organa Skupnosti za zaščito živali izboljša povezovanje obstoječih institucij Skupnosti, ki se ukvarjajo z vprašanji zaščite živali;

39.   pozdravlja prizadevanja Komisije za razvoj in raziskave uporabe sistema označevanja za zaščito živali; meni, da bi tako označevanje potrošniku omogočalo, da se premišljeno odloči za nakup; meni, da bi si bilo treba prizadevati za vključitev predelanih proizvodov v takšen sistem označevanja;

40.   meni, da bi bilo treba potrošnike obvestiti o tem, da bodo za izdelke kmetijskih gospodarstev z višjimi standardi zaščite živali plačevali višjo ceno, ter jih na to pripraviti, in da bi bilo treba te izdelke ustrezno označevati;

41.   meni, da bi moralo biti poročilo Komisije o možnosti obveznega sistema označevanja kokošjega mesa in proizvodov na podlagi skladnosti s standardi dobrega počutja živali, predloženo Evropskemu parlamentu in Svetu do leta 2008, kakor je predvideno v akcijskem načrtu, osredotočeno zlasti na skladnost s standardi dobrega počutja živali, ki presegajo minimalne zahteve; meni, da bi s programom označevanja, temelječem na standardih, ki presegajo najnižje pravne zahteve, rešili razširjeno težavo potrošnikov, ki želijo kupiti izdelek, pri katerem je bilo dobro počutje živali še posebej upoštevana, vendar takšnih izdelkov v trgovini ne morejo prepoznati;

42.   poziva Komisijo, naj zagotovi, da bo označevanje pregledno, lahko razumljivo in zanesljivo; meni, da bi že "oznaka EU", ki bi navajala, recimo, "proizvedeno v skladu s standardi EU za zaščito živali" in - za izdelke, ki standardov ne bi izpolnjevali - "ni proizvedeno v skladu s standardi EU za zaščito živali", zagotavljala izpolnjevanje preprostega in zavezujočega standarda za zaščito živali pri vseh izdelkih, ki se prodajajo v Evropi; meni, da je mogoče v primeru ukrepov za zaščito živali, ki presegajo minimalne predpisane standarde, potrošnika s posebno navedbo na etiketi obvestiti o dodatnih prizadevanjih proizvajalca, povečati pritisk na trgovinske partnerje, da prevzamejo ES standarde za zaščito živali in Evropi tako omogočiti, da svoje standarde za zaščito živali izvozi po vsem svetu; poudarja vlogo zasebnega označevanja, zlasti v primeru višjih standardov za zaščito živali;

43.   zahteva, da se finančna podpora, ki jo Komisija dodeljuje za nacionalne ukrepe pospeševanja na področju obveščanja o živilih živalskega izvora in njihove prodaje, v skladu z Uredbo (ES) št. 1071/2005(5) dodeljuje na podlagi proizvodnih standardov, ki upoštevajo zaščito živali; zato meni, da bi bilo treba "standard evropske kakovosti" za proizvode, ki izvirajo iz proizvodnih sistemov, ki so bili predlagani v akcijskem načrtu, obravnavati prednostno;

44.   pozdravlja predlog, da se potrošnikom olajša prepoznavanje predlaganih sistemov trženja in obveščanja, vendar hkrati poudarja, da je treba olajšati njihovo uporabo vsem udeleženim stranem v prehranski verigi;

45.   načeloma podpira napovedani razvoj in raziskave uporabe celovitih in enotnih kazalnikov na področju zaščite živali; meni, da morajo imeti takšni kazalniki trdno znanstveno osnovo, biti stvarni, merljivi in ponovljivi ter prispevati k preglednosti standardov za zaščito živali; meni, da je treba vanje vključiti tudi vidike zdravja živali; meni, da bi morali celoviti in enotni kazalniki olajšati nadzor, poenostaviti birokratske postopke in privesti do znanstvenih spoznanj, primerljivih med državami članicami;

46.   poziva Komisijo, naj poskrbi, da bodo celoviti kazalniki na področju zaščite živali izdelani v treh letih po sprejetju akcijskega načrta, ustrezne raziskave pa v tem času zaključene;

47.   poziva Komisijo, naj čim prej predloži in dosledno izvaja svojo napovedano komunikacijsko strategijo; meni, da je lahko Akcijski načrt uspešen samo ob ustrezni obveščenosti vseh zainteresiranih strani o prednostih, ki jih ima visoka raven sedanje in prihodnje zaščite živali v Evropi za živali in proizvode;

48.   meni, da potenciale sistemov za zagotavljanje visoke ravni dobrega počutja živali, ki prispevajo k izboljšanju zaščite živali, spodkopava konkurenca cenejših izdelkov iz sistemov, ki zagotavljajo le rejo živali po najnižjih zakonskih standardih dobrega počutja živali, zaradi česar je potreben pravni okvir, ki bi določal najnižji standard kakovosti;

49.   poziva Komisijo in države članice, naj okrepijo prizadevanja za obveščanje potrošnikov; meni, da bi bilo treba obstoječe instrumente podpore pregledati, zato da se olajša izvajanje ustreznih tržnih in informacijskih kampanj;

50.   pozdravlja ustanovitev foruma informacij o zaščiti živali, ki naj bi spodbujal izmenjave informacij o aktualnem napredku na področju zaščite živali, znanstvenih spoznanjih, zlasti pa primerih najboljše prakse;

51.   se strinja, da je treba razviti evropsko strategijo komunikacije na področju zaščite živali v EU in v tretjih državah, da se državljanom pojasnijo razlike v proizvodnih sistemih ter stroški in koristi strožjih standardov na področju dobrega počutja živali; meni, da bi lahko strategijo izvajali samostojno in pod okriljem predlaganega centra ali laboratorija;

52.   poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo dovolj sredstev za izobraževanje, nadaljnje usposabljanje in svetovanje, na primer iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja;

53.   meni, da lahko uvedba višjih standardov zaradi načrtovane splošne liberalizacije kmetijskega trga v EU zniža konkurenčnost izdelkov Skupnosti, če v okviru STO ne bo prišlo do poenotenja teh standardov;

54.   obžaluje, da se zaradi trenutno veljavnih standardov na področju zaščite in dobrega počutja živali deli proizvodnje živil selijo iz EU v druge države, in izrecno poziva Komisijo, naj analitično preveri daljnosežnost tega trenda;

55.   poziva Komisijo, naj zagotovi povračila za finančne izgube proizvajalcev v Skupnosti, ki imajo zaradi izvajanja ukrepov za dobro počutje živali višje proizvodne stroške;

56.   opozarja, da so višji standardi za zaščito živali v mnogih primerih povezani z dodatnimi stroški; meni, da lahko vidiki zaščite živali v prosti svetovni trgovini zaenkrat igrajo le podrejeno vlogo, kar lahko privede do dampinga zaščite živali in slabših možnosti EU proizvajalcev v Evropi in na trgih tretjih držav; zato predlaga uvedbo instrumenta kvalificiranega dostopa na trg, ki bi preprečeval spodkopavanje standarda za dobro počutje živali EU, z uvedbo dajatev na izdelke, ki ne ustrezajo EU standardu;

57.   zato pozdravlja vse ukrepe in pobude Komisije, ki spodbujajo k soglasju glede visokih standardov za zaščito živali na mednarodni ravni; meni, da si je treba v okviru OIE nujno in prednostno prizadevati za nadaljnji razvoj standardov za zaščito živali, prek STO pa za njihovo večjo pravno vrednost; meni, da bi bilo treba doseči čim višjo svetovno in enotno raven zaščite živali; poziva Komisijo, naj izkrivljanja konkurence, do katere prihaja za evropske proizvajalce, dotlej ne krepi z novimi obvezujočimi, podrobnimi in enotnimi standardi;

58.   poziva Komisijo, naj pri prihodnjih pregledih sporazuma STO o uporabi sanitarnih in fitosanitarnih ukrepov ter po potrebi drugih sporazumov STO spodbuja izrecno priznavanje visoke ravni standardov EU za dobro počutje živali;

59.   obžaluje, da zaščita živali ne bo obravnavana v sedanjem krogu pogajanj v okviru STO; vztraja, da mora Komisija evropske standarde zaščititi, pri tem pa upoštevati, da je ravnanje proizvajalcev v EU v skladu s temi standardi povezano z dodatnimi stroški;

60.   poziva h krepitvi zaščite živali v okviru STO; poziva Komisijo, naj se pri pogajanjih v Dohi odločno zavzame za to, da bi v krog pogajanj vključili priznanje zaščite živali kot netrgovinske zadeve in da bi ukrepe podpore, namenjene zaščiti živali v okviru politike razvoja podeželja in politike navzkrižne skladnosti, spoznali kot brezpogojno primerne za uvrstitev v "zeleno škatlo";

61.   poziva Komisijo, naj se zavzame za priznavanje netrgovinskih zadev v okviru STO ali drugih sporazumov o standardih za zaščito živali na mednarodni ravni, preden zaostri pravne predpise za zaščito živali v EU;

62.   opozarja, da pravila trgovanja STO ne omejujejo odobritve proizvodnih sistemov, kakor je implicitno izraženo v prvotni različici sporočila, in je zato mogoče ter zaželeno odobriti sisteme proizvodnje, pri katerih se uporabljajo bistveno višji standardi zaščite, ki presegajo najnižje zahteve;

63.   podpira Komisijo pri tem, da si kot dopolnitev večstranske strategije prizadeva za vključitev zaščite živali v dvostranske trgovinske sporazume (npr. s Čilem in Kanado) ali v veterinarske sporazume ter dopolni izmenjavo informacij o zaščiti živali s tretjimi državami in njihovimi predstavniki;

64.   meni, da bi bilo treba v vseh sedanjih in prihodnjih dvostranskih sporazumih s tretjimi državami o sanitarnih in fitosanitarnih ukrepih določiti cilje, ki bi zagotavljali, da bodo proizvodi živalskega izvora iz tretjih držav proizvedeni v skladu s standardi dobrega počutja živali, primerljivimi vsaj s standardi EU, in da bodo evropski potrošniki o teh standardih obveščeni;

65.   poziva Komisijo in države članice, naj pripravijo ukrepe, s katerimi bodo uvoznike izdelkov živalskega izvora v EU spodbujali, naj od svojih dobaviteljev zahtevajo vsaj izpolnjevanje pravnih predpisov EU, ki veljajo za standarde dobrega počutja živali;

66.   pozdravlja napovedani dialog z državami v razvoju o dodatnih tržnih možnostih, ki jih tem državam ponujajo visoki standardi za zaščito živali; poziva Komisijo, naj v okviru sedanjih ali novih programov pomoči za trgovino države v razvoju podpira pri izpolnjevanju standardov za zaščito živali;

67.   pozdravlja prizadevanja Komisije, da bi države v razvoju s podporo v trgovinskih vprašanjih podprla pri izdelavi mednarodnih standardov;

68.   pozdravlja delo, ki ga je Komisija opravila prek projektov s trgovino povezane tehnične pomoči državam v razvoju, na primer s podporo njihovih strokovnjakov pri udeležbi na srečanjih, namenjenih določanju mednarodnih standardov, in s pošiljanjem tehničnih strokovnjakov EU v države v razvoju; ugotavlja, da se predstavniki tretjih držav že lahko udeležujejo programov usposabljanja EU za uporabo predpisov EU o dobrem počutju živali, ki so sicer namenjeni pristojnim organom držav članic, in meni, da bi morala Skupnost ugoditi zahtevam po zagotovitvi analiz, usposabljanja, raziskav in finančne podpore v okviru dvostranskih in večstranskih razvojnih pobud, da bodo lahko države v razvoju v polni meri izkoristile možnosti trgovanja; meni tudi, da bi imele te države od izboljšane zaščite živali velikokrat neposredno korist, tako s finančnega vidika kot tudi pri proizvodnji hrane in zaščiti okolja;

69.   meni, da znanstvene študije v polni meri upravičujejo odločitev Skupnosti, da prepove uvoz govedine, proizvedene od uporabi hormonov, in poziva Kanado in ZDA k takojšnjemu umiku neupravičenih in s STO nezdružljivih sankcij za evropsko blago;

70.   pozdravlja predlagano prepoved uvoza, izvoza, trgovine in predelave pasjega in mačjega krzna ter poziva Komisijo, naj predlaga popolno prepoved uvoza izdelkov iz tjulnjev in proizvodov, izdelanih ob uporabi krutih postopkov, iz tretjih držav, kot so krzno živo odrtih živali, krzno s kmetij za vzrejo živali brez veterinarskega nadzora in farmacevtski proizvodi, pridobljeni iz ogroženih vrst, ter vedno, kadar nizki proizvodni standardi ogrožajo okolje in biotsko raznovrstnost;

71.   poziva Komisijo, naj pripravi predloge, po katerih bi začasna prepoved uvoza ptičev, ujetih v divjini, v EU iz etičnih in zdravstvenih razlogov ter razlogov dobrega počutja živali postala trajna;

72.   je zaskrbljen, ker sta zaradi trgovine z eksotičnimi živalmi ogroženi biotska raznovrstnost in dobro počutje živali; meni, da bi bilo treba pri oblikovanju ukrepov za reševanje čezmejnih težav na področju dobrega počutja živali, navedenih v akcijskem načrtu, upoštevati posledice za biotsko raznovrstnost;

73.   izraža zaskrbljenost nad trpljenjem živali, ki se uporabljajo v bojih; poziva Skupnost, naj pasje in petelinje boje prepreči z ustreznimi pravnimi predpisi na nacionalni ravni ali ravni Skupnosti ter z zagotovitvijo, da udeleženci teh bojev za svojo dejavnost ne bodo prejemali državne ali nacionalne podpore;

74.   meni, da morajo poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o vplivu genetskih parametrov na zaščito starševskih pitovnih piščancev in pitovnih piščancev, ki ga je treba predložiti do leta 2010, kakor je bilo predlagano v akcijskem načrtu, spremljati ustrezni zakonodajni predlogi;

75.  75 meni, da morajo predložitev poročila o zaščiti rejnih prašičev Evropskemu parlamentu in Svetu, predvideno za leto 2009, spremljati ustrezni zakonodajni predlogi;

76.   poziva Bolgarijo in Romunijo, naj že zdaj upoštevata cilje Skupnosti na področju zaščite živali in preneseta ter izvajata vse obstoječe predpise EU za zaščito živali še pred januarjem 2007 ali, kolikor so bila v pristopnih pogodbah določena prehodna obdobja, vsaj do konca teh obdobij;

77.   meni, da bi morala Komisija pred sprejemom nove države članice v EU preveriti, ali je bila zakonodaja EU s področja zaščite živali pravilno prenesena, predvidene nacionalne kontrole pa izvedene;

78.   naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.

(1) UL L 358, 18.12.1986, str. 1.
(2) Konvencija o mednarodni trgovini z ogroženimi prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami, podpisana dne 3. marca 1973.
(3) Uredba Sveta (ES) št. 1/2005 z dne 22. decembra 2004 o zaščiti živali med prevozom in postopki, povezanimi z njim (UL L 3, 5.1.2005, str. 1).
(4) Direktiva Sveta 95/29/ES z dne 29. junija 1995 o spremembi Direktive 91/628/EGS o zaščiti živali med prevozom (UL L 148, 30.6.1995, str. 52).
(5) Uredba Komisije (ES) št. 1071/2005 z dne 1. julija 2005 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2826/2000 o akcijah informiranja in promocije za kmetijske proizvode na notranjem trgu (UL L 179, 11.7.2005, str. 1).

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov