Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2006/2137(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0272/2006

Indgivne tekster :

A6-0272/2006

Forhandlinger :

PV 11/10/2006 - 20
CRE 11/10/2006 - 20

Afstemninger :

PV 12/10/2006 - 7.26
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2006)0418

Vedtagne tekster
PDF 135kWORD 50k
Torsdag den 12. oktober 2006 - Bruxelles
Konkurrence i de liberale erhverv
P6_TA(2006)0418A6-0272/2006

Europa-Parlamentets beslutning om opfølgning på rapporten om konkurrence i de liberale erhverv (2006/2137(INI))

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens meddelelse "Rapport om konkurrencen inden for de liberale erhverv" (KOM(2004)0083),

-   der henviser til Kommissionens meddelelse "Liberale erhverv - mulighed for flere reformer - Opfølgning på rapporten om konkurrence i de liberale erhverv" (KOM(2005)0405),

-   der henviser til artikel 6, 43, 45, 49 og 81 i EF-traktaten,

-   der henviser til sin beslutning af 18. januar 1994 om notarerhvervets situation og struktur i Fællesskabets tolv medlemsstater(1),

-   der henviser til sin beslutning af 5. april 2001 om takstbaserede honorarer og bindende takster for visse liberale erhverv, især advokater, og om de liberale erhvervs særlige rolle og stilling i det moderne samfund(2),

-   der henviser til sin beslutning af 16. december 2003 om markedsforordninger og konkurrenceregler for liberale erhverv(3),

-   der henviser til sin beslutning af 23. marts 2006 om juridiske erhverv og samfundets interesse i et velfungerende retssystem(4),

-   der henviser til Rådets direktiv 77/249/EØF af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske gennemførelse af advokaters fri udveksling af tjenesteydelser(5),

-   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat end den, hvor beskikkelsen er opnået(6),

-   der henviser til Rådets direktiv 2003/8/EF af 27. januar 2003 om forbedret adgang til domstolene i grænseoverskridende tvister gennem fastsættelse af fælles mindsteregler for retshjælp i forbindelse med tvister af denne art(7),

-   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer(8),

-   der henviser til De Europæiske Fællesskabers Domstols retspraksis med hensyn til Fællesskabets konkurrencelovgivning og fri udveksling af tjenesteydelser, navnlig hvad angår nationale bestemmelser om minimumssalærer,

-   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF(9) af 11. maj 2005 om virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked,

-   der henviser til undersøgelsen fra januar 2003 foretaget af Institut für Höhere Studien (IHS) på vegne af Kommissionen om den økonomiske virkning af regulering inden for de liberale erhverv i forskellige medlemsstater,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 45,

-   der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A6-0272/2006),

A.   der henviser til, at Det Europæiske Råd i marts 2000 i Lissabon vedtog et reformprogram med det formål inden 2010 at gøre EU til verdens mest konkurrencedygtige og dynamiske videnbaserede økonomi med bæredygtig økonomisk vækst, flere og bedre job, større social samhørighed samt respekt for miljøet (Lissabon-strategien),

B.   der henviser til, at rapporten fra november 2004 fra Gruppen på Højt Plan under ledelse af Wim Kok "Virkeliggørelse af Lissabon-strategiens mål om vækst og beskæftigelse" understregede vigtigheden af at liberalisere samtlige markeder og fjerne unødvendig regulering med henblik på at styrke konkurrencen,

C.   der henviser til, at Det Europæiske Råd i marts 2005 ved midtvejsrevisionen af Lissabon-strategien fastslog behovet for på ny at sætte gang i denne og prioritere beskæftigelse og vækst, og opfordrede medlemsstaterne til at fremlægge nationale reformprogrammer til fremme af vækst og beskæftigelse,

D.   der henviser til, at tjenesteydelserne som den vigtigste vækstmotor i EU har en betydelig rolle med henblik på at forbedre det europæiske erhvervslivs konkurrenceevne,

E.   der henviser til, at de liberale tjenesteydelser som en nøglesektor i det europæiske erhvervsliv og økonomi også skal omfattes af reformarbejdet,

F.   der henviser til, at det i medfør af subsidiaritetsprincippet er op til medlemsstaterne at beslutte, om de ønsker at regulere erhvervene direkte gennem nationale bestemmelser eller at tillade selvforvaltning gennem brancheorganisationer,

G.   der henviser til, at Kommissionen i adskillige år har deltaget i en dialog med medlemsstaterne og brancheforeningerne om at afskaffe konkurrencemæssige forhindringer, hvilket har ført til liberaliseringstiltag og nye reformbestræbelser,

H.   der henviser til, at medlemsstaterne og deres brancheforeninger for liberale tjenesteudbydere i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet har en stor betydning for fortsættelsen af reformarbejdet,

I.   der henviser til, at brancheorganisationer, andre sammenslutninger, bruger- og forbrugerorganisationer og alle relevante aktører bør inddrages i processen på en afbalanceret måde,

J.   der henviser til, at en vis regulering er berettiget i betragtning af, at der er informationsasymmetrier mellem klienter og liberale tjenesteudbydere, at bestemte liberale tjenesteydelser kan betragtes som offentlige goder, og at leveringen af liberale tjenesteydelser kan være forbundet med eksterne virkninger,

K.   der henviser til, at den statusopgørelse inden for liberale tjenesteydelser, som i 2002/2003 blev bestilt af Kommissionen, ikke længere afspejler den aktuelle reguleringssituation i de enkelte medlemslande og derfor også vanskeliggør en evaluering af reformarbejdet,

L.   der henviser til, at Kommissionen ikke har udtalt sig om, hvilke konsekvenser hvad angår oprettelse af nye arbejdspladser og yderligere vækst systematisk konkurrencefremmende reform af sektoren for liberale tjenesteydelser kan forventes at have,

M.   der henviser til, at fastsættelsen af klare og videnskabeligt underbyggede målsætninger og benchmarks kan styrke forståelsen af nødvendigheden af reformtiltag blandt alle dem, der er involveret i reformprocessen,

N.   der henviser til, at reformens grundlæggende princip bør være udvidet og lettere adgang for forbrugerne, samtidig med at tjenesteydelsernes kvalitet og omkostningseffektivitet sikres,

O.   der henviser til, at der stadig er stor forskel på, i hvor høj grad det er lykkedes de forskellige liberale erhverv at åbne markedet,

P.   der henviser til, at direktiv 2005/36/EF indeholder bestemmelser for, hvordan værtsmedlemsstaterne gør adgang til eller udøvelse af et lovreguleret erhverv på deres område betinget af særlige erhvervsmæssige kvalifikationer,

1.   glæder sig over dialogen mellem Kommissionen, medlemsstaterne og brancheforeningerne for liberale tjenesteudbydere med det formål at afskaffe konkurrencemæssige forhindringer, der er uberettigede, eller som hindrer varetagelsen af almenhedens interesse, og regler, der er ugunstige for forbrugerne og i den sidste ende for tjenesteudbyderne selv;

2.   opfordrer alle, som er involveret i reformprocessen, til at fortsætte på konstruktiv vis;

3.   anerkender retten til regulering på grundlag af særlige traditionelle, geografiske og demografiske forhold; fremhæver i denne forbindelse, at der skal vælges sådanne regler, som begrænser konkurrencen så lidt som muligt, og at der i det eksisterende system skal arbejdes videre med de indholdsmæssige reformprocesser for at kunne nå Lissabon-målene;

4.   opfordrer medlemsstaterne til at forholde sig konstruktivt til de empiriske erfaringer med reformprocesser i andre medlemsstater inden for liberale tjenesteydelser for bedst muligt at kunne drage fordel af disse erfaringer i forbindelse med deres eget reformarbejde;

5.   mener, at kravet om faste eller minimumstakster og forbudet mod at forhandle sig frem til størrelsen på honorarer ud fra det opnåede resultat vil kunne hæmme kvaliteten af de tjenester, der ydes borgerne, og konkurrencen; opfordrer medlemsstaterne til at overvinde disse begrænsninger ved hjælp af foranstaltninger, der er mindre restriktive og mere i overensstemmelse med principperne om ikke-forskelsbehandling, nødvendighed og proportionalitet, og til at iværksætte mekanismer til høring af alle relevante parter;

6.   anmoder Kommissionen om at garantere, at traktatens bestemmelser vedrørende beskyttelse af konkurrencen og det indre marked reelt overholdes i sektoren for de liberale erhverv;

7.   er af den opfattelse, at en effektiv og gennemsigtig selvforvaltning eller regulering for liberale tjenesteudbydere, som på forhånd vurderer virkningen af indgreb, kontrollerer følgerne og i givet fald korrigerer indgrebene, er hensigtsmæssig med henblik på at sikre overholdelse af kravene i henhold til Lissabon-strategien; mener, at medlemsstaterne bør være ansvarlige for kontrol med omfanget af national selvforvaltning for at forhindre, at den skader forbrugernes interesser eller forfølgelsen af almenhedens interesse;

8.   opfordrer medlemsstaterne til at sikre tilgængelighed og mobilitet, hvad angår de liberale erhverv, og lette overgangen fra universitets- og ph.d.-studier til erhvervslivet;

9.   betragter det som nødvendigt at fjerne begrænsningerne i samarbejdsmulighederne og fremme etableringen af tværfaglige servicevirksomheder for at styrke de små og mellemstore virksomheder og øge de liberale tjenesteydelsers innovations- og konkurrenceevne;

10.   mener, at det er vigtigt at forbedre de etiske standarder og forbrugerbeskyttelsen inden for de liberale erhverv, og støtter, at de liberale erhverv sammen med de berørte parter udarbejder og fastsætter adfærdskodekser;

11.   understreger, at man i videst muligt omfang kan give afkald på særordninger inden for reklame, at videreførelsen af sådanne særordninger fremover bør begrænses til velbegrundede exceptionelle tilfælde, og at den begrænsede regulering bør sigte på at sætte fagfolk i stand til at informere brugerne af de tjenesteydelser, som de tilbyder gennem reklame, og oplyse forbrugerne om deres faglige kvalifikationer og specialiseringsområder og om beskaffenheden af og prisen på de tilbudte tjenesteydelser;

12.   opfordrer Kommissionen til at gøre rede for, hvilket omfang der kan forventes med hensyn til nye arbejdspladser og yderligere vækst ved en systematisk konkurrencefremmende reform af sektoren;

13.   anmoder Kommissionen om at foretage en grundigere analyse af forskellene, hvad angår åbning af markederne for de forskellige erhvervssektorer i de enkelte medlemsstater og den forventede virkning af, at unødvendige hindringer for konkurrence fjernes fuldstændigt, herunder en vurdering af den forventede indvirkning på erhvervssektorer, der har begrænsede ressourcer, eller som er begrænset til særlige regioner;

14.   opfordrer Kommissionen til at udvide sin analyse med hensyn til en underinddeling af reguleringsbeskyttelsen efter forskellige forbrugergrupper ved at der foretages mere præcise undersøgelser af de små og mellemstore virksomheder og ved, at der tages hensyn til, og at det nøjere kontrolleres, at det offentlige ikke optræder som en homogen efterspørger, men i form af mange små enheder, som uafhængigt og med forskellig intensitet efterspørger liberale tjenesteydelser;

15.   gør opmærksom på, at en underinddeling af reguleringsbeskyttelsen efter forskellige forbrugergrupper medfører, at der ikke tages hensyn til, at en regulering får sin berettigelse ved, at der ved leveringen af liberale tjenesteydelser kan forekomme eksterne virkninger, og at bestemte liberale tjenesteydelser kan betragtes som offentlige goder;

16.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1) EFT C 44 af 14.2.1994, s. 36.
(2) EFT C 21 E af 24.1.2002, s. 364.
(3) EUT C 91 E af 15.4.2004, s. 126.
(4) Vedtagne tekster, P6_TA(2006)0108.
(5) EFT L 78 af 26.3.1977, s. 17.
(6) EFT L 77 af 14.3.1998, s. 36.
(7) EUT L 26 af 31.1.2003, s. 41.
(8) EUT L 255 af 30.9.2005, s. 22.
(9) EUT L 149 af 11.6.2005, s. 22.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik