Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2006/2137(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0272/2006

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0272/2006

Keskustelut :

PV 11/10/2006 - 20
CRE 11/10/2006 - 20

Äänestykset :

PV 12/10/2006 - 7.26
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2006)0418

Hyväksytyt tekstit
PDF 126kWORD 51k
Torstai 12. lokakuuta 2006 - Bryssel
Kilpailusta ammatillisissa palveluissa annetun kertomuksen seuranta
P6_TA(2006)0418A6-0272/2006

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma kilpailusta ammatillisissa palveluissa annetun kertomuksen seurannasta (2006/2137(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission tiedonannon "Kertomus kilpailusta ammatillisissa palveluissa" (KOM(2004)0083),

–   ottaa huomioon komission tiedonannon "Ammatillisia palveluita koskevien uudistusten jatkaminen – Kilpailusta ammatillisissa palveluissa annetun kertomuksen seuranta (KOM(2005)0405),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 6, 43, 45, 49 ja 81 artiklan,

–   ottaa huomioon 18. tammikuuta 1994 antamansa päätöslauselman notaarien ammattikunnan tilanteesta ja organisaatiosta yhteisön kahdessatoista jäsenvaltiossa(1),

–   ottaa huomioon 5. huhtikuuta 2001 antamansa päätöslauselman tiettyjen vapaiden ammattien harjoittajien, erityisesti lakimiesten, pakollisista taksoista ja vapaiden ammattien harjoittajien erityisestä tehtävästä ja asemasta nyky-yhteiskunnassa(2),

–   ottaa huomioon 16. joulukuuta 2003 antamansa päätöslauselman vapaiden ammattien harjoittajien markkinasäännöksistä ja kilpailusäännöistä(3),

–   ottaa huomioon 23. maaliskuuta 2006 antamansa päätöslauselman oikeudellisen alan ammateista ja yleisestä edusta oikeusjärjestelmien toiminnassa(4),

–   ottaa huomioon neuvoston 22. maaliskuuta 1977 antaman direktiivin 77/249/ETY asianajajien palvelujen tarjoamisen vapauden tehokkaan käyttämisen helpottamisesta(5),

–   ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston 16. helmikuuta 1998 antaman direktiivin 98/5/EY asianajajan ammatin pysyvän harjoittamisen helpottamisesta muussa kuin siinä jäsenvaltiossa, jossa ammatillinen pätevyys on hankittu(6),

–   ottaa huomioon neuvoston 27. tammikuuta 2003 antaman direktiivin 2003/8/EY oikeussuojakeinojen parantamisesta rajat ylittävissä riita-asioissa vahvistamalla oikeusapuun kyseisissä riita-asioissa liittyvät yhteiset vähimmäisvaatimukset(7),

–   ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston 7. syyskuuta 2005 antaman direktiivin 2005/36/EY ammattipätevyyden tunnustamisesta(8),

–   ottaa huomioon kilpailuoikeutta ja palveluiden tarjoamisen vapautta koskevan Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön kiinnittäen erityistä huomiota vähimmäispalkkioita koskeviin kansallisiin säännöksiin,

–   ottaa huomioon sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla 11 päivänä toukokuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/29/EY(9),

–   ottaa huomioon Institut für höhere Studien (IHS) -tutkimuslaitoksen Euroopan komission toimeksiannosta tekemän ja tammikuussa 2003 julkaistun tutkimuksen "Economic impact of regulation in the field of liberal professions in different Member States",

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

–   ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A6-0272/2006),

A.   katsoo, että maaliskuussa 2000 Lissabonissa kokoontunut Eurooppa-neuvosto hyväksyi uudistusohjelman, jonka tavoitteena on tehdä EU:sta vuoteen 2010 mennessä maailman kilpailukykyisin ja dynaamisin tietoon perustuva talous, joka kykenee ylläpitämään kestävää talouskasvua ja luomaan uusia ja parempia työpaikkoja ja lisäämään sosiaalista yhteenkuuluvuutta ympäristöä suojellen (Lissabonin toimintasuunnitelma),

B.   katsoo, että Wim Kokin johtaman korkean tason yöryhmän marraskuussa 2004 laatimassa raportissa "Facing the challenge - The Lisbon Strategy for growth and employment" korostettiin kaikkien markkinoiden vapauttamisen ja tarpeettoman sääntelyn purkamisen merkitystä kilpailun lisäämisessä,

C.   katsoo, että Lissabonin toimintasuunnitelman väliarvioinnissa maaliskuussa 2005 Eurooppa-neuvosto totesi tarpeen elvyttää Lissabonin toimintasuunnitelmaa siten, että kasvu ja työllisyys asetetaan etusijalle, sekä kehottaa jäsenvaltioita esittämään kasvua ja työllisyyttä tukevat kansalliset uudistusohjelmat,

D.   katsoo, että palvelut ovat EU:n kasvun tärkein moottori, joten ne ovat tärkeässä asemassa parannettaessa Euroopan talouden kilpailukykyä,

E.   katsoo, että vapaat ammatit ovat Euroopan talouden kannalta avainasemassa, joten ne on otettava mukaan uudistustoimiin,

F.   ottaa huomioon, että toissijaisuusperiaatteen mukaisesti jäsenvaltioiden kuuluu päättää, haluavatko ne säännellä ammatteja suoraan kansallisten määräysten kautta vai sallivatko ne ammatillisten järjestöjen harjoittaa itsesääntelyä,

G.   ottaa huomioon, että komissio on useiden vuosien ajan käynyt jäsenvaltioiden ja ammattijärjestöjen kanssa kilpailun esteiden purkamista koskevaa vuoropuhelua, joka on johtanut vapauttamistoimiin ja uusiin uudistustoimiin,

H.   katsoo, että toissijaisuusperiaatteen mukaisesti jäsenvaltioilla ja niissä olevilla itsenäisten ammatinharjoittajien järjestöillä on uudistusten jatkamisessa tärkeä asema,

I.   katsoo, että ammattijärjestöt, muut ammatilliset tahot, kuluttaja- ja käyttäjäjärjestöt sekä kaikki asianomaiset sidosryhmät on saatava osallistumaan prosessiin tasapuolisesti,

J.   katsoo, että asiakkaiden ja ammatillisten palveluiden tarjoajien tietotasojen epäsymmetria ja se seikka, että tiettyjä ammatillisia palveluja voidaan pitää "julkishyödykkeinä", sekä se, että ammatillisten palveluiden tuottamiseen voi liittyä niin sanottuja "ulkoisia vaikutuksia", voivat oikeuttaa tietynasteisen sääntelyn,

K.   katsoo, että EU:n komission toimeksiannosta vuosina 2002–2003 laadittu ammatillisia palveluja koskeva tilannekatsaus ei enää kuvasta yksittäisissä jäsenvaltioissa voimassa olevan sääntelyn nykytilannetta ja vaikeuttaa siksi myös uudistustoimien arviointia,

L.   katsoo, että komissio ei totea mitään siitä, millaisia uusia työpaikkoja ja kasvun lisääntymistä koskevia vaikutuksia järjestelmällisellä kilpailua edistävällä ammatillisten palvelujen sektorin uudistuksella on,

M.   katsoo, että kaikkien uudistusprosessin osapuolten ymmärtämystä uudistuksen välttämättömyydestä voidaan vahvistaa siten, että määritellään selvät päämäärät tai tavoitteet, joille on tieteellinen tuki,

N.   katsoo, että uudistuksen keskeisin tavoite tulisi olla huolehtia palveluiden laajemmasta ja helpommasta saatavuudesta kuluttajille varmistaen samalla palveluiden laadun ja kustannustehokkuuden,

O.   ottaa huomioon, että edelleen on merkittäviä eroja sen suhteen, missä määrin eri ammattiluokat ovat onnistuneet avaamaan markkinoita,

P.   ottaa huomioon, että direktiivissä 2005/36/EY vahvistetaan säännöt, joiden mukaisesti vastaanottavat jäsenvaltiot vaativat säännellyn ammatin harjoittamisen aloittamiseksi tai sen harjoittamiseksi alueellaan määrättyä ammattipätevyyttä,

1.   pitää myönteisenä komission, jäsenvaltioiden ja vapaiden ammattien harjoittajien järjestöjen välistä vuoropuhelua, jonka tavoitteena on poistaa perusteettomia tai yleisen edun suojelemista haittaavia kilpailunrajoituksia ja kuluttajan kannalta haitallisia säännöksiä ja jotka viime kädessä ovat haitallisia myös ammatin harjoittajille;

2.   kehottaa kaikkia uudistusprosessin osapuolia jatkamaan uudistusta rakentavassa hengessä;

3.   tunnustaa oikeuden sääntelyyn perinteisten, maantieteellisten ja demografisten ominaispiirteiden perusteella; korostaa tässä yhteydessä, että säännöt on valittava niin, että ne rajoittavat mahdollisimman vähän kilpailua, sekä sitä, että nykyisissä järjestelmissä on voimistettava sisällöllisiä uudistusprosesseja, jotka edistävät Lissabonin tavoitteiden saavuttamista;

4.   kannustaa jäsenvaltioita käsittelemään rakentavasti niitä empiirisiä kokemuksia, joita muut jäsenvaltiot ovat saaneet ammatillisia palveluita koskevista uudistusprosesseista, ja sillä tavoin saamaan parhaan mahdollisen hyödyn omien uudistustensa tekemiseen;

5.   katsoo, että kiinteiden tai vähimmäispalkkioiden pakollisuus ja tulokseen sidottujen palkkioiden sopimisen kieltäminen voivat haitata kansalaisille tarjottavan palvelun laatua ja kilpailua; pyytää jäsenvaltioita poistamaan nämä rajoitukset joustavammilla sekä syrjimättömyyden, tarpeellisuuden ja suhteellisuuden periaatteiden noudattamiseen paremmin sopivilla keinoilla ja ottamaan käyttöön kuulemismenettelyn kaikkien asianosaisten kanssa;

6.   kehottaa komissiota varmistamaan, että perussopimusten säännöksiä kilpailun suojelemisesta ja sisämarkkinoista noudatetaan asianmukaisesti vapaiden ammattien alalla;

7.   katsoo, että tehokas ja avoin ammatillisten palvelujen tarjoajien itsesääntely tai sääntely, jonka yhteydessä toimien teho arvioidaan etukäteen ja vaikutuksia valvotaan ja tarvittaessa ohjataan, on sopiva keino varmistaa Lissabonin strategian vaatimusten mukainen toiminta; on sitä mieltä, että jäsenvaltioiden tulisi vastata kansallisen itsesääntelyn laajuuden valvomisesta, jotta estetään sen muodostuminen haitaksi kuluttajien etujen tai yleisen edun turvaamisen kannalta;

8.   kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan ammatillisten palveluiden helpon saatavuuden ja liikkuvuuden sekä helpottamaan siirtymistä yliopisto-opinnoista ja yliopistollisista jatko-opinnoista ammatteihin;

9.   katsoo, että pienten ja keskisuurten yritysten vahvistamiseksi ja ammatillisten palveluiden innovaatiotoiminnan ja kilpailukyvyn parantamiseksi on välttämätöntä luopua yhteistyömahdollisuuksien rajoituksista ja helpottaa ammattienvälisten palveluyritysten perustamista;

10.   pitää tärkeänä parantaa eettisiä normeja ja kuluttajansuojelua ammatillisten palveluiden alalla ja kannattaa sitä, että ammatillisia palveluita tarjoavat yritykset laativat yhdessä kaikkien asianosaisten sidosryhmien kanssa käytännesäännöt;

11.   korostaa näkemystä, että mainonnan alan erityissäännöksistä voidaan pääosin luopua ja jäljelle on jätettävä vain perustellut rajoitukset; huomauttaa myös, että mainonnan alan erityissäännösten jatkuminen olisi rajoitettava vain perusteltuihin poikkeustapauksiin ja että säännösten vähentämisellä olisi pyrittävä siihen, että ammatinharjoittajat voivat tiedottaa käyttäjille tarjoamistaan palveluista mainonnan avulla ja välittää kuluttajille tietoja ammatillisista pätevyyksistään ja erikoisaloistaan sekä tarjottavien palveluiden luonteesta ja hinnasta;

12.   kehottaa komissiota esittämään, millaisia uusia työpaikkoja ja kasvun lisääntymistä koskevia vaikutuksia sektorin järjestelmälliseltä kilpailua edistävältä uudistukselta odotetaan;

13.   kehottaa komissiota tutkimaan huolellisemmin ammatillisten palveluiden luokkien välisiä eroja sen suhteen, missä määrin niiden markkinoita on vapautettu kussakin jäsenvaltiossa, sekä selvittämään, mikä on tarpeettomien esteiden täydellisen poistamisen odotettavissa oleva vaikutus kilpailuun, mukaan lukien sen arvioiminen, millaisia vaikutuksia sillä todennäköisesti on ammattialoille, joiden voimavarat ovat rajalliset ja jotka rajoittuvat tietyille alueille;

14.   kannustaa komissiota laajentamaan analyysiaan, jossa sääntelyyn perustuva suojelu oli jaoteltu eri kuluttajaryhmien mukaan, niin että pienten ja keskisuurten yritysten osalta tehdään tarkemmat tutkimukset ja että otetaan huomioon ja lähempään tarkasteluun se, että julkiset viranomaiset eivät esiinny homogeenisena ostajana vaan monina pieninä yksikköinä, jotka ostavat ammatillisia palveluja itsenäisesti ja vaihtelevan intensiivisesti;

15.   kiinnittää huomiota siihen, että sääntelyyn perustuvan suojelun jaottelussa eri kuluttajaryhmien mukaan ei oteta huomioon sitä, että säännökset saavat laillisen oikeutuksensa siitä, että ammatillisten palvelujen tuottamisessa voi esiintyä "ulkoisia vaikutuksia" ja että tiettyjä ammatillisia palveluja voidaan pitää "julkishyödykkeinä";

16.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

(1) EYVL C 44,14.2.1994, s. 36.
(2) EUVL C 21 E, 24.1.2002, s. 364.
(3) EUVL C 91 E, 15.4.2004, s. 126.
(4) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2006)0108.
(5) EYVL L 78, 26.3.1977, s. 17.
(6) EYVL L 77, 14.3.1998, s. 36.
(7) EUVL L 26, 31.1.2003, s. 41.
(8) EUVL L 255, 30.9.2005, s. 22.
(9) EUVL L 149, 11.6.2005, s. 22.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö