Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/2137(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0272/2006

Predkladané texty :

A6-0272/2006

Rozpravy :

PV 11/10/2006 - 20
CRE 11/10/2006 - 20

Hlasovanie :

PV 12/10/2006 - 7.26
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2006)0418

Prijaté texty
PDF 226kWORD 73k
Štvrtok, 12. októbra 2006 - Brusel
Nadviazanie na správu o hospodárskej súťaži v oblasti slobodných povolaní
P6_TA(2006)0418A6-0272/2006

Uznesenie Európskeho parlamentu o nadviazaní na správu o hospodárskej súťaži v oblasti slobodných povolaní (2006/2137(INI))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie "Správa o hospodárskej súťaži v oblasti profesionálnych služieb" (KOM(2004)0083),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie "Profesionálne služby – priestor pre ďalšie reformy – Pokračovanie správy o hospodárskej súťaži v profesionálnych službách" (KOM(2005)0405),

–   so zreteľom na články 6, 43, 45, 49 a 81 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 18. januára 1994 o postavení a organizácii notárov v dvanástich členských štátoch Spoločenstva(1),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 5. apríla 2001 o tarifných poplatkoch a povinných sadzbách v určitých slobodných povolaniach, najmä pokiaľ ide o právnikov, a o osobitnej úlohe a postavení slobodných povolaní v modernej spoločnosti(2),

–   so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. decembra 2003 o regulácii trhu a pravidlách hospodárskej súťaže v slobodných povolaniach(3),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 23. marca 2006 o právnických povolaniach a o všeobecnom záujme na fungovaní právnych systémov(4),

–   so zreteľom na smernicu Rady 77/249/EHS z 22. marca 1977 na uľahčenie účinného výkonu slobody právnikov poskytovať služby(5),

–   so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 98/5/ES zo 16. februára 1998 o uľahčení trvalého výkonu právnického povolania v inom členskom štáte ako v tom, kde bola získaná kvalifikácia(6),

–   so zreteľom na smernicu Rady 2003/8/ES z 27. januára 2003 o zlepšení prístupu k spravodlivosti pri cezhraničných sporoch ustanovením minimálnych spoločných pravidiel týkajúcich sa právnej pomoci pri takýchto sporoch(7),

–   so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií(8),

–   so zreteľom na judikatúru Súdneho dvora Európskych spoločenstiev o právnych predpisoch v oblasti hospodárskej súťaže a slobody poskytovania služieb v Spoločenstve, a osobitne so zreteľom na vnútroštátne predpisy o minimálnych poplatkoch,

–   so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu(9),

–   so zreteľom na správu Inštitútu pre vyššie štúdium (IHS) "Hospodársky dopad regulovania slobodných povolaní v členských štátoch" z januára 2003, vypracovanú v mene Komisie,

–   so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A6-0272/2006),

A.   keďže Európska rada schválila v marci 2000 v Lisabone program reforiem s cieľom urobiť z EÚ do roku 2010 najkonkurencieschopnejšie a najdynamickejšie, na vedomostiach založené hospodárstvo na svete, schopné trvalo udržateľného hospodárskeho rastu s väčším počtom lepších pracovných miest a väčšou sociálnou súdržnosťou a rešpektom voči životnému prostrediu (Lisabonský program),

B.   keďže v  správe skupiny na vysokej úrovni vedenej Wimom Kokom z novembra 2004 bola zdôraznená dôležitosť liberalizácie všetkých trhov a odstránenia nepotrebných byrokratických prekážok na posilnenie hospodárskej súťaže,

C.   keďže v marci 2005, pri hodnotení lisabonského programu po uplynutí polovice doby jeho trvania, Európska rada stanovila potrebu jeho revitalizácie a zamerania sa na rast a zamestnanosť a členské štáty boli vyzvané, aby predložili národné reformné programy na podporu rastu a zamestnanosti,

D.   keďže službám ako najdôležitejšiemu motoru rastu v EÚ prislúcha významná úloha pri zlepšovaní konkurencieschopnosti európskeho hospodárstva,

E.   keďže profesionálne služby ako kľúčový sektor európskeho hospodárstva musia byť zahrnuté do reformného úsilia,

F.   keďže vďaka zásade subsidiarity, je na členských štátoch aby sa rozhodli, či chcú regulovať výkon povolaní priamo prostredníctvom vnútroštátnych zákonov alebo umožnia samoreguláciu profesijnými organizáciami,

G.   keďže Komisia pred viacerými rokmi začala dialóg s členskými štátmi a profesijnými organizáciami o odbúraní prekážok hospodárskej súťaže, ktorý viedol k prijatiu liberalizačných opatrení a novým reformným snahám,

H.   keďže podľa zásady subsidiarity majú členské štáty a vnútroštátne profesijné organizácie poskytovateľov profesionálnych služieb mimoriadny význam pri presadzovaní reformného úsilia,

I.   keďže profesijné organizácie, ostatné profesijné subjekty, organizácie spotrebiteľov a užívateľov a všetky zúčastnené strany musia byť na procese zúčastnené vyváženým spôsobom,

J.   keďže osobitné právne predpisy sú legitímne z dôvodu "asymetrie informácií" medzi spotrebiteľmi a poskytovateľmi služieb, skutočnosti, že určité profesionálne služby sa pokladajú za služby poskytujúce "verejný tovar" a že poskytovanie profesionálnych služieb môže byť spojené s "vonkajšími vplyvmi",

K.   keďže prieskum v oblasti profesionálnych služieb, ktorý zadala Komisia EÚ v roku 2002/2003, už neodráža aktuálny stav regulácie v jednotlivých členských štátoch, a preto komplikuje aj hodnotenie reformných snáh,

L.   keďže Komisia sa nevenovala dôsledkom systematických reforiem na posilnenie konkurencieschopnosti sektora profesionálnych služieb, pokiaľ ide o tvorbu nových pracovných miest a ďalší rast,

M.   keďže jasné ciele a míľniky založené na vedeckých dôkazoch pomôžu posilniť presvedčenie všetkých, ktorí sa zúčastňujú na reformnom procese, o nevyhnutnosti reformných snáh,

N.   keďže základnou prioritou reformy by malo byť poskytovanie širšieho a lepšieho prístupu spotrebiteľov a súčasne zabezpečenie kvality a cenovej efektívnosti týchto služieb,

O.   keďže stále pretrvávajú podstatné rozdiely v rozsahu, v akom sa rôzne kategórie povolaní úspešne otvorili trhu,

P.   keďže smernica 2005/36/ES stanovila pravidlá, na základe ktorých hostiteľské členské štáty umožňujú prístup k vykonávaniu regulovaných povolaní na svojom území, pod podmienkou nadobudnutia špecifických odborných kvalifikácií,

1.   víta dialóg medzi Komisiou, členskými štátmi a profesijnými organizáciami poskytovateľov profesionálnych služieb, ktorého cieľom je odbúranie prekážok hospodárskej súťaže, ktoré sú neodôvodnené a škodlivé vzhľadom na napĺňanie všeobecného záujmu, a pravidiel, ktoré pôsobia proti spotrebiteľom a v konečnom dôsledku proti samotným poskytovateľom;

2.   vyzýva všetkých účastníkov reformného procesu, aby pokračovali v reformách konštruktívnym spôsobom;

3.   uznáva právo na reguláciu na základe tradičných, geografických a demografických osobitostí; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že treba zvoliť také pravidlá, ktoré v čo najmenšej miere obmedzia hospodársku súťaž, a že v súčasnom systéme je v záujme podpory dosahovania lisabonských cieľov nevyhnutné urýchliť proces obsahových reforiem;

4.   vyzýva členské štáty, aby konštruktívne skúmali praktické skúsenosti z reformných procesov v oblasti profesionálnych služieb, získané v iných členských štátoch, a tak získali čo najväčší prínos pre vlastné reformné úsilie;

5.   domnieva sa, že povinný charakter dodržiavania pevných alebo minimálnych sadzieb a zákaz dohodovať poplatok na základe dosiahnutého výsledku môžu mať škodlivý vplyv na kvalitu služieb poskytovaných občanom a na hospodársku súťaž; vyzýva členské štáty, aby prekonali tieto prekážky pomocou menej reštriktívnych opatrení, ktoré by viac vyhovovali zásadám nediskriminácie, nutnosti a proporcionality, a to vytvorením mechanizmu konzultácie so všetkými zúčastnenými stranami;

6.   vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že sa v odvetví slobodných povolaní budú riadne dodržiavať ustanovenia zmluvy o ochrane hospodárskej súťaže a vnútorného trhu;

7.   domnieva sa, že efektívna a transparentná samoregulácia alebo regulácia poskytovateľov služieb, ktorá vopred zhodnocuje dôsledky jednotlivých zásahov, monitoruje ich vplyv a prípadne ich dolaďuje, je vhodná pre zabezpečenie požiadaviek Lisabonského programu; domnieva sa, že členské štáty by mali byť zodpovedné za monitorovanie pôsobnosti samoregulácie na vnútroštátnej úrovni s cieľom zabrániť negatívnym vplyvom na záujmy spotrebiteľov alebo všeobecný záujem;

8.   vyzýva členské štáty, aby zabezpečili prístup k profesionálnym službám a ich mobilitu a aby uľahčili prechod z univerzity a postgraduálneho vzdelávania k vykonávaniu povolaní;

9.   považuje za potrebné, aby sa s cieľom posilniť malé a stredné podniky a zvýšiť inovačnú kapacitu a konkurencieschopnosť profesionálnych služieb odstránili obmedzenia týkajúce sa rozsahu spolupráce a aby sa uľahčilo zakladanie poskytovateľov interdisciplinárnych služieb;

10.   považuje za dôležité zlepšiť etické normy a ochranu spotrebiteľov v oblasti profesionálnych služieb a podporuje prijatie kódexu správania sa poskytovateľov profesionálnych služieb, ktorý sa musí zostaviť v súčinnosti všetkých zainteresovaných strán;

11.   zdôrazňuje, že je možné vo veľkej miere upustiť od osobitnej regulácie v oblasti reklamy a v budúcnosti ju treba zredukovať na riadne odôvodnené výnimočné prípady; a že cieľom obmedzenia regulácie by malo byť, aby sa uľahčili možnosti poskytovateľov informovať užívateľov služieb, ktoré poskytujú, prostredníctvom reklamy, poskytovaním informácií o svojich profesionálnych kvalifikáciách a špecializácii, o povahe a o cene ponúkaných služieb;

12.   vyzýva Komisiu, aby vysvetlila, aký rozsah tvorby nových pracovných miest a aký ďalší rast možno očakávať ma základe systematickej reformy odvetvia, ktorá podporuje hospodársku súťaž;

13.   vyzýva Komisiu, aby pozornejšie preskúmala rozdiely v rozsahu, v akom jednotlivé kategórie povolaní v rôznych členských štátoch otvorili svoj trh a očakávaný vplyv úplného odstránenia nepotrebných prekážok hospodárskej súťaže vrátane hodnotenia očakávaného vplyvu na povolania, ktoré majú obmedzené zdroje alebo sú obmedzené na určité regióny;

14.   vyzýva Komisiu, aby rozšírila svoju analýzu ochrany prostredníctvom regulácie rozčlenením podľa rôznych skupín spotrebiteľov tým, že podrobnejšie preskúma oblasť malých a stredných podnikov a aby túto analýzu viac sústredila na skutočnosť, že dopyt verejných orgánov po profesionálnych službách nie je homogénny, ale vychádza z individuálnych činností veľkého počtu malých jednotiek, ktoré konajú s rozdielnou intenzitou;

15.   upozorňuje na to, že pri rozčlenení vplyvu ochrany prostredníctvom regulácie podľa rôznych skupín spotrebiteľov sa zanedbáva skutočnosť, že pravidlá nadobúdajú legitímnosť tým, že pri poskytovaní profesionálnych služieb sa môžu vyskytovať vonkajšie vplyvy a že určité profesionálne služby sa môžu považovať za "verejný tovar";

16.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii.

(1) Ú. v. ES C 44, 14.2.1994, s. 36.
(2) Ú. v. ES C 21 E, 24.1.2002, s. 364.
(3) Ú. v. EÚ C 91 E, 15.4.2004, s. 126.
(4) Prijaté texty, P6_TA(2006)0108.
(5) Ú. v. ES L 78, 26.3.1977, s. 17.
(6) Ú. v. ES L 77, 14.3.1998, s. 36.
(7) Ú. v. ES L 26, 31.1.2003, s. 41.
(8) Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005, s. 22.
(9) Ú. v. EÚ L 149, 11.6.2005, s. 22.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia