Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/2035(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0302/2006

Ingivna texter :

A6-0302/2006

Debatter :

PV 11/10/2006 - 21
CRE 11/10/2006 - 21

Omröstningar :

PV 12/10/2006 - 7.27
CRE 12/10/2006 - 7.27
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2006)0419

Antagna texter
PDF 158kWORD 99k
Torsdagen den 12 oktober 2006 - Bryssel
Associeringsavtal mellan EU och Mercosur
P6_TA(2006)0419A6-0302/2006

Europaparlamentets resolution om EU:s ekonomiska och kommersiella förbindelser med Mercosur i syfte att ingå ett interregionalt associeringsavtal (2006/2035(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina resolutioner av den 27 april 2006 om ett förstärkt partnerskap mellan Europeiska unionen och Latinamerika(1), av den 15 november 2001 om övergripande associering och en gemensam strategi för förbindelserna mellan Europeiska unionen och Latinamerika(2) och av den 26 september 2002 om Mercosur(3),

–   med beaktande av de deklarationer som antagits vid de fyra toppmötena mellan stats- och regeringschefer från Latinamerika och Västindien (LAC) och Europeiska unionen (EU), i Rio de Janeiro (28-29 juni 1999), Madrid (17-18 maj 2002), Guadalajara (28-29 maj 2004) och Wien (11-13 maj 2006),

–   med beaktande av Luxemburgdeklarationen, som antogs vid det tolfte ministermötet mellan Riogruppen och Europeiska unionen den 27 maj 2005 i Luxemburg,

–   med beaktande av kommissionens strategiska meddelande till rådet och Europaparlamentet om ett förstärkt partnerskap mellan Europeiska unionen och Latinamerika (KOM(2005)0636), som lades fram vid det fjärde toppmötet mellan Europeiska unionen och länderna i Latinamerika och Västindien (EU-LAC-toppmöte) den 11-13 maj 2006 i Wien,

–   med beaktande av Wienförklaringen, som antogs vid det fjärde toppmötet mellan Europeiska unionen och länderna i Latinamerika och Västindien (EU-LAC-toppmöte) den 11–13 maj 2006 i Wien,

–   med beaktande av slutakten från den sjuttonde interparlamentariska konferensen mellan Europeiska unionen och Latinamerika i Lima den 14–16 juni 2005,

–   med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel och yttrandet från utskottet för utveckling (A6-0302/2006), och av följande skäl:

A.  Det råder oro över bristen på framsteg i såväl de aktuella förhandlingarna om ett associeringsavtal mellan EU och Mercosur som kring WTO-förhandlingarna i Doharundan.

B.  EU och Mercosur är fast övertygade om att regional integration är dels en hörnsten i befolkningens ekonomiska och sociala utveckling, dels ett grundläggande verktyg för att befästa demokratin, minska fattigdomen och ojämlikheten samt för att stärka de två områdenas ställning på den globala arenan.

C.  EU och Mercosur bekänner sig till ett multilateralt system med fri och rättvis handel som gynnar utbyten och bidrar till såväl en hållbar utveckling som en effektiv hantering av globaliseringen till allas fördel.

D.  EU och Mercosur är drivande aktörer i WTO-förhandlingarna i Doharundan och båda har skrivit under åtagandet från WTO:s ministerkonferens i Hongkong om att under 2006 slutföra de förhandlingar som inleddes i Doha, på grundval av ett ambitiöst och välbalanserat resultat på alla förhandlingsområden.

E.  Den 10 juli 2006 godkände förhandlingsgruppen om standarder en ny WTO-mekanism för insyn för alla regionala handelsavtal så att dessa kan bli grundpelare för världshandeln.

F.  Ett associeringsavtal mellan EU och Mercosur är av avgörande betydelse för att gå vidare, på grundval av särskilda kulturella och historiska band, med det gemensamma åtagandet att främja och stärka gemensamma värderingar såsom respekt för mänskliga rättigheter, demokrati, social och ekonomisk sammanhållning, fred och stabilitet genom ett strategiskt biregionalt partnerskap mellan EU och Latinamerika.

G.  En stärkning och förbättring av handelsförbindelserna och de ekonomiska förbindelserna mellan EU och Mercosur genom ett associeringsavtal i enlighet med principerna för WTO:s multilaterala dagordning kan leda till ett ömsesidigt förstärkande av dessa två kompletterande processer.

H.  Ett framgångsrikt avslutande av Doharundan liksom ingivandet av ett avtal om ett frihandelsområd mellan EU och Mercosur är nödvändigt för att åstadkomma ett verkligt öppnande av marknaderna, förbättra de multilaterala standarderna och på så sätt stimulera den ekonomiska tillväxten, utvecklingen och sysselsättningen i hela världen och samtidigt bidra effektivt till att integrera utvecklingsländerna i världsekonomin.

I.  Slutandet och det framgångsrika genomförandet av associeringsavtalen mellan EU och Mexiko och mellan EU och Chile visar på den strategiska vikten och det ekonomiska, politiska och sociala intresset av biregionala förbindelser mellan EU och Latinamerika på grundval av associeringsavtal som omfattar frihandel.

J.  Upprättandet av ett frihandelsområde mellan EU och Mercosur fortsätter att vara en viktig och prioriterad fråga med hänsyn till uppkomsten av nya handelsintressen, särskilt i Asien.

K.  Till skillnad från förhandlingarna om att upprätta ett frihandelsområde för hela Amerika (FTAA) är det tänkt att EU och Mercosur skall ingå ett globalt strategiskt partnerskap som täcker mer än rena handelsaspekter.

L.  Venezuelas framtida anslutning till Mercosur innebär en avsevärd förändring för det kommande associeringsavtalet mellan EU och Mercosur, särskilt när det gäller energimarknaden.

M.  När associeringsavtalet mellan EU och Mercosur väl har slutits bör det bidra till ekonomisk tillväxt och en minskning av fattigdomen och på så sätt syfta till att förverkliga millennieutvecklingsmålen, i synnerhet de som gäller fattigdomsminskning, en rättvis fördelning av resurserna, skapandet av stabila och kvalitativa arbetstillfällen samt social integration av marginaliserade grupper.

N.  EU är Mercosurs främsta investerings- och handelspartner och handeln mellan de båda regionerna har sedan 2000 successivt utvecklats från ett jämviktsläge till ett överskott för Mercosur på 10 miljarder EUR 2004.

O.  Mercosur omfattas för närvarande av EU:s generella preferenssystem för låginkomstländer.

P.  EU och Mercosur bör inom ramen för sitt partnerskap och vidare inom ramen för globalt styre åta sig att främja internationella och multilaterala standarder när det gäller handel, sociala frågor och miljö.

Q.  Det är positivt och nödvändigt att alla WTO:s medlemsstater, särskilt G-20 i vilken Mercosurs medlemmar deltar och G-90, är delaktiga i WTO:s beslutsprocesser.

1.  Europaparlamentet understryker att ett associeringsavtal mellan EU och Mercosur, som skulle upprätta det största regionala frihandelsområdet i världen, är ett prioriterat strategiskt mål för EU:s yttre förbindelser i ett internationellt sammanhang präglat av ett ökat ömsesidigt beroende, ekonomisk tillväxt och uppkomsten av nya ekonomiska stormakter samt ett ökande antal globala utmaningar som överskrider nationsgränserna, såsom säkerhet, globalt ekonomiskt styre, miljö och fattigdomsminskning.

2.  Europaparlamentet betonar på nytt att EU så snabbt som möjligt bör sluta ett associeringsavtal med Mercosur. Avtalet bör vara fullständigt, ambitiöst och välbalanserat samt grundat på tre pelare: ett politiskt och institutionellt kapitel för att stärka den demokratiska dialogen och det politiska samrådet, ett samarbetskapitel för att främja en hållbar ekonomisk och social utveckling samt ett handelskapitel för att inrätta ett ledande frihandelsområde som omfattar ett stort antal sektorer. Det skall omfatta allt från ömsesidig liberalisering av handel med varor och tjänster till aspekter i samband med investeringar, offentlig upphandling, upphovsrättsskydd, samarbete i konkurrensfrågor, såväl som handelsskyddsåtgärder, underlättande av handeln och en bindande tvistlösningsmekanism.

3.  Europaparlamentet beklagar att det inte gick att uppnå ett ambitiöst mandat vid det ovannämnda toppmötet i Wien för att återuppta och avsluta förhandlingarna mellan EU och Mercosur. Parlamentet betonar allt sedan dess nödvändigheten att främja ett övergripande förhandlingsförfarande som är effektivt och öppet. Parlamentet kräver också mer politiskt engagemang och incitament på högsta nivå samt fastställandet av en definitiv tidsplan som gör det möjligt att avsluta förhandlingarna inom kortast möjliga tid.

4.  Europaparlamentet anser att ett associeringsavtal mellan EU och Mercosur på medellång sikt kraftigt skulle stimulera upprättandet av det allmänna interregionala partnerskap för det euro-latinamerikanska området som parlamentet föreslår i sin ovannämnda resolution av den 27 april 2006.

5.  Europaparlamentet betonar att handel och förhandlingar om ett långtgående frihandelsområde, som täcker alla områden och dessutom är ett effektivt instrument för ekonomisk tillväxt, också är ett ändamålsenligt sätt för att uppnå ett större ömsesidigt beroende och ett närmare samarbete på alla nivåer.

6.  Europaparlamentet gläder sig åt att regional integration fortsätter att prioriteras i stödet till Latinamerikas utveckling i kommissionens ovannämnda meddelande om ett förstärkt partnerskap mellan EU och Latinamerika. Parlamentet begär att dialogens uppdelning i moduler inte skall skymma den helhetsvision som den regionala integrationen förutsätter, särskilt när det gäller Mercosur, för att de regionala integrationsprocesserna inte skall börja vackla.

7.  Europaparlamentet understryker att institutionaliseringen av Mercosurs framtida sociala toppmöte, som skall hållas i december 2006 och som kommer att involvera de olika segmenten i det civila samhället i den sociala agendan, kan spela en viktig roll för att förstärka integrationsprocessen. Parlamentet uppmanar kommissionen att stödja detta nya integrationsinitiativ och att förstärka den sociala dimensionen i det framtida associeringsavtalet.

EU:s intresse av ett frihandelsområde med Mercosur

8.  Europaparlamentet påminner om att Mercosur är en region med stor tillväxtpotential inklusive nya marknader, som omfattar 45 procent av Latinamerikas befolkning, och utgör den största marknaden med 45 procent av BNP. Parlamentet understryker därför att ett frihandelsområde mellan EU och Mercosur, som skulle bli det största frihandelsområdet mellan regioner i världen, skulle öppna upp för stora möjligheter för handel och ekonomisk tillväxt och skulle förbättra de två marknadernas internationella konkurrenskraft.

9.  Europaparlamentet betonar att upprättandet av ett frihandelsområde för EU och Mercosur är nödvändigt för att stärka EU:s ställning som Mercosurs viktigaste investerare och handelspartner och för att förstärka den interkontinentala integrationen, och insisterar därför på att detta frihandelsområde måste genomföras med hänsyn till det förslag till kontinental integration som lagts fram av det amerikanska frihandelsområdet (FTAA). Parlamentet påpekar att FTAA:s initiativ till liberalisering av handeln på de amerikanska kontinenterna och Mercosurs expansion och öppning mot de asiatiska och sydafrikanska marknaderna eller marknaderna inom Gulfstaternas samarbetsråd är av gemensamt geopolitiskt intresse för de båda kontinenterna.

10.  Europaparlamentet påminner om att i motsats till situationen i Latinamerika, där importen från Förenta staterna är tre gånger större än importen från EU, ligger EU:s andel i Mercosur på cirka 25 procent jämfört med 20 procent för Förenta staterna.

11.  Europaparlamentet värdesätter dessutom det avgörande bidrag som ett frihandelsområde mellan EU och Mercosur skulle ge för konsolideringen av Mercosur som en gemensam marknad och tullunion, en global integrationsprocess och en modell för andra integrationsprocesser i Latinamerika.

Kostnaden för ett uteblivet avtal

12.  Europaparlamentet understryker att de i konsekvensanalyser för upprättandet av ett frihandelsområde för EU och Mercosur som har genomförts av Mercosurprofessuren vid institutet för politiska studier i Paris för MEBF (Mercosur UE Business Forum), uppskattar man kostnaden för ett uteblivet avtal till minst 3,7 miljarder EUR per år för handel med varor och till mer än 5 miljarder EUR om investeringar och tjänster tas med i beräkningen.

Avtalsförhandlingar om ett frihandelsområde mellan EU och Mercosur
Principer, räckvidd och samband med Doharundan

13.  Europaparlamentet betonar på nytt behovet av att åstadkomma ett unikt och odelbart handelsavtal som sträcker sig mycket längre än respektive skyldigheter inom ramen för WTO och i vilket vissa produkters särskilda känslighet beaktas på minsta möjliga restriktiva sätt.

14.  Europaparlamentet beklagar att tidsplanen för förhandlingarna med Mercosur på grund av förseningar har blivit beroende av utvecklingen och avslutandet av Doharundan trots att parlamentet rekommenderat att förhandlingarna om ett avtal med Mercosur skall frikopplas från WTO-förhandlingarna i Doharundan. Parlamentet anser att de två processerna inte utesluter utan kompletterar varandra.

15.  Europaparlamentet betonar att ett frihandelsområde mellan EU och Mercosur, liksom avslutandet av WTO:s Doharunda, inte uteslutande bör styras av förhandlingar om jordbruksfrågor utan att alla områden bör bli föremål för förhandlingar och att dessa bör föras parallellt. Ambitionerna skall vara höga och områdena skall omfatta utbyte av varor och tjänster, investeringar, offentlig upphandling och andra handelshinder.

16.  Europaparlamentet anser att EU och Mercosur, såsom privilegierade handelspartner, måste samarbeta mer vid multilaterala handelsförhandlingar, särskilt i WTO, där en ytterligare liberalisering av världshandeln oftast är ett gemensamt intresse.

Särskild och differentierad behandling

17.  Europaparlamentet anser att förhandlingarna endast kan gå framåt på grundval av ett kriterium som grundar sig på en rimlig värdering av respektive sidas eftergifter, och betonar därför att det är nödvändigt att faktiskt erkänna principerna om "mindre än fullständig ömsesidighet" och "särskild och differentierad behandling" beroende på utvecklingsnivåerna och sektoriell konkurrenskraft i de båda regionerna och inte i globala eller absoluta termer som ligger lång från varje marknads särskilda situation.

Jordbruket

18.  Europaparlamentet understryker att kommissionen har framhållit att erbjudandet till Mercosur på jordbruksområdet är det mest ambitiösa som någonsin har lagts fram i en bilateral förhandling och att EU är den störste importören av jordbruksprodukter från Mercosur. EU stod för 48 procent av importen från regionen år 2005. Parlamentet anser att EU i detta sammanhang har rätt att vänta sig att dess partner Mercosur skall komma med ett lika ambitiöst erbjudande.

19.  Europaparlamentet påminner om att i samband med reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken 2003 sänkte EU de nationella subventioner som störde handelsutbytet betydligt, och inom ramen för Doharundan har EU begärt konkreta åtaganden i detta avseende från andra handelspartners sida.

20.  Europaparlamentet fäster uppmärksamheten vid en punkt av stort intresse för Mercosur, nämligen EU:s viktiga erbjudande inom ramen för Doharundan att avskaffa sitt system för exportbidrag före 2013, och insisterar på att det är nödvändigt för andra WTO-medlemmar att göra detsamma när det gäller exportkrediter, statliga handelsföretag och livsmedelshjälp. Parlamentet betonar dock att motsvarande framsteg måste göras när det gäller internt stöd och marknadstillträde.

21.  Europaparlamentet anser att flexibilitetsgraden i EU:s svar på kraven från Mercosur när det gäller marknadstillträde för jordbruksprodukter måste följa de framsteg som görs på andra områden, såsom marknadstillträde för icke-jordbruksprodukter och tjänster, liksom när det gäller andra jordbruksfrågor, såsom avtalet om vin och sprit, effektivt skydd av ursprungsmärkning, avskaffandet av ogrundade handelsskyddsåtgärder och tillämpningen av sanitära normer och djurskydds- och växtskyddsnormer.

22.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vara vaksam när det gäller den begäran om förmånsbehandling för tillträde till gemenskapens marknad för bioetanol som partner inom Mercosur framfört inom ramen för EU:s biregionala förhandlingar med detta område.

23.  Europaparlamentet stöder kommissionens avsikt att tillämpa en balanserad strategi i handelsförhandlingar med länder som producerar etanol och bibehålla villkoren för import av biobränsle till EU för att förena den europeiska industrins intresse med EU:s handelspartners, samt målen med gemenskapspolitiken, särskilt minskningen av det externa energiberoendet

Marknadstillträde för icke-jordbruksprodukter

24.  Europaparlamentet begär att förhandlingarna om marknadstillträde för icke-jordbruksprodukter skall leda till välbalanserade resultat, som garanterar nya och faktiska möjligheter för marknadstillträde på alla områden för handelsutbyte, med lämplig flexibilitet avseende tidsplanen för ett gradvis avskaffande av tullavgifter. Detta innefattar också bevarande och utökande av en hållbar fiskeverksamhet i syfte att bevara bestånden, särskilt när det gäller arter i farozonen.

25.  Europaparlamentet påminner i detta sammanhang om den betydelse fiskesektorn och dess bearbetade produkter, såsom tonfiskkonserver, har för EU.

Tjänster

26.  Europaparlamentet understryker att ett ambitiöst och mycket öppet avtal skulle ge stora vinster både för Mercosur och EU, där tjänstesektorn är den som bidrar mest till BNP, med återverkningar såväl på liberaliseringsåtagandena inom olika sektorer, inbegripet "mode 4", som på nivån av rättssäkerhet och förutsägbarhet inom tjänstesektorn.

27.  Europaparlamentet anser att tillväxtpotentialen för ömsesidiga handelsförbindelser är som störst inom tjänstesektorn. Mercosurmedlemmarna återhämtar sig långsamt men stadigt från en djup ekonomisk kris, som i framtiden skulle kunna undvikas genom ett hållbart ekonomiskt samarbete mellan de båda handelsblocken.

28.  Europaparlamentet understryker särskilt behovet av att uppnå konkreta förbättringar när det gäller hittills gjorda åtaganden om liberalisering, och även behovet av att ha tillgång till ett tydligt och stabilt regelverk när det gäller fri rörlighet för kapital och framför allt finansiella tjänster men även verksamheter som är förknippade med telekommunikationer och sjö- och luftfart.

29.  Europaparlamentet uppmärksammar de ständigt ökade möjligheterna för turistsektorn i Mercosurländernas ekonomier, och betonar vikten av att främja turism mellan de båda regionerna.

Investeringar

30.  Europaparlamentet betonar att europeiska investeringar har inriktats på tjänster som är grundläggande för Mercosurs ekonomiska utveckling och till produktionssektorer med långsiktig inriktning som genererar sysselsättning och rikedom.

31.  Europaparlamentet betonar nödvändigheten av att förhandla om ett investeringskapitel, som säkerställer ett tydligt och stabilt regelverk för att främja och skydda utländska investeringar utan diskriminering utifrån nationalitet och med den rättssäkerhet som krävs i tillämpningen av investeringsavtal.

32.  Europaparlamentet betonar behovet av att investeringar åtföljs av infrastrukturer, vilka driver på den ekonomiska utvecklingen.

33.  Europaparlamentet betonar att en successiv konsolidering och fördjupning av Mercosur, särskilt genom slutandet av en tullunion och utvecklingen av den gemensamma marknaden, inbegripet inrättandet av en gemensam utrikeshandelspolitik och en faktisk fri rörlighet för importerade produkter, är avgörande för att minska hindren för de ekonomiska aktörerna och stimulera ömsesidig handel och investeringar mellan de båda regionerna.

34.  Europaparlamentet betonar nödvändigheten av att bestämt gå vidare med harmoniseringen av räkenskaps- och revisionsstandarder för att kunna öka handeln.

35.  Europaparlamentet betonar att skuld- och lånefrågan fortsätter att vara ett av de viktigaste hindren för sanering av den offentliga administrationen och Mercosurs ekonomiska utveckling, och denna fråga borde utgöra ett centralt kapitel för samarbetet mellan de båda regionerna.

36.  Europaparlamentet konstaterar att den svaga monetära situationen, med olika sydamerikanska valutor som är svaga och framför allt starkt beroende av dollarn, ofta utgör ett hinder för europeiska investeringar. Parlamentet begär en större acceptans för euron och att euro används i större utsträckning när ersättning utgår för ömsesidig import och export.

Offentlig upphandling

37.  Europaparlamentet understryker att eftersom inget av medlemsländerna i Mercosur är anslutet till WTO:s multilaterala avtal om offentlig upphandling, är ett avtal om offentlig upphandling en nödvändig förutsättning för en säkrare och mer förutsägbar miljö utan diskriminering och med öppenhet och insyn för de ekonomiska aktörerna.

Immateriella rättigheter

38.  Europaparlamentet begär att handelsavtalet mellan EU och Mercosur skall gå mycket längre än WTO-avtalet om handelsrelaterade immateriella rättigheter (TRIPs-avtalet). Parlamentet påpekar dock att alla TRIPs-plusavtal inte får utelämna de garantier för folkhälsa som är tillängliga för WTO-medlemmar enligt TRIPs, eftersom detta skulle begränsa tillgången till mediciner till rimliga priser i utvecklingsländerna.

Sanitära och fytosanitära åtgärder

39.  Europaparlamentet anser att ett kapitel om sanitära och fytosanitära åtgärder i avtalet skulle bidra till att motverka att dessa utnyttjas som dolda skyddsinstrument och skulle förbättra tillgången till respektive marknad.

Andra handelshinder

40.  Europaparlamentet betonar att en tillnärmning av systemen för standarder och certifiering mellan de båda regionerna skulle leda till ett bättre ömsesidigt marknadstillträde, särskilt för handel med industriprodukter.

41.  Europaparlamentet rekommenderar ett mer omfattande och närmare samarbete mellan respektive organ för standardisering, ackreditering, certifiering och metrologi samt specifikt tekniskt bistånd från EU:s sida för att förbättra Mercosurs kapacitet på detta område och att så långt det är möjligt främja harmoniseringen av dessa tekniska aspekter mellan de olika länderna i Mercosur.

Tvistlösning

42.  Europaparlamentet framhåller att avtalet bör innehålla ett institutionaliserat instrument för tvistlösning som skall vara bindande för att lösa konflikter som kan tänkas uppkomma inom någon av de regioner som omfattas av frihandelsområdet.

Samarbete mellan EU och Mercosur

43.  Europaparlamentet påminner om att EU med stor marginal är den största givaren av utvecklingsbistånd till Mercosur och den enda som har infört en samarbetsstrategi som är inriktad på regional integration.

44.  Europaparlamentet påminner om att Mercosurs medlemsstater förutom regionalt samarbete åtnjuter bilateralt samarbete med EU och är stora förmånstagare för lån från Europeiska investeringsbanken och övergripande samarbetsprogram för Latinamerika såsom @LIS, ALBAN, AL-INVEST, URB-AL, ALURE och ALFA.

45.  Europaparlamentet påpekar att samarbetsstrategin mellan EU och Mercosur grundas på gemensamma värderingar om skydd av demokratin, respekt för rättsstaten, garantier för grundläggande fri- och rättigheter och solidaritet mellan de båda regionerna. Parlamentet insisterar på att den geostrategiska vikten av det ekonomiska partnerskapet mellan de båda regionerna bidrar till att sprida dessa gemensamma värderingar till resten av världen och på så sätt främja multilateralism som det enda sättet att möta de utmaningar avseende säkerhet, politisk stabilitet och ekonomisk tillväxt som det internationella samfundet står inför.

46.  Europaparlamentet anser att den politiska dialogen i det nuvarande samarbetsavtalet stärks med mer detaljerade mekanismer och att kravet att respektera de mänskliga rättigheterna och god förvaltning lyfts fram, men betonar att man fortfarande måste se till att varje förhandlingskapitel är effektivt när det gäller fattigdomsutrotning och överensstämmer med EU:s övriga utvecklingspolitiska instrument i Latinamerika. Parlamentet betonar behovet av att upprätthålla jämvikten mellan handel och utveckling i det slutliga avtalet, så att handelskapitlen inte motsäger kapitlen om utveckling.

47.  Europaparlamentet betonar att god förvaltning, mänskliga rättigheter och demokrati är grundläggande delar i den gemensamma förklaringen från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, Europaparlamentet och kommissionen om Europeiska unionens utvecklingspolitik: "Europeiskt samförstånd"(4), och att ytterligare insatser krävs för att ta itu med dåliga styrelseformer inom kommersiella och offentliga tjänster.

48.  Europaparlamentet betonar att det är nödvändigt att se till att standardklausulen om skydd av de mänskliga rättigheterna ingår i avtalet.

49.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att öka budgetmedlen för den nya regionala samarbetsstrategin med Mercosur för perioden 2007–2013, för att göra det möjligt att beslutsamt ta itu med institutionaliseringen och fördjupningen av Mercosur, ett snabbt och fullständigt genomförande av det framtida associeringsavtalet, särskilt i fråga om fullbordandet av tullunionen och den gemensamma marknaden, och stärkandet av det civila samhällets deltagande för att förbättra de ömsesidiga kunskaperna och göra samarbetet synligare.

50.  Europaparlamentet påminner om att EU, i enlighet med "Europeiskt samförstånd om utvecklingspolitiken" och med stöd av sin egen erfarenhet och sin exklusiva behörighet på handelsområdet, har en komparativ fördel att ge stöd till partnerländer så att de integrerar handel i sina nationella utvecklingsstrategier och stöder regionalt samarbete.

51.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att införa operativa stödåtgärder till förmån för företag och deras anställda och företrädare i båda regionerna, särskilt små och medelstora företag, när det gäller de ekonomiska och sociala förbindelserna mellan EU och Mercosur.

52.  Europaparlamentet anser att Mercosur absolut bör gynnas av ett samarbete och ett utvecklingsbistånd som inriktar sig på att bekämpa fattigdom och ojämlikhet, men som också beaktar det ekonomiska samarbetets grundläggande roll för att uppnå utvecklingsmålen och säkra en mer rättvis förmögenhetsfördelning och för att hjälpa länderna i Mercosur att utveckla konkurrenskraftiga ekonomier och säkra en effektiv integration i det multilaterala handelssystemet.

53.  Europaparlamentet påpekar att såväl samarbetskapitlet i associeringsavtalet mellan EU och Mercosur som det nya instrumentet för finansiering av samarbete och utveckling, i detta sammanbang bör främja och underlätta samarbetet mellan Mercosurländerna genom ambitiösa åtgärder som är inriktade på underlättande och främjande av handel och investeringar, stöd till den privata sektorn och små och medelstora företag, förbättring av den vetenskapliga och tekniska potentialen och de institutionella och ekonomiska ramarna, miljöskydd och åtgärder för att etablera kontakter mellan icke-statliga organisationer och företag.

Miljö

54.  Europaparlamentet betonar att samarbetet med Mercosur bör främja tillämpningen av de viktiga internationella avtalen på miljöområdet, särskilt konventionen om klimatförändringar, Kyotoprotokollet och konventionen om biologisk mångfald.

55.  Europaparlamentet stöder oförbehållsamt uppfattningen att samarbetsinstrumenten och de ekonomiska instrumenten också bör användas för att garantera bevarandet av miljön i Mercosurländerna, med särskilt fokus på Amazonskogen, och betonar att utvecklingen av hållbart jordbruk i Mercosurländerna också borde vara av intresse för EU-samarbetet samt att rättvis handel och organisk produktion borde uppmuntras, till exempel genom att man förhandlar fram en särskild EU-tull för rättvis handel och/eller organiska produkter.

Energi

56.  Europaparlamentet anser att samarbetsdelen i associeringsavtalet mellan EU och Mercosur bör bana väg för ett närmare regionalt samarbete på energiområdet, särskilt med tanke på Venezuelas framtida anslutning till Mercosur, i syfte att främja försörjningstryggheten och energieffektiviteten samt en tilltagande användning av förnybara energikällor.

Informations- och kommunikationsteknik

57.  Europaparlamentet rekommenderar, i enlighet med förslagen från kommissionens generaldirektorat för informationssamhället och medier, att samarbetet med Mercosurländerna stärks på informations- och kommunikationstekniksområdet, som är en sektor med stor potential för att förbättra konkurrenskraften och den sociala sammanhållningen i de båda regionerna.

Andra samarbetsområden

58.  Europaparlamentet betonar vikten av grundläggande arbetsvillkor och anständigt arbete för utvecklingen av Mercosur. Parlamentet påpekar därför att ett avtal måste omfatta en agenda för anständigt arbete som är skräddarsydd för Mercosurs medlemsstater och ett åtagande från EU:s sida att erbjuda allt stöd som behövs för att genomföra denna agenda.

59.  Europaparlamentet understryker den betydelse fackföreningsforumet för EU och Mercosur, som inrättades av Europeiska fackliga samorganisationen (EFS) och de viktigaste fackföreningarna inom Mercosur, spelar för uppnåendet av sociala och arbetsrelaterade mål i regionen. Parlamentet betonar att det vore lämpligt att främja inrättandet av en dialog mellan Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Mercosurs ekonomiska och sociala rådgivande forum för att stärka det institutionella samarbetet mellan rådgivande organ i de båda regionerna och öka involveringen av arbetsmarknadens parter i integrationsprocessen.

60.  Europaparlamentet anser att man i avtalet, vid sidan av den repressiva aspekten i fråga om kampen mot narkotika, också borde betona vikten av att ge bistånd till jordbrukare för att hjälpa dem att inleda ny alternativ produktion.

61.  Europaparlamentet inser i fråga om illegal invandring att inte bara återtagandeavtal bör upprättas, utan att det också är viktigt att beakta världssamfundets aktuella uppfattning.

62.  Europaparlamentet anser att när avtalet väl trätt i kraft bör trepartssamarbete eller biregionalt samarbete – främst med Västindien – främjas, såväl som Mercosurs syd-syd-avtalspolitik.

63.  Europaparlamentet erinrar om att man bestämt efterlyst inrättandet av en biregional solidaritetsfond sedan antagandet av ovannämnda resolution av den 15 november 2001, och att denna begäran upprepats ett flertal gånger, senast i resolutionen av den 27 april 2006.

64.  Europaparlamentet anser att en sådan fond skulle vara ett användbart verktyg för det biregionala samarbetet, som också skulle kunna gagna förbindelserna mellan EU och Mercosur; den skulle utgöra ett konkret genomförande av EU:s åtagande att öka sitt externa samarbetsbistånd och bättre förvalta detta, och betraktas som ett instrument för fattigdomsbekämpning; den skulle fokusera EU-samarbetet på kärnfrågor, som till exempel social sammanhållning och regional integration.

Europaparlamentets roll

65.  Europaparlamentet uppmanar Mercosur att fullfölja förberedelserna för att inrätta ett framtida Mercosurparlament med företrädare för de olika nationella parlamenten. Parlamentet anser att inrättandet av en interparlamentarisk delegation bestående av ledamöter från Mercosurparlamentet och från Europaparlamentet skulle kunna bidra till att öka Europaparlamentets insatser för att driva på dessa förhandlingar. Parlamentet påpekar dessutom att kontakterna mellan EU och Mercosur på detta sätt skulle intensifieras och att integrationsprocessen skulle påskyndas, samtidigt som det civila samhällets deltagande tryggas, bland annat via arbetsmarknadens parter och de ekonomiska och sociala aktörerna från de båda regionerna, vilket skulle ge processen större legitimitet. Parlamentet stöder i detta avseende inrättandet av en parlamentarisk församling för Europa–Latinamerika, som skall bestå av ledamöter av Europaparlamentet och av de latinamerikanska integrationsparlamenten.

66.  Europaparlamentet anser att alla EU-institutioner bör samordna sina insatser för att uppnå tillfredsställande resultat i förhandlingarna med Mercosur. Parlamentet uppmanar därför rådet och kommissionen att samråda med parlamentet och att ge det korrekt och regelbunden information om EU:s strategi i förhandlingarna med Mercosur. Parlamentet uppmanar kommissionen att i slutet av varje viktig förhandlingsomgång eller möte skicka ett dokument till parlamentet med en redogörelse över det resultat som nåtts, med respekt för gällande sekretessbestämmelser.

o
o   o

67.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen och till det aktuella ordförandeskapet i Mercosur.

(1) Antagna texter, P6_TA(2006)0155.
(2) EGT C 140 E, 13.6.2002, s. 569.
(3) EUT C 273 E, 14.11.2003, s. 293.
(4) EUT C 46, 24.2.2006, s. 1.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy