Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2004/0055(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0316/2006

Esitatud tekstid :

A6-0316/2006

Arutelud :

PV 23/10/2006 - 21
CRE 23/10/2006 - 21

Hääletused :

PV 25/10/2006 - 6.2
CRE 25/10/2006 - 6.2
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2006)0440

Vastuvõetud tekstid
PDF 523kWORD 251k
Kolmapäev, 25. oktoober 2006 - Strasbourg
Euroopa maksekäsumenetlus ***II
P6_TA(2006)0440A6-0316/2006
Resolutsioon
 Terviktekst

Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa maksekäsumenetlus (7535/3/2006 – C6-0227/2006 – 2004/0055(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse nõukogu ühist seisukohta (7535/3/2006 – C6-0227/2006);

–   võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta(1) Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (KOM(2004)0173)(2) kohta;

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2;

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 62;

–   võttes arvesse õiguskomisjoni soovitust teisele lugemisele (A6-0316/2006),

1.   kiidab ühise seisukoha muudetud kujul heaks;

2.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

(1) Vastuvõetud tekstid, 13.12.2005, P6_TA(2005)0499.
(2) ELTs seni avaldamata.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud teisel lugemisel 25. oktoobril 2006 eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr .../2006, millega luuakse Euroopa maksekäsumenetlus
P6_TC2-COD(2004)0055

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 61 punkti c,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust,(1)

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras(2)

ning arvestades järgmist:

(1)  Ühendus on seadnud eesmärgiks säilitada ning arendada vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanevat ala, kus on tagatud isikute vaba liikumine. Sellise ala järkjärguliseks loomiseks peab ühendus muu hulgas võtma piiriülese mõjuga tsiviilasjades tehtava õigusalase koostöö valdkonnas meetmeid, mis on vajalikud siseturu nõuetekohaseks toimimiseks.

(2)  Vastavalt asutamislepingu artikli 65 punktile c peavad need meetmed muu hulgas hõlmama tsiviilasjade lahendamise tõrgeteta sujumiseks takistuste kõrvaldamist, vajaduse korral edendades liikmesriikides kohaldatavate tsiviilkohtumenetlusnormide kokkusobivust.

(3)  Euroopa Ülemkogu 15. ja 16. oktoobri 1999. aasta Tampere kohtumisel kutsuti nõukogu ja komisjoni üles valmistama ette uusi õigusakte küsimustes, mis on ladusa õigusalase koostöö ja õiguskaitsele tõhusama juurdepääsu seisukohalt vältimatud ning viidati sellega seoses konkreetselt rahalisele maksekäsule.

4)   30. novembril 2000. aastal võttis nõukogu vastu komisjoni ja nõukogu ühisprogrammi, mis käsitleb meetmeid tsiviil- ja kaubandusasjades tehtud otsuste vastastikuse tunnustamise põhimõtte rakendamiseks.(3) Programm näeb ette võimaluse rakendada kohtuotsuste tegemisel ühenduse piires konkreetsetes valdkondades ühenduses sätestatud eri-, ühetaolist või ühtlustatud menetlust, sealhulgas vaidlustamata nõuete osas. Seda arendati edasi 5. novembri 2004. aasta Euroopa Ülemkogul vastu võetud Haagi programmis, milles kutsutakse üles jätkama aktiivselt tööd Euroopa maksekäsuga.

5)   20. detsembril 2002. aastal võttis komisjon vastu rohelise raamatu Euroopa maksekäsumenetluse ja meetmete kohta, mis lihtsustavad ja kiirendavad väikesi nõudeid käsitlevaid kohtuvaidlusi. Roheline raamat käivitas konsultatsiooni ühetaolise või ühtlustatud vaidlustamata nõuete sissenõudmise Euroopa menetluse võimalike eesmärkide ja tunnusjoonte kohta.

(6)  Tõrgeteta ja tõhus maksmata võlgade sissenõudmine, mille puhul ei esine õiguslikke vastuolusid, on üliolulise tähtsusega Euroopa Liidu ettevõtjate jaoks, kuna maksete hilinemine on peamine maksejõuetuse põhjus, mis ohustab ettevõtjate, eelkõige väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate, püsimajäämist ja põhjustab suure hulga töökohtade kadumise.

(7)  Kõik liikmesriigid püüavad vaidlustamata nõuete massilise sissenõudmise küsimust lahendada ning enamik riike teeb seda lihtsustatud maksekäsumenetluse kaudu, kuid on olemas olulised erinevused nii nende siseriiklike õigusaktide sisus kui riigisiseste menetluste toimimises. Lisaks on olemasolevad menetlused sageli kas vastuvõetamatud või rakendamatud piiriüleste juhtumite puhul.

(8)  See põhjustab takistusi tõhusa õiguskaitse saamisele piiriüleste juhtumite korral ning moonutab konkurentsi siseturul, kuna võlausaldajate käsutuses olevad menetlused on erinevates liikmesriikides erineva tõhususega, mille tõttu on vaja ühenduse õigusakte, mis tagavad võlausaldajatele ja võlgnikele võrdsed võimalused kogu Euroopa Liidus.

(9)  Käesoleva määruse eesmärk on lihtsustada ja kiirendada kohtuvaidlusi ning vähendada kohtukulusid vaidlustamata rahalisi nõudeid käsitlevate piiriüleste juhtumite korral, luues Euroopa maksekäsumenetluse, ning lubada Euroopa maksekäskude vaba ringlust kõikjal liikmesriikides, kehtestades miinimumstandardid, mille järgimine võimaldab maksekäsu täitmise liikmesriigis vältida mis tahes ebavajalikke vahemenetlusi enne maksekäsu tunnustamist ja täitmist.

(10)  Käesoleva määrusega kehtestatud menetlus peaks kujutama endast lisa- ja valikulist vahendit nõude esitajale, kellel on jätkuvalt võimalus kasutada siseriikliku õigusega sätestatud menetlust. Seega ei asenda ega ühtlusta käesolev määrus olemasolevaid mehhanisme vaidlustamata nõuete sissenõudmiseks siseriikliku õiguse alusel.

(11)  Menetlus peaks kohtu ja poolte vahelises teabevahetuses võimalikult suures ulatuses tuginema tüüpvormide kasutamisele, et hõlbustada selle haldamist ja võimaldada automaatse andmetöötluse kasutamist.

(12)  Liikmesriigid peaksid otsustamisel, milliste kohtute pädevusse kuulub Euroopa maksekäsu väljaandmine, võtma asjakohaselt arvesse vajadust tagada õiguskaitse kättesaadavus.

(13)  Euroopa maksekäsu avalduses peaks nõude esitaja olema kohustatud esitama teavet, mis on nõude selgeks määratlemiseks ja põhjendamiseks piisav, et asetada kostja olukorda, kus ta saab teha teadliku otsuse nõude vaidlustamise või vaidlustamata jätmise kohta.

(14)  Sellega seoses peaks nõude esitaja olema kohustatud esitama nõuet toetavate tõendite kirjelduse. Selleks peaks taotluse vorm sisaldama põhjalikku loetelu võimalikest tõendiliikidest, mida tavaliselt rahaliste nõuete toetamiseks esitatakse.

(15)  Euroopa maksekäsu avalduse esitamisega peaks kaasnema kõigi asjakohaste kohtukulude tasumine.

(16)  Kohus peaks vaatama avalduse, sealhulgas kohtualluvuse küsimuse ja tõendite kirjelduse läbi avalduses esitatud teabe alusel. See võimaldab kohtul kontrollida prima facie nõude sisu, et kõrvaldada muu hulgas selgelt põhjendamatud nõuded ja vastuvõetamatud avaldused. Läbivaatamist ei pea teostama kohtunik.

(17)  Avalduse tagasilükkamist ei saa vaidlustada. See ei välista aga avalduse tagasilükkamisotsuse võimalikku läbivaatamist sama astme kohtus vastavalt siseriiklikule õigusele.

(18)  Euroopa maksekäsk peaks teavitama kostjat tema valikutest, kas maksta maksekäsuga ette nähtud summa nõude esitajale või saata 30 päeva jooksul vastuväide, kui ta soovib nõuet vaidlustada. Lisaks täielikule teabele hageja poolt esitatud nõude kohta tuleks kostjat teavitada ka Euroopa maksekäsu õiguslikust iseloomust ja eelkõige nõude vaidlustamata jätmise tagajärgedest.

(19)  Liikmesriikide vaheliste erinevuste tõttu tsiviilkohtumenetlusnormides ning eriti dokumentide kättetoimetamist reguleerivates eeskirjades on vaja sätestada seoses Euroopa maksekäsumenetlusega kohaldatavad miinimumstandardite konkreetsed ja üksikasjalikud määratlused. Eelkõige ei tuleks seoses nende standardite täitmisega pidada piisavaks mis tahes õiguslikul fiktsioonil põhinevat Euroopa maksekäsu kättetoimetamismeetodit.

(20)  Kõiki artiklites 13 ja 14 kirjeldatud kättetoimetamismeetodeid iseloomustab kas täielik kindlus (artikkel 13) või väga suur tõenäosus (artikkel 14), et kättetoimetatud dokument on jõudnud adressaadini.

(21)  Artikli 14 lõike 1 punktide a ja b kohast isiklikku kättetoimetamist teistele isikutele kui kostja tuleks käsitada vastavate sätete tingimuste täitmisena vaid juhul, kui kõnealused isikud on Euroopa maksekäsu tegelikult kätte saanud/vastu võtnud.

(22)  Artiklit 15 kohaldatakse juhtudel, kui kostjal ei ole võimalik end ise kohtus esindada, nagu näiteks juriidiliste isikute puhul, ning kui teda esindama volitatud isik määratakse vastavalt seadusele, nagu ka juhtudel, kui kostja on volitanud vastavat juhtumit käsitleval kohtuistungil end esindama teise isiku, eelkõige advokaadi.

(23)  Kostja võib vastuväite esitamisel kasutada käesolevas määruses sätestatud tüüpvormi. Kohtud peaksid aga arvesse võtma mis tahes muul viisil kirjalikult esitatud vastuväidet, kui see on selgelt sõnastatud.

(24)  Ettenähtud ajavahemiku jooksul esitatud vastuväide peaks lõpetama Euroopa maksekäsumenetluse ja viima asja käsitlemise automaatselt üle tavaliseks tsiviilkohtumenetluseks, välja arvatud juhul, kui hageja on selgesõnaliselt taotlenud sellisel juhul menetluse lõpetamist. Käesoleva määruse kohaldamisel ei peaks mõistet "tavaline tsiviilkohtumenetlus" ilmtingimata tõlgendama siseriikliku õiguse tähenduses.

(25)  Pärast vastuväite esitamise tähtaja möödumist peaks kostjal olema teatud erandjuhtudel õigus taotleda Euroopa maksekäsu läbivaatamist. Läbivaatamine erandjuhtudel ei peaks tähendama, et kostjale antakse veelkordne võimalus nõude vaidlustamiseks. Läbivaatamismenetluse käigus tuleks nõude sisu hinnata üksnes sellises ulatuses, mis tuleneb kostja poolt teatavaks tehtud erandlikest asjaoludest. Muude erandlike asjaolude hulka võib kuuluda olukord, mil Euroopa maksekäsu aluseks olid maksekäsu avalduses esitatud valeandmed.

(26)  Artikliga 25 hõlmatud kohtukulude hulka ei peaks kuuluma näiteks advokaatide tasud või kulud, mis on seotud dokumentide kättetoimetamisega muude asutuste kui kohtu poolt.

(27)  Liikmesriigi kohtu poolt välja antud täidetavaks muutunud Euroopa maksekäsku tuleks selle täitmise eesmärgil vaadelda kui maksekäsku, mis on välja antud liikmesriigi poolt, kus selle täitmist taotletakse. Vastastikune usaldus õigusemõistmisse liikmesriikides õigustab ühe liikmesriigi kohtu antavat hinnangut, et kõik Euroopa maksekäsu väljastamise tingimused on täidetud, mis võimaldab maksekäsu täitmist kõikides teistes liikmesriikides ilma menetluse miinimumstandardite nõuetekohase rakendamise kohtuliku läbivaatuseta liikmesriigis, kus maksekäsk täidetakse. Ilma et see piiraks käesoleva määruse ning eelkõige artikli 22 lõigetes 1 ja 2 ning artiklis 23 ette nähtud miinimumstandardite kohaldamist, peaksid eeskirjad Euroopa maksekäsu täitmiseks jääma jätkuvalt siseriikliku õiguse reguleerimisalasse.

(28)  Tähtaegade arvutamisel tuleks kohaldada nõukogu 3. juuni 1971. aasta määrust (EMÜ, Euratom) nr 1182/71, millega määratakse kindlaks ajavahemike, kuupäevade ja tähtaegade suhtes kohaldatavad eeskirjad.(4) Kostjat tuleks selles osas nõustada ja teda teavitada, et tähtaja arvutamisel võetakse arvesse selle liikmesriigi riigipühi, kus Euroopa maksekäsu väljastanud kohus asub.

(29)  Kuna käesoleva määruse eesmärki, nimelt vaidlustamata rahaliste nõuete kiire ja tõhusa ühtse sissenõudmismehhanismi loomist Euroopa Liidus, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada ning seetõttu on seda määruse ulatuse ja mõju tõttu parem saavutada ühenduse tasandil, võib ühendus võtta meetmeid kooskõlas asutamislepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(30)  Käesoleva määruse rakendamiseks vajalikud meetmed tuleks vastu võtta vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusele 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused.(5)

(31)  Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukohta käsitleva protokolli artikli 3 kohaselt on Ühendkuningriik ja Iirimaa teatanud oma soovist osaleda käesoleva määruse vastuvõtmisel ja kohaldamisel.

(32)  Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Taani seisukohta käsitleva protokolli artiklite 1 ja 2 kohaselt ei osale Taani käesoleva määruse vastuvõtmisel, see ei ole talle siduv ega kuulu tema suhtes kohaldamisele,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Sisu

1.  Käesoleva määruse eesmärk on:

   a) lihtsustada ja kiirendada menetlust ning vähendada menetluskulusid vaidlustamata rahalisi nõudeid käsitlevate piiriüleste juhtumite korral, luues Euroopa maksekäsumenetluse, ning
   b) lubada Euroopa maksekäskude vaba ringlust kõikjal liikmesriikides, kehtestades miinimumstandardid, mille järgimine võimaldab maksekäsu täitmise liikmesriigis vältida mis tahes ebavajalikke vahemenetlusi enne maksekäsu tunnustamist ja täitmist.

2.  Käesolev määrus ei takista nõude esitajat esitamast nõuet artikli 4 tähenduses, kasutades selleks liikmesriigi õiguse või ühenduse õiguse alusel lubatud muud menetlust.

Artikkel 2

Reguleerimisala

1.  Käesolevat määrust kohaldatakse piiriüleste juhtumite korral tsiviil- ja kaubandusasjades igat liiki kohtutes või erikohtutes. Käesolev määrus ei laiene eelkõige maksu-, tolli- või haldusasjadele ega riigi vastutusele, mis tuleneb riigi tegevusest või tegevusetusest riigivõimu teostamisel (acta iure imperii).

2.  Käesolevat määrust ei kohaldata:

   a) abielusuhetest tulenevate varaliste õiguste, testamentide ja pärimise suhtes;
   b) pankrotimenetluste, maksejõuetute äriühingute või teiste juriidiliste isikute likvideerimismenetluste, kohtulike kokkulepete, kompromissi tegemise ja muude sarnaste menetluste suhtes;
   c) sotsiaalkindlustuse suhtes;
   d) lepinguvälistest kohustustest tulenevate nõuete suhtes, välja arvatud kui:
   i) pooled on nende osas sõlminud kokkuleppe või kui on tunnistatud võla olemasolu või
   ii) nad on seotud kindlaksmääratud võlgadega, mis tulenevad vara ühisest omandist.

3.  Käesoleva määruse kohaldamisel hõlmab mõiste "liikmesriigid" kõiki liikmesriike, välja arvatud Taani.

Artikkel 3

Piiriülesed juhtumid

1.  Käesolevas määruses tähendab mõiste "piiriülene juhtum" juhtumit, mille korral vähemalt ühe poole alaline elu- või asukoht või peamine elukoht on muus liimesriigis kui selles, kus asub avaldusega tegelev kohus.

2.  Alaline elu- või asukoht määratakse kindlaks vastavalt nõukogu 22. detsembri 2000. aasta määruse (EÜ) nr 44/2001 kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades(6) artiklitele 59 ja 60.

3.  Selle kindlaksmääramisel, kas tegemist on piiriülese juhtumiga, on oluline aeg, millal esitatakse Euroopa maksekäsu avaldus vastavalt käesolevale määrusele.

Artikkel 4

Euroopa maksekäsumenetlus

Euroopa maksekäsumenetlus kehtestatakse sellise kindla rahasumma sissenõudmiseks, mille tasumise tähtaeg on Euroopa maksekäsu avalduse esitamise ajaks saabunud.

Artikkel 5

Mõisted

Käesoleva määruse kohaldamisel kasutatakse järgmisi mõisteid:

1.   "päritoluliikmesriik" – liikmesriik, kus Euroopa maksekäsk on välja antud;

2.   "maksekäsu täitmise liikmesriik" – liikmesriik, kus taotletakse Euroopa maksekäsu täitmist;

   3. "kohus" – liikmesriigi ametiasutus, kes on pädev Euroopa maksekäsu osas või sellega seotud küsimustes;
   4. "päritoluriigi kohus" – kohus, kes annab välja Euroopa maksekäsu.

Artikkel 6

Kohtualluvus

1.  Käesoleva määruse kohaldamisel määratakse kohtualluvus vastavalt asjaomastele ühenduse õiguse eeskirjadele, eelkõige vastavalt määrusele (EÜ) nr 44/2001.

2.  Kui nõue on seotud lepinguga, mille isik, tarbija, on sõlminud oma majandustegevusest või kutsealast väljapoole jääval eesmärgil, ning juhul kui kostjaks on tarbija, on jurisdiktsioon ainult kostja alalise elu- või asukoha liikmesriigi kohtutel määruse (EÜ) nr 44/2001 artikli 59 tähenduses.

Artikkel 7

Euroopa maksekäsu avaldus

1.  Euroopa maksekäsu avalduse esitamisel kasutatakse I lisas toodud tüüpvormi A.

2.  Avalduses märgitakse:

   a) poolte ning, kui see on asjakohane, nende esindajate nimed ja aadressid ning selle kohtu nimetus ja aadress, kellele avaldus esitatakse;
   b) nõude suurus, sealhulgas põhinõue ning, kui see on asjakohane, intress, leppetrahvid ja kulud;
   c) kui nõudelt taotletakse intressi, intressimäär ning ajavahemik, millelt intressi nõutakse, välja arvatud juhul, kui päritoluliikmesriigi õiguse kohaselt lisatakse põhinõudele automaatselt seadusjärgne intress;
   d) hagi alus, sealhulgas hagi aluseks olevate asjaolude kirjeldus ning, kui see on asjakohane, nõutav intress;
   e) nõuet toetavate tõendite kirjeldus;
   f) kohtualluvuse alused ning
   g) asja piiriülene olemus artikli 3 tähenduses.

3.  Avalduses kinnitab nõude esitaja, et esitatud teave on talle teadaolevalt tõene ning et ta on teadlik sellest, et mis tahes tahtlik valeandemete esitamine võib tuua kaasa kohaseid karistusi päritoluliikmesriigi õiguse alusel.

4.  Avalduse liites võib nõude esitaja teatada kohtule, et ta on artikli 17 tähenduses tavalisele tsiviilkohtumenetlusele ülemineku vastu, juhul kui kostja esitab vastuväite. See ei takista nõude esitajat sellest kohtule teatamast, kuid igal juhul peab teatamine toimuma enne käsu väljaandmist.

5.  Avaldus esitatakse kas paberkandjal või kasutades muid, sealhulgas elektroonilisi sidevahendeid, mida päritoluliikmesriik aktsepteerib ning mis on päritoluriigi kohtule kättesaadavad.

6.  Avaldusele kirjutab alla nõude esitaja või, kui see on asjakohane, tema esindaja. Juhul kui avaldus esitatakse vastavalt lõikele 5 elektrooniliselt, allkirjastatakse see vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 1999. aasta direktiivi 1999/93/EÜ elektroonilisi allkirju käsitleva ühenduse raamistiku kohta(7) artikli 2 lõikele 2. Päritoluliikmesriik tunnustab allkirja ning sellega seoses ei saa esitada lisanõudeid.

Elektroonilist allkirja ei nõuta, kui päritoluliikmesriigi kohtutes on olemas alternatiivne elektroonilise side süsteem, mis on kättesaadav teatavale eelregistreeritud ja autenditud kasutajate rühmale ning mis võimaldab nimetatud kasutajaid turvaliselt identifitseerida. Liikmesriigid teatavad sellistest sidesüsteemidest komisjonile.

Artikkel 8

Avalduse läbivaatamine

Euroopa maksekäsu avalduse saanud kohus otsustab avalduse alusel nii kiiresti kui võimalik, kas artiklites 2, 3, 4, 6 ja 7 sätestatud tingimused on täidetud ning kas nõue tundub olevat põhjendatud. Sellist läbivaatamist võib teostada automatiseeritud menetluse abil.

Artikkel 9

Täiendamine ja parandamine

1.  Kui artiklis 7 sätestatud tingimused ei ole täidetud, annab kohus nõude esitajale võimaluse avaldust täiendada või parandada, välja arvatud juhul, kui nõue on selgelt põhjendamatu ja avaldus vastuvõetamatu. Kohus kasutab selleks II lisas toodud tüüpvormi B.

2.  Kui kohus nõuab, et nõude esitaja avaldust täiendaks või parandaks, nimetab kohus tähtaja, mida ta peab antud olukorras kohaseks. Kohus võib kasutada oma kaalutlusõigust nimetatud tähtaja pikendamiseks.

Artikkel 10

Avalduse muutmine

1.  Kui nõue vastab artiklis 8 nimetatud tingimustele üksnes osaliselt, teavitab kohus sellest nõude esitajat, kasutades III lisas toodud tüüpvormi C. Nõude esitajal palutakse nõustuda Euroopa maksekäsu ettepanekuga kohtu poolt täpsustatud summas või see tagasi lükata ning nõude esitajat teavitatakse tema otsusega kaasnevatest tagajärgedest. Nõude esitaja vastab kohtu saadetud tüüpvormi C tagastamisega kohtu poolt artikli 9 lõike 2 kohaselt ette nähtud tähtajaks.

2.  Juhul kui nõude esitaja nõustub kohtu ettepanekuga, annab kohus nõude esitaja poolt aktsepteeritud osa kohta välja Euroopa maksekäsu vastavalt artiklile 12. Esialgse nõude ülejäänud osa suhtes kohaldatakse siseriiklikku õigust.

3.  Kui nõude esitaja ei saada oma vastust kohtu poolt ette nähtud tähtajaks või ei nõustu kohtu ettepanekuga, lükkab kohus Euroopa maksekäsu avalduse täies ulatuses tagasi.

Artikkel 11

Avalduse tagasilükkamine

1.  Kohus lükkab avalduse tagasi, kui:

   a) ei ole täidetud artiklites 2, 3, 4, 6 ja 7 sätestatud tingimused või
   b) nõue on selgelt põhjendamatu või
   c) nõude esitaja ei saada oma vastust kohtu poolt artikli 9 lõike 2 alusel täpsustatud tähtajaks või
   d) nõude esitaja ei saada oma vastust kohtu poolt ette nähtud tähtajaks või ei nõustu kohtu ettepanekuga vastavalt artiklile 10.

Nõude esitajat teavitatakse tagasilükkamise põhjustest, kasutades IV lisa toodud tüüpvormi D.

2.  Avalduse tagasilükkamist ei saa vaidlustada.

3.  Avalduse tagasilükkamine ei takista nõude esitajat esitamast uut Euroopa maksekäsu avaldust või kasutamast selleks liikmesriigi õiguse kohast muud menetlust.

Artikkel 12

Euroopa maksekäsu väljaandmine

1.  Kui artiklis 8 nimetatud tingimused on täidetud, annab kohus nii kiiresti kui võimalik ja tavaliselt 30 päeva jooksul avalduse esitamise kuupäevast välja Euroopa maksekäsu, kasutades V lisas toodud tüüpvormi E.

30-päevase ajavahemiku hulka ei loeta aega, mis kulus nõude esitajal avalduse täiendamiseks, parandamiseks või muutmiseks.

2.  Euroopa maksekäsk antakse välja koos avalduse vormi koopiaga. See ei sisalda nõude esitaja poolt tüüpvormi A 1. ja 2. liites esitatud teavet.

3.  Euroopa maksekäsus teatatakse kostjale, et tal on võimalik:

   a) maksta nõude esitajale maksekäsus osutatud summa või
   b) keelduda maksekäsu täitmisest, esitades päritoluriigi kohtusse vastuväite, mis on saadetud 30 päeva jooksul alates maksekäsu kostjale kättetoimetamisest.

4.  Euroopa maksekäsus teavitatakse kostjat sellest, et:

   a) maksekäsk anti välja ainult nõude esitaja poolt esitatud teabe põhjal, mille õigsust kohus ei ole kontrollinud;
   b) juhul kui kohtule ei esitata vastuväidet vastavalt artiklile 16, muutub maksekäsk täidetavaks;
   c) kui esitatakse vastuväide, jätkub menetlus päritoluliikmesriigi pädevates kohtutes tavalise tsiviilkohtumenetluse korras, välja arvatud juhul, kui nõude esitaja on sõnaselgelt taotlenud sel juhul menetluse lõpetamist.

5.  Kohus tagab, et maksekäsk toimetatakse kostjale kätte kooskõlas siseriikliku õigusega selliselt, et oleks täidetud artiklites 13, 14 ja 15 sätestatud miinimumstandardid.

Artikkel 13

Kättetoimetamine kostja kättesaamistõendiga

Euroopa maksekäsu võib kostjale kätte toimetada kättetoimetamise koha riigi siseriikliku õiguse kohaselt ühel järgmistest viisidest:

   a) isiklik kättetoimetamine, mida tõendab kostja poolt alla kirjutatud kättesaamistõend, millel on kättesaamise kuupäev;
   b) isiklik kättetoimetamine, mida tõendab kätte toimetanud pädeva isiku poolt alla kirjutatud ja kättetoimetamise kuupäevaga teatis selle kohta, et kostja on dokumendi kätte saanud või keeldunud seda vastu võtmast ilma õigusliku põhjenduseta;
   c) posti teel kättetoimetamine, mida tõendab kättetoimetamise kuupäevaga kättesaamistõend, millele on alla kirjutanud ning mille on tagastanud kostja;
   d) elektrooniliste vahendite, nagu faksi või elektronposti teel kättetoimetamine, mida tõendab kättetoimetamise kuupäevaga kättesaamistõend, millele on alla kirjutanud ning mille on tagastanud kostja.

Artikkel 14

Kättetoimetamine ilma kostja kättesaamistõendita

1.  Euroopa maksekäsu võib kostjale kätte toimetada kättetoimetamise koha riigi siseriikliku õiguse kohaselt samuti ühel järgmistest viisidest:

   a) isiklik kättetoimetamine kostja kodusel aadressil isikutele, kes elavad kostjaga samas leibkonnas või töötavad seal;
   b) füüsilisest isikust ettevõtja või juriidilise isiku korral isiklik kättetoimetamine kostja äriruumides isikutele, kes on kostjaga seotud töölepingu või mõne muu sarnase lepingu alusel;
   c) maksekäsu toimetamine kostja postkasti;
   d) maksekäsu toimetamine postkontorisse või pädevasse ametiasutusse ning kostja postkasti vastava kirjaliku teate jätmine, eeldusel et kirjalik teade sedastab selgelt dokumendi kohtuliku iseloomu või viitab sellele, et kättetoimetamine loetakse toimunuks teate jätmisega ning seades jooksvad tähtajad;
   e) kättetoimetamine posti teel ilma kättesaamistõendita vastavalt lõikele 3, kui kostja aadress on päritoluliikmesriigis;
   f) elektrooniliste vahendite abil, mida tõendab automaatne kinnitus, eeldusel et kostja on eelnevalt selgesõnaliselt vastava kättetoimetamisviisiga nõustunud.

2.  Käesoleva määruse kohaldamisel ei ole kättetoimetamine lõike 1 kohaselt lubatav, kui kostja aadress ei ole täpselt teada.

3.  Kättetoimetamist lõike 1 punktide a, b, c ja d põhjal tõendatakse järgmiselt:

  a) kätte toimetanud pädeva isiku allakirjutatud dokumendiga, millele on märgitud:

või
   i) kasutatud kättetoimetamisviis; ja
   ii) kättetoimetamise kuupäev; ja
   iii) kui dokument on kätte toimetatud muule isikule kui kostjale, kõnealuse isiku nimi ning seos kostjaga;
   b) lõike 1 punktide a ja b eesmärgil kättesaamiskinnitusega isikult, kellele dokument kätte toimetati.

Artikkel 15

Kättetoimetamine esindajale

Vastavalt artiklitele 13 või 14 võib dokumendi kätte toimetada ka kostja esindajale.

Artikkel 16

Euroopa maksekäsu vaidlustamine

1.  Kostja võib päritoluriigi kohtule esitada vastuväite Euroopa maksekäsu suhtes, kasutades VI lisas toodud tüüpvormi F, mis edastatakse talle koos Euroopa maksekäsuga.

2.  Vastuväide saadetakse 30 päeva jooksul alates maksekäsu kostjale kättetoimetamisest.

3.  Kostja märgib vastuväites, et ta vaidlustab nõude, ilma et ta peaks seda põhjendama.

4.  Vastuväide esitatakse kas paberkandjal või kasutades muid, sealhulgas elektroonilisi sidevahendeid, mida päritoluliikmesriik aktsepteerib ning mis on päritoluriigi kohtule kättesaadavad.

5.  Vastuväitele kirjutab alla kostja või, kui see on asjakohane, tema esindaja. Juhul kui vastuväide esitatakse elektrooniliselt vastavalt lõikele 4, allkirjastatakse see vastavalt direktiivi 1999/93/EÜ artikli 2 lõikele 2. Päritoluliikmesriik tunnustab allkirja ning sellega seoses ei saa esitada lisanõudeid.

Elektroonilist allkirja ei nõuta, kui päritoluliikmesriigi kohtutes on olemas alternatiivne elektroonilise side süsteem, mis on kättesaadav teatavale eelregistreeritud ja autenditud kasutajate rühmale ning mis võimaldab nimetatud kasutajaid turvaliselt identifitseerida. Liikmesriigid teatavad sellistest sidesüsteemidest komisjonile.

Artikkel 17

Vastuväite esitamise mõju

1.  Kui vastuväide esitatakse artikli 16 lõikes 2 sätestatud tähtaja piires, jätkub menetlus päritoluliikmesriigi pädevates kohtutes tavalise tsiviilkohtumenetluse korras, välja arvatud juhul, kui nõude esitaja on sõnaselgelt taotlenud sel juhul menetluse lõpetamist.

Kui nõude esitaja esitas oma nõude Euroopa maksekäsumenetluse korras, ei mõjuta siseriiklik õigus kuidagi tema seisundit järgnevas tavalises tsiviilkohtumenetluses.

2.  Üleminekut tavalisele tsiviilkohtumenetlusele lõike 1 tähenduses reguleerib päritoluliikmesriigi õigus.

3.  Nõude esitajale teatatakse, kas kostja on vastuväite esitanud, ning samuti üleminekust tavalisele tsiviilkohtumenetlusele.

Artikkel 18

Täidetavus

1.  Kui artikli 16 lõikes 2 sätestatud tähtaja jooksul, võttes arvesse aega, mis on piisav vastuväite kohalejõudmiseks, ei ole vastuväidet päritoluriigi kohtule esitatud, tunnistab kohus viivitamata Euroopa maksekäsu täidetavaks, kasutades VII lisas toodud tüüpvormi G. Kohus kontrollib kättetoimetamise kuupäeva.

2.  Ilma et see piiraks lõike 1 kohaldamist, reguleerib täidetavuse vorminõudeid päritoluliikmesriigi õigus.

3.  Kohus saadab täidetavaks tunnistatud Euroopa maksekäsu nõude esitajale.

Artikkel 19

Välisriigi kohtuotsuste tunnustamise nõude kaotamine

Päritoluliikmesriigis täidetavaks muutunud Euroopa maksekäsku tunnustatakse ja täidetakse teistes liikmesriikides ilma vajaduseta täidetavust tõendada ning ilma võimaluseta vaidlustada selle tunnustamist.

Artikkel 20

Erandjuhtude läbivaatamine

1.  Pärast artikli 16 lõikes 2 sätestatud tähtaja möödumist on kostjal õigus taotleda Euroopa maksekäsu läbivaatamist päritoluliikmesriigi pädevas kohtus,

   a) kui:
  

a) i) maksekäsk toimetati kätte ühel artiklis 14 sätestatud viisidest ning

   ii) maksekäsku ei toimetatud kätte piisavalt aegsasti, mis ei võimaldanud kostjal temast olenemata põhjustel oma kaitset korraldada,
  

või

   b) kostjat takistasid nõude vaidlustamisel vääramatu jõud või temast sõltumatud erakorralised asjaolud,
  

tingimusel et mõlemal juhul tegutseb kostja viivitamata.

2.  Pärast artikli 16 lõikes 2 sätestatud tähtaja möödumist on kostjal samuti õigus taotleda Euroopa maksekäsu läbivaatamist päritoluliikmesriigi pädevas kohtus, kui käesolevas määruses sätestatud nõudeid arvesse võttes anti maksekäsk välja selgelt valesti, või muudel erandlikel asjaoludel.

3.  Kui kohus lükkab kostja avalduse tagasi, kuna läbivaatamiseks ei anna alust ükski lõigetes 1 ja 2 osutatud põhjustest, jääb Euroopa maksekäsk jõusse.

Kui kohus otsustab, et läbivaatamine on õigustatud ühel lõigetes 1 ja 2 sätestatud põhjustest, muutub Euroopa maksekäsk tühiseks.

Artikkel 21

Täitmine

1.  Ilma et see piiraks käesoleva määruse sätete kohaldamist, reguleerib täitemenetlust maksekäsu täitmise liikmesriigi õigus.

Täidetavaks muutunud Euroopa maksekäsk kuulub täitmisele samadel tingimustel kui täidetavaks muutunud otsus, mis on välja antud maksekäsu täitmise liikmesriigis.

2.  Maksekäsu täitmiseks mõnes muus liikmesriigis esitab nõude esitaja asjaomase liikmesriigi pädevatele täitevasutustele järgmised dokumendid:

   a) päritoluriigi kohtus täidetavaks tunnistatud Euroopa maksekäsu koopia, mis vastab selle ehtsuse kindlakstegemiseks vajalikele tingimustele ning
   b) vajadusel Euroopa maksekäsu tõlge maksekäsu täitmise liikmesriigi ametlikku keelde või, kui kõnealuses liikmesriigis on mitu ametlikku keelt, selles kohas, kus maksekäsu täitmist taotletakse, toimuvate kohtumenetluste ametlikku keelde või ühte ametlikest keeltest vastavalt asjaomase liikmesriigi õigusele, või muusse keelde, mille aktsepteerimisest maksekäsu täitmise liikmesriik on teatanud. Iga liikmesriik võib teatavaks teha Euroopa Liidu institutsioonide selle ametliku keele või need ametlikud keeled, mis ei ole tema riigikeeled, kuid milles koostatud Euroopa maksekäskusid ta võib aktsepteerida. Tõlke tõestab isik, kes on selleks pädev ühes liikmesriigis.

3.  Nõude esitajalt, kes taotleb ühes liikmesriigis välja antud Euroopa maksekäsu täitmist teises liikmesriigis, ei nõuta mitte mingit tagatist ega deposiiti olenemata vormist, selle tõttu, et ta on välisriigi kodanik või et tema alaline või peamine elu- või asukoht ei ole maksekäsu täitmise liikmesriigis.

Artikkel 22

Täitmisest keeldumine

1.  Kostja avalduse alusel keeldub maksekäsu täitmise liikmesriigi pädev kohtus Euroopa maksekäsku täitmisest, kui Euroopa maksekäsk on vastuolus mis tahes liikmesriigis või kolmandas riigis vastu võetud varasema otsuse või korraldusega, eeldusel et:

   a) varasem otsus või määrus käsitles samu asjaolusid samade osapoolte vahel ning
   b) varasem otsus või määrus vastab tingimustele, mis on vajalikud selle tunnustamiseks maksekäsu täitmise liikmesriigis, ning
   c) vastuolu ei olnud võimalik esitada vastuväitena päritoluliikmesriigi kohtumenetluse käigus.

2.  Avalduse alusel keeldutakse maksekäsu täitmisest samuti juhul, kui kostja on nõude esitajale maksnud Euroopa maksekäsuga ette nähtud summa.

3.  Euroopa maksekäsk ei kuulu mitte mingil juhul sisulisele läbivaatamisele maksekäsu täitmise liikmesriigis.

Artikkel 23

Täitmise edasilükkamine või piiramine

Kui kostja on vastavalt artiklile 20 esitanud läbivaatamistaotluse, võib maksekäsu täitmise liikmesriigi pädev kohus kostja avalduse põhjal:

   a) piirduda täitemenetlusel kaitsemeetmete võtmisega või
   b) määrata täitmise tingimuseks kindla suurusega tagatise andmise või
   c) erandlikel asjaoludel täitemenetluse peatada.

Artikkel 24

Seaduslik esindamine

Poolte esindamine advokaadi või mõne muu õigusnõustaja poolt ei ole kohustuslik:

   a) nõude esitajale Euroopa maksekäsu avalduse esitamisel;
   b) kostjale Euroopa maksekäsu suhtes vastuväite esitamisel.

Artikkel 25

Kohtukulud

1.  Euroopa maksekäsumenetluse kohtukulud ja tavalise tsiviilkohtumenetluse kohtukulud, mis tulenevad Euroopa maksekäsu suhtes vastuväite esitamisest liikmesriigis, ei tohi kokku ületada kõnealuse liikmesriigi sellise tavalise tsiviilkohtumenetluse kohtukulusid, millele ei eelne Euroopa maksekäsumenetlust.

2.  Käesoleva määruse kohaldamisel koosnevad kohtukulud kohtule tasumisele kuuluvatest tasudest ja lõivudest, mille suurus määratakse kindlaks siseriikliku õiguse kohaselt.

Artikkel 26

Seos siseriikliku menetlusõigusega

Kõiki menetlusküsimusi, mida käesolevas määruses eraldi ei käsitleta, reguleeritakse siseriikliku õigusega.

Artikkel 27

Seos määrusega (EÜ) nr 1348/2000

Käesolev määrus ei mõjuta nõukogu 29. mai 2000. aasta määruse (EÜ) nr 1348/2000 tsiviil- ja kaubandusasjade kohtu- ja kohtuväliste dokumentide Euroopa Liidu liikmesriikides kätteandmise kohta(8) kohaldamist.

Artikkel 28

Kättetoimetamise kulude ja täitmisega seotud teave

Liikmesriigid teevad koostööd, et jagada avalikkusele ja kutseringkondadele teavet alljärgneva kohta:

   a) dokumentide kättetoimetamise kulud ning
   b) milliste ametiasutuste pädevusse kuulub täitmine artiklite 21, 22 ja 23 kohaldamisel,
  

eelkõige tsiviil- ja kaubandusasju käsitleva Euroopa kohtute võrgu kaudu, mis on loodud vastavalt nõukogu 28. mai 2001. aasta otsusele 2001/470/EÜ.(9)

Artikkel 29

Teave kohtualluvuse, läbivaatamise korra, sidevahendite ja keelte kohta

1.  Liikmesriigid edastavad komisjonile …..……………(10) teabe alljärgneva kohta:

   a) milliste kohtute pädevusse kuulub Euroopa maksekäsu väljaandmine;
   b) läbivaatamismenetlus ja pädevad kohtud artikli 20 kohaldamisel;
   c) millised sidevahendid on neile Euroopa maksekäsumenetluse puhul vastuvõetavad ning kohtutele kättesaadavad;
   d) artikli 21 lõike 2 punkti b kohaselt aktsepteeritud keeled.

Liikmesriigid teavitavad komisjoni kõigist hilisematest muudatustest kõnealustes andmetes.

2.  Komisjon teeb lõike 1 kohaselt edastatud teabe avalikkusele kättesaadavaks Euroopa Liidu Teatajas avaldamisega ning muude asjakohaste vahenditega.

Artikkel 30

Lisade muudatused

Lisades esitatud tüüpvorme ajakohastatakse või kohandatakse tehniliselt artikli 31 lõikes 2 sätestatud korras, tagades seejuures nende täieliku vastavuse käesoleva määruse sätetega.

Artikkel 31

Komitee

1.  Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 44/2001 artikliga 75 loodud komitee.

2.  Kui viidatakse käesolevale lõikele, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse nimetatud otsuse artikli 8 sätteid.

Artikkel 32

Läbivaatamine

(11) esitab komisjon Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele üksikasjaliku aruande Euroopa maksekäsumenetluse toimimise kohta. Aruandes antakse hinnang menetluse toimimisele ja see sisaldab laiendatud mõjuhinnangut iga liikmesriigi kohta.

Selleks annavad liikmesriigid komisjonile teavet Euroopa maksekäsu piiriülese toimimise kohta, eesmärgiga tagada, et parimad tavad kajastaks parema õigusloome põhimõtteid ning et neid Euroopa Liidus asjakohaselt arvesse võetakse. Nimetatud teave hõlmab kohtukulusid, menetluse kiirust, tõhusust, kasutamise lihtsust ja liikmesriikide riiklikke maksekäsumenetlusi.

Komisjon lisab aruandele vajaduse korral kohandamisettepanekud.

Artikkel 33

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates …………(12)*, välja arvatud artiklid 28, 29, 30 ja 31, mida kohaldatakse alates ………..(13)**.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides kooskõlas Euroopa Ühenduse asutamislepinguga.

...,

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel

president eesistuja

I LISA

20061025-P6_TA(2006)0440_ET-p0000001.fig

Euroopa maksekäsu avaldus

Vorm A Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr …/2006(14) (millega luuakse Euroopa maksekäsumenetlus) artikli 7 lõige 1

 

Palun kindlasti lugeda viimasel leheküljel olevat juhist − need aitavad käesolevat vormi täita!

Palun pöörake erilist tähelepanu sellele, et käesolev vorm tuleb täita avaldusega tegeleva kohtu poolt aktsepteeritud keeles või ühes aktsepteeritud keeltest. Käesolev vorm on olemas kõikides Euroopa Liidu ametlikes keeltes; see võib teid aidata käesoleva vormi nõutud keeles täitmisel.

1. Kohus

Kohus

 

Aadress

 

Postiindeks

  Linn

  Riik

 

Tsiviilasja number  

(täidetakse kohtu poolt)    

Kohtu poolt vastu võetud

2. Pooled ja nende esindajad

Koodide seletus: 01 Nõude esitaja 03 Nõude esitaja esindaja * 05 Nõude esitaja seaduslik esindaja **

  02 Kostja 04 Kostja esindaja * 06 Kostja seaduslik esindaja **

Kood

  Perekonnanimi, eesnimi / Ettevõtja või organisatsiooni ärinimi

    Identifitseerimiskood (kui see on asjakohane)

 

  Aadress

  Postiindeks

  Linn

  Riik

 

  Telefon ***

  Faks ***

  E-post ***

 

  Amet ***

  Muud üksikasjad ***

 

Kood

  Perekonnanimi, eesnimi / Ettevõtja või organisatsiooni ärinimi

    Identifitseerimiskood (kui see on asjakohane)

 

  Aadress

  Postiindeks

  Linn

  Riik

 

  Telefon ***

  Faks ***

  E-post ***

 

  Amet ***

  Muud üksikasjad ***

 

Kood

  Perekonnanimi, eesnimi / Ettevõtja või organisatsiooni ärinimi

    Identifitseerimiskood (kui see on asjakohane)

 

  Aadress

  Postiindeks

  Linn

  Riik

 

  Telefon ***

  Faks ***

  E-post ***

 

  Amet ***

  Muud üksikasjad ***

 

Kood

  Perekonnanimi, eesnimi / Ettevõtja või organisatsiooni ärinimi

    Identifitseerimiskood (kui see on asjakohane)

 

  Aadress

  Postiindeks

  Linn

  Riik

 

  Telefon ***

  Faks ***

  E-post ***

 

  Amet ***

  Muud üksikasjad ***

 

* nt advokaat   ** nt vanem, hooldaja, juhatuse liige    *** vabatahtlik

3. Kohtualluvuse alused

Koodide seletus:

01 Kostja või kaaskostja alaline elu- või asukoht

02 Asjaomase kohustuse täitmise koht

03 Kahju tekitanud juhtumi toimumiskoht

04 Filiaali, esinduse või muu üksuse tegevusest tuleneva vaidluse korral selle filiaali, esinduse või muu üksuse asukoht

05 Kontserni alaline asukoht

06 Kui vaidlus on seotud nõudega maksta tasu veose või lasti päästmise eest, selle kohtu asukoht, mille alluvuses asjaomane veos või last arestiti või oleks võidud arestida 07 Kindlustusvõtja, kindlustatu või kindlustusküsimuses tulu saaja alaline elu- või asukoht

08 Tarbija alaline elu- või asukoht

09 Töötaja tavaline tööülesannete täitmise koht

10 Töötaja tööle võtnud ettevõtja asukoht

11 Kinnisvara asukoht

12 Osapoolte kokkuleppel valitud kohus

13 Ülalpeetava alaline elu- või asukoht

14 Muu (palun täpsustada)

Kood

  Täpsustus ainult koodi 14 puhul

 

4. Asja piiriülene olemus

Koodide seletus:

01 Belgia

02 Tšehhi Vabariik

03 Saksamaa

04 Eesti

05 Kreeka

06 Hispaania

07 Prantsusmaa

08 Iirimaa

09 Itaalia

10 Küpros

11 Läti

12 Leedu

13 Luksemburg

14 Ungari

15 Malta

16 Madalmaad

17 Austria

18 Poola

19 Portugal

20 Sloveenia

21 Slovakkia

22 Soome

23 Rootsi

24 Ühendkuningriik

25 Muu (palun täpsustada)

Nõude esitaja alaline elu- või asukoht või peamine elukoht

  Kostja alaline elu- või asukoht või peamine elukoht

  Kohtu asukohariik

 

5. Pangarekvisiidid (vabatahtlik)

5.1 Kohtukulude tasumine nõude esitaja poolt

Koodide seletus:  01 Pangaülekandega     02 Krediitkaardiga    03 Kohus debiteerib nõude esitaja pangakontolt    

  04 Õigusabi 05 Muu (palun täpsustada)

Koodide 02 või 03 valimise korral palun sisestada pangarekvisiidid liites 1

Kood

  Palun täpsustada koodi 05 puhul

 

5.2 Ettenähtud summa tasumine kostja poolt

Konto omanik

  Panga nimi (BIC) või muu asjakohane pangakood

 

Konto number

  Rahvusvaheline pangakontonumber (IBAN)

 

EUR Euro CYP Küprose nael CZK Tšehhi kroon EEK Eesti kroon GBP Inglise nael

HUF Ungari forint LTL Leedu litt LVL Läti latt MTL Malta liir PLN Poola zlott

SEK Rootsi kroon SIT Sloveenia tolar SKK Slovakkia kroon Muu (vastavalt rahvusvahelisele pangakoodile))

6. Põhinõue Valuuta

  Põhinõude koguväärtus ilma intressi ja kuludeta

 

Nõude esemeks on (kood 1)

01 Müügileping

02 Üürileping – vallasvara

03 Üürileping – kinnisvara

04 Üürileping – kasutusrent

05 Teenuse osutamise leping – elekter, gaas, vesi, telefon

06 Teenuse osutamise leping – tervishoiuteenused

07 Teenuse osutamise leping − transport

08 Teenuse osutamise leping – õigus-, maksu- ja tehniline nõustamine

09 Teenuse osutamise leping – hotell, restoran

10 Teenuse osutamise leping − remont 11 Teenuse osutamise leping − maaklerlus

12 Teenuse osutamise leping − muu (palun täpsustada)

13 Ehitusleping

14 Kindlustusleping

15 Laen

16 Garantii või muu(d) tagatis(ed)

17 Lepinguvälistest kohustustest tulenevad nõuded, kui pooled on nende osas kokkuleppe sõlminud või on tunnistanud võla olemasolu (nt kahjud, alusetu rikastumine) 18 Nõuded, mis tulenevad vara ühisest omandist

19 Kahjud − leping

20 Tellimisleping (ajaleht, ajakiri)

21 Liikmemaks

22 Tööleping

23 Kohtuväline kokkulepe

24 Elatisraha maksmise kokkulepe

25 Muu (palun täpsustada)

Asjaolud (kood 2)

30 Maksmatajätmine

31 Ebapiisav makse

32 Hilinenud makse 33 Kaupade tarnimata või teenuste osutamata jätmine

34 Defektsete kaupade tarnimine või ebakvaliteetsete teenuste osutamine 35 Kaubad või teenused ei vasta tellimusele

36 Muu (palun täpsustage)

Muud üksikasjad (kood 3)

40 Ostukoht

41 Üleandmiskoht

42 Ostukuupäev 43 Tarnekuupäev

44 Asjaomaste kaupade või teenuste liik

45 Kinnisvara või aadress 46 Laenu korral laenu eesmärk: tarbijakrediit

47 Laenu korral laenu eesmärk: hüpoteek

48 Muu (palun täpsustada)

Nõude ID

1 Kood 1

  Kood 2

  Kood 3

  Selgitus

  Kuupäev* (või ajavahemik)

  Summa

 

Nõude ID

2 Kood 1

  Kood 2

  Kood 3

  Selgitus

  Kuupäev* (või ajavahemik)

  Summa

 

Nõude ID

3 Kood 1

  Kood 2

  Kood 3

  Selgitus

  Kuupäev* (või ajavahemik)

  Summa

 

Nõude ID

4 Kood 1

  Kood 2

  Kood 3

  Selgitus

  Kuupäev* (või ajavahemik)

  Summa

 

* Kuupäeva vorming: päev/kuu/aasta

Nõude esitajale on nõude loovutanud (kui see on asjakohane)

Perekonnanimi, eesnimi / Ettevõtja või organisatsiooni ärinimi

    Identifitseerimiskood (kui see on asjakohane)

 

Aadress

  Postiindeks

  Linn

  Riik

 

Tarbijalepingutega seotud nõuete lisaspetsifikatsioonid (kui see on asjakohane)

Nõue käsitleb tarbijalepingutega seotud küsimusi Kui vastus on jaatav, siis on kostjaks tarbija Kui vastus on jaatav, siis on kostja alaliseks elu- või asukohaks nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artikli 59 tähenduses liikmesriik, kus menetlus algatati

  jah           ei          jah          ei          jah           ei       

7. Intressid

Koodide seletus (palun ühitada number tähega):

01 Seadusjärgne 02 Lepinguline 03 Intressi kapitaliseerimine 04 Laenu intressimäär ** 05 Nõude esitaja arvutatud summa 06 Muu ***

A aastas B poole aasta jooksul C kvartalis D kuus E muu ***

ID *

  Kood

  Intressimäär (%)

  % üle baasmäära (EKP)

  Summalt

  Alates

  Kuni

 

ID *

  Kood

  Intressimäär (%)

  % üle baasmäära (EKP)

  Summalt

  Alates

  Kuni

 

ID *

  Kood

  Intressimäär (%)

  % üle baasmäära (EKP)

  Summalt

  Alates

  Kuni

 

ID *

  Kood

  Intressimäär (%)

  % üle baasmäära (EKP)

  Summalt

  Alates

  Kuni

 

ID *

  Palun täpsustada koodi 6 ja/või E puhul

 

* Lisada vastava nõude ID    ** Nõude esitaja poolt välja võetud vähemalt põhinõude suuruses    *** Palun täpsustada

8. Leppetrahvid (kui see on asjakohane)

Summa

  Palun täpsustada

 

9. Kulud (kui see on asjakohane)

Koodide seletus: 01 Kohtukulud 02 Muu (palun täpsustada)

Kood

  Täpsustus ainult koodi 02 puhul

  Valuuta

  Summa

 

Kood

  Täpsustus ainult koodi 02 puhul

  Valuuta

  Summa

 

Kood

  Täpsustus ainult koodi 02 puhul

  Valuuta

  Summa

 

Kood

  Täpsustus ainult koodi 02 puhul

  Valuuta

  Summa

 

10. Olemasolevad tõendid nõude toetamiseks

Koodide seletus: 01 Kirjalikud tõendid 02 Suulised tõendid 03 Ekspertide tunnistused 04 Eseme või asukoha

ülevaatamine 05 Muu

(palun täpsustada)

ID *

  Kood

  Tõendite kirjeldus

  Kuupäev (päev/kuu/aasta)

 

ID *

  Kood

  Tõendite kirjeldus

  Kuupäev (päev/kuu/aasta)

 

ID *

  Kood

  Tõendite kirjeldus

  Kuupäev (päev/kuu/aasta)

 

ID *

  Kood

  Tõendite kirjeldus

  Kuupäev (päev/kuu/aasta)

 

* Lisada vastava nõude ID

11. Lisamärkused ja täiendav teave (kui see on asjakohane)

 

Taotlen käesolevaga kohtult, et eespool toodud põhinõude summa, ning lisaks intressid, leppetrahvid ja kulud mõistetaks kostja(te)lt nõude esitaja(te) kasuks välja.

Kinnitan, et mulle teadaolevalt on esitatud teave tõene ning edastatud heas usus.

Olen teadlik sellest, et teadlik valeandemete esitamine võib tuua kaasa karistusi päritoluliikmesriigi õiguse alusel.

…,

  Kuupäev (päev/kuu/aasta)

  Allkiri ja/või pitser

Euroopa maksekäsu avalduse liide 1

Pangarekvisiidid kohtukulude tasumiseks nõude esitaja poolt

Koodide seletus:     02 Krediitkaardiga     03 Kohus debiteerib nõude esitaja pangakontolt  

Kood

  Konto omanik

  Panga nimi (BIC) või muu asjakohane pangakood / Krediitkaardi väljaandja

 

Kontonumber / Krediitkaardi number

  Rahvusvaheline pangakontonumber (IBAN) / Krediitkaardi kehtivusaeg ja turvanumber

 

Euroopa maksekäsu avalduse liide 2

Vastustan tavalisele tsiviilkohtumenetlusele üleminekut   Tsiviilasja number (täita juhul, kui käesolev liide edastatakse kohtule avaldusest eraldi)

 

…,

  Kuupäev (päev/kuu/aasta)

  Allkiri ja/või pitser

AVALDUSE VORMI TÄITMISE JUHEND

Oluline teave

Käesolev vorm tuleb täita asja menetleva kohtu poolt aktsepteeritavas keeles või ühes asja menetleva kohtu poolt aktsepteeritavatest keeltest. Käesolev vorm on kättesaadav kõigis Euroopa Liidu ametlikes keeltes; see võib aidata vormi täitmisel nõutavas keeles.

Kui kostja vaidlustab nõude, jätkatakse menetlust pädevas kohtus tavalise tsiviilkohtumenetluse korras. Kui te ei soovi sellisel juhul menetlust jätkata, peate täitma ka käesoleva vormi liide 2. Nimetatud liide peab kohtusse jõudma enne Euroopa maksekäsu väljaandmist.

Kui avaldus puudutab nõuet tarbija vastu seoses tarbijalepinguga, tuleb see esitada selle liikmesriigi pädevasse kohtusse, kus on tarbija alaline elu- või asukoht. Muudel juhtudel tuleb taotlus esitada kohtusse, mis on pädev kohtualluvust ning kohtuotsuste tunnustamist ja täitmist tsiviil- ja kaubandusasjades käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 eeskirjade kohaselt. Teavet kohtualluvuse eeskirjade kohta leiab Euroopa õigusatlasest (http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index.htm).

Avalduse viimane leht tuleb kindlasti nõuetekohaselt allkirjastada ja kuupäevastada.

Juhend

Iga jaotise alguses on märgitud koodid, mis tuleb vajadusel sisestada vastavatesse lahtritesse.

1.  Kohus   Kohut valides tuleb kaaluda kohtu pädevuse aluseid.

2.  Pooled ja nende esindajad   Sellel väljal tuleb vastavalt vormil toodud koodidele ära märkida pooled ja olemasolu korral nende esindajad. Lahter [Tunnuskood] peaks viitama olemasolu korral spetsiaalsele numbrile, mida õigusnõustajad teatud liikmesriikides kohtuga elektroonilise side pidamise eesmärgil omavad (vt määruse (EÜ) nr .../2006(15) artikli 7 lõike 6 teine lõik), ettevõtja või organisatsiooni registrinumbrile või asjakohasele füüsilise isiku identifitseerimisnumbrile. Lahter [Muud üksikasjad] võib sisaldada muud teavet, mis aitab isikut tuvastada (nt sünnikuupäev, nimetatud isiku ametikoht asjaomases ettevõttes või organisatsioonis). Kui kaasatud on rohkem kui neli poolt ja/või esindajat, palun kasutada välja [11].

3.  Kohtupädevuse alused   Vt punkti "oluline teave" eespool.

4.  Asja piiriülene olemus   Selleks, et omada õigust kasutada Euroopa maksekäsumenetlust, tuleb vähemalt kahes antud välja lahtris viidata erinevatele riikidele.

5.  Pangarekvisiidid (vabatahtlik)   Väljal [5.1] võite kohut teavitada sellest, mil viisil te kavatsete maksta avalduse kohtutasu. Tuleb arvestada, et käesolevat avaldust menetleva kohtu kasutuses ei pruugi tingimata olla kõik sellel väljal toodud makseviisid. Peaksite tegema kindlaks, milliseid makseviise kohus aktsepteerib. Seda saab teha, võttes ühendust asjaomase kohtuga või tutvudes tsiviil- ja kaubandusasjade Euroopa justiitsvõrgustiku veebilehega (http://ec.europa.eu/civiljustice/). Kui te soovite tasuda krediitkaardiga või lubate kohtul debiteerida summa oma pangakontolt, peate käesoleva vormi I lisas märkima vajalikud krediitkaardi/pangakonto andmed. Väljal [5.2] võite märkida, millisel viisil te soovite, et kostja tasuks oma makse. Kui te soovite, et tasutaks pangaülekandega, märkige vajalikud pangarekvisiidid.

6.  Põhinõue   Käesolev väli peab sisaldama põhinõude ning nõude aluseks olevate asjaolude kirjeldust kooskõlas vormil toodud koodidega. Iga nõude puhul tuleb kasutada identifitseerimisnumbrit ("ID"), nummerdades nõuded ühest neljani. Iga nõuet tuleb täpsustada identifitseerimisnumbri real olevates lahtrites, sisestades koodidele 1, 2 ja 3 vastavad asjakohased numbrid. Juhul kui vajate rohkem ruumi, kasutage välja [11]. Lahter [Kuupäev (või ajavahemik)] osutab näiteks lepingu või kahju tekitanud juhtumi kuupäevale või üüriperioodile.

7.  Intressid   Kui intresse nõutakse, tuleb see iga jaotises 6 kirjeldatud nõude puhul ära märkida kooskõlas vormil toodud koodidega. Kood peab koosnema nii asjakohasest numbrist (koodide esimene rida) kui tähest (koodide teine rida). Kui näiteks intressimäär on kehtestatud lepinguga ning see hõlmab aastaseid ajavahemikke, on kood 2A. Kui intressi nõutakse kuni kohtuotsuseni, tuleb viimane lahter [kuni] tühjaks jätta. Kood 01 osutab seadusjärgsele intressimäärale. Kood 02 osutab poolte vahel kokku lepitud intressimäärale. Kui kasutate koodi 03 (intressi kapitaliseerimine), tuleks märgitud summa võtta aluseks veel järelejäänud ajavahemikul. Intressi kapitaliseerimine viitab olukorrale, kus kogunenud intressid lisatakse põhinõudele ning võetakse arvesse edasise intressi arvutamisel. Äritehingute puhul, nagu on viidatud 29. juuni 2000. aasta direktiivis 2000/35/EÜ hilinenud maksmisega võitlemise kohta, on seadusjärgne intressimäär Euroopa Keskpangas enne kõnealuse poolaasta esimest kalendripäeva toimunud hiliseima põhilise refinantseerimistoimingu puhul kohaldatud intressimäära ("viiteintress") ja vähemalt seitsme protsendipunkti summa. Liikmesriigi puhul, kes ei osale majandus- ja rahaliidu kolmandas etapis, on eespool nimetatud viiteintressimäär asjaomase riigi tasandil (nt riigi keskpanga poolt) poolt määratud samaväärne intressimäär. Mõlemal juhul kohaldatakse kõnealuse poolaasta esimesel kalendripäeval kehtinud viiteintressi järgmise kuue kuu jooksul (vt direktiivi 2000/35/EÜ artikli 3 lõike 1 punkti d). "Baasmäär (EKP)" viitab Euroopa Keskpanga põhiliste refinantseerimistoimingute puhul kohaldatavale intressimäärale.

8.  Leppetrahvid (kui see on asjakohane)

9.  Kulud (kui see on asjakohane)   Kui nõutakse kulude hüvitamist, tuleb neid kulusid kirjeldada vormil toodud koode kasutades. Lahtrit [täpsustus] tuleb kasutada ainult koodi 02 puhul, st kui nõutakse muude kulude kui kohtukulud hüvitamist. Sellised muud kulud võivad hõlmata näiteks nõude esitaja esindaja tasu või kohtuvaidlusele eelnevaid kulusid. Juhul kui te taotlete kohtukulude hüvitamist, kuid ei tea selle täpset summat, tuleb täita lahter [Kood] (01), kuid lahtri [Summa] võib jätta tühjaks, sest selle täidab kohus.

10.  Olemasolevad tõendid nõude põhjendamiseks   Sellel väljal tuleb kirjeldada iga nõude põhjendamiseks olemasolevaid tõendeid vormil toodud koode kasutades. Lahter [Tõendite kirjeldus] peab sisaldama näiteks asjaomase dokumendi pealkirja, nime, kuupäeva ja/või viitenumbrit, asjaomasel dokumendil märgitud summat ja/või tunnistaja või eksperdi nime.

11.  Lisamärkused ja täiendav teave (vajadusel)   Võite seda välja kasutada, kui vajate rohkem ruumi lisaks eespool toodud väljadele või selleks, et kohtule kasulikku lisateavet anda. Näiteks mitme kostja puhul, kellest igaüks vastutab nõude ühe osa eest, peaksite siia märkima summad, mida iga kostja eraldi teile võlgneb.

Liide 1 Antud väljale tuleb märkida krediitkaardi või pangakonto andmed, kui soovite kohtukulusid maksta krediitkaardiga või kui lubate kohtul debiteerida vastav summa oma pangakontolt. Tuleb märkida, et käesolevat avaldust menetleva kohtu kasutuses ei pruugi tingimata olla kõik sellel väljal toodud makseviisid. Liites 1 esitatud teavet ei edastata kostjale.

Liide 2  Siinkohal on võimalus kohut teavitada, kui te ei soovi menetlust jätkata, juhul kui kostja on nõude vastu. Juhul kui te edastate selle teabe kohtule pärast taotluse saatmist, lisage kindlasti kohtu poolt määratud tsiviilasja number. Liites 2 esitatud teavet ei edastata kostjale.

II - VII LISA

Lisad muutmata. Vaata nõukogu ühist seisukohta 7535/3/06

(1) ELT C 221, 8.9.2005, lk 77.
(2) Euroopa Parlamendi 13. detsembri 2005. aasta seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata), nõukogu 30. juuni 2006. aasta ühine seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja Euroopa Parlamendi 25. oktoobri 2006. aasta seisukoht.
(3) EÜT C 12, 15.1.2001, lk 1.
(4) EÜT L 124, 8.6.1971, lk 1.
(5) EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23. Otsust on muudetud otsusega 2006/512/EÜ (ELT L 200, 22.7.2006, lk 11).
(6) EÜT L 12, 16.1.2001, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 2245/2004 (ELT L 381, 28.12.2004, lk 10).
(7) EÜT L 13, 19.1.2000, lk 12.
(8) EÜT L 160, 30.6.2000, lk 37.
(9) EÜT L 174, 27.6.2001, lk 25.
(10)* 18 kuud pärast käesoleva määruse vastuvõtmise kuupäeva.
(11)* Viis aastat pärast käesoleva määruse kohaldamise kuupäeva.
(12)** 24 kuud pärast käesoleva määruse vastuvõtmist.
(13)*** 18 kuud pärast käesoleva määruse vastuvõtmist.
(14)+ Väljaannete talitus: palun sisestada käesoleva määruse number.
(15)+ Väljaannete talitus: palun sisestada käesoleva määruse number.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika