Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/2136(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0243/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0243/2006

Συζήτηση :

PV 24/10/2006 - 21
CRE 24/10/2006 - 21

Ψηφοφορία :

PV 25/10/2006 - 6.12
CRE 25/10/2006 - 6.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0450

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 275kWORD 57k
Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2006 - Στρασβούργο
Δράσεις αντιντάμπινγκ, αντεπιδοτήσεων και μέτρων διασφάλισης τρίτων χωρών κατά της Κοινότητας (ετήσια έκθεση της Επιτροπής - 2004)
P6_TA(2006)0450A6-0243/2006

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ετήσια έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις δράσεις αντιντάμπινγκ, αντεπιδοτήσεων και μέτρων διασφάλισης των τρίτων χωρών κατά της Κοινότητας (2004) (2006/2136(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις δράσεις αντιντάμπινγκ, αντεπιδοτήσεων και μέτρων διασφάλισης των τρίτων χωρών κατά της Κοινότητας (2004) (COM(2005)0594),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Οκτωβρίου 2002 σχετικά με τη δέκατη ένατη ετήσια έκθεση της Επιτροπής στο Κοινοβούλιο για τις δραστηριότητες αντιντάμπινγκ και αντεπιδοτήσεων της Κοινότητας, γενική επισκόπηση της παρακολούθησης υποθέσεων αντιντάμπινγκ, αντεπιδοτήσεων και διασφάλισης τρίτων χωρών(1),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Δεκεμβρίου 1990 σχετικά με την πολιτική αντιντάμπινγκ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας(2) και το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2001 σχετικά με το άνοιγμα και τη δημοκρατία στο διεθνές εμπόριο(3),

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση της τέταρτης υπουργικής διάσκεψης του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) που πραγματοποιήθηκε στην Ντόχα (Κατάρ), στην παράγραφο 28 της οποίας ορίζεται η διαπραγμάτευση της μεταρρύθμισης της συμφωνίας για την εφαρμογή του άρθρου VI της ΓΣΔΕ του 1994, με στόχο τη διασάφηση και βελτίωση των διατάξεων επί θεμάτων πειθαρχίας,

–   έχοντας υπόψη την παράγραφο 30 της αυτής δήλωσης όπου υπογραμμίζεται η ανάγκη βελτίωσης και διασάφησης της συμφωνίας σχετικά με την επίλυση των διαφορών,

–   έχοντας υπόψη την υπουργική δήλωση της έκτης υπουργικής διάσκεψης του ΠΟΕ σχετικά με την αναπτυξιακή ατζέντα της Ντόχα, και ειδικότερα τα σημεία 28 και 34 και το Παράρτημα Δ,

–   έχοντας υπόψη την εικοστή τρίτη ετήσια έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις δραστηριότητες της Κοινότητας στον τομέα του αντιντάμπινγκ, των αντεπιδοτήσεων και των μέτρων διασφάλισης (2004) (COM(2005)0360),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 και το άρθρο 112, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A6-0243/2006),

A.   επισημαίνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες του διεθνούς εμπορίου, ότι εξακολουθεί να αποτελεί μεγάλη οικονομική δύναμη και ότι το 2004 ήταν ο πρώτος εξαγωγέας αγαθών σε παγκόσμιο επίπεδο,

Β.   επισημαίνοντας ότι οι εξελίξεις στον τομέα του διεθνούς εμπορίου καθιστούν την πρόσβαση στις εξωτερικές αγορές το ίδιο σημαντική με την προάσπιση των αγορών της ΕΕ από παράνομες εμπορικές πρακτικές,

Γ.   επισημαίνοντας ότι η ελευθέρωση του εμπορίου και ο αυξανόμενος όγκος των συναλλαγών αναπτύσσουν τον διεθνή ανταγωνισμό, αλλά αυξάνουν και τον κίνδυνο οι εξαγωγές ορισμένης χώρας να υπόκεινται σε δράσεις εμπορικής άμυνας, με παρεπόμενες αρνητικές επιπτώσεις στη διεθνή ανταγωνιστικότητα των κοινοτικών επιχειρήσεων,

Δ.   επισημαίνοντας ότι, με το πρόγραμμα της Λισαβόνας που αναθεωρήθηκε πρόσφατα, η Κοινότητα έθεσε τον στόχο να καταστήσει ισχυρότερη την ευρωπαϊκή οικονομία, βελτιώνοντας, μεταξύ άλλων, την ανταγωνιστικότητα της Κοινότητας στο επίπεδο της παγκόσμιας οικονομίας,

Ε.   αναγνωρίζοντας ότι η ανταγωνιστικότητα της Κοινότητας συνδέεται στενά με τη δημιουργία παγκόσμιου εμπορικού συστήματος το οποίο να είναι όσο το δυνατόν πιο ανοιχτό και δίκαιο,

ΣΤ.   επισημαίνοντας ότι η ανταγωνιστικότητα της κοινοτικής οικονομίας δεν μπορεί παρά να αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω της επιβολής δασμολογικών και άλλων φραγμών που δεν βασίζονται στους κανόνες του ΠΟΕ, τόσο εντός όσο και εκτός της ίδιας της Κοινότητας,

Ζ.   αναγνωρίζοντας ότι η Κοινότητα θεωρείται γενικώς "μετριοπαθής" χρήστης των μέσων εμπορικής άμυνας και έχει, ως εκ τούτου, κάθε συμφέρον οι διεθνείς της εταίροι να αναπτύξουν νομοθεσία και πρακτικές οι οποίες να συμφωνούν όσο γίνεται περισσότερο με τους κανόνες του ΠΟΕ,

1.   εκφράζει την ανησυχία του για την αύξηση των περιπτώσεων εμπορικής άμυνας, τόσο από τους "παραδοσιακούς" χρήστες των μέτρων αυτών, όσο και από άλλα κράτη μέλη του ΠΟΕ που ανεπτύχθησαν πρόσφατα· εκτιμά ότι σε ορισμένες από τις περιπτώσεις αυτές, οι κανόνες του ΠΟΕ δεν έχουν τηρηθεί πλήρως· καλεί όλους τους ευρωπαίους εμπορικούς εταίρους να τηρούν αυστηρά τους κανόνες του ΠΟΕ ώστε να αποφεύγεται η αδικαιολόγητη οικονομική ζημία·

2.   καλεί τους εμπορικούς εταίρους της Κοινότητας να σέβονται περισσότερο το πνεύμα και το γράμμα των ισχυουσών συμφωνιών και της νομολογίας του ΠΟΕ επί θεμάτων εμπορικής άμυνας, αποφεύγοντας κάθε μορφή προστατευτισμού· ζητεί ιδιαίτερα οι έρευνες αντιντάμπινγκ, αντεπιδοτήσεων και μέτρων διασφάλισης να διεξάγονται με διαφανή και αμερόληπτο τρόπο·

3.   εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνδρομή που προσέφερε η Επιτροπή στα κράτη μέλη και την ευρωπαϊκή βιομηχανία στις περιπτώσεις εμπορικής άμυνας που ηγέρθησαν από τρίτες χώρες· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί συνεχώς τις δράσεις που αναλαμβάνουν τρίτες χώρες, προκειμένου να διασφαλίζει ότι είναι ορθές και δίκαιες·

4.   ενθαρρύνει την Επιτροπή να παρεμβαίνει, από κοινού με τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, για την άμυνα της κοινοτικής βιομηχανίας, όποτε διαπιστώνεται ότι δεν τηρούνται οι κανόνες του διεθνούς εμπορίου·

5.   εκφράζει την άποψη ότι πολλές από τις διαφορές που δημιουργούνται εξ αιτίας της εφαρμογής μέτρων εμπορικής άμυνας μπορούν να επιλύονται φιλικά με αμοιβαία ικανοποίηση των ενδιαφερόμενων μερών· εκτιμά ότι η Επιτροπή θα πρέπει να προσφεύγει στο όργανο επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ μόνον εν εσχάτη ανάγκη·

6.   εκφράζει την ικανοποίησή του για την επιτυχία που σημείωσε το σύστημα επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ, που επέτρεψε τη συνεπέστερη εφαρμογή των πολυμερών κανόνων του διεθνούς εμπορίου, προσδίδοντας έτσι στο σύστημα μεγαλύτερη ασφάλεια και εγκυρότητα·

7.   καλεί ωστόσο την Επιτροπή να προωθήσει δράση με σκοπό να καταστεί αμεσότερη και αποτελεσματικότερη η εφαρμογή των αποφάσεων του οργάνου επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ, να αποφεύγεται η αδικαιολόγητη χρησιμοποίηση παρελκυστικών τακτικών και να καθίσταται ασφαλέστερη η εφαρμογή του διεθνούς εμπορικού δικαίου·

8.   ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει αποφασιστικά τις διαπραγματεύσεις στα πλαίσια του ΠΟΕ που αποσκοπούν να καταστεί αποτελεσματικότερη και λιγότερο αυθαίρετη η εφαρμογή μέτρων εμπορικής άμυνας από άλλα μέλη του ΠΟΕ, με ιδιαίτερη αναφορά στα εξής θέματα:

   α) εφαρμογή αυστηρότερων κανόνων κατά τις πενταετείς επανεξετάσεις ώστε τα μέτρα αντιντάμπινγκ και αντεπιδοτήσεων να παρατείνονται μόνον κατ'εξαίρεσιν·
   β) απλοποίηση των διαδικασιών αντιντάμπινγκ και μείωση του κόστους τους για τις επιχειρήσεις που συνεργάζονται με την αρχή που διενεργεί την έρευνα·
   γ) ανάλυση του δημόσιου συμφέροντος και των επιπτώσεων των εν λόγω μέτρων ανάλογη με αυτήν που διενεργείται στην Κοινότητα·
   δ) μεγαλύτερη διαφάνεια των ερευνών ώστε να αποφεύγονται οι καταχρηστικές πρακτικές και να εξασφαλίζονται τα δικαιώματα άμυνας των ενδιαφερομένων μερών·
   ε) περιορισμός των μέτρων στο απολύτως απαραίτητο προκειμένου να τεθεί τέρμα στο επιζήμιο ντάμπινγκ·
   στ) σύσταση ad hoc διαιτητικής ομάδας –αποτελούμενης από ειδικούς εμπειρογνώμονες– στην οποία θα παραπέμπονται οι αποφάσεις για την έναρξη έρευνας αντιντάμπινγκ, η οποία θα μπορεί, σε περίπτωση παραβίασης των κανόνων, να περατώνει άμεσα την έρευνα· η ad hoc ομάδα θα πρέπει να έχει σαφείς κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τη σχετική με το υπό εξέταση θέμα εμπειρογνωμοσύνη των μελών της·

9.   εκφράζει τη λύπη του διότι, παρά τις δυσλειτουργίες που παρατηρήθηκαν κατά την εφαρμογή των μέτρων διασφάλισης, το σχετικό θέμα δεν περιελήφθη στην ατζέντα της Ντόχα·

10.   ζητεί συνεπώς να συστήσει η Επιτροπή, στο πλαίσιο του ΠΟΕ, αναθεώρηση των κανόνων που διέπουν την επιβολή μέτρων διασφάλισης, προκειμένου να περιορισθεί η υπερβολική και αδικαιολόγητη χρήση των μέτρων αυτών·

11.   καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη σκοπιμότητα της ριζικής αναθεώρησης των κανόνων για τα μέτρα εμπορικής άμυνας (αντιντάμπινγκ, αντεπιδοτήσεις) υπό την αιγίδα του ΠΟΕ, προκειμένου να περιληφθεί ως μορφή ντάμπινγκ ή επιδοτήσεων η μη συμμόρφωση προς τις παγκόσμιες κοινωνικές και περιβαλλοντικές συμφωνίες ή προς τα διεθνή σύμφωνα·

12.   ζητεί από τα κράτη μέλη να διατηρήσουν "κοινοτική" προσέγγιση, υπό την ευρύτερη έννοια του όρου, όσον αφορά τα θέματα αυτά, η οποία να μπορεί να οδηγήσει σε αρμονικότερη εφαρμογή των μέτρων αυτών στο κοινοτικό πλαίσιο και να μειωθεί ο αριθμός των δράσεων που αναλαμβάνονται εις βάρος της Κοινότητας, μέσω διαρκούς ευαισθητοποίησης για τα θέματα αυτά· ωστόσο, η "κοινοτική" δράση δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογία για την υποστήριξη αθέμιτων εμπορικών πρακτικών από μεμονωμένα κράτη μέλη·

13.   τονίζει ότι μόνο μέσω της υιοθέτησης "κοινοτικής" προσέγγισης θα καταστεί δυνατή η αποτελεσματική προάσπιση των νομίμων συμφερόντων των μικρών και μεσαίων εξαγωγικών εταιριών της Ευρώπης οι οποίες βρίσκονται αντιμέτωπες με προστατευτικές πρακτικές εκ μέρους των χωρών που πραγματοποιούν εισαγωγές·

14.   συνιστά να επανεξετάζει η Κοινότητα την προτιμησιακή μεταχείριση εμπορικών εταίρων που δεν εφαρμόζουν τους κανόνες του ΠΟΕ, ενώ θα λαμβάνεται υπόψη το κοινοτικό συμφέρον και η αμοιβαιότητα στις εμπορικές σχέσεις·

15.   υπογραμμίζει ότι, προκειμένου οι πολίτες να στηρίξουν τους νέους κανόνες του διεθνούς εμπορίου, οι κανόνες αυτοί πρέπει να εφαρμόζονται με διαφανή και συνεπή τρόπο, με βάση την αρχή του κράτους δικαίου, τόσο εντός όσο και εκτός της Κοινότητας·

16.   τάσσεται υπέρ της προτιμησιακής μεταχείρισης των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών οι οποίες βρίσκονται στην αρχή της διαδικασίας εκβιομηχάνισής τους, ώστε να μπορούν αυτές να προστατεύσουν τις νεοσύστατες βιομηχανίες από τους κινδύνους του υπερβολικού εξωτερικού ανταγωνισμού, υπό την προϋπόθεση να είναι προσωρινή η παρέκκλιση από τις γενικές αρχές του ΠΟΕ και να αποβαίνει σε πραγματικό όφελος για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου·

17.   ενθαρρύνει την εφαρμογή προγραμμάτων τεχνικής επιμόρφωσης επί θεμάτων δράσεων αντιντάμπινγκ και αντεπιδοτήσεων, για τις υποψήφιες και τις αναπτυσσόμενες χώρες που το ζητούν· καλεί, επίσης, την Επιτροπή να παράσχει βοήθεια και υποστήριξη σε αναπτυσσόμενες χώρες οι οποίες εφαρμόζουν σύστημα εμπορικής άμυνας συμβατό με τους κανόνες του ΠΟΕ·

18.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ C 300 E της 11.12.2003, σ. 120.
(2) ΕΕ C 19 της 28.1.1991, σ. 633.
(3) ΕΕ C 112 E της 9.5.2002, σ. 326.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου