Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2006/2136(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0243/2006

Pateikti tekstai :

A6-0243/2006

Debatai :

PV 24/10/2006 - 21
CRE 24/10/2006 - 21

Balsavimas :

PV 25/10/2006 - 6.12
CRE 25/10/2006 - 6.12
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2006)0450

Priimti tekstai
PDF 212kWORD 57k
Trečiadienis, 2006 m. spalio 25 d. - Strasbūras
Metinė Komisijos ataskaita Europos Parlamentui dėl trečiųjų šalių Bendrijos atžvilgiu taikomų antidempingo, antisubsidijų ir apsaugos priemonių
P6_TA(2006)0450A6-0243/2006

Europos Parlamento rezoliucija dėl metinės Komisijos ataskaitos Europos Parlamentui dėl trečiųjų šalių Bendrijos atžvilgiu taikomų antidempingo, antisubsidijų ir apsaugos priemonių (2004) (2006/2136(INI))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į metinę Komisijos ataskaitą Europos Parlamentui dėl trečiųjų šalių Bendrijos atžvilgiu taikomų antidempingo, antisubsidijų ir apsaugos priemonių (2004) (COM(2005)0594),

–   atsižvelgdamas į savo 2002 m. spalio 22 d. rezoliuciją dėl devynioliktosios metinės Komisijos ataskaitos Europos Parlamentui dėl Bendrijos antidempingo ir antisubsidijų veiksmų - trečiųjų šalių antidempingo, apsaugos nuo subsidijų ir apsaugos atvejų stebėjimo apžvalgos(1),

–   atsižvelgdamas į savo 1990 m. gruodžio 14 d. rezoliuciją dėl Bendrijos antidempingo politikos(2) ir 2001 m. spalio 25 d. rezoliuciją dėl atvirumo ir demokratijos vykdant tarptautinę prekybą(3),

–   atsižvelgdamas į Dohoje (Kataras) vykusios Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) 4-osios Ministrų konferencijos deklaraciją ir jos 28 punktą, kuriame nurodoma surengti derybas ir persvarstyti susitarimą dėl 1994 m. GATT VI straipsnio įgyvendinimo siekiant išaiškinti ir palengvinti jo nuostatas, susijusias su drausme,

–   atsižvelgdamas į pirmiau minėtos deklaracijos 30 punktą, kuriame pabrėžiama būtinybė gerinti ir aiškinti ginčų sprendimo memorandumą,

–   atsižvelgdamas į PPO 6-osios Ministrų konferencijos deklaraciją dėl Dohos vystymosi darbotvarkės, ypač į jos 28–34 punktus ir D priedą,

–   atsižvelgdamas į 23-ąjį metinę Komisijos ataskaitą Europos Parlamentui dėl Bendrijos antidempingo, antisubsidijų ir apsaugos priemonių (2004) (COM(2005)0360),

–   atsižvelgdamas į savo Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį ir 112 straipsnio 2 dalį,

–   atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą (A6–0243/2006),

A.   kadangi Europos Sąjunga yra viena iš pagrindinių tarptautinės prekybos veikėjų, viena iš didžiųjų ekonominių galių ir 2004 m. buvo didžiausia pasaulio eksportuotoja,

B.   kadangi dėl tarptautinės prekybos plėtros prieiga prie išorės rinkų tampa tokia pat svarbi, kaip ir mūsų pačių rinkų apsauga nuo nesąžiningos prekybos,

C.   kadangi prekybos liberalizavimas ir didėjanti prekybos apimtis skatina tarptautinę konkurenciją, tačiau taip pat didina pavojų, kad prieš tam tikros šalies eksportą bus pasitelktos prekybos apsaugos priemonės, kurios kenkia Bendrijos įmonių tarptautiniam konkurencingumui,

D.   kadangi neseniai persvarstytoje Lisabonos programoje Bendrija nustatė tikslą stiprinti Europos ekonomiką, inter alia, gerinant Bendrijos konkurencingumą pasaulio ekonomikoje,

E.   pripažindamas, kad Europos Sąjungos konkurencingumas yra glaudžiai susijęs su kiek įmanoma atviresnės ir teisingesnės pasaulio prekybos sistemos sukūrimu,

F.   kadangi Bendrijos ekonomikos konkurencingumą tikrai paveiks PPO taisyklėmis nepagrįsti tarifiniai ir netarifiniai apribojimai, nepaisant to, ar jie bus taikomi Bendrijos viduje, ar už jos ribų,

G.   pripažindamas, jog Bendrija yra laikoma nuosaikia prekybos apsaugos priemonių naudotoja ir kad dėl to Bendrija yra suinteresuota užtikrinti, kad jos tarptautinių partnerių taikomos teisės normos ir veiksmai kiek įmanoma labiau atitiktų PPO taisykles,

1.   nerimauja dėl išaugusio prekybos apsaugos atvejų skaičiaus, dėl kurio kalti ir tradiciniai prekybos apsaugos priemonių naudotojai, ir naujos, neseniai ekonomiškai sustiprėjusios PPO narės; mano, kad kai kuriais šių atvejų buvo nevisiškai laikomasi PPO taisyklių; ragina Europos prekybos partnerius griežtai laikytis PPO taisyklių siekiant išvengti nepateisinamos ekonominės žalos;

2.   ragina Bendrijos prekybos partnerius, siekiant išvengti bet kokios protekcionizmo formos, stengtis geriau laikytis galiojančių susitarimų ir PPO praktikos dėl prekybos apsaugos priemonių dvasios ir raidės; ypač ragina skaidriai ir nešališkai tirti antidempingo ir antisubsidijų bei apsaugos priemonių atvejus;

3.   teigiamai vertina Komisijos valstybėms narėms ir Europos pramonei teikiamą pagalbą trečiųjų šalių iškeltose prekybos apsaugos priemonių naudojimo bylose; ragina Komisiją nuolat stebėti trečiųjų šalių veiksmus siekiant užtikrinti, kad jie būtų tinkami ir teisingi;

4.   ragina Komisiją kartu su susijusiomis valstybėmis narėmis įsikišti siekiant apginti Bendrijos pramonės įmones tais atvejais, kai nustatoma, kad buvo pažeistos tarptautinės prekybos taisyklės;

5.   laikosi nuomonės, kad dauguma ginčų, kilusių dėl prekybos apsaugos priemonių naudojimo, gali būti išspręsta draugiškai pasiekus abi suinteresuotas šalis tenkinantį susitarimą; mano, kad Komisija į PPO ginčų sprendimo instituciją turėtų kreiptis tik nebeturint kitų priemonių;

6.   džiaugiasi, kad PPO ginčų sprendimo sistema sėkmingai veikia ir dėl to imta nuosekliau taikyti daugiašales tarptautines prekybos taisykles taip suteikiant sistemai saugesnį ir patikimesnį pagrindą;

7.   vis dėl to ragina Komisiją skatinti veiksmus, kuriais būtų užtikrinamas greitesnis ir veiksmingesnis PPO ginčų sprendimo institucijos priimtų sprendimų įgyvendinimas taip vengiant nepateisinamo atidėliojimo taktikos naudojimo ir geriau užtikrinant tarptautinės prekybos teisės įgyvendinimą;

8.   ragina Komisiją ryžtingai siekti pažangos derybose PPO stengiantis, kad kitų PPO narių prekybos apsaugos priemonės būtų naudojamos veiksmingiau ir nešališkiau, ypač sutelkiant dėmesį į šiuos aspektus:

   a) rengiant penkerių metų laikotarpio apžvalgas taikyti griežtesnes taisykles siekiant, kad antidempingo ir antisubsidijų priemonių taikymas būtų tęsiamas tik išskirtiniais atvejais;
   b) supaprastinti antidempingo procedūrą ir sumažinti įmonių, bendradarbiaujančių su tiriančiąja institucija, išlaidas šiai procedūrai;
   c) atlikti viešųjų interesų ir minimų priemonių poveikio tyrimus, atitinkančius tuos, kurie atliekami Bendrijoje;
   d) užtikrinti didesnį tyrimų skaidrumą siekiant išvengti neteisėtų veiksmų ir užtikrinti susijusių šalių teisę į gynybą;
   e) apriboti priemonių taikymą iki tokio lygmens, kuris yra būtinas siekiant panaikinti žalingą dempingą;
   f) steigti ad hoc arbitražo grupes, sudarytas iš atitinkamų specialistų, kurioms būtų perduodami sprendimai pradėti antidempingo tyrimus ir kurios, nustačius, kad taisyklės buvo pažeistos, galėtų rekomenduoti nedelsiant baigti tyrimus; aiškiai apibrėžti tinkamą ad hoc grupės narių kompetenciją, susijusią su nagrinėjamais klausimais;

9.   apgailestauja, kad nepaisant nustatytų nukrypimų taikant apsaugos priemones šis klausimas nebuvo įtrauktas į Dohos programos darbotvarkę;

10.   siekdamas apriboti perdėtą ir nepateisinamą apsaugos priemonių naudojimą, ragina Komisiją PPO remti taisyklių, pagal kurias nustatomas apsaugos priemonių taikymas, reformavimą;

11.   ragina Komisiją apsvarstyti, ar būtų tinkama iš esmės persvarstyti PPO prekybos apsaugos priemonių (antidempingas, antisubsidijos) naudojimo taisykles, kad pasaulinių socialinių ir aplinkos sutarčių arba tarptautinių paktų nesilaikymas būtų laikomas viena iš dempingo ar subsidijų formų;

12.   ragina valstybes nares platesne šio išsireiškimo prasme toliau laikytis Bendrijos požiūrio į šiuos klausimus, nes taip būtų galima užtikrinti, kad minėtos priemonės Bendrijos mastu būtų taikomos darniau, ir sumažinti prieš Bendriją naudojamų priemonių skaičių, tuo pat metu nuolat stengiantis pagerinti šių problemų supratimą; tačiau Bendrijos veiksmų platense prasme negalima naudoti siekiant remti nesąžiningą tam tikrų valstybių narių prekybą;

13.   pabrėžia, kad plačiai naudojant bendrą požiūrį bus įmanoma veiksmingai ginti teisėtus Europos mažų ir vidutinių eksporto įmonių, susiduriančių su protekcionistiniais importuojančių šalių veiksmais, interesus;

14.   pataria Bendrijai pervarstyti lengvatinio režimo taikymą tiems prekybos partneriams, kurie nesilaiko PPO taisyklių, tuo pat metu atsižvelgiant į Bendrijos interesus ir prekybinių santykių abipusiškumą;

15.   pabrėžia, jog norint, kad visuomenė pritartų naujosioms tarptautinės prekybos taisyklėms jas reikia taikyti skaidriai ir nuosekliai laikantis teisinės valstybės principo tiek Bendrijoje, tiek ir už jos ribų;

16.   pritaria tam, kad mažiausiai išsivysčiusioms šalims, dar tik pradedančioms industrializacijos procesą, būtų taikomas didžiausio palankumo režimas taip joms suteikiant galimybę apsaugoti savo besivystančią pramonę nuo pernelyg didelės išorinės konkurencijos, su sąlyga, kad toks nukrypimas nuo pagrindinių PPO principų būtų laikinas ir duotų realios naudos mažiausiai išsivysčiusioms pasaulio šalims;

17.   ragina rengti visoms to prašančioms šalims kandidatėms ar besivystančioms šalims technines mokymo programas apie antidempingo ir antisubsidijų veiksmus; taip pat ragina Komisiją teikti pagalbą ir paramą besivystančioms šalims, nustatančioms su PPO taisyklėmis suderinamą prekybos apsaugos sistemą;

18.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai, taip pat valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.

(1) OL C 300 E, 2003 12 11, p. 120.
(2) OL C 19, 1991 1 28, p. 633.
(3) OL C 112 E, 2002 5 9, p. 326.

Teisinė informacija - Privatumo politika