Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2006/2136(INI)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0243/2006

Iesniegtie teksti :

A6-0243/2006

Debates :

PV 24/10/2006 - 21
CRE 24/10/2006 - 21

Balsojumi :

PV 25/10/2006 - 6.12
CRE 25/10/2006 - 6.12
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2006)0450

Pieņemtie teksti
PDF 273kWORD 49k
Trešdiena, 2006. gada 25. oktobris - Strasbūra
Trešo valstu antidempinga, antisubsidēšanas un aizsardzības pasākumi pret Kopienu (2004.g.)
P6_TA(2006)0450A6-0243/2006

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Komisijas gada ziņojumu Eiropas Parlamentam par trešo valstu antidempinga, antisubsidēšanas un aizsardzības pasākumiem pret Kopienu (2004. g.) (2006/2136(INI))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas gada ziņojumu Eiropas Parlamentam par trešo valstu antidempinga, antisubsidēšanas un aizsardzības pasākumiem pret Kopienu (2004. g.) (KOM(2005)0594),

–   ņemot vērā 2002. gada 22. oktobra rezolūciju par 19. ikgadējo Komisijas ziņojumu Eiropas Parlamentam par Kopienas antidempinga un antisubsidēšanas pasākumiem un par antidempinga, antisubsidēšanas un aizsardzības pasākumu lietu uzraudzības pārskatu trešās valstīs(1),

–   ņemot vērā 1990. gada 14. decembra rezolūciju par Eiropas Kopienas antidempinga politiku(2) un 2001. gada 25. oktobra rezolūciju par atvērtību un demokrātiju starptautiskajā tirdzniecībā(3) ,

–   ņemot vērā deklarāciju, kuru pieņēma Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) 4. ministru konferencē Dohā (Katarā) un kuras 28. pantā ir paredzētas sarunas ar mērķi pārskatīt 1994. gada nolīgumu par Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) VI panta īstenošanu, lai precizētu un uzlabotu nolīgumā fiksētos noteikumus saistībā ar disciplīnu,

–   ņemot vērā minētās deklarācijas 30. punktu, kurā uzsvērta nepieciešamība uzlabot un skaidrāk izteikt Vienošanās memorandu par strīdu noregulēšanu,

–   ņemot vērā pieņemto ministru deklarāciju par Dohas attīstības programmu un it īpaši tās 28. un 34. punktu, kā arī D pielikumu,

–   ņemot vērā 23. ikgadējo Komisijas ziņojumu Eiropas Parlamentam par Kopienas antidempinga, antisubsīdiju un tirgus aizsardzības pasākumiem (2004. g.) (KOM(2005)0360),

–   ņemot vērā Reglamenta 45. pantu un 112. panta 2. punktu,

–   ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ziņojumu (A6-0243/2006),

A.   tā kā Eiropas Savienība ir viens no galvenajiem starptautiskās tirdzniecības dalībniekiem pasaulē, tā kā ES vēl arvien ir ekonomiska lielvara un 2004. gadā bija lielākā preču eksportētāja pasaulē;

B.   tā kā saistībā ar starptautiskās tirdzniecības attīstību piekļuve ārvalstu tirgiem ir tikpat svarīga kā savu tirgu aizsardzība pret negodīgiem tirdzniecības paņēmieniem;

C.   tā kā tirdzniecības liberalizācija un tās arvien pieaugošais apjoms pastiprina starptautisko konkurenci, taču palielinās arī risks, ka vienas noteiktas valsts eksportu pakļauj tirdzniecības aizsardzības pasākumiem, kas rada negatīvas sekas Kopienas uzņēmumu konkurētspējai pasaulē;

D.   tā kā saskaņā ar nesen pārskatīto Lisabonas programmu Kopiena ir noteikusi mērķi padarīt stiprāku Eiropas tautsaimniecību, tostarp palielinot Kopienas konkurētspēju pasaulē;

E.   tā kā Eiropas Kopienas konkurētspēja ir cieši saistīta ar tādas tirdzniecības sistēmas izveidi pasaulē, kas ir pēc iespējas atvērta un godīga;

F.   tā kā Kopienas tautsaimniecības konkurētspēju iedragā tarifu un beztarifu barjeras, kas neatbilst PTO noteikumiem un kas darbojas Kopienas iekšienē un arī ārpus tās;

G.   tā kā Kopiena diezgan mēreni izmanto tirdzniecības aizsardzības instrumentus un tāpēc ir sevišķi ieinteresēta, lai tās starptautiskie partneri izstrādātu tādus tiesību aktus un īstenotu tādu praksi, kas pēc iespējas atbilst PTO noteikumiem,

1.   pauž bažas par pieaugošo tirdzniecības aizsardzības lietu skaitu, ko iesnieguši gan pieredzējuši šo aizsardzības pasākumu lietotāji, gan citi, nesen zināmu attīstības pakāpi sasniegušie PTO dalībnieki; uzskata, ka dažos gadījumos netika pilnībā ievēroti PTO noteikumi; prasa visiem Eiropas tirdzniecības partneriem stingri ievērot PTO noteikumus, lai izvairītos no neattaisnota ekonomiska kaitējuma;

2.   aicina Kopienas tirdzniecības partnerus skrupulozi ievērot spēkā esošo nolīgumu un PTO tiesu prakses burtu un garu attiecībā uz tirdzniecības aizsardzības instrumentiem un izvairīties no protekcionisma jebkādās tā izpausmēs; īpaši prasa, lai izmeklēšana saistībā ar antidempinga, antisubsidēšanas un aizsardzības pasākumiem notiktu pārredzami un objektīvi;

3.   ir gandarīts, ka lietās, ko saistībā ar tirdzniecības aizsardzību ir uzsākušas trešās valstis, Komisija sniedz palīdzību dalībvalstīm un Eiropas rūpniecībai; aicina Komisiju pastāvīgi uzraudzīt trešo valstu uzsāktās lietas, lai pārbaudītu to pamatotību un pareizību;

4.   mudina Komisiju kopā ar attiecīgajām dalībvalstīm rīkoties, lai aizstāvētu Kopienas rūpniecību ikreiz, kad atklājas, ka nav ievēroti starptautiskās tirdzniecības noteikumi;

5.   ir pārliecināts, ka daudzus strīdus, kas radušies, piemērojot tirdzniecības aizsardzības pasākumus, var atrisināt mierīgā ceļā, lai ir apmierinātas abas puses; uzskata, ka Komisijai vēršanās PTO Strīdu izšķiršanas organizācijā ir jāizmanto tikai kā pēdējā iespēja;

6.   pauž gandarījumu par PTO veiksmīgo strīdu izšķiršanas sistēmu, kas ļāva konsekventāk piemērot starptautiskās tirdzniecības daudzpusīgos noteikumus, nodrošinot lielāku sistēmas drošumu un uzticamību;

7.   tomēr aicina Komisiju veicināt pasākumus, lai PTO Strīdu izšķiršanas organizācijas lēmumus īstenotu ātrāk un efektīvāk, un tas ļautu izvairīties no nepamatoti lietotas novilcināšanas taktikas un padarītu skaidrāku starptautiskās tirdzniecības tiesību piemērošanu;

8.   aicina Komisiju neatlaidīgi turpināt sarunas Pasaules Tirdzniecības organizācijā, lai padarītu efektīvākus un ne tik patvaļīgus citu PTO dalībvalstu īstenotos tirdzniecības aizsardzības pasākumus, īpaši pievēršot uzmanību šādiem jautājumiem:

   a) stingrāku noteikumu piemērošana ik pēc pieciem gadiem veicamajai pārskatīšanai, antidempinga vai antisubsidēšanas pasākumu pagarināšanu padarot iespējamu tikai ārkārtas gadījumos,
   b) antidempinga procedūru vienkāršošana un to izmaksu samazināšana uzņēmumiem, kas sadarbojas ar iestādi, kurai uzdots veikt izmeklēšanu,
   c) sabiedrības interešu un attiecīgo pasākumu ietekmes analīze, izmantojot metodi, kas līdzīga tai, kuru izmanto Kopienā,
   d) izmeklēšanu pārredzamības uzlabošana, lai nepieļautu nelikumīgus paņēmienus un lai garantētu attiecīgo pušu tiesības uz aizstāvību,
   e) tikai tādu pasākumu veikšana, kuri tiešām nepieciešami dempinga izbeigšanai,
   f) ad hoc arbitrāžas grupas izveidošana, kurā ietilpst attiecīgās jomas eksperti, kurai iesniedz lēmumus sākt antidempinga izmeklēšanu un kura gadījumā, ja tā ir atklājusi pārkāpumu, varēs ieteikt, lai izmeklēšanu nekavējoties izbeidz;

9.   pauž nožēlu, ka, lai gan ir bijuši traucējumi aizsardzības pasākumu piemērošanā, šis jautājums vēl nav iekļauts Dohas attīstības programmā;

10.   tāpēc prasa Komisijai atbalstīt to noteikumu reformu, kas nosaka aizsardzības pasākumu piemērošanu Pasaules Tirdzniecības Organizācijā, lai ierobežotu pārāk biežu un nepamatotu šī līdzekļa izmantošanu;

11.   aicina Komisiju apsvērt, vai ir lietderīgi radikāli pārskatīt noteikumus par tirdzniecības aizsardzības (antidempinga un antisubsidēšanas) pasākumu īstenošanu PTO, lai vispārējo nolīgumu sociālajā un vides jomā vai starptautisko paktu neievērošanu iekļautu kā dempinga vai subsidēšanas izpausmes;

12.   aicina dalībvalstis arī turpmāk saglabāt Kopienas interesēm atbilstīgu pieeju plašā nozīmē šim jautājumam, lai saskaņotāk piemērotu šos pasākumus Kopienā un samazinātu to lietu skaitu, kas ierosinātas pret Kopienu, šo samazinājumu panākot ar neatlaidīgiem izpratnes veidošanas pasākumiem; tomēr atgādina, ka atsevišķas dalībvalstis nedrīkst aizbildināties ar Kopienas interesēm atbilstīgu rīcību plašā nozīmē, lai atbalstītu negodīgus tirdzniecības paņēmienus;

13.   uzsver, ka vienīgi Kopienas interesēm atbilstīga rīcība plašā nozīmē efektīvi aizsargās Eiropas mazo un vidējo eksporta uzņēmumu likumīgās intereses, jo tie saskaras ar protekcionismu no importētājvalstu puses;

14.   ierosina Kopienai pārskatīt preferenciāla režīma piešķiršanu tiem tirdzniecības partneriem, kuri neievēro PTO noteikumus, un ņemt vērā Kopienas intereses un savstarpīguma principu tirdzniecības attiecībās;

15.   uzsver, ka sabiedriskā doma prasa, lai jaunos starptautiskās tirdzniecības noteikumus piemērotu pārskatāmi un konsekventi saskaņā ar tiesiskuma principu gan Kopienas iekšienē, gan ārpus tās;

16.   atbalsta preferenciāla režīma piešķiršanu vismazāk attīstītajām valstīm, kurās sākas industriālā attīstība, lai tām ļautu aizsargāt nesen izveidojušos rūpniecību no pārmērīgas ārvalstu konkurences, ja vien atkāpšanās no PTO vispārējiem principiem notiek uz zināmu laiku un ja no tās patiešām gūst labumu vismazāk attīstītās valstis

17.   mudina īstenot mācību programmas par antidempinga un antisubsidēšanas pasākumiem tajās kandidātvalstīs un jaunattīstības valstīs, kuras to pieprasīs; aicina Komisiju sniegt palīdzību un atbalstu tām jaunattīstības valstīm, kuras veido tirdzniecības aizsardzības sistēmu saskaņā ar PTO noteikumiem;

18.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.

(1) OV C 300 E, 11.12.2003., 120. lpp.
(2) OV C 19, 28.1.1991., 633. lpp.
(3) OV C 112E, 9.5.2002., 326. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika