Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/2136(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0243/2006

Predkladané texty :

A6-0243/2006

Rozpravy :

PV 24/10/2006 - 21
CRE 24/10/2006 - 21

Hlasovanie :

PV 25/10/2006 - 6.12
CRE 25/10/2006 - 6.12
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2006)0450

Prijaté texty
PDF 217kWORD 50k
Streda, 25. októbra 2006 - Štrasburg
Antidumpingové, antisubvenčné a ochranné aktivity tretích krajín voči Spoločenstvu (2004)
P6_TA(2006)0450A6-0243/2006

Uznesenie Európskeho parlamentu o výročnej správe Komisie pre Európsky parlament o antidumpingových, antisubvenčných a ochranných opatreniach tretích krajín voči Spoločenstvu (2004) (2006/2136(INI))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na výročnú správu Komisie pre Európsky parlament o antidumpingových, antisubvenčných a ochranných opatreniach tretích krajín voči Spoločenstvu (2004) (KOM(2005)0594),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 22. októbra 2002 o 19. výročnej správe Komisie pre Európsky parlament o antidumpingových a antisubvenčných opatreniach Spoločenstva – Prehľad monitorovania antidumpingových, antisubvenčných a ochranných prípadov v tretích krajinách(1),

–   so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. decembra 1990 o antidumpingovej politike Európskeho spoločenstva(2) a uznesenie z 25. októbra 2001 o otvorenosti a demokracii v medzinárodnom obchode(3),

–   so zreteľom na vyhlásenie 4. ministerskej konferencie Svetovej obchodnej organizácie (WTO) z Dohy (Katar), ktoré v článku 28 predvída rokovania o reforme dohôd o uplatňovaní článku VI GATT z roku 1994 s cieľom objasniť a zlepšiť ustanovenia o disciplíne,

–   so zreteľom na odsek 30 uvedeného vyhlásenia, ktorý zdôrazňuje potrebu zlepšovať a vysvetľovať memorandum k dohode o urovnávaní sporov,

–   so zreteľom na ministerské vyhlásenie zo 16. ministerskej konferencie WTO o rozvojovej agende z Dohy a najmä na jeho odseky 28 a 34 a prílohu D,

–   so zreteľom na 23. výročnú správu Komisie pre Európsky parlament o antidumpingových, antisubvenčných a ochranných opatreniach Spoločenstva (2004) (KOM(2005)0360),

–   so zreteľom na článok 45 a článok 112 ods. 2 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod (A6-0243/2006),

A.   keďže Európska únia je jedným z hlavných aktérov svetového medzinárodného obchodu, je naďalej významnou hospodárskou mocnosťou a v roku 2004 bola najvýznamnejším svetovým vývozcom tovarov,

B.   keďže v dôsledku vývoja medzinárodného obchodu sa stáva otázka prístupu na zahraničné trhy rovnako dôležitá ako otázka ochrany vlastných trhov pred nekalými obchodnými praktikami,

C.   keďže liberalizácia obchodu a jeho rastúci objem zosilňujú medzinárodnú hospodársku súťaž, ale zároveň zvyšujú riziko, že vývoz z danej krajiny bude vystavený opatreniam na ochranu obchodu, čo má negatívne účinky na medzinárodnú konkurencieschopnosť spoločností zo Spoločenstva,

D.   keďže v nedávno revidovanom Lisabonskom programe si Spoločenstvo stanovilo za cieľ posilniť európske hospodárstvo, okrem iného, zvýšením konkurencieschopnosti Spoločenstva v rámci svetového hospodárstva,

E.   uznávajúc, že konkurencieschopnosť Spoločenstva je úzko spojená s vytvorením systému svetového obchodu, ktorý bude čo možno najotvorenejší a najspravodlivejší,

F.   keďže konkurencieschopnosť hospodárstva Spoločenstva je ovplyvnená zavádzaním tarifných a netarifných prekážok, ktoré nevychádzajú z pravidiel WTO, tak v rámci Spoločenstva, ako aj mimo neho,

G.   uznávajúc, že Spoločenstvo je všeobecne považované za umierneného používateľa nástrojov na ochranu obchodu a preto je v jeho záujme, aby právne predpisy a postupy jeho medzinárodných partnerov boli čo najviac v súlade s pravidlami WTO,

1.   je znepokojený nárastom prípadov ochrany obchodu tak zo strany tradičných používateľov týchto opatrení, ako aj zo strany iných členov WTO, u ktorých došlo k rozvoju len nedávno; domnieva sa, že v niektorých prípadoch sa pravidlá WTO nedodržali v plnej miere; vyzýva všetkých európskych obchodných partnerov, aby prísne dodržiavali pravidlá WTO s cieľom zabrániť neopodstatneným hospodárskym škodám;

2.   vyzýva obchodných partnerov Spoločenstva, aby viac rešpektovali zámer a zmysel platných dohôd a judikatúry WTO v oblasti nástrojov ochrany obchodu s cieľom vyhnúť sa všetkým formám protekcionizmu; osobitne žiada, aby sa antidumpingové a antisubvenčné vyšetrovanie viedlo transparentne a nestranne a aby sa rovnakým spôsobom vykonávali ochranné opatrenia;

3.   víta pomoc, ktorú Komisia poskytuje členským štátom a európskemu priemyslu v prípadoch ochrany obchodu iniciovaných tretími krajinami; vyzýva Komisiu, aby neustále dohliadala na činnosti tretích krajín s cieľom zabezpečiť ich vhodnosť a spravodlivosť;

4.   vyzýva Komisiu, aby spoločne s dotknutými členskými štátmi ochraňovala priemysel Spoločenstva vždy, keď sa ukáže, že sa nedodržiavajú pravidlá medzinárodného obchodu;

5.   zastáva názor, že mnoho sporov vyvolaných uplatňovaním opatrení na ochranu obchodu je možné vyriešiť priateľsky ku vzájomnej spokojnosti zúčastnených strán; domnieva sa, že Komisia by sa mala obrátiť sa na orgán WTO na urovnávanie sporov len ako na poslednú možnosť;

6.   vyjadruje spokojnosť s úspechom systému WTO na urovnávanie sporov, ktorý umožnil koherentnejšie uplatňovanie multilaterálnych pravidiel medzinárodného obchodu, zabezpečujúc pritom väčšiu bezpečnosť a spoľahlivosť;

7.   vyzýva však Komisiu, aby podporila zavedenie opatrení zameraných na rýchlejšie a účinnejšie uplatňovanie rozhodnutí orgánu WTO na urovnávanie sporov, zabránenie neoprávneným prieťahom a zabezpečenie spoľahlivejšie uplatňovanie medzinárodného obchodného práva;

8.   vyzýva Komisiu, aby odhodlane pokračovala v rokovaniach v rámci WTO s cieľom zefektívniť uplatňovanie opatrení na ochranu obchodu ostatnými členmi WTO a zabrániť tomu, aby ich uplatňovali svojvoľne, pričom sa zameria na tieto body:

   a) uplatňovanie prísnejších pravidiel pri preskúmavaní vykonávanom každých päť rokov, v rámci ktorých by k predlžovaniu antidumpingových a antisubvenčných opatrení dochádzalo len výnimočne;
   b) zjednodušenie antidumpingových postupov a zníženie ich nákladov pre podniky, ktoré spolupracujú s vyšetrovacím orgánom;
   c) analýzu verejného záujmu a dosahu príslušných opatrení podľa princípov analýzy, ktorá sa vykonáva v rámci Spoločenstva;
   d) väčšiu transparentnosť vyšetrovaní, ktorá by zabránila protiprávnym praktikám a zabezpečila zúčastneným stranám právo na obhajobu;
   e) obmedzenie opatrení na tie, ktoré sú nevyhnutne potrebné na odstránenie škodlivého dumpingu;
   f) vytvorenie arbitrážnej ad hoc skupiny – zloženej z príslušných odborníkov – ktorej by sa postupovali rozhodnutia začať antidumpingové vyšetrovanie, a ktorá by v prípade, že sa zistí porušenie pravidiel, mohla odporučiť, aby sa vyšetrovanie ihneď ukončilo; ad hoc skupina by mala mať jasné usmernenia, pokiaľ ide o náležitú odbornosť jej členov v danej problematike;

9.   vyjadruje poľutovanie nad tým, že napriek nedostatkom zisteným pri uplatňovaní ochranných opatrení nebola táto otázka zaradená do rozvojovej agendy z Dohy;

10.   vyzýva preto Komisiu, aby sa v rámci WTO zasadila za reformu pravidiel, ktoré upravujú zavádzanie ochranných opatrení, s cieľom obmedziť ich nadmernému a neopodstatnenému používaniu;

11.   vyzýva Komisiu, aby zvážila, či by bolo vhodné v rámci WTO zásadne prepracovať pravidlá o opatreniach na ochranu obchodu (antidumpingových a antisubvenčných) s cieľom považovať nedodržanie svetových spoločenských dohôd a dohôd o životnom prostredí alebo medzinárodných dohovorov za formy dumpingu alebo subvencií;

12.   nalieha na členské štáty, aby v tejto problematike naďalej zachovali jednotný prístup v širšom zmysle, ktorý by umožnil vyváženejšie uplatňovanie týchto opatrení v rámci Spoločenstva a znížil počet zásahov proti Spoločenstvu, za súčasného zvyšovania povedomia; jednotný prístup v širšom zmysle však nesmie byť použitý ako zámienka na podporu nekalých obchodných praktík jednotlivých členských štátov;

13.   zdôrazňuje, že legitímne záujmy európskych malých a stredných exportujúcich podnikov, ktoré čelia protekcionistickým opatreniam zo strany importujúcich krajín, bude možno účinne chrániť iba prijatím jednotného prístupu Spoločenstva;

14.   odporúča, aby Spoločenstvo prehodnotilo uprednostňovanie obchodných partnerov, ktorí sa neriadia pravidlami WTO, pri súčasnom zohľadnení záujmu Spoločenstva a reciprocity v obchodných vzťahoch;

15.   zdôrazňuje, že na to, aby nové pravidlá medzinárodného obchodu získali podporu verejnej mienky, je potrebné ich transparentné a koherentné uplatňovanie v súlade so zásadou právneho štátu, a to v rámci Spoločenstva aj mimo neho;

16.   prikláňa sa k tomu, aby najmenej rozvinuté krajiny, v ktorých sa proces industrializácie ešte len začína, boli uprednostňované, čo by im umožnilo ochranu ich vznikajúceho priemyslu pred rizikami nadmernej zahraničnej konkurencie, a to pod podmienkou, že táto výnimka zo všeobecných zásad WTO bude dočasná a pre najmenej rozvinuté krajiny bude skutočným prínosom;

17.   podporuje zavedenie odborných vzdelávacích programov o antidumpingových a antisubvenčných opatreniach vo všetkých kandidátskych krajinách a rozvojových krajinách, ktoré o to požiadajú; zároveň nalieha na Komisiu, aby poskytla pomoc a podporu rozvojovým krajinám, ktoré zavádzajú systém ochrany obchodu, ktorý je v súlade s pravidlami WTO;

18.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ C 300 E, 11.12.2003, s. 120.
(2) Ú.v. ES C 19, 28.1.1991, s. 633.
(3) Ú. v. ES C 112 E, 9.5.2002, s. 326.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia