Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/2136(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0243/2006

Ingivna texter :

A6-0243/2006

Debatter :

PV 24/10/2006 - 21
CRE 24/10/2006 - 21

Omröstningar :

PV 25/10/2006 - 6.12
CRE 25/10/2006 - 6.12
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2006)0450

Antagna texter
PDF 120kWORD 46k
Onsdagen den 25 oktober 2006 - Strasbourg
Antidumpnings-, antisubventions- och skyddsåtgärder mot gemenskapen (kommissionens årsrapport 2004)
P6_TA(2006)0450A6-0243/2006

Europaparlamentets resolution om kommissionens årliga rapport till Europaparlamentet om tredjeländers antidumpnings-, antisubventions- och skyddsåtgärder mot gemenskapen (2004) (2006/2136(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens årliga rapport till Europaparlamentet om tredjeländers antidumpnings-, antisubventions- och skyddsåtgärder mot gemenskapen (2004) (KOM(2005)0594),

–   med beaktande av sin resolution av den 22 oktober 2002 om kommissionens nittonde årsrapport till Europaparlamentet om gemenskapens åtgärder mot dumpning och subventioner – översikt över övervakningen av antidumpningsåtgärder och skyddsåtgärder vidtagna av tredje land(1),

–   med beaktande av sin resolution av den 14 december 1990 om Europeiska gemenskapens antidumpningspolitik(2) och sin resolution av den 25 oktober 2001 om öppenhet och demokrati i internationell handel(3),

–   med beaktande av ministerdeklarationen från Världshandelsorganisationens (WTO) fjärde ministerkonferens i Doha (Qatar) där det i artikel 28 föreskrivs att förhandlingar skall inledas om att reformera avtalet om tillämpningen av artikel VI i GATT från 1994 i syfte att förtydliga och förbättra avtalets disciplinbestämmelser,

–   med beaktande av att det i artikel 30 i denna deklaration understryks att avtalet om tvistlösning måste förbättras och förtydligas,

–   med beaktande av ministerdeklarationen från WTO:s sjätte ministerkonferens om utvecklingsagendan från Doha, särskilt punkterna 28 och 34, samt bilaga D,

–   med beaktande av kommissionens tjugotredje rapport till Europaparlamentet om gemenskapens antidumpnings-, antisubventions- och skyddsåtgärder (2004) (KOM(2005)0360),

–   med beaktande av artikel 45 och artikel 112.2 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel (A6-0243/2006), och av följande skäl:

A.  Europeiska unionen är en av de största aktörerna inom den internationella handeln och är fortfarande en ekonomisk stormakt. Under 2004 var unionen den största exportören av varor i världen.

B.  Utvecklingen inom den internationella handeln innebär att tillträde till de utländska marknaderna blir lika viktigt som att skydda EU:s marknader mot illojala handelsmetoder.

C.  Avregleringen av handeln och de allt större handelsvolymerna skärper den internationella konkurrensen, men ökar också risken för att ett land vidtar handelspolitiska skyddsåtgärder för sin export, vilket får negativa effekter för gemenskapsföretagens internationella konkurrenskraft.

D.  Genom det nyligen reviderade Lissabonprogrammet har gemenskapen satt som mål att förstärka EU:s ekonomi, särskilt genom att öka gemenskapens konkurrenskraft i förhållande till världsekonomin.

E.  Gemenskapens konkurrensförmåga är nära förknippad med att det inrättas ett system för världshandeln som är så öppet och rättvist som möjligt.

F.  Konkurrenskraften i gemenskapsekonomin kan inte annat än påverkas negativt av att tullar eller icke-tariffära handelshinder införs i strid med WTO:s bestämmelser, oavsett om detta sker utanför eller inom gemenskapen.

G.  Gemenskapen anses generellt utnyttja handelspolitiska skyddsåtgärder i måttlig omfattning och det ligger i gemenskapens intresse att dess internationella partner utvecklar lagstiftning och praxis som i så stor utsträckning som möjligt följer WTO:s bestämmelser.

1.  Europaparlamentet uttrycker sin oro inför ökningen av antalet fall av handelspolitiska skyddsåtgärder både bland dem som av tradition använder sig av sådana åtgärder och på senare tid även bland andra medlemmar i WTO. Parlamentet anser att WTO:s bestämmelser och rättspraxis i vissa fall inte respekterats fullt ut och uppmanar alla europeiska handelspartner att efterleva bestämmelserna strikt för att undvika obefogade ekonomiska skador.

2.  Europarlamentet uppmanar gemenskapens handelspartner att i högre grad respektera andan och ordalydelsen i gällande avtal och WTO:s rättspraxis i fråga om handelspolitiska skyddsåtgärder, och att avstå från alla former av protektionism. Parlamentet kräver särskilt att undersökningar om antidumpning, antisubventioner och skyddsåtgärder skall genomföras på ett öppet och opartiskt sätt.

3.  Europaparlamentet välkomnar att kommissionen stöder medlemsstaterna och industrin i EU i mål om skyddsåtgärder som inletts på initiativ av tredjeländer. Parlamentet uppmanar kommissionen att ständigt övervaka tredjeländers åtgärder för att kontrollera att de är lämpliga och skäliga.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillsammans med de berörda medlemsstaterna vidta åtgärder för att skydda gemenskapens industri varje gång det uppdagas att bestämmelserna för den internationella handeln inte har följts.

5.  Europaparlamentet är övertygat om att de tvister som uppstår till följd av handelspolitiska skyddsåtgärder går att göra upp i godo på ett sätt som tillfredsställer alla parter, och anser att kommissionen endast bör vända sig till WTO:s tvistlösningsorgan som en sista utväg.

6.  Europaparlamentet uttrycker sin tillfredsställelse över framgångarna med tvistlösningsförfarandet, som har gjort det möjligt att tillämpa de multilaterala bestämmelserna för den internationella handeln på ett mer sammanhängande sätt och samtidigt garantera så hög säkerhet och förutsägbarhet som möjligt.

7.  Europaparlamentet uppmanar ändå kommissionen att arbeta för att skynda på tillämpningen av de beslut som fattas i WTO:s tvistlösningsorgan, något som skulle förhindra att olika oberättigade förhalningstaktiker används och som skulle göra tillämpningen av de internationella handelsbestämmelserna säkrare.

8.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att med beslutsamhet fortsätta förhandlingarna inom WTO för att göra tillämpningen av handelspolitiska skyddsåtgärder från andra WTO-medlemmars sida effektivare och mindre godtycklig och att framför allt inrikta sig på följande punkter:

   a) Tillämpning av strängare regler vid omprövningarna efter fem år, vilket innebär att antidumpnings- och antisubventionsåtgärderna endast kan förlängas i undantagsfall.
   b) Förenkling av antidumpningsförfarandena och minskade kostnader för dessa för de företag som samarbetar med den myndighet som genomför undersökningen.
   c) Analys av allmänhetens intresse och konsekvenser av åtgärder i linje med den analys som har genomförts inom gemenskapen.
   d) Förbättrad insyn i undersökningar för att undvika felaktiga metoder och garantera rätt till skydd för berörda parter.
   e) Begränsning av åtgärder till vad som är helt nödvändigt för att få slut på skadlig dumpning.
   f) Inrättande av en tillfällig tvistlösningsgrupp – bestående av relevanta experter – som skall ta ställning till beslut om att inleda antidumpningsundersökningar och som vid konstaterade överträdelser skall kunna rekommendera nedläggning av en pågående undersökning. Den tillfälliga gruppen skall få riktlinjer när det gäller dess medlemmars relevanta sakkunskap om ämnet i fråga.

9.  Europaparlamentet beklagar att detta inte har förts upp på dagordningen i utvecklingsagendan från Doha, trots att brister har konstaterats i tillämpningen av skyddsåtgärderna.

10.  Europaparlamentet uppmanar därför kommissionen att förorda en översyn av de bestämmelser som reglerar användningen av skyddsåtgärder inom WTO, för att förhindra att dessa åtgärder används alltför ofta eller utan skäl.

11.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att överväga om det skulle vara lämpligt med en genomgripande översyn av bestämmelserna om handelspolitiska skyddsåtgärder (antidumpning, antisubvention) inom ramen för WTO, så att även överträdelser av globala sociala och miljömässiga avtal eller internationella konventioner blir betraktade som en form av dumpning eller subventioner.

12.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att inom detta område upprätthålla ett gemenskapssynsätt i vidare mening, för att utveckla en mer harmoniserad tillämpning av dessa åtgärder inom gemenskapen och för att minska antalet åtgärder som vidtas gentemot gemenskapen, genom att ständigt öka medvetenheten. Gemensamma åtgärder inom gemenskapen får dock inte användas som en ursäkt för att stödja illojala handelsmetoder från enskilda medlemsstaters sida.

13.  Europaparlamentet betonar att endast ett gemensamt synsätt inom gemenskapen gör det möjligt att effektivt försvara de legitima intressena hos de små och medelstora europeiska exportföretagen, vilka konfronteras med importländernas protektionistiska metoder.

14.  Europaparlamentet rekommenderar gemenskapen att ompröva beviljandet av förmånsbehandling för de handelspartner som vägrar att följa WTO:s bestämmelser och att därvidlag beakta gemenskapsintresset och ömsesidigheten i handelsförbindelserna.

15.  Europaparlamentet understryker att om de nya internationella handelsbestämmelserna skall få stöd av den allmänna opinionen måste de tillämpas på ett öppet och konsekvent sätt i enlighet med legalitetsprincipen såväl inom som utanför gemenskapen.

16.  Europaparlamentet ställer sig positivt till att bevilja förmånsbehandling åt de minst utvecklade länder som inleder sin industrialiseringsprocess för att hjälpa dem att skydda sin framväxande industri mot alltför stor utländsk konkurrens, under förutsättning att undantaget från WTO:s generella principer är tillfälligt och att det innebär en verklig fördel för de minst utvecklade länderna.

17.  Europaparlamentet uppmuntrar till att praktiska utbildningsprogram om antidumpnings- och antisubventionsåtgärder anordnas i alla kandidatländer och utvecklingsländer som efterfrågar detta. Kommissionen uppmanas vidare att lämna assistans och stöd till utvecklingsländer vilka förser sig med ett system med handelspolitiska skyddsåtgärder som är förenligt med WTO:s bestämmelser.

18.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1) EUT C 300 E, 11.12.2003, s. 120.
(2) EGT C 19, 28.1.1991, s. 633.
(3) EGT C 112 E, 9.5.2002, s. 326.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy