Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2006/2018(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0358/2006

Předložené texty :

A6-0358/2006

Rozpravy :

PV 24/10/2006 - 14
CRE 24/10/2006 - 14

Hlasování :

PV 26/10/2006 - 6.2
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2006)0451

Přijaté texty
PDF 409kWORD 110k
Čtvrtek, 26. října 2006 - Štrasburk
Návrh sourhnného rozpočtu na rok 2007 (Oddíl III)
P6_TA(2006)0451A6-0358/2006

Usnesení Evropského parlamentu o návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2007, Oddíl III – Komise (C6-0299/2006 –2006/2018(BUD)) a návrh na změnu č. 1/2007 (SEC(2006)0762) k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2007

Evropský parlament,

-   s ohledem na článek 272 Smlouvy o ES a na článek 177 Smlouvy o Euratomu,

-   s ohledem na rozhodnutí Rady 2000/597/ES, Euratom ze dne 29. září 2000 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství(1),

-   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(2),

-   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení(3),

-   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 6. května 1999 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a zdokonalení rozpočtového procesu(4),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 18. května 2006 o zprávě Komise o roční politické strategii(5),

-   s ohledem na předběžný návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2007, který předložila Komise dne 3. května 2006 (SEK(2006)0531),

-   s ohledem na návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2007, který sestavila Rada dne 14. července 2006 (C6-0299/2006),

-   s ohledem na návrh na změnu č. 1/2007 (SEK(2006)0762) k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2007,

-   s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru ze dne 11. července 2006 o návrhu mandátu k dohodovacímu řízení týkajícímu se návrhu rozpočtu na rok 2007 pro první čtení v Radě,

-   s ohledem na článek 69 a přílohu IV jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru a stanoviska ostatních dotčených výborů (A6-0358/2006),

Obecné úvahy: stanovení priorit, efektivní využívání finančních prostředků, příprava revize v období 2008/2009

1.   připomíná, že politické priority pro rozpočet na rok 2007 byly stanoveny ve výše uvedeném usnesení ze dne 18. května 2006 o roční politické strategii; konstatuje, že v bodu 5 výše uvedeného usnesení o mandátu k dohodovacímu řízení s Radou ohledně návrhu souhrnného rozpočtu na rok 2007 jsou stanoveny tří hlavní prvky – stanovení priorit v politikách, efektivní využívání prostředků a příprava na revizi víceletého finančního rámce (VFR) na období 2007–2013 v roce 2008/2009;

2.   konstatuje, že tato strategie byla použita v praxi při přípravě prvního čtení rozpočtu na rok 2007 v Parlamentu a priority byly stanoveny v bodu 6 usnesení o roční politické strategii a zopakovány v bodu 5 zprávy o mandátu k dohodovacímu řízení s Radou konanému dne 14. července; konstatuje, že z těchto priorit Parlament vycházel v rozpočtových pozměňovacích návrzích k prioritním programům;

3.   připomíná, že se jedná o první rozpočet připravovaný podle nového finančního rámce, v souladu s novou interinstitucionální dohodou (IID) a s mnoha novými víceletými programy; dále připomíná, že na plnění rozpočtu na rok 2007 by se mělo v ideálním případě vztahovat nové finanční nařízení;

4.   zdůrazňuje, že v souladu s přístupem na základě nákladové efektivnosti stanoveným v bodu 7 usnesení o roční politické strategii byl prostřednictvím slyšení v Rozpočtovém výboru zahájen kvalitativní přístup hodnocení efektivního využití prostředků a byla provedena důkladná analýza několika zdrojů informací o účelnosti vynaložených nákladů EU a plnění rozpočtu; konstatuje, že rozpočtové pozměňovací návrhy byly připraveny mimo jiné na základě informací získaných tímto způsobem; vítá skutečnost, že Rada, Komise i Parlament podporují trend efektivity využívání finančních prostředků;

5.   domnívá se, že objem celkových prostředků navržený Radou v návrhu rozpočtu zdaleka nedosahuje výše potřebné k tomu, aby EU mohla efektivně reagovat na výzvy související s globalizací, jimž čelí, což pouze dokazuje, jak důležitá je třetí součást strategie Parlamentu – příprava revize VFR – jejímž cílem by mělo být lepší zaměření výdajů EU na politické priority; je přesvědčen, že soustředí-li se závazky na prioritní programy a bude-li zajištěno, že jsou prostředky dobře vynaloženy, budou výdaje EU lépe sloužit zájmům občanů;

6.   očekává, že všechny nové prvky a reformy stanovené v nové IID ze dne 17. května 2006 budou plně uplatněny v průběhu rozpočtu na rok 2007, aby měly rychlý účinek na kvalitu plnění rozpočtu a interinstitucionální vztah;

Horizontální otázky
Zaměření na priority

7.   v souladu s prioritami Parlamentu je toho názoru, že výdaje EU by měly být soustředěny na prioritní oblasti, a to ve vyšším objemu, než který byl navržen v návrhu rozpočtu předloženém Radou, aby bylo zajištěno účinné plnění prioritních programů pro občany; navrhuje proto zvýšení plateb v rozpočtu na rok 2007 na úroveň 1,04 % HND EU zvýšením prostředků v rozpočtových položkách souvisejících s politickými prioritami Parlamentu; konstatuje, že většina specializovaných výborů Parlamentu navrhuje obnovit částky uvedené v předběžném návrhu rozpočtu (PNR) v souladu s probíhajícími legislativními postupy nebo s postupy, které budou zahájeny v roce 2007;

Vyrovnat se s výzvami souvisejícími s globalizací

8.   je přesvědčen, že se Evropská unie musí aktivně a účinněji zabývat hospodářskými, politickými, sociálními, environmentálními a rozvojovými výzvami, které přináší mimo jiné současná globalizace; překládá proto k rozpočtu na rok 2007 změny, jejichž cílem je zvýšit kapacitu hospodářství EU, aby k těmto výzvám přistupovala strategičtějším způsobem, a zvýšit prostředky dostupné na rozvojovou pomoc regionům, jako jsou Asie a Latinská Amerika a Středomoří;

Dosáhnout efektivního využívání prostředků

9.   zdůrazňuje potřebu dosáhnout efektivnějšího využívání prostředků z rozpočtu EU; předkládá pozměňovací návrhy na přesun 30 % prostředků do rezervy pro řadu rozpočtových položek, dokud Komise Parlament neujistí, že tyto prostředky budou využity způsobem, který zajistí evropským daňovým poplatníkům efektivní využívání prostředků;

10.   připomíná, že tyto rozpočtové položky byly vybrány na základě důkladného přezkoumání zvláštních zpráv Účetního dvora, souhrnných zpráv o správě prostředků Komisí, upozornění o plnění rozpočtu připravených Komisí a analýz nákladů a přínosů provedených na žádost Rozpočtového výboru a s ohledem na zprávy o činnosti připravené službami Komise;

11.   výslovně vítá výzvu k uspořádání slyšení v polovině listopadu, v jehož rámci by Komise reagovala na obavy uvedené v těchto pozměňovacích návrzích; naléhavě žádá specializované výbory Parlamentu, aby se tohoto slyšení zúčastnily;

12.   snižuje o 10 % prostředky na správu a řízení přímo související s programy na horizontálním základě; nevnímá jako rozpor skutečnost, že v případě některých rozpočtových položek Parlament přesunuje prostředky do rezervy kvůli určitým obavám ohledně účelového využívání prostředků a zároveň zvyšuje prostředky v souladu s politickými prioritami; v této souvislosti znovu potvrzuje, že by rád viděl kvalitativní efektivní využívání prostředků ve všech oblastech výdajů EU;

13.   připomíná význam, který Parlament přikládá získání pozitivního prohlášení o věrohodnosti účetnictví u prostředků se sdíleným řízením; zdůrazňuje svůj záměr zajistit – v souladu s IID ze dne 17. května 2006 –, aby příslušné kontrolní orgány v členských státech vypracovaly posudek hodnotící soulad systémů řízení a kontroly s právními předpisy Společenství; znovu proto žádá členské státy, aby se zavázaly připravit každý rok souhrn dostupných auditů a prohlášení na odpovídající vnitrostátní úrovni;

Pilotní projekty a přípravné akce

14.   pokud jde o pilotní projekty a přípravné akce, bere na vědomí zvýšené stropy pro nové projekty stanovené v IID ze dne 17. května 2006; navrhuje několik nových projektů v obecném souladu s prioritami stanovenými v bodu 6 usnesení o roční politické strategii;

Agentury

15.   pro stávající agentury navrhuje – jako obecný postup až na několik specifických výjimek – obnovit prostředky uvedené v PNR, avšak zapsat zvýšení přesahující referenční částku do rezervy, dokud nebude k dispozici příznivé hodnocení činnosti agentury na základě jejího konečného pracovního programu, jehož součástí bude úplný seznam úkolů pro rok 2007 a nové plány Komise v oblasti politiky zaměstnanců; pokud jde o nové agentury (Agentura pro chemické látky a Agentura pro základní práva), s cílem zajistit uplatnění bodu 47 IID ze dne 17. května 2006 navrhuje zrušení položek zapsaných do návrhu rozpočtu zejména vzhledem k tomu, že pro tyto agentury dosud neexistuje právní základ; očekává, že Rada vyjasní příspěvky hostitelských zemí na již vytvořené agentury a že přijme soubor závazných společných standardů;

Konkrétní postup pro jednotlivé okruhy
Okruh 1a – konkurenceschopnost pro hospodářský růst a zaměstnanost

16.   potvrzuje své přesvědčení vyjádřené v usnesení o roční politické strategii, že vědomosti, dovednosti, výzkum a vývoj, inovace a technologie informační společnosti, udržitelná doprava a energetická politika tvoří základ zdravého moderního hospodářství a jsou nezbytné k vytváření pracovních míst; rozhodl se proto odmítnout přístup Rady založený na škrtech v řadě zásadních rozpočtových položek, jejichž cílem je zlepšit konkurenceschopnost hospodářství EU; rozhodl se zvýšit položky plateb pro prioritní programy související s lisabonskou agendou, jako je program pro konkurenceschopnost a inovaci a sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007-2013);

17.   vyjadřuje politování nad tím, že prostředky na transevropské dopravní sítě (TEN-T) byly na období VFR 2007–2013 sníženy více, než se očekávalo; zdůrazňuje význam jasného prohlášení Komise ohledně jejích priorit v oblasti investic do TEN-T; očekává uspokojivou dohodu s Radou a Komisí o úpravě finanční pomoci v oblasti transevropských dopravních sítí a prioritních projektů, na které by měly být vyčleněny prostředky;

18.   je přesvědčen, že zvýšení konkurenceschopnosti EU je nezbytnou součástí reakce EU na výzvy globalizace; považuje proto nárůst položek v okruhu 1a za jasné určení směru, kterým by se výdaje EU měly v budoucnu ubírat; připomíná potřebu odpovídajícího veřejného financování s cílem dosáhnout účinku finančních injekcí očekávaných od spolufinancování Evropskou investiční bankou; netrpělivě očekává návrhy Komise a Rady k této věci; zdůrazňuje, že by bylo žádoucí dosáhnout navýšení dlouhodobě upsaného kapitálu pro Evropský investiční fond, a to jak současně se zavedením nových mandátů (včetně CIP) v roce 2007, tak k financování operací projektu přenosu technologií, jak si to přeje Parlament, Rada nebo Komise;

19.   zdůrazňuje mimořádný technologický a hospodářský význam programu Galileo; připomíná Komisi, že vezme-li se v úvahu celé období jako celek, je tento program v novém VFR nedostatečně financován, a vyzývá Komisi, aby urychleně hledala proveditelné a trvalé řešení s cílem zajistit úspěch tohoto programu;

Okruh 1b – soudržnost pro hospodářský růst a zaměstnanost

20.   konstatuje, že prostředky na strukturální fondy a fondy soudržnosti jsou výrazně nižší pro VFR na období 2007–2013, než se očekávalo, převážně v důsledku závěrů zasedání Evropské rady v prosinci 2005; domnívá se proto, že by měly být obnoveny prostředky uvedené v PNR; zdůrazňuje – nyní, po schválení nové IID – význam co nejrychlejšího vytváření a schvalování národních programů; zdůrazňuje význam soudržnosti jako jedné z politických priorit EU; rozhodl se v souladu se svými politickými prioritami zvýšit položky plateb pro rozpočtové položky související se soudržností;

21.   vyzývá Komisi, aby co nejdříve předložila potřebné legislativní návrhy a zahájila příslušné postupy, aby bylo možno přidělit finanční prostředky pro Mezinárodní fond pro Irsko během rozpočtového procesu pro rok 2007; dále vyzývá Komisi, aby vyjasnila právní základ pro program na podporu mírového procesu;

Okruh 2 – ochrana přírodních zdrojů a hospodaření s nimi

22.   konstatuje, že rok 2007 bude prvním rokem, v němž bude plně uplatněna poslední reforma společné zemědělské politiky (SZP); odsuzuje radikální paušální škrty Rady v tržních výdajích ve výši 525 milionů EUR založené na účetních kritériích a nezohledňující priority Parlamentu; vyzývá proto k obnovení částek uvedených v PNR.

23.   odsuzuje skutečnost, že navzdory velkým potřebám v oblasti restrukturalizace, modernizace a diverzifikace evropského hospodářství venkova prostředky přidělené na rozvoj venkova v reálných částkách poklesnou; domnívá se, že dobrovolný převod prostředků z přímé podpory zemědělství ("první pilíř" SZP) na rozvoj venkova není vhodným způsobem k nápravě této situace; vyjadřuje v této souvislosti velké výhrady k současnému návrhu Komise týkajícímu se dobrovolné modulace až do výše 20 % přímé zemědělské podpory na rozvoj venkova; vyzývá Komisi, aby provedla hodnocení dopadu v souladu s interinstitucionální dohodou ze dne 16. prosince 2003 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o zdokonalení tvorby právních předpisů(6) a na základě tohoto hodnocení předložila revidovaný návrh o dobrovolné modulaci;

24.  Okruh 3a – svoboda, bezpečnost a právo

24. jelikož se legislativní orgány nedohodly na programu LIFE +, naléhá na Komisi, aby do návrhu na změnu začlenila potřebné úpravy k zajištění prozatímního financování činností, které se podílejí na přípravné práci a na pokračování programů v oblasti životního prostředí;

25.   zdůrazňuje, že prostor svobody, spravedlnosti a bezpečnosti, zejména podpora základních práv, definování společné azylové a migrační politiky a boj proti terorismu a organizované trestné činnosti, je jednou z klíčových priorit Unie; je proto rozhodnut zvýšit prostředky přidělené na Eurojust, jediný orgán pro soudní spolupráci mezi členskými státy v oblasti trestního práva, jehož rostoucí efektivita musí být nadále zvyšována;

26.   domnívá se, že integrované řízení vnějších hranic Unie je jedním z cílů vyžadujících naléhavou a větší podporu; v souladu s tím podporuje zvýšení prostředků, jež jsou k dispozici Fondu pro vnější hranice; navyšuje prostředky dostupné agentuře FRONTEX; znovu prohlašuje, že opakovaně žádal, aby byl Europol postaven na úroveň orgánu Společenství, což by zvýšilo jeho účinnost a demokratickou a soudní kontrolu, které musí podléhat;

Okruh 3b – občanství

27.   připomíná význam zásady subsidiarity v oblasti kultury, vzdělávání, odborné přípravy a mládeže a věří, že respektování plurality názorů je prvním předpokladem pro účinnou politiku komunikace, která přiblíží EU jejím občanům; domnívá se, že lze lépe využívat nová komunikační média ke sdílení myšlenek mezi evropskými politickými činiteli všech politických směrů; naléhá na Komisi, aby osvětlila dopady na rozpočet a opatření, která budou přijata v rámci akčního plánu D pro demokracii, dialog a diskusi; vyzývá Komisi, aby na internetu zveřejnila podrobnosti o přidělování dotací (částky a příjemci) pro všechny akce;

Okruh 4 – EU jako globální hráč

28.   věří, že EU se může a měla by se rychleji a strategičtěji zapojit do procesu globalizace pro řadu položek navrhuje obnovení částek uvedených v PNR a v některých oblastech je zvyšuje nad úroveň plateb a závazků v PNR s cílem zintenzívnit činnost EU prostřednictvím programů Společenství v oblastech zahraniční politiky, rozvoje a humanitární pomoci, obchodu a vědeckých výměn s klíčovými rozvíjejícími se státy, jako jsou Čína a Indie;

29.   konstatuje, že nový právní rámec pro vnější akce EU v sobě zahrnuje také novou strukturu rozpočtu; obecně vítá zjednodušení nástrojů a s společně s nimi navrženou novou rozpočtovou nomenklaturu; vítá také uvedení samostatného nástroje pro lidská práva a demokracii, což vyžaduje úpravu nomenklatury PNR; nemůže však souhlasit s tím, že řada navrhovaných změn zmenšuje transparentnost pro odvětví nebo regiony a země, a z tohoto důvodu zavede nezbytné úpravy; vyzývá Komisi, aby rovněž zajistila rozdělení prostředků podle činnosti a kandidátských zemí a v zájmu průhlednosti odpovídající nomenklaturu všech příslušných rozpočtových položek; dále vyzývá Komisi, aby rozpočtovému orgánu dodala pravidelnou hodnotící zprávu o pokrocích obou nových členských států a kandidátských zemí;

30.   je znepokojen tím, že s rozšířením činností v oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky nedošlo k odpovídajícímu nárůstu demokratické odpovědnosti a parlamentního dohledu; navrhuje rozpočtové změny, jejichž účelem je dosáhnout v tomto ohledu většího stupně transparentnosti a spolupráce;

Okruh 5 – správní výdaje

31.   rozhodně se staví proti přístupu Rady v návrhu prohlášení připojených k návrhu rozpočtu o správních výdajích, v nichž Rada obhajuje zrušení 200 míst v institucích EU, zejména v Komisi, v roce 2008 a dalších 500 míst v letech 2008 až 2010;

32.   rozhodl se obnovit částky, které Rada škrtla ve správních výdajích Komise, včetně částek na plán pracovních míst, s cílem umožnit její řádné fungování; zapisuje však 50 milionů EUR do rezervy s následujícími čtyřmi podmínkami:

   - závazek provést do 30. dubna 2007 prověrku, jejímž výsledkem bude střednědobé posouzení potřeb v oblasti lidských zdrojů a podrobná zpráva o obsazení pracovních míst Komisí v oblasti podpory a koordinace na všech pracovištích;
   - závazek zavést zlepšený postup v souladu s rámcovou dohodou, aby legislativní a rozpočtové priority Parlamentu byly začleněny do legislativního a pracovního  programu Komise, což umožní předložit v únoru 2007 pracovní program Unie Evropskému parlamentu;
   - dohoda o společném programu zjednodušení regulačního prostředí Unie;
   - závazek předložit informace o stavu přezkumu všech připravovaných nařízení včetně zprávy o činnosti Komise v oblasti zlepšení provádění právních předpisů EU ve vnitrostátním právu, aby bylo zajištěno, že jsou splněna kritéria k posílení konkurenceschopnosti;

33.   je toho názoru, že Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO) by měl provést radikální změny ve svých provozních postupech, aby rychle zajistil orgánům větší počet kandidátů, kteří odpovídají lépe jejich potřebám;

o
o   o

34.   bere na vědomí stanoviska, která přijaly specializované výbory jak je uvedeno ve zprávě A6-0358/2006;

35.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení spolu se změnami a pozměňovacími návrhy k oddílu III návrhu souhrnného rozpočtu Radě a Komisi a ostatním příslušným orgánům a institucím.

(1) Úř. věst. L 253, 7.10.2000, s. 42.
(2) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s.1.
(4) Úř. věst. C 172, 18.6.1999, s. 1. Dohoda naposledy pozměněná rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady 2005/708/ES (Úř. věst. L 269, 14.10.2005, s. 24).
(5) Přijaté texty, P6_TA(2006)0221.
(6) Úř. věst. C 321, 31.12.2003, s. 1.

Právní upozornění - Ochrana soukromí