Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2006/2018(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0358/2006

Indgivne tekster :

A6-0358/2006

Forhandlinger :

PV 24/10/2006 - 14
CRE 24/10/2006 - 14

Afstemninger :

PV 26/10/2006 - 6.2
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2006)0451

Vedtagne tekster
PDF 46kWORD 74k
Torsdag den 26. oktober 2006 - Strasbourg
Forslag til det almindelige budget 2007 (Sektion III)
P6_TA(2006)0451A6-0358/2006

Europa-Parlamentets beslutning om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2007 - Sektion III, Kommissionen (C6-0299/2006 - 2006/2018(BUD)) og ændringsskrivelse nr. 1/2007 (SEK(2006)0762)) til forslaget til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2007

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til EF-traktatens artikel 272 og Euratom-traktatens artikel 177,

-   der henviser til Rådets afgørelse 2000/597/EF, Euratom af 29. september 2000 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter(1),

-   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(2),

-   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning(3),

-   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forbedring af budgetproceduren(4),

-   der henviser til sin beslutning af 18. maj 2006 om 2007-budgettet: Kommissionens meddelelse om den årlige politikstrategi for 2007 (APS)(5),

-   der henviser til det foreløbige forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2007, forelagt af Kommissionen den 3. maj 2006 (SEK(2006)0531),

-   der henviser til forslaget til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2007, vedtaget af Rådet den 14. juli 2006 (C6-0299/2006),

-   der henviser til ændringsskrivelse nr. 1/2007 (SEK(2006)0762)) til forslaget til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2007,

-   der henviser til betænkning fra Budgetudvalget af 11. juli 2006 om mandat for 2007-budgetsamrådsproceduren inden Rådets førstebehandling,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 69 og bilag IV,

-   der henviser til betænkning fra Budgetudvalget og til udtalelser fra de øvrige berørte udvalg (A6-0358/2006),

Generelle betragtninger: prioriteringer, valuta for pengene og forberedelse af revisionen i 2008/2009

1.   minder om, at de politiske prioriteringer for 2007-budgettet blev fastlagt i ovennævnte APS-beslutning af 18. maj 2006; bemærker, at punkt 5 i denne beslutning fastsætter tre nøgleelementer, nemlig fastlæggelse af politiske prioriteringer, kvalitativ økonomisk fordelagtighed samt forberedelse af revisionen i 2008/2009 af den flerårige finansielle ramme (FFR) for perioden 2007-2013;

2.   bemærker, at denne strategi er blevet omsat i forbindelse med forberedelsen af Parlamentets førstebehandling af 2007-budgettet, idet prioriteringerne fastsættes i punkt 6 i APS-beslutningen og gentages i punkt 5 i ovennævnte betænkning om mandat for budgetproceduren med Rådet; bemærker, at disse prioriteringer var et centralt grundlag for Parlamentets forslag til ændringer af prioriterede programmer;

3.   bemærker, at dette er det første budget under den nye finansielle ramme, under en ny interinstitutionel aftale (IIA) og med mange nye flerårige programmer; bemærker endvidere, at det ideelt set burde være en ny finansforordning, der kommer til at gælde for gennemførelsen af 2007-budgettet;

4.   understreger, at der i overensstemmelse med den cost-benefit-tilgang, der fastlagdes i punkt 7 i APS-beslutningen, blev indledt en tilgang med et princip om kvalitativ fordelagtighed gennem politikhøringer i Budgetudvalget og en grundig analyse af en række informationskilder om kvaliteten af udnyttelsen af EU-midler og om budgetgennemførelsen; bemærker, at forslagene til ændring bl.a. blev forberedt på grundlag af den indhentede information; glæder sig over, at Rådet, Kommissionen og Parlamentet alle er enige om en tilgang, der sigter mod at få valuta for pengene;

5.   mener, at det niveau af aggregerede bevillinger, Rådet forslår i sit budgetforslag, ligger under det niveau, EU behøver for at kunne reagere effektivt på globaliseringens udfordringer, hvilket kun tjener til belysning af betydningen af den tredje streng i Parlamentets strategi, nemlig en forberedelse af revisionen af FFR, der skulle medføre EU-udgifter, der i højere grad fokuserer på politiske prioriteringer; mener, at en koncentrering af forpligtelser på prioriterede programmer og en sikring af, at bevillingerne udnyttes optimalt, sørger for, at EU-bevillinger i højere grad anvendes i borgernes interesse;

6.   forventer, at alle nye elementer og reformer, der indgår i den nye IIA af 17. maj 2006, vil blive fuldstændig gennemført under 2007-budgettet, så de hurtigt vil indvirke på den kvalitative gennemførelse af budgettet og forholdet mellem institutionerne;

Horisontale spørgsmål
Prioriterede områder

7.   mener i overensstemmelse med Europa-Parlamentets prioriteringer, at EU-bevillinger skal koncentreres omkring prioriterede områder og på et højere niveau end det, der foreslås i Rådets budgetforslag, for at sikre borgerne et effektivt udbytte af de prioriterede programmer; foreslår derfor en forhøjelse af betalingerne på 2007-budgettet til et niveau på 1,04 % af EU-BNI ved en forhøjelse af bevillingerne under de budgetposter, der er knyttet til Parlamentets politiske prioriteringer; bemærker, at de fleste fagudvalg har foreslået en genopførelse af bevillingerne i det foreløbige budgetforslag (FBF) i overensstemmelse med den igangværende lovgivningsprocedure eller de lovgivningsprocedurer, der starter i 2007;

Globaliseringens udfordringer

8.   mener, at EU aktivt skal beskæftige sig med og gå effektivt ind i de økonomiske, politiske, sociale, miljømæssige og udviklingsmæssige udfordringer, der bl.a. opstår som følge af den igangværende globaliseringsproces; stiller derfor forslag til ændring til 2007-budgettet, der har til formål at øge EU-økonomiens evne til at leve op til disse udfordringer på en mere strategisk måde og forhøje bevillingerne til udviklingsbistand til regioner som Asien, Latinamerika og Middelhavsområdet;

Valuta for pengene

9.   understreger behovet for mere valuta for pengene på EU-budgettet; stiller forslag til ændring om opførelse af 30 % af bevillingerne på en række budgetposter i reserven, indtil Kommissionen kan garantere Parlamentet, at de vil blive udnyttet på en måde, der giver de europæiske skatteydere valuta for pengene;

10.   minder om, at disse budgetposter blev udvalgt på grundlag af en grundig undersøgelse af Revisionsrettens særberetninger, synteserapporten om Kommissionens forvaltning af midler, Kommissionens budgetprognosevarslinger og cost-benefit-analyser, der blev gennemført efter anmodning fra Budgetudvalget og under hensyntagen til aktivitetsrapporterne fra Kommissionens tjenestegrene;

11.   glæder sig specielt over kravet om en høring i midten af november, så Kommissionen kan reagere på de bekymringer, der kommer til udtryk i disse forslag til ændring; henstiller til medlemmerne af Parlamentets fagudvalg at deltage i denne høring;

12.   nedskærer bevillingerne til den administrative forvaltning, der er direkte knyttet til programmer, med 10 % på horisontal basis; betragter det ikke som selvmodsigende, at Parlamentet inden for samme budgetpost opfører bevillinger i reserven på grund af en vis bekymring om gennemførelsens kvalitet, og forhøjer bevillingerne i overensstemmelse med de politiske prioriteringer; bekræfter i den forbindelse, at det ønsker kvalitativ valuta for pengene på alle EU-udgiftsområder;

13.   minder om den betydning, Europa-Parlamentet tillægger en positiv revisionserklæring for midler under delt forvaltning; understreger, at det i overensstemmelse med IIA af 17. maj 2006 har til hensigt at sikre, at de relevante revisionsinstanser i medlemsstaterne forelægger en vurdering af forvaltnings- og kontrolsystemernes forenelighed med fællesskabsbestemmelserne; anmoder endnu en gang om, at medlemsstaterne derfor forpligter sig til på det relevante nationale plan at fremlægge en årlig oversigt over de foreliggende revisioner og erklæringer;

Pilotprojekter og forberedende foranstaltninger

14.   bemærker, hvad angår pilotprojekter og forberedende foranstaltninger, de forhøjede lofter for nye projekter i den nye IIA af 17. maj 2006; foreslår en række nye projekter, der i vid udstrækning svarer til prioriteringerne i punkt 6 i APS-beslutningen;

Agenturer

15.   foreslår, hvad angår eksisterende agenturer, generelt - med meget få specifikke undtagelser - at bevillingerne i FBF genopføres, men at bevillinger over et vist referencebeløb opføres i reserven, indtil der foreligger en positiv vurdering af agenturets resultater i forhold til dets endelige arbejdsprogram med en komplet liste over opgaver i 2007 og Kommissionens nye personalepolitiske planer; foreslår, hvad angår nye agenturer (Kemikalieagenturet, Ligestillingsinstituttet, Agenturet for Grundlæggende Rettigheder), med henblik på overholdelse af punkt 47 i IIA af 17. maj 2006, at bevillingerne i budgetforslaget udgår, navnlig fordi der endnu ikke findes noget retsgrundlag for disse agenturer; forventer, at Rådet får afklaret værtslandenes bidrag til agenturer, der allerede er etableret, og vedtager en række bindende fælles standarder;

Specifik tilgang efter udgiftsområde
Udgiftsområde 1a - Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse

16.   bekræfter den overbevisning, der kom til udtryk i APS-beslutningen, at viden, færdigheder, forskning og udvikling, innovation, informationssamfundsteknologier og en bæredygtig politik for transport og energi danner grundlag for en sund, moderne økonomi og er af afgørende betydning for jobskabelsen; har derfor vedtaget at afvise Rådets tilgang med nedskæringer af en række væsentlige budgetposter, der stiler mod at forbedre EU-økonomiens konkurrenceevne; har vedtaget at forhøje betalingsbevillingerne til prioriterede programmer i tilknytning Lissabon-dagsordenen som f.eks. rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation og det 7. FoU-rammeprogram;

17.   beklager, at bevillingerne til transeuropæiske transportnet (TEN-T) er blevet langt lavere for FFR for perioden 2007-2013 end forventet; understreger betydningen af en klar redegørelse fra Kommissionen om de foreslåede prioriteringer for investeringer i transeuropæiske transportnet; afventer en tilfredsstillende aftale med Rådet og Kommissionen om en forordning om finansiel støtte inden for transeuropæiske transportnet og prioriterede projekter, som denne støtte skal afsættes til;

18.   er overbevist om, at øget konkurrenceevne er et væsentligt element i EU's reaktion på globaliseringens udfordringer; mener derfor, at forhøjelser af bevillingerne under udgiftsområde 1a er et klart signal om, hvilken retning EU-udgifter skal tage fremover; minder om nødvendigheden af en passende offentlig finansiering for at skabe forudsætningerne for den løftestangseffekt, der forventes af Den Europæiske Investeringsbanks medfinansiering; afventer utålmodigt Kommissionens og Rådets forslag i så henseende; understreger, at en forhøjelse af kapitalen på sigt vil være ønskelig for Den Europæiske Investeringsfond, både for at ledsage gennemførelsen af nye mandater (herunder CIP) i 2007 og for at finansiere nye transaktioner inden for teknologioverførselsprojekter i overensstemmelse med Parlamentets, Rådets og Kommissionens ønsker;

19.   understreger Galileo-programmets ekstraordinære teknologiske og økonomiske betydning; minder Kommissionen om, at dette program er underfinansieret i sin løbetid i henhold til FFR, og opfordrer Kommissionen til rettidigt at søge en bæredygtig og varig løsning, så programmets effektive gennemførelse sikres;

Udgiftsområde 1b - Samhørighed for vækst og beskæftigelse

20.   bemærker, at bevillingerne til struktur- og samhørighedsfondene ligger væsentligt lavere for FFR for perioden 2007-2013 end forventet, i vid udstrækning som følge af Det Europæiske Råds konklusioner fra december 2005; mener derfor, at bevillingerne fra FBF bør genopføres; understreger, hvor vigtigt det er, at de nationale programmer oprettes og godkendes så hurtigt som muligt, nu hvor den nye IIA er godkendt; understreger betydningen af samhørighed som en af EU's politiske prioriteringer; har vedtaget at forhøje betalingsbevillingerne til budgetposter i tilknytning til samhørighed i overensstemmelse med de politiske prioriteringer;

21.   opfordrer Kommissionen til at forelægge de nødvendige tekster og iværksætte procedurerne så hurtigt som muligt, så bevillingerne til Den Internationale Fond for Irland kan tildeles under budgetbehandlingen for 2007; opfordrer endvidere Kommissionen til at afklare retsgrundlaget for Peace-programmet;

Udgiftsområde 2 - Beskyttelse og forvaltning af naturressourcer

22.   bemærker, at 2007 vil være det første år, hvor den seneste reform af den fælles landbrugspolitik gennemføres i fuldt omfang; beklager Rådets drastiske lineære nedskæring af markedsudgifterne på 525 mio. EUR på grundlag af regnskabskriterier og uden hensyntagen til Parlamentets prioriteringer; kræver derfor en genopførelse af bevillingerne fra FBF;

23.   beklager, at bevillingerne til udvikling af landdistrikterne reelt vil falde til trods for behovet for omstrukturering, modernisering og spredning af økonomien i EU's landdistrikter; mener ikke, at en frivillig overførsel af bevillinger fra direkte landbrugsstøtte (første søjle) til udvikling af landdistrikter er et passende middel til at afhjælpe situationen; udtrykker i den forbindelse alvorlige forbehold over for det aktuelle kommissionsforslag om frivillig graduering af op til 20 % af den direkte landbrugsstøtte til udvikling af landdistrikter; opfordrer Kommissionen til at gennemføre en konsekvensvurdering i overensstemmelse med den interinstitutionelle aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen af 16. december 2003 om bedre lovgivning(6) og på det grundlag fremlægge et revideret forslag om frivillig graduering;

24.   opfordrer, da der ikke findes nogen aftale mellem lovgivningsmyndighedens to parter om LIFE+, indtrængende Kommissionen til i en ændringsskrivelse at opføre de nødvendige bevillinger, der kan sikre den foreløbige finansiering af aktiviteter, der bidrager til forberedende arbejde og kontinuitet i forbindelse med miljøprogrammerne;

Udgiftsområde 3a - Frihed, sikkerhed og retfærdighed

25.   minder om, at et område med frihed, retfærdighed og sikkerhed og navnlig fremme af de grundlæggende rettigheder, en fælles politik for indvandring og migration og kampen mod terrorisme og organiseret kriminalitet er en af Unionens væsentlige prioriteringer; vedtager på den baggrund at forhøje bevillingerne på dette område og navnlig til Eurojust, der er det eneste retslige samarbejdsorgan mellem medlemsstaterne på det strafferetlige område, og hvis stadig stigende effektivitet bør fremmes yderligere;

26.   mener, at den integrerede forvaltning af Unionens eksterne grænser er et af de mål, der på nuværende tidspunkt hurtigst muligt skal have tildelt øget støtte; støtter på den baggrund en forhøjelse af de midler, der stilles til rådighed for Fonden for De Ydre Grænser; styrker de midler, der stilles til rådighed for Det Europæiske Grænseagentur (FRONTEX); minder om det gentagne krav om, at Europol skal blive en EU-institution, både for at øge effektiviteten og styrke den demokratiske og retslige kontrol, den skal være omfattet af;

Udgiftsområde 3b - Unionsborgerskab

27.   minder om betydningen af subsidiaritetsprincippet inden for kultur, almen og faglig uddannelse og ungdom, og mener, at respekt for meningspluralisme er den første forudsætning for en effektiv kommunikationspolitik med henblik på at bringe EU nærmere borgerne; mener, at de nye kommunikationsmedier kan anvendes mere optimalt for at bringe europæiske politiske aktører af enhver politisk observans sammen og udveksle ideer; opfordrer indtrængende Kommissionen til at skabe klarhed med hensyn til de budgetmæssige virkninger og de planlagte aktioner som led i Plan D for demokrati, dialog og debat; anmoder Kommissionen om på internettet at offentliggøre nærmere oplysninger om støtte (beløb og modtagere) i forbindelse med samtlige tiltag;

Udgiftsområde 4 - EU som global partner

28.   mener, at EU kan og bør engagere sig hurtigere og mere strategisk i globaliseringsprocessen; foreslår genopførelse af FBF-bevillingerne på en række budgetposter og forhøjelser ud over FBF i betalinger og forpligtelser på visse områder med henblik på at intensivere EU's aktiviteter gennem fællesskabsprogrammer inden for udenrigspolitik, udvikling og humanitær bistand samt samhandel og videnskabelig udveksling med nye industrilande som Kina og Indien;

29.   bemærker, at den nye retlige ramme for EU's foranstaltninger udadtil også indebærer en ny budgetstruktur; glæder sig generelt over forenklingen af instrumenterne og den nye budgetkontoplan, der samtidig foreslås; glæder sig ligeledes over indførelsen af et særskilt instrument for menneskerettigheder og demokrati, hvilket kræver en ændring af kontoplanen; kan imidlertid ikke acceptere, at en række foreslåede ændringer forringer gennemskueligheden af sektorer og/eller regioner og lande; har indført de nødvendige ændringer i den henseende; opfordrer Kommissionen til også at fremlægge en opdeling efter aktivitet og efter førtiltrædelsesland og af hensyn til gennemskueligheden en tilsvarende anmærkning for alle de berørte budgetposter; opfordrer Kommissionen til regelmæssigt at forelægge budgetmyndigheden en overvågningsrapport om fremskridtene i såvel de to nye medlemsstater som i førtiltrædelseslandene;

30.   er foruroliget over, at udvidelsen af aktiviteter inden for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP) ikke ledsages af øget demokratisk ansvarlighed og parlamentarisk kontrol; stiller forslag til ændring, der søger at fremme større gennemskuelighed og samarbejde i så henseende;

Udgiftsområde 5 - Administration

31.   er helt uenig i Rådets tilgang i forslagene til erklæring om administrative ressourcer i tilknytning til budgetforslaget, hvor man gik ind for en nedskæring af 200 stillinger i EU-institutionerne, hovedsagelig i Kommissionen, i 2008 og yderligere 500 stillinger mellem 2008 og 2010;

32.   vedtager at genopføre de nedskæringer, som Rådet har foretaget i Kommissionens administrationsudgifter, herunder til stillingsfortegnelsen, således at Kommissionen kan fungere effektivt; opfører imidlertid 50 mio. EUR i reserven med fire nedenstående betingelser:

   - en forpligtelse til inden den 30. april 2007 at gennemføre en screening med en midtvejsevaluering af dens personalebehov og en detaljeret rapport om dens personale med støtte- og koordineringsfunktioner
   - en forpligtelse til at etablere en forbedret procedure i tråd med rammeaftalen - med henblik på at inkludere Parlamentets lovgivnings- og budgetprioriteringer i dens lovgivnings- og arbejdsprogram - således at Unionens arbejdsprogram kan forelægges for Parlamentet i februar 2007
   - en aftale om et fælles program for en forenkling af Unionens lovkompleks
   - en forpligtelse til at forelægge en redegørelse for gennemgangen af alle udestående forordninger, herunder en rapport om dens arbejde for at forbedre gennemførelsen af EU-lovgivning i national lovgivning for at sikre, at kriterierne for at styrke konkurrenceevnen efterleves;

33.   er af den opfattelse, at De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor (EPSO) bør gennemføre radikale ændringer i arbejdsmetoderne, så institutionerne hurtigere kan få tilbudt et større antal kandidater, der i højere grad opfylder institutionernes behov;

o
o   o

34.   tager de udtalelser, der er vedtaget af fagudvalgene, og som er indeholdt i betænkning A6-0358/2006 til efterretning;

35.   pålægger sin formand at sende denne beslutning, ledsaget af ændringerne og ændringsforslagene til sektion III i budgetforslaget, til Rådet og Kommissionen og til de øvrige berørte institutioner og organer.

(1) EFT L 253 af 7.10.2000, s. 42.
(2) EUT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(3) EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.
(4)4 EFT C 172 af 18.6.1999, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 2005/708/EF (EUT L 269 af 14.10.2005, s. 24).
(5)5 Vedtagne tekster, P6_TA(2006)0221.
(6) EUT C 321 af 31.12.2003, s. 1.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik