Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2006/2018(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0358/2006

Esitatud tekstid :

A6-0358/2006

Arutelud :

PV 24/10/2006 - 14
CRE 24/10/2006 - 14

Hääletused :

PV 26/10/2006 - 6.2
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2006)0451

Vastuvõetud tekstid
PDF 375kWORD 69k
Neljapäev, 26. oktoober 2006 - Strasbourg
2007. eelarveaasta üldeelarve projekt (III jagu)
P6_TA(2006)0451A6-0358/2006

Euroopa Parlamendi resolutsioon Euroopa Liidu 2007. eelarveaasta üldeelarve projekti kohta, III jagu – komisjon (C6-0299/2006 – 2006/2018(BUD)) ja Euroopa Liidu 2007. eelarveaasta üldeelarve projekti kirjalik muutmisettepanek nr 1/2007 (SEK(2006)0762)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 272 ja Euratomi asutamislepingu artiklit 177;

–   võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2000. aasta otsust 2000/597/EÜ, Euratom Euroopa ühenduste omavahendite süsteemi kohta(1);

–   võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust;(2)

–   võttes arvesse 17. mail 2006. aastal Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel sõlmitud institutsioonidevahelist kokkulepet eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(3);

–   võttes arvesse 6. mail 1999. aastal Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel sõlmitud institutsioonidevahelist kokkulepet eelarvemenetluse parandamise ja eelarvedistsipliini kohta(4);

–   võttes arvesse oma 18. mai 2006. aasta resolutsiooni komisjoni poliitilise strateegia aastaaruande (APS) kohta(5);

–   võttes arvesse komisjoni poolt 3. mail 2006. aastal esitatud Euroopa Liidu 2007. eelarveaasta esialgset üldeelarve projekti (SEK(2006)0531);

–   võttes arvesse nõukogu poolt 14. juulil 2006. aastal koostatud Euroopa Liidu 2007. eelarveaasta üldeelarve projekti (C6-0299/2006);

–   võttes arvesse Euroopa Liidu 2007. eelarveaasta üldeelarve projekti kirjalikku muutmisettepanekut nr 1/2007 (SEK(2006)0762);

–   võttes arvesse eelarvekomisjoni 11. juuli 2006. aasta raportit volituste andmise kohta 2007. aasta eelarveprojekti lepitusmenetluseks esimeseks lugemiseks nõukogus;

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 69 ja IV lisa;

–   võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit ja teiste asjaomaste komisjonide arvamusi (A6-0358/2006),

Üldised seisukohad: prioriteetide kehtestamine, kulutustele vastav tulu, ettevalmistumine 2008.–2009. aasta läbivaatamiseks

1.   tuletab meelde, et 2007. aasta eelarve poliitilised prioriteedid esitati eespool mainitud Euroopa Parlamendi 18. mai 2006. aasta resolutsioonis poliitilise strateegia aastaaruande kohta; märgib, et nimetatud resolutsiooni lõikes 5 esitati strateegia kolm peamist elementi, mis on poliitiliste prioriteetide kehtestamine, kulutuste optimaalse tasuvuse tagamine ja 2008.–2009. aastal toimuvaks mitmeaastase finantsraamistiku (2007–2013) läbivaatamiseks ettevalmistumine;

2.   märgib, et nimetatud strateegiat on järgitud 2007. aasta eelarve Euroopa Parlamendis esimese lugemise ettevalmistamisel, arvestades eespool mainitud poliitilise strateegia aastaaruannet käsitleva resolutsiooni lõikes 6 osutatud poliitilisi prioriteete, ning strateegiat on uuesti rõhutatud eespool mainitud raportis volituste andmise kohta 2007. aasta eelarveprojekti lepitusmenetluseks nõukoguga; märgib, et nimetatud prioriteedid olid prioriteetseid programme käsitlevate Euroopa Parlamendi eelarve muudatusettepanekute koostamisel kesksel kohal;

3.   märgib, et see on uue finantsraamistiku ja uue institutsioonidevahelise kokkuleppe raames esimene eelarve, mis sisaldab mitmeid uusi mitmeaastaseid programme; märgib lisaks, et 2007. eelarveaasta eelarve täitmisel tuleks ideaalina kohaldada uut finantsmäärust;

4.   rõhutab, et kooskõlas eespool mainitud poliitilise strateegia aastaaruannet käsitleva resolutsiooni lõikes 7 osutatud tasuvuse põhimõttega alustati kulutuste optimaalse tasuvuse edendamist eelarvekomisjoni korraldatud poliitikat käsitlevate kuulamiste ning mitmete ELi kulutuste kvaliteeti ja eelarve täitmist käsitlevate teabeallikate põhjaliku analüüsi abil; märgib, et eelarve muudatusettepanekud valmistati ette muu hulgas sellisel viisil saadud teabe põhjal; tunnustab tõsiasja, et nõukogu, komisjon ja Euroopa Parlament pooldavad kõik kulutustele vastava tulu suunda;

5.   on seisukohal, et nõukogu poolt eelarve projektis esitatud assigneeringute kogusumma tase jääb tublisti allapoole ELi ees seisvatele väljakutsetele vastamiseks vajalikust tasemest, mis aitab rõhutada Euroopa Parlamendi strateegia kolmandat elementi, ettevalmistumist mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamiseks, mille tulemuseks peaks olema enam poliitilistele prioriteetidele keskenduvad kulud; usub, et suunates kulukohustused prioriteetsetele programmidele ja tagades, et vahendid on hästi kulutatud, teenivad ELi kulud paremini kodanike huvisid;

6.   loodab, et uues 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelises kokkuleppes sätestatud uusi elemente ja reforme rakendatakse täielikult 2007. eelarveaasta eelarve jooksul, et saavutada kiire mõju eelarve kvalitatiivsele täitmisele ja institutsioonidevahelistele suhetele;

Horisontaalsed küsimused
Prioriteetidele keskendumine

7.   kooskõlas Euroopa Parlamendi prioriteetidega on seisukohal, et ELi kulutused peaksid keskenduma prioriteetsetele valdkondadele ja seda suuremal määral, kui on kavandatud nõukogu eelarveprojektis, et tagada prioriteetsete programmide tõhus kodanikeni viimine; teeb sellest tulenevalt ettepaneku suurendada makseid 2007. aasta eelarves 1,04%ni ELi RKT-st, suurendades Euroopa Parlamendi poliitiliste prioriteetidega seotud eelarveridade assigneeringuid; märgib, et enamus Euroopa Parlamendi komisjone on teinud ettepaneku taastada esialgse eelarve projekti summad kooskõlas käimasolevate või 2007. aastal algavate õigusloomega seotud menetlustega;

Globaliseerumisega kaasnevatele väljakutsetele vastamine

8.   usub, et Euroopa Liit peab tegelema aktiivselt ja tõhusamalt majandusalaste, poliitiliste, sotsiaalsete, keskkonnaalaste ja arengualaste väljakutsetega, mida pakub muu hulgas käimasolev globaliseerumise protsess; esitab seetõttu 2007. aasta eelarvesse muudatusettepanekud, mille eesmärk on suurendada ELi majanduse suutlikkust tegeleda väljakutsetega strateegilisemalt ning suurendada arenguabi sellistele piirkondadele nagu Aasia, Ladina-Ameerika ja Vahemere piirkond;

Kulutustele vastava tulu tagamine

9.   rõhutab vajadust kulutustele vastava tulu suurendamise järele ELi eelarves; esitab muudatusettepanekud, millega 30% teatud eelarveridade assigneeringutest kantakse reservi, kuni komisjon suudab Euroopa Parlamenti veenda, et antud raha kulutatakse viisil, mis tagab Euroopa maksumaksjale kulutustele vastava tulu;

10.   meenutab, et nimetatud eelarveread valiti põhjalike uuringute põhjal, mille käigus uuriti Euroopa Kontrollikoja eriaruandeid, komisjoni kokkuvõtvaid aruandeid vahendite haldamise kohta, komisjoni poolt ettevalmistatud eelarveprognoosi puudutavat hoiatust ja eelarvekomisjoni taotlusel tehtud tasuvusanalüüse, ning arvestades komisjoni talituste poolt ette valmistatud tegevusaruandeid;

11.   tervitab eriti üleskutset korraldada novembri keskel kuulamine, et komisjon saaks anda oma vastuse kõnealuste muudatusettepanekutega tõstatatud probleemidele; nõuab tungivalt, et Euroopa Parlamendi komisjonid osaleksid nimetatud kuulamisel;

12.   vähendab horisontaalselt 10% võrra otseselt programmidega seotud halduskorralduse jaoks eraldatud assigneeringuid; ei näe vastuolu nende eelarveridade osas, mille puhul Euroopa Parlament kannab summad reservi, kuna tal on mõningaid kahtlusi täitmise kvaliteedi suhtes, ning samas suurendab assigneeringuid vastavalt poliitilistele prioriteetidele; kinnitab veelkord, et seoses sellega soovib Euroopa Parlament näha kulutuste optimaalset tasuvust kõikides ELi kulutuste valdkondades;

13.   tuletab meelde, et Euroopa Parlament peab positiivse kinnitava avalduse saamist ühise juhtimise all hallatavate rahaliste vahendite kohta väga oluliseks; rõhutab oma kavatsust tagada, et kooskõlas 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppega viivad liikmesriikide asjaomased auditeerimisasutused läbi hindamise, mis hõlmab haldus- ja kontrollsüsteemide vastavust ühenduse õigusaktidele; kordab, et liikmesriigid peaksid seetõttu esitama sobival riiklikul tasandi iga-aastase kokkuvõtte kasutada olevatest audititest ja deklaratsioonidest;

Katseprojektid ja ettevalmistavad meetmed

14.   märgib seoses katseprojektide ja ettevalmistavate meetmetega uute projektide suurendatud ülemmäärasid, mis sätestati 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelises kokkuleppes; pakub välja rea uusi projekte, mis on üldiselt kooskõlas eespool mainitud poliitilise strateegia aastaaruannet käsitleva resolutsiooni lõikes 6 esitatud prioriteetidega;

Asutused

15.   olemasolevate asutuste osas teeb üldiselt (väikese arvu eranditega) ettepaneku taastada esialgse eelarve projekti assigneeringud, kuid kanda võrdlussummast ülespoole jäävad vahendid reservi, kuni antakse positiivne hinnang asutuse tegevusele, võrreldes seda lõpliku tööprogrammiga, mis sisaldab 2007. aasta ülesannete täielikku loetelu ja uut personalipoliitika kava; seoses uute asutustega (kemikaaliamet, soolise võrdõiguslikkuse instituut, põhiõiguste amet), et tagada 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punkti 47 kohaldamine, teeb ettepaneku kustutada eelarve projekti kirjendatud assigneeringud, arvestades eelkõige seda, et nende asutuste jaoks ei ole veel olemas õiguslikku alust; ootab, et nõukogu selgitaks asukohariikide toetust juba loodud asutustele ning võtaks vastu ühised siduvad standardid;

Erilähenemine rubriigiti
Rubriik 1 a – konkurentsivõime majanduskasvu ja tööhõive nimel

16.   kordab veelkord eespool mainitud poliitilise strateegia aastaaruannet käsitlevas resolutsioonis väljendatud veendumust, et teadmised, oskused, teadus- ja arendustegevus, innovatsioon, infoühiskonna tehnoloogiad, jätkusuutlik transpordipoliitika ja energiapoliitika on aluseks kaasaegsele tervele majandusele ning väga oluline töökohtade loomisele; on seetõttu otsustanud lükata tagasi nõukogu vähendamise mitmes väga olulises eelarvereas, eesmärgiga paranda ELi majanduse konkurentsivõimet; on otsustanud suurendada Lissaboni agendaga seotud selliste prioriteetsete programmide maksete assigneeringuid nagu konkurentsivõime ja uuendustegevuse programm ning Euroopa Ühenduse teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmes raamprogramm (2007-2013);

17.   väljendab kahetsust, et assigneeringuid üleeuroopaliste transpordivõrkude (TEN-T) jaoks on mitmeaastase finantsraamistiku perioodiks 2007–2013 oluliselt rohkem vähendatud, kui loodeti; rõhutab, et komisjoni selge avaldus TEN-T esitatud prioriteetide kohta on väga oluline; ootab rahuldavat kokkulepet nõukogu ja komisjoniga määruse suhtes, millega kehtestatakse ühenduse rahalise abi andmise üldeeskirjad üleeuroopaliste transpordi- ja energiavõrkude valdkonnas ning esmatähtsate projektide osas, millele rahalisi vahendeid tuleks eraldada;

18.   on veendunud, et ELi konkurentsivõime suurendamine on oluline selleks, et EL saaks vastata globaliseerumisega kaasnevatele väljakutsetele; peab seetõttu rubriigi 1 a assigneeringute suurendamist selgeks sõnumiks tulevikusuuna kohta, mille ELi kulutused peaksid võtma; tuletab meelde vajadust piisava riikliku rahastamise järele, et luua Euroopa Investeerimispanga kaasrahastamisest oodatav võimendav mõju; ootab kannatamatult komisjoni ja nõukogu ettepanekuid sellel teemal; rõhutab, et Euroopa Investeerimisfondi jaoks oleks soovitav pikaajalise märgitud kapitali suurendamine nii selleks, et aidata kaasa uute volituste kehtestamisele (sealhulgas konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogramm) 2007. aastal kui ka selleks, et rahastada tehnoloogiasiirde projektide toimimist, nagu soovivad Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon;

19.   rõhutab Galileo programmi erakordset tehnoloogilist ja majanduslikku tähtsust; tuletab komisjonile meelde, et see programm on uues mitmeaastases finantsraamistikus kogu perioodi arvestades alarahastatud ning kutsub komisjoni üles leidma õigeaegselt toimivat ja püsivat lahendust, et tagada programmi edu;

Rubriik 1 b – ühtekuuluvus majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks

20.   märgib, et assigneeringud struktuuri- ja ühtekuuluvusfondide jaoks on mitmeaastase finantsraamistiku perioodiks 2007–2013 oluliselt madalamad kui loodeti, seda suuresti 2005. aasta detsembri Euroopa Ülemkogu järelduste tõttu; leiab, et seetõttu tuleks taastada esialgses eelarve projektis esitatud assigneeringud; rõhutab, et nüüd, kui uue institutsioonidevahelise kokkuleppe osas on kokku lepitud, on tähtis nii kiiresti kui võimalik kehtestada ja heaks kiita riiklikud programmid; rõhutab ühtekuuluvuse kui ELi ühe poliitilise prioriteedi olulisust; on otsustanud suurendada vastavalt poliitilistele prioriteetidele maksete assigneeringuid eelarveridades, mis on seotud ühtekuuluvusega;

21.   palub komisjonil esitada võimalikult kiiresti vajalikud tekstid ja algatada menetlused, mis võimaldaksid eraldada 2007. eelarveaastal vahendeid Rahvusvahelise Iirimaa Fondi jaoks; lisaks palub komisjonil selgitada programmi PEACE õiguslikku alust;

Rubriik 2 – loodusressursside säilitamine ja haldamine

22.   märgib, et 2007. aasta on ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) kõige uuema reformi esimene elluviimise aasta; mõistab hukka nõukogu drastilise üleüldise 525 000 000 EUR suuruse kärpe turuga seotud kulude osas, mis põhineb raamatupidamiskriteeriumidel ning mille puhul ei arvestata Euroopa Parlamendi prioriteete; nõuab seetõttu esialgse eelarve projekti arvnäitajate taastamist;

23.   mõistab hukka tõsiasja, et vaatamata suurenenud vajadustele Euroopa maapiirkondade majanduse ümberkujundamise, ajakohastamise ja mitmekesistamise järele on maaelu arengu jaoks eraldatud vahendeid tegelikult vähendatud; arvab, et vahendite vabatahtlik ümberpaigutamine põllumajanduse otsetoetuste (ÜPP "esimene sammas") alt maaelu arengu alla ei ole olukorra parandamiseks sobiv viis; väljendab seoses sellega tõsiseid kahtlusi komisjoni ettepaneku osas, mis käsitleb 20% otsese põllumajandustoetuse vabatahtlikku ümbersuunamist maaelu arengule; palub komisjonil läbi viia mõju hindamine vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 16. detsembri 2003. aasta paremat õigusloomet käsitlevale institutsioonidevahelisele kokkuleppele(6) ning selle põhjal esitada vabatahtlikke ümbersuunamisi käsitlev muudetud ettepanek;

24.   kui keskkonna rahastamisvahendiga LIFE+ seotud õigusloome protsessis kaasosalejate kokkulepe puudub, soovitab tungivalt komisjonil lisada kirjalikku muutmisettepanekusse vajalikud parandused, mis võimaldavad ajutiselt rahastada tegevusi, mis aitavad kaasa keskkonnaprogrammide ettevalmistustööle ja jätkumisele;

Rubriik 3 a – vabadus, turvalisus ja õigus

25.   rõhutab, et vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala, eriti põhiõiguste järgimise edendamine, ühise varjupaiga ja rände poliitika määratlemine ning võitlus terrorismi ja organiseeritud kuritegevusega on liidu üks peamisi prioriteete; otsustab sellega seoses suurendada eraldatavaid vahendeid sellele valdkonnale, eriti Eurojustile, mis on ainus liikmesriikidevahelise õigusalase koostöö organ kriminaalasjades ning mille üha kasvavat tõhusust tuleb toetada;

26.   on seisukohal, et liidu välispiiride ühtne haldamine on üks eesmärke, mida tuleb praegu kiiresti ja üha enam toetada; toetab sel eesmärgil uue välispiiride fondi käsutusse antavate vahendite suurendamist; suurendab Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri (FRONTEX) käsutusse antavaid vahendeid; tuletab meelde oma korduvalt esitatud nõudmist Europoli üleviimise kohta ühenduse pädevusse, et suurendada selle tõhusust ning tugevdada demokraatlikku ja kohtulikku järelevalvet, mida Europoli suhtes tuleb rakendada;

Rubriik 3 b – kodakondsus

27.   tuletab meelde subsidiaarsuse põhimõtte tähtsust kultuuri, hariduse, koolituse ja noorsoopoliitika valdkonnas ning usub, et arvamuste paljususe austamine on tõhusa teabevahetuspoliitika peamine eeltingimus, et tuua EL kodanikele lähemale; on seisukohal, et uut teabevahetusmeediat saaks paremini kasutada selleks, et tuua erinevaid poliitilisi seisukohti omavaid Euroopa poliitikakujundajad kokku mõtteid vahetama; nõuab tungivalt, et komisjon selgitaks demokraatia, dialoogi ja diskussiooni D-kava mõju eelarvele ja selle alusel võetavaid meetmeid; palub, et komisjon avaldaks Internetis üksikasjad toetuste eraldamise kohta (summad ja abisaajad) kõikide meetmete jaoks;

Rubriik 4 – EL kui globaalne partner

28.   usub, et EL suudab tegeleda ja peaks tegelema globaliseerumise protsessiga kiiremini ja strateegilisemalt; teeb ettepaneku taastada mitmel eelarvereal esialgse eelarve projekti arvnäitajad ja suurendada makseid ja kohustusi mõnes valdkonnas ulatuslikumaks kui esialgses eelarve projektis, et anda ELi tegevusele tõuge ühenduse programmide abil sellistes valdkondades nagu välispoliitika, arengu- ja humanitaarabi ning äri- ja teadusvahetus areneva majandusega riikidega nagu Hiina ja India;

29.   märgib, et ELi välistegevuse uus õigusraamistik eeldab samuti uut eelarvestruktuuri; toetab üldiselt vahendite lihtsustamist ja sellega koos esitatud uut eelarve liigendust; väljendab heameelt eraldiseisva inimõiguste ja demokraatia rahastamisvahendi esitamise üle, mis eeldab muudatusi esialgse eelarve projekti liigenduses; ei saa siiski nõustuda sellega, et rida kavandatud muudatusi vähendab läbipaistvust valdkondade ja/või piirkondade ning riikide jaoks; ning on esitanud selles osas vajalikud parandusettepanekud; palub komisjonil esitada jaotus tegevusalade ja ühinemiseelsete riikide kaupa ning läbipaistvuse eesmärgil kõikide eelarveridade vastav nomenklatuur; lisaks palub komisjonil esitada eelarvepädevale institutsioonile korraline järelevalvearuanne nii uute liikmesriikide kui ühinemiseelsete riikide edusammude kohta;

30.   on mures, et ühise välis- ja julgeolekupoliitika valdkonna tegevuse laiendamisega ei kaasne sobivat suurendatud demokraatlikku vastutust ja parlamentaarset kontrolli; esitab eelarve muudatusettepanekud, mille eesmärk on seoses sellega suurema läbipaistvuse ja koostöö edendamine;

Rubriik 5 – haldus

31.   on kindlalt vastu nõukogu poolt eelarve projektile lisatud haldusressursse käsitlevates deklaratsiooni projektides esitatud lähenemisele, mis näeb 2008. aastal ette 200 ametikoha kaotamise ELi institutsioonides, eelkõige komisjonis, ja veel 500 ametikoha kaotamise aastatel 2008 kuni 2010;

32.   otsustab taastada komisjoni halduskulud, mida nõukogu kärpis, sealhulgas ametikohtade loetelu osas, et võimaldada selle nõuetekohast toimimist; paigutab 50 000 000 EUR siiski reservi neljal alltoodud tingimusel:

   kohustus viia läbi enne 30. aprilli 2007 põhjalik kontroll, teostades komisjoni personalivajaduse vahehindamise ning esitades üksikasjaliku aruande komisjoni tugi- ja kooskõlastamise valdkonna töötajate kohta, hõlmates kõiki töökohti,
   kohustus kehtestada parandatud menetlus vastavalt raamlepingule, et kaasata Euroopa Parlamendi eelarve ja õigusloomega seotud prioriteedid komisjoni õigusloome- ja tööprogrammi, võimaldades esitleda Euroopa Liidu tööprogrammi Euroopa Parlamendis 2007. aasta veebruaris,
   kokkuleppe sõlmimine Euroopa Liidu õiguskeskkonna ühise lihtsustamisprogrammi osas,
   kohustus tagada aruanne kõigi töösolevate määruste ülevaatamise kohta, sealhulgas aruanne komisjoni tegevuse kohta, et parandada ELi õigusaktide ülevõtmist riigi õigusesse tagamaks konkurentsivõime suurendamise kriteeriumide täitmist;

33.   on seisukohal, et Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO) peaks oma tegevusmeetodeid põhjalikult muutma, et pakkuda institutsioonidele kiiremini rohkem kandidaate, kes vastaksid paremini institutsioonidele vajadustele;

o
o   o

34.   võtab teadmiseks raportis A6-0358/2006 sisalduvad erikomisjonide poolt hääletatud arvamused;

35.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon, millele on lisatud üldeelarve projekti III jao muudatus- ja parandusettepanekud, nõukogule, komisjonile ning teistele asjaomastele institutsioonidele ja organitele.

(1) EÜT L 253, 7.10.2000, lk 42.
(2) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
(3) ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.
(4)4 ELT C 172, 18.6.1999, lk 1. Kokkulepet on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusega 2005/708/EÜ (ELT L 269, 14.10.2005, lk 24).
(5)5 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2006)0221.
(6) ELT C 321, 31.12.2003, lk 1.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika