Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2006/2018(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0358/2006

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0358/2006

Keskustelut :

PV 24/10/2006 - 14
CRE 24/10/2006 - 14

Äänestykset :

PV 26/10/2006 - 6.2
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2006)0451

Hyväksytyt tekstit
PDF 317kWORD 70k
Torstai 26. lokakuuta 2006 - Strasbourg
Esitys yleiseksi talousarvioksi 2007 (Pääluokka III)
P6_TA(2006)0451A6-0358/2006

Euroopan parlamentin päätöslauselma esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2007, Pääluokka III – Komissio (C6-0299/2006 – 2006/2018(BUD)) ja oikaisukirjelmästä nro 1/2007 (SEC(2006)0762) esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2007

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 272 artiklan ja Euratomin perustamissopimuksen 177 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä 29. syyskuuta 2000 tehdyn neuvoston päätöksen 2000/597/EY, Euratom(1),

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(2),

–   ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3),

–   ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja talousarviomenettelyn parantamisesta 6. toukokuuta 1999 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(4),

–   ottaa huomioon vuosittaista toimintastrategiaa koskevasta komission kertomuksesta 18. toukokuuta 2006 antamansa päätöslauselman(5),

–   ottaa huomioon komission 3. toukokuuta 2006 esittelemän alustavan esityksen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2007 (SEC(2006)0531),

–   ottaa huomioon neuvoston 14. heinäkuuta 2006 hyväksymän esityksen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2007 (C6-0299/2006),

–   ottaa huomioon oikaisukirjelmän nro 1/2007 (SEC(2006)0762) esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2007,

–   ottaa huomioon budjettivaliokunnan 11. heinäkuuta 2006 hyväksymän asiakirjan vuoden 2007 talousarvioesitystä koskevaan neuvottelumenettelyyn liittyvistä neuvotteluvaltuuksista neuvoston ensimmäistä käsittelyä varten,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 69 artiklan ja liitteen IV,

–   ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön ja lausunnot valiokunnilta, joita asia koskee (A6-0358/2006),

Yleisiä näkökohtia: painopisteiden määrittäminen, rahalle saatava vastine, vuosina 2008 ja 2009 toteutettavan arvioinnin valmistelu

1.   muistuttaa esittäneensä vuoden 2007 talousarviota koskevat poliittiset painopisteensä edellä mainitussa vuosittaisesta toimintastrategiasta 18. toukokuuta 2006 annetussa päätöslauselmassa; huomauttaa, että kyseisen päätöslauselman 5 kohdassa asetettiin kolmeksi tärkeimmäksi osa-alueeksi politiikan ensisijaisten tavoitteiden asettaminen, laadukkaan vastineen varmistaminen käytetyille varoille sekä monivuotisen rahoituskehyksen 2007–2013 vuosina 2008 ja 2009 toteutettavan arvioinnin valmisteleminen;

2.   toteaa, että strategia on pantu täytäntöön valmisteltaessa parlamentin ensimmäistä käsittelyä vuoden 2007 talousarviosta noudattaen vuosittaisesta toimintastrategiasta annetun päätöslauselman 6 kohdassa vahvistettuja politiikan painopisteitä, jotka on mainittu myös neuvoston kanssa pidettyä neuvottelukokousta varten laaditun neuvotteluvaltuuksia koskevan asiakirjan 5 kohdassa; huomauttaa, että nämä painopisteet olivat keskeisessä asemassa laadittaessa parlamentin budjettitarkistuksia ensisijaisista ohjelmista;

3.   huomauttaa, että tämä on ensimmäinen talousarvio, johon sovelletaan uutta rahoituskehystä ja uutta toimielinten välistä sopimusta, ja että siihen sisältyy monia uusia monivuotisia ohjelmia; huomauttaa lisäksi, että vuoden 2007 talousarvion toteutukseen sovellettaneen parhaassa tapauksessa uutta varainhoitoasetusta;

4.   korostaa, että vuosittaista toimintastrategiaa koskevan päätöslauselman 7 kohdassa vahvistetun kustannus-hyötynäkökulman mukaisesti laadukkaan vastineen varmistamista koskeva lähestymistapa aloitettiin budjettivaliokunnassa eri politiikoista järjestettyjen kuulemistilaisuuksien tuloksena ja analysoimalla useita tietolähteitä EU:n varojenkäytön laadusta ja talousarvion toteuttamisesta; huomauttaa, että budjettitarkistukset valmisteltiin muun muassa täten saatujen tietojen perusteella; pitää myönteisenä, että neuvosto, komissio ja parlamentti osallistuvat kaikki pyrkimyksiin saada rahalle vastinetta;

5.   katsoo, että neuvoston talousarvioesityksessään ehdottama kokonaismäärärahojen taso jää huomattavasti alle sen, mitä EU tarvitsisi vastatakseen tehokkaasti globalisaation tuomiin haasteisiin, mikä vain korostaa sitä, kuinka tärkeä on parlamentin strategian kolmas osa-alue, monivuotisen rahoituskehyksen arvioinnin valmistelu, jonka seurauksena EU:n menojen pitäisi paremmin kohdentua poliittisiin painopisteisiin; uskoo, että keskittämällä sitoumukset ensisijaisiin ohjelmiin ja varmistamalla, että varat käytetään tehokkaasti, EU:n varainkäyttö palvelevat paremmin kansalaisten etua;

6.   odottaa, että kaikki 17. toukokuuta 2006 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistetut uudet elementit ja uudistukset pannaan täysimääräisesti täytäntöön vuoden 2007 talousarviossa, jotta vaikutetaan nopeasti talousarvion kvalitatiiviseen toteuttamiseen ja toimielinten väliseen yhteistyöhön;

Horisontaaliset näkökohdat
Keskittyminen painopisteisiin

7.   parlamentin vahvistamien painopisteiden mukaisesti katsoo, että EU:n menot olisi keskitettävä painopistealoille ja että ne olisi asetettava neuvoston talousarvioesityksessä esitettyä tasoa korkeammalle, jotta ensisijaiset ohjelmat saataisiin toteutettua mahdollisimman tehokkaasti kansalaisten kannalta; ehdottaa sen vuoksi, että maksumäärärahat nostetaan vuoden 2007 talousarviossa 1,04 prosenttiin EU:n BKTL:sta lisäämällä määrärahoja niihin budjettikohtiin, jotka liittyvät parlamentin poliittisiin painopisteisiin; panee merkille, että useimmat parlamentin erityisvaliokunnista ovat esittäneet alustavan talousarvioesityksen määrien palauttamista käynnissä olevien tai vuonna 2007 alkavien lainsäädäntömenettelyjen mukaisesti;

Globalisaation haasteisiin vastaaminen

8.   katsoo, että Euroopan unionin on paneuduttava entistä tehokkaammin muun muassa jatkuvasti etenevän globalisaatioprosessin asettamiin taloudellisiin, poliittisiin, sosiaalisiin, ympäristöllisiin ja kehitystä koskeviin haasteisiin; esittää sen vuoksi vuoden 2007 talousarvioon tarkistuksia, joiden tarkoituksena on lisätä EU:n talouden kykyä vastata näihin haasteisiin strategisemmin ja korottaa Aasian ja Latinalaisen Amerikan sekä Välimeren alueen kaltaisille alueille suunnattuun kehitysapuun käytettävissä olevia määriä;

Rahalle saatava vastine

9.   korostaa tarvetta lisätä rahalle saatavaa vastinetta EU:n talousarviossa; ehdottaa tarkistuksia, joissa otetaan 30 prosenttia eräiden budjettikohtien määrärahoista varaukseen, kunnes komissio voi vakuuttaa parlamentille, että rahat käytetään siten, että eurooppalainen veronmaksaja saa rahalleen vastinetta;

10.   muistuttaa, että nämä budjettikohdat valittiin tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomusten, komission varainhoidosta tehtyjen yhteenvetokertomusten, komission laatimien talousarvioennustevaroitusten ja budjettivaliokunnan pyynnöstä tehtyjen kustannus-hyötyanalyysien perinpohjaisen tarkastelun perusteella ja ottaen huomioon komission yksiköiden laatimat toimintoselvitykset;

11.   panee erityisen tyytyväisenä merkille pyynnön järjestää marraskuun puolivälissä kuulemistilaisuus, jossa komissio vastaa näiden tarkistusten esiin tuomiin kysymyksiin; kehottaa parlamentin erityisvaliokuntia osallistumaan tähän tilaisuuteen;

12.   leikkaa horisontaalisesti 10 prosentilla suoraan ohjelmiin liittyvään hallintoon tarkoitettuja määrärahoja; ei näe mitään ristiriitaa siinä, että joidenkin budjettikohtien osalta parlamentti sekä ottaa määrärahoja varaukseen tiettyjen täytäntöönpanon laatuun liittyvien näkökohtien vuoksi että lisää määrärahoja poliittisten painopisteiden mukaisesti; toteaa tässä yhteydessä vielä uudelleen, että parlamentti haluaa laadukasta vastinetta rahalle kaikilla aloilla, joita EU rahoittaa;

13.   palauttaa mieliin, että parlamentti asetti huomattavasti painoa myönteisen tarkastuslausuman saamiselle yhteistyössä hallinnoitujen varojen osalta; korostaa aikomustaan varmistaa, että 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen mukaisesti jäsenvaltioiden asianomaiset tarkastusviranomaiset laativat arvioinnin siitä, missä määrin hallinnointi- ja valvontajärjestelmät ovat yhteisön lainsäädännön mukaisia; toistaa pyyntönsä, että jäsenvaltiot sitoutuvat siksi laatimaan asianmukaisella kansallisella tasolla vuotuisen yhteenvedon saatavilla olevista tarkastuksista ja ilmoituksista;

Pilottihankkeet ja valmistelutoimet

14.   pilottihankkeiden ja valmistelutoimien osalta panee merkille korotetut enimmäismäärät, jotka 17. toukokuuta 2006 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa on vahvistettu uusille hankkeille; ehdottaa tiettyjä uusia hankkeita, jotka ovat pitkälti vuosittaista toimintastrategiaa koskevan päätöslauselman 6 kohdassa vahvistettujen prioriteettien mukaisia;

Virastot

15.   nykyisten virastojen osalta ehdottaa yleiseksi linjaksi, muutamia erityispoikkeuksia lukuun ottamatta, alustavan talousarvioesityksen määrärahojen palauttamista, mutta kuitenkin niin, että ohjeellisen määrän ylittävä osuus otetaan varaukseen kunnes viraston toiminnasta saadaan myönteinen arvio verrattaessa sitä viraston lopulliseen työohjelmaan, jokä käsittää luettelon kaikista vuonna 2007 toteutettavista tehtävistä sekä komission uudet henkilöstöpolitiikkaa koskevat suunnitelmat; uusiin virastoihin (kemikaalivirasto, tasa-arvoinstituutti, perusoikeusvirasto) liittyen ja 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen 47 kohdan soveltamisen varmistamiseksi ehdottaa talousarvioesitykseen otettujen määrärahojen poistamista, etenkin kun näille virastoille ei ole vielä olemassa oikeusperustaa; odottaa, että neuvosto selkeyttää isäntämaiden jo vakiintuneille virastoille antamia osuuksia ja hyväksyy sitovat yhteiset normit;

Yksittäisiin otsakkeisiin sovellettava lähestymistapa
Otsake 1 a – Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailu

16.   vahvistaa jo vuosittaista toimintastrategiaa koskevassa päätöslauselmassa ilmaisemansa luottamuksen siihen, että tietoon, ammattitaitoon, tutkimukseen ja kehitykseen, innovointiin, tietoyhteiskunnan teknologioihin liittyvät alat sekä kestävä liikenne- ja energiapolitiikka muodostavat terveen ja nykyaikaisen talouden perustan ja ovat välttämättömiä uusien työpaikkojen syntymisen kannalta; on näin ollen päättänyt hylätä neuvoston noudattaman leikkauslinjan eräiden sellaisten tärkeiden budjettikohtien osalta, joiden tavoitteena on lisätä EU:n talouden kilpailukykyä; on päättänyt lisätä Lissabonin toimintaohjelmaan liittyvien ensisijaisten ohjelmien, kuten kilpailukykyä ja innovointia koskevan ohjelman ja seitsemännen tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelman (2007–2013), maksumäärärahoja;

17.   pitää valitettavana, että Euroopan laajuisten liikenneverkkojen määrärahoja on leikattu monivuotisessa rahoituskehyksessä 2007–2013 huomattavasti odotettua enemmän; korostaa, että komission on tärkeää ilmoittaa selvästi, mitä se ehdottaa TEN-T-investointien painopisteiksi. odottaa pääsevänsä tyydyttävään sopimukseen neuvoston ja komission kanssa järjestelystä, joka koskee Euroopan laajuisten liikenneverkkojen taloudellista tukea ja ensisijaisia hankkeita, joihin varat pitäisi osoittaa;

18.   on vakuuttunut, että EU:n kilpailukyvyn kasvattaminen on olennainen osa-alue EU:n pyrkiessä vastaamaan globalisaation asettamiin haasteisiin; pitää näin ollen otsakkeeseen 1a tehtyjä määrärahalisäyksiä selvänä signaalina siitä suunnasta, johon EU:n menoja olisi tulevina vuosina johdettava; palauttaa mieliin tarpeen antaa riittävästi julkista rahoitusta sellaisten edellytysten luomiseksi, että Euroopan investointipankin yhteisrahoituksesta saadaan odotettu vipuvaikutus; odottaa malttamattomana komission ja neuvoston ehdotuksia tällä alalla; korostaa, että pitkäaikaisen merkityn pääoman lisääminen olisi suotavaa Euroopan investointirahaston kannalta sekä uusien mandaattien käyttöönoton tueksi (mukaan lukien kilpailukykyä ja innovointia koskeva ohjelma) vuonna 2007 että uusien teknologiasiirtohankkeiden rahoittamiseksi, kuten parlamentti, neuvosto ja komissio ovat toivoneet;

19.   korostaa Galileo-ohjelman erityislaatuista teknologista ja taloudellista merkitystä; muistuttaa komissiota siitä, että kyseinen ohjelma on koko ajanjaksolla katsottuna alirahoitettu uudessa monivuotisessa rahoituskehyksessä, ja pyytää komissiota etsimään pikaisesti toimivan ja kestävän ratkaisun, jolla ohjelman menestys voidaan varmistaa;

Otsake 1 b – Kasvua ja työllisyyttä edistävä koheesio

20.   panee merkille, että rakenne- ja koheesiorahastoille tarkoitetut määrärahat ovat vuosien 2007–2013 rahoituskehyskaudella huomattavasti odotettua alhaisemmat pääasiassa joulukuun 2005 Eurooppa-neuvoston päätelmien seurauksena; katsoo näin ollen, että olisi palautettava alustavassa talousarvioesityksessä esitetyt määrärahat; korostaa, että on tärkeää luoda ja hyväksyä mahdollisimman pian kansallisia ohjelmia nyt, kun uusi toimielinten välinen sopimus on saatu aikaan; korostaa koheesion tärkeyttä yhtenä EU:n poliittisena prioriteettina; on päättänyt lisätä koheesioon liittyvien budjettikohtien maksumäärärahoja poliittisten prioriteettiensa mukaisesti;

21.   kehottaa komissiota mahdollisimman pian esittelemään tarvittavat tekstit ja käynnistämään menettelyt, jotka mahdollistavat varojen myöntämisen Irlannin kansainväliselle rahastolle varainhoitovuonna 2007; pyytää komissiota lisäksi selvittämään rauhanohjelman oikeusperustan;

Otsake 2 – Luonnonvarojen suojelu ja hallinta

22.   panee merkille, että vuosi 2007 on yhteisen maatalouspolitiikan viimeisimmän uudistuksen ensimmäinen täysi täytäntöönpanovuosi; pitää valitettavana neuvoston puhtaasti kirjanpidollisin perustein ja parlamentin asettamaa tärkeysjärjestystä huomioon ottamatta kautta linjan tekemää 525 miljoonan euron jyrkkää leikkausta markkinamenoihin; kehottaa sen vuoksi palauttamaan alustavaan talousarvioesitykseen sisältyneet määrät;

23.   pahoittelee sitä, että maaseudun talouden merkittävistä rakenneuudistus-, nykyaikaistamis- ja monipuolistamistarpeista huolimatta maaseudun kehittämiseen myönnettävät varat tulevat todellisuudessa pienenemään; katsoo, että varojen vapaaehtoinen siirtäminen suorasta maataloustuesta (YMP:n "ensimmäinen pilari") maaseudun kehittämiseen ei ole oikea keino tilanteen parantamiseksi; suhtautuu tässä yhteydessä erittäin varautuneesti komission tämänhetkiseen vapaaehtoista mukauttamista koskevaan ehdotukseen, jonka mukaan jopa 20 prosenttia suorasta maataloustuesta siirrettäisiin maaseudun kehittämiseen; kehottaa komissiota toteuttamaan vaikutusten arvioinnin Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission 16. joulukuuta 2003 paremmasta lainsäädännöstä tekemän toimielinten välisen sopimuksen(6) mukaisesti ja antamaan sen jälkeen kyseiseen arviointiin perustuvan tarkistetun ehdotuksen vapaaehtoisesta mukauttamisesta;

24.   kehottaa komissiota, ottaen huomioon, että yhteisen lainsäädäntövallan käyttäjät eivät ole päässeet sopimukseen LIFE+ -ohjelman suhteen, sisällyttämään oikaisukirjelmään ne muutokset, jotka ovat tarpeen ympäristöohjelmien valmistelutyötä ja jatkamista tukevien toimien alustavan rahoituksen järjestämiseksi;

Otsake 3 a – Vapaus, turvallisuus ja oikeus

25.   huomauttaa, että vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuva alue, erityisesti perusoikeuksien edistäminen, yhteisen turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikan määrittely ja terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunta, on yksi unionin keskeisistä painopisteistä; pyrkii näin ollen lisäämään tälle alalle ja erityisesti Eurojustille myönnettyjä varoja, sillä se on ainoa elin, jonka piirissä jäsenvaltiot tekevät rikosoikeudellista yhteistyötä, ja sen kasvavaa tehokkuutta on edelleen lisättävä;

26.   katsoo, että unionin ulkorajojen integroitu hallinto on yksi niistä tavoitteista, joihin tällä hetkellä tarvitaan kiireellisesti entistä suurempaa tukea; kannattaa näin ollen ulkorajarahaston käyttöön myönnettyjä lisävaroja; lisää Frontex-viraston käyttöön myönnettyjä varoja; toistaa useasti esittämänsä vaatimuksen, että Europol olisi otettava yhteisön piiriin, jotta voitaisiin sekä parantaa sen tehokkuutta että parantaa demokraattista ja oikeudellista valvontaa, jonka alainen sen on oltava;

Otsake 3 b – Kansalaisuus

27.   muistuttaa toissijaisuusperiaatteen merkityksestä kulttuurin, kasvatuksen, koulutuksen ja nuorison alalla ja katsoo, että mielipiteiden moniarvoisuuden kunnioittaminen on tehokkaan viestintäpolitiikan ensimmäinen edellytys EU:n tuomiseksi lähemmäs kansalaisia; katsoo, että uusia viestintävälineitä voitaisiin käyttää vielä paremmin hyödyksi pyrittäessä kokoamaan kaikkia poliittisia suuntauksia edustavia Euroopan poliittisia päättäjiä yhteen jakamaan ajatuksia; kehottaa komissiota tekemään paremmin selkoa kansanvaltaa, kuuntelemista ja keskustelua koskevan K-suunnitelman talousarviovaikutuksista ja toimista, joita sen yhteydessä on tarkoitus toteuttaa; pyytää komissiota julkaisemaan Internetissä kaikkien toimien osalta tukien jaon yksityiskohdat (määrät ja saajat);

Otsake 4 – EU maailmanlaajuisena toimijana

28.   katsoo, että EU:n voi ja sen pitäisi sitoutua nopeammin ja strategisemmin globalisaatioprosessiin; esittää alustavan talousarvioesityksen määrien palauttamista useisiin budjettikohtiin ja lisää maksumäärärahoja ja -sitoumuksia vielä alustavan talousarvioesityksenkin määristä joillakin aloilla antaakseen sysäyksen yhteisön ohjelmien kautta toteutettaville EU:n toimille ulkopolitiikan, kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun aloilla sekä asioissa, jotka liittyvät tärkeiden kehittyvien kansantalouksien, kuten Kiinan ja Intian, kanssa tehtävään liiketoimintaan ja tiedettä koskeviin vaihtoihin;

29.   panee merkille, että EU:n ulkoisten toimien uusi oikeudellinen kehys edellyttää myös uutta talousarviorakennetta; pitää yleisesti ottaen myönteisenä välineiden yksinkertaistamista ja samassa yhteydessä ehdotettua uutta budjettinimikkeistöä; panee tyytyväisenä merkille myös erillisen ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan välineen, joka edellyttää ATE:n nimikkeistön muuttamista; ei kuitenkaan voi hyväksyä, että eräät ehdotetuista muutoksista heikentävät aloja ja/tai alueita ja maita koskevien asioiden avoimuutta; on esittänyt tarvittavia muutoksia tässä suhteessa; pyytää komissiota toimittamaan myös toimintokohtaisen ja ehdokasmaakohtaisen erittelyn sekä avoimuuden lisäämiseksi myös vastaavan nimikkeistön kaikissa asianomaisissa budjettikohdissa; kehottaa lisäksi komissiota laatimaan budjettivallan käyttäjälle säännöllisen seurantakertomuksen molempien uusien jäsenvaltioiden ja ehdokasvaltioiden edistymisestä;

30.   on huolestunut siitä, että laajennettaessa yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alan toimintaa ei ole samalla lisätty demokraattista vastuuvelvollisuutta ja parlamentaarista valvontaa; esittää budjettitarkistuksia, joiden tarkoituksena on lisätä avoimuutta ja yhteistyötä näissä asioissa;

Otsake 5 – Hallinto

31.   vastustaa vakaasti lähestymistapaa, jonka neuvosto on omaksunut talousarvioesitykseen liitetyissä hallintoresursseja koskevissa julistusluonnoksissa, joissa esitettiin virkojen leikkaamista 200:lla EU:n toimielimistä, pääasiassa komissiosta, vuonna 2008 ja sen lisäksi vielä 500:lla vuosina 2008–2010;

32.   päättää palauttaa neuvoston tekemät leikkaukset komission hallintomenojen määriin, mukaan lukien henkilöstötaulukkoon tehdyt leikkaukset sen asianmukaisen toimivuuden varmistamiseksi; siirtää 50 miljoonaa euroa varaukseen ja asettaa niiden vapauttamiselle seuraavat neljä ehtoa:

   sitoutuminen sellaisen seulonnan toteuttamiseen 30. huhtikuuta 2007 mennessä, joka mahdollistaa keskipitkän aikavälin arvion esittämisen komission henkilöresurssitarpeista sekä yksityiskohtaisen kertomuksen laatimisen komission tuki- ja koordinointitoimintojen henkilöstön määrästä kaikissa toimipaikoissa;
   sitoumus luoda puitesopimuksen mukainen parannettu menettely Euroopan parlamentin lainsäädännöllisten ja talousarviota koskevien prioriteettien sisällyttämiseksi komission lainsäädäntö- ja työohjelmaan, jotta se voi esittää unionin työohjelman parlamentille helmikuussa 2007;
   sopiminen yhteisestä ohjelmasta unionin sääntely-ympäristön selkeyttämiseksi;
   sitoutuminen tilannekatsauksen antamiseen valmisteilla olevien ehdotettujen asetusten täydellisestä tarkistamisesta, mukaan lukien kertomus komission toimista unionin lainsäädännön saattamisen osaksi jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä parantamiseksi, sen varmistamiseksi, että kilpailukyvyn parantamista koskevat kriteerit on otettu huomioon;

33.   katsoo, että Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimiston Epson tulisi muuttaa toimintamenetelmiään merkittävästi, jotta se voi tarjota toimielinten palvelukseen nopeammin suuremman määrän sellaisia ehdokkaita, jotka soveltuvat paremmin toimielinten tarpeisiin;

o
o   o

34.   panee merkille mietinnön A6-0358/2006 liitteenä olevat lausunnot, jotka erityisvaliokunnat ovat hyväksyneet;

35.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman sekä yleisen talousarvioesityksen pääluokkaan III tehdyt tarkistukset ja muutosehdotukset neuvostolle ja komissiolle sekä muille asianomaisille toimielimille ja elimille.

(1) EYVL L 253, 7.10.2000, s. 42.
(2) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.
(4) EYVL C 172, 18.6.1999, s. 1, sopimus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä 2005/708/EY (EUVL L 269, 14.10.2005, s. 24).
(5) Hyväksytyt tekstit P6_TA(2006)0221.
(6) EUVL C 321, 31.12.2003, s. 1.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö