Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2006/2018(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0358/2006

Pateikti tekstai :

A6-0358/2006

Debatai :

PV 24/10/2006 - 14
CRE 24/10/2006 - 14

Balsavimas :

PV 26/10/2006 - 6.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2006)0451

Priimti tekstai
PDF 403kWORD 85k
Ketvirtadienis, 2006 m. spalio 26 d. - Strasbūras
2007 m. bendrojo biudžeto projektas (III skirsnis)
P6_TA(2006)0451A6-0358/2006

Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos Sąjungos 2007 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto, III skirsnis – Komisija (C6-0299/2006 – 2006/2018(BUD) ir Europos Sąjungos 2007 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto taisomųjų raštų Nr. 1/2007 (SEC(2006)0762)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 272 straipsnį ir Euratomo sutarties 177 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2000 m. rugsėjo 29 d. Tarybos sprendimą Nr. 2000/597/EB, Euratomas dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos(1),

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl bendrajam Europos bendrijų biudžetui taikomo Finansinio reglamento(2),

–   atsižvelgdamas į Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 2006 m. gegužės 17 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžeto vykdymo tvarkos ir patikimo finansų valdymo(3),

–   atsižvelgdamas į Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 1999 m. gegužės 6 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžeto vykdymo tvarkos ir biudžeto sudarymo procedūros tobulinimo(4),

–   atsižvelgdamas į savo 2006 m. gegužės 18 d. rezoliuciją dėl pranešimo apie Komisijos metinę politikos strategiją (MPS)(5),

–   atsižvelgdamas į preliminarų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto 2007 finansinių metų projektą, kurį Komisija pateikė 2006 m. gegužės 3 d. (SEC(2006)0531),

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2007 finansinių metų bendrojo biudžeto projektą, kurį Komisija sudarė 2006 m. liepos 14 d. (C6-0299/2006),

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2007 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto taisomąjį raštą Nr. 1/2007 (SEC(2006)0762),

–   atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto 2006 m. liepos 11 d. pranešimą dėl įgaliojimų dalyvauti 2007 m. biudžeto taikinimo procedūroje prieš pirmąjį svarstymą Taryboje,

–   atsižvelgdamas į savo Darbo tvarkos taisyklių 69 straipsnį ir IV priedą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą ir į kitų atitinkamų komitetų nuomones (A6-0358/2006),

Bendrosios pastabos. Prioritetų nustatymas, efektyvus lėšų panaudojimas ir pasiruošimas 2008 / 2009 m. persvarstymui

1.   primena, kad politiniai 2007 m. biudžeto prioritetai buvo nustatyti minėtoje metinės politikos strategijos (MPS) 2006 m. gegužės 18 d. rezoliucijoje; pažymi, kad šios rezoliucijos 5 punkte numatyti trys pagrindiniai elementai: veiklos krypčių nustatymas, efektyvaus lėšų panaudojimo užtikrinimas ir pasiruošimas 2008 / 2009 m. persvarstyti 2007–2013 m. daugiametę finansinę programą (DFP);

2.   pažymi, kad šia strategija buvo vadovaujamasi ruošiantis pirmajam Parlamento 2007 m. biudžeto svarstymui pagal MPS rezoliucijos 6 punkte nustatytus ir pirmiau minėto pranešimo dėl įgaliojimų dalyvauti 2007 m. biudžeto projekto taikinimo su Taryba procedūroje 5 punkte dar kartą pabrėžtus prioritetus; pažymi, kad į šiuos prioritetus visų pirma buvo atsižvelgiama Parlamento siūlomuose biudžeto pakeitimuose, susijusiuose su programomis, kurioms turi būti teikiama pirmenybė;

3.   pažymi, kad tai pirmasis biudžetas pagal naująją finansinę programą ir pagal naująjį Tarpinstitucinį susitarimą ir kad jis apima daug naujų daugiamečių programų; be to, pažymi, kad naujuoju Finansiniu reglamentu turėtų būti visiškai vadovaujamasi įgyvendinant 2007 m. biudžetą;

4.   pabrėžia, kad, atsižvelgiant į MPS rezoliucijos 7 punkte nustatytą išlaidų ir gautos naudos analizės metodą, buvo imta taikyti kokybiškai efektyvaus lėšų panaudojimo požiūrį per veiklos krypčių svarstymus Biudžeto komitete ir atliekant daugelio informacijos šaltinių apie ES lėšų panaudojimo kokybę ir biudžeto įgyvendinimą tyrimus; pažymi, kad biudžeto pakeitimai buvo ruošiami atsižvelgiant, be kita ko, į minėtuoju būtu sukauptą informaciją; džiaugiasi faktu, kad ir Taryba, ir Komisija, ir Parlamentas prisideda prie to, kad lėšos būtų panaudojamos efektyviai;

5.   mano, kad Tarybos biudžeto projekte siūloma bendra asignavimų suma – gerokai mažesnė, negu reikėtų siekiant, kad ES galėtų veiksmingai spręsti globalizacijos keliamus uždavinius, su kuriais ji susiduria – tik atkreipia dėmesį į tai, kokia svarbi trečioji Parlamento strategijos sudėtinė dalis, t. y. pasirengimas persvarstyti daugiametę finansinę programą (DFP), kuri turėtų užtikrinti, kad ES lėšos būtų geriau sutelkiamos prioritetinėms veiklos kryptims; yra įsitikinęs, kad sutelkus įsipareigojimus prioritetinėms programoms ir užtikrinus, kad lėšos leidžiamos tinkamai, ES pinigai bus geriau panaudojami piliečių interesams tenkinti;

6.   tikisi, kad visi naujajame 2006 m. gegužės 17 d. Tarpinstituciniame susitarime numatyti nauji elementai ir reformos bus visiškai įtraukti sudarant 2007 m. biudžetą siekiant greitai sulaukti poveikio kokybiško biudžeto įgyvendinimo ir tarpinstitucinių ryšių srityse;

Horizontalieji klausimai
Dėmesio sutelkimas į prioritetus

7.   atsižvelgdamas į Parlamento prioritetus mano, kad ES lėšos turi būti panaudojamos prioritetinėms veiklos sritims ir jų turi būti skiriama daugiau, negu siūloma Tarybos biudžeto projekte, siekiant užtikrinti, kad būtų veiksmingai vykdomos piliečiams svarbios programos; taigi 2007 m. biudžete siūlo didinti mokėjimus iki 1,04 proc. ES bendrųjų nacionalinių pajamų; pažymi, kad dauguma specialiųjų Parlamento komitetų siūlė vėl įrašyti preliminariame biudžeto projekte (PBP) numatytas sumas, reikalingas atsižvelgiant į tebevykstančias ar į 2007 m. prasidėsiančias teisėkūros procedūras;

Globalizacijos keliamų uždavinių sprendimas

8.   yra įsitikinęs, kad Europos Sąjunga privalo aktyviau imtis ir veiksmingiau įsipareigoti spręsti ekonominius, politinius, socialinius, aplinkos apsaugos ir vystymo uždavinius, kuriuos iškelia, be kita ko, nuolat vykstantis globalizacijos procesas; todėl pateikia 2007 m. biudžeto pakeitimų, kuriais siekiama padidinti ES ekonomikos gebėjimą spręsti šiuos uždavinius vadovaujantis strategiškesniu požiūriu, ir didesnes sumas vystomajai pagalbai tokiuose regionuose, kaip Azija, Lotynų Amerika ir Viduržemio jūros regionas;

Efektyvus lėšų panaudojimas

9.   pabrėžia poreikį geriau panaudoti ES biudžeto pinigus; siūlo pakeitimus, kuriais siekiama 30 proc. asignavimų iš tam tikro biudžeto eilučių skaičiaus įrašyti į rezervą, kol Komisija galės patikinti Parlamentą, kad šie pinigai bus leidžiami taip, kad Europos mokesčių mokėtojai gautų kuo daugiau naudos;

10.   primena, kad šios biudžeto eilutės buvo parinktos išsamiai išnagrinėjus specialiuosius Audito Rūmų pranešimus, suvestines Komisijos valdomų lėšų ataskaitas, Komisijos parengtus įspėjimus apie numatomą biudžeto įgyvendinimą ir Biudžeto komiteto reikalavimu atliktas išlaidų ir gautos naudos analizes ir atsižvelgus į Komisijos tarnybų veiklos ataskaitas;

11.   ypač džiaugiasi, kad lapkričio viduryje numatytas klausymas, kurio metu Komisija pateiks atsakymą dėl šiuose pakeitimuose aptariamų dalykų; ragina specialiųjų Parlamento komitetų narius dalyvauti šiame klausyme;

12.   10 proc. sumažina asignavimus administraciniam valdymui, tiesiogiai susijusiam su horizantaliu lygmeniu vykdomomis programomis; nepastebi jokio prieštaravimo dėl to, kad kai kuriose biudžeto eilutėse įrašytų lėšų tam tikras sumas Parlamentas, šiek tiek susirūpinęs dėl tinkamo jų panaudojimo, perkelia į rezervą ir padidina asignavimų pagal politinius prioritetus; dar kartą patvirtina, kad pageidauja, jog pinigai būtų kokybiškai veiksmingai panaudojami visose ES lėšomis finansuojamose srityse;

13.   primena, kad Parlamento nuomone, svarbu, jog bendrai valdomi fondai gautų teigiamą patikinimo pareiškimą pabrėžia savo ketinimą užtikrinti, kad atsižvelgiant į 2006 m. gegužės 17 d. TIS nuostatas atitinkamos valstybių narių audito institucijos įvertintų, ar valdymo ir kontrolės sistemos atitinka Bendrijos reikalavimus; reikalauja, kad valstybės narės įsipareigotų parengti metinę atitinkamo nacionalinio lygio auditų ir deklaracijų suvestinę;

Bandomieji projektai ir parengiamieji veiksmai

14.   turėdamas mintyje bandomuosius projektus ir parengiamuosius veiksmus, atkreipia dėmesį į 2006 m. gegužės 17 d. Tarpinstituciniame susitarime (TIS) nustatytas didesnes ribas naujiems projektams; visiškai atsižvelgdamas į MPS rezoliucijos 6 punkte nustatytus prioritetus, siūlo daug naujų projektų;

Agentūros

15.   visoms jau veikiančioms agentūroms, išskyrus nedidelį tam tikrų išimčių skaičių, siūlo vėl įrašyti PBP numatytus asignavimus, tačiau nustatytas ribas viršijančias sumas siūlo perkelti į rezervą, kol bus gautas teigiamas agentūrų darbo įvertinimas, kuris bus atliekamas atsižvelgiant į galutinę jų darbo programą, kurioje pateikiamas visas 2007 m. numatytų darbų sąrašas bei nauji Komisijos personalo politikos planai; turėdamas mintyje naująsias agentūras (Cheminių medžiagų agentūra, Lyčių lygybės institutas, Europos pagrindinių teisių agentūra) ir siekdamas užtikrinti, kad būtų laikomasi 2006 m. gegužės 17 d. Tarpinstitucinio susitarimo 47 punkto nuostatų, siūlo išbraukti į biudžeto projektą įrašytus asignavimus, ypač turint mintyje faktą, kad iki šiol nenumatyta jokio šių agentūrų teisinio pagrindo; tikisi, kad Taryba aiškiai apibrėš šalių, kuriose įsikūrusioms agentūros, indėlį į agentūrų veiklą ir priims bendrus saistančius standartus;

Konkrečios pastabos dėl atskirų išlaidų kategorijų
1a išlaidų kategorija. Konkurencingumas augimui ir užimtumui

16.   patvirtina savo įsitikinimą, išreikštą MPS rezoliucijoje, kad žinios, įgūdžiai, moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla, naujovės, informacinės visuomenės technologijos, ir tvarus transportas ir energijos politika sudaro tvirtos modernios ekonomikos pagrindą ir yra būtini siekiant sukurti darbo vietų; todėl nusprendė nepritarti Tarybos požiūriui, pagal kurį sumažinama daugelyje svarbių biudžeto eilučių įrašytų lėšų, numatytų siekiant didinti ES ekonomikos konkurencingumą; nusprendė padidinti mokėjimų asignavimus prioritetinėms programoms, siejamoms su Lisabonos darbotvarke, pvz., Konkurencingumo ir naujovių programai (KNP) ir septintajai bendrajai mokslinių tyrimų programai;

17.   apgailestauja, kad daugiametės finansinės programos 2007–2013 m. laikotarpiu transeuropiniams transporto tinklams (TEN-T) skirti asignavimai buvo sumažinti kur kas labiau, nei tikėtasi; pabrėžia aiškiai išdėstyto Komisijos pareiškimo dėl siūlomų TEN-T investicijų prioritetų svarbą; laukia, kol bus susitarta su Taryba ir Komisija dėl reglamento dėl finansinės paramos visos Europos transporto tinklų srityje ir pirmenybiniams projektams, kuriems reikia numatyti lėšų;

18.   yra įsitikinęs, kad ES konkurencingumas yra būtinas ES atsako į globalizacijos keliamus uždavinius elementas; todėl mano, kad asignavimų padidinimas 1a išlaidų kategorijoje turi būti aiškus ženklas, kokiai sričiai ateityje reikia skirti daugiau lėšų; primena, kad reikia atitinkamo valstybinio finansavimo siekiant lėšų įdėjimo poveikio, kurio tikimasi iš bendro Europos investicijų banko finansavimo; nekantriai laukia Komisijos ir Tarybos pasiūlymo šiuo klausimu; pabrėžia, kad pageidautinas Europos investicijų fondo ilgalaikio pasirašytojo kapitalo padidėjimas siekiant prisidėti 2007 m. pradedant vykdyti naujus įgaliojimus (įskaitant KNP) ir finansuoti naujų technologijų perdavimo projektų darbą, kaip pageidavo Parlamentas, Taryba ar Komisija;

19.   pabrėžia ypatingą technologinę ir ekonominę "Galileo" programos svarbą; primena Komisijai, kad naujojoje daugiametėje finansinėje programoje šiai programai per visą jos vykdymo laikotarpį finansuoti numatoma pernelyg mažai lėšų, ir prašo Komisiją skubiai ieškoti veiksmingo ir ilgalaikio sprendimo siekiant užtikrinti sėkmingą šios programos eigą;

1b išlaidų kategorija. Sanglauda augimui ir užimtumui

20.   pažymi, kad asignavimai 2007–2013 daugiametėje finansinėje programoje numatytiems struktūriniams ir sanglaudos fondams yra kur kas mažesni, negu tikėtasi, visų pirma todėl, kad buvo vadovaujamasi Europos Vadovų Tarybos 2005 m. gruodžio mėn. susitikimo išvadomis; mano, kad turi būti vėl įrašyti PBP numatyti asignavimai; pabrėžia, kad dabar, kai priimtas naujasis TIS, svarbu rengti ir kiek galima greičiau patvirtinti nacionalines programas; pabrėžia sanglaudos, kaip vieno iš ES politikos prioritetų, svarbą; nusprendė padidinti mokėjimų asignavimus biudžeto eilutėms, susijusioms su sanglauda pagal jų politikos prioritetus;

21.   ragina Komisiją pateikti reikiamus dokumentus ir kuo greičiau pradėti procedūras, kad būtų suteikta galimybė 2007 m. biudžete numatyti išteklių Tarptautiniam Airijos fondui; be to, ragina Komisiją aiškiai pateikti Taikos programos teisinį pagrindą.

2 išlaidų kategorija. Gamtinių išteklių išsaugojimas ir valdymas

22.   pažymi, kad 2007 m. bus pirmieji visiško naujausios bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) pertvarkos įgyvendinimo metai; apgailestauja, kad Taryba, vadovaudamasi sąskaitybos kriterijais ir neatsižvelgdama į Parlamento prioritetus, 525 mln. eurų labai sumažino visas su rinka susijusias išlaidas; todėl ragina vėl įrašyti PBP numatytas sumas;

23.   apgailestauja dėl to, kad nepaisant pagrindinių ES kaimo ekonomikos restruktūrizavimo, modernizavimo ir įvairinimo poreikių, kaimo vystymui numatyti ištekliai iš tiesų mažės; mano, kad savanoriškas tiesioginės paramos žemės ūkiui (pirmajam BŽŪP ramsčiui) lėšų perkėlimas kaimo vystymuisi nėra tinkamas būdas šiai padėčiai taisyti; atsižvelgdamas į tai, labai abejoja dabartiniu Komisijos pasiūlymu dėl savanoriško iki 20 proc. tiesioginės žemės ūkio paramos moduliavimo kaimo vystymuisi; ragina Komisiją atlikti poveikio įvertinimą laikantis 2003 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros(6) ir tuo remiantis pateikti persvarstytą pasiūlymą dėl savanoriško moduliavimo;

24.   ragina Komisiją, teisės aktų leidėjams nesudarius susitarimo dėl programos LIFE+, į taisomąjį raštą įtraukti reikiamus pakeitimus, kad būtų galima laikinai finansuoti su parengiamuoju darbu ir aplinkos apsaugos programų tęsimu susijusią veiklą;

3a išlaidų kategorija. Laisvė, saugumas ir teisingumas

25.   pažymi, kad laisvės, teisingumo ir saugumo erdvė, ypač pagrindinių teisių skatinimas, bendros prieglobsčio ir migracijos politikos nustatymas ir kova su terorizmu bei organizuotu nusikalstamumu, yra vienas iš pagrindinių Sąjungos prioritetų taigi nutaria skirti daugiau išteklių šiai sričiai, ypač Eurojusto agentūrai, vienintelei valstybių narių teismų bendradarbiavimo institucijai baudžiamosios teisės srityje, kurios vis efektyvesnę veiklą būtina toliau gerinti;

26.   mano, kad integruotas Sąjungos išorinių sienų valdymas yra vienas iš tikslų, kuriam siekti šiuo metu reikia skubios ir didesnės paramos; taigi pritaria tam, kad daugiau išteklių būtų skiriama Išorės sienų fondui; numato daugiau lėšų FRONTEX agentūrai; kartoja ne kartą pateiktą reikalavimą priskirti Europolą Bendrijos kompetencijos sričiai siekiant, kad agentūros veikla būtų veiksmingesnė, ir siekiant padidinti jos demokratinę ir teisminę priežiūrą, kuri turi būti vykdoma;

3b išlaidų kategorija. Piliečių teisės

27.   primena subsidiarumo principo svarbą kultūros, švietimo, mokymo ir jaunimo politikos srityse, ir mano, kad pagarba nuomonių pliuralizmui yra pirmoji veiksmingos ryšių politikos sąlyga siekiant, kad ES taptų artimesnė piliečiams; mano, kad naujas informavimo priemones galima geriau panaudoti siekiant, kad Europos įvairių politinių pažiūrų politikos kūrėjai tarpusavyje dalytųsi idėjomis; ragina Komisiją išaiškinti, kokį poveikį biudžetui turės Planas D, kuriuo siekiama remti demokratiją, diskusijas ir dialogą, ir kokių veiksmų reikia imtis jam įgyvendinti; prašo Komisiją skelbti internete informaciją apie subsidijų skyrimą (sumas ir subsidijų gavėjus) visų rūšių veiklai komunikacijos politikos srityje, o ne vien tik informuoti apie ES biudžeto lėšomis remiamą veiklą;

4 išlaidų kategorija. ES kaip dalyvė pasauliniu lygiu

28.   mano, kad ES gali ir turi dėti pastangų tam, kad greičiau ir pasitelkdama tinkamą strategiją dalyvautų globalizacijos procese; siūlo daugelyje biudžeto eilučių vėl įrašyti PBP numatytas sumas ir kai kuriose srityse skirti daugiau, negu numatyta PBP, lėšų mokėjimams ir įsipareigojimams siekiant suaktyvinti ES veiklą pagal Bendrijos programas užsienio politikos, vystomosios ir humanitarinės pagalbos, verslo ir mokslinių tyrimų mainų su pagrindinėmis sparčiai besivystančiomis šalimis, pvz., Kinija ir Indija, srityse;

29.   pažymi, kad naująją ES išorės veiksmų teisinę sistemą taip pat privalo atitikti nauja biudžeto struktūra; džiaugiasi tuo, kad apskritai buvo supaprastintos priemonės ir kartu pasiūlyta nauja biudžeto nomenklatūra; be to, džiaugiasi tuo, kad buvo pateikta atskira žmogaus teisių ir demokratijos priemonė, dėl kurios reikia šiek tiek pakeisti PBP nomenklatūrą; vis dėlto negali pritarti tam, kad dėl daugelio siūlomų pakeitimų sektoriuose ir (arba) regionuose ir šalyse sumažėtų skaidrumas; atsižvelgdamas į tai pateikė tam tikrų pataisymų; ragina Komisiją pateikti lėšų paskirstymą pagal veiklą ir narystės siekiančias šalis ir, siekiant skaidrumo, atitinkamą nomenklatūrą visose susijusiose biudžeto eilutėse; be to, ragina Komisiją pateikti biudžeto valdymo institucijai reguliariąją dviejų naujų valstybių narių ir narystės siekiančių šalių pažangos stebėsenos ataskaitą;

30.   yra susirūpinęs dėl to, kad veiklos bendros užsienio ir saugumo politikos (BUSP) srityje plėtojimas nederinamas su didesne demokratine atskaitomybe ir parlamentine kontrole; siūlo biudžeto pakeitimus, kuriais siekiama skatinti didesnį šios srities skaidrumą ir bendradarbiavimą;

5 išlaidų kategorija. Administravimas

31.   griežtai nepritaria Tarybos požiūriui, pateiktam prie administravimo išteklių biudžeto projekto pridedamame deklaracijos projekte, kuriuo vadovaujantis siūloma ES institucijose, daugiausia Komisijoje, panaikinti 200 etatų 2008 metais ir dar 500 etatų – nuo 2008 m. iki 2010 m. laikotarpiu;

32.   nusprendžia panaikinti Tarybos padarytus Komisijos administracinių lėšų sumažinimus, įskaitant sumažinimus, susijusius su personalo planu, numatytu tam, kad Komisija tinkamai funkcionuotų; taigi įrašo 50 milijonų eurų į rezervą su šiomis keturiomis sąlygomis:

   įsipareigoti iki 2007 m. balandžio 30 d. pateikti vidutinės trukmės laikotarpio žmogiškųjų išteklių poreikio įvertinimą ir išsamų pranešimą apie Komisijos personalo poreikį paramos ir visų darbo vietų koordinavimo funkcijoms vykdyti;
   įsipareigoti nustatyti patobulintą procedūrą atsižvelgiant į pagrindų susitarimą ir į Komisijos teisės aktų leidybos ir darbo programą įtraukti Parlamento prioritetus teisės aktų leidybos ir biudžeto srityje, kad 2007 m. vasarį Parlamente būtų galima pristatyti Sąjungos darbo programą;
   susitarti dėl bendros Sąjungos reglamentavimo aplinkos supaprastinamo programos;
   įsipareigoti pateikti informaciją apie esamą dar nepriimtų reglamentų svarstymo padėtį, įskaitant Komisijos veiklos, skirtos pagerinti valstybių narių ES teisės aktų perkėlimui į nacionalinę teisę, ataskaitą, siekiant užtikrinti, kad laikomasi konkurencingumo stiprinimo kriterijų;

33.   mano, kad Europos Bendrijų personalo atrankos biuras (EPSO) turėtų iš esmės keisti savo darbo metodus siekiant, kad galėtų greičiau ir daugiau atrinkti institucijoms kandidatų, geriau atitinkančių jų poreikius;

o
o   o

34.   atkreipia dėmesį į nuomones, dėl kurių balsavo specializuoti komitetai ir kurios pateiktos pranešime A6-0358/2006;

35.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją kartu su pridedamais bendrojo biudžeto projekto III skirsnio pakeitimais ir siūlomomis pataisomis Tarybai, Komisijai ir kitoms susijusioms institucijoms bei įstaigoms.

(1) OL L 253, 2000 10 7, p. 42.
(2) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
(3) OL C 139, 2006 6 14, p. 1.
(4)4 OL C 172, 1999 6 18, p. 1. Susitarimas su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu 2005/708/EB (OL L 269, 2005 10 14, p. 24).
(5)5 Priimti tekstai, P6_TA(2006)0221.
(6) OL C 321, 2003 12 31, p. 1.

Teisinė informacija - Privatumo politika