Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2006/2018(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0358/2006

Iesniegtie teksti :

A6-0358/2006

Debates :

PV 24/10/2006 - 14
CRE 24/10/2006 - 14

Balsojumi :

PV 26/10/2006 - 6.2
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2006)0451

Pieņemtie teksti
PDF 396kWORD 85k
Ceturtdiena, 2006. gada 26. oktobris - Strasbūra
2007. gada vispārējā budžeta projekts (III iedaļa)
P6_TA(2006)0451A6-0358/2006

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Eiropas Savienības 2007. finanšu gada vispārējā budžeta projektu, III iedaļa ‐ Komisija (C6-0299/2006 – 2006/2018(BUD)), un Eiropas Savienības 2007. finanšu gada vispārējā budžeta projekta grozījumu vēstuli Nr. 1/2007 (SEC(2006)0762)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā EK līguma 272. pantu un Euratom līguma 177. pantu,

–   ņemot vērā Padomes 2000. gada 29. septembra Lēmumu 2000/597/EK, Euratom par Eiropas Kopienu pašu resursu sistēmu(1),

–   ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(2),

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību(3),

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 1999. gada 6. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un budžeta procedūras uzlabošanu(4),

–   ņemot vērā tā 2006. gada 18. maija rezolūciju par Komisijas gada politikas stratēģijas ziņojumu(5),

–   ņemot vērā Eiropas Savienības 2007. finanšu gada vispārējā budžeta provizorisko projektu, ko Komisija iesniedza 2006. gada 3. maijā (SEC(2006)0531),

–   ņemot vērā Eiropas Savienības 2007. finanšu gada vispārējā budžeta projektu, ko Padome sagatavoja 2006. gada 14. jūlijā (C6-0299/2006),

–   ņemot vērā Eiropas Savienības 2007. finanšu gada vispārējā budžeta projekta grozījumu vēstuli Nr. 1/2007 (SEC(2006)0762),

–   ņemot vērā Budžeta komitejas 2006. gada 11. jūlija ziņojumu par pilnvaru piešķiršanu saistībā ar 2007. gada budžeta saskaņošanas procedūru pirms Padomes pirmā lasījuma,

–   ņemot vērā Reglamenta 69. pantu un IV pielikumu,

–   ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu un citu attiecīgo komiteju atzinumus (A6-0358/2006),

Vispārīgi apsvērumi: prioritāšu noteikšana, izmaksu lietderība, gatavošanās pārskatīšanai 2008.–2009. gadā

1.   atgādina, ka tā politiskās prioritātes saistībā ar 2007. gada budžetu bija izklāstītas iepriekš minētajā 2006. gada 18. maija rezolūcijā par gada politikas stratēģiju; atzīmē, ka šīs rezolūcijas 5. punktā ir minēti trīs svarīgākie uzdevumi ‐ noteikt politikas prioritātes, nodrošināt izmaksu lietderību un gatavoties daudzgadu finanšu shēmas 2007.–2013. gadam (DFS) pārskatīšanai 2008.–2009. gadā;

2.   atzīmē, ka šī stratēģija ir izmantota, gatavojoties 2007. gada budžeta pirmajam lasījumam Parlamentā, ņemot vērā politikas prioritātes, kas noteiktas rezolūcijas par gada politikas stratēģiju 6. punktā un vēlreiz apstiprinātas 5. punktā augstākminētajā ziņojumā par pilnvarām 2007. gada budžeta projekta saskaņošanas procedūrā ar Padomi; atzīmē, ka šīm prioritātēm bija būtiska nozīme Parlamenta iesniegtajos budžeta grozījumos saistībā ar prioritārām programmām;

3.   atzīmē, ka šis ir pirmais budžets, uz kuru attiecas jaunā finanšu shēma un jaunais Iestāžu nolīgums un kurā ir daudz jaunu daudzgadu programmu; atzīmē arī, ka 2007. gada budžeta izpildē ideālā gadījumā jāpiemēro jaunā Finanšu regula;

4.   uzsver, ka atbilstoši izmaksu un guvumu pieejai, kas noteikta rezolūcijas par gada politikas stratēģiju 7. punktā, izmaksu lietderības pieeja tika sekmīgi uzsākta, organizējot politikas apspriešanu Budžeta komitejā un rūpīgi analizējot vairākus informācijas avotus par ES līdzekļu izlietojuma kvalitāti un budžeta izpildi; atzīmē, ka budžeta grozījumi tika sagatavoti, cita starpā pamatojoties uz šādi iegūto informāciju; atzinīgi vērtē Padomes, Komisijas un Parlamenta iesaistīšanos izmaksu lietderības nodrošināšanā;

5.   uzskata, ka apropriāciju kopapjoms Padomes ierosinātajā budžeta projektā ir pārāk mazs, lai ES spētu efektīvi risināt globalizācijas izvirzītos uzdevumus, ar ko tā saskaras, un tikai palīdz uzsvērt Parlamenta stratēģijas trešā mērķa nozīmīgumu, gatavojoties DFS pārskatīšanai, kā rezultātā ES izdevumiem būtu labāk jāatbilst politikas prioritātēm; uzskata, ka koncentrējot saistību apropriācijas uz prioritārām programmām un nodrošinot, ka līdzekļus izmanto lietderīgi, ES izdevumi labāk atbildīs pilsoņu interesēm;

6.   sagaida, ka jaunajā 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā iekļautie jaunie elementi un reformas 2007. gada budžetā tiks pilnībā īstenotas, lai drīz būtu jūtama ietekme uz budžeta kvalitatīvu izpildi un iestāžu attiecībām;

Horizontālie jautājumi
Uzmanības centrā ‐ prioritātes

7.   atbilstoši Parlamenta prioritātēm uzskata, ka ES izdevumiem jābūt vērstiem uz prioritārām jomām un jābūt lielākiem nekā Padomes ierosinātajā budžeta projektā, lai nodrošinātu prioritāro programmu efektīvu īstenošanu iedzīvotāju labā; tādēļ ierosina 2007. gada budžetā palielināt maksājumus līdz 1,04 % no ES NKI, palielinot apropriācijas budžeta pozīcijās, kas saistītas ar Parlamenta politiskajām prioritātēm; atzīmē, ka vairums Parlamenta specializēto komiteju ir ierosinājušas atjaunot provizoriskā budžeta projekta (PBP) summas atbilstoši šobrīd notiekošajām likumdošanas procedūrām vai tām, kuras tiks uzsāktas 2007. gadā;

Globalizācijas izvirzīto uzdevumu risināšana

8.   uzskata, ka Eiropas Savienībai aktīvi un vēl efektīvāk jāpievēršas cita starpā pašreizējā globalizācijas procesa izvirzīto ekonomisko, politisko, sociālo, vides un attīstības uzdevumu risināšanai; tādēļ ierosina 2007. gada budžeta grozījumus, kuru mērķis ir veicināt ES ekonomikas spēju stratēģiskāk pievērsties šiem uzdevumiem un palielināt līdzekļus palīdzībai attīstības jomā tādiem reģioniem kā Āzija un Latīņamerika, kā arī Vidusjūras valstis;

Izmaksu lietderības nodrošināšana

9.   uzsver, ka jāuzlabo izmaksu lietderība ES budžetā; ierosina grozījumus, lai iekļautu rezervē 30 % apropriāciju vairākās budžeta pozīcijās, līdz Komisija var apliecināt Parlamentam, ka šos līdzekļus izlietos tā, lai nodrošinātu Eiropas nodokļu maksātāju līdzekļu lietderīgu izlietojumu;

10.   atgādina, ka šis budžeta pozīcijas tika izraudzītas, rūpīgi analizējot Revīzijas palātas īpašos ziņojumus, kopsavilkuma pārskatus par līdzekļu pārvaldību, ko veic Komisija, Komisijas sagatavotos paziņojumus par budžeta prognozi, izmaksu un guvumu analīzes, kuras veiktas pēc Budžeta komitejas pieprasījuma, kā arī ņemot vērā Komisijas dienestu sagatavotos darbības pārskatus;

11.   īpaši atzinīgi vērtē aicinājumu novembra vidū organizēt uzklausīšanu, kurā Komisija atbildētu uz šajos grozījumos paustajām bažām; mudina Parlamenta specializēto komiteju locekļus piedalīties šajā uzklausīšanā;

12.   par 10 % horizontāli samazina apropriācijas administratīvajai pārvaldībai, kas tieši saistīta ar programmām; neuzskata par pretrunīgu to, ka atsevišķās budžeta pozīcijās Parlaments gan iekļauj summas rezervē, zināmā mērā šauboties par to izlietojuma kvalitāti, gan palielina apropriācijas atbilstoši politiskajām prioritātēm; šajā sakarā vēlreiz apliecina, ka vēlas panākt izmaksu lietderību visās ES izdevumu jomās;

13.   atgādina, cik lielu nozīmi Parlaments piešķir pozitīvas ticamības deklarācijas saņemšanai attiecībā uz līdzekļiem, kuriem piemēro dalītu pārvaldību; uzsver nodomu nodrošināt, lai atbilstoši 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumam attiecīgās revīzijas iestādes dalībvalstīs sagatavo novērtējumu par pārvaldības un kontroles sistēmu atbilstību Kopienas noteikumiem; tādēļ prasa, lai dalībvalstis apņemas atbilstīgā valsts līmenī katru gadu sagatavot kopsavilkumu par pieejamajām revīzijām un deklarācijām;

Izmēģinājuma projekti un sagatavošanas darbības

14.   attiecībā uz izmēģinājuma projektiem un sagatavošanas darbībām atzīmē 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā noteikto maksimālo apjomu palielinājumu jauniem projektiem; ierosina vairākus jaunus projektus, kas lielā mērā atbilst rezolūcijas par gada politikas stratēģiju 6. punktā noteiktajām prioritātēm;

Aģentūras

15.   attiecībā uz esošajām aģentūrām ierosina vairumā gadījumu un tikai ar nedaudziem īpašiem izņēmumiem atjaunot PBP paredzētās apropriācijas, bet summas, kas pārsniedz atsauces summas, iekļaut rezervē, līdz tiek saņemts aģentūras darbības pozitīvs novērtējums, ņemot vērā tās darba programmas galīgo variantu ar izsmeļošu uzdevumu sarakstu 2007. gadam un Komisijas jaunos personāla politikas plānus; lai nodrošinātu 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma 47. punkta piemērošanu, attiecībā uz jaunajām aģentūrām (Ķimikāliju aģentūra, Dzimumu līdztiesības institūts, Pamattiesību aģentūra) ierosina svītrot budžeta projektā iekļautās apropriācijas, it īpaši ņemot vērā faktu, ka šīm aģentūrām joprojām trūkst juridiska pamata; sagaida, ka Padome precizēs uzņēmējvalstu iemaksas jau nodibinātajām aģentūrām un pieņems saistošu standartu kopumu;

Atsevišķs apskats pa izdevumu kategorijām
1.a izdevumu kategorija. Konkurētspēja izaugsmei un nodarbinātībai

16.   apliecina savu rezolūcijā par gada politikas stratēģiju pausto pārliecību, ka zināšanas, prasmes, pētniecība un attīstība, inovācija, informācijas sabiedrības tehnoloģijas, kā arī ilgtspējīga transporta un enerģētikas politika ir plaukstošas mūsdienīgas ekonomikas pamatā un tām ir būtiska nozīmē darbavietu radīšanā; tādēļ ir nolēmis noraidīt Padomes pieeju, saskaņā ar kuru tiek samazinātas apropriācijas vairākās nozīmīgās budžeta pozīcijās, kuru mērķis ir veicināt ES ekonomikas konkurētspēju; ir nolēmis palielināt maksājumu apropriācijas prioritārām programmām, kas saistītas ar Lisabonas programmu, piemēram, Eiropas Kopienas Septītajai pētniecības, tehnoloģiju attīstības un demonstrējumu pasākumu pamatprogrammai (2007-2013) un Konkurētspējas un jauninājumu programmai;

17.   pauž nožēlu, ka Eiropas transporta tīkliem (TEN-T) paredzētās apropriācijas 2007.–2013. gada DFS ir samazinātas ievērojami vairāk nekā tika gaidīts; uzsver, cik svarīgi ir, lai Komisija skaidri paziņo, kādas prioritātes tā ir ierosinājusi saistībā ar ieguldījumiem TEN-T; gaida apmierinošu vienošanos ar Padomi un Komisiju saistībā ar regulu par finansiālu palīdzību Eiropas transporta tīklu jomā un prioritāriem projektiem, kuriem jāpiešķir līdzekļi;

18.   ir pārliecināts, ka ES konkurētspējas palielināšanai ir būtiska nozīme ES atbildē uz globalizācijas izvirzītajiem uzdevumiem; tādēļ uzskata, ka apropriāciju palielināšana 1.a izdevumu kategorijā skaidri norāda, kurā virzienā ES turpmāk būtu jāizlieto līdzekļi; atgādina vajadzību pēc pienācīga publiskā finansējuma, lai radītu sviras efektu, ko sagaida no Eiropas Investīciju bankas līdzfinansējuma; ar nepacietību gaida Komisijas un Padomes priekšlikumus šajā sakarā; uzsver, ka ilgtermiņā parakstītā kapitāla palielinājums Eiropas Investīciju fondam būtu vēlams ‐ gan kā papildinājums jaunu uzdevumu (tostarp Konkurētspējas un jauninājumu pamatprogrammas (CIP)) īstenošanas uzsākšanai 2007. gadā, gan jaunu tehnoloģiju nodošanas projektu darbību finansēšanai, ko vēlas Parlaments, Padome un Komisija;

19.   uzsver Galileo programmas milzīgo tehnoloģisko un ekonomisko nozīmi; atgādina Komisijai, ka, skatot visu periodu kopumā, šai programmai DFS ir piešķirts pārāk maz finansējuma, un aicina Komisiju nekavējoties meklēt reāli īstenojamu un pastāvīgu risinājumu, lai nodrošinātu šīs programmas panākumus;

1.b izdevumu kategorija. Kohēzija izaugsmei un nodarbinātībai

20.   atzīmē, ka struktūrfondiem un kohēzijas fondam paredzēto apropriāciju apjoms 2007.–2013. gada DFS ir ievērojami zemāks nekā gaidīts, galvenokārt 2005. gada decembra Eiropadomes secinājumu iespaidā; tādēļ uzskata, ka apropriācijas būtu jāatjauno PBP paredzētajā apjomā; uzsver, cik svarīgi pēc vienošanās par jauno Iestāžu nolīgumu ir pēc iespējas drīzāk izveidot un apstiprināt dalībvalstu programmas; uzsver, cik nozīmīga ir kohēzija kā viena no ES politikas prioritātēm; ir nolēmis palielināt maksājumu apropriācijas ar kohēziju saistītām budžeta pozīcijām atbilstoši politikas prioritātēm;

21.   aicina Komisiju pēc iespējas drīzāk iesniegt nepieciešamos dokumentus un uzsākt procedūras, lai Starptautiskajam Īrijas fondam varētu piešķirt līdzekļus, īstenojot 2007. gada budžeta procedūru; turklāt aicina Komisiju precizēt Peace programmas juridisko pamatu;

2. izdevumu kategorija. Dabas resursu saglabāšana un apsaimniekošana

22.   atzīmē, ka 2007. gads būs pirmais gads, kad pilnībā tiks īstenota kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) jaunākā reforma; pauž nožēlu par tirgus izdevumu krasu vispārēju samazināšanu par EUR 525 miljoniem, ko Padome veikusi, pamatojoties uz grāmatvedības kritērijiem un neņemot vērā Parlamenta prioritātes; tādēļ aicina atjaunot PBP paredzētās summas;

23.   pauž nožēlu, ka lauku attīstībai paredzētie līdzekļi faktiski būs nepietiekami, lai gan Eiropas lauku apvidu ekonomikas pārstrukturēšana, modernizācija un diversifikācija ir ļoti nepieciešama; ; uzskata, ka brīvprātīga līdzekļu pārvietošana no tiešā atbalsta lauksaimniecībai (KLP "pirmā pīlāra") uz lauku apvidu attīstību nav piemērots līdzeklis šīs situācijas risināšanai; šajā sakarā pauž nopietnus iebildumus pret Komisijas pašreizējo priekšlikumu līdz 20 % no tiešā atbalsta lauksaimniecībai pārvietot uz lauku attīstību brīvprātīgas modulācijas veidā; aicina Komisiju veikt ietekmes novērtējumu saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2003. gada 16. decembra Iestāžu nolīgumu par tiesību aktu labāku izstrādi(6) un uz tā pamata iesniegt pārskatītu priekšlikumu par brīvprātīgu modulāciju;

24.   mudina Komisiju, kamēr abi likumdevēji nav panākuši vienošanos par LIFE+, iekļaut grozījumu vēstulē izmaiņas, kas nepieciešamas pagaidu finansējuma nodrošināšanai pasākumiem, kuri veicina vides programmu sagatavošanas darbus un nepārtrauktību;

3.a izdevumu kategorija. Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa

25.   norāda, ka brīvības, drošības un tiesiskuma telpa, it īpaši pamattiesību veicināšana, kopējās patvēruma un migrācijas politikas noteikšana un cīņa pret terorismu un organizēto noziedzību, ir viena no ES svarīgākajām prioritātēm; tādēļ apņemas palielināt līdzekļus, kas piešķirti šai jomai, it īpaši Eurojust ‐ vienīgajai struktūrai dalībvalstu tiesas iestāžu sadarbībai krimināllietās ‐, kuras augošā efektivitāte jāveicina vēl vairāk;

26.   uzskata, ka ES ārējo robežu integrēta pārvaldība ir viens no mērķiem, kam šobrīd nepieciešams steidzams un apjomīgāks atbalsts; tādēļ atbalsta līdzekļu palielināšanu Ārējo robežu fondam; palielina FRONTEX aģentūrai paredzētos līdzekļus; atkārto savu bieži pausto prasību Eiropolu iekļaut Kopienas kompetencē, lai veicinātu tā efektivitāti un tam piemērojamo demokrātisko un tiesisko uzraudzību;

3.b izdevumu kategorija. Pilsonība

27.   atgādina subsidiaritātes principa nozīmīgumu tādās jomās kā kultūra, izglītība, apmācība un jaunatne, un uzskata, ka cieņa pret viedokļu daudzveidību ir efektīvas saziņas politikas pirmais priekšnoteikums ES tuvināšanā pilsoņiem; uzskata, ka iespējams labāk izmantot jaunus saziņas līdzekļus, lai pulcinātu Eiropas politikas veidotājus ar visa veida politiskajiem uzskatiem ideju apmaiņai; mudina Komisiju paskaidrot ietekmi uz budžetu un pasākumus, kas tiks veikti saskaņā ar D plānu demokrātijai, dialogam un diskusijām; aicina Komisiju publicēt internetā datus par subsīdiju piešķiršanu (summas un saņēmējus) visām darbībām;

4. izdevumu kategorija. ES nozīme pasaules līmenī

28.  uzskata, ka ES var drīzāk un stratēģiskāk iesaistīties globalizācijas procesā, un tai tas arī ir jādara; ierosina atjaunot PBP summas vairākās pozīcijās un palielināt PBP paredzētās maksājumu un saistību summas atsevišķās jomās, lai veicinātu ES pasākumus, izmantojot Kopienas programmas ārpolitikas, attīstības un humānās palīdzības jomās, kā arī uzņēmējdarbības un zinātniskās apmaiņas ar nozīmīgākajām jaunajām lielvalstīm, tādām kā Ķīna un Indija;

29.   atzīmē, ka ES ārējo darbību jaunais tiesiskais regulējums prasa arī jaunu budžeta struktūru; kopumā atzinīgi vērtē instrumentu vienkāršošanu un līdz ar to ierosināto jauno budžeta nomenklatūru; atzinīgi vērtē arī atsevišķa Cilvēktiesību un demokrātijas instrumenta iekļaušanu, kas prasa izmaiņas PBP nomenklatūrā, tomēr nevar pieņemt, ka vairākas ierosinātās izmaiņas mazina jomu un/vai reģionu un valstu pārredzamību; ir ierosinājis šajā sakarā nepieciešamos grozījumus; aicina Komisiju sniegt arī sadalījuma pa pasākumiem un kandidātvalstīm pārskatu un pārredzamības nolūkos nodrošināt atbilstīgu nomenklatūru visās attiecīgajās budžeta pozīcijās; turklāt aicina Komisiju regulāri sniegt budžeta lēmējinstitūcijai uzraudzības ziņojumu par abu jauno dalībvalstu, kā arī kandidātvalstu progresu;

30.   pauž satraukumu, ka pasākumu izvēršana kopējās ārpolitikas un drošības politikas jomā nav sasaistīta ar lielāku demokrātisku atbildību un Parlamenta veiktu pārbaudi; ierosina budžeta grozījumus ar mērķi veicināt lielāku pārredzamību un sadarbību šajā sakarā;

5. izdevumu kategorija. Administrācija

31.   noteikti iebilst pret Padomes pieeju budžeta projektam pievienotajos deklarāciju par administratīvajiem resursiem projektos, kas paredzēja likvidēt 200 amata vietas ES iestādēs, galvenokārt Komisijā, 2008. gadā un vēl 500 amata vietas ‐ no 2008. līdz 2010. gadam;

32.   nolemj atjaunot summas, kuras Padome samazināja Komisijas administratīvajiem izdevumiem, tostarp arī amatu sarakstam, jo vēlas nodrošināt tās pienācīgu darbību, tomēr EUR 50 000 iekļauj rezervē, izvirzot četrus šādus nosacījumus:

   apņemšanās līdz 2007. gada 30. aprīlim veikt padziļinātu pārbaudi, sniedzot termiņa vidusposma novērtējumu par nepieciešamajiem darbiniekiem un detalizētu ziņojumu par Komisijas personālu atbalsta un koordinēšanas funkciju nodrošināšanai visās darba vietās;
   apņemšanās saskaņā ar pamatnolīgumu ieviest uzlabotu procedūru, iekļaujot Parlamenta likumdošanas un budžeta prioritātes savā likumdošanas un darba programmā, lai 2007. gada februārī Parlamentu varētu iepazīstināt ar Savienības darba programmu;
   vienošanās par kopēju programmu Savienības normatīvās vides vienkāršošanai;
   apņemšanās informēt par situāciju pārbaudē saistībā ar visiem vēl neieviestajiem tiesību aktiem, tostarp sniedzot ziņojumu par Komisijas pasākumiem nolūkā uzlabot ES tiesību aktu transponēšanu dalībvalstu tiesību aktos, lai nodrošinātu, ka tiek ievēroti konkurētspējas veicināšanas kritēriji;

33.   uzskata, ka Eiropas Personāla atlases birojam (EPSO) radikāli jāmaina tā darbības metodes, lai ātrāk piedāvātu iestādēm lielāku skaitu iestāžu vajadzībām atbilstošāku kandidātu;

o
o   o

34.   pieņem zināšanai specializēto komiteju pieņemtos atzinumus, kuri pievienoti iekļauti A6-0358/2006 ziņojumā;

35.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju, papildinātu ar vispārējā budžeta projekta III iedaļas grozījumiem un ierosinātajiem labojumiem, Padomei un Komisijai, kā arī citām attiecīgajām iestādēm un struktūrām.

(1) OV L 253, 7.10.2000., 42. lpp.
(2) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
(3) OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.
(4)4 OV C 172, 18.6.1999., 1. lpp. Nolīgumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu 2005/708/EK (OV L 269, 14.10.2005., 24. lpp.)
(5)5 Pieņemtie teksti, P6_TA(2006)0221.
(6) OV C 321, 31.12.2003., 1. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika