Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/2018(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0358/2006

Ingivna texter :

A6-0358/2006

Debatter :

PV 24/10/2006 - 14
CRE 24/10/2006 - 14

Omröstningar :

PV 26/10/2006 - 6.2
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2006)0451

Antagna texter
PDF 402kWORD 71k
Torsdagen den 26 oktober 2006 - Strasbourg
Den allmänna budgeten 2007 (avsnitt III)
P6_TA(2006)0451A6-0358/2006

Europaparlamentets resolution om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2007, avsnitt III - kommissionen (C6-0299/2006 – 2006/2018(BUD)) och ändringsskrivelsen nr 1/2007 (SEK(2006)0762) till förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2007

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av artikel 272 i EG-fördraget och artikel 177 i Euratomfördraget,

–   med beaktande av rådets beslut 2000/597/EG, Euratom av den 29 september 2000 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel(1),

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(2),

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning(3),

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet(4),

–   med beaktande av parlamentets resolution av den 18 maj 2006 om kommissionens rapport om den årliga politiska strategin(5),

–   med beaktande av det preliminära förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2007 som kommissionen lade fram den 3 maj 2006 (SEK(2006)0531),

–   med beaktande av det förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2007 som rådet fastställde den 14 juli 2006 (C6-0299/2006),

–   med beaktande av ändringsskrivelse nr 1/2007 (SEK(2006)0762) till förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2007,

–   med beaktande av betänkandet från budgetutskottet av den 11 juli 2006 om mandatet för medlingsförfarandet avseende förslaget till budget för 2007 före rådets första behandling,

–   med beaktande artikel 69 och bilaga IV i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetutskottet och yttrandena från övriga berörda utskott (A6-0358/2006).

Allmänna överväganden: fastställande av prioriteringar, valuta för pengarna, förberedelse inför översynen 2008–2009

1.  Europaparlamentet påminner om att dess politiska prioriteringar för 2007 års budget fastställdes i den ovannämnda resolutionen av den 18 maj 2006 om den årliga politiska strategin. I punkt 5 i denna resolution fastställdes att de tre viktigaste linjerna skulle vara att slå fast politiska prioriteringar, garantera valuta för pengarna och påbörja förberedelserna för översynen 2008–2009 av den fleråriga budgetramen 2007–2013.

2.  Europaparlamentet konstaterar att denna strategi har förverkligats vid förberedelsen av parlamentets första behandling av 2007 års budget med politiska prioriteringar fastställda i punkt 6 i resolutionen om den årliga politiska strategin och bekräftade i punkt 5 i det ovannämnda betänkandet om mandatet för medlingsförfarandet med rådet avseende förslaget till budget 2007. Dessa prioriteringar var en central del i parlamentets budgetändringsförslag om prioriterade program.

3.  Europaparlamentet uppmärksammar att detta är den första budgeten under den nya budgetramen, under ett nytt interinstitutionellt avtal (IIA) och med många nya fleråriga program. Vidare uppmärksammas att en ny budgetförordning i bästa fall kommer att gälla för genomförandet av 2007 års budget.

4.  Europaparlamentet påpekar att, i linje med det kostnads-nyttoperspektiv som fastställts i punkt 7 i resolutionen om den årliga politiska strategin, inleddes ett tillvägagångssätt där man undersökte den kvalitativa valutan för pengarna genom politiska utfrågningar i budgetutskottet och genom en grundlig analys av ett antal källor med information om kvaliteten på utnyttjandet av EU-medel och om budgetgenomförandet. Budgetändringsförslagen utarbetades bland annat på grundval av den information som erhölls på detta sätt. Parlamentet välkomnar att rådet, kommissionen och parlamentet samtliga medverkar i en trend för att få valuta för pengarna.

5.  Europaparlamentet anser att nivån på de totala anslagen i rådets förslag till budget ligger en bra bit under den nivå som är nödvändig för att EU effektivt skall kunna svara upp mot globaliseringens utmaningar som den står inför, vilket enbart tjänar till att betona vikten av den tredje delen av parlamentets strategi, nämligen förberedelsen inför översynen av den fleråriga budgetramen, som bör medföra att utnyttjandet av EU:s anslag bättre fokuseras på politiska prioriteringar. Genom att inrikta åtagandena på prioriterade program och genom att tillse att pengarna utnyttjas på ett bra sätt, kommer EU:s utnyttjande av anslagen att bättre tjäna medborgarnas intressen.

6.  Europaparlamentet förväntar sig att alla nya delar och reformer som fastställts i det nya IIA av den 17 maj 2006 till fullo kommer att genomföras under loppet av 2007 års budget så att effekterna på det kvalitativa genomförandet av budgeten och det interinstitutionella samarbetet snabbt blir uppenbara.

Övergripande frågor
Att fokusera på prioriteringar

7.  I linje med parlamentets prioriteringar anser Europaparlamentet att EU:s anslag skall inriktas på prioriterade områden och ligga på en högre nivå än vad som föreslås i rådets budgetförslag i syfte att garantera att de prioriterade programmen verkligen genomförs för medborgarna. Därför föreslår parlamentet att betalningarna i 2007 års budget höjs till en nivå på 1,04 procent av EU:s BNI genom att man höjer anslagen till budgetposter som är knutna till parlamentets politiska prioriteringar. Parlamentet konstaterar att de flesta av parlamentets specialiserade utskott har föreslagit att beloppen i det preliminära budgetförslaget skall återinföras, i linje med pågående lagstiftningsförfaranden eller de som inleds 2007.

Att ta itu med globaliseringens utmaningar

8.  Europaparlamentet anser att Europeiska unionen aktivt och mer effektivt måste ta itu med de ekonomiska, politiska, sociala, miljömässiga och utvecklingsmässiga utmaningar som bland annat den nuvarande globaliseringsprocessen ger upphov till. Därför lägger parlamentet fram ändringsförslag till 2007 års budget som syftar till att öka EU-ekonomins kapacitet att ta itu med dessa utmaningar på ett mer strategiskt sätt och höjer de tillgängliga beloppen för utvecklingsbistånd till regioner som Asien, Latinamerika och Medelhavsområdet.

Att ge valuta för pengarna

9.  Europaparlamentet betonar behovet av förbättrad valuta för pengarna i EU-budgeten. Parlamentet lägger fram ändringsförslag för att föra 30 procent av anslagen till reserven för ett antal budgetposter tills kommissionen kan försäkra parlamentet att dessa pengar kommer att utnyttjas på ett sätt som ger de europeiska skattebetalarna valuta för pengarna.

10.  Europaparlamentet påminner om att dessa budgetposter valdes ut på grundval av en grundlig behandling av revisionsrättens särskilda rapporter, sammanfattningsrapporterna om kommissionens förvaltning av medel, budgetprognosen som utarbetas av kommissionen och kostnads-nyttoanalyser som genomfördes på begäran av budgetutskottet och med hänsyn tagen till de verksamhetsförklaringar som kommissionens avdelningar utarbetat.

11.  Europaparlamentet välkomnar i synnerhet uppmaningen om en utfrågning i mitten av november så att kommissionen kan bemöta den oro som framförts i dessa ändringsförslag. Ledamöter av parlamentets specialiserade utskott uppmanas att delta i denna utfrågning.

12.  Europaparlamentet minskar anslagen för administrativ förvaltning direkt knuten till programmen med 10 procent generellt. Parlamentet ser ingen motsättning i det faktum att parlamentet för vissa budgetposter både placerar belopp i reserven, beroende på vissa tveksamheter när det gäller kvaliteten på genomförandet, och ökar anslagen till följd av politiska prioriteringar. Parlamentet betonar ånyo i detta sammanhang att det önskar få valuta för pengarna inom alla områden där EU-utnyttjar anslag.

13.  Europaparlamentet påminner om den betydelse som parlamentet fäster vid att uppnå en positiv revisionsförklaring för medel som förvaltas tillsammans med medlemsstaterna. Parlamentet betonar sin avsikt att tillse att de relevanta revisionsmyndigheterna i medlemsstaterna, i linje med IIA av den 17 maj 2006, lägger fram en bedömning om huruvida förvaltnings- och kontrollsystemen står i överensstämmelse med gemenskapens förordningar. Europaparlamentet upprepar därför att medlemsstaterna skall åta sig att lägga fram en årlig sammanfattning på lämplig nationell nivå av tillgängliga revisioner och förklaringar.

Pilotprojekt och förberedande åtgärder

14.  När det gäller pilotprojekt och förberedande åtgärder konstaterar Europaparlamentet de höjda taken för nya projekt som fastställts i IIA av den 17 maj 2006. Parlamentet förslår ett antal nya projekt som i grova drag ligger i linje med de prioriteringar som fastställdes i punkt 6 i resolutionen om den årliga politiska strategin.

Gemenskapsorganen

15.  För befintliga organ föreslås, såsom ett allmänt tillvägagångssätt med ett litet antal specifika undantag, att anslagen från det preliminära budgetförslaget återinförs men att ökningar ovanför ett referensbelopp förs till reserven, i väntan på en positiv utvärdering av organets resultat i förhållande till det slutliga arbetsprogrammet med en fullständig förteckning över arbetsuppgifter för 2007 och de nya personalpolitikplanerna från kommissionen. När det gäller nya gemenskapsorgan (kemikaliemyndigheten, jämställdhetsinstitutet och byrån för grundläggande rättigheter), i syfte att säkra tillämpningen av punkt 47 i IIA av den 17 maj 2006, föreslår Europaparlamentet att anslagen i budgetförslaget utgår, i synnerhet med tanke på att det ännu inte finns någon rättslig grund för dessa organ. Europaparlamentet förväntar sig att rådet klarlägger värdländernas bidrag till redan befintliga gemenskapsorgan och att det antar en uppsättning bindande gemensamma standarder.

Särskilt tillvägagångssätt per rubrik
Rubrik 1a – konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning

16.  Europaparlamentet bekräftar sin övertygelse, som uttrycktes i resolutionen om den årliga politiska strategin, att kunskaper, färdigheter, forskning och utveckling, innovation, informationssamhällets teknik och en hållbar transport- och energipolitik utgör grunden för en sund modern ekonomi och är av avgörande betydelse för skapande av sysselsättning. Parlamentet har därför beslutat att avvisa rådets tillvägagångssätt med minskningar inom ett antal avgörande budgetposter som syftar till att förbättra konkurrenskraften inom EU:s näringsliv. Parlamentet har vidare beslutat att öka betalningsbemyndigandena för prioriterade program knutna till Lissabon-agendan, exempelvis konkurrens- och innovationsprogrammet samt sjunde ramprogrammet för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration.

17.  Europaparlamentet beklagar att anslagen för transeuropeiska transportnät (TEN-T) har för den fleråriga budgetramsperioden 2007–2013 sänkts till en avsevärt lägre nivå än vad som förväntats. Parlamentet betonar vikten av att kommissionen tydligt anger sina föreslagna prioriteringar för TEN-T-investeringar. Parlamentet förväntar sig en tillfredsställande överenskommelse med rådet och kommissionen om en förordning om ekonomiskt stöd inom området för transeuropeiska transportnät och prioriterade projekt till vilka medel bör anslås.

18.  Europaparlamentet är övertygat om att ökningen av EU:s konkurrenskraft är en grundläggande beståndsdel i det svar om EU måste ge på globaliseringens utmaningar. Därför anser parlamentet att ökningar av anslag under rubrik 1a är en tydlig signal för den framtida riktning som EU:s utnyttjande av anslagen bör ta. Det är nödvändigt med en adekvat offentlig finansiering för att skapa förutsättningar för den hävstångseffekt som förväntas av Europeiska investeringsbankens samfinansiering. Parlamentet väntar otåligt på rådets och kommissionens förslag i ärendet. Parlamentet betonar att en ökning av det tecknade kapitalet på sikt skulle vara önskvärd för Europeiska investeringsfonden, både för att åtfölja inrättandet av nya uppdrag (exempelvis programmet för konkurrenskraft och innovation) under 2007 och för att finansiera genomförandet av nya tekniköverföringsprojekt som parlamentet, rådet och kommissionen önskat.

19.  Europaparlamentet understryker med eftertryck Galileoprogrammets utomordentliga tekniska och ekonomiska betydelse. Kommissionens erinras om att detta program i den nya fleråriga budgetramen är underfinansierat under löptiden och uppmanar kommissionen att i tid söka en bärkraftig och hållbar lösning, så att detta programs framgång säkerställs.

Rubrik 1b – sammanhållning för tillväxt och sysselsättning

20.  Europaparlamentet konstaterar att anslagen för strukturfonderna och Sammanhållningsfonden är avsevärt lägre för den fleråriga budgetramen 2007–2013 än vad som förväntats, till största delen som ett resultat av slutsatserna från Europeiska rådets möte i december 2005. Parlamentet anser därför att anslagen i det preliminära budgetförslaget bör återinföras. Parlamentet betonar vikten av att så snart som möjligt upprätta och godkänna nationella program nu när det nya IIA har beslutats. Parlamentet betonar vikten av sammanhållningen såsom en av EU:s politiska prioriteringar. Parlamentet har beslutat att öka betalningsbemyndigandena för budgetposter knutna till sammanhållningen, i linje med sina politiska prioriteringar.

21.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram de nödvändiga dokumenten samt inleda förfaranden så snart som möjligt så att medel kan anslås till Internationella fonden för Irland under budgetåret 2007. Parlamentet uppmanar dessutom kommissionen att klargöra den rättsliga grunden för Peaceprogrammet.

Rubrik 2 – bevarande och förvaltning av naturresurserna

22.  Europaparlamentet konstaterar att 2007 kommer att bli det första året med fullständigt genomförande av den senaste reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP). Parlamentet beklagar rådets drastiska generella nedskärning i marknadsutgifterna med 525 miljoner EUR som baseras på redovisningskriterier och utan hänsyn tagen till parlamentets prioriteringar. Därför begär parlamentet att beloppen från det preliminära budgetförslaget återinförs.

23.  Europaparlamentet beklagar det faktum att de resurser som tilldelas landsbygdsutvecklingen kommer att minska räknat i fasta priser trots det stora behovet av omstruktureringar, moderniseringar och diversifieringar inom Europas landsbygdsekonomi. En frivillig överföring av medel från direkt jordbruksstödstöd (GJP "första pelaren") till landsbygdsutveckling är inte ett lämpligt sätt att komma till rätta med denna situation. I detta sammanhang uttrycker parlamentet starka förbehåll när det gäller kommissionens aktuella förslag till frivillig modulering där upp till 20 procent av det direkta jordbruksstödet kan överföras till landsbygdutveckling. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att genomföra en konsekvensanalys enligt det interinstitutionella avtalet av den 16 december 2003 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om bättre lagstiftning(6) och att på denna grundval presentera ett reviderat förslag om frivillig modulering.

24.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen, så länge det saknas en överenskommelse mellan de två lagstiftarna om LIFE+, att i en ändringsskrivelse ta med de nödvändiga ändringarna för att möjliggöra en tillfällig finansiering av åtgärder som bidrar till det förberedande arbetet och kontinuiteten i miljöprogrammen.

Rubrik 3a – frihet, säkerhet och rättvisa

25.  Europaparlamentet påpekar att området med frihet, rättvisa och säkerhet, särskilt främjande av grundläggande rättigheter, fastställande av en gemensam asyl- och migrationspolitik och kampen mot terrorism och organiserad brottslighet är en av unionens nyckelprioriteringar. Parlamentet föresätter sig därför att öka anslagen till detta område, särskilt till Eurojust, det enda organet för rättsligt samarbete mellan medlemsstaterna på det straffrättsliga området, vars allt större effektivitet ytterligare måste ökas.

26.  Europaparlamentet anser att den integrerade förvaltningen av unionens yttre gränser är ett av de mål som för närvarande behöver brådskande och större stöd. Följaktligen stöder parlamentet ökningarna av anslagen till fonden för de yttre gränserna. Parlamentet ökar anslagen till Frontex-byrån. Parlamentet för åter fram sitt flera gånger framförda krav att Europol skall ingå i gemenskapsområdet, både för att höja organets effektivitet och för att öka den demokratiska och rättsliga tillsyn som det måste bli föremål för.

Rubrik 3b – medborgarskap

27.  27 Europaparlamentet betonar vikten av subsidiaritetsprincipen inom kultur-, utbildnings- och ungdomsområdet och anser att respekten för mångfalden av åsikter är en första förutsättning för en effektiv kommunikationspolitik så att EU förs närmare medborgarna. En bättre användning kan ske av nya kommunikationsmedel för att sammanföra politiskt ansvariga i Europa med olika politiska åsikter och få dem att utbyta idéer. Kommissionen uppmanas att klarlägga budgeteffekterna av och de åtgärder som skall genomföras under Plan D som i demokrati, dialog och debatt. Kommissionen ombeds att på Internet offentliggöra detaljerade uppgifter om bidragstilldelningen (belopp och mottagare) för samtliga åtgärder.

Rubrik 4 – EU som global aktör

28.  Europaparlamentet anser att EU snabbare och mer strategiskt kan och bör engagera sig i globaliseringsprocessen. Parlamentet föreslår att beloppen från det preliminära budgetförslaget återinförs för ett antal budgetposter och utökas utöver detta preliminära budgetförslag, när det gäller betalningar och åtaganden, inom några områden i syfte att få fart på EU-verksamheten genom gemenskapsprogram inom områdena för utrikespolitiken, utvecklingsbistånd och humanitärt bistånd, samt affärsmässigt och vetenskapligt utbyte med oerhört viktiga nya framväxande ekonomier som Kina och Indien.

29.  Europaparlamentet konstaterar att den nya rättsliga ramen för EU:s externa åtgärder också medför en ny budgetstruktur. Parlamentet välkomnar i allmänhet instrumentförenklingen och den nya budgetkontoplan som föreslås tillsammans med denna. Parlamentet välkomnar vidare att det läggs fram ett separat instrument för mänskliga rättigheter och demokrati vilket kräver en ändring av kontoplanen i det preliminära budgetförslaget. Parlamentet kan dock inte acceptera att ett antal av de föreslagna förändringarna minskar insynen för antingen sektorer och/eller regioner och länder, och parlamentet har i detta sammanhang infört nödvändiga ändringar. Parlamentet uppmanar kommissionen att också tillhandahålla en fördelning per verksamhet och föranslutningsland och att för öppenhetens skull tillämpa samma kontoplan för alla motsvarande budgetposter. Europaparlamentet uppmanar dessutom kommissionen att regelbundet tillställa budgetmyndigheten en uppföljningsrapport om framstegen för såväl de två nya medlemsstaterna som föranslutningsländerna.

30.  Europaparlamentet är oroat över att utökningen av verksamheter inom den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP) inte har åtföljts av ökad demokratisk ansvars- och redovisningsskyldighet samt granskning från parlamentets sida. Föreslagna budgetändringar söker främja en högre grad av insyn och samarbete i detta hänseende.

Rubrik 5 – administration

31.  Europaparlamentet motsätter sig bestämt rådets synsätt i förslagen till förklaringar, som bifogats budgetförslaget, om administrativa resurser vilket förespråkade en nedskärning med 200 tjänster i EU-institutionerna, främst inom kommissionen, under 2008 och ytterligare 500 tjänster mellan 2008 och 2010.

32.  Europaparlamentet beslutar att återinföra de belopp som rådet skurit ned när det gäller kommissionens administrativa utgifter, inbegripet för tjänsteförteckningen, i syfte att möjliggöra en ordentligt fungerande verksamhet. Parlamentet för dock 50 miljoner EUR till reserven med följande fyra villkor för ett frigörande:

   Ett åtagande om att genomföra en granskning före den 30 april 2007 och tillhandahålla en bedömning av sina personalbehov på medellång sikt och en detaljerad rapport om kommissionens bemanning av stöd och samordningsfunktioner för alla arbetsorter.
   Ett åtagande om att fastställa ett förbättrat förfarande i linje med ramavtalet för att inkludera parlamentets lagstiftnings- och budgetprioriteringar i sitt lagstiftnings- och arbetsprogram i syfte att möjliggöra en presentation inför parlamentet i februari 2007 av unionens arbetsprogram.
   En överenskommelse om ett gemensamt program för förenkling av unionens regelsystem.
   Ett åtagande om att tillhandahålla en lägesbeskrivning när det gäller genomgången av alla regelverk som ännu inte genomförts, inklusive en rapport om kommissionens åtgärder för att förbättra införlivandet av EU-lagstiftningen i nationell lagstiftning för att tillse att kriteriet att stärka konkurrenskraften tillmötesgås.

33.  Europaparlamentet anser att Europeiska gemenskapernas byrå för uttagningsprov för rekrytering av personal (EPSO) skall införa radikala förändringar i sina verksamhetsmetoder i syfte att snabbare kunna erbjuda institutionerna ett större antal godkända sökande som är bättre lämpade för institutionernas behov.

o
o   o

34.  Europaparlamentet noterar de yttranden som de specialiserade utskotten röstat igenom och som återfinns i betänkande A6-0358/2006.

35.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution, tillsammans med ändringarna av och ändringsförslagen till avsnitt III i förslaget till allmän budget, till rådet och kommissionen samt till övriga berörda institutioner och organ.

(1) EGT L 253, 7.10.2000, s. 42.
(2) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.
(4) EGT C 172, 18.6.1999, s. 1. Avtalet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådet beslut 2005/708/EG (EUT L 269, 14.10.2005, s. 24).
(5) Antagna texter P6_TA(2006)0221.
(6) EUT C 321, 31.12.2003, s. 1.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy