Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2006/2018B(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0356/2006

Předložené texty :

A6-0356/2006

Rozpravy :

PV 24/10/2006 - 14
CRE 24/10/2006 - 14

Hlasování :

PV 26/10/2006 - 6.3
CRE 26/10/2006 - 6.3
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2006)0452

Přijaté texty
PDF 451kWORD 149k
Čtvrtek, 26. října 2006 - Štrasburk
Návrh souhrnného rozpočtu na rok 2007 (oddíly I, II, IV, V, VI, VII a VIII)
P6_TA(2006)0452A6-0356/2006

Usnesení Evropského parlamentu o návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2007, oddíl I – Evropský parlament, oddíl II – Rada, oddíl IV – Soudní dvůr, oddíl V – Účetní dvůr, oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor, oddíl VII – Výbor regionů, oddíl VIII A – Evropský veřejný ochránce práv, oddíl VIII B – Evropský inspektor ochrany údajů (C6-0300/2006 – 2006/2018B(BUD))

Evropský parlament,

-   s ohledem na článek 272 Smlouvy o ES,

-   s ohledem na rozhodnutí Rady 2000/597/ES, Euratom ze dne 29. září 2000 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství(1),

-   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(2),

-   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení(3),

-   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 6. května 1999 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a o zdokonalení rozpočtového procesu(4), a zejména na bod 26 této dohody,

-   s ohledem na své usnesení ze dne 15. března 2006 o pokynech pro rozpočtový proces pro rok 2007 – oddíly II, IV, V, VI, VII, VIII A a VIII B a na předběžný návrh odhadu příjmů a výdajů Evropského parlamentu (oddíl I) pro rozpočtový proces pro rok 2007(5),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 1. června 2006 o odhadu příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2007(6),

-   s ohledem na předběžný návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2007, který předložila Komise dne 3. května 2006 (SEK(2006)0531),

-   s ohledem na návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2007, který sestavila Rada dne 14. července 2006 (C6-0300/2006),

-   s ohledem na článek 69 a přílohu IV jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru a na stanoviska Výboru pro mezinárodní obchod, Výboru pro rozvoj, Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a Petičního výboru (A6-0356/2006),

A.   vzhledem k tomu, že rok 2007 je prvním rokem nového finančního rámce (2007–2013), pro který byl strop okruhu 5 (Správní náklady) stanoven ve výši 7 115 000 000 EUR v běžných cenách;

B.   vzhledem k tomu, že předběžný návrh rozpočtu (PNR) všech institucí ponechal pod stropem okruhu 5 finančního rámce pro rozpočtový rok 2007 rozpětí ve výši 160 750 000 EUR;

C.   vzhledem k tomu, že po rozhodnutí Rady je v návrhu rozpočtu (NR) rozpětí pod stropem okruhu 5 pro rok 2007 ve výši 285 190 000 EUR;

Obecný rámec

1.   souhlasí s Radou, že rozpočtová kázeň a zvyšování produktivity by měly být klíčovými zásadami pro všechny instituce; neshoduje s Radou v otázce plošného snížení prostředků; domnívá se, že požadavky na rozpočtové prostředky by měly být posuzovány případ od případu a že výsledkem takového přístupu by byl jasný a přesnější obraz skutečných potřeb a priorit každé instituce;

2.   opakuje skutečnost, že při respektování zásady ročního rozpočtu a jeho správní povahy by měly instituce zvolit operativnější, víceletý a na jednotlivých činnostech založený přístup; je přesvědčen, že tento přístup realističtěji a efektivněji odráží krátkodobý a střednědobý vývoj a požadavky institucí;

3.   očekává, že instituce zajistí, aby politiky a činnosti financované daňovými poplatníky byly pro občany skutečným přínosem a aby byly rozpočtové prostředky používány v souladu se zásadami řádného finančního řízení a nákladové efektivnosti; rozhodl se proto omezit zvýšení rozpočtu na rok 2007 na 4,79 %, a to bez nákladů na rozšíření;

4.   upozorňuje na to, že v průběhu let se u řady institucí ustálila praxe, že značně vysoké rezervy se staly trvalým rysem jejich odhadů příjmů a výdajů, a důsledkem toho byla vysoká částka sběrného převodu a někdy i rušení prostředků; připouští, že je obezřetné mít určité přiměřené rezervy, ale pokládá za nevhodné mít za normálních okolností, a zejména v situaci, kdy se proces nákupu a nabývání budov začíná zpomalovat, nerealisticky nadhodnocené rezervy;

5.   rozhodl se ponechat rozpětí pod stropem okruhu 5; doporučuje obnovit částku 30 389 840 EUR ze 47 812 781 EUR, o které Rada snížila rozpočet ostatních institucí (s výjimkou Komise);

6.   je toho názoru, že za normálních okolností by měla politika nákupu kanceláří a budov dále pokračovat, zejména proto, že dlouhá léta tato politika velmi dobře sloužila zájmu Evropského parlamentu, vedla k úsporám a tím umožňovala financovat jiné projekty; je však toho názoru, že některé instituce možná provádějí tuto politiku jen proto, aby získaly majetek; žádá, aby tato politika brala v úvahu podpůrné doklady, jako je plocha/velikost kancelářských prostor na zaměstnance, a aby přikládala patřičnou pozornost značným nákladům, např. na zabezpečení a údržbu, zejména vzhledem k tomu, že náklady na budovy představují 16 % prostředků v okruhu 5; trvá na tom, že u každého budoucího návrhu na získání nemovitosti by měly instituce předložit odhad dalších souvisejících nákladů vyplývajících z tohoto návrhu ve střednědobém výhledu; doporučuje uskutečňovat politiku dlouhodobého plánování investic do nemovitostí namísto ročního plánu;

7.   vítá skutečnost, že instituce přijaly novou nomenklaturu, díky které je podoba rozpočtových dokumentů pro občany srozumitelnější a transparentnější, ale domnívá se, že by se i tak mohla dále zlepšovat;

8.   zjistil, že pro instituce je někdy obtížné sehnat na pracovním trhu potřebné pracovníky s určitými odbornými dovednostmi, například účetní a pracovníky v oboru informačních technologií; zaznamenává stále rostoucí tendenci přijímat dočasné zaměstnance a zadávání určitých služeb externím subjektům; domnívá se, že je namístě se zabývat obecným přístupem, který by měly instituce uplatňovat, pokud jde o zadávání prací externím subjektům a přijímání dočasných smluvních zaměstnanců;

9.   vyzývá instituce k restrukturalizaci překladatelských služeb a zejména množství a rozsahu textů k překladu; žádá instituce, aby předložily zprávu o nákladové efektivnosti svých překladatelských služeb;

10.   je toho názoru, že instituce by měly poskytovat více informací o plnění svých stěžejních úkolů, aby odůvodnily čerpání svých finančních zdrojů; zdůrazňuje potřebu sledovat, zda dodatečné prostředky vedou k větší či menší účelnosti a účinnosti institucí; domnívá se, že vedle zpráv o plnění rozpočtu by měly instituce podávat informativnější zprávy týkající se jednotlivých činností, které by měly být předkládány rozpočtovému orgánu každoročně do prvního zářijového týdne. Tyto zprávy by bylo možno využít k podání přesnějšího vysvětlení jakýchkoli dodatečných žádostí o finanční prostředky a zároveň by umožnily rozpočtovým orgánům učinit racionálnější rozhodnutí o přidělení těchto prostředků;

11.   je zklamán tím, že ne všechny instituce jsou ochotny vyvinout maximální úsilí o to, aby přesuny pracovníků byly schůdným řešením; vítá snahu některých institucí – zejména správy Parlamentu, jakkoli ve velmi omezené míře – úspěšně uskutečňovat politiku přesunu pracovníků již řadu let; doporučuje, aby v příštích letech instituce zajistily, že politika přesunu pracovníků bude nedílnou součástí postupu plánování při přípravě každoročního odhadu příjmů a výdajů, a bude zabezpečeno, že požadované lidské zdroje budou v souladu s provozními požadavky;

12.   konstatuje, že žádosti o další zaměstnance vyplývají z procesu rozšíření, který je i nadále hlavní prioritou; souhlasí s přístupem Rady schválit veškerá nová pracovní místa související s rozšířením; domnívá se však, že je třeba poskytnout více informací o tom, jak budou další zaměstnanci efektivně rozmístěni, zejména s cílem zajistit, aby nově přijatí pracovníci byli skutečně zaměstnáváni k plnění úkolů souvisejících s rozšířením;

13.   tvrdí, že by se prostředky měly v maximální možné míře vztahovat ke konkrétním činnostem, aby nedocházelo k rušení prostředků a sběrnému převodu na konci roku;

14.   nesouhlasí s rozhodnutím Rady zvýšit "standardní snížení" na relativně vysokou úroveň a vzít za jeho základ současnou míru neobsazených pracovních míst, protože tento krok by mohl vést ke zbytečným problémům, zejména v případě, kdy by úspěšní kandidáti nemohli být zaměstnáni z důvodu nedostatku prostředků;

15.   doporučuje, aby mezi institucemi probíhaly takové formy spolupráce, které následně vytvoří synergický efekt a přispějí k větším finančním úsporám a větší účinnosti, a zároveň pomohou občanům lépe pochopit roli EU v jejich každodenním životě;

16.   naléhá na instituce, aby uplatňovaly harmonizovanější a standardnější přístup při vypracovávání svých odhadů příjmů a výdajů, včetně jasných a přesných odůvodnění, protože tento prvek by usnadnil jejich analýzu;

Oddíl I – Evropský parlament
Výše rozpočtu

17.   vyzývá předsednictvo, aby se v příštích letech znovu zabývalo otázkou 20% stropu v rámci okruhu 5, který si Parlament sám uložil, s ohledem na vývoj a z něj vyplývající požadavky Parlamentu pro rok 2009 a následné období;

18.   lituje toho, že rozpočtový orgán se nedočkal ze strany správy žádné odezvy na svůj požadavek týkající se minimalizace nákladů v oblastech, v nichž dochází ke zbytečným výdajům v důsledku toho, že Parlament má tři pracovní místa; připomíná, že náklady na tuto geografickou rozptýlenost představují přibližně 16 % celkových výdajů Parlamentu; žádá, aby správa předložila zprávu o počtu úředníků, kteří jsou ve Štrasburku po dobu plenárního zasedání potřeba;

19.   bere na vědomí návrh na změnu schválený předsednictvem dne 6. září 2006, v němž se navrhuje stanovit maximální částku pro rozpočet ve výši 20 % okruhu 5, což znamená zvýšení oproti rozpočtu na rok 2006 o 7,72 %; poukazuje na to, že částka sběrného převodu v roce 2005 dosáhla 123 800 000 EUR a v roce 2006 se očekává přebytek kolem 100 000 000 EUR; upozorňuje poslance na své výše uvedené usnesení ze dne 1. června 2006 (body 1 a 2), v němž se uvádí, že rozpočet by měl vycházet z realistických požadavků;

20.   po důkladném prozkoumání rozpočtových požadavků Parlamentu se rozhodl stanovit konečnou výši rozpočtu Parlamentu na 1 397 460 174 EUR – tato částka odpovídá 5,74 % zvýšení oproti rozpočtu na rok 2006, a zaznamenává tak snížení rozpočtu Parlamentu o 25 539 826 EUR pod 20 % okruhu 5; zdůrazňuje, že výše uvedené skutečnosti nijak neomezují právo Parlamentu využít v plné míře strop, který si sám stanovil, pro rok 2007 a následující roky; pevně věří, že tato výše rozpočtu v žádném směru neomezí schopnost orgánu nadále pracovat a fungovat účinným způsobem;

Informační a komunikační politika

21.   znovu potvrzuje svůj obecný přístup v tom smyslu, že by Evropský parlament měl pokračovat ve svém úsilí směřujícím k vypracování efektivní a uživatelsky vstřícné informační strategie, jejímž hlavním cílem bude zlepšit vztah mezi Evropským parlamentem a evropskými občany; domnívá se, že tohoto cíle lze dosáhnout pouze na základě zprávy o celkovém konceptu pro informace a komunikaci s občany a poté, co bude vypracována analýza přínosu každého informačního nástroje;

22.   rozhodl se pozměnit nomenklaturu a vytvořit dvě nové rozpočtové položky pro návštěvnické centrum a pro WebTV v zájmu zvýšení finanční průhlednosti a rozšíření možností kontroly;

23.   bere na vědomí návrhy předsednictva uvolnit z rezervy na informační a komunikační politiku částku 6 700 000 EUR vyčleněnou na projekt Web TV; rozhodl se ponechat částku 6 700 000 EUR, kterou předsednictvo přidělilo na Web TV, v kapitole 10 4 ("Rezerva na informační a komunikační politiku"), a stejně tak i 5 pracovních míst souvisejících s tímto projektem, a to do doby, než bude rozpočtovému orgánu předložen prototyp kanálu, jeho obsah a náklady projektu včetně struktury a úrovně zapojení politických skupin ve vymezování obsahu programů ke konečnému rozhodnutí;

24.   lituje toho, že v minulých letech zjevně došlo ke zbytečným prodlevám při uskutečňování projektu celkového zlepšení návštěvnického programu; poukazuje na to, že otázky související s touto službou jsou velmi důležité pro zlepšení vztahu mezi poslanci a voliči v jejich volebních obvodech; domnívá se, že bezprostřední kontakt s evropskými občany má prospěšný multiplikační efekt na to, jak evropští občané vnímají Evropský parlament;

25.   opakuje výzvu – vyslovenou v bodě 37 svého usnesení ze dne 1. června 2006 – k okamžitým krokům s cílem vyřešit citlivou otázku nevyčerpané částky 5 000 000 EUR na návštěvnický program; vítá rozhodnutí předsednictva přijmout návrh revize předpisů pro návštěvnické skupiny, který předložili kvestoři a který zvyšuje částku, která je k dispozici na krytí nákladů na návštěvnické skupiny, a zvyšuje počet návštěvníků na jednoho poslance na 100; oceňuje také předání budovy D4, v níž je umístěno návštěvnické centrum, před termínem; žádá generálního tajemníka, aby do konce března 2007 informoval rozpočtový orgán o dopadu uplatňování nových předpisů a o účinnosti daného systému;

26.   zdůrazňuje, že přijímání skupin návštěvníků by mělo probíhat za těch nejlepších podmínek; žádá proto správu, aby se pečlivě zabývala praktickými záležitostmi, jako jsou přístup do nového návštěvnického střediska, podmínky pro návštěvu jednacího sálu a dostupnost zasedacích místností;

27.   oceňuje úsilí, které vyvíjí správa s cílem napravit nedostatky v oddělení pro návštěvníky; vyzývá však správu, aby se zabývala stížnostmi týkajícími se skutečnosti, že nejsou k dispozici průchody pro přijímání návštěvníků;

28.   rozhodl se vyslovit souhlas s níže uvedenými návrhy předsednictva týkajícími se různých prostředků:

   - přidělit navíc částku 2 700 000 EUR na návštěvnický program,
   - přidělit částku 6 800 000 EUR na zařízení prostor návštěvnického centra, z této částky se převádí 2 600 000 EUR z kapitoly 104 ("Rezerva na informační a komunikační politiku"),
   - ponechat v kapitole 104 ("Rezerva na informační a komunikační politiku") částku 15 700 000 EUR na audiovizuální vybavení budovy D5;

29.   potvrzuje rozhodnutí předsednictva o iniciativě občanského fóra "Agora", které bude zřízeno na zkušební dobu; žádá předsednictvo, aby před realizací tohoto projektu informovalo o předpokládaných nákladech a obsahu celé iniciativy;

Rozšíření

30.   potvrzuje rozhodnutí zapsat do rozpočtu částku ve výši 48 000 000 EUR na výdaje v souvislosti s rozšířením (o Rumunsko a Bulharsko) v těchto položkách:

   1. výdaje na zaměstnance pro nové poslance (35 Rumunů a 18 Bulharů);
   2. zaměstnanci navíc (zbývajících 113 z 226 stálých pracovních míst a 22 dočasných pracovních míst pro politické skupiny);
   3. tlumočení a konferenční technici;
   4. zařízení a nábytek;
   5. provozní výdaje;
   6. informace a financování politických skupin a stran podle příslušných předpisů;

31.   vyzývá správu, aby zajistila, že během procesu přijímání pracovníků v souvislosti s rozšířením nedojde ke stejným prodlevám, jakých jsme byli svědky při rozšíření o EU-10; žádá správu, aby aktualizovala a pravidelně předkládala rozpočtovému orgánu zprávu o přijímání pracovníků v souvislosti s rozšířením;

Plán pracovních míst

32.   upozorňuje, že stabilizace plánu pracovních míst společně s přesouváním pracovníků jsou i nadále klíčovými cíli strategického plánování přijímání pracovníků v plánu pracovních míst pro rok 2007; trvá na tom, že je nutno vytvořit štíhlejší organizační strukturu, zejména racionalizací nových míst, stanovením prioritních cílů a ukončením činností, které nejsou stěžejními činnostmi a nevyplývá z nich žádný přínos; znovu potvrzuje, že obsazování míst uvolněných v důsledku odchodu do důchodu nebude obecně pokládáno za automatický postup;

33.   konstatuje, že po návrhu změny předloženém předsednictvem činila výše prostředků na požadovaná nová pracovní místa – před opatřením v podobě přesunu pracovníků – 3 062 347 EUR, což odpovídá 106 pracovním místům; po přesnějším posouzení odůvodnění těchto míst se domnívá, že celková částka výrazně převyšuje základní požadavky Parlamentu pro rok 2007, a schválil proto tato nová místa:

   - irština: 3 místa AD 5 (právníci-lingvisté), 3 místa AD 5 (překladatelé) a 3 místa AST 3;
   - internalizace (dřívější pomocní zaměstnanci pro potřeby zasedání): 4 místa AST 1 (audiovizuální služby);
   - komitologie: 5 míst AD 5 a 2 místa AST 3;
   - zdokonalování tvorby právních předpisů: 1 místo AD 5;
   - rozpočtová kontrola: 1 místo AD 5 a ředitelství D: 1 místo AST 3;
   - rozšíření budovy KAD: 1 místo AD 5 a 2 místa AST 3, z nichž jedno je v rezervě;
   - Web TV: 1 místo AD 9, 2 místa AD 5 a 3 místa AST 3 v rezervě;
   - EMAS: 1 AST 3;

34.   rozhodl se uvolnit z rezervy tato místa:

   - internalizace (dřívější pomocní zaměstnanci pro potřeby zasedání): 8 míst AST 1 (audiovizuální služby), 4 místa AD 5 a 4 místa AST 1, z nichž 2 místa AD 5 a 2 místa AST 1 zůstávají v rezervě (zápisy a doslovný záznam) a 4 dočasná místa AD 5 (učitelé);
   - údržba budov: 3 místa AST 3, z nichž jedno zůstává v rezervě;
   - návštěvnické centrum: 1 místo AD 5 a 1 místo AST 3;
   - ostatní: 1 místo AST 3 (audiovizuální sektor) a 1 místo AST 3 (lékařská služba);
   - zrušení zbývajících 47 míst umístěných do rezervy;

35.   rovněž rozhodl učinit nezbytná opatření dostupná pro vytvoření dvou pracovních míst AD5 pro základní interní komunikaci; rovněž souhlasil, že tři dočasná místa AD5 na dobu určitou a jedno dočasné místo AST3 na dobu určitou bude v právní službě převedeno na dočasné místo na dobu neurčitou z toho důvodu, že orgán přikládá důležitost zlepšení kvality právních předpisů;

36.   je si vědom toho, že přesun do vyšší třídy je základním prvkem pro motivaci zaměstnanců; upozorňuje však, že by tento postup měl být vždy v souladu se služebním řádem; bere na vědomí přesuny do vyšších tříd, o které požádala správa, a rozhodl se potvrdit přesuny do vyšší třídy, o které požádalo předsednictvo pro stálé a dočasné zaměstnance: 2 místa AST 2 do AST 3, 168 míst AST 3 do AST 4, 15 míst AST 4 do AST 5, 205 míst AST 5 do AST 6, 225 míst AST 6 to AST 7, 30 míst AST 7 do AST 8, 25 míst AST 8 do AST 9, 10 míst AST 10 do AST 11, 57 míst AD 5 do AD 6, 19 míst AD 7 do AD 8, 25 míst AD 12 do AD 13, 2 místa AD 13 do AD 14 a 1 místo AD 10 do AD 11, 1 místo AD 8 do AD 9, 2 místa AST 7 do AST 8, 1 místo AST 5 do AST 6, 1 místo AD 8 do AD 10, 1 místo AD 6 do AD 10 a 1 místo AD 8 do AD 9;

37.   rozhodl se rovněž potvrdit přesuny do vyšší třídy, o které požádaly politické skupiny: 8 míst AD 12 do AD 13, 9 míst AD 11 do AD 12, 6 míst AD 10 do AD 11, 1 místo AD 9 do AD 10, 4 místa AD 6 do AD 7, 9 míst AD 5 do AD 6, 10 míst AST 10 do AST 11, 1 místo AST 9 do AST 10, 5 míst AST 8 do AST 9, 5 míst AST 7 do AST 8, 14 míst AST 6 do AST 7, 14 míst AST 5 do AST 6, 1 místo AST 4 do AST 5, 9 míst AST 3 do AST 4, 7 míst AST 2 do AST 3, 2 místa AST 1 do AST 2;

38.   rozhodl se potvrdit tyto přeměny pracovních míst a uvolnit odpovídající prostředky pro:

   - čtyři místa AST 3 na AD 5,
   - 2 dočasná místa na dobu určitou AST a 2 dočasná místa na dobu určitou AD 5 na dočasná místa na dobu neurčitou;

39.   oceňuje snahu generálního tajemníka přinejmenším iniciovat uplatňování postupu přesouvání v příštích třech letech; je přesvědčen, že s potřebnou spoluprací a odhodláním všech zainteresovaných by se tento postup mohl rozvinout a nabýt většího rozsahu; v návaznosti na dohodovací řízení s předsednictvem ze dne 5. října 2006 rozhodl zrušit do 1. ledna 2007 15 míst plánu pracovních míst Evropského parlamentu; žádá správu, aby v souladu s přijatým schématem přesunu zaměstnanců zajistila, že všechna místa, která budou uvolněna nebudou automaticky obsazena dříve, než bude vypracováno vyhodnocení potřeb; domnívá se, že přesun dalších 10 míst bude možné uskutečnit nejpozději do prvního čtení rozpočtu na rok 2008: z těchto 10 míst se předpokládá, že bude vytvořen omezený počet 6 míst na posílení finančního řízení, 1 místo bude vyhrazeno výhradně na řízení příspěvků poslancům a 1 místo ze zbývajícího počtu bude vyhrazeno oddělení pro lidská práva;

40.   poukazuje na to, že se výše prostředků na plán pracovních míst ve změněné podobě tedy snížila z 2 760 616 EUR na 1 608 096 EUR, tj. úspory činí 1 152 520 EUR;

41.   vítá skutečnost, že v uplynulých letech se úspěšně rozvíjelo vzdělávání a vstupní školení, které pro zaměstnance zajišťovala Evropská škola veřejné správy, včetně kurzů týkajících se mobility a přesouvání pracovníků;

42.   lituje nicméně, že dosud nebylo uspokojivě koncipováno vstupní školení pro asistenty poslanců; žádá generálního tajemníka, aby ve spolupráci s Evropskou školou veřejné správy připravil zvláštní školicí programy pro asistenty poslanců;

43.   vítá skutečnost, že program stáží pro osoby se zdravotním postižením uvedený v pokynech pro rok 2007 byl koncipován a uspokojivě se rozvíjí;

Politika v oblasti nemovitostí

44.   konstatuje, že předsednictvo ve svém návrhu na změnu ze dne 7. září 2006 navrhlo zapsat do rezervy na budovy k částce 50 000 000 EUR požadované v odhadu příjmů a výdajů Parlamentu ještě dalších 19 000 000 EUR; po posouzení plánu investic do nemovitostí na rok 2007 se domnívá, že částka 19 000 000 EUR není v této fázi realistickým požadavkem; rozhodl se zachovat v rezervě pro předběžné prostředky na budovy částku 50 000 000 EUR na pokrytí investic orgánu do nemovitostí – Kapitola 105 ("Předběžné prostředky na budovy");

45.   vyzývá správu Parlamentu, zejména po "zkušenostech ze Štrasburku", aby uplatňovala při nákupu budov přísnější, zcela nenapadnutelné a transparentní postupy;

46.   konstatuje, že prostředky, které je nutno přidělit do položky, která byla nově vytvořena v rozpočtu na rok 2006 pro informační kanceláře (článek 325), ještě nebyly uvolněny z důvodu omezení nomenklatury; vyzývá správu, aby každoročně předkládala podrobné rozdělení výdajů souvisejících s informačními kancelářemi, a to jako přílohu k návrhu výdajů;

47.   je toho názoru, že dohoda s Komisí o řízeném způsobu nabývání budov, včetně vylepšení, úprav a údržby, zejména informačních kanceláří v členských státech, by měla být přezkoumána a přehodnocena; očekává, že rozpočtovému orgánu bude předložena zpráva na toto téma nejpozději v březnu 2007;

48.   zcela jednoznačně prohlašuje, že plně podpoří vynaložení jakýchkoli nevyužitých prostředků v rámci 20% okruhu 5 – formou opravných rozpočtů – v případě, že Parlament bude potřebovat dodatečný zdroj finančních prostředků na nepředvídané výdaje, zejména v souvislosti s nákupem a nabytím nezbytných nových budov;

49.   připomíná správě, že v bodě 20 svého usnesení ze dne 26. září 2006 o udělení absolutoria za rok 2004: Oddíl I – Evropský parlament(7) žádal o vypracování zprávy o tom, zda by bylo proveditelné zřídit "evropský úřad pro budovy", který by odpovídal za výstavbu a údržbu budov orgánů a institucí EU a žádá, aby byla tato zpráva předložena Rozpočtovému výboru;

50.   bere na vědomí žádost předsednictva přidělit konkrétní částku na nákup níže uvedených budov a rozhodl se schválit:

   - další 4 000 000 EUR na rozšíření budovy KAD v Lucemburku;
   - částku 7 832 000 EUR na zařízení a modernizaci budovy D4 vzhledem k jejímu předání před termínem;
   - částku 350 000 EUR na úpravy jednacího sálu v Bruselu v souvislosti s přistoupením Rumunska a Bulharska;

51.   domnívá se, že Parlament by měl začít  co nejdříve uplatňovat v praxi normy environmentálního managementu  a program kontroly; znovu opakuje svoji vyzvu zpřísnit politiku úspor nákladů na energii, zejménana nákladů na klimatizaci v létě;

Bezpečnost

52.   vítá úsilí belgických orgánů o zajištění bezpečnosti v okolí Parlamentu; je toho názoru, že náklady na bezpečnost v budovách Parlamentu se stávají neúnosnými a rozhodl se zapsat 10 % příslušných prostředků do kapitoly 100 ("Předběžné položky"); je ochoten uvolnit tyto prostředky, jakmile mu bude předložena zpráva obsahující posouzení účinnosti a kvality poskytovaných služeb vzhledem k nákladům a rizik spojených s činností Parlamentu ve třech pracovních místech;

Mnohojazyčnost

53.   uznává, že mnohojazyčnost je pro instituce důležitá a má praktický dosah; soudí, že tato služba má zásadní význam pro práci poslanců i pro občany;

54.   chápe těžkosti spojené s řízením tak obrovských výdajů, které představují přibližně 33 % celkových výdajů Parlamentu; zastává názor, že pokud má být tato služba řízena efektivně, je třeba více disciplíny a kontroly; vítá, že předsednictvo dalo podnět k sepsání souhrnu osvědčených postupů; doporučuje však, aby pravidla pro mnohojazyčnost obsahovala i sankce a pokuty za nezodpovědné používání nebo zneužívání těchto služeb, ať už se ho dopustí kdokoli; rozhodl se zapsat 3 000 000 EUR do rezervy; požaduje, aby správa vypracovala studii proveditelnosti týkající se "poradny", která by poslancům podávala oficiální výklad pravidel;

55.   rozhodl se, že pokud jde o irštinu, budou schváleny tyto prostředky;

   - částka 100 000 EUR v položce 1420 Externí služby;
   - částka 150 000 EUR v položce 3240 Úřední věstník;
   - částka 112 000 EUR v položce 2100 Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru;
   - částka 50 000 EUR v položce 3222 Výdaje na archivní fond;

Asistence a služby poskytované poslancům

56.   bere na vědomí zprávu generálního tajemníka o závěrečném hodnocení akce "Nastavit vyšší laťku", která obsahuje i výsledky průzkumu, jak kvalitní jsou služby poskytované poslancům; souhlasí s tím, že došlo k nezbytným strukturálním změnám a že hlavních cílů programu zlepšování podpory poskytované orgánům a poslancům Parlamentu bylo celkově dosaženo; je znepokojen tím, že z výsledků průzkumu vyplynulo, že poslanci často nemají o dostupných službách dostatek informací; vyzývá generálního tajemníka, aby do 15. prosince 2006 zahájil informační strategii, která by tento problém vyřešila;

57.   nadále zastává názor, že zdroje i specializovaný interní personál Parlamentu lze využívat lépe, zejména pokud se jedná o rozsáhlé parlamentní zprávy;

58.   naléhavě vyzývá správu, aby posoudila, zda by poslancům neměl být poskytnut rozsáhlý informační základ o všech tématech a otázkách, s nimiž se setkávají při výkonu svých povinností; tyto informace, které by měla poskytovat výzkumná oddělení Parlamentu, by poslancům umožnila zaujímat v komplikovaných otázkách jasné stanovisko;

59.   bere na vědomí zlepšení kontroly nad prováděním rozpočtu EU při hlasování o rozpočtu; žádá příslušné výbory, aby prověřily možnost ustavení struktury a postupu pro hodnocení provádění rozpočtu v roce 2007 prostřednictvím specializovaných výborů; tím se rovněž napomůže přípravě revize rozpočtu v letech 2008-2009; žádá generálního tajemníka, aby usnadnil logistiku (místnosti a tlumočení) pro pořádání pravidelných monitorovacích schůzek na základě priorit, které stanoví příslušné výbory,

60.   vzal na vědomí závěry hodnotící zprávy o získávání odborného poradenství (bod 320); konstatuje, že došlo k celkovému rozšíření této služby; tvrdí však, že tato služba by mohla být efektivnější, zejména s ohledem na to, že příslušné poradenství není vždy dodáno včas; rozhodl se uvolnit 1 500 000 EUR z rezervy a ponechat v rezervě 500 000 EUR;

61.   vybízí generálního tajemníka, aby pravidelně prováděl audit služeb poskytovaných poslancům, zejména pokud jde o počítače, cestovní kancelář, telefony, služební vozy a právní služby;

62.   domnívá se, že informační technologie jsou zásadním a základním prvkem kvalitní činnosti poslanců a jejich zaměstnanců; konstatuje, že došlo ke zlepšení poskytovaných služeb, ale domnívá se, že poslanci ani nyní nedostávají hodnotu odpovídající vynaloženým finančním prostředkům; rozhodl se zapsat 2 000 000 EUR z bodu 2102 ("Externí pomoc") do rezervy v souvislosti s provozem, vývojem a údržbou softwarových systémů;

Ostatní

63.   bere na vědomí záměr předsednictva vytvořit Euro-latinskoamerické parlamentní shromáždění (EUROLAT); posoudí tuto otázku, až bude mít k dispozici všechny potřebné informace, zejména v souvislosti s finančním dopadem;

64.   bere na vědomí dohodu o pravidlech projednávání ve výborech (komitologie), která vstoupila v platnost dne 23. července 2006; uznává význam, který bude nový regulační postup mít v budoucnosti pro Parlament v rámci rozhodovacího procesu; domnívá se, že je nezbytné řádně analyzovat, jakou pracovní zátěž tato dohoda přinese;

65.   opakuje svou podporu přijetí skutečného, smysluplného statutu asistentů poslanců, jak již dříve uvedl ve svém usnesení ze dne 1. června 2006; vyzývá Radu k přijetí konečného rozhodnutí, aby mohly být přiděleny nezbytné prostředky;

Oddíl IV – Soudní dvůr

66.   bere na vědomí opakované žádosti Soudního dvora o třetího korektora; v této fázi se rozhodl schválit přijetí smluvních zaměstnanců pro jednotlivé pivotní jazyky; rozhodl se odpovídajícím způsobem snížit prostředky zapsané v bodě 1406 ("Ostatní doplňkové služby (překladatelská a tlumočnická služba)"), které obvykle zahrnují zvláštní požadavky na korektury;

67.   souhlasí s Radou, pokud jde o schválení 111 přesunů do vyšších tříd, včetně 10 přesunů, které byly požadovány s ohledem na změnu administrativní struktury ESD, k níž dochází v souvislosti se vznikem nového ředitelství; konstatuje, že to nebude mít v budoucnu žádné rozpočtové důsledky;

68.   rozhodl se přijmout tato opatření v plánu pracovních míst:

   - vytvoření 5 nových stálých míst (3 místa AD 5 a 2 místa AST 3) kromě 10 nových míst, které již Rada schválila ve svém návrhu rozpočtu; těchto pět míst uzavře proces zahájený v roce 2004, jehož cílem je rozšířit podporu v oblasti informačních technologií (IT) v rámci oddělení pro IT a v oddělení pro finanční kontrolu a kontrolu ex ante;
   - vytvoření 115 stálých míst pro Rumunsko a Bulharsko;

69.   zastává názor, že zřízení nového Soudu pro veřejnou službu mělo pomoci snížit zátěž ostatních soudů; vyzývá Soudní dvůr, aby do března 2007 předložil zprávu o dopadu, který by mělo vytvoření nového Soudu pro veřejnou správu z hlediska nákladů na budovy, personál a jiné výdaje;

70.   rozhodl se omezit zvýšení prostředků v návrhu rozpočtu Soudního dvora v řadě oblastí, např. v oblasti informačních technologií, a zmrazit v roce 2007 výdaje v této oblasti; rozhodl se však zvýšit prostředky, které Rada uvolnila ve svém návrhu rozpočtu, o 4 633 400 EUR, což představuje zvýšení o 3,45 %, kromě nákladů v souvislosti s rozšířením;

Oddíl V – Účetní dvůr

71.   rozhodl se vytvořit dvě místa v oddělení lidských zdrojů, aby usnadnil modernizaci managementu, a zavazuje se vytvořit další dvě místa, která budou zapotřebí v rozpočtovém roce 2008;

72.   rozhodl se vytvořit jedno místo v oddělení odborného vzdělávání, aby mohly být realizovány vhodné vzdělávací programy pro nové auditory;

73.   rozhodl se proto přijmout tato opatření v plánu pracovních míst:

   - vytvoření 3 nových stálých míst (1 místo AST 3 a 2 místa AST 1) kromě 3 nových míst, které již Rada schválila ve svém návrhu rozpočtu;
   - vytvoření 41 stálých míst pro Rumunsko a Bulharsko;

74.   zastává názor, že Účetní dvůr zaostává v oblasti informačních technologií a že aby mohl řádně plnit své úkoly, musí svůj systém modernizovat; rozhodl se obnovit částku 518 000 EUR, kterou se Rada rozhodla škrtnout;

75.   rozhodl se zvýšit prostředky, které Rada uvolnila ve svém návrhu rozpočtu, o 3 579 729 EUR, což představuje zvýšení o 3,12 %, kromě nákladů v souvislosti s rozšířením;

Evropský hospodářský a sociální výbor a Výbor regionů

76.   domnívá se, že vytvoření společné administrativní služby je pro oba výbory prospěšné a že dosáhlo významných úspor v rozpočtu Evropských společenství; očekává, že oba výbory se do konce roku dohodnou na prodloužení tohoto partnerství nebo vyzkouší jiné druhy spolupráce;

77.   zastává názor, že oba výbory by mohly zvýšit svou efektivitu a mohly by se více soustředit na svou politickou činnost, pokud by byly některé úkoly zadány externím subjektům, například řidiči, služba v jednacím sále a personál tiskárny, a příslušní pracovníci byli přesunuti do jiných oddělení; trvá na tom, že je třeba reorganizovat stávající personál, aby bylo v budoucnosti možné lépe reagovat na potřeby, pokud jde o rozšiřování Unie nebo o posilování politické role výborů;

78.   bere na vědomí, že Výbor regionů zadal dvě nezávislá externí hodnocení společných služeb, která provedou pánové Joan COLOM i NAVAL a Robert REYNDERS, a vyzývá generálního tajemníka Výboru regionů, aby tyto zprávy předložil Rozpočtovému výboru Evropského parlamentu;

Oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor

79.   žádá Evropský hospodářský a sociální výbor, aby do 1. září každého roku předložil výroční zprávu o dopadu konzultací, které tento orgán poskytuje Evropskému parlamentu, Radě a Komisi;

80.   rozhodl se podpořit přesun ve výši 1 995 120 EUR z rozpočtu na rok 2006 určený k pokrytí části potřeb v roce 2007 a snižuje odpovídajícím způsobem požadavek na rok 2007;

81.   domnívá se, že má-li se Evropský hospodářský a sociální výbor vyrovnat s rostoucí pracovní zátěží, měl by omezit délku textů svých stanovisek a jiných zveřejněných textů, jako to učinily ostatní instituce;

82.   rozhodl se přijmout tato opatření v plánu pracovních míst:

   - vytvoření 5 nových stálých míst (1 místa AD 5 a 4 místa AST 3) kromě 13 nových míst, které již Rada schválila ve svém návrhu rozpočtu;
   - vytvoření 6 stálých míst pro Rumunsko a Bulharsko;

83.   rozhodl se zvýšit prostředky, které Rada uvolnila ve svém návrhu rozpočtu, o 1 529 115 EUR, což představuje zvýšení o 1,12 %, kromě nákladů v souvislosti s rozšířením;

Oddíl VII – Výbor regionů

84.   souhlasí s Radou, pokud jde o žádost o přesun pracovních míst do vyšších tříd v souvislosti s novým služebním řádem a rovněž pokud jde o žádost povýšit jednoho vedoucího Výboru regionů na místo ředitele pro společnou službu, pod podmínkou, že to nepovede ke zvýšení počtu zaměstnanců a že výsledkem tohoto přesunu nebude návrh na rozdělení služby, dokud nebude provedena hloubková a pečlivá analýza a vyhodnocení služby; domnívá se, že tak bude zaručeno spravedlivější řízení společného oddělení mezi Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů;

85.   bere na vědomí, že nebyla předložena žádost o nová místa v souvislosti s rozšířením o Bulharsko a Rumunsko;

86.   rozhodl se přijmout tato opatření v plánu pracovních míst:

   - vytvoření 3 nových stálých míst (2 místa AD 5 a 1 místo AST 3) a jednoho dočasného místa (AD 5) kromě 3 nových míst, které již Rada schválila ve svém návrhu rozpočtu;

87.   rozhodl se zvýšit prostředky, které Rada uvolnila ve svém návrhu rozpočtu, o 581 684 EUR, což představuje zvýšení o 2,53 %, kromě nákladů v souvislosti s rozšířením;

Oddíl VIII A – Evropský veřejný ochránce práv

88.   konstatuje, že veřejný ochránce práv požadoval pouze 10 přesunů do vyšších tříd, které Rada již schválila;

89.   rozhodl se omezit prostředky určené na bienální seminář národních ombudsmanů, jehož pořádání připadá letos na evropského veřejného ochránce práv, na 45 000 EUR;

90.   zvýšil prostředky na překlady, které Rada vyčlenila v návrhu rozpočtu, o 150 000 EUR;

Oddíl VIII B – Evropský inspektor ochrany údajů

91.   domnívá se, že odhad příjmů a výdajů by měl být přesnější, zejména pokud jde o zaměstnance a nové požadavky; žádá správu EP a Komisi, aby v rámci interinstitucionální dohody poskytla přiměřenou podporu při přípravě odhadu příjmů a výdajů na příští rozpočtový rok;

92.   rozhodl se přijmout tato opatření v plánu pracovních míst:

   - vytvoření 2 nových stálých míst (1 místo AD 9 a 1 místo AST 5) kromě 3 nových míst (1 místo AD 9, 1 místo AD 8 a 1 místo AD 7), které již Rada schválila ve svém návrhu rozpočtu;

93.   zvýšil prostředky, které Rada vyčlenila v návrhu rozpočtu, o 158 846 EUR, aby bylo možné udržet současný vývojový trend, který nyní představuje bez ohledu na opravný rozpočet růst o 38,28 %;

o
o   o

94.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení, k němuž jsou připojeny změny k oddílům I, II, IV, V, VI, VII, VIII A a VIII B návrhu souhrnného rozpočtu, Radě a ostatním dotčeným orgánům a institucím.

(1) Úř. věst. L 253, 7.10.2000, s. 42.
(2) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.
(4) Úř. věst. C 172, 18.6.1999, s. 1. Dohoda naposledy pozměněná rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady 2005/708/ES (Úř. věst. L 269, 14.10.2005, s. 24).
(5) Texty přijaté tohoto dne, P6_TA(2006)0090.
(6) Texty přijaté tohoto dne, P6_TA(2006)0241.
(7)1 Přijaté texty P6_TA(2006)0363.

Právní upozornění - Ochrana soukromí