Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2006/2018B(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0356/2006

Indgivne tekster :

A6-0356/2006

Forhandlinger :

PV 24/10/2006 - 14
CRE 24/10/2006 - 14

Afstemninger :

PV 26/10/2006 - 6.3
CRE 26/10/2006 - 6.3
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2006)0452

Vedtagne tekster
PDF 84kWORD 122k
Torsdag den 26. oktober 2006 - Strasbourg
Forslag til det almindelige budget 2007 (Sektion I, II, IV, V, VI, VII, VIII)
P6_TA(2006)0452A6-0356/2006

Europa-Parlamentets beslutning om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2007 - Sektion I, Europa-Parlamentet - Sektion II, Rådet - Sektion IV, Domstolen - Sektion V, Revisionsretten - Sektion VI, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg - Sektion VII, Regionsudvalget - Sektion VIII (A), Den Europæiske Ombudsmand - Sektion VIII (B), Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (C6-0300/2006 - 2006/2018(BUD))

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til EF-traktatens artikel 272,

-   der henviser til Rådets afgørelse 2000/597/EF, Euratom af 29. september 2000 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter(1),

-   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(2),

-   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning(3),

-   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forbedring af budgetproceduren(4), særlig punkt 26,

-   der henviser til sin beslutning af 15. marts 2006 om retningslinjerne for 2007-budgetproceduren for sektion II, IV, V, VI, VII, VIII (A) og VIII (B) og foreløbigt forslag til overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter (sektion I) for regnskabsåret 2007(5),

-   der henviser til sin beslutning af 1. juni 2006 om overslag over Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2007(6),

-   der henviser til det foreløbige forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2007, forelagt af Kommissionen den 3. maj 2006 (SEK(2006)0531),

-   der henviser til forslaget til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2007, vedtaget af Rådet den 14. juli 2006 (C6-0300/2006),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 69 og bilag IV,

-   der henviser til betænkning fra Budgetudvalget og udtalelser fra Udvalget om International Handel, Udviklingsudvalget, Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og Udvalget for Andragender (A6-0356/2006),

A.   der henviser til, at 2007 er det første år med den nye finansielle ramme (2007-2013), hvori loftet over udgiftsområde 5 (Administration) er fastsat til 7 115 000 000 EUR i løbende priser,

B.   der henviser til, at der i det foreløbige budgetforslag (FBF) for samtlige institutioner var en margen på 160 750 000 EUR under loftet for udgiftsområde 5 i de finansielle overslag for regnskabsåret 2007,

C.   der henviser til, at der i budgetforslaget (BF) efter Rådets afgørelse er en margen på 285 190 000 EUR under loftet for udgiftsområde 5 for 2007,

Generel ramme

1.   er enig med Rådet i, at budgetdisciplin og øget produktivitet bør være grundlæggende principper for samtlige institutioner; deler ikke Rådets opfattelse med hensyn til den generelle nedskæring; mener, at anmodninger om bevillinger bør vurderes fra sag til sag, hvilket ville give et klart og mere korrekt billede af de enkelte institutioners reelle behov og prioriteringer;

2.   understreger på ny, at budgettets etårighed og administrative karakter ganske vist bør respekteres, men at institutionerne samtidig bør følge en mere operationel, aktivitetsbaseret flerårig strategi; mener, at en sådan strategi vil give et mere realistisk og nøjagtigt billede af udviklingen i institutionerne og deres behov på kort og mellemlang sigt;

3.   forventer, at institutionerne sikrer, at politikker og aktiviteter, der finansieres af skatteyderne, giver borgerne en reel merværdi, og at budgetbevillingerne anvendes i overensstemmelse med principperne om forsvarlig økonomisk forvaltning og omkostningseffektivitet; har derfor vedtaget at begrænse budgetforhøjelsen i 2007 til 4,79 %, eksklusive de udvidelsesrelaterede udgifter;

4.   påpeger, at en række institutioner i årenes løb har sørget for, at der permanent var afsat meget store margener i deres overslag, hvilket har resulteret i udbredt anvendelse af opsamlingsoverførsler og undertiden også i bortfald af bevillinger; erkender, at det er fornuftigt at have passende margener, men finder det under normale omstændigheder uhensigtsmæssigt at have urealistisk brede margener, og især når processen med køb og erhvervelse af bygninger begynder at gå lidt langsommere;

5.   vedtager, at lade en margen blive stående under udgiftsområde 5; anbefaler genopførelse af 30 389 840 EUR af den nedskæring på 47 812 781 EUR, som Rådet har foretaget i de øvrige institutioners budgetter (med undtagelse af Kommissionens budget);

6.   er af den opfattelse, at politikken med at købe kontorer og bygninger under normale omstændigheder bør fortsættes, især fordi denne politik i årenes løb har tjent Parlamentets interesser godt, da den har givet besparelser, som har gjort det muligt at finansiere andre projekter; mener dog, at nogle institutioner muligvis fører denne politik alene for at komme i besiddelse af fast ejendom; kræver, at supplerende oplysninger som f.eks. kontorareal/volumen pr. ansat tages med i betragtning i forbindelse med denne politik, og at der tages behørigt hensyn til store udgiftsposter som f.eks. sikkerhed og vedligeholdelse, især fordi udgifter i forbindelse med bygninger tegner sig for over 16 % af udgiftsområde 5; understreger også, at institutionerne for hvert fremtidigt forslag om køb bør forelægge et overslag over de dermed forbundne supplerende udgifter på mellemlang sigt; anbefaler en politik med en flerårig plan for investering i fast ejendom i stedet for en årlig plan;

7.   glæder sig over, at institutionerne har vedtaget den nye kontoplan, som gør budgetdokumenterne lettere at forstå og mere gennemsigtige for borgerne, men mener, at den kunne blive endnu bedre;

8.   har bemærket, at institutionerne undertiden har problemer med at finde personale med særlige faglige kvalifikationer, som f.eks. regnskabskyndige og it-medarbejdere; bemærker den stadig stigende tendens til at ansætte folk i midlertidige stillinger og lade bestemte opgaver udføre på freelance-basis; mener, at der bør ses nærmere på den politik, institutionerne skal følge med hensyn til udførelse af opgaver på freelance-basis eller brug af kontraktansatte.

9.   opfordrer institutionerne til at omstrukturere oversættelsestjenesterne og især se på antallet og længden af dokumenter, der skal oversættes; anmoder institutionerne om at forelægge en rapport om deres oversættelsestjenesters omkostningseffektivitet;

10.   er af den opfattelse, at institutionerne bør fremlægge flere oplysninger om, hvordan de varetager deres hovedopgaver, for at begrunde deres brug af bevillinger; understreger nødvendigheden af at kontrollere, om supplerende bevillinger gør institutionerne mere eller mindre effektive og produktive; mener, at institutionerne ud over rapporter om budgetgennemførelsen bør udarbejde mere informative aktivitetsrelaterede rapporter, som bør forelægges budgetmyndigheden den første uge i september hvert år; er af den opfattelse, at sådanne rapporter kunne udnyttes til at give en bedre begrundelse for eventuelle supplerende anmodninger om bevillinger og dermed give budgetmyndigheden mulighed for at træffe en mere rationel afgørelse om tildeling af sådanne bevillinger;

11.   beklager, at ikke alle institutioner er indstillet på at gøre omrokering af stillinger til en praktisk anvendelig fremgangsmåde; glæder sig over de bestræbelser, der over en årrække er blevet udfoldet af nogle institutioner - bl.a. Parlamentets administration, om end i meget begrænset omfang - for at opnå gode resultater ved hjælp af omrokering; anbefaler, at institutionerne i de kommende år gør omrokering til en integrerende del af planlægningsproceduren i forbindelse med opstillingen af de årlige budgetoverslag, og på den måde sikrer, at de menneskelige ressourcer, der anmodes om, svarer til de operationelle behov;

12.   bemærker, at de fleste anmodninger om mere personale er en følge af udvidelsesprocessen, som fortsat har højeste prioritet; støtter Rådets politik med at godkende alle udvidelsesrelaterede nye stillinger; mener dog, at der skal gives flere oplysninger om, hvordan nyt personale rent faktisk anvendes, især for at sikre, at nye medarbejdere virkelig ansættes til at varetage udvidelsesrelaterede opgaver;

13.   fastholder, at bevillinger i videst mulig udstrækning skal relatere til specifikke aktiviteter for at undgå bortfald af bevillinger og opsamlingsoverførsler ved regnskabsårets slutning;

14.   er ikke enig i Rådets beslutning om at forhøje den "faste nedskæring" til et relativt højt niveau og basere den på den aktuelle sats for ledige stillinger, da dette kunne skabe unødvendige problemer, navnlig såfremt egnede kandidater ikke kan ansættes på grund af manglende bevillinger;

15.   anbefaler samarbejdsformer mellem institutionerne, som automatisk vil skabe synergi og bidrage til besparelser og større effektivitet, men som også vil hjælpe borgerne til bedre forståelse af EU's rolle i deres hverdag;

16.   opfordrer indtrængende institutionerne til at følge en mere harmoniseret og standardiseret fremgangsmåde ved opstillingen af deres overslag, omfattende klare og præcise begrundelser, da det ville gøre det lettere at analysere overslagene;

Sektion I - Europa-Parlamentet
Budgetniveau

17.   opfordrer Præsidiet til at tage det frivillige loft på 20 % af udgiftsområde 5 op til fornyet overvejelse i de kommende år under hensyntagen til udviklingen og Parlamentets deraf følgende behov i 2009 og derefter;

18.   beklager, at budgetmyndigheden ikke har fået nogen reaktion fra administrationen på anmodningen om minimering af omkostninger på områder med unødvendige udgifter som følge af, at Parlamentet har tre forskellige arbejdssteder; gør opmærksom på, at omkostningerne som følge af denne geografiske spredning anslås at udgøre 16 % af Parlamentets samlede udgifter; anmoder administrationen om at forelægge en rapport om antallet af tjenestemænd, hvis tilstedeværelse i Strasbourg er påkrævet under mødeperioderne;

19.   noterer sig Præsidiets ændringsskrivelse af 6. september 2006, hvori det foreslår, at der opstilles et budget, der dækker de maksimale 20 % af udgiftsområde 5, hvilket vil svare til en forhøjelse på 7,72 % i forhold til 2006-budgettet; påpeger, at opsamlingsoverførslen i 2005 var på 123 800 000 EUR, og at overskuddet i 2006 forventes at blive på ca. 100 000 000 EUR; henleder medlemmernes opmærksomhed på ovennævnte beslutning af 1. juni 2006 (punkt 1 og 2), hvori det fastslås, at budgettet bør baseres på realistiske anmodninger;

20.   har efter en omhyggelig gennemgang af Parlamentets budgetbehov besluttet, at det endelige niveau for Parlamentets budget skal fastsættes til 1 397 460 174 EUR, hvilket svarer til en forhøjelse på 5,74 % i forhold til 2006-budgettet og betyder, at Parlamentets budget kommer til at ligge 25 539 826 EUR under 20 % af udgiftsområde 5; understreger, at dette ikke er udtryk for en begrænsning af Parlamentets ret til i fuld udstrækning af udnytte bevillingerne under det frivillige loft for 2007 og de efterfølgende år; føler sig overbevist om, at dette budgetniveau ikke på nogen måde vil begrænse institutionens mulighed for fortsat at arbejde og fungere effektivt;

Informations- og kommunikationspolitik

21.   fastholder den politik, at Parlamentet bør fortsætte sine bestræbelser på at udvikle en effektiv og brugervenlig informationsstrategi med forbedring af forholdet mellem institutionen og de europæiske borgere som vigtigste mål; mener, at en forudsætning for at nå dette mål er, at der tages udgangspunkt i en rapport om et overordnet koncept for information af og kommunikation med borgerne og efter analysering af merværdien af de enkelte informationsværktøjer;

22.   vedtager at ændre kontoplanen og oprette to nye budgetposter til henholdsvis Besøgscentret og web-tv for at øge den økonomiske gennemsigtighed og kontrol;

23.   noterer sig Præsidiets forslag om at frigøre 6 700 000 EUR, som er øremærket til web-tv, fra reserven til informations- og kommunikationspolitikken; har vedtaget at lade de 6 700 000 EUR, som Præsidiet har afsat til web-tv under kapitel 104 "Reserve til informations- og kommunikationspolitikken", blive stående i reserven sammen med de 5 stillinger, der er knyttet til projektet, indtil prototypen, projektets indhold og de dermed forbundne omkostninger, herunder oplysninger om form og omfang af de politiske gruppers deltagelse i fastlæggelsen af programmernes indhold, præsenteres for budgetmyndigheden til endelig afgørelse;

24.   beklager, at der i de forløbne år har kunnet konstateres unødige forsinkelser i den generelle forbedring af besøgsprogrammet; påpeger, at spørgsmål vedrørende denne tjeneste er meget relevante med henblik på at forbedre forholdet mellem medlemmerne og deres valgkredse; mener, at denne direkte kontakt med europæiske borgere har en gunstig multiplikatoreffekt på de europæiske borgeres opfattelse af deres Parlament;

25.   gentager anmodningen i punkt 37 i beslutningen af 1. juni 2006 om, at der gøres en øjeblikkelig indsats for at finde en løsning på det ømtålelige spørgmål med underudnyttelsen på 5 000 000 EUR under besøgsprogrammet; glæder sig over, at Præsidiet har besluttet at vedtage kvæstorernes forslag til ændring af reglerne for besøgsgrupper for at forhøje det beløb, der er til rådighed til dækning af omkostningerne, og forhøje antallet af besøgende pr. medlem til 100; glæder sig desuden over den tidlige overdragelse af D4-Bygningen, der huser Besøgscentret; anmoder generalsekretæren om at informere budgetmyndigheden om virkningen af de nye regler og ordningens effektivitet inden udgangen af marts 2007;

26.   understreger, at besøgsgrupper bør modtages under de bedst mulige forhold; anmoder derfor administrationen om nøje at undersøge de rent praktiske foranstaltninger såsom adgangen til det nye besøgscenter, vilkårene for at besøge mødesalen og muligheden for at benytte mødelokaler;

27.   udtrykker sin anerkendelse af den indsats, administrationen gør for at afhjælpe manglerne ved Besøgstjenesten; opfordrer dog administrationen til at behandle klagerne over manglen på ledige besøgsperioder;

28.   har besluttet at tilslutte sig nedenstående forslag fra Præsidiet vedrørende forskellige bevillinger:

   - afsættelse af et ekstra beløb på 2 700 000 EUR til besøgsprogrammet
   - afsættelse af 6 800 000 EUR til indretning af Besøgscentret, hvoraf 2 600 000 EUR overføres fra kapitel 104 "Reserve til informations- og kommunikationspolitikken"
   - fastholdelse i reserven af et beløb på 15 700 000 EUR under kapitel 104 "Reserve til informations- og kommunikationspolitikken" til audiovisuelt udstyr til D5-Bygningen;

29.   har besluttet at støtte Præsidiets afgørelse vedrørende initiativet til et fast borgerforum "Citizens Agora" i en prøveperiode; anmoder Præsidiet om at blive underrettet om de anslåede udgifter til og indholdet af dette initiativ, før projektet gennemføres;

Udvidelsen

30.   bekræfter beslutningen om at afsætte 48 000 000 EUR til udvidelsesrelaterede udgifter (Rumænien og Bulgarien) til finansiering af:

   1) udgifter i relation til nye medlemmer (35 rumænere og 18 bulgarere)
   2) mere personale (de resterende 113 af de 226 faste stillinger og 22 midlertidige stillinger til de politiske grupper)
   3) tolkning og konferenceteknikere
   4) udstyr og møbler
   5) driftsudgifter
   6) information og finansiering af politiske grupper og partier i henhold til de gældende bestemmelser;

31.   opfordrer administrationen til at sørge for, at der ikke bliver tale om de samme forsinkelser i de udvidelsesrelaterede ansættelsesprocedurer som dem, man oplevede i forbindelse med udvidelsen af EU-10; anmoder administrationen om at opdatere rapporten om udvidelsesrelaterede ansættelser og regelmæssigt forelægge den for budgetmyndigheden;

Stillingsfortegnelsen

32.   påpeger, at en konsolidering af stillingsfortegnelsen samt en omrokeringsindsats fortsat er de vigtigste mål for den strategiske planlægning af ansættelsen af personale på stillingsfortegnelsen for 2007; fastholder, at der skal skabes en lettere organisatorisk struktur, hovedsagelig ved at strømline nye stillinger, prioritere målsætninger og indstille aktiviteter, som ikke hører til hovedaktiviteterne og ikke giver nogen merværdi; gentager, at genbesættelse af stillinger, der bliver ledige som følge af pensionering, ikke automatisk vil blive accepteret;

33.   bemærker, at niveauet for anmodninger om nye stillinger før omrokeringsindsatsen ifølge Præsidiets ændringsskrivelse beløb sig til 3 062 347 EUR, hvilket svarer til 106 stillinger; mener efter at have set nærmere på begrundelserne for disse stillinger, at det samlede beløb ligger et godt stykke over Parlamentets reelle behov i 2007, og har derfor godkendt følgende nye stillinger:

   - oversættelse til og fra irsk: 3 AD5 (jurist-lingvister), 3 AD5 (oversættere) og 3 AST3
   - overtagelse af arbejdsopgaver (tidligere hjælpeansatte til mødeperioderne): 4 AST1 (den audiovisuelle sektor)
   - komitologi: 5 AD5 og 2 AST3
   - bedre lovgivning: 1 AD5
   - budgetkontrol: 1 AD 5 - plus i direktorat D: 1 AST3
   - udvidelse af KAD-Bygningen: 1 AD5 og 2 AST3, heraf 1 i reserven
   - web-tv: 1 AD9, 2 AD5 og 2 AST3 i reserven
   - EMAS: 1 AST3;

34.   har vedtaget følgende frigørelser fra reserven:

   - overtagelse af arbejdsopgaver (tidligere hjælpeansatte til mødeperioderne): 8 AST1 (den audiovisuelle sektor), 4 AD5 og 4 AST1, hvoraf 2 AD5 og 2 AST1 forbliver stående i reserven (protokol og CRE), og 4 midlertidige AD5 (lærere)
   - vedligeholdelse af bygninger: 3 AST3, hvoraf 1 forbliver i reserven
   - besøgscentret: 1 AD5 og 1 AST3
   - andre: 1 AST3 (den audiovisuelle sektor) og 1 AST3 (Lægetjenesten)
   - nedlæggelse af de 47 resterende stillinger i reserven;

35.   har ligeledes vedtaget at stille de nødvendige bevillinger til rådighed til oprettelse af 2 AD5-stillinger til grundlæggende intern kommunikation og at omdanne 3 AD5 og 1 AST3 midlertidige stillinger med tidsbegrænsede kontrakter til midlertidige stillinger med tidsubegrænsede kontrakter i Juridisk Tjeneste på baggrund af den betydning, institutionen tillægger lovgivningens kvalitet;

36.   er klar over, at opnormering har stor betydning for personalets motivation, men påpeger, at den altid bør være i overensstemmelse med tjenestemandsvedtægten; noterer sig de opnormeringer, administrationen har anmodet om, og har besluttet at bekræfte Præsidiets anmodninger om opnormeringer af faste og midlertidige stillinger: 2 AST2 til AST3, 168 AST3 til AST4, 15 AST4 til AST5, 205 AST5 til AST6, 225 AST6 til AST7, 30 AST7 til AST8, 25 AST8 til AST9, 10 AST10 til AST11, 57 AD5 til AD6, 19 AD7 til AD8, 25 AD12 til AD13, 2 AD13 til AD14 og 1 AD10 til AD11, 1 AD8 til AD9, 2 AST7 til AST8, 1 AST5 til AST6, 1 AD8 til AD10, 1 AD6 til AD10, plus 1 AD8 til AD9;

37.   har ligeledes besluttet at støtte de opnormeringer, de politiske grupper har anmodet om: 8 AD12 til AD13, 9 AD11 til AD12, 6 AD10 til AD11, 1 AD9 til AD10, 4 AD6 til AD7, 9 AD5 til AD6, 10 AST10 til AST11, 1 AST9 til AST10, 5 AST8 til AST9, 5 AST7 til AST8, 14 AST6 til AST7, 14 AST5 til AST6, 1 AST4 til AST5, 9 AST3 til AST4, 7 AST2 til AST3, 2 AST1 til AST2;

38.   har besluttet at støtte følgende omdannelser og frigøre de nødvendige bevillinger hertil:

   - 4 AST3 til AD5
   - 2 AST og 2 AD5 midlertidige stillinger med tidsbegrænsede kontrakter til midlertidige stillinger med tidsubegrænsede kontrakter;

39.   udtrykker sin anerkendelse af generalsekretærens indsats for i det mindste at få indledt omrokeringsprocessen for de kommende tre år; mener, at dette tiltag vil kunne udvides yderligere med det nødvendige samarbejde og engagement fra alle berørte parters side; har efter samrådet med Præsidiet den 5. oktober 2006 vedtaget at lade 15 stillinger på Europa-Parlamentets stillingsfortegnelse udgå pr. 1. januar 2007; opfordrer administrationen til i overensstemmelse med den vedtagne omrokeringsplan at sikre sig, at alle stillinger, som bliver ledige, ikke besættes automatisk, før der er foretaget en vurdering af behovet; mener, at der vil kunne foretages en omrokering af yderligere 10 stillinger inden førstebehandlingen af 2008-budgettet som det absolut seneste, og påpeger, at hensigten er, at 6 af disse 10 stillinger skal bruges til oprettelse af et begrænset antal stillinger til styrkelse af den økonomiske forvaltning, at 1 stilling specifikt er forbeholdt forvaltning af medlemmernes godtgørelser og at 1 af de resterende stillinger skal afsættes til Menneskerettighedsenheden;

40.   påpeger, at bevillingsniveauet til stillingsfortegnelsen efter ændringen derfor er blevet nedskåret fra 2 760 616 EUR til 1 608 096 EUR, hvilket giver en besparelse på 1 152 520 EUR;

41.   glæder sig over, at uddannelses- og introduktionskurserfor personalet, herunder kurser om mobilitet og omrokering, der i de forløbne år er blevet afholdt af Den Europæiske Forvaltningsskole, har givet gode resultater;

42.   beklager dog, at planlægningen af introduktionskurserne for medlemmernes assistenter endnu ikke er tilfredsstillende; opfordrer indtrængende generalsekretæren til i samarbejde med Den Europæiske Forvaltningsskole at udarbejde specifikke uddannelsesprogrammer for medlemmernes assistenter;

43.   glæder sig over, at det praktikantprogram for handicappede, som blev nævnt i 2007-retningslinjerne, er blevet udarbejdet og udvikler sig ret positivt;

Ejendomspolitik

44.   bemærker, at Præsidiet i ændringsskrivelsen af 7. september 2006 foreslog, at der opføres yderligere 19 000 000 EUR i reserven til bygninger ud over de 50 000 000 EUR, der anmodes om i Parlamentets overslag; er efter at have evalueret investeringsplanen for 2007 af den opfattelse, at 19 000 000 EUR ikke på nuværende tidspunkt er et realistisk behov; har besluttet at lade de 50 000 000 EUR blive stående i reserven til dækning af institutionens investeringer i fast ejendom (kapitel 105 "Formålsbestemt reserve i forbindelse med fast ejendom");

45.   opfordrer administrationen til, især på baggrund af "Strasbourg-erfaringerne", at anvende strengere procedurer, der er både vandtætte og gennemsigtige, når den køber bygninger;

46.   bemærker, at de bevillinger, der er blevet tildelt den nyoprettede post til informationskontorer (artikel 325) på 2006-budgettet, ikke er blevet udnyttet på grund af begrænsninger i forbindelse med kontoplanen; opfordrer administrationen til hvert år som bilag til forslaget til budgetoverslag at forelægge en detaljeret oversigt over udgifterne i forbindelse med informationskontorerne;

47.   er af den opfattelse, at aftalen med Kommissionen om forvaltning af køb af bygninger, herunder forbedringer, ændringer og vedligeholdelse, især af informationskontorer i medlemsstaterne, bør tages op til fornyet overvejelse og revideres; forventer, at budgetmyndigheden får forelagt en rapport om dette emne senest i marts 2007;

48.   gør det helt klart, at det fuldt ud vil gå ind for anvendelse - via ændringsbudgetter - af eventuelle uudnyttede bevillinger inden for margenen på 20 % under udgiftsområde 5, hvis Parlamentet skulle få behov for yderligere kapital til dækning af uforudsete udgifter, især i forbindelse med køb og erhvervelse af vigtige nye bygninger;

49.   minder administrationen om anmodningen fremsat i punkt 20 i beslutningen af 26. september 2006 om decharge for regnskabsåret 2004: Sektion I - Europa-Parlamentet(7) om, at den skal udarbejde en beretning om, hvorvidt det ville være hensigtsmæssigt at etablere en europæisk ejendomsmyndighed med ansvar for opførelse og vedligeholdelse af EU-institutionernes og -organernes bygninger, og opfordrer til, at denne beretning forelægges for Budgetudvalget;

50.   noterer sig Præsidiets anmodning om, at der afsættes et specifikt beløb til køb af følgende bygninger, og har besluttet at godkende:

   - yderligere 4 000 000 EUR til udvidelse af KAD-Bygningen i Luxembourg
   - 7 832 000 EUR til udstyring og indretning af D4-Bygningen som følge af den tidlige overdragelse
   - 350 000 EUR til ændringer i mødesalen i Bruxelles i tilknytning til Rumæniens og Bulgariens tiltrædelse;

51.   mener, at Parlamentet hurtigst muligt bør føre normerne i ordningen for miljøstyring og miljørevision ud i livet; gentager sin opfordring til, at der føres en mere stringent politik til begrænsning af energiomkostningerne, navnlig udgifterne til aircondition om sommeren;

Sikkerhed

52.   glæder sig over den indsats, de belgiske myndigheder har gjort med hensyn til sikkerheden rundt om Parlamentet; er af den opfattelse, at udgifterne til sikkerhed i Parlamentet er ved at blive for store, og har besluttet at opføre 10 % af bevillingerne i kapitel 100 "Formålsbestemt reserver"; er parat til at frigøre bevillingerne, når det får forelagt en rapport med en vurdering af effektiviteten og kvaliteten af den service, der ydes, set i forhold til udgifterne og de dermed forbundne risici på de tre arbejdssteder og i Europahusene;

Flersprogethed

53.   erkender, at flersprogethed har stor betydning og relevans for institutionerne; er af den opfattelse, at sprogtjenesten har afgørende betydning for medlemmernes arbejde og for borgerne;

54.   erkender, at der er problemer forbundet med at kontrollere denne enorme udgiftspost, som udgør ca. 33 % af Parlamentets samlede udgifter; mener, at det kræver større disciplin og mere kontrol at administrere denne tjeneste effektivt; glæder sig over Præsidiets initiativ til at udarbejde en vejledning i god praksis; anbefaler imidlertid, at adfærdskodeksen for flersprogethed også kommer til at omfatte sanktioner og bøder for uansvarlig brug eller misbrug af disse tjenester, uanset hvem den ansvarlige er; har besluttet at opføre 3 000 000 EUR i reserven; anmoder om, at administrationen gennemfører en forundersøgelse vedrørende en "help desk" for officiel tolkning for medlemmerne;

55.   har besluttet, at følgende bevillinger skal godkendes til oversættelse til og fra irsk:

   - 100 000 EUR under konto 1420 "Eksterne ydelser"
   - 150 000 EUR under konto 3240 "Den Europæiske Unions Tidende "
   - 112 000 EUR under konto 2100 "Indkøb, arbejder, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og programmel"
   - 50 000 EUR under konto 3222 "Udgifter til arkivsamlinger";

Bistand og ydelser til medlemmerne

56.   noterer sig generalsekretærens beretning om den afsluttende vurdering af "Raising the game"-initiativet med resultaterne af kvalitetsundersøgelsen af den service og bistand, der ydes medlemmerne; er enig i, at der er foretaget de nødvendige strukturændringer, og at hovedmålene for forbedringen af bistanden til Parlamentets organer og medlemmer i det store og hele er nået; finder det foruroligende, at undersøgelsens resultater viste, at medlemmerne ofte ikke er helt klar over, hvilke støttefaciliteter der er til rådighed; opfordrer generalsekretæren til senest den 15. december 2006 at iværksætte en oplysningsstrategi med henblik på at afhjælpe dette problem;

57.   er stadig af den opfattelse, at både Parlamentets ressourcer og det interne specialiserede personale kunne udnyttes bedre, især i forbindelse med udarbejdelse af større betænkninger;

58.   opfordrer indtrængende administrationen til at undersøge nødvendigheden af at give medlemmerne omfattende basisinformation om alle de spørgsmål og emner, som de konfronteres med i forbindelse med deres arbejde; mener, at en sådan information skulle stilles til rådighed af Parlamentets forskningstjenester, og at den ville sætte medlemmerne i stand til at tage klar stilling til komplekse spørgsmål;

59.   bemærker den forbedrede kontrol med gennemførelsen af EU-budgettet som led i budgetbehandlingen; anmoder de relevante udvalg om at undersøge muligheden for at oprette en struktur og indføre en procedure, således at der kan foretages en evaluering af gennemførelsen for 2007 i samarbejde med fagudvalgene; dette vil også bidrage til forberedelsen af budgetkontrollen i 2008-2009; anmoder generalsekretæren om at sørge for den nødvendige logistik (mødeværelser og tolkning) med henblik på afholdelse af regelmæssige kontrolmøder efter de prioriteringer, som vil blive fastlagt af de berørte udvalg;

60.   har noteret sig konklusionerne af evalueringsrapporten om køb af ekspertise (artikel 320); bemærker, at den generelle service er blevet forbedret; fremfører imidlertid, at den ydede service kunne være mere effektiv, især fordi den relevante ekspertbistand ikke altid er blevet ydet i tide; har besluttet at frigøre 1 500 000 EUR og lade 500 000 EUR forblive i reserven;

61.   opfordrer generalsekretæren til at føre regelmæssig kontrol med den service, der ydes medlemmerne, især med hensyn til computere, rejsebureauet, telefoner, chaufførtjenesten og Juridisk Tjeneste;

62.   mener, at informationsteknologien er en afgørende forudsætning for, at medlemmerne og deres personale kan udføre deres arbejde ordentligt; bemærker, at der er sket en forbedring af den service, der ydes, men mener stadig ikke, at medlemmerne får fuld valuta for pengene; beslutter at opføre 2 000 000 EUR fra konto 2102 "Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne" i reserven;

Diverse

63.   noterer sig Præsidiets planer om at etablere et euro-latinamerikansk parlament (EUROLAT); vil overveje dette spørgsmål, når alle nødvendige oplysninger, også om de økonomiske konsekvenser, foreligger;

64.   noterer sig aftalen om komitologibestemmelserne, som trådte i kraft den 23. juli 2006; erkender, at den nye forskriftsprocedure vil få stor betydning for Parlamentets rolle i beslutningsprocessen i fremtiden; anser det for nødvendigt med en grundig analyse af den fremtidige arbejdsbyrde som følge af denne aftale;

65.   gentager sin fulde støtte til vedtagelsen af en reel og meningsfuld vedtægt for medlemmernes assistenter, således som den kom til udtryk i beslutningen af 1. juni 2006; opfordrer Rådet til at træffe endelig afgørelse, således at der kan afsættes de nødvendige bevillinger;

Sektion IV - Domstolen

66.   noterer sig de gentagne anmodninger fra Domstolen om at få ansat en tredje korrekturlæser; har besluttet nu at godkende, at der ansættes korrekturlæsere på kontrakt for hvert af pivotsprogene; har besluttet at foretage en tilsvarende nedskæring af bevillingerne under konto 1406 "Andet arbejde udført af personer udefra (oversættelses/tolketjenesten)", som normalt dækker de ekstra behov for korrekturlæsning;

67.   er enig med Rådet om at godkende 111 opnormeringer, herunder 10, som der er anmodet om med henblik på at ændre Domstolens administrative struktur ved at oprette et nyt direktorat; konstaterer, at dette ikke vil få andre økonomiske konsekvenser i fremtiden;

68.   har vedtaget følgende foranstaltninger på stillingsfortegnelsen:

   - oprettelse af 5 nye faste stillinger (3 AD5 and 2 AST3) ud over de 10 nye stillinger, der allerede er godkendt af Rådet i budgetforslaget; disse 5 stillinger er det sidste led i en proces, der blev indledt i 2004 med henblik på at forbedre it-støtten i afdelingen for informationsteknologi og de tjenestegrene, der foretager finansiel og forudgående kontrol
   - oprettelse af 115 faste stillinger til Rumænien og Bulgarien;

69.   er af den opfattelse, at oprettelsen af en ny ret for EU-personalesager burde have bidraget til at mindske arbejdspuklen ved de øvrige instanser; opfordrer Domstolen til at udarbejde en rapport om konsekvenserne af oprettelsen af den nye ret med hensyn til udgifterne til bygninger og personale og andre udgifter inden marts 2007;

70.   har besluttet at nedskære det forhøjede forslag til Domstolens budget på flere områder, f.eks. it-sektoren, og fastfryse udgifterne inden for rammerne af 2007-budgettet; har dog forhøjet de bevillinger, Rådet havde stillet til rådighed i budgetforslaget, med 4 633 400 EUR, hvilket svarer til 3,45 %, når der ses bort fra de udvidelsesrelaterede udgifter;

Sektion V - Revisionsretten

71.   har besluttet at oprette to stillinger til enheden for menneskelige ressourcer for at lette moderniseringen af administrationen og at forpligte sig til at oprette yderligere to stillinger, som der bliver behov for i regnskabsåret 2008;

72.   har besluttet at oprette en stilling til enheden for faglig uddannelse med henblik på at sikre et tilfredsstillende uddannelsesprogram for de nyuddannede revisorer;

73.   har derfor vedtaget følgende foranstaltninger på stillingsfortegnelsen:

   - oprettelse af 3 nye faste stillinger (1 AST3 og 2 AST1) ud over de 3 nye stillinger, der allerede er godkendt af Rådet i budgetforslaget
   - oprettelse af 41 faste stillinger til Rumænien og Bulgarien;

74.   er af den opfattelse, at Revisionsretten halter bagud på it-området, og at den er nødt til at modernisere sit system for at kunne udføre sit arbejde ordentligt; har besluttet at genopføre de 518 000 EUR, som Rådet har nedskåret bevillingerne ned med;

75.   har forhøjet de bevillinger, Rådet havde stillet til rådighed i budgetforslaget, med 3 579 729 EUR, hvilket svarer til 3,12%, når der ses bort fra de udvidelsesrelaterede udgifter;

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget

76.   er af den opfattelse, at oprettelsen af den fælles administrative tjeneste har gavnet begge udvalg, og har medført betydelige besparelser for EU-budgettet; forventer, at de to udvalg fornyer deres partnerskabsaftale inden årets udgang og/eller undersøger mulighederne for andre former for samarbejde;

77.   er af den opfattelse, at de to udvalg kunne arbejde mere effektivt og koncentrere sig mere om deres politiske opgaver, hvis nogle opgaver, f.eks. det arbejde, der udføres af chaufførerne, kontorbetjentene og de ansatte i trykkeriet, kunne uddelegeres til eksterne firmaer og personalet omrokeres; understreger, at de eksisterende menneskelige ressourcer bør omrokeres for at tage højde for de fremtidige behov i forbindelse med udvidelsen eller styrkelse af udvalgenes politiske rolle;

78.   noterer sig, at Regionsudvalget har bestilt to uafhængige eksterne evalueringer af de fælles tjenester hos Joan COLOM i NAVAL og Robert REYNDERS, og opfordrer Regionsudvalgets generalsekretær til at sende disse rapporter til Europa-Parlamentets Budgetudvalg;

Sektion VI - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

79.   anmoder Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om hvert år inden den 1. september at udarbejde en rapport om det rådgivende arbejde, institutionen udfører for Parlamentet, Rådet og Kommissionen;

80.   har besluttet at støtte fremrykningen til 2006-budgettet af udgifter på 1 995 120 EUR til dækning af en del af behovene i 2007 og begrænse anmodningerne for 2007 tilsvarende;

81.   er af den opfattelse, at Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg for at kunne klare den stigende arbejdsbyrde bør begrænse længden af sine udtalelser og andre publikationer i lighed med det, der praktiseres i de øvrige institutioner;

82.   har vedtaget følgende foranstaltninger på stillingsfortegnelsen:

   - oprettelse af 5 nye faste stillinger (1 AD5 and 4 AST3) ud over de 13 nye stillinger, der allerede er godkendt af Rådet i budgetforslaget
   - oprettelse af 6 faste stillinger til Rumænien og Bulgarien;

83.   har forhøjet de bevillinger, Rådet havde stillet til rådighed i budgetforslaget, med 1 529 115 EUR, hvilket svarer til 1,12 %, når der ses bort fra de udvidelsesrelaterede udgifter;

Sektion VII - Regionsudvalget

84.   er enig med Rådet, hvad angår anmodningen om opnormeringer i tilknytning til den nye tjenestemandsvedtægt, og også, hvad angår anmodningen om opnormering af en kontorchefstilling i Regionsudvalget til en direktørstilling til den fælles tjeneste, på betingelse af, at det ikke skaber behov for mere personale, og at denne opnormering ikke resulterer i forslag om at splitte tjenesten op, før der er foretaget en tilbundsgående og omhyggelig analyse og vurdering af denne tjeneste; mener, at dette vil sikre en mere ligelig fordeling af forvaltningen af den fælles tjeneste mellem Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget;

85.   konstaterer, at der ikke er anmodet om nye stillinger i tilknytning til udvidelsen med Bulgarien og Rumænien;

86.   har vedtaget følgende foranstaltninger på stillingsfortegnelsen:

   - oprettelse af 3 nye faste stillinger (2 AD5 and 1 AST3) og 1 midlertidig stilling (AD5) ud over de 3 nye stillinger, der allerede er godkendt af Rådet i budgetforslaget;

87.   har forhøjet de bevillinger, Rådet havde stillet til rådighed i budgetforslaget, med 581 684 EUR, hvilket svarer til 2,53 %, når der ses bort fra de udvidelsesrelaterede udgifter;

Sektion VIII (A) - Ombudsmanden

88.   bemærker, at Ombudsmanden kun har anmodet om 10 opnormeringer, og at Rådet er gået med til disse opnormeringer;

89.   har besluttet at begrænse bevillingerne til tilrettelæggelse af det nationale ombudsmandsseminar, som Ombudsmanden har ansvaret for i år, til 45 000 EUR;

90.   har forhøjet de bevillinger, Rådet havde stillet til rådighed i budgetforslaget, med 150 000 EUR for at øge bevillingerne til oversættelse;

Sektion VIII (B) - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

91.   mener, at overslagene bør være mere præcise, især hvad angår personale og nye behov; anmoder sin administration og Kommissionen om inden for rammerne af den interinstitutionelle aftale at yde passende bistand i forbindelse med opstillingen af overslagene for næste regnskabsår;

92.   har vedtaget følgende foranstaltninger på stillingsfortegnelsen:

   - oprettelse af 2 nye faste stillinger (1 AD9 og 1 AST5) ud over de 3 nye stillinger (1AD9, 1 AD8 og 1 AD7), der allerede er godkendt af Rådet i budgetforslaget;

93.   har for at opretholde udviklingsniveauet forhøjet de bevillinger, Rådet havde stillet til rådighed i budgetforslaget, med 158 846 EUR, hvilket svarer til 38,28 %, når der ses bort fra ændringsbudgettet;

o
o   o

94.   pålægger sin formand at sende denne beslutning, ledsaget af ændringerne til sektion I, II, IV, V, VI, VII, VIII (A) og VIII (B) i budgetforslaget, til Rådet og Kommissionen og til de øvrige berørte institutioner og organer.

(1) EFT L 253 af 7.10.2000, s. 42.
(2) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(3) EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.
(4) EFT C 172 af 18.6.1999, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 2005/708/EF (EUT L 269 af 14.10.2005, s. 24).
(5) Vedtagne tekster, P6_TA(2006)0090.
(6) Vedtagne tekster, P6_TA(2006)0241.
(7) Vedtagne tekster, P6_TA(2006)0363.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik