Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/2018B(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0356/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0356/2006

Συζήτηση :

PV 24/10/2006 - 14
CRE 24/10/2006 - 14

Ψηφοφορία :

PV 26/10/2006 - 6.3
CRE 26/10/2006 - 6.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0452

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 454kWORD 149k
Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2006 - Στρασβούργο
Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007 (τμήματα Ι, II, IV, V, VI, VII, VII)
P6_TA(2006)0452A6-0356/2006

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007 - Τμήμα Ι - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Τμήμα II – Συμβούλιο, Τμήμα IV – Δικαστήριο, Τμήμα V –Ελεγκτικό Συνέδριο, Τμήμα VI – Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, Τμήμα VII –Επιτροπή των Περιφερειών, Τμήμα VIII(Α) – Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, Τμήμα VIII(Β) – Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (C6-0300/2006 – 2006/2018B(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

‐   έχοντας υπόψη το άρθρο 272 της Συνθήκης ΕΚ,

‐   έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου 2000/597/ΕΚ, Ευρατόμ, της 29ης Σεπτεμβρίου 2000, για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(1),

‐   έχοντας υπόψη τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002, της 25ης Ιουνίου 2002, σχετικά με το δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(2),

‐   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3),

‐   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 6ης Μαΐου 1999 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισμού(4), και ιδίως το σημείο 26,

‐   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Μαρτίου 2006, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαδικασία του προϋπολογισμού 2007, Τμήματα II, IV, V, VI, VII, VIII(Α) και VIII (B) και σχετικά με το προσχέδιο προβλεπομένων εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Τμήμα I) για τη διαδικασία του προϋπολογισμού 2007(5),

‐   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 1ης Ιουνίου 2006, σχετικά με τις προβλέψεις εσόδων και δαπανών του Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2007(6),

‐   έχοντας υπόψη το προσχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007 που υπέβαλε η Επιτροπή στις 3 Μαΐου 2006 (SEC(2006)0531),

‐   έχοντας υπόψη το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007 που κατάρτισε το Συμβούλιο στις 14 Ιουλίου 2006 (C6-0300/2006),

‐   έχοντας υπόψη το άρθρο 69 και το Παράρτημα IV του Κανονισμού του,

‐   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Αναφορών (A6-0356/2006),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2007 είναι το πρώτο έτος του νέου δημοσιονομικού πλαισίου (2007-2013), για το οποίο το ανώτατο όριο της κατηγορίας 5 (διοικητικές δαπάνες) έχει ορισθεί σε 7 115 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το προσχέδιο προϋπολογισμού (ΠΣΠ) όλων των θεσμικών οργάνων άφησε περιθώριο περίπου 160 750 000 EUR κάτω από το ανώτατο όριο της κατηγορίας 5 των δημοσιονομικών προοπτικών για το οικονομικό έτος 2007,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την απόφαση του Συμβουλίου το σχέδιο προϋπολογισμού (ΣΠ) έχει περιθώριο 285 190 000 EUR κάτω από το ανώτατο όριο της κατηγορίας 5 για το 2007,

Γενικό Πλαίσιο

1.   συμφωνεί με το Συμβούλιο ότι η δημοσιονομική πειθαρχία και η αύξηση παραγωγικότητας συνιστούν βασικές αρχές για όλα τα θεσμικά όργανα· δεν συντάσσεται με το Συμβούλιο όσον αφορά τη γενικευμένη μείωση· θεωρεί ότι τα αιτήματα για πόρους από τον προϋπολογισμό πρέπει να αποτιμώνται έκαστο κατά περίπτωση, το οποίο θα φέρει ως αποτέλεσμα σαφή και ακριβέστερη εικόνα των πραγματικών αναγκών και προτεραιοτήτων εκάστου θεσμικού οργάνου·

2.   επαναλαμβάνει ότι, στο πλαίσιο του σεβασμού του ετήσιου χαρακτήρα και της διοικητικής φύσης του προϋπολογισμού, τα όργανα πρέπει να υιοθετήσουν πιο επιχειρησιακή, βάσει δραστηριοτήτων, πολυετή προσέγγιση· πιστεύει ότι η προσέγγιση αυτή αντικατοπτρίζει ρεαλιστικότερα και αποτελεσματικότερα τη βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη ανάπτυξη και τις απαιτήσεις των θεσμικών οργάνων·

3.   αναμένει από τα θεσμικά όργανα να εξασφαλίζουν ότι οι πολιτικές και οι δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται από τους φορολογουμένους παρέχουν πραγματική προστιθέμενη αξία προς όφελος των πολιτών και ότι η χρήση των πιστώσεων του προϋπολογισμού είναι σύμφωνη με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και της αποδοτικότητας ως προς το κόστος· έχει κατά συνέπεια αποφασίσει να περιορίσει την αύξηση του προϋπολογισμού 2007 σε 4,79%, μη περιλαμβανομένου του κόστους για τη διεύρυνση·

4.   επισημαίνει ότι, στο πέρασμα του χρόνου, διάφορα θεσμικά όργανα έχουν εξασφαλίσει ότι τα πολύ υψηλά περιθώρια συνιστούν σταθερά των προβλέψεων δαπανών και εσόδων που υποβάλλουν, το οποίο φέρει ως αποτέλεσμα ευρεία χρήση συνολικής μεταφοράς υπολοίπων και μερικές φορές ακύρωση πιστώσεων· αναγνωρίζει ότι είναι μεν συνετό να προβλέπονται επαρκή περιθώρια, αλλά θεωρεί ανάρμοστα τα παράλογα, υπερβολικά περιθώρια υπό κανονικές συνθήκες και ειδικά όταν στη διεργασία αγοράς και αποκτήσεως κτιρίων αρχίζει να σημειώνεται επιβράδυνση·

5.   αποφασίζει να αφεθεί περιθώριο κάτω από το ανώτατο όριο της κατηγορίας 5· συνιστά την επαναφορά 30 389 840 EUR από την ύψους 47 812 781 EUR μείωση την οποία επέβαλε το Συμβούλιο στον προϋπολογισμό των λοιπών θεσμικών οργάνων (πλην της Επιτροπής)·

6.   είναι της γνώμης ότι, υπό κανονικές συνθήκες, η πολιτική της αγοράς γραφείων και κτιρίων πρέπει να συνεχισθεί, ιδίως διότι με την πάροδο των ετών η πολιτική αυτή έχει αποβεί σαφώς προς το συμφέρον το Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επιτυγχάνοντας εξοικονομήσεις και καθιστώντας έτσι δυνατή τη χρηματοδότηση άλλων έργων· είναι, όμως, της γνώμης ότι μερικά θεσμικά όργανα ίσως εγκρίνουν αυτή την πολιτική αποκλειστικά με σκοπό την απόκτηση ακίνητης ιδιοκτησίας· ζητεί η συγκεκριμένη πολιτική να λαμβάνει υπόψη στοιχεία όπως είναι το εμβαδόν / ο όγκος χώρου γραφείων ανά υπάλληλο και να δίδει τη δέουσα προσοχή στο μεγάλο συναφές κόστος που επιφέρει, όπως είναι η ασφάλεια και η συντήρηση, ιδίως διότι το κόστος κτιρίων αντιστοιχεί σε άνω του 16% της κατηγορίας 5· εμμένει επίσης στο ότι τα θεσμικά όργανα πρέπει να παρουσιάζουν για κάθε πρόταση μελλοντικής αποκτήσεως ακινήτων και ένδειξη του προσθέτου συναφούς κόστους το οποίο αυτή θα συνεπάγεται μεσοπρόθεσμα· συνιστά την εφαρμογή πολιτικής σχεδιασμού των επενδύσεων σε ακίνητα σε πολυετή βάση αντί της εφαρμογής ετησίου σχεδίου·

7.   χαιρετίζει την εκ μέρους των θεσμικών οργάνων έγκριση της νέας ονοματολογίας, η οποία καθιστά την παρουσίαση των περί προϋπολογισμού εγγράφων περισσότερο κατανοητή και διαφανή για τους πολίτες, θεωρεί όμως ότι θα μπορούσε να βελτιωθεί περαιτέρω·

8.   έχει σημειώσει ότι ενίοτε τα θεσμικά όργανα αντιμετωπίζουν δυσκολία να καλύψουν από την αγορά εργασίας τις ανάγκες τους σε συγκεκριμένες επαγγελματικές δεξιότητες, όπως είναι το προσωπικό στους τομείς της λογιστικής και της πληροφορικής· σημειώνει τη διαρκώς μεγαλύτερη αύξηση που χαρακτηρίζει την τάση της προσφυγής σε έκτακτο προσωπικό και την ανάθεση ορισμένων υπηρεσιών σε εξωτερικούς συνεργάτες· θεωρεί ότι θα ήταν σκόπιμο να αντιμετωπισθεί το θέμα της πολιτικής που πρέπει να ακολουθούν τα θεσμικά όργανα όσον αφορά την ανάθεση σε εξωτερικούς συνεργάτες και την προσφυγή σε προσωρινούς συμβασιούχους εργαζομένους·

9.   καλεί τα θεσμικά όργανα να προβούν σε αναδιάρθρωση των μεταφραστικών υπηρεσιών και ιδίως του αριθμού και του μεγέθους των προς μετάφραση κειμένων· ζητεί από τα θεσμικά όργανα να παρουσιάσουν έκθεση με θέμα πόσο αποδοτικές ως προς το κόστος είναι οι μεταφραστικές τους υπηρεσίες·

10.   είναι της γνώμης ότι τα θεσμικά όργανα πρέπει να παρέχουν περισσότερη πληροφόρηση σχετικά με την επίδοσή τους στα κύρια καθήκοντά τους για να αιτιολογούν το πώς καταναλώνουν τους οικονομικούς πόρους που τους διατίθενται· τονίζει την ανάγκη να ελεγχθεί εάν η διάθεση προσθέτων πόρων καθιστά τη λειτουργία των θεσμικών οργάνων περισσότερο ή ολιγότερο αποτελεσματική και αποδοτική· θεωρεί ότι, πέραν των εκθέσεων σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού, τα θεσμικά όργανα πρέπει να παρέχουν περισσότερες πληροφορίες με εκθέσεις, οι οποίες πρέπει να έχουν υποβληθεί στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή έως την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου κατ" έτος· οι εκθέσεις αυτές πρέπει να χρησιμεύουν για να εξηγούν καλύτερα τυχόν αιτήματα για πρόσθετους πόρους ενώ θα καθιστούν ταυτοχρόνως για την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή δυνατή τη λήψη περισσότερο ορθολογιστικής αποφάσεως σχετικά με τη χορήγηση των πόρων αυτών·

11.   εκφράζει την απογοήτευσή του διότι δεν επιδεικνύουν δέσμευση όλα τα θεσμικά όργανα στο να επιδοθούν σε αναδιάταξη του προσωπικού κατά βιώσιμο τρόπο· χαιρετίζει τις προσπάθειες που καταβάλλουν μερικά θεσμικά όργανα – κυρίως η Διοίκηση του Κοινοβουλίου, έστω και εάν το πράττει σε πολύ περιορισμένο βαθμό – για επιτυχή υλοποίηση μιας πολιτικής αναδιάταξης επί σειράν ετών· συνιστά τα εξασφαλίζουν τα προσεχή έτη τα θεσμικά όργανα ότι μία πολιτική αναδιάταξης αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διαδικασίας σχεδιασμού όταν ετοιμάζουν τις ετήσιες προβλέψεις εσόδων και δαπανών, ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι ανθρώπινοι πόροι για τους οποίους διατυπώνεται αίτημα συμβαδίζουν με τις απαιτήσεις λειτουργίας των οργάνων·

12.   σημειώνει ότι στην πλειονότητά τους τα αιτήματα για πρόσθετο προσωπικό προέρχονται από τη διεργασία διεύρυνσης, η οποία παραμένει πρώτη προτεραιότητα· συμφωνεί με την πολιτική του Συμβουλίου να γίνουν δεκτά όλα τα αιτήματα για νέες θέσεις που σχετίζονται με τη διεύρυνση· θωρεί όμως ότι πρέπει να δοθούν περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο θα αναπτυχθεί αποτελεσματικά το πρόσθετο προσωπικό, ιδίως για να εξασφαλίζεται ότι οι νέοι υπάλληλοι πράγματι επιτελούν καθήκοντα που σχετίζονται με τη διεύρυνση·

13.   υποστηρίζει ότι οι πιστώσεις πρέπει να σχετίζονται όσο το δυνατό περισσότερο με συγκεκριμένες δραστηριότητες για να αποφευχθεί έτσι η ακύρωση πιστώσεων και η συγκεντρωτική μεταφορά υπολοίπων στο τέλος του έτους·

14.   δεν συμφωνεί με την απόφαση του Συμβουλίου να αυξήσει την "κατ' αποκοπή μείωση" σε σχετικά υψηλό επίπεδο βασίζοντάς την στο τρέχον ποσοστό κενών θέσεων, διότι τούτο θα μπορούσε να δημιουργήσει μερικά περιττά προβλήματα, ειδικότερα εάν θα ήταν αδύνατον να απασχοληθούν επιτυχείς υποψήφιοι λόγω ελλείψεως πιστώσεων·

15.   συνιστά μορφές συνεργασίας μεταξύ θεσμικών οργάνων οι οποίες θα οδηγήσουν στη δημιουργία συνεργειών και θα συμβάλουν σε εξοικονόμηση πόρων και μεγαλύτερη αποδοτικότητα, ενώ θα βοηθούν παράλληλα τους πολίτες να κατανοήσουν καλύτερα το ρόλο που διαδραματίζει η ΕΕ στην καθημερινή ζωή τους·

16.   παροτρύνει τα θεσμικά όργανα να έχουν περισσότερο εναρμονισμένη και τυποποιημένη προσέγγιση κατά τη σύνταξη των προβλέψεων εσόδων και δαπανών τους, περιλαμβανομένων και σαφών και επακριβών αιτιολογήσεων, καθότι τούτο θα διευκόλυνε την ανάλυση των προβλέψεων·

Τμήμα Ι - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Μέγεθος του προϋπολογισμού

17.   καλεί το Προεδρείο να ασχοληθεί εκ νέου με το θέμα του αυτοεπιβαλλομένου ανωτάτου ορίου 20% στην κατηγορία 5 κατά τα προσεχή έτη, λαμβάνοντας υπόψη την ανάπτυξη του Κοινοβουλίου για το 2009 και μετέπειτα και τις απαιτήσεις που απορρέουν από αυτή·

18.   εκφράζει τη λύπη του, διότι η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή δεν είχε περαιτέρω ενημέρωση από τη διοίκηση όσον αφορά το αίτημα που είχε διατυπώσει σχετικά με την μείωση του κόστους στο ελάχιστο σε τομείς στους οποίους παρατηρούνται περιττές δαπάνες ως αποτέλεσμα της υπάρξεως τριών τόπων εργασίας· υπενθυμίζει ότι το κόστος του γεωγραφικού αυτού κατακερματισμού αντιπροσωπεύει κατά προσέγγιση 16% του συνόλου των δαπανών του Κοινοβουλίου· ζητεί από τη διοίκηση να υποβάλει έκθεση για τον αριθμό των υπαλλήλων που απαιτούνται στο Στρασβούργο κατά τη σύνοδο ολομελείας·

19.   σημειώνει τη διορθωτική επιστολή του Προεδρείου της 6ης Σεπτεμβρίου 2006 με την οποία προτείνεται να ορισθεί ο προϋπολογισμός στο μέγιστο επίπεδο του 20% της κατηγορίας 5, το οποίο αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 7,72% σε σχέση με τον προϋπολογισμό 2006· επισημαίνει ότι το ποσό της συγκεντρωτικής μεταφοράς υπολοίπων το 2005 ήταν 123 800 000 EUR και το πλεόνασμα το 2006 αναμένεται να ανέλθει σε περίπου 100 000 000 EUR· εφιστά την προσοχή των μελών στο ψήφισμα της 1ης Ιουνίου 2006 (παράγραφοι 1 και 2), του οποίου μνεία έγινε ανωτέρω, με το οποίο δηλώνεται ότι ο προϋπολογισμός πρέπει να βασίζεται σε ρεαλιστικά αιτήματα·

20.   αφού εξέτασε προσεκτικά τα αιτήματα του Κοινοβουλίου για πόρους από τον προϋπολογισμό, έχει αποφασίσει να ορίσει το τελικό επίπεδο του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου σε 1 397 460 174 EUR, το οποίο αντιστοιχεί σε 5,74% αύξηση έναντι του προϋπολογισμού 2006 και σημειώνει μείωση του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου κατά ποσό 25 539 826 EUR από το 20% της κατηγορίας 5· υπογραμμίζει ότι τούτο δεν συνιστά περιορισμό του δικαιώματος του Κοινοβουλίου να χρησιμοποιήσει πλήρως το αυτοεπιβαλλόμενο ανώτατο όριο για το 2007 και τα μετέπειτα έτη· είναι πεπεισμένο ότι αυτό το επίπεδο προϋπολογισμού ουδόλως περιορίζει τη δυνατότητα του θεσμικού οργάνου να συνεχίσει να λειτουργεί σε αποτελεσματικό επίπεδο·

Πολιτική πληροφόρησης και επικοινωνίας

21.   επαναβεβαιώνει την πολιτική του ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να συνεχίσει να καταβάλλει προσπάθειες για να αναπτύξει αποτελεσματική και φιλική προς τον χρήστη στρατηγική πληροφόρησης, με κύριο στόχο να βελτιωθεί η σχέση ανάμεσα στο θεσμικό όργανο και τους ευρωπαίους πολίτες· θεωρεί ότι τούτο μπορεί να επιτευχθεί μόνο βάσει έκθεσης σχετικά με ένα σφαιρικό σχέδιο για την πληροφόρηση και την επικοινωνία με τους πολίτες και ύστερα από ανάλυση της προστιθέμενης αξίας κάθε εργαλείου πληροφόρησης·

22.   αποφασίζει να τροποποιήσει την ονοματολογία και να δημιουργήσει δύο νέες θέσεις του προϋπολογισμού για το Κέντρο Επισκεπτών και τη διαδικτυακή τηλεόραση (Web-TV) για περισσότερη δημοσιονομική διαφάνεια και έλεγχο·

23.   σημειώνει τις προτάσεις του Προεδρείου να αποδεσμευθούν 6 700 000 EUR από το αποθεματικό για την πολιτική πληροφόρησης και επικοινωνίας τα οποία προορίζονται για την διαδικτυακή τηλεόραση (Web TV)· έχει αποφασίσει να διατηρήσει στο αποθεματικό τα 6 700 000 EUR που χορηγεί το Προεδρείο για τη διαδικτυακή τηλεόραση στο κεφάλαιο 104 ("Αποθεματικό για την πολιτική πληροφόρησης και επικοινωνίας"), καθώς και τις 5 θέσεις που σχετίζονται με το έργο, έως ότου παρουσιασθούν το υπόδειγμα του έργου, το περιεχόμενο και το κόστος του εγχειρήματος, περιλαμβανομένων των δομών και του επιπέδου συμμετοχής των πολιτικών ομάδων στον καθορισμό του περιεχομένου των προγραμμάτων, στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή η οποία θαα λάβει τελική απόφαση·

24.   εκφράζει τη λύπη του διότι κατά τα παρελθόντα έτη οι περιττές καθυστερήσεις ήταν καταφανείς στην υλοποίηση συνολικής βελτιώσεως του προγράμματος επισκεπτών· επισημαίνει ότι θέματα που σχετίζονται με την εν λόγω υπηρεσία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τη βελτίωση της σχέσης ανάμεσα στους βουλευτές και τις εκλογικές τους περιφέρειες· θεωρεί ότι η άμεση αυτή επαφή με τους ευρωπαίους πολίτες έχει θετικό, πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται οι ευρωπαίοι πολίτες το Κοινοβούλιό τους·

25.   επαναλαμβάνει ότι με την παράγραφο 37 του ψηφίσματος που εξέδωσε την 1η Ιουνίου 2006 ζητεί άμεση δράση για να επιλυθεί το ευαίσθητο θέμα της μη απορροφήσεως για τα 5 000 000 EUR που σχετίζονται με το πρόγραμμα επισκεπτών· χαιρετίζει την απόφαση του Προεδρείου να εγκρίνει την πρόταση των Κοσμητόρων για αναθεώρηση των κανόνων περί των ομάδων επισκεπτών για να αυξηθεί το ποσό που διατίθεται προς κάλυψη του κόστους και να αυξηθεί ο αριθμός επισκεπτών ανά βουλευτή στους 100· εκτιμά επίσης την σημασία που έχει η έγκαιρη παράδοση του κτιρίου D4 στο οποίο ευρίσκεται το Κέντρο Επισκεπτών· ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να πληροφορήσει την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σχετικά με τον αντίκτυπο από την υλοποίηση των νέων κανόνων και την αποτελεσματικότητα του συστήματος έως το τέλος Μαρτίου 2007·

26.   υπογραμμίζει ότι η υποδοχή ομάδων επισκεπτών θα πρέπει να γίνεται υπό τις καλύτερες συνθήκες· ζητεί, συνεπώς, από τη διοίκηση να μελετήσει προσεκτικά πρακτικές ρυθμίσεις, όπως η πρόσβαση στο νέο Κέντρο Επισκεπτών, οι όροι για την πραγματοποίηση επίσκεψης στην αίθουσα ολομελείας και η διαθεσιμότητα αιθουσών συνεδριάσεων·

27.   αναγνωρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλει η Διοίκηση προς κάλυψη της ανεπάρκειας που παρατηρείται στην υπηρεσία επισκεπτών· καλεί όμως τη Διοίκηση να επιληφθεί των καταγγελιών που αφορούν την έλλειψη διαθέσιμων κενών για την υποδοχή επισκεπτών·

28.   έχει αποφασίσει να συμφωνήσει με τις εξής προτάσεις του Προεδρείου όσον αφορά διαφόρων ειδών πιστώσεις:

   να χορηγηθεί περαιτέρω ποσό 2 700 000 EUR για το πρόγραμμα επισκεπτών·
   να χορηγηθεί ποσό 6 800 000 EUR για τη διαρρύθμιση των χώρων του Κέντρου Επισκεπτών· από το ποσό αυτό τα 2 600 000 EUR θα αποτελούν μεταφορά από το κεφάλαιο 104 ("Αποθεματικό για την πολιτική πληροφόρησης και επικοινωνίας"),
   να διατηρηθεί στο κεφάλαιο 104 ("Αποθεματικό για την πολιτική πληροφόρησης και επικοινωνίας") ποσό 15 700 000 EUR για τον οπτικοακουστικό εξοπλισμό του κτιρίου D5·

29.   έχει αποφασίσει να επιβεβαιώσει την απόφαση που έλαβε το Προεδρείο σχετικά με την πρωτοβουλία "Αγορά των Πολιτών" επί δοκιμαστική περίοδο· ζητεί από το Προεδρείο να ενημερωθεί σχετικά με το εκτιμώμενο κόστος και το περιεχόμενο της πρωτοβουλίας αυτής πριν από την υλοποίηση του έργου·

Διεύρυνση

30.   επιβεβαιώνει την απόφαση να εγγράψει ποσό 48 000 000 EUR για δαπάνες που σχετίζονται με τη διεύρυνση (Ρουμανία και Βουλγαρία) όσον αφορά τα εξής:

   1. δαπάνες για προσωπικό για νέους βουλευτές (35 Ρουμάνοι και 18 Βούλγαροι)·
   2. πρόσθετο προσωπικό (οι εναπομένουσες 113 από τις 226 θέσεις μονίμων υπαλλήλων και 22 θέσεις εκτάκτων υπαλλήλων για τις πολιτικές ομάδες)·
   3. τεχνικοί διερμηνείας και συνεδριάσεων·
   4. εξοπλισμός και έπιπλα·
   5. δαπάνες λειτουργίας·
   6. χρηματοδότηση της πληροφόρησης και των πολιτικών ομάδων και κομμάτων·

31.   καλεί τη διοίκηση να εξασφαλίσει ότι στις διεργασίες προσλήψεων που συνδέονται με τη διεύρυνση δεν θα παρατηρηθούν οι ίδιες καθυστερήσεις με εκείνες που διαπιστώθηκαν κατά τη διεύρυνση με τα κράτη ΕΕ 10· ζητεί από τη διοίκηση να ενημερώνει και κατά διαστήματα να παρουσιάζει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή την περί προσλήψεων προσωπικού έκθεση όσον αφορά τη διεύρυνση·

Οργανόγραμμα

32.   επισημαίνει ότι η εδραίωση του οργανογράμματος από κοινού με την αναδιάταξη υπαλλήλων παραμένουν κύριοι στόχοι του στρατηγικού σχεδιασμού για την πρόσληψη υπαλλήλων όσον αφορά το οργανόγραμμα 2007· φρονεί ότι πρέπει να δημιουργηθεί πιο λιτή οργανωτική δομή κυρίως με την εφαρμογή ορθολογικών κριτηρίων όσον αφορά τις νέες θέσεις, την απόδοση προτεραιοτήτων στους στόχους και στη διακοπή δραστηριοτήτων που δεν είναι βασικές και δεν παρέχουν προστιθέμενη αξία· επανεπιβεβαιώνει ότι η πλήρωση θέσεων που καθίστανται κενές λόγω αποχωρήσεως από την ενεργό δραστηριότητα δεν θα γίνεται δεκτή ως αυτόματη διεργασία·

33.   σημειώνει ότι μετά τη διορθωτική επιστολή του Προεδρείου οι νέες θέσεις των οποίων ζητήθηκε η δημιουργία, πριν ληφθούν τα μέτρα αναδιάταξης, αντιστοιχούσαν σε ποσό 3 062 347 EUR και ανέρχονταν σε 106· αφού προέβη σε ακριβέστερη αποτίμηση των αιτιολογήσεων για τις θέσεις αυτές, θεωρεί ότι το συνολικό ποσό υπερβαίνει κατά πολύ τις ουσιαστικές ανάγκες του Κοινοβουλίου για το 2007· κατά συνέπεια, έχει εγκρίνει τις εξής νέες θέσεις:

   ιρλανδική γλώσσα: 3 θέσεις AD5 (γλωσσομαθείς νομικοί), 3 θέσεις AD5 (μεταφραστές) και 3 θέσεις AST3·
   ανάθεση αρμοδιοτήτων εντός του οργάνου (πρώην επικουρικοί συνόδου): 4 θέσεις AST1 (οπτικοακουστικός τομέας)·
   επιτροπολογία: 5 θέσεις AD5 και 2 θέσεις AST3·
   βελτίωση της νομοθεσίας: 1 θέση AD5·
   έλεγχος του προϋπολογισμού: 1 θέση AD 5 και Διεύθυνση D: 1 θέση AST3·
   επέκταση του κτιρίου KAD: 1 θέση AD5 και 2 θέσεις AST3, εξ ων μία στο αποθεματικό·
   διαδικτυακή τηλεόραση: 1 θέση AD9, 2 θέσεις AD5 και 2 θέσεις AST3 στο αποθεματικό·
   EMAS: 1 θέση AST3·

34.   έχει αποφασίσει να αποδεσμεύσει από το αποθεματικό:

   ανάθεση αρμοδιοτήτων εντός του οργάνου (πρώην επικουρικοί συνόδου): 8 θέσεις AST1 (οπτικοακουστικός τομέας), 4 θέσεις AD5 και 4 θέσεις AST1, εξ ων 2 AD5 και 2 AST1 παραμένουν στο αποθεματικό (συνοπτικά και πλήρη πρακτικά) και 4 θέσεις εκτάκτων υπαλλήλων AD5 (διδάσκαλοι)·
   συντήρηση κτιρίων: 3 θέσεις AST3, εξ ων μία παραμένει στο αποθεματικό·
   Κέντρο Επισκεπτών: 1 θέση AD5 και 1 θέση AST3·
   λοιπά: 1 θέση AST3 (οπτικοακουστικός τομέας) και 1 θέση AST3 (ιατρική υπηρεσία)
   διαγραφή των 47 εναπομενουσών στο αποθεματικό θέσεων·

35.   έχει επίσης αποφασίσει να διαθέσει τις κατάλληλες πιστώσεις για τη δημιουργία δύο θέσεων AD5 για τη βασική εσωτερική επικοινωνία· έχει ακόμη εγκρίνει τη μετατροπή τριών έκτακτων θέσεων ορισμένου χρόνου AD5 και μίας έκτακτης θέσης ορισμένου χρόνου AST3 σε έκτακτες θέσεις αορίστου χρόνου στη Νομική Υπηρεσία, λόγω της σημασίας που αποδίδει το θεσμικό όργανο στη βελτίωση της ποιότητας της νομοθεσίας·

36.   έχει επίγνωση του ότι η αναβάθμιση είναι ουσιαστικό στοιχείο όσον αφορά την παροχή κινήτρων στο προσωπικό, επισημαίνει όμως ότι τούτο πρέπει να είναι πάντοτε σύμφωνο με τον Κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων· σημειώνει τα αιτήματα για αναβάθμιση που ζήτησε η διοίκηση και έχει αποφασίσει να επιβεβαιώσει την αναβάθμιση των εξής θέσεων που ζήτησε το Προεδρείο για τους μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους: 2 AST 2 σε AST 3, 168 AST 3 σε AST 4, 15 AST 4 σε AST 5, 205 AST 5 σε AST 6, 225 AST 6 σε AST 7, 30 AST 7 σε AST 8, 25 AST 8 σε AST 9, 10 AST 10 σε AST 11, 57 AD 5 σε AD 6, 19 AD 7 σε AD 8, 25 AD 12 σε AD 13, 2 AD 13 σε AD 14 και 1 AD 10 σε AD 11, 1 AD 8 σε AD 9, 2 AST 7 σε AST 8, 1 AST 5 σε AST 6, 1 AD 8 σε AD 10, 1 AD 6 σε AD 10, συν 1 AD8 σε AD9·

37.   έχει ομοίως αποφασίσει να επιβεβαιώσει τις εξής αναβαθμίσεις που ζήτησαν οι πολιτικές ομάδες: 8 AD12 σε AD13, 9 AD11 σε AD12, 6 AD10 σε AD11, 1 AD9 σε AD10, 4 AD6 σε AD7, 9AD5 σε AD6, 10 AST10 σε AST11, 1 AST9 σε AST10, 5 AST8 σε AST9, 5AST7 σε AST8, 14 AST6 σε AST7, 14 AST5 σε AST6, 1 AST4 σε AST5, 9 AST3 σε AST4, 7 AST2 σε AST3, 2AST1 σε AST2·

38.   έχει αποφασίσει να επιβεβαιώσει τις εξής μετατροπές και να αποδεσμεύσει για αυτές τις αντίστοιχες πιστώσεις:

   τέσσερις θέσεις AST3 σε AD5,
   2 θέσεις AST και 2 θέσεις AD5 εκτάκτων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου σε αορίστου χρόνου θέσεις εκτάκτων υπαλλήλων·

39.   αναγνωρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλει ο Γενικός Γραμματέας για να αρχίσει τουλάχιστον η εφαρμογή της διεργασίας αναδιάταξης για την προσεχή τριετία· πιστεύει ότι με την αναγκαία συνεργασία και επένδυση από όλους η διαδικασία αυτή θα μπορούσε να αναπτυχθεί σε ευρύτερη κλίμακα· έχει αποφασίσει, εν συνεχεία της συνεδρίασης συνδιαλλαγής με το Προεδρείο στις 5 Οκτωβρίου 2006, να καταργήσει 15 θέσεις από το οργανόγραμμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έως την 1η Ιανουαρίου 2007· καλεί τη διοίκηση να διασφαλίσει, σύμφωνα με το εγκριθέν σχέδιο αναδιάταξης, ότι όλες οι θέσεις που μένουν κενές δεν θα πληρούνται αυτομάτως, αλλά μόνον μετά από αξιολόγηση των αναγκών· θεωρεί ότι η αναδιάταξη 10 ακόμη θέσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί το αργότερο έως την πρώτη ανάγνωση του προϋπολογισμού 2008· από τις 10 αυτές θέσεις, οι έξι προορίζονται να ενισχύσουν τη δημοσιονομική διαχείριση, η μία θα τοποθετηθεί στη διαχείριση των αποζημιώσεων των βουλευτών και μία από τις εναπομένουσες στη μονάδα ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

40.   επισημαίνει ότι το επίπεδο των πιστώσεων για το οργανόγραμμα βάσει των ανωτέρω τροποποιήσεων έχει μειωθεί από 2 760 616 EUR σε 1 608 096 EUR, το οποίο αντιπροσωπεύει εξοικονομήσεις ύψους 1 152 520 EUR·

41.   χαιρετίζει το γεγονός ότι κατά τα παρελθόντα έτη τα μαθήματα επαγγελματικής κατάρτισης και τα μαθήματα κατά την ανάληψη των καθηκόντων, περιλαμβανομένων εκείνων που πραγματεύονται την κινητικότητα και αναδιάταξη του προσωπικού, που δίδονται στους υπαλλήλους από την Ευρωπαϊκή Σχολή Διοίκησης έχουν σημειώσει επιτυχή εξέλιξη·

42.   εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του διότι η επί τη αναλήψει των καθηκόντων κατάρτιση για τους βοηθούς των βουλευτών δεν έχει ακόμη λάβει επιτυχή μορφή· παροτρύνει τον Γενικό Γραμματέα να αναπτύξει, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Σχολή Διοίκησης, ειδικά προγράμματα κατάρτισης για τους βοηθούς των βουλευτών·

43.   χαιρετίζει το γεγονός ότι το πρόγραμμα άσκησης για τα άτομα με αναπηρία, μνεία του οποίου γίνεται στις κατευθυντήριες γραμμές 2007, έχει διαμορφωθεί και αναπτύσσεται ικανοποιητικά·

Πολιτική κτιρίων

44.   σημειώνει ότι το Προεδρείο, στην διορθωτική επιστολή της 7ης Σεπτεμβρίου 2006, έχει προτείνει την εγγραφή προσθέτου ποσού 19 000 000 EUR στο αποθεματικό για ακίνητα πέραν των 50 000 000 EUR που ζητήθηκαν στις προβλέψεις εσόδων και δαπανών του Κοινοβουλίου· αφού προέβη σε αποτίμηση του σχεδίου επενδύσεων σε ακίνητα για το 2007, θεωρεί ότι η εγγραφή ποσού 19 000 000 EUR δεν αποτελεί στο παρόν στάδιο ρεαλιστικό αίτημα· έχει αποφασίσει να διατηρήσει τα 50 000 000 EUR στο αποθεματικό προσωρινών πιστώσεων για κτίρια για να καλύψει τις επενδύσεις του θεσμικού οργάνου σε ακίνητα (κεφάλαιο 105 "Προσωρινές πιστώσεις για ακίνητα")·

45.   καλεί τη διοίκηση, ιδίως μετά την "εμπειρία του Στρασβούργου", να εφαρμόσει αυστηρότερες, απολύτως αδιάβλητες και διαφανείς διαδικασίες κατά την αγορά κτιρίων·

46.   σημειώνει ότι δεν έχουν ενεργοποιηθεί οι πιστώσεις που πρέπει να διατεθούν στη νέα θέση που δημιουργήθηκε στον προϋπολογισμό 2006 για τα γραφεία πληροφοριών (άρθρο 325), λόγω περιορισμών στην ονοματολογία· καλεί τη διοίκηση να παρουσιάζει ετησίως λεπτομερή ανάλυση των δαπανών που συνδέονται με τα γραφεία πληροφοριών, η οποία θα επισυνάπτεται στο σχέδιο της κατάστασης προβλέψεων·

47.   είναι της γνώμης ότι η συμφωνία με την Επιτροπή σχετικά με τη διαχείριση της αποκτήσεως κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών βελτίωσης, μετατροπής και συντήρησης, ειδικά των γραφείων πληροφοριών στα κράτη μέλη, πρέπει να τεθεί υπό επανεξέταση και αναθεώρηση· αναμένει να υποβληθεί στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή έκθεση επί του θέματος το αργότερο έως τον Μάρτιο 2007·

48.   καθιστά σαφέστατο ότι θα προσυπογράψει πλήρως την ανάληψη οιωνδήποτε αχρησιμοποίητων πόρων εντός του ανωτάτου ορίου 20% της κατηγορίας 5 –με διορθωτικοιύς προϋπολογισμούς– εφόσον το Κοινοβούλιο χρειάζεται να δαπανήσει πρόσθετο κεφάλαιο για απρόβλεπτα, ιδίως σχετικά με την αγορά και απόκτηση ουσιαστικής σημασίας νέων κτιρίων·

49.   υπενθυμίζει στη Διοίκηση το αίτημα που διατυπώνεται με την παράγραφο 20 του ψηφίσματός του, της 26ης Σεπτεμβρίου 2006, σχετικά με την απαλλαγή 2004: Τμήμα Ι - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο(7), να συνταχθεί έκθεση με την οποία θα εξετάζεται το εφικτό της ίδρυσης ευρωπαϊκής αρχής για τα κτίρια, επιφορτισμένης με την ανέγερση και συντήρηση των κτιρίων των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ, και ζητεί να παρουσιασθεί η έκθεση αυτή στην Επιτροπή Προϋπολογισμών·

50.   σημειώνει το αίτημα του Προεδρείου να χορηγηθεί το ειδικό ποσό για την αγορά των εξής κτηρίων και έχει αποφασίσει να εγκρίνει:

   πρόσθετο ποσό 4 000 000 EUR για την επέκταση του κτιρίου KAD στο Λουξεμβούργο·
   ποσό 7 832 000 EUR για τη διαρρύθμιση και διευθέτηση των χώρων του κτιρίου D4 λόγω της πρόωρης παραδόσεώς του·
   ποσό 350 000 EUR για τις μετατροπές στην αίθουσα της ολομελείας στις Βρυξέλλες λόγω της προσχωρήσεως της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας·

51.   θεωρεί ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να εφαρμόσει στην πράξη, όσο το δυνατόν πιο σύντομα, τις προδιαγραφές σχετικά με την Περιβαλλοντική Διαχείριση και το Σχέδιο Ελέγχου· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για μια αυστηρότερη πολιτική μείωσης του ενεργειακού κόστους, ιδίως του κόστους του κλιματισμού το καλοκαίρι·

Ασφάλεια

52.   χαιρετίζει τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι βελγικές αρχές σχετικά με την ασφάλεια γύρω από το Κοινοβούλιο· είναι της γνώμης ότι το κόστος ασφαλείας εντός του Κοινοβουλίου γίνεται υπέρμετρο και έχει αποφασίσει την εγγραφή 10% των πιστώσεων στο κεφάλαιο 100 ("Προσωρινές πιστώσεις")· είναι πρόθυμο να αποδεσμεύσει την πίστωση όταν θα του χορηγηθεί έκθεση που αποτιμά την αποτελεσματικότητα και ποιότητα της παρεχομένης υπηρεσίας εν συγκρίσει προς το κόστος και τους σχετικούς κινδύνους στους τρείς τόπους εργασίας και τα Σπίτια της Ευρώπης·

Πολυγλωσσία

53.   αναγνωρίζει πόσο σημαντική είναι και πόσο νόημα έχει η πολυγλωσσία για τα θεσμικά όργανα· θεωρεί ότι η παροχή αυτής της υπηρεσίας είναι ουσιαστική για το έργο των βουλευτών και για τους πολίτες·

54.   αναγνωρίζει τις δυσκολίες που ενυπάρχουν στον έλεγχο της τεράστιας αυτής δαπάνης, η οποία αντιπροσωπεύει κατά προσέγγιση 33% του συνόλου των δαπανών του Κοινοβουλίου· είναι της γνώμης ότι απαιτούνται περισσότερη πειθαρχία και έλεγχος για να παρέχεται αποτελεσματικά η υπηρεσία αυτή· χαιρετίζει την πρωτοβουλία που ανέλαβε το Προεδρείο για τη θέσπιση οδηγού ορθής πρακτικής· συνιστά ωστόσο να ενσωματωθούν στον κώδικα συμπεριφοράς σχετικά με την πολυγλωσσία ποινές και κυρώσεις για ανεύθυνη ή κακή χρήση αυτών των υπηρεσιών από οιονδήποτε· έχει αποφασίσει να εγγράψει στο αποθεματικό 3 000 000 EUR· ζητεί να καταρτίσει η διοίκηση μελέτη σκοπιμότητας σχετικά με γραφείο παροχής βοηθείας (help desk) για επίσημη διερμηνεία για τους βουλευτές·

55.   έχει αποφασίσει σχετικά με την ιρλανδική γλώσσα να εγκρίνει τις εξής πιστώσεις:

   100 000 EUR στη θέση 1420 Ανάθεση υπηρεσιών εκτός οργάνου·
   150 000 EUR στη θέση 3240 Επίσημη Εφημερίδα·
   112 000 EUR στη θέση 2100 Αγορά, εργασίες, συντήρηση των μηχανημάτων και του λογισμικού·
   50 000 EUR στη γραμμή 3222 Δαπάνες για υλικό των αρχείων·

Επικούρηση και παροχή υπηρεσιών στους βουλευτές

56.   σημειώνει την έκθεση που παρουσίασε ο Γενικός Γραμματέας σχετικά με την τελική αποτίμηση της εκστρατείας "Ανεβάζοντας τον πήχυ", που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της έρευνας ποιότητας που διεξήχθη προς μέτρηση του επιπέδου υπηρεσιών που χορηγούνται στα μέλη· συμφωνεί ότι οι απαραίτητες διαρθρωτικές αλλαγές έχουν πραγματοποιηθεί και ότι οι κύριοι στόχοι της βελτίωσης της στήριξης που παρέχεται στα όργανα και τους βουλευτές του Κοινοβουλίου έχουν συνολικώς επιτευχθεί· εκφράζει την ανησυχία του διότι από τα αποτελέσματα της έρευνας αναδεικνύεται ότι τα μέλη συχνά δεν έχουν πλήρη επίγνωση των υπηρεσιών στήριξης που έχουν στη διάθεσή τους· καλεί τον Γενικό Γραμματέα να οργανώσει στρατηγική πληροφόρησης επί του θέματος το αργότερο έως τις 15 Δεκεμβρίου 2006·

57.   εξακολουθεί να είναι της γνώμης ότι θα μπορούσε να γίνεται καλύτερη χρήση τόσο των πόρων του Κοινοβουλίου όσο και του εντός του οργάνου ειδικευμένου προσωπικού, ειδικά στην περίπτωση κοινοβουλευτικών εκθέσεων μείζονος σημασίας·

58.   παροτρύνει τη διοίκηση να εξετάσει την ανάγκη να παρέχονται στα μέλη ουσιώδεις βασικές πληροφορίες επί παντός θέματος το οποίο ανακύπτει κατά την επιτέλεση των καθηκόντων τους· οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να παρέχονται από τις υπηρεσίες έρευνας του Κοινοβουλίου και να επιτρέπουν στους βουλευτές να λαμβάνουν σαφή θέση για πολυσύνθετα θέματα·

59.   σημειώνει τη βελτίωση στην παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της ΕΕ κατά την ψήφιση του προϋπολογισμού· ζητεί από τις αρμόδιες επιτροπές να εξετάσουν τη δημιουργία δομής και μια διαδικασία για την αξιολόγηση της εφαρμογής της εκτέλεσης του έργου της για το 2007 από κοινού με τις εξειδικευμένες επιτροπές· φρονεί ότι κατ" αυτόν τον τρόπο θα βοηθηθεί επίσης η προετοιμασία της αναθεώρησης του προϋπολογισμού το 2008-2009· ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να παράσχει τα μέσα (αίθουσες και διερμηνεία) για την οργάνωση τακτικών συνεδριάσεων παρακολούθησης, σύμφωνα με τις προτεραιότητες που θα καθορισθούν από τις οικείες επιτροπές·

60.   έχει σημειώσει τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει η έκθεση αξιολόγησης σχετικά με την απόκτηση εμπειρίας (θέση 320)· σημειώνει ότι η όλη υπηρεσία παρουσιάζει βελτίωση· ισχυρίζεται ωστόσο ότι η υπηρεσία θα μπορούσε να είναι αποτελεσματικότερη, ιδίως όσον αφορά το ότι η σχετική εμπειρογνωμοσύνη δεν παρουσιάσθηκε πάντοτε εγκαίρως· έχει αποφασίσει την αποδέσμευση 1 500 000 EUR και τη διατήρηση 500 000 EUR στο αποθεματικό·

61.   ενθαρρύνει τον Γενικό Γραμματέα να προβαίνει σε περιοδικούς ελέγχους σχετικά με την υπηρεσία που παρέχεται στους βουλευτές, συγκεκριμένα όσον αφορά τους υπολογιστές, το πρακτορείο ταξιδίων, τα τηλέφωνα, τις υπηρεσίες οχημάτων και τη Νομική Υπηρεσία·

62.   θεωρεί ότι η τεχνολογία της πληροφορίας αποτελεί ουσιαστικό και θεμελιώδες στοιχείο για την ορθή επιτέλεση έργου από τα μέλη και το επιτελείο τους· σημειώνει ότι έχει επέλθει βελτίωση στην υπηρεσία που παρέχεται, είναι όμως της γνώμης ότι αυτό που λαμβάνουν οι βουλευτές εξακολουθεί να μην αποτελεί πλήρη αξιοποίηση των πόρων· αποφασίζει την εγγραφή στο αποθεματικό 2 000 000 EUR από τη θέση 2102 ("Πληρωμή παρασχεθεισών υπηρεσιών σε εξωτερικό προσωπικό") σχετικά με τη λειτουργία, ανάπτυξη και συντήρηση συστημάτων λογισμικού·

Διάφορες πτυχές

63.   σημειώνει την πρόθεση του Προεδρείου να συγκροτήσει Ευρωλατινοαμερικανική Κοινοβουλευτική Συνέλευση (EUROLAT)· σημειώνει ότι θα εξετάσει το ζήτημα αυτό όταν θα έχει στη διάθεσή του όλα τα απαραίτητα στοιχεία, ιδίως όσον αφορά τις δημοσιονομικές επιπτώσεις·

64.   σημειώνει τη συμφωνία σχετικά με τις περί επιτροπολογίας διατάξεις η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 23 Ιουλίου 2006· αναγνωρίζει τη σημασία που θα έχει αυτή η νέα ρυθμιστική διαδικασία για το Κοινοβούλιο στη διεργασία λήψεως αποφάσεων στο μέλλον· θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να προβεί κανείς στη δέουσα ανάλυση του φόρτου εργασίας που θα συνεπάγεται στο μέλλον αυτή η συμφωνία·

65.   επαναλαμβάνει, όπως και στο ψήφισμά του της 1ης Ιουνίου 2006, ότι υποστηρίζει πλήρως την έγκριση πραγματικού και ουσιώδους Καθεστώτος των βοηθών των βουλευτών· καλεί το Συμβούλιο να λάβει τελική απόφαση ώστε να είναι δυνατή η χορήγηση των αναγκαίων πιστώσεων·

Τμήμα IV - Δικαστήριο

66.   σημειώνει τα επαναλαμβανόμενα αιτήματα του Δικαστηρίου για την απόκτηση τρίτου διορθωτή κειμένων· έχει αποφασίσει να επιτραπεί, στο παρόν στάδιο η πρόσληψη συμβασιούχων εργαζομένων για κάθε κομβική γλώσσα· έχει αποφασίσει να μειώσει αντίστοιχα τις πιστώσεις που εγγράφονται στη θέση 1406 ("Άλλες έκτακτες παροχές υπηρεσιών (υπηρεσία μετάφρασης/διερμηνείας)"), οι οποίες συνήθως καλύπτουν τις πρόσθετες ανάγκες σε διόρθωση κειμένων·

67.   συμφωνεί με το Συμβούλιο να επιτραπεί η διενέργεια 111 αναβαθμίσεων, περιλαμβανομένων και 10 αιτημάτων για τροποποίηση της διοικητικής δομής του Δικαστηρίου με τη δημιουργία νέας διευθύνσεως· σημειώνει ότι τούτο δεν θα έχει άλλες δημοσιονομικές συνέπειες στο μέλλον·

68.   έχει αποφασίσει να λάβει τα ακόλουθα μέτρα σε σχέση με το οργανόγραμμα:

   δημιουργία 5 νέων μόνιμων θέσεων (3 AD5 και 2 AST3), επιπλέον των 10 νέων θέσεων για τις οποίες έχει ήδη συμφωνήσει το Συμβούλιο στο σχέδιο προϋπολογισμού που ενέκρινε· με τις πέντε αυτές θέσεις ολοκληρώνεται η διεργασία που ξεκίνησε το 2004 προς ενδυνάμωση της στήριξης της τεχνολογίας της πληροφορίας εντός του Τμήματος Τεχνολογίας της Πληροφορίας και των υπηρεσιών δημοσιονομικού και εκ των προτέρων ελέγχου·
   δημιουργία 115 θέσεων μονίμων υπαλλήλων για τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία·

69.   είναι της γνώμης ότι η ίδρυση του νέου Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης θα έχει βοηθήσει να μειωθεί η συμφόρηση εργασίας στα άλλα δικαστήρια· καλεί το Δικαστήριο να παρουσιάσει έκθεση σχετικά με τον αντίκτυπο από τη δημιουργία του νέου Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης όσον αφορά το κόστος κτιρίων, προσωπικού και τις λοιπές δαπάνες πριν από τον Μάρτιο 2007·

70.   έχει αποφασίσει να περιορίσει την αύξηση στο σχέδιο προϋπολογισμού του Δικαστηρίου σε διάφορους τομείς, όπως είναι ο τομέας της τεχνολογίας της πληροφορίας και να παγώσει τις δαπάνες στο συνολικό ανώτατο ποσό του προϋπολογισμού 2007· έχει όμως αυξήσει τις πιστώσεις που διαθέτει το σχέδιο προϋπολογισμού του Συμβουλίου κατά 4 633 400 EUR, το οποίο αντιπροσωπεύει αύξηση 3,45%, μη συμπεριλαμβανομένου του κόστους που σχετίζεται με τη διεύρυνση·

Τμήμα V ‐ Ελεγκτικό Συνέδριο

71.   έχει αποφασίσει τη δημιουργία δύο θέσεων για τη μονάδα ανθρωπίνων πόρων για να διευκολυνθεί ο εκσυγχρονισμός του προσωπικού διαχείρισης και αναλαμβάνει δέσμευση να δημιουργήσει περαιτέρω δύο θέσεις που απαιτούνται το οικονομικό έτος 2008·

72.   έχει αποφασίσει τη δημιουργία μιας θέσεως για τη μονάδα επαγγελματικής κατάρτισης για να παρέχεται το δέον πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης στους νέους ελεγκτές·

73.   έχει συνεπώς αποφασίσει να λάβει τα εξής μέτρα σε σχέση με το οργανόγραμμα:

   δημιουργία 3 νέων μόνιμων θέσεων (1 AST3 και 2 AST1), επιπλέον των 3 νέων θέσεων για τις οποίες έχει ήδη συμφωνήσει το Συμβούλιο στο σχέδιο προϋπολογισμού του·
   δημιουργία 41 θέσεων μονίμων υπαλλήλων για τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία·

74.   είναι της γνώμης ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο παρουσιάζει καθυστέρηση στον τομέα της τεχνολογίας της πληροφορίας και ότι χρειάζεται να ενημερώσει το σύστημά του για να επιτελεί τα καθήκοντά του κατά τον δέοντα τρόπο· έχει αποφασίσει να επαναφέρει 518 000 EUR που το Συμβούλιο έχει αποφασίσει να περικόψει·

75.   έχει αυξήσει τις πιστώσεις που διαθέτει το σχέδιο προϋπολογισμού του Συμβουλίου κατά 3 579 729 EUR, το οποίο αντιπροσωπεύει αύξηση 3,12%, μη συμπεριλαμβανομένου του κόστους που σχετίζεται με τη διεύρυνση·

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και Επιτροπή των Περιφερειών

76.   είναι της γνώμης ότι η δημιουργία της κοινής διοικητικής υπηρεσίας έχει αποβεί προς όφελος αμφοτέρων των επιτροπών και ότι έχει οδηγήσει σε σημαντικές εξοικονομήσεις στον προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων· αναμένει από τις δύο επιτροπές να ανανεώσουν τη συμφωνία εταιρικής σχέσης πριν από το τέλος του έτους και/ή να διερευνήσουν άλλες μορφές συνεργασίας·

77.   θεωρεί ότι οι δύο επιτροπές θα μπορούσαν να αυξήσουν την αποτελεσματικότητά τους και να εστιασθούν περισσότερο στην πολιτική αποστολή τους εάν ορισμένα καθήκοντα, κυρίως αυτά των οδηγών, κλητήρων και του προσωπικού του τυπογραφείου, μπορούσαν να ανατεθούν σε εξωτερικό προσωπικό με αναδιάταξη του προσωπικού· εμμένει ότι οι υφιστάμενοι ανθρώπινοι πόροι πρέπει να τύχουν αναδιατάξεως για να ληφθεί μέριμνα για μελλοντικές ανάγκες όσον αφορά τόσο τη διεύρυνση όσο και την ενδυνάμωση του πολιτικού ρόλου που διαδραματίζουν οι δύο επιτροπές·

78.   σημειώνει ότι η Επιτροπή των Περιφερειών ζήτησε τη διενέργεια δύο ανεξαρτήτων εξωτερικών αποτιμήσεων των κοινών υπηρεσιών από τον Joan COLOM i NAVAL και τον Robert REYNDERS και καλεί τον Γενικό Γραμματέα της Επιτροπής των Περιφερειών να διαβιβάσει τις εκθέσεις αυτές στην Επιτροπή Προϋπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

Τμήμα VI ‐ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

79.   ζητεί από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή να συντάσσει ετήσια έκθεση πριν από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους σχετικά με τον αντίκτυπο του συμβουλευτικού έργου που επιτελεί για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή·

80.   έχει αποφασίσει να προσυπογράψει την ύψους 1 995 120 EUR αρχική ιδιαίτερη επιβάρυνση από τον προϋπολογισμό 2006 για να καλυφθεί μέρος των αναγκών του έτους 2007 και να προβεί σε αντίστοιχη μείωση του αιτήματος για το 2007·

81.   είναι της γνώμης ότι για να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή τον αυξανόμενο φόρτο εργασίας της πρέπει να περιορίσει το μήκος των κειμένων των γνωμοδοτήσεων που εγκρίνει και άλλων δημοσιεύσεων, όπως κάνουν τα λοιπά θεσμικά όργανα·

82.   έχει αποφασίσει να λάβει τα εξής μέτρα σε σχέση με το οργανόγραμμα:

   δημιουργία 5 νέων μόνιμων θέσεων (1 AD5 και 4 AST3), επιπλέον των 13 νέων θέσεων για τις οποίες έχει ήδη συμφωνήσει το Συμβούλιο στο σχέδιο προϋπολογισμού του·
   δημιουργία 6 θέσεων μονίμων υπαλλήλων για τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία·

83.   έχει αυξήσει τις πιστώσεις που διαθέτει το σχέδιο προϋπολογισμού του Συμβουλίου κατά 1 529 115 EUR, το οποίο αντιπροσωπεύει αύξηση 1,12 %, μη συμπεριλαμβανομένου του κόστους που σχετίζεται με τη διεύρυνση·

Τμήμα VII ‐ Επιτροπή των Περιφερειών

84.   συμφωνεί με το Συμβούλιο σχετικά με το αίτημα για αναβαθμίσεις που σχετίζεται με τον νέο κανονισμό υπηρεσιακής καταστάσεως και επίσης με το αίτημα για αναβάθμιση μιας θέσεως επικεφαλής μονάδας της Επιτροπής των Περιφερειών σε θέση διευθυντή για την κοινή υπηρεσία υπό τον όρο ότι τούτο δεν θα οδηγήσει στην ανάγκη για πρόσθετο προσωπικό και ότι από τη συγκεκριμένη αναβάθμιση δεν θα προκύψει πρόταση να διαιρεθεί η υπηρεσία, πριν διεξαχθεί εμπεριστατωμένη και προσεκτική ανάλυση και αξιολόγηση της υπηρεσίας· θεωρεί ότι τούτο θα διασφαλίσει δικαιότερη διαχείριση της κοινής υπηρεσίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και της Επιτροπής των Περιφερειών·

85.   σημειώνει ότι δεν υπάρχει αίτημα για τη δημιουργία νέων θέσεων λόγω της διεύρυνσης με την προσχώρηση Βουλγαρίας και Ρουμανίας·

86.   έχει αποφασίσει να λάβει τα ακόλουθα μέτρα σε σχέση με το οργανόγραμμα:

   δημιουργία 3 νέων μόνιμων θέσεων (2 AD5 και 1 AST3) και μιας θέσεως εκτάκτου υπαλλήλου (AD5), επιπλέον των 3 νέων θέσεων για τις οποίες έχει ήδη συμφωνήσει το Συμβούλιο στο σχέδιο προϋπολογισμού του·

87.   έχει αυξήσει τις πιστώσεις που διαθέτει το σχέδιο προϋπολογισμού του Συμβουλίου κατά 581 684 EUR, το οποίο αντιπροσωπεύει αύξηση 2,53 %, μη συμπεριλαμβανομένου του κόστους που σχετίζεται με τη διεύρυνση·

Τμήμα VIII (Α) ‐ Διαμεσολαβητής

88.   σημειώνει ότι ο διαμεσολαβητής έχει υποβάλει αίτημα για 10 μόνον αναβαθμίσεις, για τις οποίες και έχει συμφωνήσει το Συμβούλιο·

89.   έχει αποφασίσει να περιορίσει τις πιστώσεις που χορηγούνται για τη διοργάνωση του ανά διετία συμποσίου των επιτρόπων διοικήσεως των κρατών μελών, για την οποία την ευθύνη φέτος φέρει ο διαμεσολαβητής, στο ποσό των 45 000 EUR·

90.   έχει αυξήσει τις πιστώσεις που διαθέτει το σχέδιο προϋπολογισμού του Συμβουλίου κατά 150 000 EUR για να συμπληρωθεί η πίστωση για τη μετάφραση·

Τμήμα VIII (Β) - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων

91.   θεωρεί ότι οι προβλέψεις εσόδων και δαπανών πρέπει να είναι ακριβέστερες, ιδίως όσον αφορά το προσωπικό και τις νέες απαιτήσεις· ζητεί από τη διοίκηση και την Επιτροπή, στο πλαίσιο της διοργανικής συμφωνίας, να παράσχουν την αρμόζουσα στήριξη για την κατάρτιση των προβλέψεων εσόδων και δαπανών για το προσεχές οικονομικό έτος·

92.   έχει αποφασίσει να λάβει τα εξής μέτρα σε σχέση με το οργανόγραμμα:

   δημιουργία 2 νέων μόνιμων θέσεων (1 AD9 και 1 AST5), επιπλέον των 3 νέων θέσεων (1AD9, 1 AD8 και 1 AD7) για τις οποίες έχει ήδη συμφωνήσει το Συμβούλιο στο σχέδιο προϋπολογισμού του·

93.   έχει αυξήσει τις πιστώσεις που διαθέτει το σχέδιο προϋπολογισμού του Συμβουλίου κατά 158 846 EUR, ώστε να διατηρήσει το επίπεδο ανάπτυξης της υπηρεσίας, γεγονός που αποτελεί αύξηση 38,28% χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο διορθωτικός προϋπολογισμός·

o
o   o

94.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα μαζί με τις τροπολογίες στα τμήματα Ι, ΙΙ, ΙV, V, VΙ, VII, VΙΙΙ(Α) και VΙΙΙ(Β) του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα λοιπά ενδιαφερόμενα θεσμικά και άλλα όργανα.

(1) ΕΕ L 253 της 7.10.2000, σ. 42.
(2) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
(3) ΕΕ C 139 της 14.6.2006, σ. 1.
(4) ΕΕ C 172 της 18.6.1999, σ. 1. Συμφωνία όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2005/708/ΕΚ (ΕΕ L 269 της 14.10.2005, σ. 24).
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0090.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0241.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0363.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου