Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2006/2018B(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0356/2006

Esitatud tekstid :

A6-0356/2006

Arutelud :

PV 24/10/2006 - 14
CRE 24/10/2006 - 14

Hääletused :

PV 26/10/2006 - 6.3
CRE 26/10/2006 - 6.3
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2006)0452

Vastuvõetud tekstid
PDF 331kWORD 120k
Neljapäev, 26. oktoober 2006 - Strasbourg
2007. eelarveaasta üldeelarve projekt (I, II, IV, V, VI, VII ja VIII jagu)
P6_TA(2006)0452A6-0356/2006

Euroopa Parlamendi resolutsioon Euroopa Liidu 2007. eelarveaasta üldeelarve projekti kohta, I jagu – Euroopa Parlament, II jagu – Euroopa Liidu Nõukogu, IV jagu – Euroopa Kohus, V jagu – Kontrollikoda, VI jagu – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee, VII jagu – Regioonide Komitee, VIII (A) jagu – Euroopa Ombudsman, VIII (B) jagu – Euroopa Andmekaitseinspektor (C6-0300/2006 – 2006/2018B(BUD))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 272;

–   võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2000. aasta otsust 2000/597/EÜ, Euratom Euroopa ühenduste omavahendite süsteemi kohta(1);

–   võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust;(2)

–   võttes arvesse 17. mail 2006. aastal Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel sõlmitud institutsioonidevahelist kokkulepet eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(3);

–   võttes arvesse 6. mail 1999. aastal Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel sõlmitud institutsioonidevahelist kokkulepet eelarvemenetluse parandamise ja eelarvedistsipliini kohta(4), eriti selle punkti 26;

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi 15. märtsi 2006. aasta resolutsiooni 2007. aasta eelarvemenetluse suuniste kohta (II, IV, V, VI, VII, VIII (A) ja VIII (B) jagu) ja Euroopa Parlamendi esialgse eelarvestuse (I jagu) eelprojekti kohta(5);

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi 1. juuni 2006. aasta resolutsiooni Euroopa Parlamendi 2007. eelarveaasta tulude ja kulude esialgse eelarvestuse kohta(6);

–   võttes arvesse komisjoni poolt 3. mail 2006 esitatud Euroopa Liidu 2007. eelarveaasta üldeelarve esialgset projekti (SEK(2006)0531);

–   võttes arvesse nõukogu poolt 14. juulil 2006 koostatud Euroopa Liidu 2007. eelarveaasta üldeelarve projekti (C6-0300/2006);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 69 ja IV lisa;

–   võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit ning rahvusvahelise kaubanduse komisjoni, arengukomisjoni, kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni ja petitsioonikomisjoni arvamusi (A6-0356/2006),

A.   arvestades, et 2007. aasta on uue finantsraamistiku (aastateks 2007–2013) esimene aasta ja et finantsraamistiku rubriigi 5 (halduskulud) ülemmääraks on kehtestatud 7 115 000 000 EUR jooksevhindades;

B.   arvestades, et kõigi institutsioonide esialgses eelarveprojektis jäeti finantsperspektiivis 2007. eelarveaastaks rubriigi 5 ülemmäära alla 160 750 000 EUR suurune varu;

C.   arvestades, et nõukogu otsuse järel on eelarveprojektis jäetud 2007. aastaks rubriigi 5 ülemmäära alla 285 190 000 EUR suurune varu,

Üldine raamistik

1.   on nõukoguga ühel meelel selles, et eelarvedistsipliini ja tootlikkuse kasvu põhimõtted peaksid olema kõigis institutsioonides kesksel kohal; ei toeta komisjoni üldiste kärbete küsimuses; arvab, et eelarvetaotlusi tuleks hinnata igal üksikjuhul eraldi, mis annaks selge ja täpsema pildi iga institutsiooni tõelistest vajadustest ja prioriteetidest;

2.   kordab veel kord asjaolu, et samaaegselt eelarve aastasuse põhimõtte ja haldusliku iseloomu tunnustamisega tuleks institutsioonidel omaks võtta praktilisem, tegevuspõhine mitmeaastane lähenemisviis; usub, et selline lähenemisviis kajastab realistlikumalt ja tulemuslikumalt institutsioonide arengut ja vajadusi lähi- ning keskpikas perspektiivis;

3.   ootab institutsioonidelt selle tagamist, et maksumaksjate rahaga finantseeritavad meetmed ja poliitika loovad kodanike jaoks reaalset lisandväärtust ning et eelarveassigneeringuid kasutatakse usaldusväärse finantsjuhtimise ja tasuvuse põhimõtete kohaselt; otsustas seetõttu piirata 2007. aasta eelarve kasvu 4,79 %-ga, laienemiskulud välja arvatud;

4.   juhib tähelepanu sellele, et aja jooksul on mitmed institutsioonid oma esialgses eelarvestuses pidevalt arvestanud küllalt suurte varudega, mille tulemuseks on ulatuslik eelarvejääkide ümbertõstmine ja vahel ka assigneeringute tühistamine; tunnistab teatava piisava varu jätmise mõistlikkust, kuid leiab, et ebarealistlikult paisutatud varud ei ole normaaltingimustes asjakohased, eriti siis, kui see hakkab hoonete ostmist ja hankeprotsesse pidurdama;

5.   otsustab jätta varu rubriigi 5 ülemmäära all; soovitab nõukogu tehtud 47 812 781 EUR suurusest eelarvekärpest taastada muudele institutsioonidele (peale komisjoni) 30 389 840 EUR suuruse summa;

6.   arvab, et normaaltingimustes tuleks kontoriruumide ja hoonete ostmise poliitikat jätkata, eriti kuna aastate jooksul on selline poliitika Euroopa Parlamendi huve hästi teeninud, andnud kokkuhoidu ja seetõttu võimaldanud muid projekte rahastada; arvab aga siiski, et mõned institutsioonid võivad järgida sellist poliitikat üksnes kinnisvara omandamiseks; palub antud poliitika juures arvestada selliste taustandmetega nagu kontoripind või kontoriruumide maht ühe töötaja kohta, ning pöörata vajalikku tähelepanu sellistele märkimisväärsetele kuludele nagu hoonete ülalpidamine ja turvamine, eriti seetõttu, et kulud hoonetele moodustavad enam kui 16% rubriigi 5 kuludest; nõuab ka, et edaspidi esitaksid institutsioonid iga omandamisettepaneku juurde teabe sellega seonduvatest lisakuludest keskpikas perspektiivis; soovitab kinnisvarainvesteeringute aastakaupa planeerimise asemel rakendada mitmeaastast planeerimist;

7.   tervitab institutsioonide uue eelarvenomenklatuuri vastuvõtmist, mis muudab eelarvedokumendid kodanikele selgemaks ja mõistetavamaks, aga on arvamusel, et seda saaks veelgi parandada;

8.   on märganud, et aegajalt ei suuda institutsioonid leida tööturult teatud kutseoskustega töötajaid, näiteks raamatupidajaid ja infotehnoloogiga spetsialiste; märgib ajutiste töötajate palkamise ning teatavate teenuste sisseostmise üha jätkuvat kasvu; peab soovitavaks tegelda poliitikaga, mida institutsioonid peavad järgima teenuste sisseostmisel ja ajutiste lepinguliste töötajate palkamisel;

9.   kutsub institutsioone üles ümber korraldama tõlketeenistusi ning eelkõige muutma tõlgitavate tekstide arvu ja pikkust; nõuab, et institutsioonid esitaksid aruanded oma tõlketeenistuste tasuvuse kohta;

10.   arvab, et rahaliste vahendite kasutamise õigustamiseks peaksid institutsioonid andma rohkem teavet oma põhiülesannete täitmise kohta; rõhutab vajadust jälgida, kas täiendavad rahalised vahendid suurendavad või vähendavad institutsioonide tulemuslikkust ja tõhusust; arvab, et eelarve täitmise aruannete kõrval peaksid institutsioonid esitama informatiivsemaid aruandeid oma tegevuse kohta , mis tuleks esitada eelarvepädevatele institutsioonidele igal aastal septembri esimesel nädalal. Sellised aruanded aitaksid paremini põhjendada täiendavate vahendite eraldamise taotlusi ning aitaksid eelarvepädevatel institutsioonidel teha nimetatud vahendite jaotamisel ratsionaalsemaid otsuseid;

11.   tunneb pettumust selle üle, et mitte kõik institutsioonid ei ole huvitatud töötajate ümberpaigutamisest; tervitab mõningate institutsioonide, näiteks Euroopa Parlamendi administratsiooni, olgugi väga piiratud ulatusega jõupingutusi ümberpaigutamispoliitika aastatepikkusel edukal rakendamisel; soovitab institutsioonidel edaspidi muuta ümberpaigutamispoliitika iga-aastaste eelkalkulatsioonide koostamisel planeerimismenetluse lahutamatuks osaks, tagades nii taotletavate inimressursside kooskõla tööalaste vajadustega;

12.   märgib, et suurem osa taotlusi lisatööjõu saamiseks tuleneb laienemisprotsessist, mis jääb endiselt esmaseks prioriteediks; on nõus nõukogu poliitikaga, mille kohaselt kinnitatakse kõik laienemisega seotud uued ametikohad; arvab siiski, et tuleb anda rohkem teavet sellest, kuidas uusi töötajaid tulemuslikult kasutatakse, tagamaks eelkõige seda, et uued ametnikud võetakse tööle tõepoolest laienemisega seotud kohustuste täitmiseks;

13.   väidab, et assigneeringud peaksid võimalikult suurel määral seonduma konkreetsete meetmetega, millega välditakse assigneeringute tühistamist ja jääkide ümberpaigutamist aasta lõpus;

14.   ei toeta komisjoni otsust viia "standardvähendus" suhteliselt kõrgele tasemele ja võtta selle aluseks vakantsete ametikohtade praegune osakaal, kuna see võib põhjustada mõningaid ebasoovitavaid probleeme, eriti kui edukaid kandidaate ei saa assigneeringute puudumise tõttu tööle võtta;

15.   soovitab institutsioonidevahelise koostöö vorme, mis peavad tekitama sünergiat ning aitama saavutada rahalist säästu ja suuremat tõhusust ning samas aitama inimestel paremini mõista ELi osa nende igapäevaelus;

16.   nõuab institutsioonidelt tungivalt ühtsustatumat ja standardsemat lähenemist eelarvekalkulatsioonide koostamisele, sealhulgas täpseid ja selgeid põhjendusi, mis hõlbustaksid nende analüüsimist;

I jagu – Euroopa Parlament
Eelarve maht

17.   palub juhatusel edaspidi üle vaadata enda kehtestatud rubriigi 5 ülemmäär 20%, võttes seejuures arvesse Euroopa Parlamendi arengut ja sellest tulenevaid vajadusi 2009. ning järgnevatel aastatel;

18.   kahetseb asjaolu, et eelarvepädevad institutsioonid ei ole saanud Euroopa Parlamendi administratsioonilt vastust palvele seoses kulude minimeerimisega valdkondades, kus tehakse mittevajalikke kulutusi kolmes erinevas asukohas tegutsemise tõttu; tuletab meelde, et selline geograafiline killustatus põhjustab umbes 16% Euroopa Parlamendi kogukuludest; palub administratsioonil esitada aruanne selle kohta, kui palju ametnikke peab täiskogu istungi ajal Strasbourgis olema;

19.   võtab teadmiseks juhatuse 6. septembri 2006. aasta õiendi ettepanekuga määrata eelarvemahu ülemmääraks 20% rubriigi 5 mahust, mis tähendab 7,72% kasvu 2006. aasta eelarvega võrreldes; märgib, et 2005. aastal paigutati ümber assigneeringujääke 123 800 000 EUR ulatuses ja 2006. aasta eelarve ülejäägiks prognoositakse umbes 100 000 000 EUR; juhib parlamendiliikmete tähelepanu ülalmainitud Euroopa Parlamendi 1. juuni 2006. aasta resolutsioonile (lõiked 1 ja 2), milles öeldakse, et eelarve aluseks peaksid olema realistlikud taotlused;

20.   otsustas pärast Euroopa Parlamendi eelarvetaotluste hoolikat uurimist, et Euroopa Parlamendi eelarve lõplikuks mahuks määratakse 1 397 460 174 EUR, mis tähendab 5,74% suurust tõusu võrreldes 2006. aasta eelarvega ja vähenemist 25 539 826 EUR võrra, võrreldes 20% suuruse ülemmääraga rubriigis 5; rõhutab, et eelnimetatu ei piira kuidagi Euroopa Parlamendi õigust enda kehtestatud ülemmäär 2007. ja järgnevatel aastatel täielikult ära kasutada; on veendunud, et selline eelarvemaht ei piira mingil määral institutsiooni võimet jätkuvalt tõhusalt töötada ja funktsioneerida;

Informatsiooni- ja kommunikatsioonipoliitika

21.   kinnitab taas oma seisukohta, et Euroopa Parlament peaks jätkama pingutusi tulemusliku ja kasutajasõbraliku teabestrateegia väljatöötamiseks, mille peaeesmärk oleks parandada institutsiooni suhteid Euroopa kodanikega; on seisukohal, et seda on võimalik saavutada ainult kodanike teavitamise ja nendega suhtlemise kontseptsiooni käsitleva raporti alusel ning pärast iga teabevahendi lisandväärtuse analüüsimist;

22.   otsustab muuta liigendust ja luua kaks uut eelarverida külastajate keskuse ja Web TV jaoks, et suurendada finantsläbipaistvust ja aruandekohustust;

23.   võtab teadmiseks juhatuse ettepanekud eraldada informatsiooni- ja kommunikatsioonipoliitika jaoks loodud reservist 6 700 000 EUR Web TV arendamiseks; otsustas säilitada nii juhatuse poolt Web TV-le eraldatud 6 700 000 EUR peatükis 104 ("Informatsiooni- ja kommunikatsioonipoliitika reserv") kui ka projektiga seotud viis ametikohta senikaua, kuni prototüüpi, projekti sisu ja maksumust, kaasa arvatud struktuure ja fraktsioonide osalemise määra programmide sisu kindlaksmääramisel tutvustatakse eelarvepädevatele institutsioonidele lõpliku otsuse langetamiseks;

24.   avaldab kahetsust, et viimastel aastatel ilmnes külastajate programmi üldisel parandamisel mittevajalikke viivitusi; rõhutab, et nimetatud teenusega seotud küsimused on väga olulised parlamendiliikmete ja nende valijate vaheliste suhete parandamise seisukohalt; leiab, et nimetatud otsekontakt Euroopa kodanikega avaldab soodsat võimendavat mõju Euroopa kodanike suhtumisele oma parlamenti;

25.   kordab Euroopa Parlamendi 1. juuni 2006. aasta resolutsiooni lõikes 37 esitatud üleskutset võtta viivitamatuid meetmeid, et lahendada õrn küsimus 5 000 000 EUR alakulutamisest seoses külastajate programmiga; tervitab juhatuse otsust võtta vastu kvestorite ettepanek külastajate rühmi käsitleva eeskirja läbivaatamise kohta, et suurendada kulude katteks eraldatavat summat ja tõsta külastajate arv 100 inimeseni ühe parlamendiliikme kohta; märgib rahuldustundega ära külastajate keskuse asukohaks oleva hoone D4 ennetähtaegse üleandmise; palub peasekretäril teavitada eelarvepädevaid institutsioone 2007. aasta märtsi lõpuks uue eeskirja rakendamise mõjust ja süsteemi tõhususest;

26.   rõhutab, et külastajate rühmade vastuvõtmine peaks toimuma parimatel tingimustel; seetõttu soovitab administratsioonil põhjalikult uurida praktilist korraldust sealhulgas juurdepääs uude külaliste keskusesse, istungitesaali külastamise tingimusi ning koosolekuruumide kättesaadavust;

27.   tunnustab juhatuse jõupingutusi külastajate teenindamisel ilmnenud puuduste heastamisel; palub juhatusel sellegipoolest tegelda kaebustega seoses vabade vastuvõtuaegade puudumisega;

28.   otsustas mitmesuguste assigneeringutega seoses nõustuda järgmiste juhatuse ettepanekutega:

   eraldada külastajate programmile täiendavalt 2 700 000 EUR;
   eraldada külastajate keskuse ruumide sisustamiseks 6 800 000 EUR; 2 600 000 EUR sellest summast paigutatakse ümber peatükist 104 ("Informatsiooni- ja kommunikatsioonipoliitika reserv");
   säilitada peatükis 104 ("Informatsiooni- ja kommunikatsioonipoliitika reserv") 15 700 000 EUR hoone D5 audiovisuaalvarustuse jaoks,

29.   otsustas kinnitada otsuse, mille juhatus tegi "Kodanike agoraa" algatuse kohta katseperioodiks; palub juhatusel esitada enne projekti rakendamist teavet selle algatuse hinnangulise maksumuse ja sisu kohta;

Laienemine

30.   kinnitab otsust kirjendada 48 000 000 EUR suurune laienemisega (Rumeenia ja Bulgaaria) seotud assigneering alljärgnevalt:

   1. uute parlamendiliikmetega (35 rumeenlast ja 18 bulgaarlast) seotud personalikulud;
   2. täiendavad töötajad (ülejäänud 113 ametikohta 226 alalisest ametikohast ja 22 ajutist ametikohta fraktsioonidele);
   3. suuline tõlge ja konverentsitehnikud;
   4. mööbel ja sisseseade;
   5. talituskulud;
   6. informatsiooni- ning fraktsioonide ja parteide rahastamise kulud;

31.   palub juhatusel tagada, et laienemisega seotud värbamismenetlustega ei kaasneks samasuguseid viivitusi nagu esialgse ühenduse laienemisel 10-liikmeliseks; palub juhatusel raportit laienemisega seotud värbamise kohta ajakohastada ning esitada see perioodiliselt eelarvepädevatele institutsioonidele;

Ametikohtade loetelu

32.   märgib, et ametikohtade loetelu konsolideerimine koos töötajate ümberpaigutamisega jääb 2007. aasta ametikohtade loeteluga seotud töötajate värbamise strateegilise planeerimise peaeesmärgiks; väidab, et tuleb luua õhem organisatsioonistruktuur, seda peamiselt uute ametikohtade ratsionaliseerimisega, eesmärkide tähtsuse järgi järjestamisega ning selliste tegevuste lõpetamisega, mis ei ole põhitegevused ega loo lisandväärtust; kinnitab veel kord, et pensionilemineku tõttu tühjaks jäävate ametikohtade automaatset täitmist ei aktsepteerita;

33.   märgib, et pärast juhatuse õiendit moodustas uute taotletavate ametikohtade kogukulu enne töötajate ümberpaigutamist 3 062 347 EUR, millele vastas 106 ametikohta; nimetatud ametikohataotluste põhjenduste täpsema hindamise järel arvab, et nimetatud kogusumma ületab märgatavalt Euroopa Parlamendi olulised vajadused 2007. aastaks, ning kiitis seetõttu heaks järgmised uued ametikohad:

   iiri keel: 3 astet AD5 (jurist-lingvist), 3 astet AD5 (tõlkija) ja 3 astet AST3;
   seniste istungi abitöötajate ülesannete andmine Euroopa Parlamendile: 4 astet AST1 (audiovisuaalne tehnika);
   komiteemenetlus: 5 astet AD5 ja 2 astet AST3;
   parem õigusloome: 1 aste AD5;
   eelarvekontroll: 1 aste AD5 ja direktoraat D – 1 aste AST3;
   KAD-hoone laiendamine: 1 aste AD5 ja 2 astet AST3, millest üks jäetakse reservi;
   Web TV: 1 aste AD9, 2 astet AD5 ja 2 astet AST3 (jäetakse reservi);
   ühenduse keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteem (EMAS): 1 aste AST3;

34.   otsustas eraldada reservist:

   seniste istungi abitöötajate ülesannete andmine Euroopa Parlamendile: 8 astet AST1 (audiovisuaalsed materjalid), 4 astet AD5 ja 4 astet AST1, millest 2 astet AD5 ja 2 astet AST1 jäetakse reservi (protokollid ja CRE), ning 4 ajutist astet AD5 (õpetajad);
   hoonete korrashoid: 3 astet AST3, millest üks jäetakse reservi;
   külastajate keskus: 1 aste AD5 ja 1 aste AST3;
   muud: 1 aste AST3 (audiovisuaalsektor) ja 1 aste AST3 (meditsiiniteenistus);
   ülejäänud 47 reservi jäetud ametikohta kaotatakse;

35.   otsustas samuti eraldada vajalikud assigneeringud sisekommunikatsiooniga seotud kahe astme AD5 ametikoha loomiseks; nõustus samuti õigusteenistuse viie AD5 tähtajalise ajutise ametikoha ja ühe AST3 tähtajalise ajutise ametikoha muutmisega tähtajatuks ajutiseks ametikohaks, võttes arvesse tähtsust, mida institutsioon omistab õigusaktide kvaliteedi parandamisele;

36.   on teadlik asjaolust, et ametikõrgendused on töötajate motiveerimiseks hädavajalikud, märgib aga, et see peab alati toimuma kooskõlas personalieeskirjadega; võtab teadmiseks administratsiooni ametikõrgendustaotlused ning otsustas kinnitada järgmised juhatuse taotlused alaliste ja ajutiste töötajate edutamiseks: 2 astmelt AST2 astmele AST3, 168 astmelt AST3 astmele AST4, 15 astmelt AST4 astmele AST5, 205 astmelt AST5 astmele AST6, 225 astmelt AST6 astmele AST7, 30 astmelt AST7 astmele AST8, 25 astmelt AST8 astmele AST9, 10 astmelt AST10 astmele AST11, 57 astmelt AD5 astmele AD6, 19 astmelt AD7 astmele AD8, 25 astmelt AD12 astmele AD13, 2 astmelt AD13 astmele AD14 ja 1 astmelt AD10 astmele AD11, 1 astmelt AD8 astmele AD9, 2 astmelt AST7 astmele AST8, 1 astmelt AST5 astmele AST6, 1 astmelt AD8 astmele AD10, 1 astmelt AD6 astmele AD10, ning 1 astmelt AD8 astmele AD9;

37.   otsustas samuti kinnitada fraktsioonide edutamistaotlused: 8 astmelt AD12 astmele AD13, 9 astmelt AD11 astmele AD12, 6 astmelt AD10 astmele AD11, 1 astmelt AD9 astmele AD10, 4 astmelt AD6 astmele AD7, 9 astmelt AD5 astmele AD6, 10 astmelt AST10 astmele AST11, 1 astmelt AST9 astmele AST10, 5 astmelt AST8 astmele AST9, 5 astmelt AST7 astmele AST8, 14 astmelt AST6 astmele AST7, 14 astmelt AST5 astmele AST6, 1 astmelt AST4 astmele AST5, 9 astmelt AST3 astmele AST4, 7 astmelt AST2 astmele AST3, 2 astmelt AST1 astmele AST2;

38.   otsustas kinnitada järgmised üleviimised ja eraldada vastavad assigneeringud:

   4 astmelt AST3 astmele AD5;
   2 astet AST ja 2 astet AD5 muuta ajutisest tähtajalisest ametikohast ajutiseks tähtajatuks ametikohaks;

39.   avaldab tunnustust peasekretäri pingutustele vähemalt järgmise kolme aasta ümberpaigutamisprotsessi elluviimise algatamiseks; usub, et kõigi asjaosaliste vajalik koostöö ja pühendumine võiks aidata seda ettevõtmist laiendada; otsustas pärast 5. oktoobri 2006. aasta lepituskoosolekut juhatusega kaotada 1. jaanuariks 2007 Euroopa Parlamendi ametikohtade loetelust 15 ametikohta; palub administratsioonil kooskõlas vastuvõetud ümberpaigutamiskavaga kanda hoolt, et kõiki vabanevaid ametikohti ei täideta automaatselt uuesti, vaid enne toimub vajaduste hindamine; on seisukohal, et hiljemalt 2008. aasta eelarve esimese lugemise ajaks on võimalik ümber paigutada veel 10 ametikohta: neist kümnest ametikohast kuue eesmärk on luua piiratud hulk ametikohti finantsjuhtimise tugevdamiseks, üks on määratud parlamendiliikmete hüvitiste haldusesse ja üks inimõiguste üksusele;

40.   juhib tähelepanu sellele, et uuendatud ametikohtade loetelule vastav assigneeringusumma on esialgselt 2 760 616 EURlt 1 608 096 EURle, mis tähendab 1 152 520 EUR suurust kokkuhoidu;

41.   tervitab asjaolu, et eelmistel aastatel kulgesid edukalt Euroopa halduskooli korraldatud töötajate koolituskursused ja sissejuhatavad kursused uutele töötajatele, sealhulgas töötajate liikuvuse ja ümberpaigutamisega seotud kursused;

42.   avaldab aga kahetsust, et sissejuhatavat koolitust parlamendiliikmete assistentidele ei ole seni korralikult ette valmistatud; nõuab peasekretärilt tungivalt, et koostöös Euroopa halduskooliga töötataks välja spetsiaalsed parlamendiliikmete assistentide koolitusprogrammid;

43.   tervitab asjaolu, et 2007. aasta juhistes nimetatud puuetega isikutele suunatud praktikaprogramm on välja töötatud ja edeneb suhteliselt hästi;

Hooned

44.   märgib, et juhatuse 7. septembri 2006. aasta õiendis tehti ettepanek eraldada hoonete reservi lisaks Euroopa Parlamendi esialgses eelarvestuses nõutud 50 000 000 EURle veel 19 000 000 EUR; arvab pärast 2007. aasta kinnisvarainvesteeringute kava hindamist, et 19 000 000 EUR suurune taotlus ei ole praegusel etapil realistlik; otsustas institutsiooni kinnisvarainvesteeringute katteks jätta reservi määratlemata otstarbega assigneeringuteks hoonetele 50 000 000 EUR (peatükk 10 5 –'Määratlemata otstarbega assigneeringud hoonete jaoks");

45.   palub administratsioonil, eriti pärast "Strasbourgi kogemust", kohaldada hoonete ostmisel rangemaid, vettpidavaid ja läbipaistvaid menetlusi;

46.   märgib, et infobüroode jaoks 2006. aasta eelarves loodud reale (artikkel 325) eraldatavaid assigneeringuid ei ole liigenduse piirangute tõttu veel kättesaadavaks tehtud; palub administratsioonil esitada igal aastal esialgse eelarvestuse projekti lisana üksikasjalik ülevaade infobüroodega seotud kuludest;

47.   on arvamusel, et komisjoniga sõlmitud kokkulepe hoonete, eriti liikmesriikides asuvate teabemajade omandamise (sh parandus-, ümberehitus- ja hooldustööde) korraldamise kohta vajab uuesti läbi vaatamist ja läbi mõtlemist; ootab, et raport antud küsimuses esitataks eelarvepädevatele institutsioonidele hiljemalt 2007. aasta märtsiks;

48.   selgitab rõhutatult, et Euroopa Parlament toetaks igati kõigi rubriigi 5 20% suuruse ülemmäära alla paigutatud kasutamata jäänud vahendite kasutuselevõtmist paranduseelarvete kaudu juhul, kui Euroopa Parlament vajab täiendavat kapitali ettenägematute kulude katteks, eriti seoses hädavajalike uute hoonete ostmise ja soetamisega;

49.   tuletab administratsioonile meelde Euroopa Parlamendi 26. septembri 2006. aasta resolutsiooni (2004. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: I jagu – Euroopa Parlament)(7) lõikes 20 tehtud üleskutset koostada aruanne selle kohta, kas oleks võimalik asutada Euroopa hooneamet, mis vastutaks ELi asutuste ja organite hoonete ehituse ja korrashoiu eest, ning nõuab, et see aruanne edastataks eelarvekomisjonile;

50.   võtab teadmiseks juhatuse taotluse eraldada konkreetsed summad alljärgnevate hoonete ostmiseks, ja otsustas kinnitada järgmised rahaeraldused:

   täiendavalt 4 000 000 EUR Luxembourgi KAD-hoone laiendamiseks;
   7 832 000 EUR hoone D4 sisustamiseks ja remondiks hoone varasema üleandmise tõttu;
   350 000 EUR Rumeenia ja Bulgaaria ühinemisest tingitud Brüsseli istungisaali ümberehitamiseks;

51.   on seisukohal, et Euroopa Parlament peaks võimalikult kiiresti rakendama keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimissüsteemi standardeid; kordab nõudmist rangema poliitika järele energiakulude, eelkõige suviste konditsioneerimiskulude, vähendamiseks;

Turvalisus

52.   tervitab Belgia ametivõimude jõupingutusi Euroopa Parlamendi lähiümbruse turvalisuse tagamisel; on seisukohal, et Euroopa Parlamendi sisese turvalisuse tagamine hakkab liiga kalliks muutuma, ning otsustas kanda 10% vastavatest assigneeringutest peatüki 10 0 ("Määratlemata otstarbega assigneeringud") alla; on nõus nimetatud assigneeringu vabastama, kui talle esitatakse aruanne, milles võrreldakse turvateenuste tõhusust ja kvaliteeti sellele tehtavate kulude ja seonduvate riskidega kõigis kolmes töökohas ja Euroopa Majades;

Mitmekeelsus

53.   tunnistab mitmekeelsuse tähtsust ja asjakohasust institutsioonide jaoks; arvab, et nimetatud teenus on väga tähtis nii parlamendiliikmete töö kui ka kodanike jaoks;

54.   tunnistab sellekohaste ülisuurte, Euroopa Parlamendi kogukuludest umbes 33% moodustavate kulude kontrollimisega seotud raskusi; on seisukohal, et nimetatud teenuse tulemuslikuks korraldamiseks on vaja rohkem distsipliini ja kontrolli; tervitab juhatuse algatust heade tavade tegevusjuhendi koostamisel; soovitab samas lisada mitmekeelsuse alasesse käitumisjuhendisse kõigi rikkujate suhtes kohaldatavad sanktsioonid ja karistused nimetatud teenuste väärkasutuse või vastutustundetu kasutamise eest; otsustas eraldada reservi 3 000 000 EUR; palub administratsioonil koostada parlamendiliikmetele ametliku suulise tõlke pakkumise "kasutajatoe" teostatavusuuring;

55.   otsustas seoses iiri keelega kinnitada järgmised assigneeringud:

   100 000 EUR eelarvereal 1420 ("Sisseostetavad teenused");
   150 000 EUR eelarvereal 3240 ("Euroopa Liidu Teataja");
   112 000 EUR eelarvereal 2100 ("Seadmete ja tarkvara soetamine, korrashoid ning hooldus");
   50 000 EUR eelarvereal 3222 ("Arhiivkogude kulud");

Parlamendiliikmete assistendid ja parlamendiliikmetele pakutavad teenused

56.   võtab teadmiseks peasekretäri raporti meetmete kava "Raising the game" lõpliku hindamise kohta koos parlamendiliikmetele osutatavate teenuste taseme mõõtmiseks korraldatud kvaliteediuuringu tulemustega; nõustub järeldusega, et vajalikud struktuursed muutused on toimunud ning et põhieesmärgid – parlamendiliikmete ja Euroopa Parlamendi organite parem toetamine – on üldjoontes täidetud; tunneb muret nende uuringutulemuste pärast, mis näitasid, et sageli ei tea parlamendiliikmed piisavalt, milliseid tugiteenuseid neile pakutakse; kutsub peasekretäri alustama hiljemalt 15. detsembril 2006 tööd nimetatud küsimuse lahendamisele suunatud teabestrateegia kallal;

57.   on endiselt seisukohal, et nii Euroopa Parlamendi vahendeid kui ka institutsiooni enda erialaspetsialiste saaks paremini kasutada, eriti seoses suurte parlamendiraportitega;

58.   nõuab tungivalt, et administratsioon tegeleks vajadusega anda parlamendiliikmetele olulist alusteavet kõigi teemade ja küsimuste osas, millega nad oma kohustuste täitmisel kokku puutuvad; Euroopa Parlamendi uuringuüksustelt saadav vastav teave aitab parlamendiliikmetel keerukates küsimustes selgeid seisukohti võtta;

59.   märgib ELi eelarve täitmise üle teostatava järelevalve paranemist seoses eelarvehääletusega; palub asjaomastel parlamendikomisjonidel koos erikomisjonidega uurida võimalust luua struktuur ja menetlus hinnangu andmiseks täitmise kohta 2007. aasta osas; aidates sel viisil ette valmistada 2008-2009. aasta eelarve läbivaatamist; palub peasekretäril hõlbustada logistikat (ruumid ja tõlge), et oleks võimalik korraldada regulaarseid järelevalvekoosolekuid vastavalt prioriteetidele, mis asjaomased komisjonid kindlaks määravad;

60.   võttis teadmiseks erialateadmiste omandamise (punkt 320) hindamisaruande järeldused; märgib, et üldiselt on vastav teenus paranenud; väidab aga siiski, et teenus võiks olla tõhusam, arvestades eriti asjaolu, et asjakohane ekspertiis ei ole alati olnud õigeaegselt kättesaadav; otsustas vabastada 1 500 000 EUR ja jätta reservi 500 000 EUR;

61.   palub peasekretäril perioodiliselt korraldada parlamendiliikmetele osutatavate teenuste auditeid, eriti arvutite, reisibüroo, telefonide, autode ja õigusteenistuse osas;

62.   arvab, et infotehnoloogia on parlamendiliikmete ja nende abiliste nõuetekohaseks tööks vältimatu ja põhjapaneva tähtsusega; märgib, et nimetatud teenuse osutamine on paranenud, kuid arvab, et parlamendiliikmed ei saa selles osas ikkagi tehtud kulutustele vastavat kasu; otsustab punkti 2102 ("Välisteenused") alt kanda reservi 2 000 000 EUR tarkvarasüsteemide tööks, arendamiseks ja hoolduseks;

Muud aspektid

63.   võtab teadmiseks juhatuse kavatsuse luua Euroopa - Ladina-Ameerika (EUROLAT) parlamentaarne assamblee; tegeleb selle küsimusega siis, kui tema käsutuses on kogu vajalik teave eelkõige rahalise poole kohta;

64.   võtab teadmiseks 23. juulil 2006 jõustunud komiteemenetluse sätete alase kokkuleppe; tunnistab nimetatud uue regulatiivmenetluse tähtsust Euroopa Parlamendi tulevases otsustusprotsessis; peab vajalikuks nimetatud kokkuleppega edaspidi kaasneva töökoormuse nõuetekohast analüüsimist;

65.   kinnitab veel kord Euroopa Parlamendi 1. juuni 2006. aasta resolutsioonis märgitud täielikku toetust reaalse ja sisulise parlamendiliikme assistendi statuudi vastuvõtmisele; palub nõukogul langetada lõplik otsus, et saaks eraldada selleks vajalikud assigneeringud;

IV jagu – Euroopa Kohus

66.   võtab teadmiseks Euroopa Kohtu korduvad taotlused kolmanda korrektori saamiseks; otsustas praegusel etapil heaks kiita lepinguliste töötajate töölevõtmise iga töökeele (pivot language) kohta; otsustas vastavalt vähendada punkti 1406 ("Muud abiteenused (suuline ja kirjalik tõlge)") all eraldatud assigneeringut, millega tavaliselt kaetakse täiendava korrektuuri vajadused;

67.   nõustub nõukoguga 111 edutamistaotluse kinnitamise osas, kaasa arvatud 10 taotlust seoses Euroopa Kohtu haldusstruktuuri ümberkorraldamise ja uue direktoraadi moodustamisega; võtab teadmiseks, et sellel ei ole tulevikus muud rahalist mõju;

68.   otsustas järgmised ametikohtade loeteluga seotud meetmed:

   luua 5 uut alalist ametikohta (3 aste AD5 ja 2 astet AST3) lisaks 10 uuele ametikohale, millega nõukogu oma eelarveprojektis juba nõustus; nimetatud viie ametikohaga jõuab lõpule 2004. aastal alustatud protsess infotehnoloogilise (IT) toe tugevdamiseks infotehnoloogia allüksuses ning rahandus- ja eelkontrolli teenistuses;
   luua Rumeenia ja Bulgaaria jaoks 115 alalist ametikohta;

69.   on seisukohal, et uue avaliku teenistuse kohtu asutamine oleks pidanud aitama vähendada kohtuasjade kuhjumist teistes kohtutes; palub Euroopa Kohtul esitada enne 2007. aasta märtsi raport selle kohta, kuidas mõjutab avaliku teenistuse kohtu moodustamine ehitiste, personali- ja muid kulusid;

70.   otsustas piirata Euroopa Kohtu eelarveprojekti suurendatud mahtu mitmetes valdkondades (näiteks IT-sektor) ning külmutada 2007. aasta eelarvelised kulud; suurendas aga samas nõukogu poolt eelarveprojektiga võrreldes assigneeringuid 4 633 400 EUR ehk 3,45% võrra, arvestamata laienemisega seotud kulusid;

V jagu – kontrollikoda

71.   otsustas luua inimressursside üksusele kaks ametikohta, et hõlbustada personalijuhtimise kaasajastamist, ja võtta eesmärgiks luua 2008. eelarveaastal veel kaks vajalikku ametikohta;

72.   otsustas moodustada ühe ametikoha erialase täiendõppe üksuses, et pakkuda nooremaudiitoritele vajadustele vastavat koolitusprogrammi;

73.   otsustas seetõttu järgmised ametikohtade loeteluga seotud meetmed:

   luua 3 uut alalist ametikohta (1 aste AST3 ja 2 astet AST1) lisaks 3 uuele ametikohale, millega nõukogu oma eelarveprojektis juba nõustus;
   luua Rumeenia ja Bulgaaria jaoks 41 alalist ametikohta;

74.   on seisukohal, et kontrollikojal esineb mahajäämus IT valdkonnas ja et kohustuste nõuetekohaseks täitmiseks tuleb tal oma süsteemi ajakohastada; otsustas taastada nõukogu otsusega kärbitud 518 000 EUR;

75.   suurendas nõukogu poolt eelarveprojektis eraldatud assigneeringuid 3 579 729 EUR ehk 3,12% võrra, arvestamata laienemisega seotud kulusid;

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komitee

76.   on seisukohal, et ühise haldusteenistuse loomine on mõlemale komiteele kasuks tulnud ja aidanud oluliselt Euroopa Ühenduste eelarve kulusid kokku hoida; ootab, et komiteed uuendavad omavahelist partnerluslepingut enne aasta lõppu ja/või uurivad muid koostöövorme;

77.   on seisukohal, et mõlemad komiteed võiksid suurendada tõhusust ja keskenduda rohkem oma poliitilisele missioonile, kui nad saaksid mõningad teenused (näiteks autojuhtide, valvurite ja trükikoja töötajate omad) sisse osta ja töötajaid ümber paigutada; nõuab praeguste inimressursside ümberpaigutamist, et rahuldada tulevasi vajadusi seoses laienemise või komiteede poliitilise rolli tugevdamisega;

78.   võtab teadmiseks, et Regioonide Komitee tellis ühisteenistusele kaks sõltumatut välishindamist Joan COLOM i NAVALilt ja Robert REYNDERSilt, ning palub Regioonide Komitee peasekretäril edastada need aruanded Euroopa Parlamendi eelarvekomisjonile;

VI jagu – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

79.   palub Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteel koostada enne iga aasta 1. septembrit aastaaruanne selle kohta, milline mõju on antud institutsiooni tööl Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni nõustajana;

80.   otsustas 2006. aasta eelarvest järgmisse aastasse üle kanda 1 995 120 EUR, et sellega osaliselt katta komitee 2007. aasta vajadused ja vastavalt vähendada tema sama aasta taotlusi;

81.   arvab, et kasvava töökoormusega toime tulemiseks peaks Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee teiste institutsioonide kombel oma arvamuste ja muude väljaannete tekstide pikkust piirama;

82.   otsustas järgmised ametikohtade loeteluga seotud meetmed:

   luua 5 uut alalist ametikohta (1 aste AD5 ja 4 astet AST3) lisaks 13 uuele ametikohale, millega nõukogu oma eelarveprojektis juba nõustus;
   luua Rumeenia ja Bulgaaria jaoks 6 alalist ametikohta;

83.   suurendas nõukogu poolt eelarveprojektis eraldatud assigneeringuid 1 529 115 EUR ehk 1,12 % võrra, arvestamata laienemisega seotud kulusid;

VII jagu – Regioonide Komitee

84.   nõustub nõukoguga uute personalieeskirjadega seotud ametikohtade kõrgendamise taotluste osas ja ka taotluse osas muuta üks Regioonide Komitee üksuse juhataja ametikoht ühisteenistuse direktori ametikohaks tingimusel, et sellega ei kaasne vajadust täiendavate töötajate järele ja et sellele kõrgendamisele ei järgne taotlust teenistus kaheks jagada, enne kui on läbi viidud teenistuse põhjalik ja hoolikas analüüs ja hindamine; on seisukohal, et see tagab Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komitee vahel nende ühisteenistuse õiglasema juhtimise;

85.   võtab teadmiseks, et Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisega seoses ei taotleta uute ametikohtade loomist;

86.   otsustas järgmised ametikohtade loeteluga seotud meetmed:

   luua 3 uut alalist ametikohta (2 astet AD5 ja 1 aste AST3) ja 1 ajutine ametikoht (AD 5) lisaks 3 uuele ametikohale, millega nõukogu oma eelarveprojektis juba nõustus;

87.   suurendas nõukogu poolt eelarveprojektis eraldatud assigneeringuid 581 684 EUR ehk 2,53 % võrra, arvestamata laienemisega seotud kulusid;

VIII jagu (A) – Euroopa Ombudsman

88.   märgib, et Euroopa Ombudsman taotles ainult 10 ametikõrgendust ja et nõukogu nõustus nende ametikõrgendustega;

89.   otsustas määrata iga kahe aasta tagant toimuva riiklike ombudsmanide seminari korraldamiseks (2007. aastal korraldab selle Euroopa Ombudsman) eraldatava assigneeringu suuruseks 45 000 EUR;

90.   kirjalikuks tõlkeks eraldatava assigneeringu täiendamiseks suurendas nõukogu poolt eelarveprojektis eraldatud assigneeringuid 150 000 EUR võrra;

VIII jagu (B) – Euroopa Andmekaitseinspektor

91.   arvab, et esialgne eelarvestus peaks olema täpsem, eriti personali ja uute vajaduste osas; palub Euroopa Parlamendi administratsioonil ja komisjonil seoses uue institutsioonidevahelise kokkuleppega anda piisavalt toetust järgmise eelarveaasta esialgse eelarvestuse tegemiseks;

92.   otsustas järgmised ametikohtade loeteluga seotud meetmed:

   2 uue alalise ametikoha (1 aste AD9 ja 1 aste AST5) loomine lisaks 3 uuele ametikohale (1 aste AD9, 1 aste AD8 ja 1 aste AD7), millega nõukogu oma eelarveprojektis juba nõustus;

93.   institutsiooni arengutaseme säilitamiseks suurendas nõukogu poolt eelarveprojektis eraldatud assigneeringuid 158 846 EUR ehk 38,28% võrra, arvestamata laienemisega seotud kulusid;

o
o   o

94.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos üldeelarve projekti I, II, IV, V, VI, VII, VIII (A) ja VIII (B) jao muudatusettepanekutega nõukogule, komisjonile ning teistele asjaomastele institutsioonidele ja organitele.

(1) EÜT L 253, 7.10.2000, lk 42.
(2) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
(3) ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.
(4) EÜT C 172, 18.6.1999, lk 1. Kokkulepet on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusega 2005/708/EÜ (ELT L 269, 14.10.2005, lk 24).
(5) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2006)0090.
(6) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2006)0241.
(7) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2006)0363.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika