Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2006/2018B(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0356/2006

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0356/2006

Keskustelut :

PV 24/10/2006 - 14
CRE 24/10/2006 - 14

Äänestykset :

PV 26/10/2006 - 6.3
CRE 26/10/2006 - 6.3
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2006)0452

Hyväksytyt tekstit
PDF 343kWORD 106k
Torstai 26. lokakuuta 2006 - Strasbourg
Esitys yleiseksi talousarvioksi 2007 (Pääluokat I, II, IV, V, VI, VII, VIII)
P6_TA(2006)0452A6-0356/2006

Euroopan parlamentin päätöslauselma esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2007, Pääluokka I – Euroopan parlamentti, Pääluokka II – Neuvosto, Pääluokka IV – Tuomioistuin, Pääluokka V – Tilintarkastustuomioistuin, Pääluokka VI – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea, Pääluokka VII – Alueiden komitea, Pääluokka VIII (A) – Euroopan oikeusasiamies, Pääluokka VIII (B) – Euroopan tietosuojavaltuutettu (C6-0300/2006 – 2006/2018B(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

‐   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 272 artiklan,

‐   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä 29. syyskuuta 2000 tehdyn neuvoston päätöksen 2000/597/EY, Euratom(1),

‐   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(2),

‐   ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3),

‐   ottaa huomioon 6. toukokuuta 1999 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja talousarviomenettelyn parantamisesta(4) ja erityisesti sen 26 kohdan,

‐   ottaa huomioon vuoden 2007 talousarviomenettelyn suuntaviivoista pääluokkia II, IV, V, VI, VII, VIII (A) ja VIII (B) varten sekä alustavasta ennakkoarviosta Euroopan parlamentin tuloista ja menoista (Pääluokka I) 15. maaliskuuta 2006 antamansa päätöslauselman(5),

‐   ottaa huomioon 1. kesäkuuta 2006 antamansa päätöslauselman ennakkoarviosta Euroopan parlamentin tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2007(6),

‐   ottaa huomioon komission 3. toukokuuta 2006 esittelemän alustavan esityksen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2007 (SEC(2006)0531),

‐   ottaa huomioon neuvoston 14. heinäkuuta 2006 hyväksymän esityksen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2007 (C6-0300/2006),

‐   ottaa huomioon työjärjestyksen 69 artiklan ja liitteen IV,

‐   ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön ja kansainvälisen kaupan valiokunnan, kehitysyhteistyövaliokunnan, kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan sekä vetoomusvaliokunnan lausunnot (A6-0356/2006),

A.   ottaa huomioon, että vuosi 2007 on uuden rahoituskehyksen (2007–2013) ensimmäinen vuosi ja että otsakkeen 5 (hallintomenot) enimmäismääräksi on vahvistettu 7 115 000 000 euroa nykyhinnoin,

B.   ottaa huomioon, että kaikkien toimielinten alustavassa talousarvioesityksessä (ATE) rahoitusnäkymien otsakkeen 5 enimmäismäärään jätettiin noin 160 750 000 euron liikkumavara varainhoitovuodeksi 2007,

C.   ottaa huomioon, että neuvoston päätöksen jälkeen talousarvioesityksessä (TE) otsakkeen 5 enimmäismäärässä on 285 190 000 euron liikkumavara varainhoitovuodeksi 2007,

Yleinen toimintakehys

1.   on neuvoston kanssa samaa mieltä siitä, että kaikkien toimielinten perusperiaatteina olisi oltava talousarvion kurinalaisuus ja tuottavuushyödyt; ei ole neuvoston kanssa samaa mieltä kautta linjan tehtävistä vähennyksistä; katsoo, että talousarviota koskevia pyyntöjä olisi arvioitava tapauskohtaisesti, minkä seurauksena saataisiin selkeä ja aikaisempaa tarkempi kuva kunkin toimielimen todellisista tarpeista ja prioriteeteista;

2.   toistaa, että talousarvion vuotuisuutta ja hallinnollista luonnetta kunnioittaen toimielinten olisi hyväksyttävä aikaisempaa toimivampi, toimintoperusteinen ja monivuotinen lähestymistapa; uskoo, että tällainen lähestymistapa heijastaisi nykyistä realistisemmin ja tehokkaammin toimielinten lyhyen ja keskipitkän aikavälin kehitystä ja tarpeita;

3.   odottaa toimielinten varmistavan, että veronmaksajien varoilla rahoitetut politiikat ja toimet tuovat kansalaisille todellista lisäarvoa ja että talousarviomäärärahat käytetään moitteettoman varainhoidon ja kustannustehokkuuden periaatteiden mukaisesti; on näin ollen päättänyt rajoittaa vuoden 2007 talousarvion kasvun 4,79 prosenttiin, laajentumismenoja lukuun ottamatta;

4.   huomauttaa, että vuosien kuluessa useat toimielimet ovat varmistaneet, että huomattavan suuret liikkumavarat ovat muotoutuneet niiden ennakkoarvioiden pysyviksi piirteiksi, minkä seurauksena keräilysiirtoja tehdään paljon ja toisinaan määrärahoja myös perutaan; myöntää, että riittävien liikkumavarojen pitäminen on järkevää, mutta pitää asiattomana epärealistisen suurten liikkumavarojen pitämistä normaaleissa olosuhteissa ja erityisesti nyt kun kiinteistöjen ostaminen ja hankinta alkaa vähentyä;

5.   päättää jättää otsakkeen 5 enimmäismäärään liikkumavaraa; suosittelee, että neuvoston tekemästä 47 812 781 euron vähennyksestä palautetaan 30 389 840  euroa muiden toimielinten (komissiota lukuun ottamatta) talousarvioon;

6.   katsoo, että normaaleissa olosuhteissa toimistotilojen ja kiinteistöjen ostopolitiikkaa olisi jatkettava erityisesti sen vuoksi, että vuosien kuluessa tämä politiikka on palvellut parlamentin etuja hyvin ja sen avulla on saatu aikaan säästöjä, joilla on voitu puolestaan rahoittaa muita hankkeita; katsoo kuitenkin, että jotkut toimielimet saattavat soveltaa politiikkaa yksinomaan omaisuuden hankkimisen vuoksi; pyytää, että politiikassa otettaisiin huomioon taustatiedot, kuten toimistotila työntekijää kohti, ja kiinnitettäisiin huomiota merkittäviin menoeriin, joita aiheutuu esimerkiksi turvallisuudesta ja kunnossapidosta, etenkin kun kiinteistömenojen osuus on yli 16 prosenttia otsakkeesta 5; vaatii myös, että toimielinten olisi esitettävä kutakin tulevaa ostoehdotusta kohti arvio keskipitkän aikavälin liitännäismenoista; suosittelee, että siirryttäisiin monivuotiseen kiinteistöinvestointeja koskevaan suunnitteluun vuosittaisen suunnittelun asemasta;

7.   panee tyytyväisenä merkille, että toimielimet ovat ottaneet käyttöön uuden nimikkeistön, jonka ansiosta kansalaisten on helpompi ymmärtää talousarvioasiakirjoja ja ne ovat aikaisempaa avoimempia, mutta katsoo, että vielä on parantamisen varaa;

8.   on pannut merkille, että toimielinten on toisinaan vaikeaa käyttää hyväkseen tiettyjen ammattialojen työmarkkinoita, kuten esimerkiksi kirjanpito- ja tietotekniikkahenkilöstöä; panee merkille, että suuntaus palkata väliaikaista henkilöstöä ja ulkoistaa tietyt palvelut lisääntyy koko ajan; pitää suositeltavana käsitellä toimielinten harjoittamaa politiikkaa ulkoistamisen ja väliaikaisten sopimussuhteisten toimihenkilöiden osalta;

9.   kehottaa toimielimiä järjestämään uudelleen käännöspalvelunsa ja kiinnittämään erityisesti huomiota käännettävien tekstien lukumäärään ja pituuteen; pyytää toimielimiä esittämään kertomuksen käännöspalvelujen kustannustehokkuudesta;

10.   katsoo, että toimielinten olisi toimitettava enemmän tietoja keskeisten tehtävien suorittamisesta perustellakseen määrärahojen käyttöään; korostaa tarvetta seurata, tuleeko toimielimistä entistä tehokkaampia lisämäärärahojen ansiosta vai ei; katsoo, että toimielinten olisi toimitettava talousarvion toteutusta koskevien kertomusten lisäksi aikaisempaa enemmän tietoja sisältäviä toimintaa koskevia selvityksiä, jotka olisi toimitettava budjettivallan käyttäjälle viimeistään kunkin vuoden syyskuun ensimmäisellä viikolla; näiden selvitysten perusteella voitaisiin perustella mahdolliset lisämäärärahoja koskevat pyynnöt, ja budjettivallan käyttäjä voisi tehdä aikaisempaa rationaalisempia lisämäärärahojen myöntämistä koskevia päätöksi;

11.   on pettynyt siihen, että kaikki toimielimet eivät ole sitoutuneet käyttämään uudelleenkohdentamista; panee tyytyväisenä merkille, että tietyt toimielimet – lähinnä parlamentin hallinto, vaikkakin hyvin rajallisessa määrin – ovat harjoittaneet onnistuneesti uudelleenkohdentamista useiden vuosien ajan; suosittelee, että toimielimet varmistavat tulevina vuosina, että uudelleenkohdentaminen on olennainen osa ennakkoarvioiden valmistelua koskevaa suunnittelua, ja täten varmistavat, että pyydetyt henkilöstövoimavarat vastaavat toiminnallisia vaatimuksia;

12.   toteaa, että suurin osa lisähenkilöstöä koskevista pyynnöistä liittyy laajentumisprosessiin, joka säilyy ensisijaisena prioriteettina; on samaa mieltä neuvoston kanssa siitä, että kaikki laajentumiseen liittyvät uudet virat olisi hyväksyttävä; katsoo kuitenkin, että olisi toimitettava lisätietoja siitä, miten lisähenkilöstöä hyödynnetään tehokkaasti etenkin sen varmistamiseksi, että uusia virkoja todellakin käytetään laajentumiseen liittyviin velvollisuuksiin;

13.   pitää kiinni siitä, että määrärahojen olisi liityttävä mahdollisuuksien mukaan tiettyihin toimiin, jolloin vältyttäisiin määrärahojen peruuttamiselta ja keräilysiirroilta vuoden lopulla;

14.   ei ole yhtä mieltä neuvoston päätöksestä nostaa kiinteää perusvähennystä selvästi korkeammalle tasolle ja perustaa tämä päätös avointen virkojen suureen määrään, sillä tämä saattaa synnyttää tarpeettomia ongelmia erityisesti siinä tapauksessa, että kilpailuissa menestyneitä ei voitaisi rekrytoida määrärahojen puutteen vuoksi;

15.   suosittelee toimielimille keskinäisiä yhteistyömuotoja, joilla voidaan luoda yhteisvaikutusta ja edistää taloudellisia säästöjä ja tehokkuutta sekä auttaa kansalaisia ymmärtämään paremmin EU:n roolia jokapäiväisessä elämässä;

16.   kehottaa toimielimiä omaksumaan entistä yhdenmukaisemman lähestymistavan ennakkoarvioidensa laatimiseen, selkeät ja täsmälliset perustelut mukaan luettuna, sillä tämä helpottaisi niiden analysointia;

Pääluokka I – Euroopan parlamentti
Budjetoitu määrä

17.   kehottaa puhemiehistöä tarkastelemaan uudelleen otsakkeelle 5 asettamaansa 20 prosentin enimmäismäärää tulevina vuosina ottaen huomioon parlamentin kehityksen ja tarpeet vuonna 2009 ja sen jälkeen;

18.   pahoittelee, että budjettivallan käyttäjä ei ole saanut palautetta hallinnolta sen pyynnöstä, joka koski kustannusten minimointia aloilla, joilla syntyy tarpeettomia menoja kolmen toimipaikan vuoksi; palauttaa mieliin, että tästä maantieteellisestä hajautumisesta aiheutuvat menot ovat noin 16 prosenttia parlamentin kokonaismenoista; pyytää hallintoa antamaan selvityksen siitä, kuinka monta virkamiestä Strasbourgin istunnon aikana tarvitaan;

19.   panee merkille puhemiehistön 6. syyskuuta 2006 päivätyn oikaisukirjelmän, jossa ehdotetaan talousarvion asettamista otsakkeessa 5 olevan 20 prosentin enimmäismäärän tasolle, ja tämä määrä on 7,72 prosenttia suurempi kuin vuoden 2006 talousarvio; huomauttaa, että vuonna 2005 keräilysiirtoja tehtiin yhteensä 123 800 000 euron arvosta ja vuonna 2006 ylijäämän odotetaan olevan noin 100 000 000 euroa; kiinnittää jäsenten huomion edellä mainittuun 1. kesäkuuta 2006 annettuun päätöslauselmaan (1 ja 2 kohta), jossa todetaan, että talousarvion olisi perustuttava realistisiin pyyntöihin;

20.   on päättänyt, parlamentin talousarviota koskevia pyyntöjä tarkkaan harkittuaan, että parlamentin talousarvio vahvistetaan 1 397 460 174  euroksi, mikä vastaa 5,74 prosentin korotusta vuoden 2006 talousarvioon verrattuna, ja leikkaa parlamentin talousarviota 25 539 826 euroa alhaisemmaksi kuin otsakkeessa 5 olevan 20 prosentin enimmäismäärä; korostaa, että edellä esitetty ei rajoita millään tavalla parlamentin oikeutta käyttää täysimääräisesti vuodeksi 2007 ja sitä seuraaviksi vuosiksi asettamaansa enimmäismäärää; on vakuuttunut, että tällainen budjetointi ei rajoita millään tavalla toimielimen kykyä jatkaa tehokasta toimintaa;

Tiedotus- ja viestintäpolitiikka

21.   toistaa kantansa, jonka mukaan Euroopan parlamentin olisi jatkettava ponnistelujaan tehokkaan ja käyttäjäystävällisen tiedotusstrategian kehittämiseksi, jonka tärkeimpänä tavoitteena olisi parantaa toimielinten ja Euroopan kansalaisten välistä suhdetta; katsoo, että tämä voidaan saavuttaa ainoastaan kansalaisille suunnattua tiedotusta ja viestintää koskevaa globaalia lähestymistapaa käsittelevän kertomuksen pohjalta ja kunkin tiedotuskeinon lisäarvon arvioimisen jälkeen;

22.   päättää muuttaa nimikkeistöä ja luoda kaksi uutta budjettikohtaa vierailijakeskukselle ja Internet-televisiolle taloudellisen avoimuuden ja vastuun lisäämiseksi;

23.   panee merkille puhemiehistön ehdotukset, jotka koskevat 6 700 000 euron vapauttamista varauksesta, joka koskee tiedotus- ja viestintäpolitiikan alaista Internet-televisiota; on päättänyt säilyttää puhemiehistön Internet-televisiolle myöntämät 6 700 000 euroa luvussa 104 (Tiedotus- ja viestintäpolitiikkaa koskeva varaus) sekä viisi hankkeeseen liittyvää virkaa, kunnes budjettivallan käyttäjälle esitellään prototyyppi, hankkeen sisältö ja hankkeen kustannukset, myös rakenteet ja tapa, jolla poliittiset ryhmät osallistuvat ohjelman sisällön määrittelyyn, joiden perusteella se voi tehdä lopullisen päätöksen;

24.   pahoittelee, että viimeksi kuluneina vuosina vierailijaohjelman täytäntöönpanossa ja yleisessä kehittämisessä on ollut tarpeettomia viivästyksiä; huomauttaa, että tähän yksikköön liittyvät asiat ovat hyvin tärkeitä jäsenten ja heidän vaalipiiriensä välisen suhteen parantamisen kannalta; katsoo, että tällä suoralla yhteydellä Euroopan kansalaisiin on tärkeä kerrannaisvaikutus kansalaisten kuvaan parlamentista;

25.   toistaa 1. kesäkuuta 2006 antamansa päätöslauselman 37 kohdassa esitetyn pyynnön välittömistä toimista arkaluontoisten kysymysten ratkaisemiseksi, jotka liittyvät vierailijaohjelmalle myönnettyjen 5 000 000 euron vajaakäyttöön; panee tyytyväisenä merkille puhemiehistön päätöksen hyväksyä kvestorien ehdotus vierailijaryhmiä koskevien määräysten tarkistamisesta, jotta lisättäisiin kustannusten kattamiseen käytettävissä olevien määrärahojen määrää ja nostettaisiin jäsentä kohti sallittujen vierailijoiden lukumäärä sataan vierailijaan; panee tyytyväisenä merkille, että D4-rakennus, jossa vierailijakeskus sijaitsee, luovutettiin käyttöön ennen määräaikaa; pyytää pääsihteeriä tiedottamaan budjettivallan käyttäjälle maaliskuun 2007 loppuun mennessä uusien määräysten täytäntöönpanosta aiheutuvista vaikutuksista ja järjestelmän tehokkuudesta;

26.   korostaa, että vierailijaryhmien vastaanotolle pitäisi olla parhaat mahdolliset edellytykset; pyytää sen vuoksi hallintoa tarkastelemaan huolellisesti käytännön järjestelyjä, kuten pääsy uuteen vierailijakeskukseen, täysistuntosalissa vierailun ehdot ja kokoushuoneiden saatavuus;

27.   panee merkille hallinnon ponnistelut vierailijakeskuksen puutteiden korjaamiseksi; pyytää hallintoa kuitenkin käsittelemään valituksia, jotka koskevat vierailijoiden vastaanottamiseen varattujen aikojen vähäisyyttä;

28.   on päättänyt hyväksyä seuraavat puhemiehistön ehdotukset:

   myöntää 2 700 000 euron lisämäärärahat vierailijaohjelmalle
   myöntää 6 800 000 euroa vierailijakeskuksen tilojen kunnostukseen; 2 600 000 euroa tästä määrästä siirretään luvusta 104 (Tiedotus- ja viestintäpolitiikkaa koskeva varaus)
   säilyttää luvussa 104 (Tiedotus- ja viestintäpolitiikkaa koskeva varaus) 15 700 000 euroa D5-rakennuksen audiovisuaalivarustukseen;

29.   on päättänyt vahvistaa puhemiehistön Citizens Agora -aloitteesta tekemän päätöksen koekaudeksi; pyytää puhemiehistöä kertomaan parlamentille aloitteen arvioiduista kustannuksista ja sisällöstä ennen hankkeen toteutusta;

Laajentuminen

30.   vahvistaa päätöksen myöntää 48 000 000 euroa laajentumiseen liittyviin menoihin (Romania ja Bulgaria) seuraavasti:

   1. uusiin jäseniin liittyvät menot (35 romanialaista ja 18 bulgarialaista)
   2. lisähenkilöstö (loput 113 kaikkiaan 226:sta vakinaisesta virasta ja 22 väliaikaista tointa poliittisille ryhmille)
   3. tulkit ja konferenssihenkilöstö
   4. laitteisto ja kalusto
   5. toimintamenot
   6. poliittisten ryhmien ja puolueiden tiedotus ja rahoitus;

31.   kehottaa hallintoa varmistamaan, että laajentumiseen liittyvät rekrytointiprosessit eivät viivästy yhtä paljon kuin kymmenen uuden jäsenvaltion laajentumisen yhteydessä; kehottaa hallintoa esittämään budjettivallan käyttäjälle ajantasaisen ja säännöllisen selvityksen laajentumiseen liittyvästä rekrytoinnista;

Henkilöstötaulukko

32.   huomauttaa, että henkilöstötaulukon ja henkilöstön siirtojen vakiinnuttaminen ovat henkilöstön rekrytointia koskevan strategisen suunnittelun keskeisiä tavoitteita vuoden 2007 henkilöstötaulukon yhteydessä; toteaa, että on luotava suppeampi organisaatiorakenne erityisesti uusia virkoja rationalisoimalla, tavoitteita priorisoimalla ja lopettamalla toimet, jotka eivät ole keskeisiä eivätkä tuo lisäarvoa; toistaa, että eläkkeelle siirtymisen seurauksena vapautuvien virkojen täyttämistä ei hyväksytä automaattisena prosessina;

33.   toteaa, että puhemiehistön oikaisukirjelmän jälkeen uusien pyydettyjen virkojen määrä vastasi ennen henkilöstön siirtoja 3 062 347 euroa, mikä vastaa 106 virkaa; katsoo, näiden virkojen perusteluja huolellisesti arvioituaan, että kokonaismäärä ylittää selvästi parlamentin keskeiset tarpeet vuodeksi 2007 ja on näin ollen hyväksynyt seuraavat uudet virat:

   iirin kieli: kolme AD5- (juristilingvisti), kolme AD5- (kääntäjä) ja kolme AST3-virkaa
   entisen istuntohenkilöstön rekrytointi: neljä AST1-virkaa (audiovisuaaliala)
   komiteamenettely: viisi AD5- ja kaksi AST3-virkaa
   parempi säädöskäytäntö: yksi AD5-virka
   talousarvion valvonta: yksi AD5-virka ja osasto D: yksi AST3-virka
   KAD-rakennuksen laajennus: yksi AD5- ja kaksi AST3-virkaa, joista toinen on varauksessa
   Internet-televisio: yksi AD9-, kaksi AD5- ja kaksi AST3-virkaa varauksessa
   EMAS: yksi AST3-virka;

34.   on päättänyt vapauttaa varauksesta:

   entisen istuntohenkilöstön rekrytointi: kahdeksan AST1- (audiovisuaaliala), neljä AD5- ja neljä AST1-virkaa, joista kaksi AD5- ja kaksi AST1-virkaa jää varaukseen (pöytäkirjat ja CRE) ja neljä väliaikaista AD5-tointa (opettaja)
   kiinteistöjen ylläpito: kolme AST3-virkaa, joista yksi jää varaukseen
   vierailijakeskus: yksi AD5- ja yksi AST3-virka
   muut: yksi AST3- (audiovisuaaliala) ja yksi AST3-(työterveyshuolto)virka
   jäljelle jäävän 47 viran poistaminen varauksesta;

35.   on myös päättänyt antaa tarvittavat määrärahat kahden AD5-viran perustamiseen sisäiseen viestintään; on myös antanut luvan muuntaa kolme määräaikaista AD5-tointa ja yhden määräaikaisen AST3-toimen kestoltaan rajoittamattomiksi väliaikaisiksi toimiksi oikeudellisessa yksikössä, koska parlamentti panee painoa lainsäädännön laadun parantamiselle;

36.   on tietoinen siitä, että palkkaluokkien korotukset ovat välttämättömiä henkilöstön motivoimiseksi, mutta huomauttaa, että tämän olisi oltava aina henkilöstösääntöjen mukaista; panee merkille hallinnon pyytämät palkkaluokkien korotukset ja on päättänyt vahvistaa puhemiehistön vakinaiselle ja väliaikaiselle henkilöstölle pyytämät palkkaluokkien korotukset seuraavasti: kaksi AST2-virkaa AST3-viroiksi, 168 AST3-virkaa AST4-viroiksi, 15 AST4-virkaa AST5-viroiksi, 205 AST5-virkaa AST6-viroiksi, 225 AST6-virkaa AST7-viroiksi, 30 AST7-virkaa AST8-viroiksi, 25 AST8-virkaa AST9-viroiksi, 10 AST10-virkaa AST11-viroiksi, 57 AD5-virkaa AD6-viroiksi, 19 AD7-virkaa AD8-viroiksi, 25 AD12-virkaa AD13-viroiksi, kaksi AD13-virkaa AD14-viroiksi ja yksi AD10-virka AD11-viraksi, yksi AD8-virka AD9-viraksi, kaksi AST7-virkaa AST8-viroiksi, yksi AST5-virka AST6-viraksi, yksi AD8-virka AD10-viraksi, yksi AD6-virka AD10-viraksi ja yksi AD8-virka AD9-viraksi;

37.   on vastaavasti päättänyt vahvistaa seuraavat poliittisten ryhmien pyytämät palkkaluokkien korotukset: kahdeksan AD12-virkaa AD13-viroiksi, yhdeksän AD11-virkaa AD12-viroiksi, kuusi AD10-virkaa AD11-viroiksi, yksi AD9-virka AD10-viraksi, neljä AD6-virkaa AD7-viroiksi, yhdeksän AD5-virkaa AD6-viroiksi, kymmenen AST10-virkaa AST11-viroiksi, yksi AST9-virka AST10-viraksi, viisi AST8-virkaa AST9-viroiksi, viisi AST7-virkaa AST8-viroiksi, 14 AST6-virkaa AST7-viroiksi, 14 AST5-virkaa AST6-viroiksi, yksi AST4-virka AST5-viraksi, yhdeksän AST3-virkaa AST4-viroiksi, seitsemän AST2-virkaa AST3-viroiksi, kaksi AST1-virkaa AST2-viroiksi;

38.   on päättänyt vahvistaa seuraavat virkojen muuntamiset ja vapauttaa vastaavat määrärahat:

   neljä AST3-virkaa AD5-viroiksi
   kaksi määräaikaista AST- ja kaksi määräaikaista AD5-tointa kestoltaan rajoittamattomiksi väliaikaisiksi toimiksi;

39.   panee merkille pääsihteerin ponnistelut ainakin käynnistää henkilöstön siirtoja koskeva prosessi seuraaviksi kolmeksi vuodeksi ; uskoo, että kaikkien asianosaisten yhteistyön ja sitoutumisen avulla tätä prosessia voitaisiin kehittää kattavammin; on päättänyt 5. lokakuuta 2006 puhemiehistön kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen poistaa Euroopan parlamentin henkilöstötaulukosta 15 virkaa 1. tammikuuta 2007 mennessä; pyytää hallintoa varmistamaan hyväksytyn uudelleenjärjestelysuunnitelman mukaisesti, että avoimiksi tulevia virkoja ei enää täytetä automaattisesti ennen kuin tarpeet on arvioitu; katsoo, että kymmenen muun viran uudelleenjärjestely voidaan saavuttaa viimeistään vuoden 2008 talousarvion ensimmäiseen käsittelyyn mennessä: näistä kymmenestä kuusi on tarkoitettu varainhoidon vahvistamiseen tarkoitettujen virkojen perustamiseksi, yksi on erityisesti osoitettu jäsenten korvausten hallinnointiin ja yksi ihmisoikeusyksikköön;

40.   huomauttaa, että näin ollen muutettuun henkilöstötaulukkoon otettuja määrärahoja on leikattu 2 760 616 eurosta 1 608 096 euroon, mikä edustaa 1 152 520 euron säästöä;

41.   panee tyytyväisenä merkille, että Euroopan yhteisöjen henkilöstökoulutuskeskus (EAS) viimeksi kuluneina vuosina henkilöstölle antamat koulutus- ja perehdytyskurssit, mukaan lukien liikkuvuutta ja henkilöstön siirtoja koskevat kurssit, ovat kehittyneet myönteisesti;

42.   pahoittelee kuitenkin, että jäsenten avustajille suunniteltua perehdytyskoulutusta ei ole vielä muotoiltu hyvin; kehottaa pääsihteeriä kehittämään yhdessä Euroopan yhteisöjen henkilöstökoulutuskeskuksen kanssa erityisen koulutusohjelman jäsenten avustajille;

43.   panee tyytyväisenä merkille, että vuoden 2007 suuntaviivoissa mainitut vammaisten harjoitteluohjelmat on muotoiltu ja ne edistyvät suhteellisen hyvin;

Kiinteistöpolitiikka

44.   toteaa, että puhemiehistö ehdotti 7. syyskuuta 2006 päivätyssä oikaisukirjelmässä 19 000 000 euron lisämäärärahojen ottamista rakennuksia koskevaan varaukseen parlamentin ennakkoarvion sisältämien 50 000 000 euron lisäksi; katsoo vuoden 2007 kiinteistöinvestointeja koskevaa suunnitelmaa arvioituaan, että 19 000 000 euroa ei ole tässä tilanteessa realistinen tarve; on päättänyt säilyttää 50 000 000 euroa varauksessa, joka koskee alustavia määrärahoja toimielimen kiinteistöinvestointeihin luvussa 105 (Alustava määräraha toimielimen kiinteistöinvestointeihin);

45.   kehottaa parlamentin hallintoa, erityisesti Strasbourgista saatujen kokemusten jälkeen, soveltamaan aikaisempaa tiukempia, vedenpitäviä ja avoimempia menettelyjä kiinteistöjä hankkiessaan;

46.   panee merkille, että määrärahoja, jotka on tarkoitus myöntää vuoden 2006 talousarvioon luotuun uuteen tiedotustoimistoja koskevaan budjettikohtaan (momentti 325), ei ole aktivoitu nimikkeistön aiheuttamien rajoitusten vuoksi; pyytää hallintoa esittämään vuosittain yksityiskohtaisen jaottelun tiedotustoimistojen kuluista alustavan ennakkoarvion liitteenä;

47.   katsoo, että komission kanssa tehtyä sopimusta rakennusten, erityisesti jäsenvaltioissa sijaitsevien Eurooppa-talojen, hankinnan (mukaan lukien parannus-, muutos- ja kunnossapitotyöt) hallinnoinnista olisi tarkasteltava ja harkittava uudelleen; odottaa, että budjettivallan käyttäjälle toimitetaan aiheesta selvitys maaliskuuhun 2007 mennessä;

48.   tekee hyvin selväksi, että se hyväksyisi täysin käyttämättömien varojen käyttöönoton lisätalousarvioiden avulla otsakkeen 5 20 prosentin enimmäismäärän puitteissa siinä tapauksessa, että parlamentti tarvitsisi lisäpääomaa ennakoimattomiin menoihin, erityisesti uusien rakennusten ostoon ja hankintaan liittyvissä tapauksissa;

49.   palauttaa hallinnon mieleen 26. syyskuuta 2006 vastuuvapauden myöntämisestä vuodelta 2004 (Pääluokka I – Euroopan parlamentti) annetun päätöslauselman(7) 20 kohdassa esitetyn kehotuksen selvittää, olisiko järkevää perustaa Euroopan rakennusvirasto, joka vastaisi unionin toimielinten ja elinten kiinteistöjen rakentamisesta ja ylläpidosta, ja kehottaa hallintoa esittämään kertomuksen budjettivaliokunnalle;

50.   panee merkille puhemiehistön pyynnön myöntää määrärahoja seuraavien rakennusten hankintaan ja on päättänyt hyväksyä nämä pyynnöt:

   4 000 000 euron lisämääräraha KAD-rakennuksen laajentamiseen Luxemburgissa
   7 832 000 euroa D4-rakennuksen kunnostukseen ennen määräaikaa tapahtuneen luovutuksen vuoksi
   350 000 euroa Brysselin istuntosalin muutostöihin Romanian ja Bulgarian liittymisen johdosta;

51.   katsoo, että parlamentin olisi mahdollisimman pian sovellettava ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmää (EMAS) koskevia standardeja; toistaa pyyntönsä tiukemmista toimista energiakustannusten vähentämiseksi ja erityisesti ilmastointikustannusten vähentämiseksi kesäisin;

Turvallisuus

52.   panee tyytyväisenä merkille Belgian viranomaisten ponnistelut turvallisuuden parantamiseksi parlamentin läheisyydessä; katsoo, että parlamentin sisäisen turvallisuuden kustannukset ovat kohonneet liiallisiksi, ja on päättänyt ottaa 10 prosenttia määrärahoista lukuun 100 "Alustavat määrärahat"; on halukas vapauttamaan määrärahat saatuaan selvityksen, jossa arvioidaan tarjotun palvelun tehokkuutta ja laatua suhteessa aiheutuneisiin menoihin ja riskeihin kolmella työpaikkakunnalla ja Eurooppa-taloissa;

Monikielisyys

53.   panee merkille monikielisyyden merkityksen toimielimille; katsoo, että monikielisyys on keskeisen tärkeä jäsenten työn ja kansalaisten kannalta;

54.   on tietoinen tämän suuren menoerän seurantaan liittyvistä vaikeuksista, sillä menot edustavat noin 33 prosenttia parlamentin kokonaismenoista; katsoo, että tämän palvelun tehokas hallinnointi edellyttää enemmän kuria ja valvontaa; panee tyytyväisenä merkille puhemiehistön aloitteen hyvien käytänteiden oppaasta; suosittelee kuitenkin, että monikielisyyttä koskevien menettelysääntöjen olisi sisällettävä kaikkia koskevia sanktioita ja rangaistuksia näiden palvelujen vastuuttomasta käytöstä ja väärinkäytöstä; on päättänyt ottaa 3 000 000 euroa varaukseen; pyytää hallintoa tekemään toteutettavuustutkimuksen help desk -palvelusta, joka koskisi jäsenille tarjottavia virallisia tulkkauksia;

55.   on päättänyt hyväksyä seuraavat määrärahat iirin kieltä varten:

   100 000 euroa budjettikohtaan 1420 "Ulkoiset palvelut"
   150 000 euroa budjettikohtaan 3240 "Virallinen lehti"
   112 000 euroa budjettikohtaan 2100 "Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito sekä niihin liittyvät työt"
   50 000 euroa budjettikohtaan 3222 "Arkistolähteisiin liittyvät menot";

Jäsenille tarjottava tuki ja palvelut

56.   panee merkille pääsihteerin esittämän selvityksen Raising the Game -uudistuksen loppuarviosta, mukaan lukien jäsenille tarjottujen palvelujen laatututkimuksen tulokset; myöntää, että tarvittavat rakennemuutokset on tehty ja tärkeimmät parlamentin elimille ja jäsenille annettavan tuen tehostamista koskevat tavoitteet on yleisesti ottaen saavutettu; on huolissaan siitä, että selvityksen tulokset korostavat sitä, että jäsenet eivät aina ole täysin tietoisia käytettävissä olevista tukipalveluista; kehottaa pääsihteeriä käynnistämään tätä asiaa koskevan tiedotusstrategian viimeistään 15. joulukuuta 2006;

57.   katsoo, että sekä parlamentin resursseja että henkilöstöön kuuluvaa erikoisasiantuntijoita voitaisiin hyödyntää tehokkaammin, erityisesti tärkeiden mietintöjen yhteydessä;

58.   kehottaa hallintoa tarkastelemaan tarvetta tarjota jäsenille perustiedot kaikista aiheista ja kysymyksistä, joita he joutuvat kohtaamaan tehtäviä hoitaessaan; katsoo, että tällaisen parlamentin tutkimusyksikköjen tarjoaman tiedon avulla jäsenet voisivat ottaa selkeän kannan monimutkaisiin kysymyksiin;

59.   panee merkille Euroopan unionin talousarvion toteutuksen seurannan parantumisen talousarvioäänestyksensä yhteydessä; pyytää asianomaisia valiokuntia tutkimaan rakenteen ja menettelyn luomista arvioinnin tekemiseksi talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2007 erityisvaliokuntien kanssa; tällä tavoin siitä saadaan apua myös budjettitarkistusten valmisteluun vuosina 2008 ja 2009; pyytää pääsihteeriä asettamaan käyttöön logistiikkaa (tilat ja tulkkaus), jotta säännöllisiä seurantakokouksia voidaan järjestää niiden prioriteettien mukaisesti, jotta kyseiset valiokunnat määrittelevät;

60.   on pannut merkille asiantuntemuksen hankintaa (momentti 320) koskevan arviointikertomuksen päätelmät; toteaa, että palvelujen taso on yleisesti noussut; toteaa kuitenkin, että palvelu voisi olla tehokkaampaa, etenkin kun asiaankuuluvaa asiantuntemusta ei aina ole tarjottu ajoissa; on päättänyt vapauttaa 1 500 000 euroa ja jättää 500 000 euroa varaukseen;

61.   kannustaa pääsihteeriä tutkimaan säännöllisesti jäsenille tarjottavia palveluja erityisesti tietokoneiden, matkatoimiston, puhelimien, kuljetuspalvelun ja oikeudellisten palvelujen osalta;

62.   katsoo, että tietotekniikka on tärkeä ja keskeinen osa jäsenten ja heidän henkilöstönsä työskentelyä; toteaa, että tarjottujen palvelujen taso on noussut, mutta katsoo kuitenkin, että jäsenet eivät vieläkään saa täyttä vastinetta rahoille on päättänyt ottaa 2 000 000 euroa varaukseen alamomentilta 2102 "Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut";

Muuta

63.   panee merkille puhemiehistön aikomuksen perustaa Euroopan ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarinen yleiskokous (EUROLAT); käsittelee asiaa, kun on saanut kaikki tarvittavat tiedot ja erityisesti tiedot rahoitusvaikutuksista;

64.   panee merkille komitologiaa koskevan sopimuksen, joka tuli voimaan 23. heinäkuuta 2006; panee merkille, että tämä uusi menettely tulee olemaan hyvin merkittävä parlamentille päätöksentekomenettelyssä; katsoo, että tämän sopimuksen mukanaan tuomaa työtaakkaa on syytä analysoida;

65.   toistaa 1. kesäkuuta 2006 antamassaan päätöslauselmassa antamansa tuen jäsenten avustajia koskevien todellisten ja merkityksellisten sääntöjen hyväksymiselle; kehottaa neuvostoa tekemään lopullisen päätöksen, jotta tarvittavat määrärahat voidaan myöntää;

Pääluokka IV – Yhteisöjen tuomioistuin

66.   panee merkille tuomioistuimen toistuvat pyynnöt kolmannen oikolukijan saamisesta; on päättänyt hyväksyä tässä vaiheessa, että kutakin linkkikieltä varten rekrytoidaan sopimussuhteinen toimihenkilö; on päättänyt leikata vastaavasti alamomentille 1406 "Muut tukipalvelut (käännös/tulkkauspalvelut)" otettuja määrärahoja, sillä niistä on tavallisesti katettu oikolukua koskevat lisätarpeet;

67.   on samaa mieltä neuvoston kanssa 111:sta palkkaluokan korotuksesta, mukaan lukien 10 korotusta, jotka liittyvät tuomioistuimen hallinnollisen rakenteen muuttamiseen uuden osaston luomiseksi; toteaa, että tällä ei tule olemaan muita taloudellisia vaikutuksia tulevaisuudessa;

68.   on päättänyt seuraavista henkilöstötaulukkoa koskevista toimenpiteistä:

   neuvoston talousarvioesityksessä jo hyväksymien 10 uuden viran lisäksi 5 uuden vakinaisen viran (3 AD5 ja 2 AST3) perustaminen; nämä viisi virkaa saattavat päätökseen vuonna 2004 käynnistetyn menettelyn tietoteknisen tuen tehostamiseksi tietotekniikkaosastolla ja varainhoidon valvonta- ja ennakkovalvontaosastoilla;
   115 vakinaisen viran perustaminen Romaniaa ja Bulgariaa varten;

69.   katsoo, että uuden virkamiestuomioistuimen perustamisen olisi pitänyt helpottaa muiden tuomioistuinten ruuhkia; kehottaa tuomioistuinta esittämään maaliskuuhun 2007 mennessä selvityksen uuden virkamiestuomioistuimen perustamisen vaikutuksista kiinteistöihin ja henkilöstöön liittyviin menoihin ja muihin menoihin;

70.   on päättänyt rajoittaa tuomioistuimen paisunutta talousarvioesitystä monilla aloilla, kuten tietotekniikan alalla, ja jäädyttää menot vuoden 2007 talousarviossa; on kuitenkin lisännyt neuvoston talousarvioesityksessä esittämiä määrärahoja 4 633 400 eurolla, mikä vastaa 3,45 prosentin lisäystä, laajentumiseen liittyviä menoja lukuun ottamatta;

Pääluokka V – Tilintarkastustuomioistuin

71.   on päättänyt luoda kaksi virkaa henkilöstöyksikköön, jotta helpotettaisiin henkilöstöhallinnon nykyaikaistamista, ja sitoutuu luomaan tarvittavat kaksi lisävirkaa varainhoitovuonna 2008;

72.   on päättänyt luoda yhden viran koulutusyksikköön asianmukaisen koulutusohjelman luomiseksi nuorille tilintarkastajille;

73.   on näin ollen päättänyt seuraavista henkilöstötaulukkoa koskevista toimenpiteistä:

   neuvoston talousarvioesityksessä jo hyväksymien 3 uuden viran lisäksi 3 uuden vakinaisen viran (1 AST3 ja 2 AST1) perustaminen;
   41 vakinaisen viran perustaminen Romaniaa ja Bulgariaa varten;

74.   katsoo, että tilintarkastustuomioistuin on jäljessä tietotekniikka-asioissa ja että sen on ajantasaistettava järjestelmänsä kyetäkseen hoitamaan tehtävänsä moitteettomasti; on päättänyt palauttaa neuvoston vähentämät 518 000 euroa;

75.   on lisännyt neuvoston talousarvioesityksessä esittämiä määrärahoja 3 579 729 eurolla, mikä vastaa 3,12 prosentin lisäystä, laajentumiseen liittyviä menoja lukuun ottamatta;

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea ja alueiden komitea

76.   katsoo, että yhteisen hallintorakenteen luominen on hyödyttänyt kumpaakin komiteaa ja aikaansaanut huomattavia säästöjä Euroopan yhteisöjen talousarvioon; odottaa, että komiteat uusivat kumppanuussopimuksensa ennen vuoden loppua ja/tai tarkastelevat muita yhteistyömuotoja;

77.   katsoo, että kummankin komitean olisi lisättävä tehokkuutta ja että ne voisivat keskittyä enemmän poliittisiin tehtäviinsä, mikäli tietyt muut tehtävät, kuten kuljettajat, vahtimestarit ja painatushenkilöstö voitaisiin ulkoistaa ja virat siirtää; pitää kiinni siitä, että olemassa olevat henkilöstövoimavarat voitaisiin kohdentaa uudelleen tulevien tarpeiden kattamiseksi laajentumisen alalla ja komiteoiden poliittisen roolin vahvistamiseksi;

78.   panee merkille, että alueiden komitea on päättänyt teettää Joan Colom i Navalilla ja Robert Reyndersillä kaksi riippumatonta ulkoista arviointia yhteisistä rakenteista, ja kehottaa alueiden komitean pääsihteeriä toimittamaan kyseiset raportit Euroopan parlamentin budjettivaliokunnalle;

Pääluokka VI – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

79.   pyytää Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa laatimaan vuosittain 1. syyskuuta mennessä kertomuksen toimielimen neuvoa-antavasta työstä Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle;

80.   on päättänyt hyväksyä 1 995 120 euron ennakoinnin vuoden 2006 talousarviosta, jolla katetaan osa vuoden 2007 tarpeista ja leikata vuotta 2007 koskevia määrärahoja vastaavasti;

81.   katsoo, että Euroopan talous- ja sosiaalikomitean olisi rajoitettava lausuntotekstiensä ja muiden julkaisujensa pituutta, kuten muut toimielimet tekevät, jotta ne selviytyisivät yhä kasvavasta työmäärästään;

82.   on päättänyt seuraavista henkilöstötaulukkoa koskevista toimenpiteistä:

   neuvoston talousarvioesityksessä jo hyväksymien 13 uuden viran lisäksi 5 uuden vakinaisen viran (1 AD5 ja 4 AST3) perustaminen;
   6 vakinaisen viran perustaminen Romaniaa ja Bulgariaa varten;

83.   on lisännyt neuvoston talousarvioesityksessä esittämiä määrärahoja 1 529 115 eurolla, mikä vastaa 1,12 prosentin lisäystä, laajentumiseen liittyviä menoja lukuun ottamatta;

Pääluokka VII – Alueiden komitea

84.   on neuvoston kanssa samaa mieltä uusiin henkilöstösääntöihin liittyvistä palkkaluokkien korotusta koskevista pyynnöistä ja pyynnöstä korottaa alueiden komitean yksi yksikönpäällikkö yhteisen rakenteen johtajaksi sillä edellytyksellä, että tämä ei johda lisähenkilöstötarpeisiin ja että nämä palkkaluokkien korotukset eivät synnytä rakenteen jakamista koskevaa ehdotusta ennen kuin rakenteesta on toteutettu syvällinen ja huolellinen analyysi; katsoo, että tämä takaa yhteisen rakenteen tasapuolisemman hallinnon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ja alueiden komitean välillä;

85.   panee merkille, että uusia virkoja ei ole pyydetty Bulgarian ja Romanian liittymisen vuoksi;

86.   on päättänyt seuraavista henkilöstötaulukkoa koskevista toimenpiteistä:

   neuvoston talousarvioesityksessä jo hyväksymien 3 uuden viran lisäksi 3 uuden vakinaisen viran (2 AD5 ja 1 AST3) ja yhden väliaikaisen viran (AD5) perustaminen;

87.   on lisännyt neuvoston talousarvioesityksessä esittämiä määrärahoja 581 684 eurolla, mikä vastaa 2,53 prosentin lisäystä, laajentumiseen liittyviä menoja lukuun ottamatta;

Pääluokka VIII (A) – Oikeusasiamies

88.   toteaa, että oikeusasiamies on pyytänyt ainoastaan 10 palkkaluokan korotusta ja että neuvosto on hyväksynyt nämä korotukset;

89.   on päättänyt rajoittaa määrärahat kansallisten oikeusasiamiesten joka toinen vuosi pidettävään seminaariin, jonka järjestämisestä oikeusasiamies vastaa tänä vuonna, 45 000 euroon;

90.   on päättänyt lisätä neuvoston talousarvioesityksessä myöntämiä määrärahoja 150 000 eurolla käännöstoimintaan varattujen määrärahojen täydentämiseksi;

Pääluokka VIII (B) – Euroopan tietosuojavaltuutettu

91.   katsoo, että ennakkoarvioiden olisi oltava täsmällisempiä, erityisesti henkilöstön ja uusien tarpeiden osalta; kehottaa hallintoa ja komissiota antamaan toimielinten sopimuksen puitteissa riittävän tuen seuraavan varainhoitovuoden ennakkoarvioiden laadinnalle;

92.   on päättänyt seuraavista henkilöstötaulukkoa koskevista toimenpiteistä:

   neuvoston talousarvioesityksessä jo hyväksymien 3 uuden viran (1 AD9, 1 AD8 ja 1 AD7) lisäksi 2 uuden vakinaisen viran (1 AD9 ja 1 AST5) perustaminen;

93.   on lisännyt neuvoston talousarvioesityksessä esittämiä määriä 158 846 eurolla ylläpitääkseen kehitystä ja tämä vastaa 38,28 prosentin lisäystä, lisätalousarviota lukuun ottamatta;

o
o   o

94.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman sekä yleisen talousarvioesityksen pääluokkiin I, II, IV, V, VI, VII, VIII (A) ja VIII (B) tehdyt tarkistukset neuvostolle, komissiolle sekä muille asianomaisille toimielimille ja elimille.

(1) EYVL L 253, 7.10.2000, s. 42.
(2) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.
(4) EYVL C 172, 18.6.1999, s. 1, sopimus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä 2005/708/EY (EUVL L 269, 14.10.2005, s. 24).
(5) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2006)0090.
(6) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2006)0241.
(7) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2006)0363.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö