Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2006/2018B(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0356/2006

Pateikti tekstai :

A6-0356/2006

Debatai :

PV 24/10/2006 - 14
CRE 24/10/2006 - 14

Balsavimas :

PV 26/10/2006 - 6.3
CRE 26/10/2006 - 6.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2006)0452

Priimti tekstai
PDF 434kWORD 161k
Ketvirtadienis, 2006 m. spalio 26 d. - Strasbūras
2007 m. bendrojo biudžeto projektas (I, II, IV, V, VI, VII ir VIII skirsniai)
P6_TA(2006)0452A6-0356/2006

Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos Sąjungos 2007 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto, I skirsnis – Europos Parlamentas, II skirsnis – Taryba, IV skirsnis – Teisingumo Teismas, V skirsnis – Audito Rūmai, VI skirsnis – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas, VII skirsnis – Regionų komitetas, VIII (A) skirsnis – Europos ombudsmenas, VIII (B) – Europos asmens duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (C6-0300/2006 – 2006/2018B(BUD))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 272 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2000 m. rugsėjo 29 d. Tarybos sprendimą 2000/597/EB, Euratomas dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos(1),

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(2),

–   atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo(3),

–   atsižvelgdamas į 1999 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžeto vykdymo tvarkos ir biudžeto sudarymo procedūros tobulinimo(4), ypač į jo 26 punktą,

–   atsižvelgdamas į 2006 m. kovo 15 d. rezoliuciją dėl 2007 m. biudžetinės procedūros gairių, susijusių su II, IV, V, VI, VII, VIII (A) ir VIII (B) skirsniais, ir Europos Parlamento pirminio sąmatos projekto (I skirsnis)(5),

–   atsižvelgdamas į 2006 m. birželio 1 d. rezoliuciją dėl Europos Parlamento 2007 finansinių metų planuojamų įplaukų ir išlaidų(6),

–   atsižvelgdamas į preliminarų Europos Sąjungos 2007 finansinių metų bendrojo biudžeto projektą, kurį Komisija pateikė 2006 m. gegužės 3 d. (SEC(2006)0531),

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2007 finansinių metų bendrojo biudžeto projektą, kurį Taryba parengė 2006 m. liepos 14 d. (C6-0300/2006),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 69 straipsnį ir IV priedą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą ir į Tarptautinės prekybos komiteto, Vystymosi komiteto, Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto ir Peticijų komiteto nuomones (A6-0356/2006),

A.   kadangi 2007 m. yra pirmieji naujosios finansinės programos (2007–2013), kurios 5 išlaidų kategorijos (Administracinės išlaidos) viršutinė išlaidų riba yra 7 115 000 000 EUR dabartinėmis kainomis, metai,

B.   kadangi preliminariame biudžeto projekte (PBP) visoms institucijoms buvo paliktas 160 750 000 EUR rezervas, mažesnis nei 2007 finansinių metų finansinės perspektyvos 5 išlaidų kategorijos viršutinė išlaidų riba,

C.   kadangi Tarybai priėmus sprendimą biudžeto projekte (BP) nustatytas 285 190 000 EUR rezervas, mažesnis nei 2007 m. 5 išlaidų kategorijos viršutinė išlaidų riba,

Bendrieji pagrindai

1.   pritaria Tarybai, kad biudžetinė drausmė ir didesnis našumas turėtų būti pagrindiniai visų institucijų principai; nepritaria Tarybai dėl visuotinio lėšų mažinimo; mano, kad kiekvienas prašymas skirti biudžeto lėšų turėtų būti vertinamas atskirai, nes taip galima būtų aiškiau ir tiksliau suprasti kiekvienos institucijos faktinius poreikius ir prioritetus;

2.   dar kartą pakartoja tą faktą, kad institucijos, atsižvelgdamos į biudžeto metinį periodiškumą ir jo administracinį pobūdį, turėtų vadovautis veiksmingesniais, veikla pagrįstais ir daugiamečiais metodais; mano, kad šie metodai tiksliau ir veiksmingiau atspindėtų trumpalaikę ir vidutinės trukmės institucijų plėtrą ir poreikius;

3.   tikisi, kad institucijos užtikrins, jog mokesčių mokėtojų finansuojama politika ir veikla iš tiesų būtų naudinga piliečiams ir kad biudžeto asignavimai būtų naudojami laikantis patikimo finansų valdymo ir ekonomiškumo principų; taigi nusprendė apriboti 2007 m. biudžeto padidinimą iki 4,79 proc., neįskaitant plėtros sąnaudų;

4.   pažymi, kad daugelis institucijų ilgainiui pasirūpindavo, kad itin didelis rezervas taptų nuolatine jų planuojamų įplaukų ir išlaidų ypatybe, o dėl to labai padaugėjo kaupiamųjų perkėlimų ir kartais asignavimų anuliavimo; pripažįsta, kad apdairu turėti atitinkamą rezervą, bet mano, jog normaliomis sąlygomis nedera turėti nepagrįstai didelio rezervo, ypač kai pastatų pirkimo ir įsigijimo procesas pradeda lėtėti;

5.   nusprendžia palikti rezervą, mažesnį nei 5 išlaidų kategorijos viršutinė išlaidų riba; rekomenduoja iš 47 812 781 EUR sumos, kuria Taryba sumažino kitų institucijų biudžetą (išskyrus Komisiją), vėl įrašyti 30 389 840 EUR sumą;

6.   mano, kad normaliomis sąlygomis biurų ir pastatų pirkimo politika turėtų būti tęsiama, ypač todėl, kad ilgainiui ši politika Europos Parlamentui buvo naudinga, padėjo sukaupti lėšų ir taip suteikė galimybę finansuoti kitus projektus; tačiau mano, kad kai kurios institucijos šią politiką turėtų taikyti tik norėdamos įsigyti nekilnojamojo turto; prašo, kad vykdant šią politiką būtų atsižvelgiama į papildomus faktus, pvz., biuro plotą (dydį) vienam darbuotojui, kad būtų kreipiamas tinkamas dėmesys į dideles išlaidas, pvz., saugumo ir eksploatavimo, ypač kai išlaidos pastatams sudaro daugiau nei 16 proc. 5 išlaidų kategorijos lėšų; primygtinai reikalauja, kad institucijos kartu su kiekvienu būsimu pastatų įsigijimo pasiūlymu pateiktų duomenis apie papildomas vidutinio laikotarpio išlaidas; rekomenduoja vietoj metinio plano įgyvendinti daugiamečio investicijų planavimo į nekilnojamąjį turtą politiką;

7.   palankiai vertina tai, kad institucijos priėmė naują nomenklatūrą, kuri suteikia galimybę pateikti piliečiams biudžeto dokumentus suprantamiau ir skaidriau, bet mano, kad ji dar galėtų būti tobulinama;

8.   pastebėjo, kad institucijoms kartais sunku darbo rinkoje rasti tam tikrų specialistų, pvz., buhalterių ir informacinių technologijų srities darbuotojų; pažymi vis didėjančią tendenciją samdyti laikinus darbuotojus ir naudotis tam tikromis užsakomosiomis paslaugomis; mano, kad tikslinga spręsti klausimą, kokios politikos turėtų laikytis institucijos, naudodamosi užsakomosiomis paslaugomis ir pagal sutartis samdydamos laikinus darbuotojus;

9.   ragina institucijas pertvarkyti vertimo tarnybas ir ypač verstinų tekstų skaičių ir ilgį; prašo institucijų pateikti savo vertimo tarnybų ekonomiškumo ataskaitą;

10.   mano, kad institucijos, siekdamos pagrįsti lėšų sunaudojimą, turėtų pateikti daugiau informacijos apie savo pagrindinių užduočių vykdymą; pabrėžia, kad reikia stebėti, ar institucijos daugmaž efektyviai ir veiksmingai naudoja papildomas lėšas; mano, kad be biudžeto įgyvendinimo ataskaitų institucijos turėtų pateikti informatyvesnę su veikla susijusią ataskaitą, kuri biudžeto valdymo institucijai turėtų būti teikiama vėliausiai kiekvienų metų rugsėjo mėnesio pirmą savaitę; šiomis ataskaitomis galėtų būti naudojamasi siekiant geriau paaiškinti prašymus skirti lėšų, o tai biudžeto valdymo institucijoms suteiktų galimybę priimti racionalesnį sprendimą dėl tokių lėšų skyrimo;

11.   yra nusivylęs dėl to, kad ne visos institucijos, siekdamos geriausio sprendimo, įsipareigojo perskirstyti darbuotojus; palankiai vertina kai kurių institucijų pastangas, ypač Parlamento administracijos, nors ir labai nedideliu mastu per daugelį metų sėkmingai įgyvendinti darbuotojų perskirstymo politiką; rekomenduoja, kad artimiausiais metais institucijos užtikrintų, jog darbuotojų perskirstymo politika būtų planavimo procedūros, rengiant planuojamas metines įplaukas ir išlaidas sudėtinė dalis ir padėtų užtikrinti, kad prašomi žmogiškieji ištekliai atitiktų veiklos reikalavimus;

12.   pažymi, kad dauguma prašymų skirti papildomus darbuotojus susiję su plėtros procesu, kuris yra svarbiausias prioritetas; pritaria Tarybos politikai patvirtinti visas naujas su plėtra susijusius pareigybes; tačiau mano, kad turi būti pateikta daugiau informacijos apie tai, kaip veiksmingai bus paskirstyti papildomi darbuotojai, ypač užtikrinant, kad būtų įdarbinti nauji tarnautojai, kurių pareigos iš tiesų būtų susijusios su plėtra;

13.   tvirtina, kad asignavimai turėtų būti kuo labiau susiję su tam tikra veikla metų pabaigoje siekiant išvengti asignavimų panaikinimo ir kaupiamųjų perkėlimų;

14.   nepritaria Tarybos sprendimui santykinai stipriai padidinti suplanuotą pareigybių sumažinimą ir jį pagrįsti dabartiniu laisvų pareigybių skaičiumi, nes tai galėtų sukelti kai kurių nereikalingų problemų, ypač jei konkursų laimėtojai dėl asignavimų trūkumo negalėtų būti įdarbinami;

15.   rekomenduoja, kad institucijos taikytų tokias bendradarbiavimo formas, kurios padėtų siekti sąveikos, sutaupyti lėšų ir didesnio veiksmingumo tuo pačiu metu padedant piliečiams geriau suprasti ES vaidmenį jų kasdieniame gyvenime;

16.   ragina institucijas rengiant planuojamas įplaukas ir išlaidas taikyti labiau suderintą ir tipinę metodiką, įskaitant aiškius ir tikslius pagrindimus, nes tai palengvintų jų nagrinėjimą;

I skirsnis. Europos Parlamentas
Biudžeto sudarymo lygis

17.   ragina biurą, atsižvelgiant į vystymąsi ir su juo susijusius Parlamento poreikius 2009 m. ir vėliau, artimiausiais metais iš naujo svarstyti savo paties nusistatytą 5 biudžeto eilutės aukščiausią išlaidų ribą, kuri yra 20 proc.;

18.   apgailestauja, kad biudžeto valdymo institucija negavo jokių administracijos atsakymų į savo paklausimą, susijusį su išlaidų sumažinimu tose srityse, kuriose dėl trijų darbo vietų patiriama nereikalingų išlaidų; primena, kad dėl šio geografinio išsidėstymo patiriamos išlaidos sudaro maždaug 16 proc. visų Parlamento išlaidų; prašo administracijos pateikti ataskaitą, kiek reikia darbuotojų Strasbūro sesijos metu;

19.   atkreipia dėmesį į 2006 m. rugsėjo 6 d. biuro taisomąjį raštą, kuriame siūloma biudžetui nustatyti maksimalią 5 išlaidų kategorijos normą, kuri yra 20 proc.; vadinasi, 7,72 proc. padidėjimą, palyginti su 2006 m. biudžetu; pažymi, kad kaupiamųjų perkėlimų suma 2005 m. buvo 123 800 000 EUR, o 2006 m. planuojamas apytikriai 100 000 000 EUR perviršis; atkreipia Parlamento narių dėmesį į savo anksčiau minėtą 2006 m. birželio 1 d. rezoliuciją (1 ir 2 punktai), kurioje teigiama, kad biudžetas turėtų būti grindžiamas realiais prašymais;

20.   išsamiai išnagrinėjęs Parlamento biudžeto poreikius, nusprendė, kad galutinis Parlamento biudžetas turėtų būti 1 397 460 174 EUR, o tai rodo 5,74 proc. padidėjimą, palyginti su 2006 m. biudžetu, ir 5 išlaidų kategorijos, kurios viršutinė išlaidų riba yra 20 proc., Parlamento biudžeto sumažėjimą 25 539 826 EUR; pabrėžia, kad dėl to nesuvaržomos Parlamento teisės be apribojimų naudotis savo paties nusistatyta viršutine išlaidų riba 2007 m. ir kitais metais; įsitikinęs, kad šis biudžetas jokiu būdu neapriboja institucijos galimybių veiksmingai dirbti ir veikti;

Informacijos ir komunikacijos politika

21.   dar kartą patvirtina savo politiką, kad Europos Parlamentas turėtų ir toliau stengtis parengti veiksmingą ir vartotojams palankią informacijos strategiją, kurios pagrindinis tikslas būtų gerinti institucijos ir Europos piliečių santykius; mano, kad tai galima pasiekti tik vadovaujantis bendrąja koncepcija dėl informacijos ir komunikacijos su piliečiais ir atlikus kiekvienos priemonės sukuriamos pridėtinės vertės analizę;

22.   nusprendžia pataisyti nomenklatūrą ir įrašyti dvi naujas Lankytojų centrui ir internetinei televizijai (Web TV) skirtas biudžeto eilutes siekiant padidinti finansinį skaidrumą ir atskaitomybę;

23.   atkreipia dėmesį į biuro pasiūlymus leisti naudoti 6 700 000 EUR informacijos ir komunikacijos politikai numatytų rezervo lėšų, skirtų internetinei televizijai (Web TV); nusprendžia 6 700 000 EUR, kuriuos biuras skyrė internetinei televizijai (Web TV), ir 5 su šiuo projektu susijusias pareigybes palikti 104 skyriuje ("Informacijos ir komunikacijos politikai skirtas rezervas") iki to laiko, kol biudžeto valdymo institucijai bus pristatytas pirmavaizdis, projekto turinys ir išlaidos, įskaitant frakcijų dalyvavimo nustatant programų turinį, struktūrą ir būdą, kad ji priimtų galutinį sprendimą;

24.   apgailestauja dėl to, kad pastaraisiais metais buvo akivaizdžiai be reikalo vėluojama atlikti bendrus lankytojų programos patobulinimus; pažymi, kad su šia paslauga susiję klausimai yra itin svarbūs siekiant gerinti Parlamento narių ir jų rinkėjų santykius; mano, kad šis tiesioginis ryšys su Europos piliečiais palankiai daugeriopai veikia Europos piliečių nuomonę apie savo Parlamentą;

25.   pakartoja savo raginimą, išdėstytą savo 2006 m. birželio 1 d. rezoliucijos 37 punkte, kad reikia nedelsiant imtis priemonių siekiant išspręsti sudėtingą klausimą dėl nepanaudotų lankytojų programai skirtų 5 000 000 EUR; palankiai vertina biuro sprendimą priimti kvestorių pasiūlymą persvarstyti lankytojų grupes reglamentuojančias taisykles siekiant padidinti lėšų, kuriomis būtų padengiamos išlaidos, ir lankytojų vienam Parlamento nariui skaičių padidinti iki 100; taip pat vertina tai, kad buvo greitai perduotas D4 pastatas, kuriame įsikūręs Lankytojų centras; prašo Generalinio sekretoriaus iki 2007 m. kovo mėn. pabaigos informuoti biudžeto valdymo instituciją apie naujų taisyklių įgyvendinimo poveikį ir sistemos veiksmingumą;

26.   pabrėžia, kad lankytojų grupes būtina priimti geriausiomis sąlygomis; todėl parašo administraciją išnagrinėti tokius praktinius aspektus, kaip prieiga prie Lankytojų centro, Plenarinių posėdžių salės lankymo tvarka ir galimybė naudotis atitinkamomis posėdžių salėmis;

27.   pripažįsta administracijos pastangas ištaisyti Lankytojų tarnybos trūkumus; taip pat ragina administraciją nagrinėti nusiskundimus, susijusius su tuo, kad nėra laiko ir vietos lankytojams priimti;

28.   pritaria šiems su įvairiais asignavimais susijusiems biuro pasiūlymams:

   lankytojų programai papildomai skirti 2 700 000 EUR sumą,
   6 800 000 EUR skirti Lankytojų centro patalpų įrangai; iš šios sumos 2 600 000 EUR perkeliami iš 104 skyriaus (Informacijos ir komunikacijos politikai skirtas rezervas)
   išlaikyti104 skyriuje (Informacijos ir komunikacijos politikai skirtas rezervas) 15 700 000 EUR sumą, skirtą D5 pastato vaizdo ir garso įrangai;

29.   nusprendžia pritarti biuro priimtam sprendimui dėl iniciatyvos "Piliečių agora" bandomojo laikotarpio; prašo biuro, prieš įgyvendinant šį projektą, informuoti apie šiai iniciatyvai planuojamas skirti lėšas ir jos turinį;

Plėtra

30.   patvirtina sprendimą įrašyti 48 mln. EUR plėtrai skirtų asignavimų šioms su plėtra susijusioms išlaidoms padengti (Rumunija ir Bulgarija):

   1. su naujais Parlamento nariais susijusioms išlaidoms (35 rumunai ir 18 bulgarų);
   2. papildomų darbuotojų išlaidoms (likusios 113 pareigybių iš 226 nuolatinių pareigybių ir 22 laikinos frakcijų pareigybės);
   3. vertimo žodžiu ir konferencijų techninių darbuotojų išlaidoms;
   4. įrangos ir baldų išlaidoms;
   5. veiklos išlaidoms;
   6. informacijos išlaidoms ir teisės aktuose numatytam frakcijų ir partijų finansavimui;

31.   ragina administraciją užtikrinti, kad su plėtra susijęs darbuotojų samdymas nevėluotų tiek, kiek vėlavo įstojus 10 naujų valstybių; prašo administraciją atnaujinti ir biudžeto valdymo institucijai periodiškai teikti su plėtra susijusių darbuotojų samdymo ataskaitą;

Personalo planas

32.   pažymi, kad personalo plano susiejimas su vykdomu darbuotojų perskirstymu yra pagrindinis darbuotojų samdymo strateginio planavimo tikslas, nurodytas 2007 m. personalo plane; teigia, kad turėtų būti sudaryta paprastesnė organizacinė struktūra daugiausia racionalizuojant naujas pareigybes, nustatant svarbiausius tikslus ir toliau nevykdant tos veiklos, kuri yra nepagrindinė ir kuri nesuteikia jokios pridėtinės vertės; dar kartą patvirtina, kad priėmimas į pareigas, kurios atsilaisvina dėl to, kad darbuotojai išeina į pensiją, nebus traktuojamas kaip savaiminis procesas;

33.   pažymi, kad, atsižvelgiant į biuro parengtą taisomąjį raštą, naujų prašomų pareigybių skaičius prieš pradedant taikyti perskirstymo priemonę yra 160 ir tai sudaro 3 062 347 EUR; tiksliau įvertinęs šių postų pagrindimą, mano, kad bendras skaičius gerokai viršija būtiniausius Parlamento poreikius 2007 m., ir todėl patvirtina šias naujas pareigybes:

   airių kalba: 3 AD5 (teisininko lingvisto), 3 AD5 (vertėjo) ir 3 AST3;
   išorinių išlaidų priskyrimas vidaus išlaidoms (buvę pagalbiniai plenarinės sesijos darbuotojai): 4 AST1 (garso ir vaizdo sektorius);
   komitologija: 5 AD5 ir 2 AST3;
   geresnė teisėkūra: 1 AD5;
   biudžeto kontrolė: 1 AD5 ir direktoratas D: 1 AST3;
   KAD pastato išplėtimas: 1 AD5 ir 2 AST3, iš kurių viena yra rezerve;
   internetinė televizija (Web TV): 1 AD9, 2 AD5 ir 2 AST3 rezerve;
   AVAS: 1 AST3;

34.   nusprendė leisti priimti į šias rezerve buvusias pareigas:

   išorinių išlaidų priskyrimas vidaus išlaidoms (buvę pagalbiniai plenarinės sesijos darbuotojai): 8 AST1 (garso ir vaizdo sektorius), 4 AD5 ir 4 AST1, iš kurių 2 AD5 ir 2 AST1 pasilieka rezerve (protokolai ir posėdžių (-io) stenogramos), ir 4 laikinieji AD5 (mokytojai);
   pastatų eksploatacija: 3 AST3, iš kurių viena pasilieka rezerve;
   Lankytojų centras: 1 AD5 ir 1 AST3;
   kiti: 1 AST3 (garso ir vaizdo sektorius) ir 1 AST3 (medicinos tarnyba);
   47 rezerve liekančių pareigybių panaikinimas;

35.   taip pat nusprendė skirti būtinus asignavimus dviem AD5 pareigybėms, susijusioms su pagrindine vidaus komunikacija, sukurti; atsižvelgdamas į teisėkūros kokybės svarbą, sutiko Teisės tarnyboje tris laikinąsias AD5 ir vieną AST3 darbuotojų, dirbančių pagal terminuotą darbo sutartį, pareigybes pakeisti į laikinąsias darbuotojų, dirbančių pagal neterminuotą darbo sutartį, pareigybes;

36.   supranta, kad pareigų paaukštinimas yra labai svarbus darbuotojus motyvuojantis dalykas, bet pažymi, kad jis visada turėtų vykti vadovaujantis Tarnybos nuostatais; atkreipia dėmesį į administracijos prašymą paaukštinti pareigas ir nusprendžia patvirtinti biuro prašymą paaukštinti nuolatinių ir laikinų darbuotojų pareigas: 2 AST 2 į AST 3, 168 AST 3 į AST 4, 15 AST 4 į AST 5, 205 AST 5 į AST 6, 225 AST 6 į AST 7, 30 AST 7 į AST 8, 25 AST 8 į AST 9, 10 AST 10 į AST 11, 57 AD 5 į AD 6, 19 AD 7 į AD 8, 25 AD 12 į AD 13, 2 AD 13 į AD 14 ir 1 AD 10 į AD 11, 1 AD 8 į AD 9, 2 AST 7 į AST 8, 1 AST 5 į AST 6, 1 AD 8 į AD 10, 1 AD 6 į AD 10 bei 1 AD8 į AD9;

37.   taip pat nusprendė patvirtinti frakcijų prašymą paaukštinti pareigas: 8 AD12 į AD13, 9 AD11 į AD12, 6 AD10 į AD11, 1 AD9 į AD10, 4 AD6 į AD7, 9AD5 į AD6, 10 AST10 į AST11, 1 AST9 į AST10, 5 AST8 į AST9, 5AST7 į AST8, 14 AST6 į AST7, 14 AST5 į AST6, 1 AST4 į AST5, 9 AST3 į AST4, 7 AST2 į AST3, 2AST1 į AST2;

38.   nusprendė patvirtinti šiuos pareigybių pakeitimus ir skirti atitinkamus asignavimus:

   keturias AST3 į AD5,
   2AST ir 2 AD5 laikinąsias darbuotojų, dirbančių pagal terminuotą darbo sutartį, pareigybes pakeisti į laikinąsias darbuotojų, dirbančių pagal neterminuotą darbo sutartį, pareigybes;

39.   pripažįsta Generalinio sekretoriaus pastangas inicijuoti darbuotojų perskirstymo proceso įgyvendinimą bent jau per artimiausius trejus metus; mano, kad, esant reikiamam visų suinteresuotųjų bendradarbiavimui ir įsipareigojimams, ši užduotis galėtų būti vykdoma didesniu mastu; tikisi, kad 2007 m. bus perskirstyti 35 darbuotojai, o dėl to sumažės poreikis samdyti darbuotojus iš išorės; po 2006 m. spalio 5 d. taikinimo komiteto posėdžio su Biuru nusprendė iš Europos Parlamento personalo plano iki 2007 m. sausio 1 d. išbraukti 15 pareigybių; ragina administraciją vadovautis perskirstymo schema ir užtikrinti, kad visi etatai, kurie lieka laisvi, nebūtų savaime užpildomi, bet pirmiausia turėtų būti atliekama poreikio analizė; mano, kad tolesnį 10 etatų perkėlimą galima įvykdyti ne vėliau kaip iki pirmojo 2008 m. biudžeto svarstymo: 6 iš minėtųjų 10 etatų skirti finansų valdymui sustiprinti, vienas etatas – narių išlaidoms administruoti ir dar vienas etatas – Žmogaus teisių skyriui;

40.   pažymi, kad pakeistam personalo planui skirti asignavimai buvo sumažinti nuo 2 760 616 EUR iki 1 608 096 EUR ir taip sutaupyta 1 152 520 EUR lėšų;

41.   džiaugiasi tuo, kad pastaraisiais metais sėkmingai vyko Europos administravimo mokyklos rengiami darbuotojų mokymo ir įvadiniai kursai, įskaitant ir tuos, kurie susiję su judumu ir darbuotojų perskirstymu;

42.   tačiau apgailestauja, kad dar gerai neparengtas Parlamento narių padėjėjams skirtas įvadinis mokymas; ragina Generalinį sekretorių, bendradarbiaujant su Europos administravimo mokykla, parengti specialias Parlamento narių padėjėjams skirtas mokymo programas;

43.   palankiai vertina tai, kad, kaip minėta 2007 m. gairėse, buvo parengta neįgaliems asmenims suteikianti galimybių stažuotojų programa ir kad ji gana gerai įgyvendinama;

Pastatų politika

44.   pažymi, kad biuras savo 2006 m. rugsėjo 7 d. taisomajame rašte pasiūlė kartu su Parlamento planuojamose įplaukose ir išlaidose prašomais 50 000 000 EUR į rezervą pastatams papildomai įrašyti 19 000 000 EUR; atsižvelgdamas į 2007 m. investicijų į nekilnojamąjį turtą planą, mano, kad 19 000 000 EUR suma šiuo metu nėra realus reikalavimas; nusprendžia pastatams skirtų laikinųjų asignavimų rezerve (105 skyrius "Laikinieji asignavimai pastatams") palikti 50 000 000 EUR siekdamas finansuoti institucijos investicijas į nekilnojamąjį turtą;

45.   ragina Parlamento administraciją, ypač atsižvelgdamas į vadinamąją Strasbūro patirtį, įsigyjant pastatus laikytis griežtesnių, patikimesnių ir skaidresnių procedūrų;

46.   pažymi, kad 2006 m. įrašytoje naujoje biudžeto eilutėje asignavimai, skirti informacijos biurams (325 straipsnis), nebuvo panaudoti dėl nomenklatūros apribojimų; ragina administraciją kasmet pateikti išsamią išlaidų, susijusių su informacijos biurais, išklotinę, pridedamą prie preliminaraus biudžeto projekto;

47.   mano, kad susitarimas su Komisija dėl pastatų įsigijimo, įskaitant pagerinimo, keitimo ir priežiūros darbus, ypač informacijos biurų valstybėse narėse valdymo, turėtų būti iš naujo išnagrinėtas ir persvarstytas; tikisi, kad ne vėliau kaip iki 2007 m. kovo mėn. biudžeto valdymo institucijai bus pateikta ataskaita šiuo klausimu;

48.   labai aiškiai nurodo, kad jis visiškai pritartų tam, kad pasitelkiant taisomąjį biudžetą būtų pakeista bet kokių nepanaudotų 5 išlaidų kategorijos, kurios viršutinė išlaidų riba yra 20 proc., lėšų paskirtis tuo atveju, jei Parlamentui reikia papildomų lėšų nenumatytoms išlaidoms, ypač susijusioms su būtinų naujų pastatų pirkimu ir įsigijimu;

49.   primena administracijai prašymą, išdėstytą savo 2006 m. rugsėjo 26 d. rezoliucijos dėl 2004 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo, I dalis: Europos Parlamentas (7) 20 punkte, parengti pranešimą apie tai, ar įmanoma įsteigti Europos pastatų valdybą, kuri būtų atsakinga už ES institucijų ir organizacijų pastatų statybą ir priežiūrą, ir ragina šį pranešimą pateikti Biudžeto komitetui;

50.   atkreipia dėmesį į biuro prašymą tam tikrą sumą skirti šių pastatų pirkimui ir nusprendžia patvirtinti:

   papildomus 4 000 000 EUR skirti KAD pastato Liuksemburge plėtrai;
   dėl ankstyvo perdavimo 7 832 000 EUR skirti D4 pastato įrangai ir atnaujinimui;
   dėl Rumunijos ir Bulgarijos įstojimo 350 000 EUR skirti Europos Parlamento pastato Briuselyje rekonstrukcijai;

51.   mano, kad Parlamentas turėtų kaip galima greičiau pradėti taikyti Aplinkosaugos vadybos ir audito schemos standartus; dar kartą ragina sukurti griežtesnę politiką, skirtą mažinti energijos kaštus, ypač oro vėdinimo kaštus vasaros metu;

Saugumas

52.   palankiai vertina Belgijos valdžios institucijų pastangas, susijusias su Parlamento saugumu; mano, kad išlaidos saugumui Parlamento viduje pernelyg didelės, ir nusprendžia 10 proc. asignavimų įrašyti į 100 skyrių ("Laikinieji asignavimai"); pasirengęs leisti naudoti šiuos asignavimus, jei bus pateikta ataskaita, kurioje būtų įvertintas trijose darbo vietose ir Europos namuose teikiamos paslaugos veiksmingumas ir kokybė, palyginti su išlaidomis ir su tuo susijusiu pavojumi;

Daugiakalbystė

53.   pripažįsta daugiakalbystės svarbą ir aktualumą institucijoms; mano, kad ši paslauga svarbi Parlamento narių darbui ir piliečiams;

54.   pripažįsta sunkumus, su kuriais susiduriama kontroliuojant šias milžiniškas išlaidas, kurios sudaro maždaug 33 proc. visų Parlamento išlaidų; mano, kad, siekiant veiksmingai administruoti šią paslaugą, reikia daugiau drausmės ir kontrolės; palankiai vertina biuro iniciatyvą parengti pažangiosios patirties vadovą; tačiau rekomenduoja, kad daugiakalbystės kodekse neatsižvelgiant į pažeidėją turėtų būti įtvirtintos sankcijos ir nuobaudos už neatsakingą naudojimąsi ar piktnaudžiavimą šiomis paslaugomis; nusprendžia įrašyti į rezervą 3 000 000 EUR; prašo, kad administracija atliktų oficialių vertimų žodžiu Parlamento nariams pagalbos punkto (angl. help desk) ekonominio pagrįstumo analizę;

55.   nusprendžia, kad, atsižvelgiant į airių kalbą, bus patvirtinti šie asignavimai:

   100 000 EUR 1420 eilutėje "Išorės paslaugos";
   150 000 EUR 3240 eilutėje "Oficialusis leidinys";
   112 000 EUR 2100 eilutėje "Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas, aptarnavimas ir priežiūra";
   50 000 EUR 3222 eilutėje "Archyvų fondų išlaidos";

Pagalba ir paslaugos Parlamento nariams

56.   atkreipia dėmesį į Generalinio sekretoriaus pranešimą dėl priemonės "Darbo kokybės gerinimas" galutinio įvertinimo, įskaitant apklausos kokybės klausimais, atliktos siekiant nustatyti Parlamento nariams teikiamų paslaugų lygį, rezultatus; pritaria tam, kad buvo atlikti reikiami struktūriniai pakeitimai ir kad pagrindiniai tikslai gerinti Parlamento organams ir nariams teikiamą paramą iš esmės buvo pasiekti; nerimauja dėl to, kad apklausos rezultatai aiškiai parodė tai, kad Parlamento nariai dažnai nedaug žino apie jiems prieinamas pagalbines paslaugas; kviečia Generalinį sekretorių iki 2006 m. gruodžio 15 d. parengti informacijos strategiją, padėsiančią spręsti šį klausimą;

57.   vis dar mano, kad galėtų būti geriau naudojamos Parlamento lėšos ir specialistai, ypač kai tai susiję su svarbiais Parlamento pranešimais;

58.   ragina administraciją atsižvelgti į poreikį Parlamento nariams visomis temomis ir visais klausimais, su kuriais jie susiduria atlikdami savo pareigas, suteikti svarbiausios pagrindinės informacijos; ši Parlamento tyrimo tarnybų teiktina informacija suteiktų Parlamento nariams galimybę sudėtingais klausimais laikytis aiškios pozicijos;

59.   pažymi, kad remiantis balsavimu dėl biudžeto pagerėjo EP biudžeto vykdymo stebėsena; paršo atitinkamus komitetus išnagrinėti galimybę sukurti struktūrą ir procedūrą, pagal kurias specializuoti komitetai 2007 m. atliktų vykdymo vertinimą; tokiu būdu tai taip pat padės pasirengti 2008-2009 m. biudžetinei peržiūrai; prašo Generalinio sekretoriaus palengvinti logistikos darbus (patalpų ir vertimo žodžiu paslaugas), skirtus rengti nuolatinius su stebėsena susijusius posėdžius pagal prioritetus, kuriuos išdėstys atitinkami komitetai;

60.   atkreipia dėmesį į ekspertizės įsigijimo (320 punktas) ataskaitos vertinimo išvadas; pažymi, kad paslauga apskritai pagerėjo; tačiau tvirtina, kad paslauga galėtų būti veiksmingesnė, ypač kai ji susijusi su tuo, kad atitinkama ekspertizė ne visada būdavo pateikiama laiku; nusprendė leisti naudoti 1 500 000 EUR rezervo lėšų ir 500 000 EUR palikti rezerve;

61.   ragina Generalinį sekretorių atlikti Parlamento nariams teikiamų paslaugų periodinius auditus, ypač atsižvelgiant į kompiuterius, kelionių agentūrą, telefonus, automobilių paslaugas ir teisines paslaugas;

62.   mano, kad informacinės technologijos yra svarbus ir pagrindinis Parlamento narių ir jų darbuotojų tinkamo darbo elementas; pažymi, kad teikiamos paslaugos pagerėjo, bet mano, kad Parlamento nariai vis dar negauna geriausių paslaugų; nusprendžia 2 000 000 2102 punkte "Išorinė pagalba programinės įrangos sistemų veikimui, plėtrai ir priežiūrai" nurodytų lėšų įrašyti į rezervą;

Kiti aspektai

63.   atkreipia dėmesį į biuro ketinimą įkurti Europos ir Lotynų Amerikos Parlamentinę asamblėją (EUROLAT); išnagrinės šį klausimą, kai turės visą būtiną informaciją ypač apie finansinį poveikį;

64.   pažymi susitarimą dėl komitologijos nuostatų, kuris įsigaliojo 2006 m. liepos 23 d.; pripažįsta, kad ši nauja reguliavimo procedūra ateityje bus svarbi Parlamentui sprendimų priėmimo procese; mano, kad būtina tinkamai išnagrinėti būsimą darbo krūvį, teksiantį dėl šio susitarimo;

65.   dar kartą patvirtina, kaip jau anksčiau minėta 2006 m. birželio 1 d. rezoliucijoje, kad visiškai pritaria tam, jog būtų priimtas realus ir naudingas Parlamento narių padėjėjų statutas; ragina Tarybą priimti galutinį sprendimą, kad būtų galima skirti reikiamus asignavimus;

IV skirsnis. Teisingumo Teismas

66.   pažymi pasikartojančius Teisingumo Teismo prašymus, kad reikalingas trečias korektorius; šiuo metu nusprendė leisti pagal sutartį pasamdyti kiekvienai pagrindinei darbo kalbai skirtus darbuotojus; atitinkamai nusprendė sumažinti 1406 punkte nurodytus ("Kitos papildomos paslaugos (Vertimų raštu / Vertimų žodžiu tarnyba)") asignavimus, kuriais dažniausiai kompensuojamos išlaidos papildomiems korektoriams;

67.   sutinka su Taryba pritarti 111 pareigų paaukštinimų, įskaitant 10, kurių buvo prašoma siekiant pataisyti Teismo administracinę struktūrą ir įkuriant naują direktoratą; atkreipia dėmesį į tai, kad tai ateityje neturės jokio finansinio poveikio;

68.   nusprendė dėl šių personalo plano priemonių:

   be 10 naujų pareigybių, kurioms savo biudžeto projekte jau pritarė Taryba, papildomai sukurti 5 naujas nuolatines pareigybes (3 AD5 ir 2 AST3); įkūrus šias penkias pareigybes, bus užbaigtas 2004 m. pradėtas procesas, kuriuo siekiama sustiprinti paramą Informacinių technologijų skyriui, Finansų ir Ex-ante kontrolės tarnyboms teikiant informacines technologijas;
   sukurti 115 nuolatinių pareigybių Rumunijai ir Bulgarijai;

69.   mano, kad naujojo Tarnautojų teismo įkūrimas turėjo padėti sumažinti kitų teismų darbo krūvį; ragina Teisingumo Teismą, atsižvelgiant į išlaidas pastatams, darbuotojams ir kitas išlaidas, iki 2007 m. kovo mėn. pateikti Tarnautojų teismo įkūrimo poveikio ataskaitą;

70.   nusprendė keliose srityse, pvz., informacinių technologijų sektoriuje, sumažinti padidintą Teisingumo Teismo biudžeto projektą ir įšaldyti 2007 m. biudžete numatytas išlaidas; tačiau 4 633 400 EUR padidino Tarybos biudžeto projekte patvirtintus asignavimus, o tai rodo 3,45 proc. padidinimą, išskyrus su plėtra susijusias išlaidas;

V skirsnis. Audito Rūmai

71.   nusprendė sukurti dvi pareigybes Žmogiškųjų išteklių skyriuje siekiant palengvinti personalo valdymo modernizavimą ir įsipareigojo sukurti kitas dvi pareigybes, kurių prireiks 2008 finansiniais metais;

72.   nusprendė sukurti vieną pareigybę Profesinio mokymo skyriuje siekiant teikti atitinkamą jaunesniųjų auditorių mokymo programą;

73.   taigi nusprendė dėl šių personalo plano priemonių:

   be 3 naujų pareigybių, kurioms savo biudžeto projekte jau pritarė Taryba, papildomai sukurti 3 naujas nuolatines pareigybes (1 AST3 ir 2 AST1);
   sukurti 41 nuolatinę pareigybę Rumunijai ir Bulgarijai;

74.   mano, kad Audito Rūmai atsilieka informacinių technologijų srityje ir kad siekiant tinkamai atlikti savo pareigas, jie turėtų atnaujinti savo sistemą; nusprendė vėl įrašyti 518 000 EUR sumą, kurią Taryba buvo nusprendusi išbraukti;

75.   3 579 729 EUR padidino Tarybos biudžeto projekte patvirtintus asignavimus, o tai rodo 3,12 proc. padidinimą, išskyrus su plėtra susijusias išlaidas;

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas ir Regionų komitetas

76.   mano, kad bendros administravimo tarnybos sukūrimas buvo naudingas abiem komitetams ir kad tai padėjo sutaupyti Europos Bendrijų biudžetą; ragina abu komitetus iki šių metų pabaigos atnaujinti savo partnerystės susitarimą ir (arba) apsvarstyti kitas bendradarbiavimo formas;

77.   mano, kad abu komitetai galėtų padidinti veiksmingumą ir galėtų labiau susitelkti siekdami vykdyti savo politines misijas, jei tam tikros užduotys, ypač vairuotojų, durininkų ir spaustuvės darbuotojų, galėtų būti užsakomos, o darbuotojai perskirstomi; primygtinai reikalauja, kad esami žmogiškieji ištekliai būtų perskirstyti siekiant patenkinti būsimus poreikius plėtros srityje ar sustiprinti komiteto politinį vaidmenį;

78.   atkreipia dėmesį į tai, kad Regionų komitetas užsakė, jog Joan Colom i Naval ir Robert Reynders atliktų du nepriklausomus išorinius bendrų tarnybų vertinimus, ir kviečia Regionų komiteto generalinį sekretorių pateikti šiuos pranešimus Europos Parlamento Biudžeto komitetui;

VI skirsnis. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

79.   prašo Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto iki kiekvienų metų rugsėjo 1 d. parengti patariamojo darbo, kurį ši institucija atlieka Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai, poveikio metinę ataskaitą;

80.   nusprendė pritarti tam, kad 1 995 120 EUR 2006 m. biudžete aprūpinimui skirtų lėšų būtų skirta daliai jo poreikių 2007 m. ir atitinkamai sumažinti prašomų lėšų kiekį 2007 m.;

81.   mano, kad, siekdamas susidoroti su didėjančiu darbo krūviu, Europos Sąjungos Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas turėtų sutrumpinti savo nuomonių ir kitų publikacijų tekstų ilgį, kaip tai padarė kitos institucijos;

82.   nusprendė dėl šių personalo plano priemonių:

   be 13 naujų pareigybių, kurioms savo biudžeto projekte jau pritarė Taryba, papildomai sukurti 5 naujas nuolatines pareigybes (1 AD5 ir 4 AST3);
   sukurti 6 nuolatines pareigybes Rumunijai ir Bulgarijai;

83.   1 529 115 EUR padidino Tarybos biudžeto projekte patvirtintus asignavimus, o tai rodo 1,12 proc. padidinimą, išskyrus su plėtra susijusias išlaidas;

VII skirsnis. Regionų komitetas

84.   pritaria Tarybai dėl su naujais Tarnybos nuostatais susijusio prašymo paaukštinti pareigas ir dėl prašymo paaukštinti Regionų komiteto skyriaus vadovo pareigybę į bendros tarnybos direktoriaus pareigybę, jei dėl to neprireiks papildomų darbuotojų ir jei dėl šio paaukštinimo nebus pateiktas pasiūlymas padalyti tarnybą; taigi iki tol būtina atlikti išsamią ir kruopščią tarnybos analizę ir įvertinimą; mano, kad tai padės užtikrinti objektyvesnį bendros Europos ekonomikos ir socialinių reikalų ir Regionų komiteto tarnybos valdymą;

85.   atkreipia dėmesį į tai, kad neprašoma naujų pareigybių, susijusių su Bulgarijos ir Rumunijos įstojimu;

86.   nusprendė dėl šių personalo plano priemonių:

   be 3 naujų pareigybių, kurioms savo biudžeto projekte jau pritarė Taryba, papildomai sukurti 3 naujas nuolatines pareigybes (2 AD5 ir 1 AST3) ir vieną laikiną pareigybę (AD5);

87.   581 684 eurais padidino Tarybos biudžeto projekte patvirtintus asignavimus, o tai rodo 2,53 proc. padidinimą, išskyrus su plėtra susijusias išlaidas;

VIII (A) skirsnis. Ombudsmenas

88.   pažymi, kad Ombudsmenas prašė paaukštinti tik 10 pareigybių ir kad šiems paaukštinimams pritarė Taryba;

89.   nusprendė iki 45 000 EUR sumažinti asignavimus, skirtus kas dvejus metus vykstančiam valstybių narių ombudsmenų seminarui, už kurį atsakingas Ombudsmenas;

90.   150 000 EUR padidino Tarybos biudžeto projekte patvirtintus asignavimus siekiant padidinti asignavimus vertimui;

VIII (B) skirsnis. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

91.   mano, kad planuojamos įplaukos ir išlaidos turėtų būti tikslesnės, ypač atsižvelgiant į darbuotojus ir naujus reikalavimus; prašo pareigūno administracijos ir Komisijos, vadovaujantis tarpinstituciniu susitarimu, suteikti atitinkamą paramą rengiant planuojamas kitų finansinių metų įplaukas ir išlaidas;

92.   nusprendė dėl šių personalo plano priemonių:

   be 3 naujų pareigybių (1 AD9, 1 AD8 ir 1 AD7), kurioms savo biudžeto projekte jau pritarė Taryba, papildomai sukurti 2 naujas nuolatines pareigybes (1 AD9 ir 1 AST5);

93.   siekdamas išlaikyti pareigūno tarnybos vystymosi lygį, 158 846 eurais padidino Tarybos biudžeto projekte patvirtintus asignavimus, o tai rodo 38,28 proc. padidinimą neatsižvelgiant į taisomąjį biudžetą;

o
o   o

94.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir bendrojo biudžeto projekto I, II, IV, V, VI, VII, VIII (A) ir VIII (B) skirsnių pakeitimus Tarybai, Komisijai ir kitoms susijusioms institucijoms ir organizacijoms.

(1) OL L 253, 2000 10 7, p. 42.
(2) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
(3) OL C 139, 2006 6 14, p. 1.
(4) OL C 172, 1999 6 18, p. 1. Susitarimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 2005/708/EB (OL L 269, 2005 10 14, p. 24).
(5) Priimti tekstai, P6_TA(2006)0090.
(6) Priimti tekstai, P6_TA(2006)0241.
(7) Priimti tekstai, P6_TA(2006)0363.

Teisinė informacija - Privatumo politika