Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2006/2018B(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0356/2006

Iesniegtie teksti :

A6-0356/2006

Debates :

PV 24/10/2006 - 14
CRE 24/10/2006 - 14

Balsojumi :

PV 26/10/2006 - 6.3
CRE 26/10/2006 - 6.3
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2006)0452

Pieņemtie teksti
PDF 471kWORD 128k
Ceturtdiena, 2006. gada 26. oktobris - Strasbūra
2007. finanšu gada vispārējā budžeta projekts (I, II, IV, V, VI, VII un VIII iedaļas)
P6_TA(2006)0452A6-0356/2006

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Eiropas Savienības 2007. finanšu gada vispārējā budžeta projektu - I iedaļa - Eiropas Parlaments, II iedaļa - Padome, IV iedaļa - Tiesa,V iedaļa - Revīzijas palāta, VI iedaļa - Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja, VII iedaļa - Reģionu komiteja, VIII (A) iedaļa - Eiropas ombuds, VIII (B) iedaļa - Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (C6-0300/2006 – 2006/2018B(BUD))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā EK līguma 272. pantu,

–   ņemot vērā Padomes 2000. gada 29. septembra Lēmumu 2000/597/EK, Euratom par Eiropas Kopienu pašu resursu sistēmu(1),

–   ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(2),

‐   ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību(3),

‐   ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 1999. gada 6. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un budžeta procedūras uzlabošanu(4) un jo īpaši tā 26. punktu,

‐   ņemot vērā 2006. gada 15. marta rezolūciju par 2007. gada budžeta procedūras II, IV, V, VI, VII, VIII(A) un VIII(B) iedaļas un Eiropas Parlamenta 2007. gada budžeta procedūras provizoriskā tāmes projekta (I iedaļa) pamatnostādnēm(5),

‐   ņemot vērā 2006. gada 1. jūnija rezolūciju par Eiropas Parlamenta 2007. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāmi(6),

‐   ņemot vērā Eiropas Savienības 2007. finanšu gada vispārējā budžeta provizorisko projektu, ko Komisija iesniedza 2006. gada 3. maijā (SEC(2006)0531),

‐   ņemot vērā Eiropas Savienības 2007. finanšu gada vispārējā budžeta projektu, ko Padome sagatavoja 2006. gada 14. jūlijā (C6-0300/2006),

‐   ņemot vērā Reglamenta 69. pantu un IV pielikumu,

‐   ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu un Starptautiskās tirdzniecības komitejas, Attīstības komitejas, Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas un Lūgumrakstu komitejas atzinumus (A6-0356/2006),

A.   tā kā 2007. gads ir jaunā finanšu plāna (2007.–2013. g.) pirmais gads, attiecībā uz kuru ir noteikts 5. izdevumu kategorijas (Administratīvie izdevumi) maksimālais apjoms EUR 7 115 000 000 apmērā pašreizējās cenās;

B.   tā kā visu iestāžu provizoriskajā budžeta projektā (PBP) ir atstāta rezerve aptuveni EUR 160 750 000 miljonu apmērā, nesasniedzot finanšu plāna 2007. finanšu gadam 5. izdevumu kategorijas maksimālo apjomu;

C.   tā kā saskaņā ar Padomes lēmumu budžeta projektā (BP) ir atstāta rezerve EUR 285 190 000 apmērā, nesasniedzot 5. izdevumu kategorijas maksimālo apjomu 2007. gadam,

Vispārējs pamats

1.   piekrīt Padomei, ka budžeta disciplīnai un produktivitātes kāpumam jābūt visu iestāžu galvenajiem principiem; nav vienisprātis ar Padomi attiecībā uz vispārēju finansējuma samazinājumu; uzskata, ka budžeta pieprasījumi ir jānovērtē, katru gadījumu izskatot atsevišķi, jo tas ļauj iegūt skaidru un precīzāku priekšstatu par katras iestādes reālajām vajadzībām un prioritātēm;

2.   atgādina, ka iestādēm jāīsteno operatīvāka daudzgadīga pieeja, saskaņā ar kuru līdzekļi tiek sadalīti pa darbības jomām, vienlaikus ievērojot gada pārskata principu un budžeta administratīvo būtību; uzskata, ka šāda pieeja reālāk un efektīvāk atspoguļo iestāžu īstermiņa un vidēja termiņa attīstību un vajadzības;

3.   cer, ka iestādes nodrošinās, ka nodokļu maksātāju finansētā politika un darbības sniedz pilsoņiem reālu pievienoto vērtību un ka budžeta apropriācijas tiek izmantotas saskaņā ar pareizas finanšu pārvaldības un izmaksu lietderības principu; tāpēc ir nolēmis ierobežot budžeta pieaugumu 2007. gadā līdz 4,79 %, nerēķinot ar paplašināšanos saistītos izdevumus;

4.   uzsver, ka gadu gaitā vairākas iestādes ir radījušas situāciju, kad ļoti lielas rezerves ir kļuvušas par to tāmju pastāvīgu iezīmi, tādējādi izraisot vispārējā pārvietojuma augstu līmeni un dažkārt arī apropriāciju atcelšanu; atzīst, ka ir prātīgi nodrošināt pietiekamas rezerves, taču uzskata, ka normālos apstākļos un jo īpaši tad, kad ēku pirkšanas un iegūšanas īpašumā process sāk palēnināties, mākslīgi palielinātas rezerves ir nepiemērotas;

5.   nolemj saglabāt rezervi, nesasniedzot 5. izdevumu kategorijas maksimālo apjomu; iesaka atjaunot summu EUR 30 389 840 apmērā no samazinājuma EUR 47 812 781 apmērā, kuru Padome izdarīja citu iestāžu budžeta sadaļās (izņemot Komisiju);

6.   uzskata, ka normālos apstākļos biroju un ēku pirkšanas politika ir jāturpina, jo īpaši ņemot vērā, ka vairāku gadu garumā šī politika ir kalpojusi Eiropas Parlamenta interesēs, radot ietaupījumus un tādējādi ļaujot finansēt citus projektus; tomēr uzskata, ka dažas iestādes, iespējams, īsteno šo politiku tikai tādēļ, lai iegādātos nekustamo īpašumu; pieprasa, lai šādas politikas īstenošanā tiktu ņemti vērā attiecīgi rādītāji, piemēram, biroja telpu platība/lielums uz vienu strādājošo, kā arī pienācīga uzmanība veltīta ievērojamām izmaksām, piemēram, drošībai un uzturēšanai, jo īpaši tāpēc, ka ēku izmaksas ir vairāk nekā 16 % no 5. izdevumu kategorijas; turklāt uzstāj, lai attiecībā uz katru turpmāko priekšlikumu par iegādi iestādes norādītu papildu saistītos izdevumus, kas var rasties vidēji ilgā termiņā; iesaka īstenot nevis ikgadēju, bet daudzgadu ieguldījumu nekustamajā īpašumā plānošanas politiku;

7.   atzinīgi vērtē to, ka iestādes ir pieņēmušas jaunu nomenklatūru, kas ļauj saprotamākā un pārredzamākā veidā iepazīstināt pilsoņus ar budžeta dokumentiem, taču uzskata, ka to vēl ir iespējams uzlabot;

8.   atzīmē, ka iestādēm dažkārt ir grūti darba tirgū atrast darbiniekus ar īpašām profesionālām prasmēm, piemēram, grāmatvežus un informācijas tehnoloģiju speciālistus; atzīmē aizvien pastiprinošos tendenci pieņemt darbā pagaidu darbiniekus un piesaistīt noteiktus ārpakalpojumus; uzskata, ka ir vēlams izpētīt, kāda politika iestādēm būtu jāīsteno attiecībā uz ārpakalpojumiem un pagaidu līgumdarbinieku pieņemšanu;

9.   aicina iestādes pārstrukturēt tulkošanas pakalpojumus un īpaši izskatīt tulkojamo tekstu skaitu un garumu; pieprasa, lai iestādes iesniegtu ziņojumu par to tulkošanas pakalpojumu rentabilitāti;

10.   uzskata, ka iestādēm vajadzētu sniegt vairāk informācijas par to galveno uzdevumu izpildi, lai pamatotu finanšu resursu izlietojumu; uzsver nepieciešamību pārraudzīt, vai papildu līdzekļi padara iestāžu darbu efektīvāku un produktīvāku; uzskata, ka papildus budžeta izpildes ziņojumiem iestādēm līdz katra gada septembra pirmajai nedēļai vajadzētu iesniegt budžeta lēmējinstitūcijai izsmeļošākus ziņojumus par to darbību; šos ziņojumus varētu izmantot, lai labāk pamatotu jebkurus papildu līdzekļu pieprasījumus, vienlaikus ļaujot budžeta lēmējiestādēm pieņemt racionālāku lēmumu par šādu līdzekļu piešķiršanu;

11.   pauž neapmierinātību ar to, ka ne visas iestādes ir apņēmušās padarīt pārcelšanu citā amatā par praktiski īstenojamu pasākumu; atzinīgi vērtē dažu iestāžu centienus ‐ jo īpaši Parlamenta administrācijas, kaut arī nelielos apmēros, ‐ vairāku gadu garumā veiksmīgi īstenot darbinieku pārcelšanas citā amatā politiku; iesaka iestādēm tuvāko gadu laikā nodrošināt, ka, sagatavojot ikgadējās tāmes, pārcelšanas citā amatā politika ir plānošanas procedūras neatņemama sastāvdaļa, tādējādi garantējot, ka pieprasītie cilvēkresursi atbilst ar darbību saistītajām vajadzībām;

12.   atzīmē, ka lielākā daļa pieprasījumu par papildu personālu ir saistīti ar paplašināšanās procesu, kas vēl joprojām ir galvenā ir prioritāte; atbalsta Padomes politiku, saskaņā ar kuru tiek atzītas visas jaunās amata vietas saistībā ar paplašināšanos; tomēr uzskata, ka būtu jāsniedz vairāk informācijas par to, cik efektīvi tiks izmantots papildu personāls, jo īpaši, lai nodrošinātu, ka jaunās amatpersonas tik tiešām tiek nodarbinātas ar paplašināšanos saistītu pienākumu veikšanai;

13.   uzstāj, ka apropriācijas ir jāpiešķir konkrētām darbībām, tādējādi izvairoties no apropriāciju atcelšanas un vispārēja pārvietojuma gada beigās;

14.   nepiekrīt Padomes lēmumam palielināt "standarta samazinājumu" līdz diezgan augstam līmenim un noteikt to, pamatojoties uz pašreizējo rādītāju par brīvajām amata vietām, jo tas varētu radīt nevajadzīgas problēmas, it īpaši, ja veiksmīgus kandidātus nebūtu iespējams pieņemt darbā apropriāciju trūkuma dēļ;

15.   iesaka iestādēm tādus sadarbības veidus, kas noteikti radīs sinerģiju un veicinās finansiālus ietaupījumus un lielāku efektivitāti, vienlaikus palīdzot pilsoņiem labāk izprast ES nozīmi viņu ikdienas dzīvē;

16.   mudina iestādes, sagatavojot tāmju projektus, izmanot saskaņotāku un standartizētāku pieeju, iekļaujot skaidrus un precīzus pamatojumus, jo tas atvieglotu šo projektu analīzi;

I iedaļa ‐ Eiropas Parlaments
Budžeta līdzekļu piešķiršanas apjoms

17.   aicina Prezidiju turpmākajos gados atkārtoti apspriest jautājumu par pašu noteikto maksimālo apjomu 20 % apmērā no 5. izdevumu kategorijas, ņemot vērā attīstību un no tās izrietošās Parlamenta vajadzības, sākot no 2009. gada;

18.   pauž nožēlu, ka budžeta lēmējinstitūcija nav saņēmusi atbildi no administrācijas uz pieprasījumu saistībā ar izmaksu samazināšanu tajās jomās, kurās rodas lieki izdevumi Parlamenta trīs darba vietu dēļ; atgādina, ka izmaksas saistībā ar Parlamenta vairākām darba vietām ir aptuveni 16 % no Parlamenta kopējiem izdevumiem; prasa, lai administrācija iesniedz ziņojumu par Strasbūrā plenārsesijas laikā nepieciešamo ierēdņu skaitu;

19.   atzīmē Prezidija 2006. gada 6. septembra grozījumu vēstuli, kurā tika ierosināts noteikt budžeta maksimālo apjomu 20 % apmērā no 5. izdevumu kategorijas, kas nozīmē pieaugumu par 7,72 % salīdzinājumā ar 2006. gada budžetu; atzīmē, ka vispārējā pārvietojuma apjoms 2005. gadā bija EUR 123 800 000 un ir sagaidāms, ka 2006. gadā pārpalikums būs apmēram EUR 100 000 000; vērš deputātu uzmanību uz iepriekš minēto 2006. gada 1. jūnija rezolūciju (1. un 2. punktu), kurā noteikts, ka budžetam jāpamatojas uz reālistiskiem pieprasījumiem;

20.   rūpīgi izpētot Parlamenta budžeta vajadzības, ir nolēmis noteikt Parlamenta budžeta galīgo apjomu EUR 1 397 460 174 apmērā, kas nozīmē palielinājumu par 5,74 % salīdzinājumā ar 2006. gada budžetu, kā arī Parlamenta budžeta samazinājumu par EUR 25 539 826 attiecībā pret 20 % no 5. izdevumu kategorijas; uzsver, ka tas nenozīmē, ka tiek ierobežotas Parlamenta tiesības pilnībā izlietot paša noteikto maksimālo apjomu 2007. gadam un turpmākajiem gadiem; ir pārliecināts, ka šāds budžeta līmenis neietekmēs iestādes spēju arī turpmāk efektīvi darboties un pildīt tās funkcijas;

Informācijas un saziņas politika

21.   atkārtoti apstiprina savu politisko nostādni, ka Eiropas Parlamentam arī turpmāk jācenšas īstenot efektīvu un lietotājdraudzīgu informācijas stratēģiju, par galveno uzdevumu izvirzot iestāžu un Eiropas pilsoņu attiecību uzlabošanu; uzskata, ka to iespējams nodrošināt, pamatojoties uz ziņojumu par visaptverošu koncepciju informācijai un saziņai ar pilsoņiem un veicot visu informācijas instrumentu pievienotās vērtības analīzi;

22.   nolemj mainīt nomenklatūru un izveidot divas jaunas budžeta pozīcijas Apmeklētāju centram un interneta televīzijai, lai veicinātu finanšu pārredzamību un atbildību;

23.   atzīmē Prezidija priekšlikumu izņemt no informācijas un saziņas politikas rezerves interneta televīzijai paredzētos EUR 6 700 000; ir nolēmis atstāt rezervē EUR 6 700 000, ko interneta televīzijai 104. nodaļā ("Rezerve informācijas un saziņas politikai") piešķīris Prezidijs, kā arī 5 amata vietas saistībā ar šo projektu līdz laikam, kad budžeta lēmējinstitūcija galīgā lēmuma pieņemšanai tiks iepazīstināta ar paraugu, projekta saturu un izmaksām, tostarp struktūru un apmēru politisko grupu līdzdalībai programmu satura noteikšanā;

24.   izsaka nožēlu par to, ka pēdējos gados apmeklētāju programmas vispārējā uzlabošanā bija novērojama nevajadzīga aizkavēšanās; uzsver, ka jautājumi saistībā ar šo pakalpojumu ir ļoti nozīmīgi, lai uzlabotu attiecības starp deputātiem un viņu vēlētājiem; uzskata, ka šāda veida tiešs kontakts ar Eiropas pilsoņiem ievērojami uzlabos pilsoņu izpratni par Parlamenta darbību;

25.   atgādina 2006. gada 1. jūnija rezolūcijas 37. punktā izteikto aicinājumu nekavējoties veikt pasākumus, lai atrisinātu problemātisko jautājumu par apmeklētāju programmai paredzēto līdzekļu EUR 5 000 000 apmērā nepilnīgu izlietojumu; atzinīgi vērtē Prezidija lēmumu pieņemt kvestoru priekšlikumu pārskatīt noteikumus par apmeklētāju grupām, lai palielinātu izmaksu segšanai pieejamos līdzekļus un apmeklētāju skaitu; atzinīgi vērtē D4 ēkas, kur atrodas Apmeklētāju centrs, nodošanu pirms termiņa; pieprasa, lai ģenerālsekretārs līdz 2007. gada marta beigām informētu budžeta lēmējinstitūciju par jauno noteikumu ieviešanas ietekmi un sistēmas efektivitāti;

26.   uzsver, ka, uzņemot apmeklētāju grupas, jānodrošina vislabākie apstākļi; tādēļ prasa, lai administrācija rūpīgi izpēta praktiskus jautājumus, tādus kā piekļuve jaunajam Apmeklētāju centram, plenārsēžu zāles apmeklējuma nosacījumi un sanāksmju telpu pieejamība;

27.   atzinīgi vērtē administrācija centienus novērst apmeklētāju dienesta nepilnības; tomēr aicina administrāciju risināt jautājumu saistībā ar daudzajām sūdzībām par apmeklētāju uzņemšanas laika ierobežojumiem;

28.   ir nolēmis atbalstīt šādus Prezidija priekšlikumus attiecībā uz dažādu apropriāciju piešķiršanu:

   piešķirt papildu summu EUR 2 700 000 apmērā apmeklētāju programmai;
   piešķirt EUR 6 800 000 Apmeklētāja centra telpu aprīkošanai; EUR 2 600 000 no šīs summas pārvieto no 104. nodaļas ("Rezerve informācijas un saziņas politikai");
   saglabāt 104. nodaļā ("Rezerve informācijas un saziņas politikai") EUR 15 700 000 D5 ēkas audiovizuālajam aprīkojumam;

29.   ir nolēmis uz pārbaudes laiku apstiprināt Prezidija lēmumu par iniciatīvu "Pilsoņu forums"; aicina Prezidiju pirms šī projekta īstenošanas iepazīstināt ar šīs iniciatīvas paredzamajām izmaksām un saturu;

Paplašināšanās

30.   apstiprina lēmumu iekļaut piešķīrumu EUR 48 000 000 apmērā ar paplašināšanos saistītiem izdevumiem (Bulgārija un Rumānija) šādiem mērķiem:

   1. izmaksas saistībā ar jauniem deputātiem (35 deputāti no Rumānijas un 18 ‐ no Bulgārijas);
   2. papildu personāls (atlikušās 113 no 226 pastāvīgajām amata vietām un 22 pagaidu amata vietas politiskajās grupās);
   3. mutiskā tulkošana un konferenču tehniskie darbinieki;
   4. aprīkojums un mēbeles;
   5. saimnieciskie izdevumi;
   6. politisko grupu un partiju informēšana un likumā noteiktā finansēšana;

31.   aicina administrāciju nodrošināt, lai darbinieku pieņemšana darbā saistībā ar paplašināšanos neaizkavējas, kā tas notika, kad ES pievienojās 10 jaunas dalībvalstis; lūdz administrāciju atjaunot un regulāri iesniegt budžeta lēmējinstitūcijai ziņojumus par darbinieku pieņemšanu darbā saistībā ar paplašināšanos;

Amatu saraksts

32.   uzver, ka Parlamenta amatu saraksta konsolidācija apvienojumā ar pārcelšanu citos amatos ir darbinieku pieņemšanas stratēģiskās plānošanas galvenie uzdevumi 2007. gada amatu sarakstā; atkārtoti uzsver, ka ir jāizveido vienkāršāka organizatoriskā struktūra, galvenokārt ar jaunu amata vietu racionalizācijas palīdzību, nosakot prioritāros uzdevumus un pārtraucot darbības, kuras nav būtiski svarīgas un nenodrošina pievienoto vērtību; vēlreiz apliecina, ka amata vietu automātiska aizpildīšana, tām atbrīvojoties pensionēšanās rezultātā, netiks pieļauta;

33.   atzīmē, ka saskaņā ar Prezidija grozījumu vēstuli izmaksas saistībā ar pieprasītajām jaunajām amata vietām pirms pārcelšanas pasākumiem sasniedza EUR 3 062 347, kas atbilst 106 amata vietām; rūpīgāk izvērtējot šo amatu vietu izveides pamatojumu, ir nonācis pie secinājuma, ka kopējā summa ievērojami pārsniedz Parlamenta pamatvajadzības 2007. gadam, un tāpēc ir apstiprinājis šādas jaunas amata vietas:

   īru valoda: 3 AD5 (juristi lingvisti), 3 AD5 (tulkotāji) un 3 AST3 amata vietas;
   internalizācija (bijušie sesiju palīgdarbinieki): 4 AST1 (audiovizuālā nozare) amata vietas;
   komitoloģija: 5 AD5 un 2 AST3 amata vietas;
   tiesību aktu labāka izstrāde: 1 AD5 amata vietu;
   budžeta kontrole: 1 AD5 amata vietu un D direktorātā ‐ 1 AST3 amata vietu;
   KAD ēkas paplašināšana: 1 AD5 un 2 AST3 amata vietas, no kurām viena ir iekļauta rezervē;
   interneta televīzija: 1 AD9, 2 AD5 un 2 AST3 amata vietas iekļaut rezervē;
   Vides pārvaldības un audita sistēma (EMAS): 1 AST3 amata vietu;

34.   ir nolēmis izņemt no rezerves:

   internalizācija (bijušie sesiju palīgdarbinieki): 8 AST1 (audiovizuālā nozare), 4 AD5 un 4 AST1 amata vietas, no kurām 2 AD5 un 2 AST1 amata vietas paliek rezervē (protokoli un sēžu stenogrammas), kā arī 4 AD5 pagaidu amata vietas (skolotāji);
   ēku uzturēšana: 3 AST3 amata vietas, no kurām viena paliek rezervē;
   Apmeklētāju centrs: 1 AD5 un 1 AST3 amata vietu;
   citas jomas: 1 AST3 (audiovizuālā nozare) un 1 AST3 (medicīniskā aprūpe) amata vietu;
   47 rezervē palikušo amata vietu svītrošana;

35.   ir nolēmis arī darīt pieejamas vajadzīgās apropriācijas, lai izveidotu divas AD5 amata vietas iekšējās saziņas pamatpakalpojumu nodrošināšanai; ir piekritis arī trīs AD5 noteikta laika pagaidu amata vietu un vienas AST3 noteikta laika pagaidu amata vietas pārveidošanai beztermiņa pagaidu amata vietās Juridiskajā dienestā, ņemot vērā nozīmi, kādu iestāde piešķir likumdošanas kvalitātes uzlabošanai;

36.   apzinās, ka paaugstināšana ir nozīmīga darbinieku motivēšanā, tomēr uzsver, ka tam vienmēr jānotiek saskaņā ar Civildienesta noteikumiem; pieņem zināšanai administrācijas pieprasītos paaugstinājumus un ir nolēmis apstiprināt Prezidija pieprasītos paaugstinājumus pastāvīgajiem un pagaidu darbiniekiem: 2 AST2 darbinieku paaugstināšana uz AST3, 168 AST3 darbinieku paaugstināšana uz AST4, 15 AST4 darbinieku paaugstināšana uz AST5, 205 AST5 darbinieku paaugstināšana uz AST6, 225 AST6 darbinieku paaugstināšana uz AST7, 30 AST7 darbinieku paaugstināšana uz AST8, 25 AST8 darbinieku paaugstināšana uz AST9, 10 AST10 darbinieku paaugstināšana uz AST11, 57 AD5 darbinieku paaugstināšana uz AD6, 19 AD7 darbinieku paaugstināšana uz AD8, 25 AD12 darbinieku paaugstināšana uz AD13, 2 AD13 darbinieku paaugstināšana uz AD14 un 1 AD10 darbinieka paaugstināšana uz AD11, 1 AD8 darbinieka paaugstināšana uz AD9, 2 AST7 darbinieku paaugstināšana uz AST8, 1 AST5 darbinieka paaugstināšana uz AST6, 1 AD8 darbinieka paaugstināšana uz AD10, 1 AD6 darbinieka paaugstināšana uz AD10, kā arī 1 AD8 darbinieka paaugstināšana uz AD9;

37.   turklāt ir nolēmis apstiprināt politisko grupu pieprasītos paaugstinājumus: 8 AD12 darbinieku paaugstināšana uz AD13, 9 AD11 darbinieku paaugstināšana uz AD12, 6 AD10 darbinieku paaugstināšana uz AD11, 1 AD9 darbinieka paaugstināšana uz AD10, 4 AD6 darbinieku paaugstināšana uz AD7, 9 AD5 darbinieku paaugstināšana uz AD6, 10 AST10 darbinieku paaugstināšana uz AST11, 1 AST9 darbinieka paaugstināšana uz AST10, 5 AST8 darbinieku paaugstināšana uz AST9, 5AST7 darbinieku paaugstināšana uz AST8, 14 AST6 darbinieku paaugstināšana uz AST7, 14 AST5 darbinieku paaugstināšana uz AST6, 1 AST4 darbinieka paaugstināšana uz AST5, 9 AST3 darbinieku paaugstināšana uz AST4, 7 AST2 darbinieku paaugstināšana uz AST3, 2 AST1 darbinieku paaugstināšana uz AST2;

38.   ir nolēmis apstiprināt šādas kategoriju maiņas un darīt pieejamas attiecīgas apropriācijas, lai:

   4 AST3 amata vietas pārveidotu par AD5,
   2 AST un 2 AD5 noteikta laika pagaidu amata vietas pārveidotu beztermiņa pagaidu amata vietās;

39.   atzinīgi vērtē ģenerālsekretāra centienus vismaz uzsākt amatā pārcelšanas procesa īstenošanu turpmākajiem trim gadiem; uzskata, ka, nodrošinot nepieciešamo sadarbību un apņemšanos no visām iesaistītajam pusēm, šo uzdevumu varētu īstenot arī plašākā mērogā; pēc 2006. gada 5. oktobra samierināšanas sanāksmes ar Prezidiju ir nolēmis līdz 2007. gada 1. janvārim svītrot 15 amata vietas no Eiropas Parlamenta amatu saraksta; aicina administrāciju atbilstoši pieņemtajam citā amatā pārcelšanas plānam nodrošināt, ka visas atbrīvojušās amata vietas netiek automātiski aizpildītas pirms vajadzību novērtējuma; uzskata, ka vēl 10 amata vietu pārcelšana ir iespējama līdz vēlākais 2008. gada budžeta pirmajam lasījumam; no šīm 10 amata vietām sešas ir paredzētas, lai izveidotu ierobežotu skaitu amata vietu finanšu pārvaldības stiprināšanai, vienu ir paredzēts piešķirt konkrēti deputātu piemaksu pārvaldībai un viena no atlikušajām ir paredzēta Cilvēktiesību nodaļai;

40.   uzsver, ka tādējādi apropriāciju līmenis grozītajam amatu sarakstam tika samazināts no EUR 2 760 616 līdz EUR 1 608 096, kas nozīmē, ka tika ietaupīti EUR 1 152 520;

41.   atzinīgi vērtē to, ka pēdējos gados veiksmīgi tiek īstenoti Eiropas Administrācijas skolas organizētie apmācības un ievadkursi, tostarp arī tie, kas attiecas uz mobilitāti un pārcelšanu citā amatā;

42.   tomēr ar nožēlu atzīmē, ka ievadapmācība deputātu palīgiem vēl nav labi izstrādāta; mudina ģenerālsekretāru sadarbībā ar Eiropas Administrācijas skolu izveidot īpašas apmācības programmas deputātu palīgiem;

43.   atzinīgi vērtē to, ka invalīdiem paredzētā prakses programma, kas minēta 2007. gada pamatnostādnēs, ir izstrādāta un tiek diezgan veiksmīgi īstenota;

Ēku politika

44.   atzīmē, ka Prezidijs 2006. gada 7. septembra grozījumu vēstulē ierosināja iekļaut vēl EUR 19 000 000 ēkām paredzētajā rezervē papildus Parlamenta tāmē pieprasītajiem EUR 50 000 000; novērtējot ieguldījumu nekustamajā īpašumā plānu 2007. gadam, uzskata, ka EUR 19 000 000 šajā posmā nav reālistisks pieprasījums; ir nolēmis saglabāt EUR 50 000 000 ēkām paredzēto provizorisko apropriāciju rezervē iestādes ieguldījumu nekustamajā īpašumā segšanai (105. nodaļa "Pagaidu apropriācijas nekustamajam īpašumam");

45.   jo īpaši ņemot vērā "Strasbūras pieredzi", aicina administrāciju piemērot stingrākas, pamatotākas un pārredzamākas procedūras ēku pirkumu darījumos;

46.   atzīmē, ka apropriācijas, kuras jāpiešķir 2006. gada budžetā nesen izveidotajai pozīcijai informācijas birojiem (325. pants), vēl nav iekļautas budžetā nomenklatūras ierobežojumu dēļ; aicina administrāciju katru gadu kā tāmes projekta pielikumu iesniegt ar informācijas birojiem saistītu izdevumu detalizētu sadalījumu;

47.   uzskata, ka vienošanās ar Komisiju par ēku, jo īpaši informācijas namu, iegādes pārvaldību, tostarp uzlabojumiem, izmaiņām un uzturēšanu, ir atkārtoti jāpārbauda un jāpārskata; sagaida, ka ziņojumu par šo jautājumu iesniegs budžeta lēmējinstitūcijai ne vēlāk kā 2007. gada martā;

48.   nepārprotami norāda, ka tas pilnībā atbalstīs 5. izdevumu kategorijas 20 % ietilpstošo līdzekļu pārņemšanu ar budžeta grozījumu palīdzību, ja Parlamentam būs vajadzīgs papildu kapitāls neparedzētiem izdevumiem, jo īpaši saistībā ar būtiski nepieciešamu jaunu ēku pirkšanu un iegūšanu īpašumā;

49.   atgādina administrācijai par 2006. gada 26. septembra rezolūcijas par 2004. gada budžeta izpildes apstiprināšanu, I iedaļa ‐ Eiropas Parlaments(7), 20. punktā pausto prasību sagatavot ziņojumu, kurā ir izpētīts, vai būtu iespējams izveidot Eiropas Celtniecības pārvaldi, kas būtu atbildīga par ES iestāžu un struktūrvienību ēku celtniecību un uzturēšanu, un aicina iesniegt šo ziņojumu Budžeta komitejai;

50.   vērš uzmanību uz Prezidija pieprasījumu piešķirt īpašu summu tālāk uzskaitīto ēku iegādei un ir nolēmis apstiprināt:

   papildu EUR 4 000 000 KAD ēkas Luksemburgā paplašināšanai;
   EUR 7 832 000 D4 ēkas aprīkošanai un atjaunošanai saistībā ar tās nodošanu pirms termiņa;
   EUR 350 000, lai veiktu izmaiņas sēžu zālē Briselē saistībā ar Rumānijas un Bulgārijas pievienošanos;

51.   uzskata, ka Parlamentam pēc iespējas drīzāk jāievieš vides pārvaldības un audita sistēmas standarti biroju un citās Parlamenta ēkās; atkārtoti aicina īstenot stingrāku politiku, lai samazinātu enerģijas izmaksas, it īpaši gaisa kondicionēšanas izmaksas vasarā;

Drošība

52.   atzinīgi vērtē Beļģijas iestāžu centienus garantēt drošību Parlamenta tuvumā; uzskata, ka izmaksas saistībā ar drošību Parlamenta iekštelpās kļūst pārmērīgi augstas, un ir nolēmis 10 % no apropriācijas iekļaut 100. nodaļā ("Provizoriskas apropriācijas"); vēlas izņemt šo apropriāciju no rezerves, līdzko būs sagatavots ziņojums, kurā tiks novērtēta sniegto pakalpojuma efektivitāte un kvalitāte attiecībā pret izmaksām, kā arī saistītie riski trīs darba vietās un Eiropas namos;

Daudzvalodība

53.   atzīst daudzvalodības nozīmību un svarīgumu iestādēm; uzskata, ka šis pakalpojums ir būtiski svarīgs deputātu darbam un pilsoņiem;

54.   atzīst, ka šo apjomīgo izmaksu, kas atbilst aptuveni 33 % no Parlamenta kopējiem izdevumiem, kontrole sagādā grūtības; uzskata, ka, lai šo pakalpojumu izmantotu efektīvi, ir nepieciešama lielāka disciplīna un kontrole; atzinīgi vērtē Prezidija iniciatīvu izveidot labas prakses rokasgrāmatu; tomēr iesaka rīcības kodeksā par daudzvalodību paredzēt sankcijas un soda mērus par šo pakalpojumu bezatbildīgu vai ļaunprātīgu izmantošanu neatkarīgi no tā, kurš šo pārkāpumu ir izdarījis; ir nolēmis iekļaut rezervē EUR 3 000 000; lūdz administrāciju veikt priekšizpēti par "palīdzības dienestu" mutiskajai tulkošanai deputātiem;

55.   saistībā ar īru valodu ir nolēmis apstiprināt šādas apropriācijas:

   1420. pozīcijā "Ārējie pakalpojumi" ‐ EUR 100 000;
   3240. pozīcijā "Oficiālais Vēstnesis" ‐ EUR 150 000;
   2100. pozīcijā "Iekārtu un programmatūras iegāde, apkalpošana un uzturēšana" ‐ EUR 112 000;
   3222. pozīcijā "Izdevumi saistībā ar arhīvu fondiem" ‐ EUR 50  000;

Palīdzība deputātiem un deputātiem pieejamie pakalpojumi

56.   pieņem zināšanai ģenerālsekretāra galīgā novērtējuma ziņojumu par "Vajadzību nodrošināšanas" reformas īstenošanu, tostarp arī rezultātus kvalitātes jautājumiem veltītajā aptaujā, kuru organizēja, lai novērtētu deputātiem sniegto pakalpojumu līmeni; piekrīt, ka ir notikušas vajadzīgās strukturālās izmaiņas un ka Parlamenta struktūrām un deputātiem sniegtā atbalsta uzlabošanas galvenie mērķi kopumā ir sasniegti; pauž satraukumu par aptaujas rezultātu parādīto faktu, ka deputāti ne vienmēr ir informēti par pieejamajiem atbalsta pakalpojumiem; aicina ģenerālsekretāru līdz 2006. gada 15. decembrim izstrādāt informācijas stratēģiju šī jautājuma risināšanai;

57.   joprojām uzskata, ka Parlamenta resursus un Parlamentā strādājošo speciālistu zināšanas ir iespējams izmantot labāk, īpaši tad, kad jāgatavo svarīgi ziņojumi;

58.   mudina administrāciju izpētīt vajadzību nodrošināt deputātiem būtisku pamatinformāciju par visām tēmām un jautājumiem, ar kuriem viņiem jāsaskaras, pildot savus pienākumus; šī informācija, kuru nodrošina Parlamenta pētniecības dienesti, ļautu deputātiem ieņemt skaidru nostāju attiecībā uz sarežģītiem jautājumiem;

59.   atzīmē uzlabojumus ES budžeta izpildes uzraudzībā Parlamenta balsojumā par budžetu; aicina attiecīgās komitejas  pārbaudīt struktūras izveidošanu un procedūru  novērtējuma izpildes veikšanai 2007. gadam kopā ar specializētajām komitejām;  tādā veidā tas palīdzēs sagatavoties budžeta pārskatīšanai 2008.-2009. gadā; aicina ģenerālsekretāru nodrošināt nepieciešamo (telpas un mutisko tulkošanu), lai organizētu regulāras uzraudzības sanāksmes saskaņā ar prioritātēm, kuras noteiks iesaistītā komiteja;

60.   ir pieņēmis zināšanai secinājumus novērtējuma ziņojumā par speciālistu piesaistīšanu (320. punkts); atzīmē, ka pakalpojumu sniegšana visumā ir uzlabojusies; tomēr uzskata, ka pakalpojumus varētu sniegt efektīvāk, it īpaši ņemot vērā, ka attiecīgu speciālistu konsultācijas ne vienmēr ir tikušas nodrošinātas savlaicīgi; ir nolēmis izņemt no rezerves EUR 1 500 000 un saglabāt rezervē EUR 500 000;

61.   mudina ģenerālsekretāru veikt regulāras revīzijas saistībā ar deputātiem sniegtajiem pakalpojumiem, it īpaši attiecībā uz datoriem, ceļojumu aģentūru, telefoniem, autotransportu un Juridisko dienestu;

62.   uzskata, ka informācijas tehnoloģijas ir būtiskas un neaizstājamas deputātu un viņu darbinieku darbā; atzīmē, ka sniegtie pakalpojumi ir uzlabojušies, taču uzskata, ka deputātiem joprojām netiek nodrošināts labākais iespējamais līmenis; nolemj EUR 2 000 000 no 2102. posteņa "Ārējie pakalpojumi saistībā ar programmatūru un sistēmu ekspluatāciju, izstrādi un uzturēšanu" iekļaut rezervē;

Citi aspekti

63.   pieņem zināšanai Prezidija nodomu izveidot Eiropas Savienības un Latīņamerikas Parlamentāro asambleju (EUROLAT); izskatīs šo jautājumu, kad tā rīcībā būs visa nepieciešamā informācija, it īpaši attiecībā uz finansiālo ietekmi;

64.   atzīmē ar komitoloģijas procedūru saistīto nolīgumu, kas stājās spēkā 2006. gada 23. jūlijā; atzīst nozīmi, kāda šai jaunajai regulatīvajai procedūrai būs Parlamenta turpmākajā lēmumu pieņemšanas procesā; uzskata, ka ir pienācīgi jāizanalizē turpmākā darba slodze, ko izraisīs šis nolīgums;

65.   atkārtoti pauž atbalstu reālistiska un jēgpilna deputātu palīgu nolikuma pieņemšanai, kā jau minēts tā 2006. gada 1. jūnija rezolūcijā; aicina Padomi pieņemt galīgo lēmumu, lai varētu piešķirt vajadzīgās apropriācijas;

IV iedaļa ‐ Tiesa

66.   atzīmē vairākkārtējos Tiesas pieprasījumus pieņemt darbā trešo korektoru; šajā posmā ir nolēmis apstiprināt līgumdarbinieku pieņemšanu darbā visām starpniekvalodām; ir nolēmis attiecīgi samazināt apropriācijas, kas iekļautas 1406. postenī ("Citi papildu pakalpojumi (tulkošanas/mutvārdu tulku dienests)"), no kura parasti sedz papildu izmaksas saistībā ar korektoru darbu;

67.   ir vienisprātis ar Padomi attiecībā uz 111 paaugstinājumu apstiprināšanu, tostarp to 10, kuri pieprasīti, lai veiktu izmaiņas Tiesas administratīvajā struktūrā, izveidojot jaunu direktorātu; pieņem zināšanai, ka tas neizraisīs nekādas citas finansiālas sekas;

68.   attiecībā uz amatu sarakstu ir nolēmis īstenot šādus pasākumus:

   piecu jaunu pastāvīgu amata vietu (3 AD5 un 2 AST3) izveide papildus 10 jaunajām amata vietām, kuras Padome jau ir apstiprinājusi budžeta projektā, šīs piecas amata vietas noslēgs 2004. gadā aizsākušos procesu, kā mērķis bija pastiprināt atbalstu informācijas tehnoloģiju (IT) jomā IT nodaļā, kā arī finanšu un ex ante kontroles dienestā,
   115 pastāvīgu amata vietu izveide Rumānijai un Bulgārijai;

69.   uzskata, ka jaunās Civildienesta tiesas izveidei būtu jāsamazina citu tiesu pārliekā noslogotība; aicina Tiesu līdz 2007. gada martam iesniegt ziņojumu par jaunās Civildienesta tiesas izveides ietekmi, ņemot vērā ēku izmaksas, personāla izmaksas un citus izdevumus;

70.   ir nolēmis ierobežot Tiesas budžeta projektā iekļautos palielinājumus vairākās jomās, piemēram, IT jomā, un iesaldēt izdevumus 2007. gadam paredzētajā finansējumā; tomēr ir palielinājis apropriācijas, ko Padome iekļāvusi budžeta projektā, par EUR 4 633 400, kas nozīmē palielinājumu par 3,45 %, nerēķinot ar paplašināšanu saistītās izmaksas;

V iedaļa ‐ Revīzijas palāta

71.   ir nolēmis izveidot divas amata vietas personāla nodaļai, lai veicinātu personāla vadības modernizāciju, un uzņemties saistības izveidot vēl divas amata vietas 2008. finanšu gadā;

72.   ir nolēmis izveidot vienu amata vietu profesionālās apmācības nodaļā, lai nodrošinātu atbilstošu apmācības programmu jaunākajiem revidentiem;

73.   tādēļ attiecībā uz amatu sarakstu ir nolēmis īstenot šādus pasākumus:

   trīs jaunu pastāvīgu amata vietu (1 AST3 un 2 AST1) izveide papildus trim jaunajām amata vietām, kuras Padome jau ir apstiprinājusi budžeta projektā;
   41 pastāvīgas amata vietas izveide Rumānijai un Bulgārijai;

74.   uzskata, ka Revīzijas palāta atpaliek IT jomā un ka tās sistēma ir jāmodernizē darba pienākumu pienācīgai veikšanai; ir nolēmis atjaunot EUR 518 000, ko Padome bija nolēmusi svītrot;

75.   tomēr ir palielinājis apropriācijas, ko Padome iekļāvusi budžeta projektā, par EUR 3 579 729, kas nozīmē palielinājumu par 3,12 %, nerēķinot ar paplašināšanu saistītās izmaksas;

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja un Reģionu komiteja

76.   uzskata, ka no kopēja administratīvā dienesta izveides ir ieguvušas abas komitejas un tā ir nodrošinājusi ievērojamus ietaupījumus Eiropas Kopienu budžetā; mudina abas komitejas līdz gada beigām atjaunot partnerības nolīgumu un/vai izpētīt citus sadarbības veidus;

77.   uzskata, ka abas komitejas varētu palielināt darba efektivitāti un vairāk koncentrēties uz saviem politiskajiem uzdevumiem, ja atsevišķu pienākumu veikšanai, it īpaši šoferu, tehnisko darbinieku un spiestuves darbinieku pienākumu veikšanai, varētu piesaistīt ārpakalpojumus un šos darbiniekus pārcelt citā amatā; uzstāj, ka pašreizējie darbinieki ir jāpārceļ citā amatā, lai nosegtu turpmākās ar paplašināšanos saistītās vajadzības un Komitejas politiskās lomas nostiprināšanu;

78.   pieņem zināšanai, ka Reģionu komiteja attiecībā uz Kopējo dienestu ir pasūtījusi divus neatkarīgus ārējus novērtējumus, kurus veiks Joan Colom i Naval un Robert Reynders, un aicina Reģionu komitejas ģenerālsekretāru pārsūtīt šos ziņojumus Eiropas Parlamenta Budžeta komitejai;

VI iedaļa ‐ Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

79.   prasa Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai līdz katra gada 1. septembrim sagatavot ziņojumu par to konsultāciju ietekmi, ko šī iestāde sniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai;

80.   ir nolēmis atbalstīt EUR 1 995 120 priekšlaicīgu izlietošanu no 2006. gada budžeta, lai segtu daļu tās vajadzību 2007. gadā un attiecīgi samazinātu 2007. gadam pieprasītos līdzekļus;

81.   uzskata, ka, lai tiktu galā ar aizvien pieaugošo darba slodzi, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai jāierobežo savu atzinumu un citu publikāciju garums, kā to jau ir izdarījušas citas iestādes;

82.   attiecībā uz amatu sarakstu ir nolēmis īstenot šādu pasākumus:

   piecu jaunu pastāvīgu amata vietu (1 AD5 un 4 AST3) izveide papildus 13 jaunajām amata vietām, kuras Padome jau ir apstiprinājusi budžeta projektā;
   6 pastāvīgu amata vietu izveide Rumānijai un Bulgārijai;

83.   ir palielinājis apropriācijas, ko Padome iekļāvusi budžeta projektā, par EUR 1 529 115, kas nozīmē palielinājumu par 1,12 %, nerēķinot ar paplašināšanu saistītās izmaksas;

VII iedaļa ‐ Reģionu komiteja

84.   ir vienisprātis ar Padomi attiecībā uz paaugstinājumu amatā pieprasījumiem, kuri saistīti ar jaunajiem Civildienesta noteikumiem, kā arī attiecībā uz prasību paaugstināt vienu Reģionu komitejas nodaļas vadītāju par kopējā centra direktoru ar nosacījumu, ka tas neradīs vajadzību pēc papildu darbiniekiem un ka šīs paaugstināšanas rezultātā netiks iesniegts priekšlikums sadalīt dienestu, pirms ir veikta šī dienesta padziļināta un rūpīga izpēte un novērtējums; uzskata, ka tas kopējā dienesta vadībā nodrošinās līdzsvaru starp Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju;

85.   pieņem zināšanai to, ka nav pieprasītas jaunas amata vietas saistībā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos;

86.   attiecībā uz amatu sarakstu ir nolēmis īstenot šādu pasākumus:

   trīs jaunu pastāvīgu amata vietu (2 AD5 un 1 AST3) un vienas pagaidu amata vietas (AD5) izveide papildus 3 jaunajām amata vietām, kuras Padome jau ir apstiprinājusi budžeta projektā;

87.   ir palielinājis apropriācijas, ko Padome iekļāvusi budžeta projektā, par EUR 581 684, kas nozīmē palielinājumu par 2,53 %, nerēķinot ar paplašināšanos saistītās izmaksas;

VIII (A) iedaļa ‐ Ombuds

88.   atzīmē, ka ombuds ir pieprasījis tikai 10 amata vietu paaugstinājumus un ka Padome ir piekritusi šiem paaugstinājumiem;

89.   ir nolēmis, ka apropriācijas, kas paredzētas dalībvalstu ombudu semināra organizēšanai katru otro gadu, par ko ombuds šogad ir atbildīgs, nedrīkst pārsniegt EUR 45 000;

90.   ir nolēmis par EUR 150 000 palielināt apropriācijas, ko Padome ir piešķīrusi budžeta projektā, lai papildinātu rakstiskajai tulkošanai paredzētās apropriācijas;

VIII (B) iedaļa ‐ Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

91.   uzskata, ka tāmei jābūt precīzākai, it īpaši attiecībā uz personālu un jaunām prasībām; prasa, lai administrācija un Komisija, ņemot vērā Iestāžu nolīgumu, nodrošina atbilstošu atbalstu nākamā finanšu gada tāmes sagatavošanā;

92.   attiecībā uz amatu sarakstu ir nolēmis īstenot šādu pasākumus:

   divu jaunu pastāvīgu amata vietu (1 AD9 un 1 AST5) izveide papildus trim jaunajām amata vietām (1AD9, 1 AD8 un 1 AD7), kuras Padome jau ir apstiprinājusi budžeta projektā;

93.   ir palielinājis Padomes budžeta projektā iekļautās apropriācijas par EUR 158 846, lai saglabātu tā attīstības tempu, kas nozīmē palielinājumu par 38,28 %, neņemot vērā budžeta grozījumus;

o
o   o

94.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju, papildinātu ar vispārējā budžeta projekta I, II, IV, V, VI, VII, VIII (A) un VIII (B) iedaļas grozījumiem, Padomei un Komisijai, kā arī citām attiecīgajām iestādēm un struktūrām.

(1) OV L 253, 7.10.2000., 42. lpp.
(2) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
(3) OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.
(4) OV C 172, 18.6.1999., 1. lpp. Nolīgumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu 2005/708/EK (OV L 269, 14.10.2005., 24. lpp.)
(5) Pieņemtie teksti, P6_TA(2006)0090.
(6) Pieņemtie teksti, P6_TA(2006)0241.
(7) Pieņemtie teksti, (P6_TA(2006)0363).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika