Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/2018B(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0356/2006

Ingivna texter :

A6-0356/2006

Debatter :

PV 24/10/2006 - 14
CRE 24/10/2006 - 14

Omröstningar :

PV 26/10/2006 - 6.3
CRE 26/10/2006 - 6.3
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2006)0452

Antagna texter
PDF 262kWORD 102k
Torsdagen den 26 oktober 2006 - Strasbourg
Förslag till allmän budget 2007 (avsnitt I, II, IV, V, VI, VII, VIII)
P6_TA(2006)0452A6-0356/2006

Europaparlamentets resolution om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2007, Avsnitt I - Europaparlamentet, Avsnitt II - Rådet, Avsnitt IV - Domstolen, Avsnitt V - Revisionsrätten, Avsnitt VI - Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Avsnitt VII - Regionkommittén, Avsnitt VIII (A) - Europeiska ombudsmannen - Avsnitt VIII (B) -Europeiska datatillsynsmannen (C6-0300/2006 - 2006/2018(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av artikel 272 i EG-fördraget,

–   med beaktande av rådets beslut 2000/597/EG, Euratom av den 29 september 2000 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel(1),

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(2),

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning(3),

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet(4), särskilt punkt 26,

–   med beaktande av parlamentets resolution av den 15 mars 2006 om riktlinjerna för 2007 års budgetförfarande – avsnitt II, IV, V, VI, VII, VIII (A) och VIII (B) och om det preliminära förslaget till Europaparlamentets budgetberäkning (avsnitt I) för budgetförfarandet för budgetåret 2007(5),

–   med beaktande av parlamentets resolution av den 1 juni 2006 om Europaparlamentets beräknade inkomster och utgifter för budgetåret 2007(6),

–   med beaktande av det preliminära förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2007 som kommissionen lade fram den 3 maj 2006 (SEK(2006)0531),

–   med beaktande av det förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2007 som rådet fastställde den 14 juli 2006 (C6-0300/2006),

–   med beaktande artikel 69 och bilaga IV i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetutskottet och yttrandena från utskottet för internationell handel, utskottet för utveckling, utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och utskottet för framställningar (A6-0356/2006), och av följande skäl:

A.  År 2007 är det första året under den nya budgetramen 2007–2013 för vilket taket för rubrik 5 (administrativa utgifter) har fastställts till 7 115 000 000 EUR i löpande priser.

B.  I det preliminära budgetförslaget för samtliga institutioner lämnades en marginal på 160 750 000 EUR under taket för budgetramens rubrik 5 för budgetåret 2007.

C.  Efter rådets beslut har budgetförslaget en marginal på 285 190 000 EUR under taket för rubrik 5 för 2007.

Allmän ram

1.  Europaparlamentet håller med rådet om att budgetdisciplin och produktivitetsvinster skall vara nyckelprinciper för alla institutioner. Parlamentet ställer sig inte bakom rådets generella minskningar. Budgetäskandena bör bedömas från fall till fall vilket leder till en klar och exaktare bild av varje institutions verkliga behov och prioriteringar.

2.  Europaparlamentet upprepar det faktum att, samtidigt som budgetens ettåriga natur och administrativa art respekteras, bör institutionerna använda sig av ett mer driftsinriktat, verksamhetsbaserat, flerårigt tillvägagångssätt. Detta tillvägagångssätt torde mer realistiskt och effektivt återspegla institutionernas utveckling och behov på kort och medellång sikt.

3.  Europaparlamentet förväntar sig att institutionerna tillser att åtgärder och verksamheter som finansieras av skattebetalarna tillhandahåller medborgarna ett verkligt mervärde och att budgetanslagen används i enlighet med principerna om sund ekonomisk förvaltning och kostnadseffektivitet. Parlamentet har därför beslutat att begränsa budgetökningen för 2007 till 4,79 procent, exklusive utgifter för utvidgningen.

4.  Europaparlamentet påpekar att ett antal institutioner under åren har försäkrat att stora och betydande marginaler blivit en återkommande drag i deras budgetberäkningar, vilket givit upphov till många och stora uppsamlingsöverföringar och ibland till annullerade anslag. Parlamentet erkänner att det är välbetänkt att ha vissa adekvata marginaler men anser det olämpligt att ha orealistiskt uppblåsta marginaler under normala omständigheter och särskilt när processen för att köpa och förvärva fastigheter börjar avta i styrka.

5.  Europaparlamentet beslutar att lämna en marginal under taket för rubrik 5. Parlamentet rekommenderar att 30 389 840 EUR återinförs utav den minskning på 47 812 781 EUR som rådet gjorde i budgeten för övriga institutioner (med undantag av kommissionen).

6.  Europaparlamentet anser att under normala omständigheter skall politiken att förvärva kontor och byggnader fortsätta i synnerhet eftersom denna politik under åren tjänat Europaparlamentets intressen väl och gett upphov till besparingar, vilket möjliggjort finansiering av andra projekt. Parlamentet anser dock att vissa institutioner kanske bara antar denna politik för att förvärva egendom. Parlamentet begär att denna politik också tar hänsyn till underlag som kontorsyta/volym per anställd och vederbörligen beaktar de avsevärda kostnaderna, exempelvis för säkerhet och underhåll, i synnerhet som fastighetskostnaderna uppgår till över 16 procent av rubrik 5. Parlamentet insisterar också på att institutionerna för varje nytt förslag om förvärv skall ange en uppskattning av de tillkommande följdkostnader som förvärvet skulle ge upphov till på medellång sikt. Samtidigt rekommenderas att en flerårig planering för investeringar i fast egendom införs i stället för som nu en årlig plan.

7.  Europaparlamentet välkomnar att institutionerna antagit en ny kontoplan som gör presentationen av budgetdokument mer begriplig och tydlig för medborgarna men anser att den kan förbättras ytterligare.

8.  Europaparlamentet har noterat att institutionerna ibland finner det svårt att hitta yrkesmän med specifik kompetens på arbetsmarknaden, exempelvis revisorer och personal för informationsteknik. Trenden är att i allt större utsträckning hyra in tillfällig personal och lägga ut vissa tjänster på entreprenad. Det vore lämpligt att diskutera vilken politik institutionerna skall följa när det gäller utläggning på entreprenad och rekrytering av tillfälligt kontraktsanställda.

9.  Europaparlamentet uppmanar institutionerna att omstrukturera översättningsavdelningarna och särskilt diskutera antalet och längden på de texter som skall översättas. Institutionerna uppmanas att lägga fram en rapport om kostnadseffektiviteten vid översättningsavdelningarna.

10.  Europaparlamentet anser att institutionerna skall tillhandahålla mer information om resultaten av deras huvuduppgifter i syfte att motivera utnyttjandet av deras ekonomiska resurser. Parlamentet betonar behovet av att kontrollera huruvida extra medel gör institutionerna mer eller mindre effektiva och ändamålsenliga. Vid sidan av budgetgenomföranderapporter borde institutionerna tillhandahålla mer informativa verksamhetsrelaterade rapporter som skulle överlämnas till budgetmyndigheten senast den första veckan i september varje år. Dessa rapporter kunde användas för att bättre motivera äskanden om extraanslag och samtidigt göra det möjligt för budgetmyndigheten att fatta mer rationella beslut när det gäller tilldelning av sådana anslag.

11.  Europaparlamentet är besviket över att inte alla institutioner förpliktar sig att använda omfördelning av personal som en genomförbar åtgärd. Parlamentet välkomnar de ansträngningar som gjorts av vissa institutioner – särskilt parlamentets administration, även om det skett i mycket begränsad omfattning – att framgångsrikt genomföra en omfördelningspolitik under ett antal år. Parlamentet rekommenderar att institutionerna under de kommande åren skall tillse att omfördelningen av personal blir en integrerad del av planeringsförfarandet när man utarbetar de årliga budgetberäkningarna och att man sålunda tillser att de begärda personalresurserna är i linje med det som verksamheten kräver.

12.  Europaparlamentet konstaterar att majoriteten av önskemålen om ytterligare personal härstammar från utvidgningsprocessen som förblir en topprioritering. Parlamentet ställer sig bakom rådets politik att acceptera alla nya tjänster som är knutna till utvidgningen. Mer information måste dock lämnas om hur ytterligare personal faktiskt kommer att fördelas, i synnerhet för att tillse att de nyanställda verkligen anställs för att utföra utvidgningsrelaterade arbetsuppgifter.

13.  Europaparlamentet hävdar att anslag så långt som möjligt skall knytas till specifika verksamheter så att annulleringar av anslag och uppsamlingsöverföringar i slutet av året kan undvikas.

14.  Europaparlamentet stöder inte rådets beslut att öka "schablonminskningen" till en relativt hög nivå och basera den på det befintliga antalet lediga tjänster eftersom detta potentiellt skulle kunna skapa en del onödiga problem, särskilt om godkända sökande inte kan anställas på grund av brist på anslag.

15.  Europaparlamentet rekommenderar former av samarbete mellan institutioner vilka nödvändigtvis måste skapa synergieffekter och bidra till ekonomiska besparingar och större effektivitet, samtidigt som det hjälper medborgarna att bättre förstå EU:s roll i deras vardagsliv.

16.  Europaparlamentet uppmanar institutionerna att använda sig av ett mer harmoniserat och standardiserat tillvägagångssätt när de utarbetar sina budgetberäkningar, med tydliga och exakta motiveringar, eftersom detta skulle underlätta deras analys.

Avsnitt I — Europaparlamentet
Budgeteringsnivå

17.  Europaparlamentet uppmanar presidiet att åter diskutera det självpåtagna taket på 20 procent av rubrik 5 under de kommande åren, där man beaktar utvecklingen och de åtföljande behoven för parlamentet för 2009 och därefter.

18.  Europaparlamentet beklagar att budgetmyndigheten inte fått någon feedback från administrationen på sin begäran avseende en minskning av kostnaderna inom områden som får onödiga utgifter som en följd av att parlamentet har tre arbetsorter. Kostnaderna till följd av denna geografiska spridning utgör ungefär 16 procent av parlamentets samlade utgifter. Administrationen anmodas att lägga fram en rapport om det antal tjänstemän som behövs i Strasbourg under sammanträdesperioderna.

19.  Europaparlamentet noterar presidiets ändringsskrivelse av den 6 september 2006 där det föreslås att budgeten skall fastställas till maximinivån på 20 procent av rubrik 5, vilket innebär en ökning med 7,72 procent jämfört med budgeten för 2006. Beloppet i uppsamlingsöverföringen 2005 uppgick till 123 800 000 EUR och överskottet 2006 förväntas bli ungefär 100 000 000 EUR. Ledamöternas påminns om den ovannämnda resolutionen av den 1 juni 2006 (punkt 1 och 2) där det fastslogs att budgeten skall baseras på realistiska äskanden.

20.  Europaparlamentet har därför efter noggrann behandling av parlamentets budgetbehov beslutat att den slutliga nivån på parlamentets budget skall ligga på 1 397 460 174 EUR, vilket motsvarar 5,74 procents ökning jämfört med 2006 års budget och innebär en minskning av parlamentets budget med 25 539 826 EUR under de 20 procenten av rubrik 5. Parlamentet understryker att ovanstående inte utgör en begränsning av parlamentets rättigheter att till fullo utnyttja det självpåtagna taket för 2007 och följande år. Parlamentet är övertygat om att denna budgeteringsnivå inte på något sätt kommer att begränsa institutionens förmåga att även i fortsättningen verka och fungera på ett effektivt sätt.

Informations- och kommunikationspolitiken

21.  Europaparlamentet bekräftar sin politik att parlamentet skall fortsätta sina ansträngningar att utveckla en effektiv och användarvänlig informationsstrategi med huvudsyftet att förbättra förbindelserna mellan institutionen och de europeiska medborgarna. Detta kan bara uppnås på grundval av en rapport om ett övergripande koncept för information och kommunikation med medborgarna och efter en analys av mervärdet av vart och ett av informationsinstrumenten.

22.  Europaparlamentet beslutar att ändra kontoplanen och inrätta två nya budgetposter för besökscentrumet och webb-TV i syfte att förbättra insynen i ekonomin samt ansvars- och redovisningsskyldigheten.

23.  Europaparlamentet noterar presidiets förslag att frigöra 6 700 000 EUR från reserven för informations- och kommunikationspolitiken som öronmärkts för webb-TV. Europaparlamentet har beslutat att bibehålla de 6 700 000 EUR som presidiet anslagit för webb-TV i kapitel 10 4 ("Reserv för informations- och kommunikationspolitiken"), liksom de 5 tjänsterna för projektet, tills prototypen, innehållet och kostnaden för projektet inklusive strukturerna och nivån för de politiska gruppernas medverkan i fastställandet av programmens innehåll presenterats för budgetmyndigheten för ett slutligt beslut.

24.  Europaparlamentet beklagar att onödiga förseningar under de senaste åren varit uppenbara i genomförandet av den övergripande förbättringen av besöksprogrammet. Frågor i samband med denna tjänst är högst relevanta för att förbättra förbindelserna mellan ledamöterna och deras väljare. Denna direkta kontakt med de europeiska medborgarna har en välgörande multiplikatoreffekt när det gäller hur de europeiska medborgarna uppfattar sitt parlament.

25.  Europaparlamentet upprepar sin uppmaning från punkt 37 i sin resolution av den 1 juni 2006 om omedelbara åtgärder för att lösa den känsliga frågan om underutnyttjandet på 5 000 000 EUR i samband med besöksprogrammet. Parlamentet välkomnar presidiets beslut att anta kvestorernas förslag till omarbetning av reglerna för besöksgrupperna i syfte att öka det tillgängliga beloppet för att täcka kostnader och att öka antalet besökare per ledamot till 100. Parlamentet uppskattar vidare den tidiga överlåtelsen av D4-byggnaden där besökscentrumet är beläget. Generalsekreteraren anmodas att informera budgetmyndigheten om följderna av genomförandet av de nya reglerna och systemets effektivitet senast i slutet av mars 2007.

26.  Europaparlamentet betonar att mottagningen av besöksgrupperna skall genomföras under bästa tänkbara villkor. Parlamentet begär därför att administrationen noggrant skall utreda de praktiska arrangemangen, exempelvis tillträdet till det nya besökscentrumet, villkoren för besök i plenisalen och tillgången till sammanträdesrum.

27.  Europaparlamentet uttrycker sin erkänsla för de insatser som administrationen gjort för att rätta till bristerna i besökstjänsten. Administrationen uppmanas dock att behandla klagomålen om att det inte finns tillgängligt några tider för att ta emot besökare.

28.  Europaparlamentet har beslutat att följa presidiets förslag angående följande anslag:

   Att anslå ett extra belopp på 2 700 000 EUR för besöksprogrammet.
   Att anslå 6 800 000 EUR för inredning av besökscentrumets lokaler. Av detta belopp skall 2 600 000 EUR överföras från kapitel 10 4 ("Reserv för informations- och kommunikationspolitiken").
   Att i kapitel 10 4 ("Reserv för informations- och kommunikationspolitiken") bibehålla ett belopp på 15 700 000 EUR för audiovisuell utrustning i D5-byggnaden.

29.  Europaparlamentet har beslutat att bekräfta det beslut som fattades av presidiet om initiativet "Medborgarnas Agora" för en försöksperiod. Presidiet uppmanas att informera parlamentet om detta initiativs uppskattade kostnader och innehåll innan projektet genomförs.

Utvidgningen

30.  Europaparlamentet bekräftar sitt beslut att införa ett anslag på 48 000 000 EUR för utvidgningsrelaterade utgifter (Rumänien och Bulgarien) när det gäller följande:

   1. Utgifter knutna till nya ledamöter (35 rumäner och 18 bulgarer).
   2. Ytterligare personal (de återstående 113 utav 226 fasta tjänster och 22 tillfälliga tjänster för de politiska grupperna).
   3. Tolkning och konferenstekniker.
   4. Utrustning och möbler.
   5. Verksamhetsutgifter.
   6. Information och stadgeenlig finansiering av politiska grupper och partier.

31.  Europaparlamentet uppmanar administrationen att tillse att den utvidgningsrelaterade rekryteringsprocessen inte drabbas av samma förseningar som man kunde konstatera i samband med utvidgningen med 10 nya medlemsstater. Administrationen ombedes att uppdatera rapporten om rekryteringen knuten till utvidgningen och regelbundet lägga fram den inför budgetmyndigheten.

Tjänsteförteckningen

32.  Europaparlamentet påpekar att konsolideringen av tjänsteförteckningen tillsammans med omfördelningen av personal förblir nyckelmålen i den strategiska planeringen för personalrekryteringen i tjänsteförteckningen för 2007. Parlamentet hävdar ånyo att en smalare organisationsstruktur måste skapas, främst genom att rationalisera nya tjänster, prioritera mål och avskaffa verksamhet som inte längre är huvudverksamheter och som inte ger något mervärde. Tillsättning av lediga tjänster till följd av pensionering kommer inte att accepteras som om detta vore en automatisk process.

33.  Europaparlamentet konstaterar att efter presidiets ändringsskrivelse uppgick nivån på begärda nya tjänster före omfördelning av personal till 3 062 347 EUR vilket motsvarar 106 tjänster. Efter att mer exakt ha bedömt berättigandet av dessa tjänster anser Europaparlamentet att totalbeloppet mer än väl täcker parlamentets grundläggande behov för 2007 och har därför godkänt följande nya tjänster:

   Iriska: 3 AD5 (granskningsjurister), 3 AD5 (översättare) och 3 AST3.
   Internalisering (tidigare extraanställd personal under sammanträdesperioderna). 4 AST1 (audiovisuell verksamhet).
   Kommittéförfarande: 5 AD5 och 2 AST3.
   Bättre lagstiftning: 1 AD5.
   Budgetkontroll: 1 AD5 och direktorat D: 1 AST3.
   Utbyggnad av KAD-fastigheten: 1 AD5 och 2 AST3, av vilka en förs till reserven.
   Webb-TV: 1 AD9, 2 AD5 och 2 AST3 i reserven.
   EMAS: 1 AST3.

34.  Europaparlamentet har beslutat att frigöra följande från reserven:

   Internalisering (tidigare extraanställd personal under sammanträdesperioderna). 8 AST1 (audiovisuell verksamhet), 4 AD5 och 4 AST1, av vilka 2 AD5 och 2 AST1 förblir i reserven (protokollet och det fullständiga förhandlingsreferatet [CRE]), och 4 tillfälliga AD5-tjänster (lärare).
   Underhåll av fastigheter: 3 AST3, av vilka en förblir i reserven.
   Besökscentrumet: 1 AD5 och 1 AST3.
   Övriga: 1 AST3 (audiovisuella sektorn) och 1 AST3 (läkarmottagningen)
   De 47 återstående tjänsterna i reserven utgår.

35.  Europaparlamentet har beslutat att anslå nödvändiga anslag för att inrätta två AD5-tjänster för grundläggande intern kommunikation. Vidare har parlamentet gått med på att tre tidsbegränsade tillfälliga AD5-tjänster och en tidsbegränsad tillfällig AST3-tjänst omvandlas till tillfälliga tjänster utan tidsbegränsning i rättstjänsten, mot bakgrund av den vikt som institutionen fäster vid att förbättra lagstiftningskvaliteten.

36.  Europaparlamentet är medvetet om att uppgraderingen är mycket viktig för personalens motivation, men påpekar att denna alltid skall ske i linje med tjänsteföreskrifterna. Parlamentet noterar de uppgraderingar som begärts av administrationen och har beslutat att bekräfta följande uppgraderingar, vilka begärts av presidiet för fast och tillfälligt anställda: 2 AST2 till AST3, 168 AST3 till AST4, 15 AST4 till AST5, 205 AST5 till AST6, 225 AST6 till AST7, 30 AST7 till AST8, 25 AST8 till AST9, 10 AST10 till AST11, 57 AD5 till AD6, 19 AD7 till AD8, 25 AD12 till AD13, 2 AD13 till AD14 och 1 AD10 till AD11, 1 AD8 till AD9, 2 AST7 till AST8, 1 AST5 till AST6, 1 AD8 till AD10, 1 AD6 till AD10, plus 1 AD8 till AD9.

37.  Europaparlamentet har också beslutat att bekräfta följande uppgraderingar som begärts av de politiska grupperna: 8 AD12 till AD13, 9 AD11 till AD12, 6 AD10 till AD11, 1 AD9 till AD10, 4 AD6 till AD7, 9 AD5 till AD6, 10 AST10 till AST11, 1 AST9 till AST10, 5 AST8 till AST9, 5 AST7 till AST8, 14 AST6 till AST7, 14 AST5 till AST6, 1 AST4 till AST5, 9 AST3 till AST4, 7 AST2 till AST3, 2 AST1 till AST2.

38.  Europaparlamentet har beslutat att bekräfta följande omvandlingar och att frigöra motsvarande anslag:

   4 AST3 till AD5.
   2 AST och 2 AD5 tidsbegränsade tillfälliga tjänster till tillfälliga tjänster utan tidsbegränsning.

39.  Europaparlamentet ger sitt erkännande till de ansträngningar som generalsekreteraren gjort för att åtminstone initiera genomförandet av omfördelningen av personal under de kommande tre åren. Med nödvändigt samarbete och engagemang från alla berörda skulle denna verksamhet kunna utvecklas i större skala. Parlamentet har, efter medlingssammanträdet den 5 oktober 2006 med presidiet, beslutat att låta 15 tjänster utgå ur Europaparlamentets tjänsteförteckning senast den 1 januari 2007. Administrationen uppmanas, i enlighet med det antagna omfördelningssystemet, att tillse att alla tjänster som blir lediga inte automatiskt tillsätts innan en utvärdering av behoven har gjorts. Parlamentet anser att en omfördelning av ytterligare 10 tjänster kan genomföras senast i samband med första behandlingen av budgeten för 2008. Av dessa 10 tjänster är sex avsedda för att inrätta ett begränsat antal tjänster för att förstärka ekonomiförvaltningen, en skall tillsättas specifikt för hanteringen av ledamöternas ersättningar och en av de återstående skall gå till enheten för mänskliga rättigheter.

40.  Europaparlamentet påpekar att anslagen för den ändrade tjänsteförteckningen därför har minskat från 2 760 616 EUR till 1 608 096 EUR, vilket motsvarar besparingar som uppgår till 1 152 520 EUR.

41.  Europaparlamentet välkomnar att de utbildnings och introduktionskurser, bland annat i samband med arbetsrotation (rörlighet) och omfördelning av personal, som Europeiska förvaltningsskolan givit personalen, har utvecklats på ett framgångsrikt sätt under de senaste åren.

42.  Europaparlamentet beklagar dock att introduktionsutbildningen avsedd för ledamöternas assistenter ännu inte fått en bra utformning. Generalsekreteraren uppmanas att i samarbete med Europeiska förvaltningsskolan utarbeta särskilda utbildningsprogram för ledamöternas assistenter.

43.  Europaparlamentet välkomnar det faktum att praktikprogram för personer med funktionshinder, såsom omnämndes i riktlinjerna för 2007, har utformats och utvecklas relativt väl.

Fastighetspolitiken

44.  Europaparlamentet konstaterar att presidiet i sin ändringsskrivelse av den 7 september 2006 har föreslagit att införa ytterligare 19 000 000 EUR i reserven för fastigheter utöver de 50 000 000 EUR som begärdes i parlamentets budgetberäkning. Parlamentet anser, efter en bedömning av planen för investeringar i fast egendom för 2007, att beloppet på 19 000 000 EUR i detta läge inte är ett realistiskt krav. Europaparlamentet har beslutat att bibehålla ett belopp på 50 000 000 EUR i reserven för preliminära anslag för fastigheter för att täcka institutionens investeringar i fast egendom (kapitel 10 5 "Preliminära anslag för fastigheter").

45.  Europaparlamentet uppmanar administrationen, i synnerhet efter "Strasbourg-erfarenheterna", att tillämpa mer stringenta, vattentäta och tydliga förfaranden när man förvärvar fastigheter.

46.  Europaparlamentet noterar att de anslag som måste tilldelas den nyinrättade budgetposten i budgeten för 2006 för informationskontor (artikel 3 2 5) inte har införts i budgeten till följd av kontoplansbegränsningar. Administrationen uppmanas att varje år lägga fram en detaljerad fördelning av utgifterna knutna till informationskontoren vilken skall bifogas förslaget till budgetberäkning.

47.  Europaparlamentet anser att överenskommelsen med kommissionen om förvaltningen av fastighetsförvärv, inklusive förbättrings-. ändrings- och underhållsarbete, särskilt informationshusen i medlemsstaterna, skall ses över och omarbetas. Parlamentet förväntar sig att en rapport i denna fråga kommer att överlämnas till budgetmyndigheten senast i mars 2007.

48.  Europaparlamentet gör det mycket klart att det till fullo kommer att ge sitt stöd till att outnyttjade medel inom 20 procent av rubrik 5 – genom ändringsbudgetar – används i den händelse att parlamentet behöver extra kapitalutlägg för oförutsedda utgifter, särskilt i samband med köp och förvärv av väsentliga nya byggnader.

49.  Europaparlamentet påminner administrationen om kravet i punkt 20 i resolutionen av den 26 september 2006 om ansvarsfriheten för 2004, Avsnitt I – Europaparlamentet(7) om att en rapport skall utarbetas om huruvida det skulle vara möjligt att inrätta ett fastighetsorgan för EU med ansvar för byggnad och underhåll av EU-institutionernas och EU-organens fastigheter och begär att denna rapport skall läggas fram inför budgetutskottet.

50.  Europaparlamentet noterar presidiets begäran om tilldelning av ett specifikt belopp för att köpa följande fastigheter och har beslutat att godkänna följande:

   Ytterligare 4 000 000 EUR för utbyggnaden av KAD-byggnaden i Luxemburg.
   7 832 000 EUR för inredning och iordningställande av D4-byggnaden till följd av en tidig överlåtelse.
   350 000 EUR för ombyggnader i plenisalen i Bryssel till följd av anslutningen av Rumänien och Bulgarien.

51.  Europaparlamentet anser att parlamentet så snart som möjligt i praktiken skall genomföra normerna för gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning. Parlamentet upprepar sin begäran om en mer stringent politik för att minska energikostnaderna, i synnerhet kostnaderna för luftkonditionering på sommaren.

Säkerhet

52.  Europaparlamentet välkomnar de belgiska myndigheternas insatser när det gäller säkerheten runt parlamentet. Kostnaden för säkerheten inne i parlamentet har blivit överdrivet stor och parlamentet har därför beslutat att föra 10 procent av anslaget till kapitel 10 0 ("Preliminärt anslag"). Parlamentet är berett att frigöra anslaget när den fått en rapport där det görs en bedömning av effektiviteten och kvaliteten på den tjänst som tillhandahålls i förhållande till kostnaderna och de åtföljande riskerna på de tre arbetsorterna och i Europahusen.

Flerspråkigheten

53.  Europaparlamentet erkänner betydelsen och relevansen av flerspråkigheten för institutionerna. Denna tjänst är absolut nödvändig för ledamöternas arbete och för medborgarna.

54.  Europaparlamentet erkänner svårigheten att kontrollera denna stora utgift som utgör nästan 33 procent av parlamentets totala utgifter. Mer disciplin och kontroll behövs för att administrera denna tjänst på ett effektivt sätt. Parlamentet välkomnar presidiets initiativ att utge en handbok för en riktig användning av tjänsten. Parlamentet rekommenderar dock att uppförandekoden för flerspråkigheten skall innehålla sanktioner och straff för oansvarig användning eller missbruk av denna tjänst av vem det än må vara. Parlamentet har beslutat att föra 3 000 000 EUR till reserven. Parlamentet begär att administrationen skall utföra en genomförbarhetsstudie avseende en rådgivningstjänst (helpdesk) för officiella tolkningar för ledamöter.

55.  Europaparlamentet har, när det gäller iriskan, beslutat att följande anslag skall godkännas:

   100 000 EUR under budgetpost 1 4 2 0 "Externa tjänster".
   150 000 EUR under budgetpost 3 2 4 0 "Europeiska unionens officiella tidning".
   112 000 EUR under budgetpost 2 1 0 0 "Inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara"
   50 000 EUR under budgetpost 3 2 2 2 "Utgifter för arkivsamlingar".

Stöd och tjänster till ledamöterna

56.  Europaparlamentet noterar generalsekreterarens rapport om den slutliga utvärderingen av projektet "Raising the game", med resultaten av den kvalitetsundersökning som genomfördes för att mäta nivån på den service som tillhandahålls ledamöterna. Parlamentet medger att de nödvändiga strukturförändringarna har genomförts och att huvudsyftet att förbättra stödet till parlamentets organ och ledamöter på det hela taget har uppnåtts. Parlamentet är dock oroat över att undersökningen visade att ledamöterna ofta inte är helt medvetna om vilka stödtjänster som finns tillgängliga. Generalsekreteraren uppmanas att skapa en informationsstrategi för att ta itu med denna fråga senast den 15 december 2006.

57.  Europaparlamentet anser fortfarande att en bättre användning kan ske både av parlamentets resurser och av intern specialiserad personal, i synnerhet då viktigare parlamentsbetänkanden skall utarbetas.

58.  Europaparlamentet uppmanar administrationen att undersöka behovet av att förse ledamöterna med en väsentlig informationsgrund i alla ämnen och frågor som dessa konfronteras med i sitt arbete. Denna information, som skall tillhandhållas av parlamentets utredningsavdelningar, skulle göra det möjligt för ledamöterna att kunna inta en tydlig ståndpunkt i komplexa frågor.

59.  Europaparlamentet noterar förbättringen i kontrollen av genomförandet av EU-budgeten i sin budgetomröstning. De berörda utskotten ombeds att undersöka upprättandet av en struktur och ett förfarande för genomförandebedömningen för 2007 med de specialiserade utskotten. Förberedandet av budgetöversynen 2008-2009 kommer härigenom att underlättas. Generalsekreteraren ombeds att underlätta logistiken (lokaler och tolkning) för att organisera regelbundna kontrollmöten i enlighet med de prioriteringar som skall fastställas av de berörda utskotten.

60.  Europaparlamentet har noterat slutsatserna i utvärderingsrapporten om anlitande av experthjälp (punkt 3 2 0). En förstärkning av den totala servicen har skett. Parlamentet hävdar dock att tjänsten skulle kunna vara effektivare, särskilt när det gäller det faktum att den relevanta sakkunskapen inte alltid tillhandahållits i tid. Parlamentet har beslutat att frigöra 1 500 000 EUR och att bibehålla 500 000 EUR i reserven.

61.  Europaparlamentet uppmanar generalsekreteraren att göra regelbundet återkommande granskningar av de tjänster som tillhandahålls ledamöterna, särskilt när det gäller datorer, resebyrån, telefoner, biltjänster och rättstjänsten.

62.  Europaparlamentet anser att informationstekniken är väsentlig och fundamental för att ledamöterna och deras personal skall kunna göra ett ordentligt jobb. Det har skett förbättringar av den service som tillhandahålls men parlamentet anser att ledamöterna fortfarande inte får full valuta för pengarna. Parlamentet beslutar att till reserven föra 2 000 000 EUR från budgetpunkt 2 1 0 2 ("Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system").

Övrigt

63.  Europaparlamentet noterar presidiets avsikt att inrätta en parlamentarisk församling för Europa-Latinamerika (EUROLAT). Parlamentet kommer att behandla detta ärende när all nödvändig information, bland annat om de ekonomiska följderna, föreligger.

64.  Europaparlamentet noterar överenskommelsen om kommittéförfarandebestämmelserna som trädde i kraft den 23 juli 2006. Parlamentet erkänner den betydelse som detta nya regleringsförfarande kommer att få för parlamentet i samband med beslutsfattandet i framtiden. Det är nödvändigt att ordentligt analysera den framtida arbetsbörda som denna överenskommelse kommer att medföra.

65.  Europaparlamentet återupprepar sitt fulla stöd för att det antas en verklig och meningsfull stadga för ledamöternas assistenter, vilket tidigare framförts i parlamentets resolution av den 1 juni 2006. Rådet uppmanas att fatta ett slutgiltigt beslut så att de nödvändiga anslagen kan anslås.

Avsnitt IV — Domstolen

66.  Europaparlamentet noterar de återkommande kraven från domstolen om att få en tredje korrekturläsare. Parlamentet har beslutat att i detta läge godkänna rekryteringen av kontraktsanställda för vart och ett av reläspråken. Parlamentet har därför beslutat att minska anslaget under punkt 1 4 0 6 ("Andra extra utgifter (översättning/tolkning)"), som vanligtvis täcker extra behov inom korrekturläsningen.

67.  Europaparlamentet är överens med rådet om att godkänna 111 uppgraderingar inklusive 10 som begärts för att ändra domstolens administrativa struktur genom att inrätta ett nytt direktorat. Parlamentet noterar att detta inte kommer att ge upphov till några ekonomiska återverkningar i framtiden.

68.  Europaparlamentet har fattat beslut om följande tjänsteförteckningsåtgärder:

   Inrättande av 5 nya fasta tjänster (3 AD5 och 2 AST3) vid sidan av de 10 nya tjänster som rådet redan godkänt i sitt budgetförslag. Dessa fem tjänster innebär avslutningen på den process som inleddes 2004 för att förstärka informationsteknikstödet (IT) på IT-avdelningen samt på avdelningarna för ekonomi och förhandskontroll.
   Inrättande av 115 fasta tjänster för Rumänien och Bulgarien.

69.  Europaparlamentet anser att inrättandet av en ny personaldomstol bör ha bidragit till att minska överbelastningen i övriga domstolar. Domstolen uppmanas att lägga fram en rapport om följderna av inrättandet av den nya personaldomstolen när det gäller kostnader för fastigheter och personal samt övriga utgifter före mars 2007.

70.  Europaparlamentet har beslutat att begränsa ökningarna i budgetförslaget för domstolen inom flera områden, exempelvis IT-sektorn, och att frysa utgifterna i finansieringsramen för 2007 års budget. Europaparlamentet har emellertid ökat de anslag som rådet avsatt i budgetförslaget med 4 633 400 EUR vilket motsvarar en ökning med 3,45 procent, exklusive kostnaderna i samband med utvidgningen.

Avsnitt V — Revisionsrätten

71.  Europaparlamentet har beslutat att inrätta två tjänster för personalenheten för att underlätta moderniseringen av personalförvaltningen och förpliktar sig att inrätta ytterligare två tjänster som kommer att behövas under budgetåret 2008.

72.  Europaparlamentet har beslutat om att inrätta en tjänst inom vidareutbildningsenheten för att tillhandahålla adekvata utbildningsprogram för unga revisorer.

73.  Europaparlamentet har därför fattat beslut om följande tjänsteförteckningsåtgärder:

   Inrättandet av 3 nya fasta tjänster (1 AST3 och 2 AST1) vid sidan av de 3 nya tjänster som rådet redan godkänt i sitt budgetförslag.
   Inrättande av 41 fasta tjänster för Rumänien och Bulgarien.

74.  Europaparlamentet menar att revisionsrätten sackar efter inom IT och att den behöver uppdatera sitt system för att kunna utföra sina uppgifter ordentligt. Parlamentet har beslutat att återinföra 518 000 EUR som rådet har beslutat att skära ned.

75.  Europaparlamentet har ökat de anslag som rådet avsatt i budgetförslaget med 3 579 729 EUR vilket motsvarar en ökning med 3,12 procent, exklusive kostnaderna i samband med utvidgningen.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén

76.  Europaparlamentet anser att inrättandet av den gemensamma administrativa tjänsten har varit till fördel för båda kommittéerna och har inneburit betydande besparingar för Europeiska gemenskapernas budget. De två kommittéerna förväntas att före årets slut förnya sitt partnerskapsavtal och/eller utforska andra samarbetsformer.

77.  Europaparlamentet anser att de två kommittéerna skulle kunna höja effektiviteten och koncentrera sig mer på sina politiska uppdrag om vissa uppgifter, särskilt dem som utförs av chaufförer, vaktmästare och personalen i tryckeriet, skulle kunna läggas ut på entreprenad och personalen omfördelas. Parlamentet insisterar på att befintliga personalresurser borde omfördelas i syfte att tillgodose nya behov inom utvidgningsområdet och när det gäller en förstärkning av kommittéernas politiska roll.

78.  Europaparlamentet konstaterar att Regionkommittén beställde två oberoende externa utvärderingar av den gemensamma tjänsten, från Joan Colom i Naval och Robert Reynders, och uppmanar Regionkommitténs generalsekreterare att vidarebefordra dessa rapporter till Europaparlamentets budgetutskott.

Avsnitt VI — Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

79.  Europaparlamentet begär att Europeiska ekonomiska och sociala kommittén skall lägga fram en årlig rapport före den 1 september varje år om effekterna av det rådgivande arbete som denna institution utför för Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

80.  Europaparlamentet har beslutat att godkänna en tidigareläggning av utgifter på 1 995 120 EUR från budgeten för 2006 för att täcka en del av kommitténs behov för 2007 och minska dess äskanden för 2007 i motsvarande grad.

81.  Europaparlamentet anser att om Europeiska ekonomiska och sociala kommittén skall kunna klara av sin ökande arbetsbörda, måste kommittén begränsa längden på sina yttranden och andra publikationer, såsom de andra institutionerna gjort.

82.  Europaparlamentet har fattat beslut om följande tjänsteförteckningsåtgärder:

   Inrättande av 5 nya fasta tjänster (1 AD5 och 4 AST3) vid sidan av de 13 nya tjänster som rådet redan godkänt i sitt budgetförslag.
   Inrättande av 6 fasta tjänster för Rumänien och Bulgarien.

83.  Europaparlamentet har ökat de anslag som rådet avsatt i budgetförslaget med 1 529 115 EUR vilket motsvarar en ökning med 1,12 procent, exklusive kostnaderna i samband med utvidgningen.

Avsnitt VII — Regionkommittén

84.  Europaparlamentet är överens med rådet om den begäran om uppgraderingar som är knuten till tjänsteföreskrifterna och också om en begäran att uppgradera en enhetschefstjänst vid Regionkommittén till en direktörstjänst för den gemensamma tjänsten, under förutsättning att detta inte kommer att leda till behov av ytterligare personal och att inget förslag om att splittra upp den gemensamma tjänsten kommer att läggas fram till följd av denna uppgradering innan en djupgående och noggrann analys och bedömning av den gemensamma tjänsten genomförts. Parlamentet anser att det kommer att garantera en rättvisare ledning av den gemensamma tjänsten mellan Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén.

85.  Europaparlamentet noterar att ingen begäran om nya tjänster i samband med utvidgningen till Bulgarien och Rumänien har inlämnats.

86.  Europaparlamentet har fattat beslut om följande tjänsteförteckningsåtgärder:

   Inrättande av 3 nya fasta tjänster (2 AD5 och 1 AST3) och en tillfällig tjänst (AD5) vid sidan av de 3 nya tjänster som rådet redan godkänt i sitt budgetförslag.

87.  Europaparlamentet har ökat de anslag som rådet avsatt i budgetförslaget med 581 684 EUR vilket motsvarar en ökning med 2,53 procent, exklusive kostnaderna i samband med utvidgningen.

Avsnitt VIII (A) — Ombudsmannen

88.  Europaparlamentet noterar att bara 10 uppgraderingar har begärts av ombudsmannen och att dessa uppgraderingar fått rådets godkännande.

89.  Europaparlamentet har beslutat att begränsa anslaget till seminariet för de nationella ombudsmännen, som äger rum vartannat år och för vars organisation ombudsmannen ansvarar i år, till 45 000 EUR.

90.  Europaparlamentet har ökat anslagen som rådet avsatt i budgetförslaget med 150 000 EUR i syfte att fylla på anslaget till översättning.

Avsnitt VIII (B) — Europeiska datatillsynsmannen

91.  Europaparlamentet anser att budgetberäkningen skall vara mer precis, särskild när det gäller personal och nya behov. Parlamentet uppmanar sin administration och kommissionen att, inom ramen för det interinstitutionella avtalet, tillhandahålla adekvat stöd för att utarbeta budgetberäkningen för nästa budgetår.

92.  Europaparlamentet har fattat beslut om följande tjänsteförteckningsåtgärder:

   Inrättande av 2 nya fasta tjänster (1 AD9 och 1 AST5) vid sidan av de 3 nya tjänster (1AD9, 1 AD8 och 1 AD7) som rådet redan godkänt i sitt budgetförslag.

93.  Europaparlamentet har ökat de anslag som rådet avsatt i budgetförslaget med 158 846 EUR för att bibehålla utbyggnadstakten, vilket motsvarar en ökning med 38,28 procent, om man inte räknar in ändringsbudgeten.

o
o   o

94.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution, tillsammans med ändringarna i avsnitt I, II, IV, V, VI, VII, VIII (A) och VIII (B) i förslaget till allmän budget, till rådet, kommissionen samt övriga berörda institutioner och organ.

(1) EGT L 253, 7.10.2000, s. 42.
(2) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.
(4) EGT C 172, 18.6.1999, s. 1. Avtalet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets beslut 2005/708/EG (EUT L 269, 14.10.2005, s. 24).
(5) Antagna texter, P6_TA(2006)0090.
(6) Antagna texter, P6_TA(2006)0241.
(7) Antagna texter (P6_TA(2006)0363).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy